Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager"

Transkript

1 Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager

2 INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper Side 5: Varslingsrutiner ved ulykker og kriser Side 6: Varslingsrutiner ulykke utenfor barnehagen Side 7: Varslingsrutiner - ved dødsfall i barnehagen barn Side 8: Minnestund Side 9: Dødsfall utenom barnehagetid barn/personale Side 10: Begravelse barn/personale - Dødsfall foreldre Side 11: Oversikt av vedlegg i dokumentet Side 12: Beredskapsgruppe Innset og Vonheim barnehager Side 13: Beredskapsgruppe Nerskogen og Voll barnehager Side 14: Kriseteam Kommunal kriseledelse Side 15: Informasjonsbrev til hjemmene Side 16: Barn og sorg Ti gode råd 2

3 BEREDSKAPSGRUPPE: Beredskapsgruppa består av: Enhetsleder og/eller assisterende styrer Pedagogisk leder Helsesøster og eventuelt bistand fra kriseteamet Beredskapsgruppas oppgave: Vurdere behov for informasjon utad, og vurdere tiltak ovenfor enkeltbarn/ grupper/ foreldre/ personale. Vedlegg 1: Telefon- og adresseliste beredskapsgruppa Innset og Vonheim barnehager (se bak i planen) Vedlegg 2: Telefon- og adresseliste beredskapsgruppa Nerskogen og Voll barnehager (se bak i planen) PSYKOSOSIALT KRISETEAM: Kriseteamet består av: Sokneprest - leder Kommunelege Psykiatrisk sykepleier Ledende helsesøster Sosionom NAV Lensmann Kriseteamet og beredskapsgruppa skal være en psykososial støtte ved ulykker og katastrofer, i tillegg til det ordinære hjelpeapparatet, for å bistå eller følge opp etter at akuttfasen er over. Det tas kontakt med leder eller de i kriseteamet som det er behov for. Vedlegg 3:Telefon og adresseliste kommunalt kriseteam (Se bak i planen) 3

4 KOMMUNAL KRISELEDELSE Kommunal kriseledelse består av: Ordfører Varaordfører Rådmann Kommunalsjefer MTL og HOO Økonomirådgiver Kommunelege Enhetsleder teknisk drift Vedlegg 4: Telefon- og adresseliste kommunal kriseledelse (Se bak i planen) Kriseledelsen er den som har det kommunale ansvaret for å lede større uønsket hendelse eller ulykke. I akuttfasen ledes arbeidet normalt av brannsjef eller tilstedeværende politimyndighet. Ved større hendelser vil normalt kommunens toppledelse bli orientert om aktuelle hendelse og vil etter hvert overta ledelsen. Det betraktes som krise når ordfører eller rådmann innkaller den kommunale kriseledelsen til møte. Se mer info i kommunal beredskapsplan. Viktige telefonnummer Ambulanse/øyeblikkelig hjelp 113 Akutt dagtid Legevakt kveld/natt OVERORDNA PRINSIPPER - som gjelder i enhver situasjon: Enhetsleder skal ha førstehåndsinformasjon, og har ansvar for å iverksette og koordinere tiltak og rask varsling til ansatte, foreldre og kommuneledelse. Ved alvorlige ulykker skal politiet også varsles. Den som først oppdager den akutte situasjonen må iverksette nødvendige skadereduserende tiltak deretter varsle. Vårt ansvar som personale blir å være lydhør for tanker, ønsker og behov hos de berørte eller etterlatte. Det er de som blir rammet av alvorlig sykdom/ ulykke som skal være i fokus. Vi må være oppmerksomme på alder og modenhet Vi skal ikke pådytte barn sorgbearbeiding Det er viktig å snakke om hendelsen i etterkant for at den skal normaliseres 4

5 Etter alvorlige ulykker eller plutselig dødsfall, skal det være oppfølgingsmøter for de involvert voksne hvor det er tid til bearbeiding av det som er skjedd (debriefing). VARSLINGSRUTINER - ved ulykker og kriser Ulykke - i barnehagen: Den som kommer først til ulykkesstedet sørger for at lege, ambulanse og enhetsleder varsles omgående Nødvendig førstehjelp ytes De øvrige barna tas bort fra åstedet. Roe ned de andre barna. Felles informasjon til barna: Hva som har skjedd, hvordan det skjedde, hva skjer videre Foreldre/foresatte varsles Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer Ved disses fravær: Ped.leder, førskolelærer, fagarbeider/assistent Arbeidstilsynet og politi varsles ved arbeidsulykker Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer Ved disses fravær: Ped.leder, førskolelærer, fagarbeider/assistent Informasjon til personalet Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer Ved disses fravær: Ped.leder, førskolelærer, fagarbeider/assistent Informasjon til Kommunalsjef HOO Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer Ved disses fravær: Ped.leder, førskolelærer, fagarbeider/assistent NB! All kontakt med media skal gå gjennom ordfører/ kommunalsjef HOO! 5

6 VARSLINGSRUTINER ulykke utenfor barnehagen: Melding til barnehagen Enhetsleder varsles omgående av den som først får informasjon Enhetsleder verifiserer/kontrollerer meldingen Enhetsleder kontakter evt. Kriseteam v/ leder for kort drøfting av videre tiltak Informasjon til personalet Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer, Ved disses fravær: Pedleder, førskolelærer, fagarbeider/assistent Informasjon til barnegruppene Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer, ped.leder Ved disses fravær: Førskolelærer, fagarbeider/assistent Informasjon til Kommunalsjef HOO Ansvarlig: Enhetsleder, assisterende styrer Ved disses fravær: Ped.leder, førskolelærer, fagarbeider/assistent NB! All kontakt med media skal gå gjennom ordfører/ kommunalsjef HOO! 6

7 VARSLINGSRUTINER - dødsfall i barnehagen barn Lege og politi varsles omgående hvis ikke allerede til stede. Ansvarlig: enhetsleder/assisterende styrer/pedagogisk leder/fagarbeider/assistent Enhetsleder varsles omgående. Ansvarlig: personale som er til stede Foreldre/foresatte/pårørende underrettes. Ansvarlig: Enhetsleder/prest Presten varsles. Ansvarlig: Enhetsleder Beredskapsgruppa samles Barna samles avdelingsvis med sitt personale. Det gis informasjon om det som har skjedd så konkret og riktig som mulig. Barna gis mulighet til å snakke om hva de tenker og føler. Pedagogisk leder, evt. sammen med ekstern hjelp (kriseteam), tar seg av de sterkest impliserte barna. Dette må vurderes for hvert enkelt tilfelle ved behov. Etter barnehagetid samles personalet til samtale om det som har skjedd. Ekstern hjelp / kriseteam. Beredskapsgruppen vurderer tiltak etter barnehagetid ovenfor enkeltbarn og foreldre/foresatte. NB! All kontakt med media skal gå gjennom ordfører/ kommunalsjef HOO! Første barnehagedag etterpå: Minnestund (se egen omtale) Oppfølging på avdelingene i det omfang som er ønskelig og naturlig. Samarbeid med hjemmet om foreldrene til den avdøde skal være med på minnestunda og samarbeid om innholdet 7

8 MINNESTUND - på barnehagen når et barn eller en i personalet dør. Minnestunda bør skje i samråd med de etterlatte som også inviteres (dersom et barn har gått bort) Pedagogisk leder er ansvarlig Rommet møbleres med et bord fremst i rommet, og stoler settes opp i en halvsirkel foran bordet Bordet pyntes med hvit duk og hvitt lys En i personalgruppa holder et minneord Eksempel på minnestund: Velkommen. Hvorfor er vi samlet? Sang eller musikkstykke Minneord av en i personalet Barna får uttrykke avskjed med minneord, tegninger, blomster og lignende Sang eller musikkstykke Forslag til senere oppfølging i barnegruppene Rutinene skal godkjennes av de pårørende i hvert enkelt tilfelle Plassen i garderoben (hylla/knaggen) bør få være tom en stund Bilde kan henges opp/plasseres på passende sted på avdelinga Besøk/samling ved grava for ei stille stund, evt.ha med blomster eller lys Markering av årsdag kan være aktuelt Videre kontakt/oppfølging av pårørende/hjemmet må vurderes for hvert enkelt tilfelle etter behov. 8

9 DØDSFALL - utenom barnehagetid barn/personale Beredskapsgruppen samles så raskt som mulig til passende tid. Ansvarlig: Enhetsleder eller assisterende styrer Avdelingen(e) samles med sitt personale. Pedagogisk leder informerer så konkret og riktig som mulig. Barna gis anledning til å snakke om hva de tenker og føler. Minnestund Pedagogisk leder er ansvarlig for det praktiske og innholdet. Pedagogisk leder sammen med ekstern hjelp, ved behov, tar seg av sterkt impliserte barn. Bevertning etter minnestund kan vurderes. Personalet samles etter barnehagedagen. Samtale om det som har skjedd i løpet av dagen. Ekstern hjelp ved behov. Ansvarlig: Enhetsleder el. assisterende styrer Oppfølging på avdelingsnivå. Ansvarlig: pedagogisk leder NB! All kontakt med media skal gå gjennom ordfører/ kommunalsjef HOO! 9

10 BEGRAVELSE - barn/personale Hjemmet kontaktes av enhetsleder/pedagogisk leder vedrørende deltakelse fra barnehage i begravelsen. Foreldrene kan om ønskelig delta med barna i begravelsen. Dette må være frivillig. Ritualene ved begravelsen tas opp på barnehagen. Barnehagen holder stengt denne dagen. DØDSFALL foreldre Barnehagen må i hvert enkelt tilfelle vurdere hva som er mest naturlig å gjøre hvis foreldre dør. Varsling Barnet varsles av den gjenlevende av foreldrene eller andre i nærmeste familie. Enhetsleder eller en av øvrig personale som er tilstede kan varsle hvis gjenlevende ønsker det. Informasjon til avdelingen(e) Avdelinga får informasjon om det som har skjedd så konkret og riktig som mulig. Kontakt med hjemmet Personalet på avdelinga/ enhetsleder bør kontakte hjemmet etter et dødsfall. En av personalet kan levere en blomst til hjemmet. Barna kan evt. sende tegninger el. l som hilsen til barnet. Gruppesamtale Samtale på avdelinga til barnet som har mistet en av sine foreldre. Avdelinga forbereder seg på å ta imot barnet som har mistet mor eller far. Begravelse Barnehagen har åpent som vanlig begravelsesdagen, og det er opp til hvert enkelt hjem om de ønsker å delta sammen med sine barn. En eller flere fra personalet i barnehagen bør delta i begravelsen. 10

11 VEDLEGG: Telefon og adresselister: Vedlegg 1: Beredskapsgruppa Innset og Vonheim barnehager Vedlegg 2: Beredskapsgruppa Nerskogen og Voll barnehager Vedlegg 3: Kriseteam Vedlegg 4: Kommunal kriseledelse Andre vedlegg: Vedlegg 5: Forslag til informasjonsbrev til hjemmene Vedlegg 6: Barn og sorg ti gode råd 11

12 Vedlegg 1 Beredskapsgruppe - Innset og Vonheim barnehager Stilling Navn Avdeling Tlf arbeid Mobil Tlf hjemme Privatadresse Enhetsleder Marta Hage Innset og Vonheim barnehager Assisterende styrer Pedagogisk leder Granliv. 12, Astrid Strand Innset Innset 7398 RENNEBU Assisterende styrer Pedagogisk leder Mona Elven Vonheim Loftet Berkåk Pedagogisk leder Oddny Anita Berntsen Pedagogisk leder Gjertrud Dahl Solstad Pedagogisk leder Kristin Renate Dragåsøien Vonheim Litjstuggu Vonheim Kammerset Vonheim Storstuggu Nordskogen Lerkeveien SOKNEDAL Pedagogisk leder Ragni Gaupset Rogogjerd Vonheim Kjillarstuggu Krokbekken Innset 7398 RENNEBU 12

13 Vedlegg 2 Beredskapsgruppe Nerskogen og Voll barnehager Stilling Navn Avdeling Tlf arbeid Mobil Tlf hjemme Privatadresse Enhetsleder Anne Svegård Voll barnehage KVIKNE Assisterende styrer Ruth Kvam Grøtte Voll barnehager Flå 7372 RENNEBU Pedagogisk leder Pedagogisk Ellen Gynnild Voll barnehage Stamnan leder Pedagogisk leder Ragnhild Langegard 7392 RENNEBU Voll barnehage Berkåk 13

14 Vedlegg 3 Kriseteam Stilling: Navn Arbeidssted Tlf arbeid Mobil Tlf hjemme Privatadresse Sokneprest Menighetshuset Berkåk, Kommunelege Arne Opdahl Rennebu legekontor Oppdal 7340 OPPDAL Lensmann Rennebu lensmannskontor Psykiatrisk Mona Sunnset Rennebu SOKNEDAL sykepleier Helsesenter Led.helsesøster Marta H. Withbro Rennebu Helsesenter Berkåk NAV Oppdal og Rennebu NAV Oppdal/Rennebu Oppdal 7340 OPPDAL Varamedlemmer Kommunelege Hans Erik Røsten Rennebu legekontor Oppdal 7340 OPPDAL Helsesøster Bjørg Kjøllesdal Rennebu helsesenter Berkåk Psykiatrisk hjelpepleier Hilde Bjerkset Rennebu helsesenter Berkåk Kirkeverge Herborg Skjolden Menighetshuset Berkåk Leder NAV Arnt Hove NAV Oppdal / Rennebu Oppdal 7340 OPPDAL Lensmannsbetjent Helge Sumstad Rennebu lensmannskontor Berkåk 14

15 Vedlegg 4 Kommunal kriseledelse Stilling: Navn Arbeidssted Tlf arbeid Mobil Tlf hjemme Privatadresse Ordfører Ola t. Lånke Komm.huset Voll,7393 RENNEBU Varaordfører Knut Ingolf Dragset Jønnådalen, 7391 RENNEBU Rådmann Birger Hellan Komm.huset Berkåk, Kommunalsjef MTL Odd H. Kjøllesdal Komm.huset Berkåk, Kommunalsjef HOO Lill H.Bøe Komm.huset Stamnan,7392RENNEBU Kommuneoverlege Hans Erik Røsten Rennebu Oppdal, 7340 OPPDAL legekontor Enhetsleder teknisk Arne Meland Komm.huset Berkåk, drift Øk.rådgiver Karl P.Gustafsson Komm.huset Berkåk, Listene oppdatert

16 Vedlegg 5 Informasjonsbrev til hjemmene Det kan være nødvendig å sende ut et informasjonsskriv til hjemmene. Det kan inneholde noen ord om selve hendelsen ulike reaksjoner hos barn i møte med sorg og tapsopplevelser barnehagens arbeid rundt det som har skjedd deltakelse i begravelsen Det er mange måter å gjøre dette på. En kortfattet informasjon til alle hjem kan for eksempel lyde slik: Til hjemmene. Det har skjedd en tragisk ulykke/ et tragisk dødsfall som har rammet en familie ved barnehagen vår. NN omkom/døde (dato sted) Vi har i dag sammen med (nevn de som har vært med) snakket med barna om ulykken/dødsfallet. På den enkelte avdeling har vi prøvd å sette ord på det ufattelige som har skjedd, og vi har forsøkt å få fram noen tanker omkring det å miste en venn. Jeg tror at det er viktig at dere får vite hva vi har gjort, slik at dere kan hjelpe oss med det arbeidet vi har startet med. Barnehagen vil bli merket av tragedien i dagene framover. I den anledning innkaller vi foreldrene/de foresatte på avdelinga NN til foreldremøte (dato tid sted). Andre foreldre som har barn som er sterkt berørt av sorgen, er også velkommen til å delta. Vennlig hilsen enhetsleder 16

17 Vedlegg 6 BARN OG SORG TI GODE RÅD Sørg for mest mulig åpenhet og kommunikasjon om dødsfallet. Gi forklaringer til barnet om hva som har skjedd, ut ifra alder. Snakk direkte om hva død er, og hva som er årsaken til dødsfallet. Ikke omskriv døden til reise eller søvn. Tillat mest mulig samtale og spørsmål. Dersom barnet selv viser initiativ, følg opp med kommentarer og forklaringer. Ta (et forsiktig) initiativ på egen hånd dersom barnet selv ikke snakker om det. Hjelp barnet til å få oversikt over hva som skal skje fra dag til dag (begravelse familiebesøk - hvem som skal passe det etc.). Tida etter dødsfallet er alltid preget av forvirring og uklarhet, og barnet har behov for å få oversikt og å bli forberedt på de nye situasjonene. La barnet delta i alle seremonier, - syning, minnesamvær, begravelsen og lignende. Dersom barnet er forberedt og det har en følelsesmessig stabil person som følge, tar ingen skade av deltakelse. Bruk tid etterpå til å forklare og bearbeide inntrykk. Besøk kirkegården regelmessig. La ikke den avdøde bli tabuemne. Der det er naturlig kan en godt referere til både personen og selve dødsfallet. Bruk for eksempel bilder, fotoalbum eller spesielle gjenstander. Aksepter at barn som sørger ofte bringer sorgen inn i leken (kan være makabert og brutalt). Dette må ikke stoppes. Dersom det er naturlig, bruk leken aktivt til å forstå tanker og følelser hos barnet. Barna bør ikke skånes for de voksnes følelser og sorgreaksjoner (med unntak av hysteri eller fullstendig tap av kontroll). Forklar hvorfor de voksne reagerer,- sett ord på egne følelser. Oppretthold alle daglige rutiner mest mulig. Lange avbrudd fra skole/barnehage bør unngås. Unngå unødig adskillelser fra øvrige familiemedlemmer. Hvis barnet uttrykker redsel for egen eller andres død bør det ikke avvises. Gå aktivt inn for å få tak i hva det tenker og gi realistisk oppfatning av døden. Hvis det dukker opp tegn på skyldfølelse så snakk med barnet om dette. Ikke avfei det som tøv (barn tror ofte de er skyld i foreldres død). 17