Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage"

Transkript

1 BEREDSKAPSPLAN 2008

2 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen Side Om et barn i barnehagen blir alvorlig syk Side Om dødsfall skjer i barnehagen Side Et barn dør når det ikke er i barnehagen Side Om mor far eller søsken til barnet dør Side Om et barn blir borte fra barnehagen i barnehagen Side Om et barn blir borte på tur med barnehagen Side Om et barn blir borte og meldt savnet utenfor barnehagens åpningstid Side Om et barn faller i vannet - drukningsulykke Side Om et barn ikke blir hentet Side 10 Personalet 2.1 Om en av personalet blir alvorlig skadet i barnehagen Side Om en i personalet blir alvorlig syk Side Om det er alvorlig sykdom i nær familie til en av personalet Side Om en i personalet mister en av sine nærmeste Side 12 Seksuelle overgrep - overgrep 3.1 Ved situasjoner der det har skjedd akutte overgrep Side Forebyggende arbeid mot overgrep Side Hvis man får mistanke om at det blir planlagt omskjæring eller annen kjønnslemslestelse på barn Side Ved mistanke om seksuelle overgrep Side 14 Andre kriser 4.1 Om det er psykiske lidelser/depresjon i familien Side FNs barnekonvensjon artikkel Side Ved krise/katastrofe som rammer nærmiljøet Side Dersom sorgen rammer - hjelperollen Side Ved skillsmisse Side 17 Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage 5.1 Hoppetussa Side Trollungen Side Forebyggende arbeid Side 18 Kvitteringsliste Side 19 Side 2

3 Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen Barnet blir tatt vare på av sitt faste personalet. Undersøk skadens omfang og få varslet andre voksne. Andre voksne tar så vare på de andre barna, det bør ikke stå andre barn rundt. Sikre området slik at ingen flere blir skadet! Ved bevisstløshet, legg barnet i stabilt sideleie, og ring Start med førstehjelp ut i fra skadeomfang. Stoppe blødning, hjerte-/lungeredning, hold barnet i ro og vær trøstende. Pedagogisk leder eller styrer varsler foreldre. Er ikke de til stede må en av de andre som er på huset varsle. Man skal alltid være minst 2 voksne på huset og en blir da hos barnet hele tiden, ikke forlat barnet! Eventuelt dra til lege med barnet, få med personopplysninger til legen - kontakt foreldre/ foresatte om det ikke er gjort. Foreldre skal ikke belastes drosje eller legehonorar ved reise eller behandling umiddelbart etter ulykken. Alle barna er forsikret under oppholdet i Knerten Barnehage ved ulykker som oppstår på området eller i forbindelse med utflukter i barnehagens arrangement. Forsikringsselskapet må varsles ved behov og alltid ved mistanke om seinskade som for eksempel bruddskader, tannskader eller lignende. Skadeskjema fra forsikringsselskapet fylles ut umiddelbart etter ulykken. Skriv ned hva som har skjedd, hva som skjedde i forkant og mulig årsak til ulykken. Personalet vurderer i etterkant årsaken til skaden. Det må sørges for eventuelle utbedringer av fysisk miljø eller endringer av rutiner blir foretatt. Det er viktig å bearbeide hendelsen for små og store i barnehagen. Informasjon som skal offentliggjøres i forhold til ulykker SKAL avklares med foreldre/foresatte først (taushetsplikten). Side 3

4 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig syk Foreldrene/foresatte informerer barnehagen om situasjonen. Det avtales med foreldrene hvem i barnehagen som skal formidle informasjonen. Informasjonen til andre barn/foreldre/foresatte gis etter avtale med foreldrene. Innhent nødvendig og riktig informasjon om sykdommen, og gi korrekt informasjon. Det er viktig at alle får lik informasjon og at det ikke blir spekulasjoner! Styrer tar kontakt med foreldrene når barnet er borte fra barnehagen over lengre tid. Avklar med foreldrene hvilken oppfølging de ønsker, og informer om hva barnehagen kan gjøre. Vurder om en av personalet skal besøke hjemmet eventuelt dra på besøk på sykehus. Send en hilsen til barnet, - f.eks ved kort, brev, blomster eller tegninger fra de barna. Styrer vurderer i samråd med eier om plassen kan stå disponibelt for familien om barnet har langt sykefravær. En fast voksen får ansvar for kontakt med barnet og foreldrene. Den faste kontaktpersonen bør skrive ned viktige avtaler og informasjon. 1.3 Om dødsfall skjer i barnehagen Personalet yter nødvendig førstehjelp, start hjerte-/lungeredning. Lege/og eller ambulanse kontaktes umiddelbart. En av de faste personalet blir med til sykehuset. Klargjøring av ansvarsforhold i det noen forlater barnehagen. Personalet gjør alt for å få tak i barnets foreldre/foresatte. Vet de at døden er inntrådt, kan prest kontaktes. Dødsbudskapet skal formidles ansikt til ansikt! Det er fortrinnsvis de ansatte på sykehuset som skal formidle barnets diagnose til foreldrene. Det er foreldrene som først skal vite at barnet er død. Det skal ikke gi ut noen opplysninger i saken før foreldrene er informert! Hvis ønskelig er det styrer eller andre fra barnehagen, sammen med foreldrene den første dagen. Styrer informerer barnehageeier om hendelsen, og det blir igangsatt nødvendige tiltak sammen med styrer. I denne første fasen må personalet som har opplevd situasjonen, og er tilbake til barnehagen, prøve å beholde roen. Resten av barna i gruppen vil ha behov for omsorg og støtte Side 4

5 1.4 Et barn dør når det ikke er i barnehagen Styrer informerer eier og man tar kontakt med Nøtterøy Kommunes Kriseteam. Ta kontakt med foreldre/foresatte og få saklig informasjon. Foreldrene/De foresatte informeres om barnehagens håndtering av situasjonen, og det gis rom for foreldrenes/de foresattes ønsker for hvordan man skal håndtere situasjonen. Personalet i barnehagen får informasjon om situasjonen etter at foreldrene er informert. Styrer og Nøtterøy Kommunes Kriseteam legger en plan for hvordan informasjonen skal gis til de ansatte. For eksempel via telefon til alle ansatte samme dag/kveld eller i et fellesmøte neste dag, hvor styrer, pedagogisk leder, eier og prest er tilstede. Foreldrene til det aktuelle barnet informeres om barnehagens håndtering av det som har skjedd. De bør få anledning til å gi uttrykk for sine ønsker. Det er viktig å nå ut med saklig informasjon raskest mulig. Daglig leder informerer resten av foreldregruppen på den aktuelle avdelingen om hendelsen. Resten av foreldregruppa får skriftlig informasjon om hendelsen. Eventuelt henvise foreldre og ansatte videre i hjelpeapparatet. Barnehagens styre og personalet tar kontakt med barnets familie, drar på besøk, ringer eller sender blomster. Eventuell minnestund arrangeres i nærmeste uke hvor barn, foreldre, personalet og eier er til stede. Avklare hvem som skal delta i begravelsen og om barnehagen skal stenges. Ingen barn skal delta i begravelsen uten at foreldrene er med. Snakk med barna om hva som skjer i en begravelse. Den eller de voksne fra barnehagen som er i begravelsen, kan etter avtale med foretende prest ta med blomsterhilsen fra barna og personalet i barnehagen. Det bør være god bemanning i barnehagen for å ha tid til reaksjoner fra både barn, ansatte og foreldre. Bilde av barnet, lys, tegninger, dikt med mer kan settes opp på en samlingsplass i barnehagen. Gi tid og rom for samtale i barnegruppa om hva som har skjedd. Svar ærlig på spørsmål fra barna. Besøk gravstedet og snakk om den døde i tiden etterpå. Det er viktig med oppfølging av både barn og ansatte. Sorgarbeidet tar tid, og reaksjoner som bør bearbeides kan komme lenge etterpå! Side 5

6 1.5 Om mor far eller søsken til barnet dør Informasjon til barnehagen gis av de etterlatte. Den av personalet som står barnet/familien nærmest kontakter barnets hjem. Informerer de etterlatte om mulighetene for å få råd/hjelp av aktuelle hjelpeapparater, eventuelt få veiledning hos prest. De andre foreldrene/foresatte informeres muntlig eller skriftlig. Avklar med familien hvilke ønsker de har i forhold til barnehagen. Hvis det er naturlig ut fra barnets alder, kan man samle avdelingen og prate med barna. Hvis barnet ikke er til stede, kan man snakke med de andre barna om hva som kan gjøres for å hjelpe barnet gjennom sorgen. Dersom barnet er til stede, kan man snakke med barnet på forhånd slik at barnet er godt forberedt på det som skal skje. Vær ekstra oppmerksom på at barn kan bli redde for å miste en av sine nærmeste. Avklar om det skal sendes blomster til begravelsen. Det bør legges til rette slik at en av avdelingspersonalet og daglig leder får anledning til å møte opp i begravelsen. Dette oppleves som regel som godt og riktig både for hjemmet, barnet og personalet. Barnet som har mistet en av sine nærmeste, må ha ekstra oppfølging fra en av det faste personalet. Vis omsorg for den øvrige familie. Ta initiativ og snakk åpent. Husk at sorg er en langvarig prosess. Side 6

7 1.6 Om et barn blir borte fra barnehagen Når man oppdager at et barn er borte fra barnehagen må det skapes en oppklaring av situasjonen. Snakk med alle på huset, både barn og voksne: Hvem har sett barnet sist? Hvor ble barnet sett? Hvor lenge kan barnet ha vært borte? Er det ett eller flere barn som er borte? Har det skjedd noe i forkant av at barnet ble borte? Styrer informeres. Let innenfor barnehagens område. Barn kan ofte gjemme seg. Let på utsiden av barnehagen, på veien, mulige steder barnet kan ha gått. Har man ikke funnet barnet innen 15 minutter, ringer pedagogisk leder eller styrer til foreldrene og informerer om situasjonen. Etter ca 30 min varsles politiet. Pedagogisk leder eller assistenter som er tilstede på en av de andre avdelingene har ansvar for organisering av resten av barnegruppa, fortelle rolig til barna hva som skjer tilpasset barnas modenhet og alder. Pedagogisk leder på avdelingen organiserer leting sammen med en av assistentene. Styrer holder kontakten med politi og foreldre og loggfører hva som skjer. Er barnet funnet - roe ned barnet hvis det er lei seg. Forklare situasjonen om hva som har skjedd når barnet har vært borte tilpasset barnets alder og modenhet. Få en klarhet rundt situasjonen. Pedagogisk leder og styrer har samtale med foreldrene. Ta opp rutiner og se på tiltak som må gjøres for at ikke slikt skal skje igjen, hva gikk galt? Er ikke barnet funnet - opprettholde kontakten med politiet og foreldre/foresatte. Ta kontakt med kommunens kriseteam som veileder og støtter barnehagen med gangen videre. Forebyggende Telling av barnegruppen skal gjøres minimum hvert 30 minutt. Telle-skjemane skal dateres og tas vare på og settes inn i avdelingspermen, eventuelt egen perm. Side 7

8 1.7 Om et barn blir borte fra tur med barnehagen Hovedansvarlig på tur for oversikt over resten av barnegruppa og man får en klarhet over situasjonen. Når hadde man opptelling sist? Hvor lenge kan barnet ha vært borte? Hvor er vi? Hva kan ha skjedd? En blir sammen med de barna som er der, og en starter en leting rett rundt området de befinner seg. Er ikke barnet funnet innen 10 min., må sees i forhold til hvor man er, og hva som kan ha skjedd, varsles barnehagen/styrer. Politiet og foreldre/foresatte varsles. Barnegruppa blir fraktet tilbake til barnehagen. Disponibelt personalet blir med på leting. Styrer holder kontakten med politi og foreldre. Pedagogisk leder eller annen medarbeider som er tilstede blir igjen i barnehagen, og har ansvar for organisering av resten av barnegruppa. Er barnet funnet - roe ned barnet hvis det er lei seg. Forklare situasjonen om hva som har skjedd når barnet har vært borte tilpasset barnets alder og modenhet. Få en klarhet rundt situasjonen. Pedagogisk leder og styrer har samtale med foreldrene. Ta opp rutiner og se på tiltak som må gjøres for at ikke slikt skal skje igjen, hva gikk galt? Samling med barna, snakk om utrygghet, redsel, hva har skjedd, engstelser barna/barnet kan sitte igjen med. Er ikke barnet funnet: Opprettholde kontakten med politiet og foreldre/foresatte. Ta kontakt med kommunens kriseteam som veileder og støtter barnehagen med gangen videre. Forebyggende Snakk med ungene om tenkte situasjoner, hva skal barnet gjøre om det blir borte fra barnegruppa? I skogen, i byen osv. tilpasset barnets alder og modenhet. Barna skal vær klar på at det ikke er lov å gå fra barnehagen, fra barnegruppa på tur osv. Snakk om hva som kan skje. Telling av barnegruppen skal gjøres minimum hvert 30 minutt. Bruk refleksvester uansett så lange barnet(a) skal ut av barnehagens port. Telle-skjemane skal dateres og tas vare på og settes inn i avdelingspermen, eventuelt egen perm. Side 8

9 1.8 Om et barn blir borte/meldt savnet utenom barnehagens åpningstid Styrer henter inn informasjon om situasjonen og bringer videre informasjonen til resten av personalet. Samling med barnegruppa hvor barna blir informert om situasjonen tilpasset barnas alder og modenhet. Styrer kontakter kommunenes Kriseteam som veileder og støtter barnehagen i det videre arbeidet. I etterkant snakker man med barna om hva som har skjedd og tar opp føleleser som redsel, utrygghet, engstelse. 1.9 Om et barn faller i vannet - drukningsulykke Få oversikt over situasjonen, den voksne som ser barnet i vannet hopper uti og får barnet opp på forsvarlig vis. Er barnet ved bevissthet: Snakk med barnet og ro det ned. Hold rundt barnet og få opp varmen om det er kaldt. Er barnet ubevisst: Snakk til barnet, sjekk om det puster, start hjerte-/lungeredning. Ring En voksen roer ned de andre barna og gir informasjon tilpasset barnets modenhet og alder. Vær sikker på at alle de andre barna er tilstede, at det ikke er andre i vannet. En voksen holder kontakten med AMK, ikke forlat barnet. Når ambulansen kommer, blir den voksne som er nærmest knyttet til barnet med i ambulansen og er med barnet helt til foreldrene kan overta. Styrer får melding om hva som har skjedd, få sikker informasjon. Informasjonene blir gitt videre til foreldrene/foresatte. Foreldrene/De foresatte møter barnet på sykehuset om barnet er der. Møte med foreldre og pedagogisk leder ved behov, i forhold til ulykkens alvorlighet. Tilbakeblikk, hva skjedde og hva gikk galt? Side 9

10 1.10 Om et barn ikke blir hentet i barnehagen Når klokken blir over ringer man foreldrene, får man kontakt, avtaler man med de hvordan situasjonen blir løst. Det er alltid 2 igjen i barnehagen. Når man har kontaktet foreldrene og avtalt kan den andre dra hjem. Hvis personalet må dra, for å hente egne barn eller andre viktige avtaler, tar man barnet med seg hjem og foreldrene henter på avtalt sted. For man ikke kontakt med foreldre eller andre kontaktpersoner, kontakt daglig leder og meld i fra og ta med barnet hjem. Vi har bilseter i barnehagen. Har man ikke bil kommer daglig leder til barnehagen, og tar med barnet hjem. Klokken kontakter daglig leder politiet for å undersøke om det er skjedd noen ulykker. Får man ingen svar noe sted tas det en helhetsvurdering og barnevernsvakten kontaktes. Man samarbeider da med barnevern tjenesten om videre gang. Foreldre/foresatte innkalles til samtale, få informasjon. Få oppklaring av situasjonen. Informasjon om barnevernet til hele barnegruppa. Kanskje noen fra barnevernet kan komme på besøk. Gi informasjon om barnevernet og hva de gjør. Det er viktig at barn ikke har en forutinntatt holdning til at barnevernet er farlig og skummelt. Men at det er til for å hjelpe barn og deres familie - til det beste for barnet. Side 10

11 Personalet 2.1 Om en av personalet blir alvorlig skadet i barnehagen Sjekk skadeomfanget og ta kontakt med annen voksen. Ring 1-1-3, er det andre voksne tilstede ringer de og får sikret barn og området. Start nødvendig førstehjelp: hjerte-/lungeredning, stopp blødning, mv. Barn blir tatt hånd om og roet ned/trøstet. Sikre skadestedet slik at ingen flere blir skadet. Dra til lege/ambulanse kommer, en annen fast personalet blir med, varsle nærmeste pårørende. Forsikringsselskapet må varsles ved behov og alltid ved mistanke om seinskade som for eksempel bruddskader, tannskader eller lignende. Skadeskjema fra forsikringsselskapet fylles ut umiddelbart etter ulykken. Skriv ned hva som har skjedd, hva som skjedde i forkant og mulig årsak til ulykken. Personalet vurderer i etterkant årsaken til skaden. Det må sørges for eventuelle utbedringer av fysisk miljø eller endringer av rutiner blir foretatt. Det er viktig å bearbeide hendelsen for små og store i barnehagen. Informasjon som skal offentliggjøres i forhold til ulykker SKAL avklares med den rammede, eventuelt pårørende, først (taushetsplikten). 2.2 Om en i personalgruppen blir alvorlig syk Daglig leder informerer hele personalgruppa om sykdommen etter avtale med den syke eller nærmeste pårørende. Foreldre/barn får generell informasjon om situasjonen. Daglig leder/personalet tar kontakt med den syke/hjemmet, for eksempel ringer, sender blomster eller går på besøk. Daglig leder har i utgangspunktet hovedansvaret for å holde kontakten med den syke framover. Eventuelt avklares det hvem som tar dette ansvaret. Ansatte på den berørte avdelingen må være oppmerksom på barnas reaksjoner og spørsmål. Angående lagstidssykemeldte utarbeides egen handlingsplan. Side 11

12 2.3 Om det er alvorlig sykdom i nær familie til en av personalet Daglig leder og andre på avdelingen tar kontakt med den ansatte, - for eksempel sende en blomst, et kort, ringe eller sette av tid til samtale. Husk på den ansatte ved lengre fravær på grunn av sykdom i familien. Daglig leder bør legge det slik til rette at den som er rammet av sykdom i familien og ønsker å bearbeide det, får anledning til det. Daglig leder bør gi nødvendig informasjon til personalet etter avtale med den berørte. Dette for å unngå spekulasjoner og overdrivelser. 2.4 Når en i personalet mister en av sine nærmeste Daglig leder eller andre som står den berørte nær, tar kontakt. Daglig leder informerer de andre ansatte om dødsfallet. Send blomst eller besøk hjemmet. n Hvis det er behov for det kan personalet snakke med barna om hva som har skjedd, etter avtale med den ansatte. Sette av tid til samtale med den ansatte. Den ansatte vil trenge tid til å bearbeide sorgen, eventuelt henvises til aktuelle hjelpeapparater. Side 12

13 Seksuelle overgrep - overgrep 3.1 Ved situasjoner der det har skjedd akutte overgrep Ta hånd om barnet og få oversikt over situasjonen, andre voksne tar seg av de andre barna. Ta kontakt med politi, ring legevakten og gi beskjed om at man kommer. Ta kontakt med kommunens Kriseteam. Ikke skift klær på barnet. Eventuelt ta med brukt tøy. Pakkes inn i papir, ikke plast! Det nødvendig utstyret vil være å finne på personalrommet. Ikke bad eller vask barnet. NB! På grunn av bevisforspillelse må disse punkter følges! Styrer tar kontakt med foreldre/foresatte. Foreldre/De foresatte får beskjed om hvordan barnehagen håndterer situasjonen. Foreldre/Foresatte og styrer kommer til enighet om hvordan informasjonen skal håndteres og hvilken informasjon som skal gis til andre foresatte og barn. Gi ekstra rom for at barna kan få snakke om tanker og følelser - det kan være at barna går rundt med mange forvirrende spørsmål. Innkall til personalmøte og snakk om hendelsen. 3.2 Forebyggende arbeid mot overgrep Det skal alltid være 2 voksne på huset, både morgen og ettermiddag. Nye vikarer, studenter, lærlinger eller andre som er innom i barnehagen skal aldri være alene med barna i barnehagen. Ha døren åpen til badet når man skifter på barn. Snakk med barn om hva som er lov og ikke lov, vær åpen. 3.3 Hvis man får mistanke om at det blir planlagt omskjæring eller annen kjønnslemlestelse på barn Kontakt barnevernet og meld bekymringene, få veiledning på videre saksgang. Vær tydelig på hva Norges lover sier om slike overgrep. Side 13

14 3.4 Ved mistanke om seksuelle overgrep Informer styrer og daglig leder - ikke involver andre i personalet før etter avtale. Styrer tar kontakt med barnevernet eventuelt Småbarnsteam i Nøtterøy kommune for veiledning av videre saksgang. Begynn og skrive loggbok - noter observasjoner. Barnevernet kontakter politi og familie. Barnevernet har det koordinerende ansvaret. Husk: Barnehagepersonalet er ikke etterforskere. Ikke utspør barnet - kan brukes mot barnet ved avhør. Lytt til barnet - ikke styr, ikke spinn rundt hendelser. Vis at du lytter og tar barnet på alvor. Repeter utsagn som kommer. Fordøm handling - ikke person. Møt barnet på at dette er veldig vanskelig og vondt. Lov aldri noe du ikke kan holde. Vær ærlig i forhold til det som skal skje. Vær realistisk. Glem ikke søsken. Forbered deg mentalt og følelsesmessig på at betroelser kan komme. Snakk med foresatte/foreldre om de ønsker at andre barn og foreldre skal informeres og eventuelt hvordan. Vær åpen og la barna komme med reaksjoner, det er viktig å avlive eventuelle spekulasjoner. Prøv heller å gi barna svar de kan forstå. Side 14

15 Andre Kriser 4.1 Når det er psykiske lidelser/depresjon i familien Ta kontakt med barnets nærmeste som ikke er syk, gi barnet informasjon etter avtale med foreldre/foresatte. Ta kontakt med kommunens Småbarnsteam om det trengs veiledning på den aktuelle saken. Bruk begreper som barnet har forutsetninger til å forstå, og forklar tydelig. Viktig at barnet har stabile trygge omsorgpersoner rundt seg, gi en på avdeling spesielt ansvar for enkelt barnet i vanskelige perioder. Ta opp situasjonen på avdelingen og avklar eventuelle misforståelser, det er viktig med klar informasjon - det skal ikke spekuleres. Er det noe man lurer på spør nærmeste overordnet. Styrer og pedagogisk leder må være tydelige på at det ikke er all informasjon som er for alle (taushetsplikten). Oppretthold de faste rutinene rundt barnet - gi klar informasjon i god tid dersom rutinene må endres. En forutsigbar dag er viktig. Hjelpe barnet med å sette ord på og fremme egne behov. 4.2 Fn s barnekonvensjon artikkel 8 «Barn skal under alle omstendigheter være blant de første som mottar hjelp og støtte» Barns rett ved krise: Barn skal ha pårørende status. Barn har rett til et språk de forstår. Barn skal ha rett til å bestemme uttrykket. Barn her rett til tilstrekkelig tid og rom. Barn har rett til å delta på syning tilrettelagt for barn. Barn har størst rettigheter, for de skal leve lenges med krisen som en del av sitt liv. Side 15

16 4.3 Ved krise/katastrofe som rammer nærmiljøet Styrer innhenter og setter seg godt inn i informasjon om situasjonen, og vurderer om man skal ta kontakt med kommunens kriseteam. Gi informasjon til alle i personalet om hva som har skjedd - innkall til personalmøte ved behov. Få oversikt over om noen med tilhørighet til Knerten barnehage er berørt av situasjonen. Politiet frigir navnlister på eventuelle omkomne og skadede og har ansvaret for varsling av pårørende. Vær åpen for ulike typer for voksne og barns reaksjoner. Vær oppmerksom på at reaksjoner kan komme lenge etter en slik katastrofe. 4.4 Dersom sorgen rammer - hjelperollen Vær åpen og ærlig! Ta initiativ - bekreft at du vet. Finn ord og uttrykk som passer til barnets alder ikke bruk andre ord på død som for eksempel søvn, reise, med mer. Gi informasjon om det som er kjent. Lytt til barnets tanker om hendelsen. Observer barnets adferd og lek. Vit hvor barnet «befinner seg» og møt barnet der. Vær nær og oppmerksom hold øyekontakt. Det er viktig å anerkjennende barnet! La barnet få eie egne opplevelser av hendelse/situasjon. La barnet få uttrykke både negative og positive følelser. Ha rom for forskjell i sorg, det finnes ingen rett måte å sørge på. Prøv å gi hjelp til å motarbeide skyldfølelse. Det er viktig å ha åpenhet med foreldre/foresatte og hele tiden informere om hvilke tiltak man gjør i barnehagen, og at disse gjøres etter avtale med foreldre/foresatte. Pedagogisk leder og styrer vil vurdere om man skal trekke inn småbarnsteam eller andre hjelpeinstanser for veiledning. Styrer stiller som veileder for personalet og legger opp til at hele personalet skal ha mulighet til samtale og eller veiledning om situasjonen. Side 16

17 4.5 Skillsmisse Legg tilrette for et åpent forhold til foreldrene, det er viktig at pedagogisk leder vet noe om hva som skjer i hjemmet for å kunne støtte og være tilstede for barnet. Pedagogisk leder eller eventuelt den som står barnet ekstra nært snakker med barnet om at vi voksne vet. Bekreft barnet og følelsene, og vær tilstede. Bearbeid eventuelt barnets skyldfølelse, skillsmisse er et voksenanliggende. Pedagogisk leder eller styrer kaller inn til foreldresamtale hvor barnet settes i fokus, hvordan skal man best mulig sammen lose barnet gjennom krisen. Det er viktig at man er tilstede, ser og bekrefter barnet og gir enda litt ekstra oppmerksomhet og er observang for barnets ulike reaksjoner. Hva gjør vi om brannalarmen går i Knerten barnehage 5.1 Hoppetussa Pedagogisk leder (Marianne) har ansvar for at avdelingboken blir med ut. Samler barna sammen med Anders (eventuelt assistent som ikke har mellomvakt). Alle går rolig ut og samler seg ved porten. Hoppetussa står ved huskene og Trollungen ved haugen. Pedagogisk leder (Marianne) teller alle ungene på vei ut - og gir beskjed til Else-Berit (eventuelt Assistent på mellomvakt) om alle barna er på vei ut. (er noe på toalettet? Få oversikt.) Når man kommer ut teller Marianne over alle ungene - igjen. Else-Berit (assistenten som har mellomvakt) er den siste ut av avdelingen, lukker vinduer på veien og sjekker alle rommene, toalettene, går så rett ut etter de andre. Styrer får opptelling av pedagogisk leder, en bekreftelse at alle barna er tilstede ute. Styrer/eier holder telefon kontakt med Brannvesenet - ringer lokalisere hvor brannen/ røyken kommer fra. Er ikke pedagogisk leder, Marianne, tilstede tar Anders (assistenten som ikke har mellomvakt) ansvaret som pedagogisk leder har. Er ikke Else-Berit (mellomvakt) til stede tar Anders Else-Berit sitt ansvar. Det er viktig at alle vet hva alle skal gjøre slik at man kan ta på seg andre sitt ansvar om det er noen som er borte på avdelingen. Alle holder seg rolig utenfor barnehagebygget til man får beskjed om at det er trygt. Det er viktig å beholde roen og trøste de som trenger det. Side 17

18 5.2 Trollungen Marie (pedagogisk leder) har ansvaret for at avdelingsboken blir med ut. Marie og Mirjam samler ungene - og gå rolig ut. Marie teller over ungene på vei ut, Birgitte er sistemann ut og sjekker at ingen barn er igjen i rommet. Er det flere som må bæres må Birgitte gå med barnegruppa og de andre. Birgitte går allikevel som siste ut av rommet. Trollungen samler seg ved haugen og man teller igjen opp at alle barna er tilstede. Er ikke pedagogisk leder tilstede på avdelingene har Mirjam ansvaret å ta med boken ut og samle barna sammen med Birgitte. Alle holder seg rolig utenfor barnehagebygget til man får beskjed om at det er trygt. Det er viktig å beholde roen og trøste de som trenger det. 5.3 Forebyggende arbeid Ha Brannvernuke hver høst og gjennomføre brannøvelse med ungene. med besøk på brannstasjonen eller besøk av brannvesenet i barnehagen. Vi bruker permen Eldar og Vanja til temaarbeid. Ha regelmessig brannøvelse med ungene minst 1 gang i halvåret. Evaluering av brannøvelsene hver gang. Side 18

19 Kvitteringsliste Alle som jobber i Knerten Barnehage, faste ansatte og vikarer, skal lese beredskapsplanen minimum én gang i året samt kvittere for at dette er gjort. Vikarer skal bli presentert for beredskapsplanen første dag de er på jobb i Knerten Barnehage. Sted/dato Navn Side 19

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge

BEREDSKAPSPLAN. Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge BEREDSKAPSPLAN Forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og seksuell trakassering mot barn og unge Målet med denne beredskapsplanen er å forebygge seksuelle overgrep, vold og trakassering mot

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

Beredskapsplan. Roligheden gård barnehage Alle ansatte skal kjenne til denne

Beredskapsplan. Roligheden gård barnehage Alle ansatte skal kjenne til denne Beredskapsplan Roligheden gård barnehage 2017 Alle ansatte skal kjenne til denne 1 Planens innhold med tiltakskort på Viktige telefonnummer Varslingsplan ved krise Beredskapsgruppe ved krise (internt)

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

GRINDABERGET BARNEHAGE

GRINDABERGET BARNEHAGE KRISE- HÅNDTERING FOR GRINDABERGET BARNEHAGE I LYS AV FLYTHÅNDTERING Innholdsfortegnelse 1. Generelt om krisehåndtering i Grindaberget Barnehage 1.1. Visjon, verdier og væremåte 1.2. Hva gjorde vi forrige

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

-Til foreldre- Når barn er pårørende

-Til foreldre- Når barn er pårørende -Til foreldre- Når barn er pårørende St. Olavs Hospital HF Avdeling for ervervet hjerneskade Vådanvegen 39 7042 Trondheim Forord En hjerneskade vil som oftest innebære endringer i livssituasjonen for den

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage

revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage revidert2014 Sikkerhetsplan for Triade barnehage Triade barnehage 01.01.2010 Innholdsfortegnelse 1Beskrivelse 1.1 Mål 1.2 Ansvar og rutiner 1.3 Opplæring 1.4 Lover og forskrifter 2 Ansvar for sikkerhet

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune

Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Risikovurdering Barnehagene i Salangen kommune Handlingsutvalget mot barneulykker HUMBU-notat nr.10! Det finnes ingen enkle svar på hvor grensen skal gå mellom vern og sikring mot farer på den ene siden

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen

Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen Helgatun barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 Viktige telefonnr.:... 3 2. ALVORLIGE ULYKKER I BARNEHAGETIDEN... 4 3. TAP AV FORELDRE/SØSKEN... 9 4. Å

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER?

HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER? VEDLEGG TIL UNDERVISNINGS- OPPLEGG OM SEKSULELLE OVERGREP FOR BARN PÅ 5. - 7. TRINN HVORDAN MØTE OG FØLGE OPP ET BARN SOM FORTELLER? Hvor og når bør dere gjennomføre en samtale? Hvordan gjennomføre samtalen?

Detaljer

sjekklister for speidere på tur

sjekklister for speidere på tur sjekklister for speidere på tur hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning. Turens mål. Program. Reiserute. Overnattingssted. Utstyr og transport. hva kan gå galt? (risikoanalyse) Hva kan skje? Hvor

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon til foreldre om oppstartsamtale Barnehagens formålsparagraf fremhever i 1 at «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med

Detaljer

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg.

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg. Sorg og sorgarbeid Jeg var invitert til å holde sorgkurs i en by på Østlandet. Alle boetableringer for mennesker med utviklingshemning var innbudt, men en bolig sa nei takk. «Her tar vi ikke sorgene på

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN.

DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. DEN NORSKE KIRKE - TJØME OG HVASSER SOGN. Beredskapsplan ved mistanke om seksuelle overgrep i Tjøme og Hvasser sogn. Innledning Målsettingen med en beredskapsplan for Tjøme og Hvasser sogn er å bidra til

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

Når en du er glad i får brystkreft

Når en du er glad i får brystkreft Når en du er glad i får brystkreft Du kan ikke hindre sorgens fugler i å fly over ditt hode, men du kan hindre dem i å bygge rede i ditt hår. våg å snakke om det Når en du er glad i berøres av brystkreft

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober

Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Levering og henting i Ask barnehage Informasjon i garderober Et barn er laget av hundre. Barnet har hundre språk hundre hender hundre tanker hundre måter å tenke på å leke og å snakke på hundre alltid

Detaljer

Handlingsplan mot Mobbing

Handlingsplan mot Mobbing Handlingsplan mot Mobbing For barnehagene i Rennesøy kommune Utarbeidet juni 2012 INNLEDNINGG Alle barn og unge har rett til et oppvekstog læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR LYNGSTAD OG VEVANG BARNEHAGER Mobbing er et samfunnsproblem som har blitt satt på dagsorden av regjeringen og barneombudet. Barneombudet har laget et manifest mot mobbing.

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Halvårsplan våren 2010

Halvårsplan våren 2010 Jesper Halvårsplan våren 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 16 barn. Av disse er det vi 8 jenter og 8 gutter. 13 født i 2004 og 3 født i 2005. De voksne i år er : Anette Anfinrud

Detaljer

Til nye vikarer / ansatte!

Til nye vikarer / ansatte! 1 2 Til nye vikarer / ansatte! Velkommen til oss! Dette heftet er en samling av ulik informasjon som kan være greit å vite når du skal jobbe i barnehagen. Det er viktig at du setter deg inn i arbeidet,

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide

BARN SOM PÅRØRENDE. Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide BARN SOM PÅRØRENDE Kvinesdal 18.oktober 2013 v/gunnar Eide Del 1 Om barna Hvem er barn som pårørende? Hvordan har de det? Hva er god hjelp? Lovbestemmelsene om barn som pårørende Hvor mange Antall barn

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ I LILLEHAGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Lillehagen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger.

Les foreldreorienteringen og vedtektene nøye, og ta godt vare på den. Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger. FORELDREORIENTERING Innholdsfortegnelse GENERELT...3 FERIEAVVIKLING...3 OPPSTART NYTT BARNEHAGEÅR...3 BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER...3 FRAVÆR...4 PERMISJON...4 SYKE BARN...4 HENTING OG BRINGING...4 SAMARBEID

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 ---

--- AMK 113 --- BRANN 110 --- POLITI 112 --- TILTAKSKORT Innholdsfortegnelse - Brann - Bruk av RIB (PIV) - Drukning / person i vannet (PIV) - Dødsfall - Forsvunnet person - Mistanke om overgrep - Trafikkulykke - Ved samtale til nødtelefon - Nyttige

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL 1 BOKMÅL Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. DETTE ER BOKA TIL Her kan dere

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOBBING

HANDLINGSPLAN MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE 1 Innhold 1. Innledning 2. Hva er mobbing i barnehagen 3. Forebyggende arbeid mot mobbing/ ekskludering i barnehagen 4. Tiltak hvis mobbing oppdages 2

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage

Å HØRE TIL. En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Å HØRE TIL En plan mot mobbing for Romolslia barnehage Rammeplanen sier at barnehagen skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Detaljer

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade

Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade Min Bok Når noen i familien har fått en hjerneskade St. Olavs Hospital HF Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, Lian Avdeling for ervervet hjerneskade Forord Denne boka er første gang utarbeidet

Detaljer

Informasjonsbrosjyre til pårørende

Informasjonsbrosjyre til pårørende Informasjonsbrosjyre til pårørende Enhet for intensiv Molde sjukehus Telefon 71 12 14 95 Sentralbordet 71 12 00 00 Til deg som pårørende Denne brosjyren er skrevet for å gi deg som pårørende en generell

Detaljer