Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beredskapsplan for Ruija barnehage."

Transkript

1 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen hver høst. Planen skal gjennomgås i samarbeidsutvalget ved hvert nyvalg. Medlemmene i AU skal ha hvert sitt eksemplar og planen skal gjøres kjent for foreldregruppa. Den blir ikke vis som sorgen aldri rører. Steingrim Thorsteinsson islandsk forfatter

2 2 Innhold Alarmplan ved ulykke... 3 Barn i sorg og krise... 4 Beredskapsplan ved dødsfall Dødsfall i barnegruppa Arbeid i personalgruppa Arbeid i barnegruppa Kontakt med de pårørende Minnestund Begravelsesdagen Kontakt med de andre barnas foreldre Tiden framover Dødsfall i personalgruppa Arbeid i personalgruppa Arbeid i barnegruppa Kontakt med de pårørende Minnestund Begravelsesdagen Kontakt med foreldre Tiden framover Dødsfall i barnas familie eller nære omgangskrets Kontakt med familien Når barnet kommer i barnehagen igjen Dødsfall i personalets nære familie eller omgangskrets De første dagene etter dødsfallet Tilbake på jobb Anbefalt litteratur... 13

3 3 Alarmplan ved ulykke 1. Den som kommer først til ulykkesstedet, sørger for at han eller hun selv, eller en annen tar kommandoen og sikrer at: Førstehjelp blir gitt Ambulanse blir tilkalt. Ha lav terskel for å bruke 113 Styrer blir varslet 2. Styrer, eller styrers stedfortreder sørger for å: Varsle foreldre/foresatte (dødsbudskap, eller budskap om svært alvorlig skade gis aldri over telefon) Informere det øvrige personalet (også de som ikke er på jobb hvis skaden er alvorlig) Tilkalle politi ved: o Trafikkulykke o Alvorlig personskade o Ulykke der strafferettslig ansvar kan bli gjort gjeldende (ved tvil, ring for sikkerhets skyld) 3. Strakstiltak overfor de andre barna Barna holdes borte fra ulykkesstedet Samle barna innendørs Gi samme informasjon til alle Ta spesielt hånd om eventuelle søsken til den skadde, øyenvitner til ulykken og barn som kan tenkes å oppleve skyld i forhold til det som har skjedd Nødtelefoner Brann: 110 Politi: 112 Ambulanse: 113 Andre viktige telefonnumre Politi: Helsesenteret, sentralbord: Øyeblikkelig hjelp: Prest: Kommunens sentralbord:

4 4 Barn i sorg og krise For barn kan det være mange ulike situasjoner og hendelser som kan utløse sorg eller krisereaksjoner. Flytting, tap av et kjæledyr, skilsmisse, brann i hjemmet, å ha vært med i eller vitne til en ulykke, å sitte på asylmottak og vente på vedtak om opphold, at bestevennen flytter, egen sykdom eller sykdom i familien er eksempler på ting kan oppleves sterkt og vanskelig for barn. Det er ikke mulig å ha en egen beredskapsplan for alle slike situasjoner. Men det er viktig at personalet har kunnskaper om og kompetanse på å møte barn som har det vanskelig. Et trygt og åpent samarbeid med foreldrene er viktig for å kunne møte barnet best mulig. Det er lettest å hjelpe barnet dersom foreldrene informerer personalet om ting som har skjedd eller foregår hjemme. Foreldre og personale bør snakke sammen om hvordan man håndterer situasjonen hjemme, og om hvordan den bør håndteres i barnehagen. Det er imidlertid foreldrene selv som bestemmer hva de vil formidle til barnehagen og hvem i barnehagen som skal kjenne til informasjonen. Det er ikke alltid nødvendig at alle vet alt. Man må være oppmerksom på at også foreldrene kan være i krise, og at de kanskje ikke har mulighet eller overskudd til å ha et omfattende samarbeid med barnehagen. Det er da personalets ansvar uansett å møte barn og foreldre på best mulig måte. Barnehagen kan hjelpe barnet og hjemmet på ulike måter: Ved å være en samtalepartner Ved å støtte ekstra opp om barnet Ved å informere om /formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstanser som PPT, psykolog, prest, kriseteam, sosialkontor, familierådgivingskontor osv. Ved å gi praktisk hjelp som å kle på barnet før henting osv

5 5 Beredskapsplan ved dødsfall 1. Dødsfall i barnegruppa Et dødsfall i barnegruppa vil oppleves tungt både for pårørende, barn og ansatte, og alle må inviteres til å delta i sorgarbeidet. Det er viktig at kommunikasjonen med de som er rammet (også barna i barnehagen) holdes på en naturlig og udramatisk måte. Retningslinjer som er satt opp her, vil ikke nødvendigvis kunne følges slavisk. Det vil for eksempel være forskjell på et plutselig og uventet dødsfall og et dødsfall etter lang tids sykdom. Husk at foreldre alltid skal være informert før man informerer barna, og at det er foreldrene som bestemmer hva slags informasjon barna skal få, om de skal være med på minnestunder osv. 1.1 Arbeid i personalgruppa Når styrer eller andre mottar et dødsbudskap er det viktig at denne samler inn så mye konkret informasjon - om hendelsesforløp, hvordan evt. søsken med tilknytning til barnehagen har det osv. - som mulig. Umiddelbart etter at dødsbudskapet er mottatt, samler styrer alle pedagogiske ledere og: Informerer om hva som har hendt. Fordeler oppgaver i forhold til barn, hjemmet, de øvrige ansatte, og andre samarbeidspartnere. Det er viktig at alle får samme informasjon, og at det skjer så fort som mulig. Husk at kun styrer uttaler seg til media. Tar opp og avklarer eventuelle uklarheter eller misforståelser Avtaler et møte ved barnehagedagens slutt der samtlige ansatte deltar Kontakter prest/lege/kriseteam. På dette første møtet i samlet personalgruppe, bør foreldrerepresentant, prest, lege, psykolog eller annen ressursperson delta. Møtet brukes til å: Oppsummere det som har hendt, og eventuelt komme med ny informasjon. Gi alle mulighet til å komme med sine tanker, og sette ord på hvordan de opplever situasjonen. Snakke om hvordan vi møter barna. Snakke om hvordan vi takler de nærmeste dagene. Snakke om hvordan kontakten med hjemmet skal være. Ta stilling til stenging, avlysning av arrangementer osv. Snakke om minnestund. Møtet avsluttes med en oppsummering hvor man gjentar viktig informasjon og avtaler neste møte samt eventuelt et foreldremøte.

6 6 1.2 Arbeid i barnegruppa Når barn opplever sorg, er det viktig at de blir møtt med nærhet og trygghet fra de voksne i barnehagen. De voksne må oppleves som tilgjengelige for barna. De voksne vil også selv være preget av det som er hendt, og i slike perioder er det spesielt viktig at man ikke er underbemannet. Ved fravær tas det inn vikar. Barns reaksjon på sorg kan være forskjellig og dette må personalt være åpne for. Det er viktig å tenke på at ikke alle barna legger så mye i det som er skjedd som vi voksne, noen barn hadde kanskje ingen kontakt med det døde barnet. Inviter til rolige aktiviteter den første tiden, men la barna leke som vanlig hvis de ønsker det. Snakk med barna på en ærlig og direkte måte. Vær oppmerksom på farene ved overaktivitet rundt et dødsfall, ikke glem at verden går videre. Ha gjerne et lys tent på et bord ved siden av et bilde eller lignende. Så snart som mulig etter at dødsbudskap er mottatt: Samle barna på avdelingene. Snakk med dem om det som har hendt og vær åpen for barnas respons. La barna fortelle om egneerfaringer med døden hvis de ønsker det. Lag gjerne et minneskrift med tekst og tegninger. Dette kan barna være med på. Snakk om den avdøde. Kontakt prest, PPT, barnepsykolog, kriseteam eller andre ressurspersoner som kan komme til barnehagen som støtte og samtalepartner for barn og voksne Send skriftlig informasjon hjem til alle barna. Forslag til tekst: Barnehagen har i dag mottatt den triste beskjeden at. Er død. Dette går naturligvis sterkt inn på oss alle. Vi vil bruke de nærmeste dagene til å snakke åpent om det som har hendt. Det vil bli holdt en minnestund i barnehagen en av de nærmeste dagene (evt. dato hvis dette er bestemt). Dere foreldre er velkomne til å delta på denne. Det er viktig at barna også hjemme kan få snakke om..s død. Er det behov for ytterligere opplysninger, råd eller hjelp, kan dere ta kontakt med barnehagen. Med vennlig hilsen styrer

7 7 1.3 Kontakt med de pårørende Styrer og pedagogisk leder (evt.andre i personalgruppa som har stått barnet spesielt nær), oppsøker de pårørende seinest to tre dager etter dødsfallet eller så snart det faller naturlig i den gitte situasjonen. Besøk hjemme må naturligvis avtales. 1.4 Minnestund Dersom de pårørende ønsker det, er det naturlig at de deltar i planlegging av minnestunden. De skal uansett informeres om at minnestunden vil bli holdt, og det er viktig at de pårørendes ønsker respekteres (for eksempel med hensyn til religion /livssyn). Til å lede minnestunden, kan man invitere prest /representant for andre trossamfunn eller livssyn. Men en av personalet kan også gjøre det dersom han/hun opplever å kunne mestre dette. Vurder om minnestunden skal være på avdelinga eller for hele barnehagen samlet. Rommet kan pyntes med blomster, lys, ting det døde barnet eller andre barn i barnehagen har laget og/eller bilder av det døde barnet i aktivitet i barnehagen. Forslag til innhold: Styrer ønsker velkommen Lystenning Sang eller salme Snakke om den avdøde Sang eller salme Bønn eller dikt 1.5 Begravelsesdagen Barnehagen holdes stengt i den tiden begravelsen pågår eller hele dagen. Dette avgjøres i samråd med rådmannen Hvis noen av de andre barna i barnehagen skal være med i begravelsen, må de være i følge med sine foreldre/foresatte Det legges opp til at barn, personale og foreldre kan samles i barnehagen etter begravelsen. Hvem fra barnehagen som evt. blir med i privat minnestund etter begravelsen må avtales med pårørende 1.6 Kontakt med de andre barnas foreldre De andre barnas foreldre kontaktes så snart det er mulig. Det leveres også et brev til alle. Det arrangeres et foreldremøte etter to til tre dager der følgende tas opp: Sorgarbeidet i barnehagen Tiltak i forbindelse med begravelsen Samtale rundt barnas reaksjoner og hvordan man kan hjelpe barna best mulig.

8 8 1.7 Tiden framover Fortsett å være oppmerksom på barnas ulike sorgreaksjoner Les litteratur om barn og sorg Bruk tid til å samtale om den døde både i personalgruppa og i barnegruppa. Trekk fram gode minner, men la alle tanker og følelser få plass La barnets plass i garderoben og ved matbordet stå åpen en tid framover. Sett gjerne en blomst, en tegning eller noe annet på plassen Vær oppmerksom på at også de voksne kan slite med sorgreaksjoner i lang tid etterpå Bruk gjerne prest, psykolog eller andre ressurspersoner i tiden framover. 2. Dødsfall i personalgruppa Et dødsfall i personalgruppa vil oppleves tungt både for pårørende, barn og ansatte, og alle må inviteres til å delta i sorgarbeidet. Det er viktig at kommunikasjonen med de som er rammet (også barna i barnehagen) holdes på en naturlig og udramatisk måte. Retningslinjer som er satt opp her, vil ikke nødvendigvis kunne følges slavisk. Det vil for eksempel være forskjell på et plutselig og uventet dødsfall og et dødsfall etter lang tids sykdom. Husk at foreldre alltid skal vær informert før man informerer barna, og at det er foreldrene som bestemmer hva slags informasjon barna skal få, om de skal være med på minnestunder osv 2.1 Arbeid i personalgruppa Når styrer eller andre mottar et dødsbudskap er det viktig at denne samler inn så mye konkret informasjon - om hendelsesforløp. Umiddelbart etter at dødsbudskapet er mottatt, samler styrer alle pedagogiske ledere og: Informerer om hva som har hendt. Fordeler oppgaver i forhold til barn, hjemmet, de øvrige ansatte, og andre samarbeidspartnere. Det er viktig at alle får samme informasjon, og at det skjer så fort som mulig. Husk at kun styrer uttaler seg til media. Tar opp og avklarer eventuelle uklarheter eller misforståelser Avtaler et møte ved barnehagedagens slutt der samtlige ansatte deltar Kontakter prest/lege/kriseteam. På dette første møtet i samlet personalgruppe, bør foreldrerepresentant, prest, lege, psykolog eller annen ressursperson delta. Møtet brukes til å: Oppsummere det som har hendt, og eventuelt komme med ny informasjon. Gi alle mulighet til å komme med sine tanker, og sette ord på hvordan de opplever situasjonen. Snakke om hvordan vi møter barna. Snakke om hvordan vi takler de nærmeste dagene. Snakke om hvordan kontakten med hjemmet skal være. Ta stilling til stenging, avlysning av arrangementer osv. Snakke om minnestund. Møtet avsluttes med en oppsummering hvor man gjentar viktig informasjon og avtaler neste møte samt eventuelt et foreldremøte.

9 9 2.2 Arbeid i barnegruppa Når barn opplever sorg, er det viktig at de blir møtt med nærhet og trygghet fra de voksne i barnehagen. De voksne må oppleves som tilgjengelige for barna. De voksne vil også selv være preget av det som er hendt, og i slike perioder er det spesielt viktig at man ikke er underbemannet. Ved fravær tas det inn vikar. Barns reaksjon på sorg kan være forskjellig og dette må personalt være åpne for. Det er viktig å tenke på at ikke alle barna legger så mye i det som er skjedd som vi voksne, noen barn hadde kanskje mindre kontakt med den avdøde. Inviter til rolige aktiviteter den første tiden, men la barna leke som vanlig hvis de ønsker det. Snakk med barna på en ærlig og direkte måte. Vær oppmerksom på farene ved overaktivitet rundt et dødsfall, ikke glem at verden går videre. Ha gjerne et lys tent på et bord ved siden av et bilde eller lignende. Så snart som mulig etter at dødsbudskap er mottatt: Samle barna på avdelingene. Snakk med dem om det som har hendt og vær åpen for barnas respons. La barna fortelle om egne erfaringer med døden hvis de ønsker det. Lag gjerne et minneskrift med tekst og tegninger. Dette kan barna være med på. Snakk om den avdøde. Kontakt prest, PPT, barnepsykolog, kriseteam eller andre ressurspersoner som kan komme til barnehagen som støtte og samtalepartner for barn og voksne Send skriftlig informasjon hjem til alle barna. Forslag til tekst: Barnehagen har i dag mottatt den triste beskjeden at. Er død. Dette går naturligvis sterkt inn på oss alle. Vi vil bruke de nærmeste dagene til å snakke åpent om det som har hendt. Det vil bli holdt en minnestund i barnehagen en av de nærmeste dagene (evt. dato hvis dette er bestemt). Dere foreldre er velkomne til å delta på denne. Det er viktig at barna også hjemme kan få snakke om..s død. Er det behov for ytterligere opplysninger, råd eller hjelp, kan dere ta kontakt med barnehagen. Med vennlig hilsen styrer

10 Kontakt med de pårørende Styrer og pedagogisk leder, oppsøker de pårørende seinest to tre dager etter dødsfallet eller så snart det faller naturlig i den gitte situasjonen. Besøk hjemme må naturligvis avtales. 2.4 Minnestund Dersom de pårørende ønsker det, er det naturlig at de deltar i planlegging av minnestunden. De skal uansett informeres om at minnestunden vil bli holdt, og det er viktig at de pårørendes ønsker respekteres (for eksempel med hensyn til religion /livssyn). Til å lede minnestunden, kan man invitere prest /representant for andre trossamfunn eller livssyn. Men en av personalet kan også gjøre det dersom han/hun opplever å kunne mestre dette. Vurder om minnestunden skal være på avdelinga eller for hele barnehagen samlet. Rommet kan pyntes med blomster, lys, tegninger barna har laget og/eller bilder av den døde i aktivitet i barnehagen. Forslag til innhold: Styrer ønsker velkommen Lystenning Sang eller salme Snakke om den avdøde Sang eller salme Bønn eller dikt 2.5 Begravelsesdagen Barnehagen holdes stengt i den tiden begravelsen pågår eller hele dagen. Dette avgjøres i samråd med rådmannen Hvis noen av barna i barnehagen skal være med i begravelsen, må de være i følge med sine foreldre/foresatte Det legges opp til at barn, personale og foreldre kan samles i barnehagen etter begravelsen. Hvem fra barnehagen som evt. blir med i privat minnestund etter begravelsen må avtales med pårørende 1.6 Kontakt med foreldre Foreldre kontaktes så snart det er mulig. Det leveres også et brev til alle. Det arrangeres et foreldremøte etter to til tre dager der følgende tas opp: Sorgarbeidet i barnehagen Tiltak i forbindelse med begravelsen Samtale rundt barnas reaksjoner og hvordan man kan hjelpe barna best mulig.

11 Tiden framover Fortsett å være oppmerksom på barnas ulike sorgreaksjoner Les litteratur om barn og sorg Bruk tid til å samtale om den døde både i personalgruppa og i barnegruppa. Trekk fram gode minner, men la alle tanker og følelser få plass Vær oppmerksom på at også de voksne kan slite med sorgreaksjoner i lang tid etterpå Bruk gjerne prest, psykolog eller andre ressurspersoner i tiden framover. 3. Dødsfall i barnas familie eller nære omgangskrets I en situasjon der et barn i barnehagen mister en av sine nærmeste, kan barnehagen være en viktig ressurs og støtte for hjemmet. Umiddelbart etter at barnehagen har fått melding om dødsfallet, informeres hele personalgruppa, og man diskuterer hvordan man kan være til hjelp. Prest, psykolog eller annen ressursperson kan kontaktes som veileder for personalet. 3.1 Kontakt med familien Styrer, pedagogisk leder eller andre i personalgruppa stiller seg disponibel for hjemmet. Det gis tilbud om utvidet plass, hjelp til henting og bringing eller andre praktiske ting som kan være til hjelp. Samarbeid med hjemmet om hva slags informasjon som skal gis til barnet. Barnehagen må støtte opp om og respektere hjemmets tro eller livssyn og de avgjørelser hjemmet tar Samarbeid med hjemmet om hvilken informasjon som skal gis til de andre barna og deres foresatte. Tilby at en fra personalet kan være med på begravelsesdagen som støtte for barnet. Trygg familien på at barnet vil få oppfølging og hjelp i barnehagen. Tilby å formidle kontakt med fagpersoner/ instanser som kan være til hjelp for familien. Følg opp med jevnlige samtaler med hjemmet. 3.2 Når barnet kommer i barnehagen igjen De aller første dagene etter et dødsfall i familie eller nær omgangskrets er det i de fleste tilfeller best for barnet å være hjemme hos sine nærmeste. Dette både for å være sammen i sorgen og fordi barn kan oppleve frykt for adskillelse. I dagene før barnet kommer tilbake, er det viktig at personalet leser og samtaler om barns sorgreaksjoner. Når barnet kommer tilbake i barnehagen, er det viktig å sikre at pedagogisk leder på barnets avdeling og /eller en annen i personalgruppa som barnet er spesielt knyttet til, er til stede når barnet kommer til barnehagen. Informer de andre barna på avdelingen om at.. har mistet en av sine nærmeste og kan være lei seg og sårbar Vær oppmerksom på barnets sorgreaksjoner og gi tett oppfølging. La barnet snakke når det selv vil. Vær oppmerksom på at barnehagen også kan være et fristed for barnet der det for en tid kan tenke på andre ting og leke som vanlig. Styrer og pedagogisk leder har ansvar for å følge opp familien i tiden framover

12 12 4. Dødsfall i personalets nære familie eller omgangskrets Når barnehagen har fått melding om dødsfallet informerer styrer snarest det øvrige personalet. 4.1 De første dagene etter dødsfallet Styrer og eventuelt andre i personalgruppa som står den sørgende nær, oppsøker han /henne seinest to-tre dager etter dødsfallet eller så snart det faller naturlig i den gitte situasjonen. Snakke med den sørgende om hva salgs hjelp og støtte han/hun ønsker og trenger i den nærmeste tiden Personalet informerer barn og foreldre om det som har hendt Det kan være naturlig at en eller flere fra personalegruppa deltar i begravelsen 4.2 Tilbake på jobb Det er helt individuelt hvor lang tid det tar før den sørgende er klar for å komme tilbake på jobb. I de fleste tilfeller vil kontakt med arbeidsplassen være viktig, og styrer har ansvar for jevnlig kontakt med den sørgende. Diskuter med vedkommende om det er ønskelig å komme for å prate, delta på møter, være innom og hilse på barna el.l. Styrer hjelper den sørgende med å sette seg inn i ulike ordninger som gradert sykemelding osv. Styrer ser også på mulighet for endrede arbeidsoppgaver i en periode, eller annen tilrettelegging som kan hjelpe den sørgende tilbake i jobb. Styrer og den sørgende har en samtale før vedkommende kommer tilbake på jobb for å snakke om hvordan den første tiden tilbake i jobb kan bli så god som mulig. Det avtales hvilken informasjon det øvrige personalet skal ha. Vær oppmerksom på at sorgarbeidet er langvarig. Ikke vent at den sørgende er tilbake i normal gjenge igjen selv om vedkommende er tilbake i full jobb. Hele personalgruppa har et felles ansvar for å møte den sørgende med støtte og forståelse

13 13 5. Anbefalt litteratur Det anbefales at alle barnehager haren liten boksamling som omhandler barn i sorg og krise. Det bør både være bøker man kan lese for barna, og fagbøker om barn sorg og krisereaksjoner for personalet. Det Elisabeth Kubler Ross: Døden er livsviktig Jon Magnus: Veien til Karlsvogna Anne Kari Glimsdal: Når døden rammer Jorun Fougner: Gud i barnehagen Marit Kaldhoel: Farvel Rune Astrid Lindgren: Brødrene Løvhjerte Egger, Betina og Jucker: Marianne tenker på bestemor Per Holm Knudsen: Musen Malle Gunila Lundgren : treet som aldri dog Gyda Engebretsen: Slik var det da Odas farfar døde Eivind Skeie: Sommerlandet Gjestvang og Slagsvold: Ung sorg Steinar Ekvik: Tårer uten stemme Til minne om Torhild Moen: Det er lov å gråte. Når barn møter motgang og sorg. filmer

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende?

Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative. Har du barn som pårørende? Radar Reklame og Rådgivning AS 03/08 Forsidefoto og side 3: Scanpix Creative Har du barn som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når et familiemedlem blir alvorlig syk, vil det berøre hele

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen

Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen Rutiner ved ulykker og kriser i barnehagen Helgatun barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord... 3 Viktige telefonnr.:... 3 2. ALVORLIGE ULYKKER I BARNEHAGETIDEN... 4 3. TAP AV FORELDRE/SØSKEN... 9 4. Å

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

KRISEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE

KRISEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE SØR-AURDAL KOMMUNE KRISEPLAN FOR BARNEHAGENE I SØR-AURDAL KOMMUNE Reinli barnehage Begnadalen barnehage Hedalen naturbarnehage Leirskogen barnehage 1 1. Innholdsfortegnelse 1. INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Minnebok. Minnebok BOKMÅL

Minnebok. Minnebok BOKMÅL Minnebok 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når vi er

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

GRINDABERGET BARNEHAGE

GRINDABERGET BARNEHAGE KRISE- HÅNDTERING FOR GRINDABERGET BARNEHAGE I LYS AV FLYTHÅNDTERING Innholdsfortegnelse 1. Generelt om krisehåndtering i Grindaberget Barnehage 1.1. Visjon, verdier og væremåte 1.2. Hva gjorde vi forrige

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS

VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS VEDTEKTER FOR RAKKERUNGAN BARNEHAGEDRIFT AS 1.BARNEHAGENS FORM OG EIERFORM Rakkerungan barnehage på Hånes er en 1.avd.barnehage for barn i alder 0-6 år Rakkerungan Gårdsbarnehage på Frikstad er en 1.avd.barnehage

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08

Sosial trening Konkrete tiltak Tidsrom for måloppnåelse. April 08. April 08. November 07. April 08 ETISKE PROSESSER: Her er de verdiene foreldrene, barna og personalet har ønsket å legge vekt på og som kom frem under utarbeidelse av verdimålene gjennom den etiske prosessen, våren 2007. Planen inneholder

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien/ Nordskogen barnehage 2016/17 Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten Nordskogen barnehage Nordskogen 15 3188 Horten Styrer Styrerassistent Styrerassistent

Detaljer

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE

YTRE ENEBAKK BARNEHAGE YTRE ENEBAKK BARNEHAGE Der lek og læring går hånd i hånd HALVÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET Våren 2016 Side 1 av 11 INNHOLD Innledning 3 Satsningsområde 3 Bjørnehiet våren 2016 3 Datoer ser vi fram mot 4 Bursdager

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2012, gjeldende fra januar 2013 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015

MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 MÅNEDSPLAN FOR ROMPETROLLENE- DESEMBER-2015 Fokus for desember måned: JUL og SANGER UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 49 30. 01 HIPP HIPP HURRA ELDANA BLIR 2 ÅR 02. TURDAG 03. 04. HIPP HIPP HURRA

Detaljer

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage

HORTEN KOMMUNE. Informasjonsbrosjyre. Bjørnestien barnehage HORTEN KOMMUNE Informasjonsbrosjyre Bjørnestien barnehage Bjørnestien barnehage Bjørnestien 26 3188 Horten E-POST: nina.sjuve@horten.kommune.no Styrer: Nina Sjuve Telefon: 33 086041 Froskedammen telefon:

Detaljer

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning

NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning NY I BARNEHAGEN Informasjon om oppstart og tilvenning 04.03.2014 Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor tilveningstid s. 3 2. Plan for tilvenning av småbarna (1 3 år) s. 4 3. Plan for tilvenning av storebarna

Detaljer

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål

Vedtekter. 1. Eierforhold. 2. Formål Vedtekter 1. Eierforhold Steinvegen barnehage AS er en privat barnehage for barn i alderen 0-6 år. Steinvegen barnehage AS er et aksjeselskap, med to aksjonærer. Dette er Lena Sneeggen og Janne Helen Løkken

Detaljer

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012

VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 VEDTEKTER for Bekkelaget Menighets Barnehage Gjeldende fra 01. november 2012 Bekkelaget menighetsråd har fastsatt disse vedtekter for Bekkelaget Menighets Barnehage i samsvar med Barnehageloven av 17.

Detaljer

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene

NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene NITTEDALSBARNEHAGENE -Med skrubbsår på knærne og stjerner I øynene Informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid og tilknytningsperioden må ivaretas gjennom for eksempel oppstartsmøte/foreldremøte for

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER SOLSIKKEN BARNEHAGE SA - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! - 2012 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING RØMSKOG BARNEHAGE NOVEMBER 2012 Definisjon: Mobbing er bevisst krenkende handlinger som rettes mot samme person eller personer gjentatte ganger. Det forutsetter et ujevnt styrkeforhold

Detaljer

Velkommen som foreldre i Leie barnehage.

Velkommen som foreldre i Leie barnehage. Velkommen som foreldre i Leie barnehage. Barnehagen har fem avdelinger. Tommeliten: 0-3 år, Gamle Kirkevei 58. Tlf. 479 73 967. Åpningstid hver dag fra 6.45-16.45. To barnehagelærere og to fagarbeidere.

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014

TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET KOMMUNE Tynset barnehage - Haverslia Grendeveien 11, 2500 Tynset tlf. 62 48 52 70 VELKOMMEN TIL HAVERSLIA BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2013-2014 TYNSET BARNEHAGENE består av 3 barnehager: Tronstua, Haverslia

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016

ÅRSHJUL. Knøttekroken 2015/2016 ÅRSHJUL Knøttekroken 2015/2016 INNLEDNING Velkommen til et nytt og spennende barnehageår i Ping Vinn barnehage. Vi i Ping Vinn barnehage bygger vår virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet som er fastsatt

Detaljer

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal

Vedtekter for kommunale barnehager i. Nore og Uvdal Vedtekter for kommunale barnehager i Nore og Uvdal 1. A. Eierforhold. Nore og Uvdal kommune er eier av de kommunale barnehagene. Kommunen er forpliktet til å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2013 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2013 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID

ÅPNINGSTID/OPPHOLDSTID VEDTEKTER FOR KROSSNES TOPPEN BARNEHAGE EIER: Barnehagen drives av RS TEAM A Styrer: Sunniva Rønning Skåre mob: 41767341 FORMÅL: Barnehagen skal gi de deltagende barn et godt miljø med vekt på lek og medbestemmelse

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet - August 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet - August 2014 Heisann! Da er nytt barnehageår i gang, og vi på Sverdet er klar for mange spennende måneder med mye god læring og mange kjekke opplevelser. Vi er i full gang

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR

BARNEHAGENS MÅL, PLANER OG SYSTEM FOR 1 Velkommen til Lillehagen barnehage. I denne brosjyren vil du finne grunnlaget for det pedagogiske arbeidet i barnehagen vår, og nyttig informasjon om hvordan ting fungerer og organiseres. LITT OM OSS

Detaljer

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling)

VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) VELKOMMEN TIL (navn på avdeling) Føringer i Rammeplan for barnehagen(2011): Barnehagens formål er å gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Dette skal skje i nær

Detaljer

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE

KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE KULTURBARNEHAGEN ÅLEN BARNEHAGE HALVÅRSPLAN HØSTEN 2013 Holtålen Kommune 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Halvårsplan høsten 2012 side 3 Praktiske opplysninger side 3 Planleggingsdager side 3 Frammøte side 3 Bursdagsfeiring

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Minner om at barnehagen er stengt mandag 1 april ( 2. påskedag)

Minner om at barnehagen er stengt mandag 1 april ( 2. påskedag) 1.mars 4.mars 5.mars Ruskendag Vi rydder uteområdet. Husk stor matpakke 6.mars 7.mars Vitenfabrikken Vi går kl 09.30 8.mars Vi koser oss i ute i barnehagen. 11.mars 12.mars Vi markerer barnehagedagen 13.mars

Detaljer

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718

VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE. Organisasjonsnr.: 986 612 718 VEDTEKTER FYKENVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Organisasjonsnr.: 986 612 718 Gjeldende fra og med 01.01.2016 Vedtekter Fykenveien familiebarnehage Side 1 Eierforhold Fykenveien familiebarnehage er en privateid

Detaljer

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE

PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE PLAN FOR Å SIKRE BARNA ET GODT PSYKOSOSIALT MILJØ VALLERSVINGEN BARNEHAGE Plan for å sikre barna et godt psykososialt miljø i Vallersvingen barnehage tar utgangspunkt i Handlingsplan mot mobbing i Bærumsbarnehagen.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

Jesper Halvårsplan høsten 2009

Jesper Halvårsplan høsten 2009 Jesper Halvårsplan høsten 2009 På Jesper har vi i år 13 barn. Av disse er det vi 6 jenter og 7 gutter. 10 født i 2004 og 3 født i 2005. Det er kun 2 nye barn hittil i år, disse heter Tommy(04) og Celine(05).

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ERDAL BARNEHAGE Steinråsa 5, 5306 Erdal 56 15 53 05 erdal.barnehage@askoy.kommune.no Dette heftet er informasjon til dere som er ny i barnehagen. Her finner dere praktiske opplysninger, informasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS

VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS Januar 2016 VEDTEKTER FOR EPLEHAGEN BARNEHAGE LYNGDAL AS 1. EIERFORHOLD Eplehagen Barnehage Lyngdal As er privateid, og eies av Trine-Lill Herdal Andreassen, Gry- Lisbeth Nissen og Berit Hægeland Salamonsen.

Detaljer

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftskomitèen 17. november 2009 1 VIKTIGE TELEFONNUMRE AMBULANSE:113 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 740 80000 ARBEIDSTILSYN: 815

Detaljer

Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015.

Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015. Periodeplan for Ekorn desember 2014 og januar 2015. Hva har vi gjort i oktober og november. Vi opplever at ekornbarna har blitt en fin gjeng som er trygge på hverandre, oss voksne og uteområdet i barnehagen.

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer