HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/ Tilpasset Nylende Dokument-ansvar ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent av Kjell Kåresen (DEN OPPRINNELIGE) HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN TIDSRAMME TILTAK ANSVARLIG STRAKS Vurder alvorlighetsgraden av skaden: fysisk førstehjelp tilkall ambulanse, legevakt evt. følge til legevakt Vurder tilkallelse av politi. Alle Alle/leder /alle Deretter 0-1/2 time etter hendelsen Rektor skal varsles! Vurdere stengning av arbeidsplassen Skjerme: samle personalet på et trygt sted støtte Vurdere kontakt/informasjon: seksjonssjef/fagsjef Arbeidstilsynet Vurdere andre tiltak: Samle og roe brukere/klienter Skjerme ansatte for media Følge ansatte til politiavhør

2 TIDSRAMME TILTAK ANSVARLIG TIDLIG Innen 3 timer etter hendelsen Yt psykisk og fysisk førstehjelp /nærperson Informasjon til pårørende Den ansatte selv, evt. Uformell samling av de ansatte som er tilstede på arbeidsplassen med informasjon Hvis ikke slik samling er mulig: informasjon til de ansatte Informasjon til ansatte som ikke er tilstede på arbeidsplassen Ansatt følges hjem Om mulig ikke være alene første døgn Etablere kontakt med familie/ venner Utdeling av skriv om vanlige reaksjoner etter trussel- og voldssituasjoner. Se vedlegg A. /familie/ venner Den ansatte selv, evt. Tidsrammene må vurderes i forhold til virksomhetens art. TIDSRAMME TILTAK ANSVARLIG NESTE DAG Eller innen 3 døgn etter hendelsen Debriefing/bearbeiding av hendelsen: Gruppen ved alvorlige hendelser Debriefing med bistand fra fagperson Gruppen mindre alvorlige hendelser Gruppesamtaler Individuelt Samtale med leder Tilbud fra leder om individuell psykologisk oppfølging (se vedlegg B) Samtale med overordnet leder Tilbud fra overordnet leder om individuell psykologisk oppfølging Vurdere oppfølging av pårørende Praktisk oppfølging: Overordnet leder / HMSavdelingen

3 PÅ SIKT Inntil 3 måneder Utfylling av skademeldinger, evt. andre lokale melderutiner Evt. politianmeldelse Langtidsoppfølging: Faste samtaler mellom den som har vært utsatt for hendelsen og lederen Diskusjon om følger av driften, ny risikoanalyse, evt. endring av rutiner /verneombud /verneombud sammen med HMS-gruppen HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER UTFYLLENDE KOMMENTARER STRAKS NØDVENDIGE VURDERINGER Yte fysisk førstehjelp samt skjerme og støtte den som har vært utsatt for hendelsen. Avhengig av alvorlighetsgarden tilkalle: Ambulanse/legevakt Varsle politi Seksjonssjefen/fagsjefen Varsle Arbeidstilsynet, jfr. Arbeidsmiljølovens 21. Se vedlegg H. Verneombudet Behandling av media: De ansatte som har vært utsatt for hendelsen skal skjermes for media. Det samme gjelder kolleger. Virksomhetsleder må i samråd med seksjonssjefen/fagsjefen beslutte hvem som skal gi informasjon til media. Hvis hendelsen er så alvorlig at politiet kommer til virksomheten, skal kun politiet stå ansvarlig for informasjon til media om selve hendelsen og skadeomfanget. TIDLIG innen tre timer etter hendelsen skal først og fremst ta seg av den eller de som har vært utsatt for en trusel- /voldssituasjon eller nestenhendelse. Ved alvorlige hendelser bør pårørende informeres før presseomtale. Hvis ansatte er i stand til det, bør de selv varsle sine egne. For ansatte som ikke selv kan ta kontakt må leder gi informasjon til pårørende om hva som har hendt og hva som skal skje videre, samt dele ut notat om krisereaksjoner (vedlegg A). Når situasjonen har roet seg, samler leder alle ansatte og går gjennom hendelsen: Hva har skjedd? Hvem har vært involvert? Hva er blitt gjort fra helsepersonell/politiet/arbeidstilsynets side?

4 Kort skissere planer for videre bearbeiding i personalgruppen. Behandling av og skjerming mot media. Informasjon til pårørende. Det kan være hensiktsmessig at samlingen ender opp i en uformell samtale om hva som er hendt. Den følelsesmessige støtten av å være sammen kan være bra for de ansatte. Det er viktig at kritikk mot enkeltpersoner, skylddeling og utpeking av syndebukker blir stoppet. Kritisk evaluering må komme i en senere fase. Hvis leder ønsker bistand fra eller råd om gjennomføring av den uformelle samlingen, kan kontaktes på telefon. Personer som har vært utsatt for hendelsen, bør ikke være alene første døgn. bør derfor påse at vedkommende har familie, venner eller kollega hos seg. Utdeling av notat fra om naturlige krisereaksjoner (vedlegg A). De pårørende bør bli gjort oppmerksom på notatet slik at de får kjennskap til mulige krisereaksjoner. BISTAND FRA HMS-AVDELINGEN / ANDRE FAGPERSONER kan bistå virksomheten ved håndtering av krisereaksjoner. Ved alvorlige hendelser/ trusel - situasjoner bør kontaktes. tlf NESTE DAG eller innen 3 døgn etter hendelsen må sammen med seksjonssjefen/fagsjefen avgjøre hvilke tiltak som skal igangsettes. må informere de ansatte om hvilke tiltak som settes i gang, samt eventuelt tid og sted for samlinger. OPPFØLGING AV GRUPPE Debriefing: Debriefing er en bestemt metode der man samler de ansatte som har vært sammen om en traumatisk hendelse for å bearbeide opplevelsene på en systematisk måte. Å gjennomføre debriefing vil være å yte de involverte en typisk psykisk førstehjelp. Debriefing ledes av personer med kompetanse i metoden. Kriterier for å gjennomføre debriefing: Alvorlige hendelser hvor det er bruk av våpen eller vold Alvorlige truselsituasjoner Når ansatte uttrykker behov for å bearbeide hendelsen sammen med kolleger Hvis leder er i tvil om det bør gjennomføres en debriefing, kan eller andre fagpersoner kontaktes. Debriefing bør gjennomføres innen 3 døgn etter hendelsen. Før denne gjennomføringen skal det første sjokket ha lagt seg, og det vil derfor være hensiktsmessig å vente til neste dag. Hvis det ikke er mulig å gjennomføre innen 3 døgn, og det er fortsatt behov for å gjennomføre debriefing, er 3-døgns grensen veiledende, ikke absolutt.

5 eller andre fagpersoner med kompetanse i metoden, skal bistå virksomhetsleder i gjennomføringen av debriefingen. Det bør være et begrenset antall fagpersoner som står ansvarlig for bearbeidingsfasen. Hvem som skal være ansvarlig, bør avklares så tidlig som mulig. I prinsippet skal alle ansatte som har vært direkte involvert i hendelsen, delta i debriefingen. Det kan være tvil om hvem som skal delta, og forut for debriefing bør leder rådføre seg med eller andre fagpersoner om hvem som bør være med. GRUPPESAMTALE: Hvis hendelsen ikke har vært av så alvorlig karakter at det er nødvendig med en debriefing, bør man vurdere andre tiltak som en samling av de ansatte. En samling kan inneholde en gjennomgåelse av hendelsen, slik at de involverte får en oversikt over hendelsesforløpet. Ved gruppesamtale uten fagpersoner til stede, må man være forsiktig med å åpne opp for en inngående gjennomgåelse av de følelsesmessige reaksjonene og fantasier. Det betyr ikke at naturlige følelsesmessige reaksjoner som uttrykkes skal stoppes, men leder bør ikke oppmuntre til at ansatte skal si noe mer om sine følelser enn hva ansatte selv tar initiativ til. Hvis det skulle vise seg at deltakerne i gruppesamtalen uttrykker et behov for i fellesskap å gjennomgå sene følelsesmessige reaksjoner bør debriefing igjen vurderes. OPPFØLGING AV ENKELTPERSONER TILBUD FRA HMS-AVD. Etter at man har vært utsatt for en krisesituasjon, kan forsvarsmekanismene svekkes. Det er viktig at alle ansatte får mulighet til å snakke med utenforstående, som både kan behandle reaksjonene profesjonelt og som man ikke trenger å forholde seg til i arbeidssituasjonen. Personer som har vært utsatt for trussel- eller voldshendelse, skal tilbys samtale med. en tar dette opp i en samtale med den ansatte, men skal i tillegg gi tilbudet skriftlig (se forslag til brev i vedlegg B). Dersom den ansatte velger å ikke ta mot tilbudet, bør leder lage et notat om dette for dokumentasjon, fortrinnsvis med underskrift av den ansatte. følger opp enkeltpersoner som har vært utsatt for en trussel- eller voldssituasjon. s tilbud innebærer en bearbeiding av hendelsen samt en vurdering av videre psykologisk hjelp. Behovet for antall timer vurderes individuelt. Tilbudet skal komme i tillegg til virksomhetens rutiner for bearbeiding av hendelsen. PÅ SIKT- inntil 3 måneder har ansvar for oppfølgende samtaler med de ansatte som har vært involvert i hendelsen. må påse at tilstrekkelig bistand for bearbeidelse av hendelsen er blitt gitt. Hvilke tilbud om bistand som er gitt, bør dokumenteres. OPPFØLGING AV ENKELTPERSONER

6 Hvis den som har blitt utsatt ikke har mottatt bistand til å bearbeide hendelsen og ikke er i stand til å utføre sitt arbeid, bør leder igjen ta kontakt med denne og tilby samtale hos. Dette gjelder hvis reaksjonene fortsetter med uforminsket styrke utover de første ukene, reaksjonen øker i intensitet eller den ansatte vesentlig endrer sin måte å være på. må i samråd med den ansatte som har vært borte fra arbeidet, vurdere en tilbakeføring til og mulig tilrettelegging av arbeidet. Eksempelvis kan man vurdere andre arbeidsoppgaver som er mindre følelsesmessig belastende, gradvis tilbakeføring til sine tidligere arbeidsoppgaver, arbeid sammen med andre i stedet for alene, osv. Det er viktig at leder og andre ansatte er forberedt på tilbakeføring til fullt funksjonsnivå, kan ta lang tid selv om man ikke utvikler senskader.

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer

Solid - Raus - Spenstig

Solid - Raus - Spenstig 2015 Solid - Raus - Spenstig KRISE Krise- og OG beredskapsplan BEREDSKAPSPLAN STAVNE Stavne ARBEID Arbeid OG og KOMPETANSE Kompetanse KF KF Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Definisjon av krise... 3 1.2.

Detaljer

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS.

Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Rutine for klage- og konflikthåndtering ved Ulshav AS. Generelt Det er nærmeste leder som er ansvarlig for å håndtere klager og konflikter blant sine medarbeidere og evt. overordnede leder dersom disse

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

AKAN I LARVIK KOMMUNE

AKAN I LARVIK KOMMUNE AKAN I LARVIK KOMMUNE (ARBEIDSLIVETS KOMITÉ MOT ALKOHOLISME OG NARKOMANI ) Retningslinjer for håndtering av rusmiddelmisbruk på arbeidsplassen Vedtatt av Hovedarbeidsutvalget 06.09.2004. Revidert 30.03.05

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007

RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 Personal og lønn RETNINGSLINJER FOR Å MOTVIRKE RUSMIDDELMISBRUK I OPPLAND FYLKESKOMMUNE NYE AKAN RETNINGSLINJER 2006 Sist oppdatert 30.1.2007 De reviderte AKAN-retningslinjene er tilrådd av hovedarbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet

Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Helse- og omsorgsclepartementet Kunnskap.s departementet Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesmenn Landets barnehager Landets skoler Landets private skoler Nr. Vår ref Dato 1-5/2008 200800046/SJ

Detaljer

Samarbeidsrutiner skole og barnevern

Samarbeidsrutiner skole og barnevern Ringeriksskolen 1.2.2014 Magnar Ågotnes Samarbeidsrutiner skole og barnevern 01.01.2014 INNHOLD INNLEDNING... 1 1 SKOLENS HÅNDTERING AV BARNEVERNSAKER... 2 1.1 Bekymringsmelding fra skole til barneverntjenesten...

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer