Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer for vold, trusler og trakassering"

Transkript

1 Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS Versjon 1.00 Gyldig fra Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i AMA Innledning Som arbeidsgiver er Nordland fylkeskommune opptatt av trivsel og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det vil alltid være en risiko for at det kan oppstå vold, trusler og av ansatte fra elever, pasienter eller andre brukere av fylkeskommunens tjenester, eller mellom ansatte. Vold, trusler eller av ansatte, mellom ansatte eller mellom ansatte og leder, kan ikke aksepteres. Det viktigste er imidlertid å ha fokus på hvordan både arbeidsgiver og ansatte kan forebygge situasjoner som kan føre til vold, trusler eller. Alle driftsenheter skal på denne bakgrunn utarbeide rutiner for oppfølging av ansatte som har vært utsatt for slike hendelser. Retningslinjene er generelle og er ikke ment å være uttømmende. Det er også et behov for lokale tilpasninger og skjønnsmessige vurderinger av den aktuelle situasjon i konkrete saker. Retningslinjene gjelder også trusler og fremsatt gjennom brev, epost og internett. 2. Formål Retningslinjene skal brukes for å forebygge og forhindre situasjoner som kan føre til vold, trusler eller av ansatte i Nordland fylkeskommune. De skal også brukes for å ivareta ansatte som har vært utsatt for slike uønskede hendelser. Retningslinjene tydeliggjør fylkeskommunens holdning for å oppfylle bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 4-3 (3) og (4). 3.Begreper Vold Legemskrenkelser mot person av en viss alvorlighetsgrad, for eksempel forsettelige slag, spark o.s.v. som medfører smerte eller skade. Vold kan også utøves ved bruk av redskaper eller ting. Trussel Et verbalt angrep eller handling som oppleves som truende eller til skade for en person. Trakassering Plaging og sjikane som fører til ubehag for den som blir utsatt for det. Dette er situasjoner og opplevelser som skaper frykt, sorg, sinne eller frustrasjon. Trakassering kjennetegnes ofte av gjentatte og systematiske handlinger. Hva som oppleves som vold, trussel eller er subjektivt. Det må derfor tas hensyn til hvordan den ansatte opplever situasjonen. 4.Ansvar Leder Med leder mener vi alle som har et personalansvar. Leder som får kjennskap til at det har vært utøvd vold, trusler eller har plikt til raskt å gjøre seg kjent med saken ved å ha samtale med de berørte. Driftsenhetsleder har også ansvar for å ta initiativ til å bistå/veilede leder, når det blir kjent at det er uønskede hendelser. Leder skal, dersom det er mulig, drøfte med fornærmede om saken skal anmeldes.

2 Ver.1.00 Side: 2 av 5 Arbeidsgivers holdning er at all vold og alvorlige trusler skal anmeldes, dersom ikke den ansatte motsetter seg dette. Leder skal konferere med politi om hvorvidt det er nødvendig med påtalebegjæring fra den ansatte. Det vil si at den ansatte i eget skriv opplyser at vedkommende ønsker saken etterforsket og at gjerningspersonen(e) tiltales og straffes. Dersom det er nødvendig med påtalebegjæring fra den ansatte, skal leder sørge for å innhente slik begjæring og oversende den til politiet. Dersom anmeldelse skal gå gjennom arbeidsgiver, skal leder konferere med fylkesadvokaten, som har påtalekompetanse på vegne av fylkeskommunen. Den fornærmede kan alltid fremme anmeldelse i saken på egen hånd. Når det elektroniske avvikssystemet for hele fylkeskommunen er på plass, innførers rutinen der leder registrerer all vold, trusler og i avvikssystemet. Tillitsvalgte og verneombud Tillitsvalgt og verneombud har ansvar for å orientere leder/driftsenhetsleder om vold, trusler eller, samt å bistå i håndteringen av slike hendelser. Ansatte Alle ansatte har plikt til å bidra aktivt med å skape et arbeidsmiljø hvor vold, trusler eller ikke oppstår. Alle ansatte må vise at de tar avstand fra denne type hendelser. Ansatte må passe på at de ikke blir bidragsyter med kommentarer som for eksempel dette burde du tåle, hvorfor gjorde du sånn? eller jeg har ikke sånne problem. Det er viktig at ansatte støtter den som er blitt utsatt for slike uønskede hendelser. Alle ansatte har plikt til å sette seg inn i retningslinjene for håndtering av vold, trusler eller. Ansatte som opplever vold, trusler eller Ansatte som opplever vold, trusler eller må ta dette opp med leder. Tillitsvalgt/verneombud kan bistå i slike saker. Den ansatte som er blitt utsatt for slike hendelser, må registrere hendelsen på eget skjema og sende det til leder. Dette kan gjøres dagen etter hendelsen, når situasjonen har roet seg. 5.Forebygging av vold, trusler, og overgrep Kartlegging og risikovurdering Alle driftsenheter skal kartlegge og vurdere risikoen for at det kan oppstå voldssituasjoner. Dette skal inngå som en del av den årlige kartleggingen av arbeidsmiljøet. Tiltak Ut fra kartleggingen skal nødvendige tiltak iverksettes. Kompetanse Se punktet om verktøy/metoder Personalmøter På driftsenheter som har situasjoner med vold, trusler eller skal dette være tema på personalmøter.

3 Ver.1.00 Side: 3 av 5 6.Håndtering av akutte voldssituasjoner Hvis mulig, tilkall hjelp, uavhengig om du trenger hjelp til å takle situasjonen og uavhengig hvor dette skjer. Hvis du ikke selv kan varsle leder/driftsenhetsleder, eventuelt verneombud, så be eventuelt andre som er til stede om å gjøre det. Råd: - Vær aktiv passiv. Ta kontroll over egen pust, og opptre rolig uten bråe bevegelser - Snakk rolig. Bruk enkelt språk og vær klar i kommunikasjonen. - Vær bevisst din egen kroppsposisjonering, og tenk muligrømningsvei - Argumenter ikke med sterke utsagn - Opptre med likeverdighet og respekt, unngå å være dominerende eller underkastende - Gi personen opplevelse av å ha kontroll - Opptre på en hjelpende måte, og bruk god tid. Fortell personen hva du vil gjøre - Vær oppmerksom på løse gjenstander som kan kastes, eller på annen måte bli brukt til å skade - Hvis det er fare for andre personers sikkerhet, kan det være nødvendig å evakuere stedet. 7. Oppfølging av ansatte som er blitt utsatt for vold eller alvorlige trusler Straks Samtale mellom den voldsutsatte og leder. Verneombud/tillitsvalgt eller annen person den voldsutsatte har tillit til, kan bistå. Det er viktig at den voldsutsatte prøver å sette ord på de følelsene som dukker opp under og like etter hendelsen. Leder må opptre lyttende og støttende og stille kun avklarende spørsmål. Unngå å stille kritiske spørsmål, da den som har vært utsatt for vold eller alvorlige trusler er i en sårbar situasjon, og lett føler skyld eller skam. Samme dag Leder vurderer behov for å oppsøke ekstern faglig hjelp. Hvis den ansatte ikke kan være på arbeid, skal han/hun følges hjem. Det er viktig at den ansatte ikke er alene hjemme. Andre døgn Leder gjennomfører en ny samtale med den voldsutsatte, som forteller om hendelsen og tilhørende følelser. Leder må opptre lyttende og støttende og kun stille avklarende spørsmål. Avklare hvordan den voldsutsatte føler seg ivaretatt. Ved sykemelding Leder skal holde god kontakt med den sykemeldte jfr. fylkeskommunens rutiner for oppfølging av sykemeldte. Driftsenheten skal bidra til raskest mulig få den ansatte tilbake i arbeid. Den ansattes arbeidssituasjon må vurderes, for eksempel om det i en periode er behov forskjerming eller annen tilrettelegging. Det er viktig å ivareta de psykologiske behovene, og forebygge eventuelle senreaksjoner. Det er viktig med flere oppfølgingssamtaler.

4 Ver.1.00 Side: 4 av 5 8. Dokumentasjon - Ledere har et særlig ansvar å sørge for at alle former for vold, trusler og skal registreres, og ikke bare hendelser som fører til en fysisk skade eller en psykisk påkjenning. - Alle ansatte som blir utsatt for slike hendelser skal registrere hendelsen på eget skjema. - Ved personskade skal leder fylle ut skademeldingsskjema (NAV ). - Den voldsutsatte skal fylle ut skademeldingsskjema om ulykkesforsikring i Gjensidige, og sende den til organisasjon- og personalseksjonen i Nordland fylkeskommune. 9.Verktøy/metoder Kompetanse Ledere skal få tilbud om opplæring i ivaretakelse av ansatte som har vært utsatt for vold eller alvorlige trusler. Ansatte som ut fra en risikovurdering kan komme opp i voldssituasjoner, skal få tilbud om opplæring som gir økt kompetanse i å: - forstå hva som kan være bakenforliggende faktorer for aggresjonsutbrudd hos mennesker - møte truende og ustabile personer på en forebyggende måte - håndtere oppståtte situasjoner med minst mulig maktbruk og med lavest mulig risiko for skade på så vel offer som utøver På videregående skoler er det spesielt viktig: - å tilrettelegge for at elever opplever mest mulig mestring i hverdagen - å ha kompetanse i skolen for å få eleven til å mestre seg selv - å ha kompetanse for å gjennomføre gode elevsamtaler Kommunikasjon Det er viktig å være bevisst hvordan man møter en truende, ustabil person. Se rådene som er gitt under punktet om håndtering av akutte voldssituasjoner. Personalmøter På driftsenheter som har situasjoner med vold, trusler eller, skal dette være tema på personalmøter med fokus på håndtering av klager på ansatte fra elever/foresatte/kunder/pasienter. På videregående skoler er det spesielt viktig: - å ha fokus på hvordan lærere møter elever som har spesielle behov Dette omfatter også elever som for eksempel gjentatte ganger skaper bråk og uro i klassen. På personalmøter bør det etableres en holdning om at ingen form for eller trusler aksepteres, og at terskelen er lav for å melde til leder og/eller kolleger om slike hendelser. Konfliktmegling/konfliktråd Konfliktmegling er en frivillig metode som kan benyttes ved fremsetting av trusler eller ved. En eller flere upartiske tredjepersoner hjelper partene med selv å forhandle seg frem til en tilfredsstillende løsning. Konfliktmegling kan gjennomføres av konfliktråd, bedriftshelsetjeneste eller andre med denne kompetanse, jfr. Fylkeskommunens retningslinjer for konflikthåndtering.

5 Ver.1.00 Side: 5 av 5 Kartlegging/risikovurdering Hver driftsenhet skal årlig gjøre en kartlegging og vurdere risikoen for at det kan oppstå voldssituasjoner. På videregående skoler er det viktig å gjennomføre overføringsmøter mellom grunnskole og videregående skole, og mellom videregående skoler når elever skifter skole. Dette gjelder alle elever som mottakerskolen av ulike årsaker trenger informasjon om, som for eksempel ekstra tilsyn, kontroll eller omsorg. Interne referanser. Nfk.HMS.4.4. Prosedyre for håndtering av vold, trusler,. 1 Eksterne referanser. 1. Arbeidsmiljøloven

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE

TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE des 2009 Lokal handlingsplan TRUSLER OG VOLD MOT ANSATTE Åsveien skole glad og nysgjerrig Trusler og vold mot ansatte Justert i henhold til Handlingsplan

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder

Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen. Veileder Trygghetsarbeid i parkeringsbransjen Veileder Forord Vår 2013 ble det ytret et ønske fra KS Bedrift sine parkeringsmedlemmer om større fokus på temaet trusler og vold på arbeidsplassen. KS Bedrift besluttet

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs

HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs HMS-håndbok for ELEVER Godalen vgs Vedtatt i SMU 27.09.10, revidert 06.03.12 (del 6.) Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Opplæringslovens kapittel 9a Elevenes arbeidsmiljølov... 3 2. Organisering av HMS-arbeidet

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV KONFLIKTER OG MOBBING I SØR-VARANGER KOMMUNE Formålet med retningslinjene Definisjon av konflikt og mobbing Lover og avtaler Arbeidsmiljølovens forebyggende

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Fra «uro i magen» til handling og tiltak.

Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Fra «uro i magen» til handling og tiltak. Plan for samarbeid mellom barnehagene og barneverntjenesten i Eidsvoll kommune Veiledningshefte for samarbeid mellom barnevern, kommunale barnehager og ikke-kommunale

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER

HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER Nesbru videregående skole HÅNDBOK I ARBEIDET MED HELSE,MILJØ OG SIKKERHET for ELEVER 2010-11 1 INNHOLD S 3 Kort historikk over arbeidet med helse, miljø og sikkerhet 4 Om helse, miljø og sikkerhet 5 Beskrivelse

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok

NORSK BIBLIOTEK TRANSPORT AS PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbt.as. NBT Håndbok PB 204 0612 Oslo Orgnr: 984704828 Tlf: 23140325 Fax: E-post: lars@nbtas NBT Håndbok : Lars Sandbakken Utarbeidet av: Lars Sandbakken Revidert dato: 05022013 Revisjonsnummer: : Utskrift foretatt 10042013

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE ELEVHÅNDBOK HMS HELSE-MILJØ-SIKKERHET SPJELKAVIK VIDEREGÅENDE SKOLE 1 INNHOLD Del 1 Om Helse, Miljø og sikkerhet s. 3 Beskrivelse av HMS-systemet for elever s. 4 Organisering og ansvar s. 5 Seksjonskontaktens

Detaljer