Vedlegg 24. Beredskapsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 24. Beredskapsplan"

Transkript

1 Vedlegg 24 Beredskapsplan

2 Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den kan være et hjelpemiddel for å kunne koordinere håndteringen av krisen best mulig, og således sette inn rett tiltak til rett tid. Kriser kommer alltid ubeleilig og skaper ofte en situasjon preget av usikkerhet og handlingslammelse. Det er derfor viktig å kunne beholde roen og handlekraften i slike situasjoner. Kriseplanen skal derfor være en veiledning i hvordan Vea- Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, håndterer ulike typer kriser. Planen må gjennomgås med alle berørte parter, så vel ansatte som studenter. Planen må inngå som en naturlig del av årshjulet og må følgelig oppdateres hvert år. De ansvarlige må påse å ajourholde sin del av planen. Assisterende rektor og rektor er ansvarlige for at det initieres oppdatering av planen Oppmøtested for kriseteamet: Møterommet i adm. bygget 1. etg.

3 Beredskapsplan for kriser og ulykker er styrebehandlet 21. februar Revisjonsliste: Revidert etter beredskapsøvelse 15. november 2006 vers. 2 Revidert i VLG møte 1. September vers. 3 Revidert 17. desember vers. 4 Revidert etter beredskapsøvelse 31. januar vers. 5

4 Innholdsfortegnelse: Del 1 BEREDSKAPSPLAN Generelt BEREDSKAPSPLANENS VIRKEOMRÅDER Kriseteamets oppgaver under en krisesituasjon Informasjon ORGANISERING Kriseteam Varsling... 7 DEL 2 BEREDSKAPSPLAN: Kriser i utlandet Definisjon av krise i utlandet Prosedyrer for studenter og ansatte i utlandet Melding om kriser eller andre situasjoner som kan kreve bistand Potensiell krisesituasjon i utlandet Kriseteamets prosedyrer ved kriser i utlandet... 9 DEL 3: HANDLINGSKORT Alvorlig ulykke/ krise- handlingsplan Plutselig dødsfall - handlingsplan Alvorlig sjukdom hos student eller ansatt Problemer knyttet til bygg og anlegg Tiltak ved dødsfall Markeringer ved dødsfall Bruk av flagget Bruk av kondolanseprotokoll Minnestund Kortfattet huskeliste for en krisesituasjon Medieberedskapsplan ved større ulykker og / eller kriser Logg ved kriser... 17

5 Del 1 BEREDSKAPSPLAN 1 Generelt Hensikten med beredskapsplanen er å forberede oss på å takle situasjoner som vi ønsker ikke skal skje, men som vi vet av erfaring kan komme til å skje, slik at våre elever/ studenter og ansatte skal være best mulig forberedt til å møte kriser og ulykker og at de skal få den hjelp de trenger. Planen er forsøkt gjort oversiktelig og lett tilgjengelig for alle parter, slik at den kan fungere på en hensiktsmessig og effektiv måte når tiltak skal iverksettes. Planen er videre forsøkt tilpasset virksomhetens størrelse og behov og skal ikke overta andre offentlige instansers ansvar, men skal i samarbeid med disse sørge for best mulig beredskap og oppfølging på lokalt plan. Denne planen skal være operativ for krisehåndtering v/ Vea og trekker opp hovedlinjer for hvordan dette skal utføres. Planen skal sikre at alle ansatte og elever /studenter har tilstrekkelig med informasjon, slik at de i en krisesituasjon vet hvem som har ansvar og hvem en skal kontakte. Planen må oppfattes som en praktisk anvisning for: Hva gjør vi når noe skjer Hvem gjør hva I hvilken rekkefølge 2 BEREDSKAPSPLANENS VIRKEOMRÅDER Større ulykke: Dødsfall eller personskade hvor elever/ studenter eller ansatte i virksomhet ved eller med tilknytning til Vea er involvert. Leteaksjoner Brann eller eksplosjon: Større materiell skade Uforutsette begivenheter som: Vil ha konsekvenser for et stort antall ansatte og/ eller studenter Medfører stor pågang fra presse og publikum Angår alvorlige strafferettslige forhold og hvor politiet er koblet inn 2.1 Kriseteamets oppgaver under en krisesituasjon Håndtere situasjonen Gi omsorg og dekke de berørtes behov Tilfredsstille tredje parts behov for informasjon Bevare tillit og omdømme Bringe forholdene raskest mulig tilbake til normalsituasjonen

6 2.2 Informasjon All erfaring viser at informasjon er et svært viktig element i krisehåndtering. Ledelsen har ansvaret for å lede informasjonsarbeidet i forbindelse med kriser og skal gi støtte til avdelingene dersom det er behov. Ved dødsfall/ sykdom er det politi/ helsevesen som informerer. Ledelsen, eventuelt i samråd med politi/ helsevesen, avgjør hvordan andre pårørende varsles. Rektor, eller dennes stedfortreder, koordinerer all informasjon til media, se vedlagte mediaberedskapsplan 3 ORGANISERING 3.1 Kriseteam All kommunikasjon med media er kriseteamets ansvar! Kriseteamet skal alltid varsles! Kriseteamet skal fungere som redningssentral med følgende oppgaver: Kontakt og samordning i forhold til brannvesen, politi og helsevesen/ ambulanse/ legevakt Samordning internt Informasjonsoppgaver internt og eksternt Vurdering av behov for å innkalle psykisk og fysisk støtteapparat i forhold til krisens nivå

7 3.2 Varsling Dersom det oppstår en krise skal varslingsrutinene følges. En i krisetemaet varsles. Dersom denne ikke er tilgjengelig varsles en av de andre på lista. Noter i loggen hvem som ble varslet når (se vedlegg 3). Vedlagt beredskapsplanen følger overordnet varslingsliste, denne er ment å være retningsgivende for hvem som skal varsles. Elever/ studenter og ansatte som oppdager en mulig krisesituasjon skal varsle: Politi: 112 Brann: 110 Ambulanse: 113 Brannvernpersonell dagtid/ etter dagtid: Teknisk drift: Nødtelefon hele døgnet Securitas varsler kriseteamet. Kriseteamet har følgende sammensetning: Avd. leder Teknisk drift mobil: Markeds- og infoansvarlig Rektor mobil: mobil : Assisterende rektor mobil: Avd. leder blomsterdek. mobil: Avd. leder gartnerfag. mobil: Merknad: Ved en krise vurderes det om det sentrale sentralberedskapsgruppe skal settes inn eller ei, og om det skal forsterkes med personer som har kompetanse innenfor spesielle områder.

8 DEL 2 BEREDSKAPSPLAN: Kriser i utlandet Dersom en krisesituasjon skulle oppstå ved utlandsopphold, vil dette kreve rask håndtering av skolen. Planen definerer prosedyrer for ansatte og studenter under utenlandsoppholdet.det er derfor viktig at både ansatte og elever/ studenter er kjent med prosedyrene. Planen synliggjør hvilket ansvar Vea har for elever/ studenter i utlandet, og hvor ansvaret ligger internt i virksomheten. 3.3 Definisjon av krise i utlandet Hendelser som er definert som en krise: a) død b) alvorlige ulykker eller alvorlig sykdom c) andre alvorlige hendelser som vold, kidnapping, savnede studenter, politisk uro med opptøyer, terrorhandlinger,unntakstilstander/krigslignende tilstander, epidemier og naturkatastrofer 3.4 Prosedyrer for studenter og ansatte i utlandet Alle studenter og ansatte som reiser utenlands må fylle ut et egenerklæringsskjema før utenlandsoppholdet, hvor det fremgår at de har satt seg inn i bestemmelsene og retningslinjene ved opphold i utlandet. Egenerklæringsskjemaene oppbevares hos avd. ledere med kopi til arkiv i studieadministrasjonen Melding om kriser eller andre situasjoner som kan kreve bistand - Deltakernes kontaktperson, eller en annen deltaker dersom kontaktpersonen ikke er tilgjengelig, tar kontakt med nærmeste norske/ nordiske utenriksstasjon og/eller eventuell kontaktperson ved utplasseringsstedet. - Deltakernes kontaktperson tar umiddelbar kontakt med den den respektive avdelingsleder eller dennes stedfortreder. - Hvis man ved krisesituasjoner ikke får kontakt med de forannevnte skal man ringe nødnummeret. - Situasjonen vil bli fulgt opp ved Vea. Om nødvendig sammenkalles kriseteamet - Gruppens kontaktperson fungerer som bindeledd mellom deltakerne i gruppen, Vea og eventuelt andre institusjoner - Kontakt med pårørende og media koordineres av kriseteamet Potensiell krisesituasjon i utlandet Dersom en gruppe studenter i utlandet er i fare, for eksempel på grunn av naturkatastrofer eller en unntakstilstand i landet, skal følgende prosedyrer følges: - Råd og pålegg fra lokale styresmakter skal følges.

9 Dersom en ved Vea får kjennskap til en situasjon i utlandet som potensielt kan innebære en krise med involverte Vea- studenter, skal vedkommende varsle den første personen som står oppført i kriseteamet. Personen i kriseteamet varler resten av kriseteamet. Kriseteamet skal sammen: - Identifisere situasjonen - Avgjøre om vi har studenter i det aktuelle området. - Avgjøre, evt. i samråd med avdelingsleder, om det bør tas kontakt med studenten(e) via e-post eller telefon. En melding til studenten(e) bør inneholde en påminnelse om å registrere seg ved den norske/ nordiske utenriksstasjonen og å ta kontakt med familien hjemme. Meldingen skal også gi instruksjoner om hva studenten(e) bør gjøre dersom situasjonen skulle forverre seg, og eventuelt be om en tilbakemelding på hvordan studenten har det nå. Dersom det blir avgjort at studenten(e) skal kontaktes, sendes meldingen til alle studentene eller kontaktpersonene for grupper som oppholder seg i det aktuelle området. - Vurdere situasjonen og om nødvendig kontakte stedlige norske utenriksstasjon og/eller eventuell kontaktperson ved vertsstedet - Ved alle krisesituasjoner skal prosedyrene for Melding om kriser eller andre situasjoner som kan kreve bistand fra Vea følges Kriseteamets prosedyrer ved kriser i utlandet Kriseteamet vil: - Innhente all registrert informasjon om studenter i det aktuelle området fra Internasjonalt kontor - Kontakte stedlige norske/ nordiske utenriksstasjon for informasjon og bistand - Forsikre seg om at all informasjon er korrekt før nærmeste pårørende kontaktes - Avgjøre hvem som skal kontakte og støtte de pårørende - Avklare konsekvensene for eventuelle øvrige studenter i området og fastsette om tiltak må iverksettes for disse - Avgjøre om situasjonen er såpass alvorlig at studentene bør evakueres. Utenriksdepartementet bør kontaktes i denne prosessen - Avdekke hva studentene ønsker å gjøre - Kontakte forsikringsselskapene til studentene for en koordinert innsats dersom en evakuering må gjennomføres - Avgjøre Veas offisielle respons på hendelsen

10 DEL 3: HANDLINGSKORT 3.5 Alvorlig ulykke/ krise- handlingsplan Fase Ansvarlig Tiltak 1. Akutt fase Den som først kommer Varsel: til ulykkesstedet Politi 112 Lege ambulanse 113 Brannvesen 110 Setter i gang førstehjelp/oppliving Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1. person på listen i Kriseteamet 2. Oppfølgingsfasen Politi Avd. leder Kriseteamet v/ Avd. leder Teknisk drift Rektor Avd. ledere Markeds- og informasjonsrådgiver Rektor/ avd. ledere Kriseteam, rådgiver, prest Arbeidsmiljøutvalg AMU Varsle/informere pårørende. Gjøre politi arbeid. Evt. ta del i info. arbeidet Vurdere behovet for involvering av kriseteam. Vurdere andre instanser som bør involveres. Kontakter pårørende. Informerer ansatte og studenter. Ansvar for evt. info ut til media. Info. til eksterne parter om hva som blir gjort ved Vea. Legger opp strategier for videre arbeid ift krisens omfang. Innhenter kompetanse gjennom involvering av prest og sosialrådgiver. Informasjon til studenter og ansatte Gjør klar for evt. samlingssted for samtaler/bearbeiding. Få oversikt over hendelsen hvem hva, hvor, konsekvenser og tiltak framover. Informere om hjelpeapparat i og utenfor Vea. Kontakte andre aktuelle utvalg/avd. med kompetanse som kan være til nytte i ulykkesoppfølging. Vurderer om undervisning skal avlyses eller ei, evt. annen aktivitet (eksamen osv) Observerer elever/studenter /tilsatte som får problemer. Debrifing for elever/studenter og ansatte kort tid etter hendelsen. Vurdere om en kan forebygge/hindre liknende ulykker i fremtiden

11 3.6 Plutselig dødsfall - handlingsplan Krise Ansvarlig Tiltak Plutselig dødsfall blant elever/ studenter eller ansatte Den som finner den forulykkede/ først blir kjent med forholdet Varsle: Politi 112 Lege / ambulanse Oppfølgingsfasen Lege Politi Politi/ prest Avd. ledere Rektor Avd. ledere Kriseteamet v/ Avd. leder Teknisk drift Rektor Avd. ledere Markeds- og informasjonsrådgiver Rektor VLG VLG teknisk drift VLG Kriseteam, rådgiver, prest Alt. ring i henhold til varslingsliste: 1. person på listen i Kriseteamet Stadfeste dødsfall Stadfester evt. død/ etterforsker forhold Varsler pårørende Vurdere involvering av kriseteam. Vurdere andre instanser som bør involveres. Varsler andre (medboere/ medstudenter) Varsler elevråd. Kontakter pårørende. Informerer ansatte og elever/ studenter Innhenter tillatelse fra pårørende til å gå ut med info. Info. til eksterne parter. Legger opp strategier for videre arbeid ift. krisens omfang. Kriseteamet innhenter kompetanse gjennom involvering av prest og rådgiver. Informasjon til studenter og ansatte. Organiserer minnestund og opplegg for å ta imot pårørende. Se side 8, pkt 4. Forsikringsordninger/ vurdere erstatningsansvar Vurderer om undervisning skal avlyses eller ei, evt. annen aktivitet (eksamen osv). Vurdere hvem som skal representere Vea ved evt. minnehøytidelighet / begravelse. Det skal flagges ved begravelse, uavhengig av hvor vedkommende var når dødsfallet inntraff. Utarbeider info som kan settes opp på begravelsesdagen. Observerer studenter /tilsatte som får problemer. Debrifing for studenter og ansatte. Debriefing av direkte involverte gjennomføres innen 48 timer etter hendelsen. Kort oversikt over tiltakene: Ved død hos enten studenter eller ansatte skal både lege, ambulanse og politi varsles. Kriseteamet skal også alltid varsles. Vea skal flagge på begravelsesdagen. Info.knyttet til markeringen kommer fra kriseteamet. Vea må sette inn ressurser til å følge opp andre ansatte/ medstudenter og pårørende i en sorgperiode. Arbeidet er viktig siden erfaringer viser at slike hendelser kan vekke følelser hos andre i organisasjonen.

12 3.7 Alvorlig sjukdom hos student eller ansatt Krise Ansvarlig Tiltak Alvorlig sjukdom hos student eller ansatt Avd. ledere Rektor Tar ansvar for drøfting og evt. delegering. Viser oppmerksomhet. Sender hilsen/blomster. Kontakter rådgiver for kompetanse og videre oppfølging. Vurder involvering av prest. Innhenter samtykke til å informere andre studenter/ ansatte. (Jfr. personvern og privatlivets fred). Info.gis i møter, ikke elektronisk. Avklarer også om det er spesielle grupper som skal ha info.før andre. Vurdere om Studentrådsleder skal informeres evt. tiltak som kan settes inn fra denne parten Rådgiver Opplegg for videre arbeid med 2. Oppfølgingsfase Avd. ledere Stabsleder Bedriftshelsetjenesten Råd og utvalg på Vea studenten Informerer den ansatte ift. vedkommendes rettigheter. Hjelper med evt. utfylling av skjema etc. Følger opp den tilsatte (jfr. Veas som IA- bedrift) Setter inn tiltak for å gjøre det mulig for vedkommende å fortsette i sitt arbeid. Vurdere hjelp fra andre avd. eller instanser utenfra. Vurderer om det er spesielle tiltak som kan settes inn. Behjelpelig med kompetanse. Være med å vurdere involvering fra andre avklare behov. Vurdere om det er ulike råd og utvalg som kan hjelpe vedkommende inn i arbeid/ut av arbeid.

13 3.8 Problemer knyttet til bygg og anlegg Krise Ansvarlig Tiltak Problemer knyttet til bygg og anlegg Første mann på åstedet Varsler: Politi 112 Brann 110 Lege / ambulanse 113 Vakttelefon Tekn. drift Oppfølgingsfase Teknisk driftsleder Avd. ledere Rektor Kriseteamet Kriseteam Kriseteam Rektor Avd. ledere Arbeidsmiljøutvalg AMU Vurderer situasjonen og om kriseteam bør settes inn Vurderer om andre instanser bør tilkalles for kompetanse Kontakter pårørende Ansvar for evt. info ut til media Informerer ansatte og studenter. Info. til eksterne parter. Orienterer om hva som blir gjort ved Vea. Legger opp strategier for videre arbeid ift. krisens omfang. Kriseteamet kan innhente kompetanse på området. Informasjon til studenter og ansatte. Få oversikt over hendelsen hvem hva, hvor, konsekvenser og tiltak framover Ved problemer med lokaler jfr. Evakuering se egen evakueringsplan ( avtale med Ringen) Vurderer om undervisning skal avlyses eller ei, evt. annen aktivitet (eksamen osv). Vurdere om en kan forebygge/hindre liknende ulykker i fremtiden. Vedlegg 1:

14 4 Tiltak ved dødsfall 4.1 Markeringer ved dødsfall Ledelsen skal i samråd med kriseteam for det enkelte tilfelle skjønnsmessig vurdere om og på hvilken måte markeringer skal finne sted. Herunder nevnes spesielt markeringer ved bruk av flagg, kondolanseprotokoll og minnestund ved dødsfall blant ansatte eller studenter. Det er viktig å ha den enkelte situasjon for øye og med bakgrunn i den finne fram til en omsorgsfull måte å markere dødsfallet på. 4.2 Bruk av flagget Ved dødsfall blant studenter / ansatte skal det flagges på halv stang. Ved gravferd følger Vea skikken med å flagge på halv stang inntil jordfestelsen eller bisettelsen har funnet sted, for så å heise flagget på hel stang. Når flagget skal være på halv stang, skal det heises helt opp før det senkes ned til halv stang. 4.3 Bruk av kondolanseprotokoll Ved dødsfall blant elever / studenter og ansatte kan det på et egnet, tilgjengelig sted legges frem en kondolanseprotokoll. Protokollen legges gjerne frem på et enkelt bord med hvit duk, en bukett blomster og levende lys og eventuelt et fotografi av den avdøde. Normalt legges kondolanseprotokollen fram umiddelbart etter dødsfallet. Kondolanseprotokollen bør overrekkes til den avdødes nærmeste pårørende. 4.4 Minnestund Så snart som mulig etter dødsfallet blant elever / studenter og de ansatte har blitt kjent, bør det arrangeres en enkel minnestund. Minnestunden må gjøres kjent blant elever / studenter og de ansatte. Minnestunden bør være enkel og verdig og inneholde følgende momenter: Musikk av passende karakter mens deltakerne samles Åpningsord ved den som leder minnestunden Enkle minneord om den som er død Salme /sang Et passende kunstnerisk innslag Eventuelle beskjeder (om gravferd, undervisning og lignende) Avslutningsord Rommet der minnehøytiden finner sted skal pyntes på en enkel og verdig måte, ved bruk av levende lys, blomster og eventuelt fotografi av den avdøde. De nærmeste pårørende bør informeres og inviteres til å være tilstede dersom de ønsker det. Vedlegg 2:

15 5 Kortfattet huskeliste for en krisesituasjon Den som først blir oppmerksom på en krisesituasjon/ulykke har ansvar for å melde fra! Når du varsler bør du huske på å si: Hvem du er Hva som har skjedd Hvor har det skjedd Hvilke omfang/konsekvenser får hendelsen Husk å skriv logg over hvem som varsles når. Loggen skal forefinnes i papirformat og skal arkiveres i studieadministrasjonen. Se vedlegg. Vedlegg 3 6 Medieberedskapsplan ved større ulykker og / eller kriser 1. Rektor, eller dennes stedfortreder, har det overordnede formelle ansvaret i en krisesituasjon. 2. Rektor, eller dennes stedfortreder, koordinerer all informasjon til media. 3. Rektor, eller dennes stedfortreder, innkaller de i ledelsen (VLG) som er tilgjengelige samt markeds- og informasjonsrådgiver for å informere og konferer med utgangspunkt i følgende spørsmål: Hva informerer vi om? Hva informerer vi ikke om? Når informerer vi? Hvor informeres det fra? Hvordan informeres det? Hvem gjør hva? 4. Det er ikke fagskolens oppgave å informere utad om at en ulykke har skjedd. Men rektor eller andre i hennes sted må holde seg orientert om at politiet gjør det. I samråd med politiet vurderer rektor når og hvordan informasjon skal gis internt. Bortsett fra umiddelbare kommentarer om bekymring eller sorg over det som har skjedd, bør rektor i første omgang overlate til politiet å informere media. 5. Fagskolens ansatte og studenter skal ikke snakke med pressen, eller benytte sosiale medier til å informere i krisesituasjoner. Om ikke annet er uttrykkelig avtalt, skal media henvises til rektor. 6. Ingen ansatte eller studenter skal oppgi navn på kolleger eller medstudenter til dem som er forulykket - heller ikke formidle opplysninger om eller fotografier av de forulykkede. Kolleger og medstudenter som uttaler seg til pressen må regne med sterkt påtrykk, og vil som regel være for dårlig orientert om de faktiske forhold. Politiet uttaler seg om: Eventuelle omkomne

16 Tilstanden til eventuelle skadde - eller henviser til vedkommende Sykehus Navn på omkomne eller skadde Omstendighetene rundt selve ulykken Årsaken til ulykken Redningsarbeidet Rektor kan på fagskolens vegne etter hvert uttale seg om: I hvilken sammenheng ulykken skjedde Hvilke konsekvenser ulykken eventuelt kan tenkes å få for fagskolen Hvilke tiltak som eventuelt er satt i gang, eller kan bli satt i gang Det er taushetsplikt når det gjelder personlige forhold en får kjennskap til, både når det gjelder studenter og ansatte. Vedtatt av fagskolestyret: Vedlegg 4:

17 7 Logg ved kriser Dato Type hendelse/krise Kontaktet Bekreftet Merknader

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for NTNU i Gjøviks studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at NTNU i Gjøvik skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme NTNUs studenter som oppholder

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR

Dokumentnavn Nivå Versjon Status Godkjent dato Side Beredskapsplan Haraldsplass diakonale høgskole høgskole BEREDSKAPS- PLAN FOR 17.12.2012 Side 1 av 8 BEREDSKAPS- PLAN FOR HARALDSPLASS DIAKONALE HØGSKOLE AS K:\07 INTERN ADMINISTRASJON OG DRIFT\7.02. for høgskole.doc 1 17.12.2012 Side 2 av 8 høgskole Innhold 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE

PLAN FOR KRISELEDELSE Aure kommune PLAN FOR KRISELEDELSE Delplan til overordnet beredskapsplan Overordnet ROS-analyse Overordnet kriseplan Plan for kriseledelse Delplaner for tjenesteområder Krisekommunikasjon og befolkningsvarsling

Detaljer

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE

PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE PLAN FOR KOMMUNAL KRISELEDELSE HADSEL KOMMUNE INNHOLD 0. Plan fastsatt av/dato 1. Mål og definisjoner 2. Ledelse, ansvar og roller, delegasjon 3. Situasjoner, varsling 4. Informasjon, dokumentasjon 5.

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE

PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE 1 PLAN FOR HELSEMESSIG OG SOSIAL BEREDSKAP I TORSKEN KOMMUNE Utarbeidet: Januar 2005 Neste oppdatering: Januar 2006 Av: Anne Kaja Knutsen Ansvarlig: Rådmannen 2 INNHOLD 1. ADMINISTRATIV DEL Innledning

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015

Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015. Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Sikkerhets- og beredskapsplan Utgave 1 23.juni 2015 Generalforsamling Norsk Luthersk Misjonssamband Randaberg 7. - 12.juli 2015 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...side 2 2. Varsling...side 3 3. Arrangementsansvarlig...side

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte

Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte 1 Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte KRISESITUASJON ANSVARLIG TILTAK Alvorlig ulykke/ brann/ eksplosjon/krise blant elever/ansatte Ved død se også Handl. kort 02 Markering

Detaljer

Sikkerhet på utveksling

Sikkerhet på utveksling Sikkerhet på utveksling HSN ønsker at du skal få et godt og lærerikt utvekslingsopphold. Det er derfor viktig at din sikkerhet og helse er ivaretatt, i tillegg til den faglige kvaliteten på utvekslingen.

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15

BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 BEREDSKAPSPLAN FOR ALVORLIGE KRISER. Informasjonsmøte 24.09.15 Hvorfor? Etter 22.juli ble dette arbeidet intensivert i Norge og spesielt mot skoler Her på skolen har vi hatt en meget dedikert arbeidsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016

Innsatsplan 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Versjon: 1.0 Dato: 15.02.2016 4 Kriminell handling utført av elev/tilsett i teneste Innsatsplanendekker hendingar som: Beskriving Tilsett/elev utøver grov maktmisbruk over elev/tilsett. Tilsikta handling/sabotasje utført av elev/tilsett:

Detaljer

Plan for psykososialt kriseteam

Plan for psykososialt kriseteam Plan for psykososialt kriseteam Eidsvoll kommune Dato siste versjon: 09.01.2017 Vedtatt av kommunestyret i møte den 04.04.05, sak 21/05 Revidert 14.03.06, 11.08.09, 28.12.10, 07.12.11, 13.02.13, 12.03.15,

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert 22.01.2013 Innhold: Varsling ved ulykker Kriseinformasjonsplan Beredskapsplanens virkeområder Rutiner for oppdatering av beredskapsplan Logg Nøkkelinformasjon

Detaljer

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter

Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Retningslinjer for opphold i utlandet: ansvar og rettigheter Med Vea-student menes en registrert student med gyldig studierett ved Vea. Vea-studenter i utlandet deles inn i 5 kategorier med ulikt ansvar

Detaljer

Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte

Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte 1 Alvorlig ulykke/ brann / eksplosjon/ krise/død blant elever/ansatte KRISESITUASJON ANSVARLIG TILTAK Alvorlig ulykke/ brann/ eksplosjon/krise blant elever/ansatte Ved død se også Handl. kort 02 Markering

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

Retningslinjer for mediehåndtering

Retningslinjer for mediehåndtering Retningslinjer for mediehåndtering Vedtak i administrasjonsutvalget 11. mars 2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Roller og ansvar... 4 3. Håndtering av pressehenvendelser på vegne av Rogaland fylkeskommune...

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

Plan for helsemessig og sosial beredskap

Plan for helsemessig og sosial beredskap Plan for helsemessig og sosial beredskap Namdalseid kommune Behandlet Namdalseid kommunestyre den 21.06.06 Side 1 av 7 Plan revidert: 01.06.06 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Hensikt 3 1.2 Lover

Detaljer

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag

Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Krisehandtering i Leikanger skyttarlag Oppdatert pr. 01.05.2016 INNHALD KRISEHANDTERING I LEIKANGER SKYTTARLAG 1. Overordna prinsipp 1.1. Krise/hending scenario 1.2. Prinsipp for handtering 1.3. Prioritet

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

Beredskapsplan for 4H Norge

Beredskapsplan for 4H Norge Beredskapsplan for 4H Norge 1. Innledning 4H Norges overordnede beredskapsplan skisserer ansvar, organisering, beredskapsledelse og informasjon ved kriser, dvs. plutselige hendelser som akutt oppstått

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

Beredskapsplan for HVO-studenter i utlandet (oppdatert 23.09.2015)

Beredskapsplan for HVO-studenter i utlandet (oppdatert 23.09.2015) Beredskapsplan for HVO-studenter i (oppdatert 23.09.2015) Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for studentene våre og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige episoder skal inntreffe,

Detaljer