FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon Mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058"

Transkript

1 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10

2 Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister elever og foresatte Plan for mediehåndtering Side 6 Plan ved ulykke Side 8 Strakstiltak Varsling Etterarbeid Plan ved dødsfall elev Side 9 Beskrivelser og prosedyrer Etterarbeid Plan ved dødsfall i personalet Side 11 Beskrivelser og prosedyrer Etterarbeid Dødsfall i elevens nære familie Side 12 Beskrivelser og prosedyrer Selvmord Side 12 Plan for håndtering av vold Side 13 - vold mot elever tiltak - den som utøver vold - informasjon - vold mot ansatte Seksuelle overgrep Side 16 - overgrep der ansatte er involvert - mistanke om overgrep Plan for mobbesaker Side 16 - mistanke om mobbing - mobbesak - forebygging Evaluering Side 17

3 2.0 Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling 2.1. Rektor, assisterende rektor, tillitsvalgte og verneombud utgjør skolens beredskapsgruppe Ansvarsfordeling ved Beisfjord skole. 3 Medlemmer: Stilling ved skolen Rolle i beredskapsplanen Stein Roar Jakobsen Rektor Leder/ ivaretakelse media Heidi Hagen Rektors stedfortreder Leders stedfortreder/ ivaretakelse personalet Elisabeth Johnsen Tillitsvalgt Utd.forb. Ivaretakelse av personalet Anne Tåve Aa Tillitsvalgt Fagforb. Ivaretakelse av personalet Ivaretakelse av elever/foreldre Heidi Hagen Kontaktlærer 4. årstrinn Ivaretakelse av elever/foreldre Kathrine Johnsen Kontaktlærer 2 årstrinn Ivaretakelse av elever/foreldre Marit Hasselberg Kontaktlærer 3. årstrinn Ivaretakelse av elever/foreldre Kathrine Karlsen Kontaktlærer 3. årstrinn Ivaretakelse av elever/foreldre Elisabeth Johnsen Kontaktlærer 7. årstrinn Ivaretakelse av elever/foreldre Jeanette Erlandsen Kontaktlærer 1. trinn Ivaretakelse av elever/foreldre Marit Jensen Leder for SFO Ivaretakelse av elever/foreldre Terje Munkvold Verneombud Ivaretakelse av personalet Karina Eliassen Assistent skole/sfo Ivaretakelse av elever/foreldre Berit Hergot Assistent skole/sfo Ivaretakelse av elever/foreldre Anne Tåve Aa Assistent skole/sfo Ivaretakelse av elever/foreldre Terje Munkvold Saksbehandler Verneombud Renate Nystad Permisjon Ingrid J. Skogli Kontaktlærer 3. klasse Ivaretakelse av elever/foreldre 2.3. Ansvarsrekkefølge: 1. Rektor har ansvar for ledelse av all krisehåndtering. 2. I rektors fravær overtar assisterende rektor. 3. Dersom både rektor og assisterende rektor er fraværende overtar tillitsvalgte ansvaret. 4. Den enkelte lærer/klassestyrer har ansvar for egen klasse/elevgruppe. 5. Bistand hentes fra området Oppvekst og Undervisning v/oppvekstsjefen og/eller grunnskolelederen og/eller kommunal gruppe for krisehåndtering.

4 3.0 Varslingsrutiner, telefonliste: 4 Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Oppvekst og Undervisning Narvik kommune Narvik kommune brann Narvik kommune bygg og eiendom PP-tjenesten Politi Narvik Ankenes prestekontor Narvik sykehus Helsesøster (Beisfjord skole)

5 5 ADRESSELISTE ANSATTE Se egen liste med ansatteopplysninger plassertpå skolens kontor. ADRESSELISTE ELEVER OG FORESATTE: Komplette adresselister med navn og telefonnummer til elever og foresatte er tilgjengelig på følgende steder: 1. Skolens beredskapsperm 2. Hos kontaktlærere. 3. Leder av SFO 4. Ved henvendelse rektor/kontoret. 4.0 Plan for mediahåndtering Innledning. - Rektor eller den rektor bemyndiger har all kontakt med media. All kontakt loggføres. Skaff oversikt. - Rektor skaffer seg oversikt over situasjonen så langt det er mulig - Rektor vurderer om det skal lages en pressemelding. - Følgende spørsmål tenkes igjennom: - hva har skjedd? - hvor har det skjedd? - hvem er involvert/ hvem har det skjedd med? - når skjedde det? - hvem er varslet av hvem? - hvilke tiltak er iverksatt? - hvilke tiltak må vi iverksette? - Kun fakta omtales. - Pressen får beskjed om tidspunkt for mer utfyllende informasjon.

6 6 Legg en plan. - Sammen med beredskapsgruppen legger rektor en plan med bakgrunn i det de vet og de planer som gjelder. - Det klargjøres hvem som uttaler seg til media. - Alle tiltak som iverksettes skal loggføres Media. - Ved første henvendelse fra media kan skolen uten særlig oversikt uttale: - vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Uttrykke evt. delaktighet i sorg - vi jobber etter skolens egen plan for krisehåndtering - Narvik kommune bistår skolen i oppfølging av elevene - vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har hendt - vi vil gjøre alt som er mulig for at dette ikke skal skje igjen Informasjon til pårørende. - Foresatte varsles og innkalles til møte med skolens ledelse. - Foresatte tilbys hjelp, støtte og råd om hvordan de kan forholde seg til media. Involverte elever og personell. - Involverte elever og personell skjermes for media - Den/de involverte samles for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. - Ved behov tilbys hjelp fra PP-tjenestens, prest, skolehelsetjenesten etc. Hendelsen er offentlig - Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes og/eller kommenteres. - Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse må dette presiseres når en uttaler seg. - Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever og ansatte. Unngå spekulasjoner - Ingen spekulasjoner eller antakelser om årsaken eller skyldsspørsmål skal ut. Det er bare fakta som skal omtales i den første fasen. Innrøm manglende oversikt - Forklar media at dette er det du nå vet og at du på avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen.

7 7 Fortell selv den negative nyheten først - Informasjon om negative hendelser/nyheter skal alltid gis av skolen. - Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. Skoleadministrasjonen skal informeres. Diskuter gjerne mediestrategien med Oppvekstog undervisningssjefen Ulykker Strakstiltak på ulykkesstedet. - Den av personalet som først ankommer ulykkesstedet sørger for at rektor/ledelsen blir varslet og prøver å holde elevene unna ulykkesstedet. - Ambulanse tilkalles. - Rektor gir beredskapsgruppen/eventuelt lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitner til ulykken. - Kontaktlærere, andre lærere og skolehelsetjenesten trekkes inn ved behov. - Rektor vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. Varsling. - Rektor underretter hjemmet/hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet.

8 - Dersom ulykken har dødelig utgang følges de innarbeidede rutinene for sykehus/politi/prest. - Rektor varsler personalet. - Ved behov varsler rektor PP-tjenesten for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. - Rektor varsler Oppvekst- og undervisningssjefen/grunnskolelederen. - Klassestyrere orienterer sine klasser. 8 Samtale med elevene. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/føler. - Klassestyreren organiserer det slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. Etterarbeid - Beredskapsgruppen følger opp kontakt med foresatte til berørte elever. - Rektor i samråd med beredskapsgruppen vurderer også informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. - Når elevene etter en ulykke igjen møter på skolen, er klassestyrer nøye med å registrere fravær. - Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. - Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. - Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. - Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av klassestyrer i forhold til gjenforening med klasse og skolemiljøet. - Det iverksettes forsterket inspeksjon i samtlige friminutter. 4.0 Dødsfall - elev Dødsfall etter skoleslutt. - Hele skolens personale blir oppringt og bedt om å møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. Umiddelbart etter dødsfallet - Rektor underretter klassestyrer og det øvrige personalet. - Elevens klasse underrettes av klassestyreren som "beholder" klassen resten av skoledagen. - Skolens øvrige klasser underrettes av "sine" lærere. Samtale med elevene.

9 9 - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker og føler. - Beredskapsgruppen/ klassestyrer sørger for at ingen elever er alene når de kommer hjem. Videre prosedyrer. - Når alle klasser er informert heises flagget på halv stang. - Beredskapsgruppen kontakter helsesøster, skolepresten og PP-tjenesten for å være tilgjengelig på skolen. - Beredskapsgruppen kontakter klassekontaktene i den avdøde elevens klasse. - Alle foresatte i klassen varsles i løpet av dagen. Det avholdes et foreldremøte så snart som mulig. - Det utarbeides et skriv til foresatte som elevene får med hjem samme dag. - Det iverksettes forsterket inspeksjon. Minnestund. - Det avholdes minnestund i skolens samlingssal/ eventuelt i elevens klasse helst dagen etter dødsfallet er kjent. Skolens prest, event. repr. for andre trossamfunn er med i planlegging og gjennomføring. - Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde. - Rolig, høytidelig musikk spilles. - Sang. - Rektor taler. - Sang. Begravelsesdagen - Klassestyrer i samarbeid med beredskapsgruppen drøfter med pårørende om de ønsker at klassekameratene kan delta i begravelsen. - Dersom det gis klarsignal for deltakelse, forbereder klassestyrer i samarbeid med beredskapsgruppen klassen - Foresatte informeres. - Det må være frivillig deltakelse - Elever som skal delta, må være i følge med foresatte eller den foresatte bemyndiger. - Klassestyreren får oversikt over hvilke barn som skal delta. - Det holdes en kort minnestund med alle skolens elever i forbindelse med flaggheisingen på begravelsesdagen. Etterarbeid - Klassestyrer får hjelp og støtte fra beredskapsgruppen og kollegaer. - Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner. Noen kommer raskt i gang med sorgen, andre vil først senere vise merkbare reaksjoner. Barn går ofte inn og ut av sorgen. Av og til kan dette knyttes opp mot skyldfølelse fordi elevene fortsatt kan leke og ha det gøy på tross at de også sørger. Barn og tenåringer kan ofte ha "magisk" tenkning i form av; Døde hun fordi jeg sa hun var dum? Døde han fordi jeg sparket han en gang? I slike tilfeller er det viktig med veiledning og korrigering.

10 - Samtaler i klassen der en setter navn på tanker og følelser er fortsatt av stor betydning. Strukturen for samtalene kan være; 1) Introduksjon 2) Fakta 3) Tanker 4) Reaksjoner 5) Informasjon 6) Avslutning - Bruk av skjønnlitteratur for ulike alderstrinn er et godt utgangspunkt for samtaler. - PP-tjenesten, helsesøster og presten er viktige ressurspersoner i etterarbeidet Plan for dødsfall personalet. Dødsfall etter at skolen er slutt. - Hele skolens personale blir oppringt og bedt om å møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. Neste skoledag. - Det flagges på halv stang. - Rektor informerer personalet. - Rektor informerer den/de «berørte klasser. - Klassestyrer informerer sin klasse om dødsfallet/ulykken. - Klasseromsamtale gjennomføres. - Evt. informasjonsbrev til de foresatte. - Forsterket inspeksjon.

11 1 Minnestund. - Dagen etter dødsfallet/ulykken avholdes minnestund på skolen. - Rektor leder minnestunden: - Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde. - Rolig, høytidelig musikk spilles - Sang. - Rektor taler. - Sang. - Beredskapsgruppen, lærere, evt. skolehelsetjenesten/ppt/prest/diakon må være tilgjengelig for de som har behov for samtale etter minnestunden. Begravelsen. - Det flagges på halv stang. - Hele personalet deltar. - Elevene oppfordres til å delta sammen med foreldre/foresatte. - Elever som skal delta må få følge av en voksen Plan ved dødsfall i elevens nære familie - Kontaktlæreren informerer rektor, sosiallærer, eventuelt andre om dødsfallet. - Rektor informerer personalet. - Kontaktlæreren eventuelt en fra beredskapsgruppen tar kontakt med familien eller pårørende for å få eksakt informasjon, og for å få rede på om eleven har spesielle ønsker, eventuelt få vite når eleven kommer på skolen. - Elevene i klassen til den som har mistet foreldre/søsken blir informert av klassestyrer om hva som har skjedd ( se klasseromsamtale ). - Elevene kan lage en tegning, skrive et dikt eller en hilsen til den berørte eleven. - Kontaktlærer kan eventuelt gå hjem til eleven med hilsen/tegninger fra klassen og uttrykke sin medfølelse. - Et brev til foreldrene i klassen kan vurderes å sende i samråd med den berørte familien. - Elevene bør få anledning til å stille spørsmål og eventuelt få tid til samtaler i de nærmeste dagene.

12 - Kontaktlærer bør konferere med klassekontaktene vedrørende blomster og en personlig hilsen til elevene fra klassen, eventuelt en bukett til begravelsen. - Hvis noen av elevene ønsker å delta i begravelsen, må de ha foreldre med seg, eller en annen som kan være til støtte for dem. - Kontaktlærer bør gå i begravelsen. - Det flagges på halv stang. - Forsterket inspeksjon. Først og sist: Omsorg for den eleven som har mistet foreldre/søsken! Selvmord. Umiddelbart etter dødsfallet. - Kontakt de pårørende for, i samråd med dem, å bestemme hva som skal sies. - Gi en faktisk informasjon om hendelsen, unngå å spekulere i mulige motiv. - Forsterket inspeksjon. Etterarbeid. - Planen for dødsfall følges, men man bør være spesielt oppmerksom på at i tillegg til sjokket og sorgen kan selvbebreidelse og dårlig samvittighet komme mye sterkere inn enn i forbindelse med andre dødsfall. Vi kan også møte en syndebukkproblematikk Hvis noen spesielle har påfør den døde store belastninger, og dette er kjent, vil andre fort kunne danne vonde (hatske) fronter mot dem det gjelder. Det kan ofte være personer som selv sliter med uutholdelig skyldsfølelse som er mest ivrig etter å finne en syndebukk. 9.0 Plan for håndtering av vold Innledning Vold omfatter situasjoner der en eller flere bevisst prøver å påføre en annen skade, fysisk eller psykisk. Dette kan være: - slåsskamp mellom to elever - en eller flere juler opp en annen elev - en eller flere truer en voksen verbalt - en elev i affekt slår/ dytter sparker en voksen som griper inn i en konflikt Rektor har det overordnede ansvaret for at nødvendige tiltak blir iverksatt, rutiner gjennomgås og at hendelsesforløpet og skolens håndtering evalueres i etterkant.

13 VOLD MOT ELEV- TILTAK Den som er utsatt for grov vold: - En skoleleder samt en representant for skolens «støttegruppe» eller klassestyrer frigjøres til samtale med den utsatte. - Den utsatte sendes til lege selv om det ikke er synlige spor etter vold Det kan være skjulte skader. Den utsatte følges til lege, hvis mulig av en som kjenner den utsatte godt. - Foresatte varsles og innkalles til samtale med skolens ledelse. En eventuell anmeldelse drøftes. - Rektor sender rapport til skoleadministrasjonen med kopi til PPT og ev. barnevern. Forholdet meldes til politiet. Oppfølging. - Den utsatte bør motiveres til å komme tilbake på skolen så fort som mulig. Dersom det ikke er personskade, skal dette helst skje påfølgende dag. - Den utsatte har samtale med skolens ledelse. Det utarbeides en plan for hvordan den utsatte skal forholde seg den første tiden. - Det etableres støtteordning rundt den utsatte. - For å forebygge angst for det spesielle stedet eller lignende steder må den utsatte tidlig eksponeres for stedet der situasjonen skjedde. Dette bør skje sammen med en person vedkommende er trygg på Den som utøver vold Elev fra en annen skole - Voldsutøverens skole kontaktes - Forholdet meldes til politiet - Melding/ rapport sendes skoleadministrasjonen og barnevern. - Elev på Beisfjord skole - Voldsutøver tas vare på av to representanter for «støttegruppen». - Foresatte varsles og innkalles til samtale. - Skolen orienterer foresatte og voldsutøver om reaksjonsform. - Melding/ rapport sendes skoleadministrasjonen, politi og barnevern.

14 - Rapport om eventuell tvangsbruk skrives. Rapporten sendes skoleadministrasjonen Informasjon til skolens øvrige elever, ansatte og foresatte Vitner - Innkalles til samtale. - Vitner får informasjon om videre saksgang/ tiltak - Skoleledelsen etablerer hvis behov kollegastøtteordning. Involvert klasse. - Ny lærer overtar klassen dersom dette er nødvendig. - Klassen gis tid til å snakke om hendelsesforløpet - Klassen får nøktern informasjon om videre saksgang/ tiltak. - Klassen gis anledning til å bearbeide reaksjoner i de neste dagene. Øvrige elever - Elevene får nøktern informasjon om hendelsesforløpet og videre saksgang/ tiltak. Elevene gis anledning til å bearbeide reaksjonene de nærmeste dagene. Ansatte. - Faktisk gjennomgang av hendelsesforløpet, - om mulig av personer med førstehåndskjennskap - Informasjon om alle tiltak som er gjennomført - Tiltak i nærmeste framtid - Informasjon om vanlige psykologiske reaksjoner som kan oppstå blant elevene, eventuelt hos ansatte som er berørt av episoden. - Retningslinjer for informasjon til media Foresatte. - Skriftlig informasjon til foresatte med en kort beskrivelse av hendelsesforløpet og tiltak VOLD MOT ANSATTE - TILTAK: Den som er utsatt for vold 1 - Den utsatte, kollegaer eller andre vitner informerer umiddelbart skolens ledelse. - Den utsatte tas hånd om av skolens ledelse. Hendelsesforløpet gjennomgås av den involverte. - Den utsatte kan fritas for undervisning resten av dagen. - Ved personskade etableres kontakt med lege/ sykehus. Den utsatte ledsages til lege, -hvis mulig av en nær kollega. - Ledelsen forsikrer seg om at den utsatte har pårørende eller andre personer å forholde seg til når vedkommende kommer hjem. - Den utsatte skal hvis mulig komme på skolen dagen etter med redusert ansvar. Støttegruppen trer i kraft.

15 1 Oppfølging. - Den utsatte bør komme tilbake på skolen/ jobb så snart som mulig. Dersom det ikke er personskade, skal det helst skje påfølgende dag eller så fort som mulig. - Det er viktig at utsatte personer ikke isolerer seg og blir borte fra skolen/ jobben i lengre tid. - Den utsatte fristilles i forhold til ansvar den første tiden, men bør være i miljøet for å samtale med kolleger og andre personer. - Den utsatte skal ha samtale med skolens ledelse. - Det etableres kollegastøtteordning. - Den utsatte må tidlig eksponeres for det sted der situasjonen skjedde. Det bør gjøres sammen med en person som vedkommende er trygg på. Hensikten er å forebygge angst for det spesielle stedet eller lignende steder. - Det bør utarbeides en plan for hvordan den utsatte skal forholde seg den første tiden Skoleledelsen går igjennom planen med den utsatte. Annet - Skolen holder kontakt dersom det blir sykemelding - Rapport om hendelsen skrives. - Skademelding sendes. - Læreren får informasjon om sine rettigheter. 111 SEKSUELLE OVERGREP DER ANSATT ER INVOLVERT. - Mistanke om seksuelle overgrep mot elev(er) meldes som bekymring til rektor og helsesøster. - Dersom ansatte på en eller annen måte er involvert skal rektor umiddelbart innkalle den/de det gjelder til et møte der ulike sider ved saken belyses. Politianmeldelse foretas dersom det foreligger mistanke. Tillitsvalgte skal delta på møtet. - Oppvekst og kultur skal holdes fortløpende orientert. - Organisatoriske tiltak vurderes fortløpende. - All informasjon skal gis av rektor og /eller Oppvekst og Kultursjefen/administrasjonssjefen.

16 10.1 NÅR DET FORELIGGER MISTANKE OM AT ELEV ER UTSATT FOR SEKSUELLE OVERGREP. - Når det foreligge mistanke skal helsesøster orienteres og sammen med kontaktlæreren gjennomføre elevsamtale der også elevens foreldre/foresatte skal delta. - På bakgrunn av møtet gjøres følgende vurderinger: - melding til barnevernet. - politianmeldelse. - etablering av kontakt med BUP og PP-tjenesten. - Ut fra vurderinger utarbeides en plan for hvordan skolen skal håndtere saken videre. I planen skal det fremkomme hvem gjør hva og når. - All informasjon skal gis av rektor og/eller Oppvekst og Kultursjefen Handlingsplan ved mobbesaker. Ved mistanke om mobbing: - klassestyrer intensiverer observasjon - klassestyrer ber om assistanse (f.eks. fra team, miljøverksted, andre voksne) - klassestyrer undersøker klassemiljøet ( ved f.eks. klassemøte, logg, elevsamtaler) - klassestyrer innkaller foresatte til den utsatte til samtale for å kartlegge elevens trivsel på skolen. - klassestyrer kommer fram til en konklusjon: Saken avsluttes Mobbesak Mobbesak: - klassestyrer sammen med sosiallærer ev/ en representant for miljøverkstedet har en individuell samtale med mobbeoffer og foresatte - samtalen referatføres og benyttes som dokumentasjon i samtale med den som mobber. - elev og foresatte informeres om hvordan skolen vil arbeide videre for at mobbingen skal opphøre - Mobberen og foresatte innkalles til samtale med klassestyrer. - Dersom flere er med i mobbingen, innkalles den antatte lederen først - Dokumentasjon: Vi vet... Vi aksepterer ikke... Vi kommer til å følge nøye med Dersom mobbingen ikke opphører, løftes saken opp på ledelsesnivå som vurderer ytterligere tiltak. Forebygging

17 1. Det gjennomføres årlige brukerundersøkelser (målgruppe foreldre). 2. Klassevise trivselsundersøkelser. 3. Hver klasse utarbeider egen trivselskalender. 4. Trivsel inngår som fast punkt i elevsamtalen, konferansetimer og klasseforeldremøter. 5. Bruk av forsterket inspeksjon vurderes fortløpende. 6. Elevsamtaler brukes regelmessig. 7. Aktiv bruk av Olweus-programmet EVALUERING. Rektor har ansvar for at beredskapsgruppen årlig gjennomfører ajourføringer og evaluering av handlingsplanen. Planverket legges årlig fram for skolens rådsorganer.

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE Mobbeplan revidert 13.8.2013 side 1 av 6 MOBBEPLAN FOR NORD-ODAL UNGDOMSSKOLE DEFINISJONER. Hva er mobbing? o Psykisk / fysisk vold rettet mot et offer,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Skolene i Nordre Land er:

Skolene i Nordre Land er: Nordre Land kommune Trivselsplan og rutine mot mobbing Skolene i Nordre Land er: Tegning: Anne Lene Hagen Rønningen 9 TBUS Tegning: Heidi Skjøy Solberg 7B DBS Tegning: Silje Marie Erstad Lien 4 TBUS Tegning:

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjerkvik skole Revidert februar 2011 1 DEFINISJON: Hva er mobbing? En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule

Handlingsplan mot mobbing og. antisosial atferd ved Garnes skule Handlingsplan mot mobbing og antisosial atferd ved Av Olweusgruppen (samordningskomiteen): Ann-Si Palmer Bente Hauge Turid Veseth Rivenes 2010-2011 MOBBING OG ANTISOSIAL ATFERD Nasjonale mål: Regjeringen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKARPSNO SKOLE MÅL: Ingen elever på SKARPSNO skolen skal bli mobbet DEFINISJON: EN PERSON ER MOBBET ELLER PLAGET NÅR HAN ELLER HUN GJENTATTE GANGER OVER EN VISS TID BLIR UTSATT

Detaljer

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing.

Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Harestad skoles trivselsplan og handlingsplan mot mobbing. Opplæringslovens 9a 3 Det psykososiale miljøet «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole

Handlingsplan mot MOBBING. Kalvatræet skole Handlingsplan mot MOBBING Kalvatræet skole Revidert august 2015 Skolens arbeid mot mobbing MÅL: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Mobbing defineres på følgende

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging... 5 3 Avdekking og meldeplikt...

Detaljer

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE

PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE PLAN MOT MOBBING FOR OLDERSKOG SKOLE Mål: Olderskog skole skal forebygge mobbing og vold i skolen. Skolen skal også avdekke mobbing og vold og arbeide for at dette tar slutt: NULL-TOLERANSE 1 PRESISERING

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Mål: - Alle på skolen skal ha et trygt klasse- og skolemiljø uten mobbing. Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold retta mot et offer, utført av enkeltpersoner

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt

å følge nøye med på det som skjer på skolen for å avdekke mobbing å ha kontinuitet i arbeidet mot mobbing og prioritere det høyt 8. Dette sier Opplæringloven om mobbing. Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør. Dersom nokon

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole Plan for å sikre elevene et godt psykososialt læringsmiljø ved Gjettum skole 1 1 Formål Bærum kommune forplikter seg til å arbeide for at barn og unge ikke skal bli utsatt for krenkende ord og handlinger

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole

Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole HOMMERSÅK SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Mål: Ingen elever skal oppleve å bli mobbet på Hommersåk skole «Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av

Detaljer

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260

STOPP MOBBINGEN. Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 Vikhammer skole 7560 VIKHAMMER Tlf: 73980260 STOPP MOBBINGEN Hvordan forebygge, oppdage og stoppe mobbing. En del av Vikhammer skole sin sosiale læreplan. Sist revidert høsten 2009. TEORIDEL Hva er mobbing

Detaljer

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ

OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ OVERORDNET PLAN FOR PSYKOSOSIALT MILJØ VED STEINERSKOLEN I TROMSØ 1 Innledning: Steinerskolen i Tromsø er opptatt av at barn og unge skal ha et trygt og godt læringsmiljø der mobbing ikke forekommer. Steinerskolen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. Tertnes skole. Aktiv læring, med varme og tydelighet. Skoleåret 2015 / 2016 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Tertnes skole Aktiv læring, med varme og tydelighet Skoleåret 2015 / 2016 Definisjon på mobbing: (Oleweus) En person er mobbet når han eller hun, gjentatte ganger og over tid,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing

Frivoll skoles. tiltaksplan mot mobbing Frivoll skoles tiltaksplan mot mobbing 2014/2015 Hva er mobbing? En person er mobba eller plaga når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for

Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for . Handlingsplan mot mobbing, vold og rasisme for Valdres vidaregåande skule - en inkluderende og samarbeidende skole 1 FORORD s. 3 1. FOREBYGGING s.4 1.1 Klassemiljø 1.2 Kommunikasjon lærer / elev foreldre

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM.

PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. PLAN FOR PSYKOSOSIALT ARBEID VED DEN NORSKE SEKSJONEN. LOVVERK, RUTINER, PROSEDYRER SAMT AVGRENSNINGER MELLOM FRANSK OG NORSK SYSTEM. LYCEE INTERNATIONAL ST.GERMAIN EN LAYE IVERKSATT AV ADMINISTRASJON

Detaljer

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf MOBBING Pål Roland Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf Definisjon Tittel på temaet Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat

TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter. Notat Hattfjelldal kommune Hattfjelldal oppvekstsenter Notat Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 15/3135 Lillian Sætern 751 84 881 FD- 19.04.15 TILTAKSPLAN MOT MOBBING HATTFJELLDAL OPPVEKSTSEKTOR

Detaljer

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009

GRØNLI SKOLE. Handlingsplan mot mobbing. Ny utgave feb. 2009 GRØNLI SKOLE Handlingsplan mot mobbing Ny utgave feb. 2009 SKOLENS MÅL: Skolen skal ved forebyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolens rutiner skal avdekke at mobbing foregår.

Detaljer

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing

Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing Zero Rom skoles handlingsplan mot mobbing 1. Avdekking av mobbing Ansvarlig: Mål: Mobbing som foregår i og ved skolen blir avdekket 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen - Skolen gjennomfører

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3

Østre Toten kommune MOBBEPLAN. Prosedyre vedrørende 9a-3 Østre Toten kommune MOBBEPLAN Prosedyre vedrørende 9a-3 1 Innhold 1. Prosedyrer vedrørende 9a-3. 3 2. Prosedyre for behandling av henstilling om mobbing i henhold til Opplæringslovens 9a-3..4 a. Enkeltvedtak.6

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering

Retningslinjer for vold, trusler og trakassering Retningslinjer for vold, trusler og ID Nfk.HMS.2.6.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.02.2013 Forfatter Organisasjon- og personalseksjonen Verifisert Bjørnar Nystrand Godkjent Stig Olsen Side 1 av5 Vedtatt i

Detaljer

Plan mot mobbing AULI SKOLE

Plan mot mobbing AULI SKOLE Plan mot mobbing AULI SKOLE Våre elever har rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger, som mobbing, vold, rasisme,diskriminering og utestenging. Det betyr at alle som arbeider på

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte

Hva skjer? Ansvar PPTs rolle Melding om krenkende atferd / opplevd ubehag. Alle - elev / medelever - foreldre / andre voksne - lærere / andre ansatte Opplæringsloven 9a-3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller

Detaljer

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål

Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Skolens visjon: Med arbeidsglede mot nye mål Mål: Vi vil arbeide for en skole som - setter eleven i sentrum - gjennom faglig utvikling, samarbeid og variasjon skaper et godt læringsmiljø - lar eleven oppleve

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer