Handlingsplan mot mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot mobbing"

Transkript

1 Handlingsplan mot mobbing Godkjent

2 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene 2.1 I klassen 2.2 Fadderordningen 2.3 Fellesskapsopplevelser 2.4 Foreldrene sin rolle 3 Tiltak for å hindre mobbing 3.1 I klassen 3.2 Trivselsuka 3.3 Mobbeundersøkelse 3.4 Foreldrene sin rolle 3.5 Elevrådet sin rolle 4 Prosedyre for arbeid med en mobbe-sak 4.1 Møte mellom mobbeoffer, foreldre og kontaktlærer 4.2 Møte mellom mobber, foreldre, kontaktlærer(e) og evt rektor 4.3 Oppfølging 4.4 Når vi selv ikke klarer å stoppe mobbingen 5 Ulike skjema 5.1 Samtale med melder 5.2 Møte med mobbeoffer 5.3 Møte med vitner 5.4 Møte med mobber 5.5 Møte med foresatte til mobbeoffer 5.6 Møte med foresatte til mobber 5.7 Oppfølgingsmøter 5.8 Elevkontrakt Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 2

3 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen Mobbing er et tiltagende problem i skole og samfunn, og alle skoler skal ha en handlingsplan mot mobbing. En slik plan skal hjelpe oss både med å forebygge og oppdage mobbing, og være et redskap når konkrete situasjoner oppstår. 1.2 Definisjon av mobbing Med mobbing forstår vi negativ oppførsel fra et eller flere barn rettet mot et annet barn som har vansker med å forsvare seg. Tre hovedkriterier: 1. Negativ/ ondsinnet oppførsel 2. Gjentagelse over tid 3. Ubalanse i faktisk eller opplevd styrkeforhold 1.3 Målsetting/langsiktige mål Et godt sted å være et godt sted å lære Målet er at ingen av elevene på Lerstad skole skal oppleve å bli mobbet. Elevene skal være trygge på at de kan si fra til voksne som vil gripe inn. Dette gjelder både situasjoner de har opplevd selv og ting de har sett. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 3

4 2.0 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene 2.1 I klassen Det er viktig å jobbe med det sosiale miljøet i klassen og på skolen. Det å skape gode relasjoner og fellesopplevelser vil være med på å forebygge mobbing. Alle klasser skal utarbeide klasseregler som omhandler hvordan vi skal være mot hverandre. Elevene skal også kjenne til skolens ordensreglement. 2.2 Fadderordning Når barna skal begynne på skolen, vil 4. klasse være fadder for dem ved innskriving og følge dem videre. Dette skaper trygghet for de små og gir de store ansvarsfølelse. 2.3 Fellesskapsopplevelser Det er viktig å knytte vennskapsbånd på tvers av klassetrinn. Positive felles arrangement og turer er med på å skape samhold mellom både elever, lærere og foreldre. Månedens time og andre forestillinger i gymsalen, med og for skolens elever. Felles tur- og aktivitetsdager som er fastlagt i skolens aktivitetsplan. Forestillinger i regi av den kulturelle skolesekken. Ryddeaksjoner inne og ute, der vi sammen gjør skolen vår til en bedre plass å være. Små, impulsive sammenkomster er også viktige. Det kan være 2 3 klasser som er sammen på en uteskole- dag, en felles sangtime, spille spill, juleverksted, overvære en generalprøve, skoleturnering osv. 2.4 Foreldrene sin rolle Omtale andre elever med respekt. Ikke gjøre valg (f. eks bursdager) som utestenger elever Støtte opp om ulike arrangement i klassen og skolen. Gjøre seg kjent med ordensreglene. Skape positive holdninger hos barna til skolen og medelever. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 4

5 3.0 Tiltak for å hindre mobbing Det er alle ansatte sitt ansvar å forsøke å oppdage mobbing. Alle voksne har ansvar og alle skal gripe inn hvis urett skjer! 3.1 I Klassen Kontaktlærer har et overordnet ansvar i sin klasse. For det første må elevene oppleve at de har ulike fora der dette er et tema. Det kan være klassesamtaler, elevsamtaler, kontaktmøter, loggbok, uformelle samtaler eller at foreldrene tar kontakt. Deretter må elevene oppleve at det de sier blir tatt på alvor av de voksne. Dersom det avdekkes en mobbesak har skolen egne prosedyrer som skal følges. (Se kap. 4 ) Skolen informerer alle elever og foresatte om handlingsplanen mot mobbing: Kontaktlærer skal orientere om planen på første foreldremøte på alle trinn. Her må en få klart fram at mobbing overhode ikke aksepteres, og få aksept for de tiltak skolen evt. vil igangsette. Kontaktlærer skal på faste klassemøter ta opp mobbing som tema med elevene. Tidlig på høsten (månedskifte aug/ sept) skal en snakke om handlingsplanen, gi elevene klar beskjed om at mobbing ikke blir akseptert på vår skole og hvilke reaksjonsformer som evt. vil bli tatt i bruk. 3.2 Trivselsuka Skolen arrangerer hvert år en anti-mobbe-uke medio januar. Da skal vi fokusere på hvordan vi alle kan være med på å hindre mobbing. Plangruppa har ansvaret for innhold og igangsetting. 3.3 Trivselsundersøkelse Det gjennomføres en trivselsundersøkelse omtrent en til to måneder etter skolestart. Formålet med en slik undersøkelse er å gi oss et bilde av hvor godt elevene trives på skolen. I tillegg vil vi finne ut om det er mobbing på skolen, hvor dette eventuelt skjer og hva slags mobbing det dreier seg om. Elevene fra klasse svarer anonymt, så vi vil ikke få svar på hvem som opplever å bli mobbet. I etterarbeidet kan det å ha resultat fra hvert trinn gjøre at vi kan jobbe mer målrettet, samtidig som vi i fellesskap må se på det store bildet. 1. til 3. klasse har sin egen undersøkelse. Feilkildene er kanskje flere siden elevene er små, og det er vanskeligere å hente ut håndfast informasjon. Det må avklares for hvert år hvilken form undersøkelsen skal ha. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 5

6 4 uker etter at resultatene er presentert for kollegiet inviterer rektor kontaktlærerne på hvert trinn til et møte. Her skal de orientere om hvilke tiltak de eventuelt har satt inn, og hvordan de opplever status i gruppa nå. 3.4 Foreldrene sin rolle Ta kontakt med skolen dersom de får vite om at noen blir mobbet. Være tydelige rollemodeller for barna; mobbing aksepteres heller ikke på fritiden. Være en samarbeidspartner når mobbesaker skal løses. 3.5 Elevrådet sin rolle Være gode, positive forbilder i egen klasse og på skolen. Ha et spesielt ansvar for å si fra hvis de ser / hører om mobbing. Samarbeide med rektor om en markering mot mobbing. Ta opp i alle klassene at vi ikke godtar mobbing på vår skole Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 6

7 4.0 Prosedyrer for arbeid med mobbesak 4.1 Klarlegging av situasjonen Dersom det er mistanke om at en elev blir mobbet, eller skolen får melding om dette fra elever, foreldre eller andre, så er skolen forpliktet på å prøve å finne ut av dette. Kontaktlærer skal samtale enkeltvis med eventuelt mobbeoffer, vitner og mobber/ mobbere for å skaffe seg et bilde av situasjonen. Deretter må det gjøres en vurdering. Er dette en mobbesak, eller er det mindre alvorlig? I de tilfellene vi kommer til at dette ikke er en mobbesak må vi likevel være tydelige på at vi ikke aksepterer ondsinnede handlinger eller erting/ plaging. Dersom vi mener at en elev på skolen blir mobbet, skal den videre prosedyren følges. 4.2 Samtale mellom mobbeoffer, foreldre og kontaktlærer (e ) Hensikten med det første møtet er å samle informasjon om mobbingen. Både mobbeoffer og foreldre skal oppleve at vi tar saken på alvor, og vi skal diskutere tiltak for å skape trygghet for offeret. Hva er det som skjer? Hvor ofte skjer det? Hvem er med? Veien videre. Det skal skrives referat fra dette møtet. 4.3 Møte mellom mobber, foreldre, kontaktlærer(e) og evt. rektor Hensikten med dette møtet er å få stoppet mobbingen. Fortell hva skolen VET. Mobber må gjerne innrømme hva han/ hun har gjort. Gjør det klart at denne oppførselen ikke under noen omstendigheter godtas, og at vi kommer til å følge nøye med for å forsikre oss om at mobbingen virkelig tar slutt. Det gjøres avtale om tiltak for å hindre videre mobbing. (Daglige evalueringer, egne friminutt, følges til/ fra skolen, bortfall av privilegier osv.) Det skal skrives referat fra dette møtet. 4.4 Oppfølging I den neste fasen er det viktig at de avtaler som er gjort følges opp. Det må gjøres observasjoner og evalueringer i forhold til om tiltakene fungerer som de skal. Gjennom samtaler med de involverte må det avdekkes om mobbingen har opphørt eller bare skiftet karakter; man må særlig være på vakt i forhold til mer skjult psykisk mobbing eller bruk av nye kanaler (mobil, internett og lignende). Foreldrene vil ha et stort behov for informasjon om utviklingen, og de skal holdes orientert. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 7

8 I etterkant av en slik situasjon som har vært skremmende for enkeltelever, er det viktig at det gjøres grep i klassen slik at alle elevene opplever skolen som et godt og trygt sted. Det kan være avvikende friminutt, tettere voksenkontakt ute, lekegrupper, tema- time, bevisst bruk av fadderne, belønningsskjema osv. Når mobbesaken anses som avsluttet, skrives en kort rapport som arkiveres i elevenes mapper. 4.5 Når vi selv ikke klarer å stoppe mobbingen Noen ganger er mobbingen av en slik karakter eller situasjonen så fastlåst at vi trenger profesjonell hjelp for å ordne opp. I samråd med rektor og evt. foreldre kontaktes disse ut fra behov: Ressursteamet; kommunens eget team for elever som står i fare for å falle utenfor i skolen. VIT; et kommunalt prosjekt rettet mot familier som har barn med atferdsvansker. PPT; kombinasjon lærevansker, atferdsproblem og læringsmiljø. BUP; psykisk betinga problemområder. Politi/ Barnevern; alvorlige saker som grenser til omsorgssvikt eller kriminelle handlinger. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 8

9 5.0 Ulike skjema Så lenge saken pågår, skal disse oppbevares i egen perm som kontaktlærer har ansvaret for. Seinere skal de papirene som går på mobber og mobbeoffer flyttes over til deres egne elevmapper. Her skal andre elevers/ personers navn anonymiseres. 5.1 Samtale med melder 5.1 Møte med mobbeoffer 5.2 Møte med vitner 5.3 Møte med mobber 5.5. Møte med foresatte til mobbeoffer 5.6. Møte med foresatte til mobber 5.7. Oppfølgingsmøter 5.8. Elevkontrakt Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 9

10 5.1. VEDLEGG 1: 1. SAMTALE MED MELDER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer. Dato for notat Navn på melder:.. Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Hva har skjedd? (Hva innebærer mobbinga? Hvor foregår mobbinga? Hvor lenge har dette pågått? Hvor ofte skjer dette? Hvem kan ha vært vitne til dette?) Kontaktlærer.. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 10

11 5.2. VEDLEGG 2: 1. MØTE MED MOBBEOFFER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer. Dato for notat Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Hva har skjedd? (Hva innebærer mobbinga? Hvor foregår mobbinga? Hvor lenge har dette pågått? Hvor ofte skjer dette? Hvem kan ha vært vitne til dette? Fastsette tidspunkt for oppfølgingsmøter) Kontaktlærer.. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 11

12 5.3. VEDLEGG 3: 1. MØTE MED VITNER (Fylles ut et for hvert vitne) Navn på vitne. Dato for notat NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer. Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Hva har skjedd? (Hva har DU selv vært vitne til?)(hva innebærer mobbinga? Hvor foregår mobbinga? Hvor lenge har dette pågått? Hvor ofte skjer dette? Hvem kan ha vært vitne til dette?) Kontaktlærer(e) Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 12

13 5.4. VEDLEGG 4: 1. MØTE MED MOBBER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer(e). Dato for notat Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Dette har skjedd, vi VET dette. (Hva mobbinga innebærer. DU mobber Hvor mobbinga foregår Hvor lenge dette har pågått? Hvor ofte dette skjer Mange har fortalt hva du gjør. Skolen aksepterer ikke slik oppførsel. Vi vil ha følgende endring i din oppførsel Fastsette tidspunkt for oppfølgingsmøter) Kontaktlærer(e)... Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 13

14 5.5. VEDLEGG 5: MØTE MED FORESATTE TIL MOBBEOFFER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer. Dato for notat Navn på foresatte mobbeoffer Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Info om hva som har skjedd. Slik vil skolen jobbe videre med saken: Kontaktlærer:.. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 14

15 5.6. VEDLEGG 6: MØTE MED FORESATT TIL MOBBER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer. Dato for notat Navn på foresatte til mobber: Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Info om hva som har skjedd. Slik vil skolen jobbe videre med saken, og dette forventer vi av ditt barn: Kontaktlærer:.. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 15

16 5.7. VEDLEGG 7: OPPFØLGINGSMØTER NOTAT VEDRØRENDE MOBBESAK Fylles ut av kontaktlærer(e). Dato for notat Samtale med:... Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Navn og klassetrinn på elev(er) som mobber:.. Hvordan har det gått siden sist vi snakket sammen? Tid og sted for evt neste oppfølgingsmøte:... Hvis skolen ikke klarer å ordne opp i mobbesaken selv, hvilke instanser blir videre kontaktet, og når skjer dette: Kontaktlærer(e):. Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 16

17 5.8. VEDLEGG 8 MOBBESAK ELEVKONTRAKT Fylles ut av kontaktlærer(e) og skrives under av elev. Dato Kontrakt med (mobber): Navn og klassetrinn på elev som blir mobbet:. Jeg forplikter meg til følgende:.. Dersom jeg bryter denne avtalen, får dette følgende konsekvenser for meg: Kontrakten skal også gjennomgåes med foresatte Dato: Underskrift elev (mobber) Underskrift kontaktlærer Lerstad skole; Handlingsplan mot mobbing. Side 17

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi??

Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? Vold i nære relasjoner- hva gjør vi?? -Et praktisk handlingsverktøy- Et praktisk verktøy utarbeidet av Stjørdal kommune og Stjørdal lensmannskontor All offentlig virksomhet har et spesielt ansvar for å

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever

GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever GOD SKOLESTART for alle Vg1-elever Et program om trivsel, trygghet og tilhørighet og psykisk helse i skolen Skolestartprogrammet for Vg1-elevene har to hovedhensikter 1. Elevene skal få en god skolestart

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

Vold i nære relasjoner hva gjør vi?

Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Vold i nære relasjoner hva gjør vi? Et verktøy utarbeidet av Alternativ til vold, skolene, barnehagene, helsestasjonene, Sosialsenteret, Senter for oppvekst og politiet. lokale amordning av kriminalitetsforebyggende

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST!

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! HANDLINGSPLAN MOT MOBBING FOR BERGESKOGEN IDRETTSBARNEHAGE - EN KILDE TIL VEKST! 1) INNLEDNING MANIFEST MOT MOBBING 2011-2014 at barn og unge har rett til utvikling medvirkning ikke-diskriminering omsorg

Detaljer

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd

Trygg og tilstede. En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Trygg og tilstede En veiviser for barne- og ungdomsorganisasjonene i møte med grenseoverskridende seksuell atferd Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for rundt

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer