HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING I BARNEHAGE OG SKOLE SØNDRE LAND KOMMUNE side 1

2 INNHOLD SIDE TEMA 3 Forord ved statsministeren 4 Definisjon av mobbing 5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land 6 Planens fire deler/prinsipp 7 1. Forebyggende arbeid 9 2. Avdekking Problemløsing i forhold til mobbing Kontinuitet/oppfølging side 2

3 Vår visjon: Rom for alle og blikk for den enkelte side 3

4 I vår plan bruker vi følgende definisjon av mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk eller fysisk vold/krenkelse rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager. Vanligvis brukes betegnelsen mobbing når episodene gjentas over tid. Konflikt: Det er et klart skille mellom konflikt og mobbing. En konflikt handler oftest om noe som noen har gjort, noe som har hendt eller om hvordan noe skal gjøres. Det er et jevnt styrkeforhold mellom partene og de kan velge å trekke seg ut av konflikten. Her handler det om å få viljen sin, ikke å skade den andre. Vi snakker ikke om mobbing ved vilkårlig erting, konflikter, enkelttilfeller av slåssing og utestenging som når for eksempel barn blir sinte på hverandre, tar leker fra hverandre eller springer opp i raseri for ett eller annet. De vanligste former for mobbing: - Fysisk plaging - Utestenging - Erting - En gjennomgående kritisk holdning til en person - Digital mobbing Arenaer for mobbing: Skolevei, friminutt og timer I barnehagen Antall barn og unge som rammes: Ca. 5% av alle barn og unge deltar i plaging eller blir plaget. I antall blir dette ca i Norge. side 4

5 Målsetting for arbeidet i Søndre Land: Alle barn i barnehage og grunnskole skal ha et trygt og godt miljø uten mobbing. Arbeidet med sosial kompetanse og godt barnehage/skolemiljø gjennomsyrer hele virksomheten. For å nå dette målet er det også viktig å være klar over kjennetegnene på gode skoler/barnehager: - Klare, levende mål - Lærer trygg i lærerrollen/tydelige voksne - Støtte- og feedbacksystemer - Systemtenkning (fleksibel organisasjon) - Godt samarbeid mellom de voksne - Godt samarbeid med foreldre - Høye forventninger sammen med uttrykt tro på barna - Oppfølging av nyutdannete lærere side 5

6 Vi har valgt å dele planen inn i 4 hoveddeler: 1. Forebygging 2. Avdekking av mobbing 3. Problemløsning i forhold til mobbing 4. Kontinuitet/oppfølging Viktige prinsipp: Jobbing med godt skole- og barnehagemiljø og forhindring av mobbing må skje gjennom systematisk og langsiktig arbeid. Problemet løses nærmest mulig den eller de det gjelder. side 6

7 1. Forebyggende arbeid A. Barnehage: - Fokus på tema Mobbing i Barnehagen - Årlig gjennomgang av handlingsplanen i personalmøte/planleggingsdag - Tema på foreldremøte. - Innføre metodikk som støtter det metodiske arbeidet (for eksempel Du og jeg og vi to / ART ) - Utvikling av sosial kompetanse gjennom lek - Voksendeltagelse i leken (styrt lek). Være bevisste på at mobbing i barnehagen kan stoppes ved aktivt deltakende voksne, som er oppmerksomme på barns trivsel og samhandling - Observasjon av barna i lek - Samtaler med barn og foreldre - Temaarbeid: Hvordan være mot hverandre - Gode lekearealer - Miljøtiltak - Arbeidsgruppe blant de ansatte med tema Sosial kompetanse - Overgang og sammenheng barnehage -skole B. Forebyggende tiltak skole: - Fadderordninger - Gode muligheter for lek og friminuttsaktiviteter gjennom utvikling av nærmiljøanlegg ved alle skoler - Faste elevsamtaler - Oppfølging av de som sier de ikke har det så bra - Aktivt elevråd - Tydelige voksne - Fokus på god klasseledelse side 7

8 - Gode inspeksjonsrutiner - Temakvelder med foreldre (foreldremøter med faste temaer) - Faste miljøtiltak i samarbeid med elevene (eks. Grand Prix, elevaftener, generasjonstreff) - Månedlige fellessamlinger/sangsamlinger - Faste klassesamtaler - Rektors time med elevene - Likt reaksjonsmønster i saker vedrørende mobbing - Foreldresamtaler - Faste samarbeidsmøter (god kontakt) med buss-selskap - Rutinemessige møter ved overgang barnehage skole og barneskole ungdomsskole - Fokus på god skolestart - Trivselsundersøkelser - Trivelig utemiljø/skoleplass, hvor det fokuseres på å holde uteområder i orden - Felles regler - Årlig gjennomgang av trivselsregler/ordensregler og handlingsplanen mot mobbing i hele skolemiljøet side 8

9 2. Avdekking Følgende momenter er viktig å merke seg når det gjelder avdekking: - Voksendeltagelse i lek - Observasjon - Regelmessige samtaler med barna - Trivselsundersøkelser annen hvert år - Kommunikasjon og åpne linjer for å fange opp mobbesituasjoner - Gode rutiner på vakt- og tilsynsrutiner - La den som blir plaget si noe om dette er mobbing eller ikke. Den som mobber vil ofte bagatellisere sine handlinger - Forklare forskjellen på å sladre og å si i fra - God kommunikasjon mellom barnehagen/skolens ansatte - Skoleveien er også en arena for mobbing. Sørg for god kontakt med buss-selskapene - Føring av loggbok - God kommunikasjon med foreldre - Klare regler for mobilbruk og bruk av internett 3. Problemløsing i forhold til mobbing side 9

10 For å løse et problem er følgende momenter viktige: - Å kjenne skolens /barnehagens rutiner - Vite hvordan gripe inn - Vite når en griper inn Det som blir viktig er å få samtale både med mobbeoffer og den som mobber. Disse samtalene skjer på følgende måte: 1. Informasjon til rektor/barnehagestyrer og foresatte 2. Informasjon til hele personalet ved barnehagen/skolen 3. Støtte til gjennomføringen 4. Samtale med mobbeoffer 5. Samtale med plagerne hver for seg 6. Samtale med plagere samlet 7. Oppfølgingssamtaler (Forslag til løsninger) (8. Partene samles) 9. Skifte av klasse Andre tiltak for å løse problemet: - Klare konsekvenser ved uønsket atferd - Informasjon til foreldre - Megling (evt. eget konfliktråd ved ungdomstrinnet) - Oppfølging (hvordan det går nå) - Fokus på kroppsspråk - Hele enheten har et ansvar: Det er våre unger 4. Kontinuitet/oppfølging Det er viktig at barnehagens/skolens virksomhetsplan inneholder en ansvarskjede for oppfølging i mobbesaker. Nedenfor et eksempel for skole på en slik kjede: side 10

11 1. Elev/lærer som oppdager mulig mobbing 2. Klassestyrer (kontaktlærer)/elev(er), foreldre/foresatte 3. Klassestyrer (kontaktlærer), elev, sosiallærer/inspektør, foreldre/foresatte 4. Klassestyrer (kontaktlærer), elev(er), sosiallærer/inspektør, foreldre/foresatte 5. Klassestyrer (kontaktlærer), elev(er), sosiallærer/inspektør, foreldre/foresatte, rektor I noen sammenhenger kan barnevern, PPT, helsesøster eller skolekontor kobles inn. - Planen evalueres årlig av FAU/SU, elevråd og lærere - Nytilsatte informeres om barnehagen/skolens tanker og rutiner i slike saker - Barnehagesjefen/Skolesjefen holdes orientert i mobbesaker og barnehager og skoler skal kunne dokumentere hvilke tiltak som er satt i verk - Skole- og barnehageledere skal gjennom medarbeidersamtale kunne evaluere arbeidet. side 11

12 Denne handlingsplanen danner rammen for den enkelte skole og barnehage. Alle barnehager og skoler skal ha denne planen nedfelt i sine virksomhetsplaner og tilpasse den sin arbeidsplass. Rektorer og barnehagestyrere skal gjennom personalmøter og medarbeidersamtale eller ved skriftlighet dokumentere arbeid med dette viktige temaet. Planen er ment å være en handlingsplan der barn, elever, foreldre og ansatte i skoleverket skal ha et eieforhold til innholdet. side 12

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING

HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING HANDLINGSPLAN FOR TRIVSEL OG MOT MOBBING OG TRAKASSERING Øygard ungdomsskole Juni 2015 FORORD TRYGGHET TRIVSEL LÆRING er visjonen til Øygard ungdomsskole. Vårt mål i arbeidet for å fremme trivsel og bekjempe

Detaljer

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf

MOBBING. Pål Roland. Senter for atferdsforskning Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf MOBBING Pål Roland Universitetet i Stavanger www.uis.no/saf Definisjon Tittel på temaet Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller

Detaljer

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen

Ringerike kommune Oppvekst og kultur Trivsel i Ringeriksskolen Oppvekst og kultur Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø K-sak 37/12 Revidert etter tilsyn September 2012 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 2 Forebygging... 5 3 Avdekking og meldeplikt...

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE

TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE TRIVSELSPLAN FOR SKOLER I SANDE KOMMUNE Plan for å sikre elever et godt psykososialt miljø slik at læring og utvikling kan skje. Innhold Side Innledning 3 Forebygging 5 Avdekking og meldeplikt 7 Systemarbeid

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018

STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 STAVSBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT KRENKENDE ATFERD 2015 2018 Alle elever har en individuell rett til ikke å bli sjikanert gjennom krenkende ord og handlinger som mobbing, vold, rasisme, diskriminering

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12

Aremark Barnehage HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE. Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 HANDLINGSPLA N MOT MOBBING I AREMARK BARNEHAGE Vedtatt av kommunestyret 26.04.2012 sak 23/12 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 INNLEDNING...3 MOBBING I BARNEHAGEN...4 Vi kan skille mellom direkte(fysisk)

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer