Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing"

Transkript

1 Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte på Granly skole. Skolen betyr i denne planen både skole og SFO. Dokumentansvar: rektor Granly skole. Planen rulleres minst en gang hvert år i samarbeid mellom skolen, FAU, skolemiljøutvalget og elevrådet. Sist revidert mars Visjon Tilhørighet, kunnskap og glede for alle i skolen Skolens mål i arbeidet for et godt læringsmiljø og mot mobbing På Granly skole arbeider ansatte, foreldre og elever sammen og forebyggende for et godt læringsmiljø og en mobbefri skole. Grunnleggende faktorer for å nå dette målet er en organisasjon preget av god ledelse, kultur for læring, alle ansattes evne til god gruppe- og klasseledelse, positive relasjoner mellom elever og ansatte, positive relasjoner og kultur for læring blant elevene og godt samarbeid mellom skole og hjem. Skolen er opptatt av en kontinuerlig prosess på mange områder i dette arbeidet. Skolemiljøet preges av omsorg, respekt og ansvar. Arbeidet for et godt læringsmiljø og forebyggende tiltak mot mobbing Skolens ansvar Skolen har systematisert arbeidet for trivsel og mot mobbing blant annet ved sosiallærer som koordinator for arbeidet med læringsmiljøet og mobbesaker. De ansatte arbeider kontinuerlig med å forbedre sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger om sosial læring og mobbing. Blant annet har de fleste ansatte deltatt på kurs i regi av Voksne for barn med Terje Ogden. Skolen arbeider systematisk og over minst tre år med PALS under veiledning fra PPT. I tillegg foregår det planlegging av tiltak, læring, kompetanseheving og erfaringsutveksling på interne møter og på tvers av klasser.

2 I tillegg til utvikling av et godt miljø i klassene og SFO, arbeider skolen med tiltak i grupper og på tvers av vanlig timeplan og klasseinndeling. Disse tiltakene er motiverende, varierte og virker sammensveisende, øker trivsel og motivasjon og får frem elevenes energi gjennom de ansattes faglige dyktighet og engasjement. De voksnes arbeidsmiljø er viktig for elevenes arbeidsmiljø også. Derfor vil rekruttering, positive tiltak i arbeidsmiljøet, gjensidig forpliktelse, positive tilbakemeldinger og tilrettelegging for at den enkelte ansatte i størst mulig grad kan realisere ideer og ønsker være viktige for elevenes trivsel og læringsutbytte. Klassene velger elever de har tillit til som aktivitetsledere i friminuttet der det vil foregå forskjellige aktiviteter. Skolen arbeider med PALS. Skolen bygger systematisk opp sosial kompetanse med ukentlige klassemøter, SFOs barnemøter, programmer for sosial kompetanse ( Zippys venner og Det er mitt valg ) og Oasen-grupper. Alle barn og voksne får informasjon om skolens ordensregler i begynnelsen av skoleåret. Alle barn får informasjon om skolens arbeid mot mobbing i begynnelsen av skoleåret. Læreren kommer i klasserommet kl. 8:15 og tar imot elevene der. Fadderordningen videreutvikles. Skolen gjennomfører dialogkonferanse om god bruk av mobil og data hvert tredje år. Elever i klasse, ansatte og foreldre deltar. Temaside om nettvett og arbeid mot mobbing på nettsiden til Granly skole. Trivsel og arbeid mot mobbing tas opp som tema på foreldremøter. Bruk av data og mobil tas opp som tema på foreldremøter. Sosiale aktiviteter planlegges i samarbeid med klassekontaktene og FAU. Granlydagen, Granlykaféer, dugnader gjennomføres. Foresatte har ansvar for Å delta på foreldremøter og utviklingssamtaler. Å følge opp utviklingsplanen for sitt barn som lærer, elev og foresatte har blitt enige om i utviklingssamtalen. Å velge klassekontakter og FAU. Opplæring av nye klassekontakter skjer i samarbeid mellom skolen og FAU. Å bidra i fellesskap til utviklingen av et godt skolemiljø gjennom klassekontaktenes arbeid, arbeidet i FAU, deltakelse i PALS og skolemiljøutvalget. Å delta i planlegging og gjennomføring av tiltak for et godt skolemiljø, for eksempel:

3 Sosiale aktiviteter i samarbeid med kontaktlæreren Granlydagen Granlykaféer Dugnader Elevene har ansvar for Å følge ordensreglementet på skolen. Å bidra til et godt miljø for alle på skolen gjennom arbeidet i klassen, på SFO og i elevrådet. Å følge elevenes lov mot mobbing. Å ta avstand fra mobbing. Å si fra til en voksen hvis noen blir mobbet. System og rutiner for mobbesaker Mål Mobbing blir raskt avdekket. Enhver mobbesak blir behandlet og løst etter denne planen. Elevenes regel mot mobbing Mobbing er ikke lov. Hva er mobbing? Behandlet i elevrådet 11. januar 2011 Å erte hver dag Når en eller mange er imot en bestemt og at erting / plaging skjer ofte Mobbing skjer over tid og er for noe vi ikke kan noe for (f. eks språk eller utseende). Si stygge ting om andre True og plage andre Slå andre Erte noen for det de tror på eller mener Bevisst utestenging og andre former for atferd for å markere avstand, for eksempel negativt kroppsspråk. Digital mobbing: å bruke muligheter på data og mobil til mobbing og plaging

4 Skolens arbeid for å avdekke mobbing Sosiallærer har et utstrakt samarbeid med ledelsen, KO-teamet, helsesøster, kontaktlærere, SFO og foreldre. Denne oversikten over hele skolemiljøet og enkeltelevers situasjon både hjemme og på skolen bidrar i stor grad til å avdekke mobbing. Skolen har rutiner for inspeksjon som sikrer tilstrekkelig voksendekning i friminuttene. Skolen kartlegger i forbindelse med PALS både skoleveien og ute- og inneområdet med tanke på mobbing Alle ansatte observerer elevadferd og samspill mellom elevene både inne og ute. Mobbing og erfaringer på nettet er tema i elevsamtaler Trivsel og erfaringer på nettet er tema i utviklingssamtaler. Elevundersøkelsen (nasjonal) gjennomføres, analyseres og resultatene brukes aktivt. Systematisk kartlegging for å undersøke samspillet mellom elevene foregår i klassene, ute og på SFO, for eksempel ved å bruke direkte observasjon eller kartleggingsverktøy som sosiogrammer, elevsamtaler og PALS-registrering. Trivselsundersøkelsen på Granly gjennomføres minst annethvert år, med spørsmål rettet blant annet mot mobbing og nettbruk/mobilbruk. Skolens arbeid for å løse mobbesaker Dersom noen blir mobbet, er det de voksne som skal få slutt på mobbingen, men både barn og voksne må hjelpe til. Skolen har et team som skal behandle aktuelle mobbesaker. Dette teamet som er skolens Koordineringsteam (KO-team) består av: Rektor: Anne A Støldal Helsesøster: Liv Horpestad Sosiallærer: Kari Blanch Leder for SFO: Bente Iversen Leder for spesialundervisning (LSU): Solfrid Marie Sylta Alle voksne ved skolen har ansvar for å melde inn mistanke om at det foregår mobbing til KO-teamet eller et medlem av KO-teamet. Foreldre kan ta kontakt med kontaktlærer eller et medlem av KOteamet for å melde saker. 1. Den som får rede på at en elev blir mobbet eller trolig blir mobbet, skal kontakte KO-teamet. 2. Dokumentasjon over mobbingen, for eksempel nettlogger med brukernavn, dato, klokkeslett etc., sikres.

5 3. KO-teamet innhenter informasjon, eksempelvis fra andre voksne ved skolen og foreldrene til den som opplever å bli mobbet. 4. Foreldre skal alltid og tidlig i prosessen informeres om at deres barn er involvert i en mobbesak. Det vurderes i hver enkelt sak om foreldre skal ha en aktiv rolle. 5. Medlemmer av KO-teamet har en kartleggingssamtale med den som opplever å bli mobbet. Hva har skjedd, hvor ofte, hvem er med, hvor skjer dette? Hvordan opptrer han/hun selv i slike situasjoner? Kartlegging også av venneforhold/støttespillere. 6. Det kan være flere mobbere involvert i saken. l så fall tas elevene enkeltvis inn til samtale. Det er et poeng at det ikke gis beskjed på forhånd til den enkelte elev om samtalen. Dette for å unngå at elevene samsnakker seg imellom og "lager" like forklaringer. 7. Etter samtalene og kartlegging vurderer KO-teamet i samarbeid med foreldrene hvordan saken skal behandles videre. Rektor avgjør om det skal fattes enkeltvedtak i saken. 8. Dersom man skal jobbe videre med saken, gjennomføres det ny samtale med mobber(e) som gjøres etter en bestemt teknikk. Hovedpoenget er å tydeliggjøre at dette ikke aksepteres, og referere til konkrete hendelser. Alvoret skal tydeliggjøres. Samtidig jobbes det med at mobberen går inn i et forpliktende samarbeid med mål om å få slutt på mobbingen. Den som fører samtalen skal stå på siden til den som opplever mobbingen. Målet er (i motsetning til konflikthåndtering) ikke mekling, men opphør av mobbingen. 9. Oppfølgingssamtale(r) med mobber(e) innen 2 dager. 10. Evalueringssamtale med både den som blir mobbet og mobber(e). Disse er separate. 11. KO-teamet vurderer i samarbeid med foreldrene om det er hensiktsmessig å tilby oppfølging og veiledning av den som blir mobbet eller den som mobber. Dette for å forebygge ny mobbing. Dokumentasjon og samarbeid Skolens rutiner skal sikre riktig saksbehandling og godt samarbeid med foreldrene i mobbesaker. Dokumentasjon kan knyttes til eleven som opplever mobbing, mobberen eller begge. På et avsluttende møte fylles et oppsummeringsskjema ut som skrives under av foresatte og skolen og skannes inn i elevmappen.

6 (Brevhode Granly skole) Meldt mobbesak Oppsummering Elevens navn: Fødselsdato:. 1) Ble mistanke om mobbing meldt til KO team? Ja Nei dato: 2) Ble foresatte informert? Ja Nei dato: 3) Ble informasjon om ev. mobbing innhentet? Ja Nei 4) Ble saken vurdert som mobbesak? Ja Nei Dersom ja på spørsmål 4, fyll ut punktene 5 til 12: 5) Ble det fattet enkeltvedtak i saken? Ja Nei 6) Ble samtaler med mobber(e) gjennomført? Ja Nei 7) Ble samtaler med den som er utsatt for mobbing gjennomført? Ja Nei 8) Ble tiltak satt i verk? Ja Nei 9) Var foresatte involvert i saken? Ja Nei 10) Ble oppfølgingssamtale med mobber(e) gjennomført? Ja Nei 11) Ble oppfølgingssamtale med den som er utsatt for mobbing gjennomført? Ja Nei 12) Ble evalueringssamtale med den som er utsatt for mobbing gjennomført? Ja Nei 13) Ble videre oppfølging av mobber(e) og/eller den som opplever mobbing vurdert? Ja Nei Vi bekrefter at saken ble behandlet i overensstemmelse med svarene over. Sted og dato: Underskrift foresatte Underskrift skolen

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger

Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger Skolens handlingsplan mot mobbing Introduksjon og mal. Senter for atferdsforskning, Høgskolen i Stavanger 1. utgave, 1. opplag Senter for atferdsforskning 2003 Unni Vere Midthassel ISBN 82-7578-018-7 Grafisk

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING

EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING EREET GODT STED Å VÆRE ET GODT STED Å LÆRE SKOLENS HANDLINGSPLAN MOT MOBBING MÅL: ALLE PÅ SKOLEN SKAL HA ET TRYGT KLASSE/SKOLEMILJØ, UTEN MOBBING INNHOLD INNLEDNING...2 Definisjon av mobbing...2 Barns

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE

ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ STENBRÅTEN SKOLE ARBEID FOR ET GODT LÆRINGSMILJØ PÅ Hvordan jobber vi mot vold og mobbing og for et godt læringsmiljø? Hvilke undersøkelser blir vi vurdert etter? * Brukerundersøkelsen * Elevundersøkelsen 1 Strategisk

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Sosial læreplan for Ramnes skole

Sosial læreplan for Ramnes skole Sosial læreplan for Ramnes skole Visjon: Ramnes skole skal ha fokus på trivsel og læring. 1 Forord Ramnes skoles sosiale læreplan bygger på arbeid og tiltak som skolen allerede jobber med. Ramnes skole

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget

En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget En plattform for arbeid i skolemiljøutvalget Bestemmelsene om at alle skoler skal ha skolemiljøutvalg gir elever, foresatte og tilsatte mulighet til å medvirke i skolemiljøarbeidet ved den enkelte skolen.

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer