TILTAKSPLAN MOT MOBBING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILTAKSPLAN MOT MOBBING"

Transkript

1 TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. En viktig forutsetning er også at det er ubalanse i styrkeforholdet mellom den som blir utsatt, og den eller de som utfører de negative handlingene Dan Olweus

2 HVA SIER LOVEN OM MOBBING? I formålsparagrafen for skolen, opplæringsloven 1 1 siste ledd, står det:... Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav oggi dei utfordringar som fremjar danning oglærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Opplæringsloven kapittel 9a handler om elevenes læringsmiljø. I 9a 1 står det at:... «alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialtmiljø som fremjar helse, trivsel og læring». Det betyr at ingen former for trakassering og mobbing skal tolereres. Ifølge opplæringsloven 9a 3 har både ansatte og ledelse ansvar for at krenkelser og mobbing opphører straks. Rektor har ansvaret for at skolen jobber kontinuerlig og systematisk med skolemiljøet ( 9a 4 i opplæringsloven). Alle ansatte på skolen må sette seg inn i det som står i kapittel 9a i opplæringsloven. REKTORS SPESIELLE ANSVAR Følge opp rutinene som blir utarbeidet ved skolen Skal sørge for kompetanseutvikling der det er nødvendig Skal sørge for god informasjon til alle berørte parter Skal sette mobbingen på dagsorden og sørge for at det er kontinuitet i arbeidet Bestemme om det skal fattes enkeltvedtak i mobbesaker Følge opp alle klager på de ansatte, for eksempel om lærere som mobber elever, ta imot varsler om mobbesaker, og sette i gang et arbeid for å løse saken TRIVSELSPLAN FOR SKOLENE I SANDE Det er også laget en egen trivselsplan for hele Sandeskolen som denne planen mot mobbing bygger på. MÅL FOR GALLEBERG SKOLE Alle elever på Galleberg skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing sande.skole.d-ikt.no Kunnskap Mestring Trygghet

3 FOREBYGGENDE TILTAK Klasse- og skoleregler Vi har egne skole og klasseregler for å fokusere på at alle skal ha det bra på skolen. Foreldremøter Hver klasse har to foreldremøter i året. Elevrådsarbeid Vi skal ha et aktivt elevråd som er gode forbilder også når det gjelder arbeid mot mobbing. Fadderordning Når elevene begynner i 1.klasse er 6.klasse faddere. 2.klasse har 7.klasse som faddere. Zippys venner i 1.klasse 1.klasse følger Zippy's venner som er et forebyggende program som skal lære barn å mestre dagliglivets utfordringer på en bedre måte. Det er mitt valg fra 2.-7.klasse "Det er mitt valg" er et undervisningsopplegg om klassemiljøutvikling og forebyggende arbeid i grunnskolen. Trivselsledere I storefriminuttet har vi trivselsledere som hjelper til med aktiviteter og leker. Fellessamlinger Hver måned har en klasse ansvar for fellessamling i gymsalen. Sosiale læringsmål Alle klassene har egne sosiale læringsmål på ukeplanen. Inspeksjoner Vi har egne voksenvakter ute i friminutt og når eleven venter på buss/taxi. Tydelige voksne Vi skal være tydelige voksne ovenfor barna på hva som er god og dårlig adferd. AVDEKKING Elevsamtaler Kontaktlærerne har 1 time i uka fastsatt på timeplanen til elevsamtaler. Alle elever skal ha minimum en elevsamtale i måneden. Vi har utarbeidet et eget skjema som brukes på elevsamtalene. Elevundersøkelsen Elevene på trinn svarer på elevundersøkelsen hver høst. Utviklingssamtaler Vi har utviklingssamtaler med elever og foreldre to ganger i året. Observasjon Elevene skal følges tett opp både i friminutt, timer og eventuelle turer. Kontakt med hjemmet Vi har jevnlig kontakt med hjemmet både med telefon og e-post. Det skal bygges gode relasjoner mellom lærere og foreldre slik at det er lav terskel for å si i fra. sande.skole.d-ikt.no Kunnskap Mestring Trygghet

4 SAMARBEIDSPARTNERE Skolehelsetjenesten (helsesøster) PPT BUPA Barnevern Politi RUTINER Tiltaksplanen skal gjennomgås og evalueres med personalet ved skolestart. Tiltaksplanen skal gjennomgås og evalueres med SU/ FAU ved skolestart. Planen gjennomgås og deles ut til nye foreldre i 1.klasse. Nye foreldre og elever skal skrive under på at de har lest tiltaksplanen og støtter opp om denne. Det kartlegges årlig i elevundersøkelsen om mobbing har funnet sted. Det skal iverksettes tiltak. HVA SKAL FORELDRE OG ELEVER GJØRE Opplæringsloven 9a-3 tredje ledd Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak. Foreldre Foreldrene må snakke med barnet for å finne ut hvordan de kan hjelpe. Foreldrene må ta kontakt med kontaktlærer. Foreldre og kontaktlærer er forpliktet til å ha en eller flere oppfølgingssamtaler. Fortsetter mobbingen skal foreldre og kontaktlærer ta kontakt med ledelsen. Elever Elevene skal uttrykke at de ikke liker det som blir gjort eller sagt til dem. En elev som blir mobbet, skal si fra til en voksen. En elev som ser eller vet at andre blir mobbet/ ertet/ plaget, skal melde fra til en voksen. Elevene bør og skal hjelpe hverandre. HER ER NOEN TIPS SOM ER LAGET AV ELEVER SELV PÅ PERSBRÅTEN VIDEREGÅENDE SKOLE: Ikke hold problemene for deg selv, da blir det aldri bedre. Snakk om det! Stå i mot! Du fortjener det beste og skal ikke tolerere noe annet! Øv deg på hva du vil si når du møter på mobberen eller mobberne Ikke noe problem er for lite. Gjør noe med det før det blir for stort. Det er mobberne som har et problem, ikke du! Si i fra til noen du har tiltro til. Vedkommende vet kanskje ikke at du blir såret. Opplys om det! Ta del i aktiviteter og engasjer deg. Ikke bli sittende inne. Tro på deg selv! Det er ikke deg det er noe galt med! Vær deg selv, og vær stolt! Ingen kan fortelle deg hvordan du skal være. Vis klart hvor du setter grenser, når en kommentar sårer. Skriv i en notatbok eller dagbok om hva som hender med deg Be foreldrene dine besøke skolen Diskuter hva du bør gjøre sammen med en kamerat eller en venninne, en lærer, foreldre eller en voksen du stoler på sande.skole.d-ikt.no Kunnskap Mestring Trygghet

5 HVA SKAL SKOLEN GJØRE? Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Tiltak ved mistanke om mobbing Tiltak Hva skal gjøres Ansvarlig Mistanke/ påstand om mobbing Ansatt Ledelsen skal orienteres. Foreldre Den utsattes foresatte skal informeres. Medelever Samtale med den utsatte Det skal uttrykkes at plaging og mobbing ikke aksepteres. Kontaktlærer Samtale med vitner Avdekke hva som har funnet sted. Kontaktlærer Samtale med plageren Avdekke hva som har funnet sted. Det skal uttrykkes at plaging og mobbing ikke aksepteres. Kontaktlærer Samtale med den utsattes foresatte Det skal informeres om hva eleven har sagt til kontaktlærer og hva som foreløpig er funnet ut. Kontaktlærer Eventuelt samtale med plagerens foresatte Det skal informeres om hva eleven har sagt til kontaktlærer og hva som foreløpig er funnet ut. Kontaktlærer Konklusjon Konkludere og avdekke hva som har funnet sted. Det skal avtales eventuelle tiltak og oppfølging. Eventuelt informere andre ansatte. Kontaktlærer Klassemiljøarbeid Åpenhet i klassen, snakke om mobbing. Kontaktlærer Dersom det avdekkes at mobbing skjer skal tiltak iverksettes straks og senest etter en uke. Rektor SKAL informeres i alle forhold som kan tilsi mobbing. Han har en støttefunksjon i forhold til kontaktlærer. Rektor kan også tas med aktivt allerede etter mistanke/påstand hvis det er naturlig Tiltak for å stoppe mobbing som har funnet sted Tiltak Hva skal gjøres Ansvarlig Møte med mobbeofferets foreldre Gi beskjed om at dette ligger under begrepet mobbing Rektor/ inspektør Bli enige om tiltak Samtale med den som har blitt mobbet Rektor/ inspektør Samtale med mobber Iverksette konsekvenser Rektor/ inspektør Møte med mobbers foreldre Informere om konsekvenser for deres barn Rektor/ inspektør Eventuelt møte mellom impliserte foreldre De voksne kan avhjelpe relasjonsbygging mellom offer og mobber Rektor/ inspektør Klassemiljøarbeid Åpenhet Rektor/ inspektør Utvisning/ bytte av skole Hvis mobber ikke retter seg etter konsekvensene som blir gitt Rektor/ inspektør Kontaktlærer SKAL informeres. Han har en støttefunksjon i forhold til rektor/ inspektør. Kontaktlærer kan også tas med aktivt hvis det er naturlig Enkeltvedtak Det fattes enkeltvedtak hvis mobbing har funnet sted

6 Elevrådsleder FAU-leder Rektor Returneres skolen Vi har lest skolens tiltaksplan mot mobbing og ønsker å stille oss bak denne. Sande / Foresattes navn Foresattes navn Elevens navn

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skolene i Målselv kommune skal ved forbyggende tiltak forhindre at elever blir utsatt for mobbing. Skolene i Målselv kommune skole skal ha rutiner for å avdekke mobbing, og elever

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing

Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing Gjerdrum ungdomsskoles plan for arbeid mot krenkende atferd og mobbing 1 (Sist redigert desember 2013) Innhold Hva er krenkende atferd

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen. vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12. Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i Åmotskolen vedtatt av hovedutvalget for oppvekst og kultur sak 12/9 12.april 2012 Gjeldende fra 01.08.2012 Innhold: Kap. 1 Formål... 3 Kap. 2 Innledning...

Detaljer

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt

Handlingsplan. mot mobbing. Røyken videregående skole REVIDERT HØSTEN 2011. likeverd. respekt Handlingsplan mot mobbing Røyken videregående skole likeverd REVIDERT HØSTEN 2011 & respekt RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 2011 Revidert høst 2011 Forord av rektor Her på Røyken videregående skole er vi

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Velkommen til Dalane vg. skole! Gjennom fleire år har vi ved skulen hatt følgjande motto: Vi bryr oss eller Me bryr okke. Det betyr at du som elev skal vita at vi vil gjera det

Detaljer

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE Fjell kommune BJORØY SKULE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Bjorøy skule sin handlingsplan mot mobbing 2011 Forord av rektor Bjorøy skule skal vera ein skule som er prega av tryggleik og trivnad. Arbeidet skal

Detaljer

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole

Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Plan for godt psykososialt miljø ved Vinne skole Planen inneholder: 1. Innledning 2. Sosial læreplan 3. Gjennomføringsplan for sosial læreplan 4. Årsplan trivselsaktiviteter 5. Handlingsplan mot mobbing

Detaljer

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE

LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE LISTER VIDEREGÅENDE SKOLE PLAN FOR ARBEIDET MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ RUTINER OG RETNINGSLINJER Lister 01.08.2012 INNHOLD 1. Formål med planen... 3 2. Mål for skolemiljøarbeidet... 3 2.1. Skolens

Detaljer

OTTESTAD UNGDOMSKOLE

OTTESTAD UNGDOMSKOLE 1 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune 2013-2020 Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i skolene i Stange kommune OTTESTAD UNGDOMSKOLE 2013-2020

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING STJØRDAL KOMMUNE Side 2 Opplæringsloven, kapittel 9: 9a-1 slår fast: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING DALE BARNESKOLE Forord av rektor Vi ved Dale barneskole ønsker gjennom en lokal handlingsplan å sette nulltoleranse i forhold til mobbing på dagsordenen. Handlingsplanen er bygget

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø

Lærdal kommune. Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø Lærdal kommune Prosedyrar for eit godt psykososialt skulemiljø 1 Lærdal kommune Innhald Opplæringslova, kapittel 9a 1. Innhald Side 3 1.1 Heimel og virkeområde 3 1.2 Lovparagrafane 3 1.3 Formål 4 2. Omgrepsavklaringar

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0, pr. 21. februar 2011 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Opplæringsloven paragraf 9a, som kan betegnes som elevenes arbeidsmiljølov, og Læringsplakaten

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer