Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole"

Transkript

1 Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring» På Fjellsdalen skole har vi siden oppstarten i 1996 arbeidet mye med utvikling av sosial kompetanse hos våre elever. Derfor har vi også en sosial læreplan som er førende for alle som har tilknytning til skolen. Sosial kompetanse er ulike sosiale ferdigheter som evnen til å vise empati, vise omtanke og ha respekt for andres følelser og meninger. Sosial kompetanse er også evnen til selvkontroll og ansvarlighet. Å ha god sosial kompetanse og gode sosiale ferdigheter er en forutsetning for å fungere og bli akseptert i et fellesskap. Gjennom arbeidet med skolemodellen PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen) fokuserer vi på tre hovedverdier: Ansvar - Omsorg - Respekt. Vi har klare forventninger til positiv elevatferd på skolens ulike arenaer. Skolen har også ordensregler. Deler av disse er utarbeidet sentralt for kommunen, men inneholder også egne regler for Fjellsdalen skole. Disse blir gjennomgått i klassene ved starten av hvert skoleår. Skolereglene gjelder for hele skoletiden både i skole og SFO. Skolereglene blir sendt hjem og skolen forventer at foreldre snakker med barnet om disse reglene. Vi forventer også at de foresatte aktivt uttrykker respekt for disse reglene og hjelper barnet til å følge dem. OPPLÆRING I SOSIALE FERDIGHETER Sosial kompetanse læres på de ulike arenaene som hjem, skole og fritid. De voksne må gå foran som gode eksempler og skolen ønsker å bidra i denne læringsprosessen. Sosiale ferdigheter er en forutsetning for at eleven skal dra nytte av den undervisningen som skolen gir. Hva gjøres på de enkelte klassetrinn og i SFO for å tilrettelegge for utvikling av sosiale ferdigheter? PALS PALS er en modell utarbeidet av Atferdssenteret i Oslo. PALS er forskningsbasert og har som utgangspunkt at god oppførsel/positiv atferd er noe som kan læres. Fjellsdalen skole er en 1

2 PALS-skole og satser derfor på opplæring i sosiale ferdigheter slik at våre elever utvikler god sosial kompetanse. Et trygt skolemiljø kjennetegnes av tydelige forventninger til sosiale og skolefaglige kompetansemål. PALS er vårt viktigste redskap i arbeidet med å bygge et trygt psykososialt læringsmiljø for alle skolens elever. Det betyr at elever, lærere, assistenter og ledelse kontinuerlig arbeider med å opprettholde og bygge et positivt læringsmiljø der hver enkelt viser ansvar, omsorg og respekt for de andre i skolemiljøet. Alle ansatte på Fjellsdalen skole har felles forståelse og tydelige forventninger til positiv elevatferd i garderobe, klasserom/sfo-rom, trapper, korridorer, på toaletter og på skoleområdet. Dette blir kontinuerlig øvd sammen med elevene. Lærere og assistenter har en bevisst holdning til bruk av de «gode verktøyene»: effektive og gode beskjeder, belønning, positiv involvering og milde forutsigbare konsekvenser i samhandling med våre elever. Hvis elever oppfører seg slik at de bryter med skolens regler og forventninger til god elevatferd, vil eleven bli tilsnakket av en voksen som påminner dem han/henne om forventet positiv atferd. Eleven blir da gitt en mulighet til å tenke seg om og vise den rette positive atferden til den voksne. De aller fleste saker blir løst ved tilsnakk, påminning og repetisjon av gjeldende regler/forventninger til positiv atferd. Hvis tilsnakk og påminning ikke fører til at elevene slutter med den negative atferden, vil eleven oppleve at den voksne gir en mild og forutsigbar konsekvens som samtale/problemløsning, «time out», melde fra til kontaktlærer/ledelsen, kontakte foresatte m.m. I de tilfeller lærere og assistenter blir nødt til å gi elever en konsekvens, vil det bli levert en hendelsesrapport som blir registrert i SWIS. Dette er et datasystem som gjør det mulig for oss å ha oversikt over negative hendelser i vårt elevmiljø. SWIS viser antall hendelser, hva som skjer, hvor det skjer og når det skjer. Med utgangspunkt i dette vil skolen kunne sette inn tiltak slik at det enkelte barn får hjelp til å forstå og endre egen atferd. Elevsamtaler Kontaktlærer gjennomfører elevsamtaler med hvert enkelt barn to ganger hvert skoleår. Vi har følgende mål for elevsamtalen: 2

3 Elevsamtalen skal brukes med sikte på å styrke barns og unges selvbilde og bevissthet slik at de blir i stand til å samspille med andre samtidig som de er trygge på å gjøre sine egne valg. Den skal også være en støtte i den enkelte elevs læringsarbeid. Elevens trivsel i skolesituasjonen og i klassen vil dermed alltid være et tema i elevsamtalen. «Steg for steg» og «Det er mitt valg» Dette er et undervisningsopplegg som gir elevene trening i ulike sosiale ferdigheter. «Steg for steg» o Empati. Dette medfører at eleven skal: - kunne gjenkjenne andres følelser - kunne se ting fra en annens synsvinkel - kunne føle med andre o Impulskontroll. Dette gir eleven trening i: - å løse problemer - sosiale ferdigheter o Aggresjonskontroll. Dette gir barna et verktøy til: - å mestre sinne - hvordan unngå slåsskamp - å kunne roe seg ned «Det er mitt valg» - å fatte beslutninger - å kommunisere 3

4 - å øke selvtilliten - å sette seg egne mål FORESATTES BIDRAG TIL ET GODT SKOLEMILJØ De foresatte har et stort ansvar for å bidra til et godt skole- og klassemiljø. De foresatte må være seg bevisst at man ikke bare er foreldre til eget barn, man er også klasseforeldre. Med dette mener vi at de foresatte har et ansvar for: o å tenke på hele elevgruppen o å bidra til inkludering o å omtale alle elever og skolen på en positiv måte og med respekt o å bidra til at konflikter mellom elever blir løst slik at alle parter blir ivaretatt Vi forventer også at foreldrene arrangerer noen sosiale aktiviteter for klassen gjennom skoleåret. Dette diskuteres på foreldremøtet om høsten, og det er klassekontaktene som tar initiativ til dette. FOREBYGGING AV MOBBING Målet med det kontinuerlige arbeidet for å få et positivt elevmiljø, er at elevene skal trives på skolen, og at vi skal hindre problematferd og mobbing. Alle har et ansvar for at skolemiljøet skal bli best mulig. Forventninger til de ansatte: Det viktigste forebyggende tiltaket er et godt klassemiljø med klar og tydelig ledelse. Gjennom medvirkning og utforming av eget klasse- og elevmiljø skal elevene oppleve at de betyr noe. SFO skal samtidig jobbe for et trygt og inkluderende miljø med tydelige voksne. Som modeller for elevene, må de voksne være bevisst sin egen opptreden i skolemiljøet. Alle voksne skal kontinuerlig arbeide for et godt læringsmiljø og ta tydelig avstand fra mobbing og motarbeide all negativ atferd. Forventninger til foresatte: Det forventes at alle foresatte engasjerer seg i arbeidet for et godt og mobbefritt elevmiljø og at foresatte aktivt tar avstand fra all mobbing i samtaler med egne barn. Det forventes også at foresatte bidrar til gode og varige løsninger når det oppstår konflikt- og mobbesituasjoner. Det er alltid viktig med en åpen og god dialog mellom foreldre og skole. 4

5 Forventninger til elevene Elevene må læres opp til å ta ansvar og varsle dersom de har mistanke om mobbing eller er tilskuere til mobbesituasjoner. Skolens elever skal for øvrig trekkes aktivt inn i arbeidet for et godt og mobbefritt elevmiljø gjennom kontinuerlig arbeid i klasseråd, elevråd og i SFO. STOPP - GÅ VEKK - SI FRA Alle elevene skal læres opp til å bruke denne regelen som foregår i tre trinn: Trinn 1: er å si STOPP Dersom de opplever å bli mobbet eller plaget, skal de si «STOPP» Trinn 2: Dersom dette ikke hjelper, skal de «GÅ VEKK». Trinn 3:Vedvarer plagingen, skal de «SI FRA» til en voksen som skal ta dette på alvor. Systematisk tilsyn på uteområdet Hvordan voksne som har tilsyn reagerer på problematferd, kan ha avgjørende betydning for effekten av den mobbeforebyggende innsatsen. Det er etablerert faste tilsynsrutiner på skolens uteområder når elevene har sine friminutt. Målet er å ha tilstrekkelig mange voksne ute slik at alle elevene føler seg trygge. Alle voksne har synlige, gule refleksvester og skal bevege seg rundt på sitt område. Vi skal observere, prate med elevene, være tilgjengelige, veilede og gripe inn i lek og andre aktiviteter etter behov. Det forventes at den som har tilsyn har en positiv og utadvendt væremåte slik at elevene opplever at det er lett å ta kontakt. De voksne skal heller ikke samle seg i grupper, men bevege seg aktivt rundt på hele området. Trivselsprogrammet Skolen deltar i Trivselsprogrammet som legger til rette for lek og fysisk aktivitet i storefri. Elever på 4.-6.trinn er trivselsledere og organiserer aktivitetene. De får oppfølging av lærere og blir kurset i forkant. Dette er et program som virker forebyggende på uønsket atferd og mobbing. PEM vaktene (Positivt Elev-Miljø) Som PEM vakter i storefriminuttene, bidrar elevene på 7.trinn til et godt elevmiljø. Deres oppgave er å: følge med på at elever ikke blir plaget eller mobbet hjelpe elever som skader seg hjelpe til med å løse konflikter bidra til positiv lek ha god kontakt med de voksne som har tilsy 5

6 HANDLINGSPLAN VED MOBBING Fjellsdalen skoles målsettinger Skolen skal praktisere nulltoleranse for mobbing Rask handling og raske tiltak dersom mobbing avdekkes. Foresatte skal involveres både i forebyggende arbeid og i oppfølgingen av mobbesaker. SAKSGANG VED MOBBING: Alle problemer og konflikter løses på lavest mulig nivå. Så langt mulig ordner lærer/assistent opp i den aktuelle situasjonen der og da. Dersom det er mistanke om at det dreier seg om mobbing, skal kontaktlærer/gruppeleder SFO kontaktes. Alle henvendelser om mobbing, både fra elever og foresatte, skal tas alvorlig og følges opp. Kontaktlærer/gruppeleder skal melde fra om mobbesaker til avdelingsleder skole/sfo. Kontaktlærer og/eller avdelingsleder samtaler med mobbeofferet og mobber(e) hver for seg for å kartlegge situasjonen. Det er et klart mål at slike samtaler gjennomføres samme dag og at foresatte informeres. Det utarbeides en tiltaksplan i samråd med foresatte. Denne planen skal være et enkeltvedtak. Både mobbeofferet og mobbere følges opp med avtalte samtaler til man er sikker på at mobbingen har opphørt. Foresatte orienteres. Om saken ikke løses, kobles interne og eksterne samarbeidspartnere inn Eks. helsesøster, helseteam, PPT, barnevern, fagavdelingen, politi, 6

7 SOSIAL LÆREPLAN ÅRSHJUL HVA NÅR ANSVAR Gjennomgang av ordensreglene i personalet Ved skolestart Ledelsen Gjennomgang av tilsynsrutinene Ved skolestart Ledelsen Gjennomgang av skolereglene med alle elevene. Ved skolestart Kontaktlærer Kurs for PEM- vakter August Avdelingsleder 5.-7.trinn, rektor Mobbing som tema i elevrådet Høsthalvåret Elevrådskontakt Mobbing som tema i klassene Årlig Kontaktlærer Trivselsundersøkelse 1.-4.trinn Høst Avdelingsleder 1.-4.trinn, kontaktlærer Elevundersøkelsen 5.-7.trinn Høst Avdelingsleder 5.-7.trinn, kontaktlærer Fadderkurs for 4.trinn Januar - februar Avdelingsleder 1.-4.trinn, rektor PALS forventningene Kontinuerlig Kontaktlærer Fjellsdalen skole, august

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole

Tiltaksplan mot mobbing. Goa skole Tiltaksplan mot mobbing Goa skole 5.6.0 Tiltaksplan mot mobbing 5.6.2 Sosialpedagogisk handlingsplan overordnet felles plan. 5.6.3 Rutiner når mistanke om mobbing er tilstede: INNLEDNING Tiltaksplanen

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING. SAND SKOLE august 2015 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SAND SKOLE august 2015 Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv. Arnulf Øverland Hva er mobbing? Vi oppfatter det som mobbing når en person eller en

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen

Arbeid mot mobbing. Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Arbeid mot mobbing Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen Denne veilederen har vi laget for deg som er ansatt eller leder på en skole, for å hjelpe deg i arbeidet mot mobbing. Her finner du en oversikt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING LARDAL UNGDOMSSKOLE Revidert juni 2013 Forord av rektor Store deler av oppveksten blir tilbrakt i det offentliges regi. Elevenes fysiske og sosiale miljø er derfor veldig viktig.

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave

Sosial plan. Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole. midlertidig utgave Sosial plan Et positivt elevmiljø ved Munkerud skole midlertidig utgave Munkerud skole, avdeling Nordstrand Skoleåret 2014/2015 Skoleåret 2014/15 Sosial plan et positivt elevmiljø ved Munkerud skole Forfatter:

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing

Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Skolens plan for et godt læringsmiljø og handlingsplan mot mobbing Planens plass i systemet Denne planen er en del av kvalitetssystemet og er utarbeidet i samarbeid mellom ansatte, elever og foresatte

Detaljer

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø

Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø Alle elever i grunnskolene har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Gjelder fra: 01.08.2014 Gjelder

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE. Handlingsplan mot mobbing 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SEIDA SKOLE Handlingsplan mot mobbing 1 Handlingsplan mot mobbing 2 Vi ønsker at vår handlingsplan mot mobbing skal være en plan som er et synlig redskap og som brukes aktivt

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING NORDLANDET BARNESKOLE ÅR 2011-2015 Forord av rektor I nasjonalt og lokalt Manifest mot mobbing har jeg som rektor skrevet under på bl.a. følgende: Som rektor vil jeg sørge for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Godkjent 14.03.14 Innholdsliste 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for planen 1.2 Definisjon av mobbing 1.2 Målsetting/ Langsiktige mål 2 Tiltak for å skape gode relasjoner mellom elevene

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole

Handlingsplan mot mobbing. for. Lensvik skole Handlingsplan mot mobbing for Lensvik skole Innhold: Mål med planen Definisjon av mobbing Rutiner for å avdekke mobbing Rutiner når mobbing er avdekket Forebyggende arbeid:- klassenivå - teamnivå - elevrådsnivå

Detaljer

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll

PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll PLAN FOR SKOLENS ARBEID MED ELEVENS PSYKOSOSIALE MILJØ forebygging, avdekking, handling og internkontroll 1. Forebyggende arbeid 9a-3 første ledd Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje

Detaljer

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE

PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE PLAN FOR ET GODT OG TRYGT SKOLEMILJØ BRØNNERUD SKOLE 2014 2 Forord Brønnerud skole - en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte og ansatte ved skolen har nulltoleranse for mobbing. Ingen skal tåle å

Detaljer

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL

Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL Marker skoles visjon: LÆRING, TRYGGHET OG TRIVSEL stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative

VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED MERÅKER SKOLE VISJON Meråker skole utvikler elever som er: Trygge Ansvarlige Kunnskapsrike Kreative Innhold i planen VISJON... 1 REKTOR HAR ORDET... 3 FORELDREROLLEN... 4

Detaljer