En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113"

Transkript

1 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september 2013 Revidert 8. oktober 2015

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Forord side 2 Beredskapsgruppen ved Linderud skole side 3 Varslingsrutiner. Viktige telefoner side 4 Ivaretakelse av personalet side 5 Rutiner for anmeldelse til politiet side 5 Plan for mediehåndtering side 6 Ulykker side 7 Plan for håndtering av vold side 8 Generell branninstruks side 10 B e r e d s k a p v e d b r a n n s i d e 11 Instruks for beredskapsgruppen og nøkkelpersoner.. side 12

3 Forord. Beredskapsplan for Linderud skole. Ingen vet når ulykken er ute, eller når det utenkelige hender. Ulykker og dødsfall som rammer elever, foresatte eller ansatte vil alltid være vanskelig og utfordrende å håndtere. Erfaring tilsier likevel at det å ha en beredskapsplan, har betydning for skolen og den enkelte ansattes evne til krisehåndtering. Denne beredskapsplanen vil være under kontinuerlig forandring og forbedring for å kunne være oppdatert til enhver tid. Planen skal kunne bidra til at skolens håndtering av uoversiktlige og kompliserte situasjoner blir så god som mulig, og at krisens omfang blir så begrenset som mulig. Den består av en samling krisehåndteringsplaner som beskriver hvordan vår skole skal håndtere ulike enkeltsituasjoner. Den fordeler roller og ansvar og gir personalet konkrete handlingsalternativer. Beredskapsplanen skal hjelpe oss til å bli etterpåkloke på forhånd, før krisen inntreffer. Beredskapsplanen skal også være til hjelp i konkrete situasjoner hvor skolens elever eller ansatte selv ikke er direkte involvert, men hvor en akutt hendelse kan prege både skole- og lokalsamfunnet. Dette gjelder også om hendelsen som utløser krisen finner sted utenfor skolens område eller utenfor skoletid. Erfaringer har vist at skolen i mange sammenhenger vil ha en sentral rolle i et lokalsamfunn i krise. Gode planer for håndtering av kriser vil gjøre oss bedre rustet til å fylle denne rollen. Linderud skole i mai Bjørn Ekren rektor -2-

4 Beredskapsgruppen ved Linderud skole. Medlemmer av beredskapsgruppen er: Rektor. Kriseleder. Informasjonsansvar overfor overordnede, media og foresatte. Definerer krisesituasjonen. Leder krisearbeidet. Ass. Rektor. Stedfortreder for rektor. Oppfølging av elever og personalet. Personal- og elevtiltak. Undervisningsinspektør med ansvar for trinnene 1-3. Analyse- og problemløsning. Undervisningsinspektør med ansvar for trinnene 4-7. Stabsfunksjon Undervisningsinspektør med ansvar for 8 10: Analyse og problemløsning Sosiallærer på ungdomstrinnet. Ivaretakelse av elever. Sosiallærer på barnetrinnet. Ivaretakelse av elever. Leder av Aktivitetsskolen. Ivaretakelse av elever når de er på Aktivitetsskolen. Vaktmester. Tekniske og praktiske oppgaver. Kontakt med Undervisningsbygg. Verneombudet. Verneombudets arbeidsområde i forhold til alle tilsatte på skolen. Rektor innkaller til det første møtet i beredskapsgruppen og leder gruppens arbeid. Beredskapsgruppen skal drøfte ulike krisescenarier og arbeide kontinuerlig med utarbeiding og forbedring av krisehåndteringsplaner og varslingsrutiner. Beredskapsgruppen skal planlegge og gjennomføre årlige øvelser innenfor for eksempel brannberedskap, 1.hjelp etc. Rektor rapporterer om arbeidet til personalet og til skoleadministrasjonen gjennom driftsstyret. Rektor sørger for evaluering, revisjon og oppdatering av skolens krisehåndteringsplan. -3-

5 Varslingsrutiner. Viktige telefoner. Den som far melding om en krisesituasjon, eller en voksen ansvarsperson der en ulykke eller en krise oppstår, må øyeblikkelig skaffe nødvendig hjelp. Se telefonliste og oversikt over kontaktpersoner under. - Når en situasjon oppstår, skal rektor kontaktes. Dersom rektor ikke er tilgjengelig, skal ass.rektor eller en av inspektørene kontaktes. - Dersom det oppstår en situasjon der det er fare for skade på skolebygningene eller skolens eiendom, skal vaktmester også kontaktes. - Rektor eller den i ledelsen som er kontaktet, sørger for at beredskapsgruppen og nøkkelpersoner innkalles for å ta seg av den oppståtte situasjonen. Nyttige telefoner: Intern beredskapstlf. til kontoret: Tlf Brann: Tlf.: 110 Politi: Tlf.: 112 Ambulanse: Tlf. : 113 Rektor Bjørn Ekren: Ass. Rektor Tove Væting: U.insp. Mona Mohn U.insp. Cathrine Thingnes U.insp. Siv Kristiansen: Leder av AKS Anne Lise Hille: Vaktmester Sverre Søtorp: Helsesøster Solveig K. Mizrahi Områdedirektør Trond B. Karlsen: PPt: Stovner politi: Prest - Bredtvet menighet: Legevakten:

6 Ivaretakelse av personalet. Når det gjelder voksne og håndtering av kriser og sorg, må det vises respekt for at det finnes individuelle måter å håndtere ulike situasjoner på. Vi reagerer forskjellig på sorg og kriser, og vi har behov for å reagere forskjellig. Noen vil ønske å snakke mye om hendelsen med en gang, mens andre har et umiddelbart behov for å holde hendelsen noe mer på avstand. De neste dagene etter en alvorlig hendelse kan flere i personalet oppleve stor grad av uro og utrygghet, det kan være vanskelig å konsentrere seg og enkelte vil oppleve søvnproblemer osv. Støtte og oppmerksomhet fra kollegaer er nyttig for den enkelte i prosessen etter en krise. Det å snakke med kollegaer og andre som var til stede gjør en bedre i stand til å forstå både egne og andres reaksjoner. Skolens ledelse har ansvaret for å legge forholdene til rette for at medarbeidernes behov for bearbeidelse og oppfølging ivaretas. Dersom behovene vurderes som store og vedvarende, må behovet for ekstern bistand vurderes. Rutiner for anmeldelse til politiet. Ved voldsepisoder meldes forholdet til politiet når den som utøver vold er ukjent. Dersom den skadelidte er en ansatt på skolen, kan vedkommende selv melde forholdet til politiet. Dersom vedkommende finner dette vanskelig, kan rektor eller hans stedfortreder anmelde forholdet. Dersom voldsofferet er en elev, kan elevens foresatte anmelde forholdet. Rektor kan også anmelde på vegne av en elev. Alvorlige ulykker med personskader skal alltid meldes til politiet. -5-

7 Plan for mediehåndtering. Rektor har ansvaret for skolens kontakt med media. Følgende punkter legges til grunn for skolens mediahåndtering: Legg en plan. Sammen med sine medarbeidere i beredskapsgruppen ( se side 13) legger rektor en plan med bakgrunn i det han vet om en konkret hendelse og de planer som gjelder. Når det haster, er det viktig med kort møte uten avbrytelser. Media. Ved første henvendelse fra media uttaler vi: Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Uttrykker evt. delaktighet i sorg. Vi jobber etter skolens egen plan for krisehåndtering. PP-tjenestens kriseteam bistår ev. skolen i oppfølging av elevene. Vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har skjedd. Vi vil gjøre alt som er mulig for at det ikke skal skje igjen. Pårørende informeres først. Pårørende er de første som skal ha full informasjon ved en krise. Det bør vurderes å tilby de pårørende å komme til et sted der vi kan etablere en kommunikasjonssituasjon, tilby hjelp og støtte og gi råd om hvordan de kan forholde seg til media. Involverte elever og personell. Pass på at involverte elever og personell skjermes for media. Samtidig med at pårørende tilbys hjelp må den/de involverte bli samlet for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. Ved behov tilbys hjelp fra PP-tjenestens kriseteam, prest, advokat etc. Hendelsen er offentlig. Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten navn på involverte og årsak nevnes og/eller kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse, må dette presiseres når en uttaler seg. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever og ansatte. Unngå spekulasjoner. Ingen spekulasjoner eller antakelser om årsak eller skyldspørsmål skal ut. Det er bare fakta som omtales i den første fasen. Innrøm manglende oversikt. Forklar media at dette er det du nå vet og at du på avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen! Fortell selv den negative nyheten først. Ved selv å fortelle den negative nyheten, vil en kunne unngå de oppslagene en «avsløring» vil gi. Før logg. Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. Skoleadministrasjonen skal være informert! -6-

8 Ulykker. Strakstiltak på ulykkesstedet. Den av personalet som først ankommer ulykkesstedet sørger for at rektor/skolens ledelse blir varslet og holder elevene unna ulykkesstedet. Ambulanse tilkalles. Rektor/ledelsen ( dvs. ansvarlig skoleleder som er tilstede ) gir lærer(e), leder av Aktivitetsskolen eller andre tilsatte, ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitner til ulykken. Kontaktlærer, lærere, leder av aktivitetsskolen eller andre tilsatte trekkes inn ved behov. Rektor/ledelsen vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. Rektor/ledelsen/sosiallærerne sørger for voksenkontakt hjemme for elever som ikke bør være hjemme alene etter skoletid. Varsling. Rektor/ledelsen underretter hjemmet/hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Dersom ulykken har dødelig utgang, følges de innarbeidede rutinene for sykehus/politi/prest etc. Rektor/ledelsen varsler personalet. Ved behov varsler rektor/ledelsen PP-tjenestens kriseteam for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Områdedirektør/direktør for skoleetaten blir varslet. Kontaktlærere orienterer sine basisgrupper. Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/føler. Kontaktlærer organiserer slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. Bruk ledelsen sosiallærerne og kolleger. Ved ulykke før eller etter skoletid og mens AKS er åpent, har AKS-leder ansvar for strakstiltak og varsling av rektor/skolens ledelse. Etterarbeid. Følge opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurdere informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Når elevene etter en ulykke igjen møter på skolen, vær nøye med å registrere fravær! Oppdater oversikt over vitner til ulykken. Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstrene etter en ulykke vil kunne variere fra elev til ele Dersom eleven( e ) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges det spesielt opp av kontaktlærer og sosialiserer i forhold til gjenforening med skolemiljøet. Dødsfall. Se egen plan. -7-

9 Plan for håndtering av vold. Handlingsplan når vi opplever vold mot elever eller ansatte. Når noen i personalet opplever eller er vitne til vold, skal de straks melde fra til en i beredskapsgruppen: Hva bør gjøres for voldsofferet. 1. Voldsofferet bør alltid sendes til lege selv om det ikke er synlige skader. En voksen person skal alltid være med til legen. Undersøkende lege bes om å skrive en kort rapport. 2. Hvis voldsofferet er en elev skal foresatte kontaktes. 3. Skademelding til Rikstrygdeverket fylles ut på skolens kontor. 4. En skoleleder samtaler med offeret erter episoden. Om nødvendig motivere til raskest mulig å komme tilbake på jobb eller i klassen. 5. Tilfellet meldes til politiet. Hvis saken skal anmeldes, må den fornærmede eller dennes foresatte gjøre dette. I spesielle tilfeller kan skolen v/skolens ledelse anmelde 6. Den som har sett episoden skriver i samarbeid med ledelsen på skolen rapport til skoleadministrasjonen. 7. Etter en voldsepisode samles beredskapsgruppen og diskuterer hva som har skjedd, om noe kunne vært unngått og om noe kunne vært løst annerledes. Hva bør gjøres med den som utøver vold. 1. Hvis vedkommende er elev på en annen skole, meldes saken straks til rektor på den skolen. 2. Hvis den Når den som utøver vold er ukjent meldes forholdet til politiet. 3. som utøver vold er elev på Linderud skole kan følgende reaksjoner være aktuelle: A: Bortvisning fra undervisningen. Eleven møter på skolen, men fjernes fra samværet med klassen for en kortere eller lengre periode. En fra beredskapsgruppen far ans var for opplegget og far vikar i sin vanlige undervisning. B: Utvisning etter gjeldende regler. 4. Etter voldsepisoden bør voldsutøver og foresatte innkalles til skolen for å bli orientert og for å få uttalt seg om episoden. 5. Skolen sender melding direktør for skoleetaten, politiet og barnevernet. 6. I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å stoppe en elev i å skade andre. Det er da viktig at flere voksne er tilstede. Ved våpenbruk, kontaktes politiet. Hvis skolens personale må bruke fysisk makt mot en elev, må det skrives tvangsprotokollskjema. Tvangsprotokollen sendes direktør for skoleetaten. -8-

10 Enhver ansatt som blir vitne til vold skal: ( Kortversjon av handlingsplanen ) 1. Søke å løse akuttkrisen på stedet, eventuelt med hjelp fra andre. 2. Ved kritiske situasjoner varsles kontoret straks for å få hjelp fra ledelsen, beredskapsgruppa eller politi. 3. Dersom øyeblikkelig hjelp ikke er påkrevet (lege, sykebil), skal skadet elev tas med på kontoret. Her vurderes det om elev skal sendes til lege. 4. Elev som utøver skade, skal tas med til kontoret. 5. Kontoret varsler hjemmet/hjemmene. Hendelsesforløpet klarlegges. 6. Voldsutøvers videre skoledag fastsettes i samarbeid mellom skolens ledelse og hjemmet

11 GENERELL BRANNINSTRUKS: Påse at alle blir varslet. VED BRANNALARM ALLE starter evakuering og forlater bygningen. Lukk vinduer og dører på veien. Gå til møteplass. Meld fra dersom du savner noen. Avvent videre beskjed DERSOM DU OPPDAGER BRANN Varsle: Meld fra til personer som er i umiddelbar fare. Varsle kontoret som utløser alarm, eller varsle brannvesen på tlf 110. Korrekt adresse er Statsråd Mathiesens vei 27 Slokke: Redde: Prøv å slokke med nærmeste slukkemiddel dersom dette virker forsvarlig. Evt. evakuer og hjelp andre ut i det fri. Rekkefølge på ovennevnte punkter må du avgjøre selv ut fra situasjonen. -10-

12 BEREDSKAP VED BRANN Alle må sette seg inn i denne beredskapsplanen for brann, branninstruks og generell alarminstruks. Alarminstruks skal henge i alle rom Alle kontaktlærere må gjennomgå alarminstruksen med sin basisgruppe Alle ansatte må kjenne alarmsignalet for evakuering ("brannalarm") og hvor brannvernutstyr finnes Alle voksne er ansvarlig for de elevene de har ved alarmtidspunktet Skolen har tre oppstillingsplasser, to i vestre skolegård og en i østre skolegård. Fordelingen under gjelder når elevene er på trinnets baser. Når andre rom brukes går man til den oppstillingsplass som passer best. Trinn 1-4 Oppstillingsplass: Fotballbanen i vestre skolegård Telleansvarlig: Lise Lunde Krosby Vara. Rut Telhaug Trinn 5-7 Oppstillingsplass: I dumpa mot Sauedalen, bak parkeringsplassen Telleansvarlig: Signe Aaby Vara: Thomas Brekke Trinn 8-10 Oppstillingsplass: Utenfor tribuneinngang til Linderudhallen Telleansvarlig: Mari Selboe Vara: Nils Hansen Lærere, leder for AKS, brannansvarlig på kontorene og renholdsleder melder fra hos telleansvarlig straks han/hun er sikker på at alle er ute. Hvis noen mangler ved opptelling skal det straks meldes til telleansvarlig, som bringer beskjeden videre til ledelsen eller brannvernleder. Brannansvarlig: Rektor Bjørn Ekren Vara: Ass. Rektor Tove Væting Brannvernleder: Sven Atle Johannesen Ved brann vil brannansvarlig eller brannvernleder peke ut en person som anviser brannsted og nærmeste oppkjøringsvei for brannvesenet fra Statsråd Mathiesens vei. Denne beredskapsplan ble sist revidert

13 Instruks for beredskapsgruppen og nøkkelpersoner dersom det oppstår en krisesituasjon. Rektors kontor er beredskapsrom og beredskapsgruppen møtes og arbeider derfra og fra de andre kontorene dersom annet ikke blir bestemt! Dersom skolen må evakueres, vil beredskapsgruppen møtes på en av våre naboskoler. Kriseleder: Bjørn Ekren. Vara for kriseleder: Tove Væting. Ansvar for definering av "en krisesituasjon" og innkalling av beredskapsgruppen: Overordnet ansvar for krisearbeidet. Politiets ansvar ved alvorlige hendelser! Vurdere om beredskapsgruppen skal innkalles og om planen eller deler av planen skal aktiveres. Vurdere hvilke menneskelige ressurser en trenger. Kontakt med overordnede organer: UDA, bydelen m.m. Kontakt med politiet. Innkalle og lede beredskapsgruppens arbeid. Avgjøre hvilken informasjon som skal ut og til hvilken tid. Være tilstede på skolen! Bistå politiet og Overordnet beredskapsgruppe. Stabsfunksjon: Ansvarlig: Siv Kristiansen. Vara: Mona Mohn Sørge for å sette kriseleders beslutninger ut i livet. Holde kriseleder oppdatert i forhold til beslutninger som er iverksatt! Sekretariat: Inger Solli. Britt Bjørhei. Kontrollere at innkalling av beredskapsgruppen har gått etter planen/varslingslistene. Ansvaret for at loggføring blir ivaretatt. Ansvaret for at informasjon og varsling blir ivaretatt. Organisere regelmessige statusmøter for beredskapsgruppen. Sørge for at det blir skrevet rapport etter at krisen er over. Skal til enhver tid holde kriseleder oppdatert! Informasjon: Sven Atle Johansen. Elin Birna Bjarkar. Solveig Tømte Innhente nødvendig informasjon, kontrollere og bearbeide informasjonen og få den ut i riktig form til våre overordnede, media, ansatte, elever og foresatte. (Dette er politiets ansvar ved alvorlige hendelser!). Samarbeide med loggførerne om informasjonsinnhenting. Organisere adresselister for utsending av informasjon. Koordinere informasjon i forhold til: - Nettsider - Krisetelefon - Arkivet Skal til enhver tid holde kriseleder oppdatert! -12-

14 Personalleder/personal- og elevtiltak: Ansvarlig: Tove Væting. Vara: Cathrine Thingnes. Anne Gro Isaksen. Grethe Damm Skaffe oversikt over elever og personell som var på stedet da hendelsen fant sted. Fremskaffe adresse/kontaktinformasjon til foresatte/pårørende. Ansvar for oppfølging av elever og ansatte. Sørge for at skolelege, bedriftshelsetjeneste og PPT kriseteam kontaktes. Bistå politiet. Bistå pårørende. Vurdere i samråd med Beredskapsleder behov for etablering av støttetjeneste for foresatte og pårørende. (Politiets ansvar ved alvorlige hendelser!) Om nødvendig møte overordnet beredskapsgruppe eller politiet dersom de overtar kriseledelsen. Sørge for bemanning av krisetelefon(er). Skal til enhver tid holde kriseleder oppdatert! Analyse og problemløsning. Ansvarlig: Cathrine Thingnes. Mona Mohn, Bente Svenskerud, Anne Kjersti Martinsen, Sverre Søtorp. Geir Lyder Hansen. Starte vurdering av kortsiktige og langsiktige tiltak. Anbefale om det skal opprettes kontakt med politiet, overordnet beredskapsgruppe, beredskapsetaten, bydelen, brannvesenet eller andre som kan involveres i krisearbeid. Bearbeide informasjon som kommer inn til skolen. Holde nær kontakt med andre skoler og Utdanningsetaten Opprette kontakt med Undervisningsbygg og sørge for nødvendig sikring av skolebygningen. Ansvar for omrokkering av ansatte og elever. Lage planer for neste skoledag. Sørge for at planer for neste skoledag, og om nødvendig for dagene fremover. Skal til enhver tid holde kriseleder oppdatert. -13-

15

16

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September

Finans Norge. Kriseberedskap og kommunikasjon. September Finans Norge Kriseberedskap og kommunikasjon September 2017 2 3 4 5 Beredskap 1. Når som helst kan det inntreffe akutte hendelser, ulykker og katastrofer som gjør at media og andre berørte aktører kommer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole BEREDSKAPSGRUPPE fra 01.09.08: Beredskapsgruppen er den samme i voldstilfeller

Detaljer

Beredskapsplan for NABSF

Beredskapsplan for NABSF Beredskapsplan for NABSF 9. februar 2017 1. Overordnede perspektiver Krisescenarier Følgende scenarier anses å være mest aktuelle for NABSF å håndtere: Ulykker i idrettsanslegg med alvorlig skade, eventuelt

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som

Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som Varsling og aktivering av psykososialt kriseteam Kirsti Silvola, RVTS Øst og Venke A. Johansen, RVTS Vest Psykososialt kriseteam kan aktiveres ved hendelser av mindre omfang som vurderes som alvorlige,

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold

Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Kriseberedskapsplan for Idrettslag i Vestfold Innhold 1. Overordnede prinsipper a. Krisescenarier b. Prinsipper for krisehåndtering c. Prioritet når krisen inntreffer 2. Når en krise inntreffer a. Varslingsliste

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter

Beredskapsplan for alvorlige hendelser. Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for alvorlige hendelser Bolga oppvekstsenter Beredskapsplan for Bolga oppvekstsenter Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap 3 2. Retningslinjer for å nedsette beredskapsgruppe 3 3. Tiltaksliste

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet

Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Alarmtelefon Nettversjon av fakultetets beredskapsplan. Lokal BEREDSKAPSPLAN Det juridiske fakultet Døgnbemannet vakt- og alarmsentral / Varsling av brann, ulykker og alvorlige hendelser: Alarmtelefon

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskap i Osloskolen

Beredskap i Osloskolen Beredskap i Osloskolen 14. februar 2013 Olav Nesheim Beredskap i Osloskolen s organisasjon Beredskapsorganisering - krav til planverk - krav til varsling Beredskapsøvelser Internkontroll (HMS) CIM -krisehåndteringsverktøy

Detaljer

Brannsikkerhet og -beredskap.

Brannsikkerhet og -beredskap. Virksomhet Horten videregående skole Avdeling Hele organisasjonen Dokumentnavn Brannsikkerhet og -beredskap. Komplett dokumentasjon. Dokumentnr. HO08.00.02.1-5 Opprettet 26.11.2012 Revidert sist 12.08.2015

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016

VEDLEGG 23. Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 VEDLEGG 23 Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg 2015-2016 Gjeldende utgave Beredskapsplan for Forus avfallssorteringsanlegg foreligger i elektronisk utgave i TQM systemet under: Fellesområde

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter - BEREDSKAPSPLAN. Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016

Åsveien skole og ressurssenter - BEREDSKAPSPLAN. Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016 Lokal handlingsplan - barneskolen September 2016 1 Innhold KRISE Viktige telefonnummer... 3 Når elever blir borte... 4 Ulykke akutt sykdom... 5 Generelt... 6-7 Mediehåndtering... 8-9 Dødsfall elev... 10-11

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert 2012 beredskapsplan Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenmikro.no revidert 20.04.2012 av Ole H. Sommarset

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Beredskapsplan for ytre miljø

Beredskapsplan for ytre miljø Vedlegg E.9 Beredskapsplan for ytre miljø Håndtering av miljøskadelige hendelser HENSIKT Sikre at alle hendelser og/ eller situasjoner som kan ha miljøskadelig påvirkning registreres, rapporteres til aktuell

Detaljer

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball

Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Beredskapsplan Dana Cup Hinna fotball Planen er REVIDERT 21. juni 2017 Beredskapsledelsen ved Dana Cup Hinna fotball Beredskapsledelsen ved turneringen består av Leder for Hinna fotball Reiseledere Lagledere

Detaljer

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL BEREDSKAPSPLAN FOR KRISEHÅNDTERING NARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE Januar 2017 Hensikten med beredskapsplanen Omfang Skolens beredskapsgruppe Ansvarsområde for skolens beredskapsgruppe Skolens beredskapsgruppe

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra:

Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø. Gjelder fra: Bedriftsnavn: Troms fylkeskommune Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms avd. Tromsø Dok.id.: 2.2.1.3.9 BRANN (Brannvesenets nødtelefon: 110) Utgave: 1.01 Skrevet av: Breivika Gjelder fra:

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no RAUM BEREDSKAPSPLAN FOR A VIDAREGÅENDEE SKOLE Alle plikter å: 110 Varsle brann med en e gang den blir oppdaget. 112 113 Varsle politiet dersom du mener at situasjonen er truende og det er fare for livv

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016)

PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER. (rev. 2012, oppdatert juni 2016) PSYKOSOSIAL OMSORG VED ULYKKER OG KATASTROFER (rev. 2012, oppdatert juni 2016) Innholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Planens plass i kommunens planverk... 3 3 Lovgrunnlag... 3 4 Definisjoner... 3 5 Risiko-

Detaljer

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole

Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Plan for håndtering av trusler og alvorlige hendelser ved Lunner barneskole Versjon: 20.4.2016 Innhold 1 Plan for håndtering av alvorlige hendelser...3 2 Lunner barneskoles beredskapsgruppe...3 3 Tiltaksliste

Detaljer

Beredskapsplan for Rosseland skole

Beredskapsplan for Rosseland skole (Bruk skolens egen logo) Beredskapsplan for Rosseland skole Songdalen kommune Songdalen 12.01.2016 1 Innhold 1. Plan for sikkerhet og beredskap... 3 2. Beredskapsgruppe... 4 3. Tiltaksliste for ansatte

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015

BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015 BEREDSKAPSPLAN FOR MOLDE VIDEREGÅENDE SKOLE Godkjent AMU 19/1-2015 Skoleledelsen ved skolen har ansvar for tilsatte og elever som tilhører skolen. Dette ansvaret innebærer at skolen skal ta best mulig

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy

HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 1 HANDLINGSPLAN- og INSTRUKS ved alvorlig ulykke med mikrolett luftfartøy 2 HENSIKT Denne handlingsplanen har til hensikt å være en veiledning for NLFs klubbers forhold til overlevende, pårørende og offentligheten,

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKOLENE I MARNARDAL Øyslebø oppvekstsenter Skole / SFO HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HVA ER MOBBING? Mobbing er negative handlinger som utføres gjentatte ganger over tid av en eller flere personer, og er rettet

Detaljer

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene

Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen Kommune Handlingsplan for Brann og Ulykker i barnehagene Holtålen kommune Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112 Giftinformasjon 22591300 Innholdsfortegnelse Felles del Handlingsplan

Detaljer

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging

FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging FELLES LEDELSESSYSTEM Felles/ Virksomhet /Tjenesteområde: Prosjekt og utbygging Prosessnavn: Beredskapsplan Prosjekt Sist endret/erstatter: 12.09.2013/ 12.08.2008 Prosesseier/sist endret av (e-postadresse):

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte. Sandnessjøen videregående skole på tur KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Sandnessjøen videregående skole på tur Viktige kontakter Nødtelefon brann 110 Nødtelefon politi 112 Nødtelefon ambulanse 113 Lokal kriseledelse: 2 Forord

Detaljer

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk

BRUSKANVISNING. Prinsipper for god håndtering ved. mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk BRUSKANVISNING Prinsipper for god håndtering ved mistanke om mobbing eller meldt mobbesak: Skolens mål og arbeid Prosedyrer Lovverk Utarbeidet etter ulike refleksjoner høsten 2016 - våren 2017, tatt i

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Uranienborg skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Uranienborg skole Oslo kommune Utdanningsetaten Uranienborg skole Uranienborg skoles handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø: Visjon: Uranienborg skole er en inkluderende skole. Elevene våre skal utfordres

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert

BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert BEREDSKAPSPLAN for Trondheim Lyd Lysverket AS revidert 22.01.2013 Innhold: Varsling ved ulykker Kriseinformasjonsplan Beredskapsplanens virkeområder Rutiner for oppdatering av beredskapsplan Logg Nøkkelinformasjon

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA

BEREDSKAPSPLAN RUSTAD IL LANGRENNSGRUPPA Ansvarlig: Leder, Rustad IL Langrenn Revisjon: 1 Revisjonsdato: 10. August 2015 Viktige telefonnumre: Medisinsk nødhjelp: 113 Politi: 112 Brannvesen: 110 Beredskapsgruppens faste medlemmer Langrennsgruppas

Detaljer

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060

Nygård Skole. Samhandlingsplan. Nygård skole. Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen. Tlf: 55568060 Nygård skole Nina Griegs gate 2, 5015 Bergen Tlf: 55568060 GENERELL DEL 3 OVERORDNEDE FØRINGER OG MÅL 4 NÅR EN EPISODE HAR OPPSTÅTT 5 VED TRUSLER OG/ELLER UTØVING AV VOLD: 7 NYGÅRD SKOLE - GRUNNSKOLEN

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter.

BRANNINSTRUKS. Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. BRANNINSTRUKS Virksomhetens navn: SKJETTENHALLEN Gitt med hjemmel i brannlovens par. 23 og 25 med tilhørende forskrifter. De ansatte og tilsynsvakter skal være kjent med: Hvordan brannvesenet varsles.

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer