Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av"

Transkript

1 1

2 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt Lensmannen i Nome Ulefoss legesenter Lunde legesenter Ledende helsesøster - Janne Ljosåk Psykiatrisk kriseteam - Anne Marie Nes Tufte Nome kommune, rådhuset Skole- og barnehagesjefen Midt-Telemark PPT Midt-Telemark barnevern Hvem Rektor: Anne Lindgren Tlf: / Inspektør, barnetrinnet: Anette Nagelhus Tlf: / Inspektør, ungdomstrinnet: Bente Thomassen Tlf: / BEREDSKAPSGRUPPA Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av personalet og elever Varsler politiet om nødvendig Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 8-10, ivaretakelse av personalet og elever Varsler politiet om nødvendig Tar alltid med seg beredskapsplanen Ivaretakelse av elevene, råd til lærerne Kontaktlærer elevråd, 1-7: Camilla Haugerud Tlf: Kontaktlærer elevråd, 8-10: Ivaretakelse av elevene, råd til lærerne Ingrid Birgitte O Curran Tlf: Verneombud: Verneombud, ivaretakelse av personalet Stian Refsdal Tlf: Bjørn Tore Andreassen Tlf: Vara: Tor Reistad Tlf: Merkantil: Kontor/praktiske oppgaver, elevregistrering. Inger Elisabeth Stubberød Tlf: Psykiatrisk kriseteam: Ivareta den psykiske helsen for barna, pårørende Anne Marie Nes Tufte og ansatte. Tlf: / Vaktmester: Teknisk/ praktiske oppgaver Odd Harald Strømjordet Tlf: Jan Hustvedt Tlf: Kjetil Haatveit Tlf: VIKTIG! Send ikke elevene hjem rett etter en ulykke/krise/dødsfall. Eleven skal ha et sted å være, der voksne kan være tilgjengelig for det de har av behov. Er arbeidsdagen din over, må du bli på skolen til du får beskjed om noe annet fra rektor. 2

3 Innhold: Beredskapsgruppa... 2 Trafikkulykker på skoleveien:... 6 Risiko- og sårbarhetsvurdering:... 6 Forebyggende arbeid:... 6 Trafikkulykker på skoleveien:... 7 Brann... 8 Risiko- og sårbarhetsvurdering:... 8 Forebyggende arbeid:... 8 Brann i skoletid og SFO-tid (Se også egen branninstruks for skolen)... 9 Brann på kveldstid med aktiviteter i skolen Ulykker Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Ulykker på skolen og på tur Elev blir borte Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Elev blir borte på vei til skolen/sfo Elev blir borte på vei hjem fra skolen/sfo Elev blir borte på skolen Elev blir borte på tur Plan for håndtering av vold Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Elev er voldelig mot medelev Voksne eller ungdom utenfra er voldelig mot elev Terrorsituasjoner Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Terrorsituasjoner og gisseltaking pandemi Risiko- og sårbarhetsvurdering: Forebyggende arbeid: Stengning av skolen Varsling om smittefare Loggbok for krisehåndtering i skolene i Nome kommune

4 Rutiner for informasjon til media Rektor er medieansvarlig! Dersom rektor er indisponibel er inspektøren medieansvarlig. Rektor skal alltid informere skole- og barnehagesjef og kommunens servicekontor om hendelsen! Hvis mennesker er forulykket på skolen (eller det er fare for det), eier Politiet situasjonen og det er kun Politiet som uttaler seg. Ti råd for informasjonsarbeid ved kriser 1. Skaff oversikt Skaff deg oversikt over situasjonen så langt det er mulig o Hva har skjedd o Hvor har det skjedd? o Hvem har det skjedd med? o Når skjedde det? o Hvem er varslet - av hvem og om hva? o Hvilke tiltak er iverksatt? o Hvilke tiltak må vi iverksette? 2. Legg en plan Sammen med ledergruppa eller beredskapsgruppa legger rektor en plan med bakgrunn i det hun vet og de planer som gjelder det haster kort møte uten avbrytelser. 3. Pårørende informeres først! Pårørende er de første som skal ha full informasjon ved en krise. Det bør vurderes å tilby de pårørende å komme til et sted for samtaler, tilby hjelp og støtte og gi råd om hvordan de kan forholde seg til media. 4. Media NB! Det kan være lurt å skrive ned det en vil si. Skolen er en offentlig arena, der foto/filming kan gjennomføres uten samtykke fra skolen, men det er viktig at rektor eller en annen i ledelsen er tilgjengelig og kan gjøre avtaler med media, samt sørger for at elevene beskyttes ihht personvern for mindreårige og ifht de elever som har reservert seg for filming/foto. Når pressen ringer: Be om å få ringe tilbake om 10 (15/20) minutter. Stå på ditt! Ved første henvendelse fra media kan vi uten særlig oversikt uttale: o Vi beklager på det sterkeste det som har hendt. Uttrykke evt. delaktighet i sorg. o Vi jobber etter skolens egen plan for krisehåndtering. o PPT bistår skolen i oppfølging av elevene. o Vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har hendt. o Vi vil gjøre alt som er mulig for at det ikke skal skje igjen. o Be om å få lese gjennom det som blir skrevet før det går det trykkes. Insister. 5. Hendelsen er offentlig Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes og/ eller kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse, må dette presiseres når man uttaler seg. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever og ansatte. 4

5 6. Unngå spekulasjoner Ingen spekulasjoner eller antagelser om årsaken eller skyldspørsmålet skal ut. Det er bare fakta som skal omtales i den første fasen. 7. Innrøm manglende oversikt Forklar media at dette er det du nå vet, og at du på avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen! 8. Fortell selv den negative nyheten først Ved selv å fortelle den negative nyheten, vil en kunne unngå de oppslagene en avsløring vil gi. 9. Involverte elever og personale o Pass på at involverte elever og personale skjermes for media. o Samtidig med at pårørende tilbys hjelp, må den/ de involverte bli samlet for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. Ved behov tilbys hjelp fra PPT, kriseteamet, advokat etc. 10. Før logg Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. 5

6 TRAFIKKULYKKER PÅ SKOLEVEIEN: RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig Materiell A. Ulykke skjer på vei til skolen Liten/middels Meget stor Store - Skoleskyss - Går/sykler - Privatbil B. Ulykke skjer på vei fra skolen Liten/middels Meget stor Store - Skoleskyss - Går/sykler - Privatbil. FOREBYGGENDE ARBEID: - Trygg påstigningsplass ved hjemmet - Trygg av/påstigningsplass ved skolen - Trygge skyssmidler (egne seter med belter) - Trygg gang- og sykkelvei - Ordna trafikkforhold ved skolen med egne områder for busser, privatbiler og gående syklende - Trafikkopplæring - Bruk av refleks - Færre privatbiler på skolens område - Holdningsarbeid (foreldrene) for bruk av belter og lignende 6

7 Tiltak ved TRAFIKKULYKKER PÅ SKOLEVEIEN: 1. Strakstiltak på ulykkesstedet Sikre eventuelt skadested Iverksette førstehjelp / ring legevakt: tlf 113 Ring politiet: tlf 112 Tilkalle andre voksne Holde andre elever unna ulykkesstedet. Informere rektor Rektor gir lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitne til ulykken. - Kontaktlærer, andre lærere og helsesøster trekkes inn ved behov. - Vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. - Det sørges for voksenkontakt hjemme for elever som ikke bør være hjemme alene etter skoletid. Rektor fører loggbok 2. Varsling Hvis ikke politiet overtar ansvaret, varsler Rektor hjemmet/ hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler skole- og barnehagesjefen. Kontaktlærerne orienterer sin basisgruppe. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. - Kontaktlærer organiserer det slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. 3. Etterarbeid Følge opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurdere informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Når elevene møter på skolen igjen etter en ulykke, er det viktig å følge nøye med og registrere fraværet. Oppdater oversikt over vitner til ulykken Elevene må få ærlige opplysninger om hendelsen. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer når det gjelder gjenforening med de andre elevene. 7

8 BRANN RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig Materiell Brann i skoletida Liten Stor Middels/stor Brann når en del av elevene er i Liten Stor Middels/stor SFO Brann på ettermiddags- eller Liten Stor Middels/stor kveldstid med aktiviteter i skolen, også ved overnatting Brann når bygningen er avstengt Liten/middels Liten Stor FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner for valg av materialer i bygninger og inventar Gode rutiner for avfallshåndtering Gode rutiner for vedlikehold av varslings- og slukningsutstyr Gode rutiner for opplæring og øvelser (også ved utleie) Gode rutiner med brannverntilsyn Daglig fraværsliste på tavla om morgenen som viser hvem som er til stede Melde fra til/søke brannsjefen ved overnatting 8

9 Tiltak ved BRANN I SKOLETID OG SFO-TID (SE OGSÅ EGEN BRANNINSTRUKS FOR SKOLEN) 1. Strakstiltak på stedet - Førstemann som oppdager brann prøver å slukke brannen og aktiverer brannalarm - Ved brann må kontoret informeres med en gang 2. Varsling - Kontoret varsler brannvesenet (tlf. 110) - Brann varsles ved støtvis ringing 3. Evakuering - Ved melding om brann sørger lærerne for at elevene går rolig ut, raskest mulig. Vinduer og dører lukkes - Elevene skal stå gruppevis på nedre fotballbane i skolegården. Læreren kontrollere at alle elevene er kommet ut - Det er timelæreren som har ansvar for å telle opp elevene i sin gruppe og gi beskjed til merkantil om antallet. - Andre ansatte og besøkende samles også på nedre fotballbane. - Viss skolebygningen ikke kan brukes går elever og ansatte til gymsalen ved Holla ungdomsskole og samles der, eller ved samfunnshuset hvis det gis beskjed om det. Etter at alle er samla og nødvendig informasjon er gitt henter foreldre sine barn ved gymsalen ved Holla ungdomsskole eller samfunnshus. 4. Kontroll og oppfølging - Rektor ser til at alle rom og ganger sjekkes. Kontoret har rutiner for dette. - Rektor og vaktmester viser brannvesenet letteste adkomst til brannstedet - Lærerne har ansvar for at elevene holdes på god avstand fra brannstedet, og at de ikke hindrer slukningsarbeidet - Ingen går inn i bygningen igjen før rektor, inspektøren eller deres stedfortreder har gitt tillatelse Brannvarsling i friminuttet 1. Strakstiltak/evakuering - Ved brannvarsling i friminutt tar inspiserende lærere straks tilsyn med elevene og veileder elever til oppstillingsplassen i skolegården. - Elevene stiller opp gruppevis på samlingsplassen etter primærgruppe (klasse). - Kontakt/lærer som nettopp har hatt gruppen (klassen), teller opp elevene på samlingsplassen. Antallet rapporteres til merkantil. - Andre ansatte og besøkende samles også på samlingsplassen. 2. Kontroll og oppfølging - Rektor ser til at alle rom og ganger sjekkes. Kontoret har rutiner for dette. - Rektor og vaktmester viser brannvesenet letteste adkomst til brannstedet - Lærerne har ansvar for at elevene holdes på god avstand fra brannstedet, og at de ikke hindrer slukningsarbeidet - Ingen går inn i bygningen igjen før rektor, inspektøren eller deres stedfortreder har gitt tillatelse 9

10 Tiltak ved BRANN PÅ KVELDSTID MED AKTIVITETER I SKOLEN 1. Strakstiltak på stedet - Førstemann som oppdager brann prøver å slukke brannen og aktiverer eventuelt brannalarm. - Ved brann må brannvesenet ringes (tlf 110). Deretter informeres rektor. 2. Varsling - Utleier varsler brannvesenet (tlf. 110) - Brann varsles ved støtvis ringing. 3. Evakuering - Ved melding om brann sørger aktivitetsansvarlig for at deltakerne går rolig ut, raskest mulig. Vinduer og dører lukkes. - Deltakerne skal stå gruppevis på nedre fotballbane. Aktivitetsansvarlig kontrollerer at alle deltakerne er kommet ut. - Det er den aktivitetsansvarlige som har ansvar for ha oversikt over alle som er til stede og telle opp deltakerne i sin gruppe og holde den samlet til brannvesenet ankommer. - Andre ansatte og besøkende samles også på samlingsplassen. 10

11 ULYKKER RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Ulykke i undervisningen f. Liten Stor eks. ved bruk av farlig utstyr B. Ulykke på tur Liten Stor C. Ulykke under lek Liten/middels Stor Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner i undervisningen (naturfag, heimkunnskap, kroppsøving osv) Gode rutiner ved ekskursjoner. ( Lærer gir skriftlig melding til merkantil om at klassen er på tur og på hvilken mobil de kan nåes Lærer tar med deler avberedskapsplanen viktige telefonnummer og førstehjelpsutstyr.) Tilsyn med og vedlikehold av lekeplassenes utstyr og utforming. Tilsyn med barnas lek. 11

12 Tiltak ved ULYKKER PÅ SKOLEN OG PÅ TUR 1. Strakstiltak på ulykkesstedet Sikre eventuelt skadested Iverksette førstehjelp / ring legevakt: tlf 113 /politi 112 Tilkalle andre voksne Holde andre elever unna ulykkesstedet. Informere rektor Rektor gir lærer(e) ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitne til ulykken. - Kontaktlærer, andre lærere og helsesøster trekkes inn ved behov. - Vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. - Det sørges for voksenkontakt hjemme for elever som ikke bør være hjemme alene etter skoletid. Rektor fører loggbok 2. Varsling Rektor varsler hjemmet/ hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Dersom ulykken har dødelig utgang, følges rutiner som vist under. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler skole- og barnehagesjefen. Kontaktlærerne orienterer sin basisgruppe. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. - Kontaktlærer organiserer det slik at ingen elever er alene når de kommer hjem. 3. Etterarbeid Følge opp kontakt med foresatte til berørte elever. Vurdere informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Når elevene møter på skolen igjen etter en ulykke, er det viktig å følge nøye med og registrere fraværet. Oppdater oversikt over vitner til ulykken Elevene må få ærlige opplysninger om hendelsen. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av kontaktlærer når det gjelder til gjenforening med de andre elevene. 12

13 ELEV BLIR BORTE RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Barn blir borte på vei til Liten Stor skolen B. Barn blir borte i Liten Stor skoletida/sfo. - Fra skolens område - I nærmiljøet - På ekskursjon C. Barn blir borte på vei fra Liten Stor skolen/sfo. Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner for å melde fravær (foreldrenes ansvar) Viser til instruks for melde og registrere fravær.. Gode rutiner for å registrere barn når de kommer til skolen (skolens ansvar) Gode rutiner for å registrere at elevene er til stede i undervisningen og SFO. Gode rutine på å sjekke meldingsbøker hver morgen. Barn går sammen, eller kjørerbussen til/fra skolen (foreldrenes ansvar) Godt tilsyn med de små elevene (skolens ansvar) Godt markerte grenser for skolens område (Kommunens ansvar, skoleeier) Gode rutiner for bruk av nærmiljøet. (Skolens ansvar) Gode rutiner for ekskursjoner. (Skolens ansvar) Gode, oppdaterte telefonlister blant annet over busselskaper som nyttes. Busslister. 13

14 Tiltak når ELEV BLIR BORTE PÅ VEI TIL SKOLEN/SFO 1. Umiddelbart. Ansvarlig lærer/sfo-leder kontakter de foresatte. Det avtales med de foresatte om det iverksettes leting. Hvis eleven har forlatt hjemmet men ikke er registrert på skolen/sfo, blir en av foreldrene hjemme og eventuelt en annen av foreldrene leter langs skoleveien. Ansvarlig lærer/sfo-leder samler alle elevene for å få full oversikt. Ansvarlig lærer/sfo-leder spør medelever om de har sett eleven. Ansvarlig lærer/sfo-leder får oversikt over når eleven sist var observert. Ansvarlig lærer/sfo-leder skriver loggbok. Dersom det er flere voksne sammen med elevgruppen, leter en etter den savnede, og en tar resten av gruppen. Etter 15 minutter tar ansvarlig lærer/sfo-leder kontakt med rektor. Rektor/ledelsen tar over ansvaret og veileder ansvarlig lærer i den videre letingen. - Rektor beordrer andre voksne i å hjelpe ansvarlig lærer/sfo-leder. Rektor setter i gang en leteaksjon med voksne som er disponible. (Alle som leter må ha kontakt på telefon.) - Voksne leter gjennom skolebygget - Voksne leter i skolegården. - Voksne leter i nærområdet. - En voksen går hjem til elevens bostedsadresse. Rektor tilbyr foresatte om å komme til skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med foresatte. Rektor skriver loggbok. 2. Etter at foresatte og politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i Beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med skole- og barnehageetaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevene får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. (kontaktlærer) Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor. - Alle ansatte ved skolen og SFO blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig. Beredskapsgruppen er aktiv til saken er oppklart. 14

15 Tiltak når ELEV BLIR BORTE PÅ VEI HJEM FRA SKOLEN/SFO 1. Umiddelbart. 1. Foreldrene varsler skolen Hvis eleven er registret ut fra skolen men ikke har kommet hjem, blir en av foreldrene hjemme og eventuelt en annen av foreldrene leter langs skoleveien. Ansvarlig lærer/sfo-leder samler alle elevene for å få full oversikt. Ansvarlig lærer/sfo-leder spør medelever om de har sett eleven. Ansvarlig lærer/sfo-leder får oversikt over når eleven sist var observert. Ansvarlig lærer/sfo-leder skriver loggbok. Dersom det er flere voksne sammen med elevgruppen, leter en etter den savnede, og en tar resten av gruppen. Etter 15 minutter tar ansvarlig lærer/sfo-leder kontakt med rektor. Rektor/ledelsen tar over ansvaret og veileder ansvarlig lærer i den videre letingen. - Rektor beordrer andre voksne i å hjelpe ansvarlig lærer/sfo-leder. Rektor setter i gang en leteaksjon med voksne som er disponible. (Alle som leter må ha kontakt på telefon.) - Voksne leter gjennom skolebygget - Voksne leter i skolegården. - Voksne leter i nærområdet. - En voksen går hjem til elevens bostedsadresse. Rektor tilbyr foresatte om å komme til skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med foresatte. Rektor skriver loggbok. 2. Etter at politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med skole- og barnehageetaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevene får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. (kontaktlærer) Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor. - Alle ansatte ved skolen og SFO blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig. Beredskapsgruppen er aktiv til saken er oppklart. 15

16 Tiltak når ELEV BLIR BORTE PÅ SKOLEN 1. Umiddelbart. Ansvarlig lærer samler alle elevene for å få full oversikt. Ansvarlig lærer spør medelever om de har sett eleven. Ansvarlig lærer får oversikt over når eleven sist var observert. Ansvarlig lærer undersøker om skolesakene til eleven er på elevens plass. Ansvarlig lærer skriver loggbok. Dersom det er flere voksne sammen med elevgruppen, leter en etter den savnede, og en tar resten av gruppen. Etter 15 minutter tar ansvarlig lærer kontakt med rektor. Rektor/ledelsen tar over ansvaret og veileder ansvarlig lærer i den videre letingen. - Rektor beordrer andre voksne i å hjelpe ansvarlig lærer. Rektor setter i gang en leteaksjon med voksne som er disponible. (Alle som leter må ha kontakt på mobiltelefon. Husk å skrive opp numrene.) - Voksne leter gjennom skolebygget - Voksne leter i skolegården. - Voksne leter i nærområdet. - En voksen går hjem til elevens bostedsadresse. Rektor tar kontakt med foresatte. - Rektor tilbyr foresatte om å komme til skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med foresatte. Rektor skriver loggbok. 2. Etter at foresatte og politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med etaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevgruppen som har opplevd hendelsen får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. (kontaktlærer) Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor. - Alle ansatte ved skolen og SFO blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig. Beredskapsgruppen er aktiv til saken er oppklart. 16

17 Tiltak når ELEV BLIR BORTE PÅ TUR 1. Umiddelbart. Ansvarlig lærer samler alle elevene for å få full oversikt. Ansvarlig lærer spør medelever om de har sett barnet. Ansvarlig lærer får oversikt over når eleven sist var observert. Ansvarlig lærer skriver loggbok. Dersom det er flere voksne sammen med elevgruppen, leter en etter den savnede, og en tar resten av gruppen. Dersom ansvarlig lærer er alene med gruppen, er hele gruppen samlet hele tiden. Dersom gruppen er på offentlig sted (museer, svømmehall eller lignende): Ansvarlig lærer tar kontakt med stedets ansatte og ber om hjelp til å søke etter eleven. Etter minutter tar ansvarlig lærer kontakt med rektor. Rektor/ledelsen tar over ansvaret og veileder ansvarlig lærer i den videre letingen. - Rektor beordrer andre voksne i å hjelpe ansvarlig lærer. Rektor tar kontakt med foresatte. - Rektor tilbyr foresatte om å komme til skolen. Rektor tar kontakt med politiet i samråd med foresatte. Rektor skriver loggbok. 2. Etter at foresatte og politi er koblet inn Rektor samler beredskapsgruppa. Gruppa utfører de arbeidsoppgavene som er skissert i Beredskapsplanen. Rektor tar kontakt med etaten og PPT for veiledning. Rektor tar kontakt med politiet for veiledning. Rektor er medieansvarlig. Elevgruppen som har opplevd hendelsen får snakke ut om hendelsen med voksne på skolen før de går hjem. Ta om nødvendig kontakt med helsesøster eller PPT. Alle foresatte i gruppen blir oppfordret om å hente sitt barn. Rektor koordinerer all leting fra sitt kontor. - Alle ansatte ved skolen og SFO blir involvert i letingen. - Elevgrupper ved skolen får et forsvarlig men minimum tilsyn. Alle voksne som er disponible tar kontakt med rektor for oppgaver tilknyttet letingen. 3. Et døgn etter Rektor informerer alle elevgrupper på skolen om hendelsen. Rektor informerer på skolens hjemmeside om hendelsen, ekstern hjelp og hvilke informasjonskanaler skolen disponerer. Rektor skriver et brev til elever og foresatte, som de får med ranselpost. Elever og foresatte som ønsker å ha kontakt med skolen oppfordres til å ta kontakt. Skoledagen går som vanlig. Beredskapsgruppen er aktiv til saken er oppklart. 17

18 PLAN FOR HÅNDTERING AV VOLD RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Elev(er) er voldelig mot Middels Meget stor medelev B. Ungdom utenfra er voldelig Liten/middels Meget stor mot elev C. Voksne er voldelig mot elev Liten Meget stor Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: - Gode rutiner for å håndheve alminnelige adferdsregler - Gode rutiner for konfliktdemping og aggresjonshåndtering - Gode rutiner for voksenkontroll. - God markering av skolens grenser (gjerder, port osv.) - Gode rutiner for å registrere og henvende seg til fremmede på skolens område. 18

19 Tiltak når ELEV ER VOLDELIG MOT MEDELEV 1. Offeret. Offeret bringes til kontoret. Beredskapsgruppa trer raskt sammen og bestemmer hva som skal gjøres. Voldsofferet sendes til lege (fastlege eller legevakten). En voksen skal alltid være med. Legen bes om å skrive en kort rapport. Foresatte kontaktes. Kontaktlærer har ansvaret. Rektor er ansvarlig for oppfølging av voldsoffer. Dette innebærer også vurdering av behov for beskyttelse. Skademelding til Rikstrygdeverket skal fylles ut på skolens kontor. Rektor avgjør om tilfellet skal meldes til politiet.). Hvis saken skal anmeldes, må de foresatte til skadede gjøre dette. 2. Voldsutøveren: Rektor er ansvarlig for oppfølging av voldsutøver og informasjon til hjemmet. Følgende reaksjoner kan være aktuelle: a) Bortvisning fra undervisningen for å skjerme offeret. Foresatte informeres. b) Melding om brudd på skolens reglement som sendes foresatte. c) Utvisning etter gjeldende regler, 1 dag. 3 dager. 3. De ansatte: I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å hindre en elev i å skade andre. Det er da viktig at flere voksne er til stede. Hvis skolens personale må bruke fysisk makt mot en elev, må det skrives tvangsprotokollskjema, som skal sendes til skole- og barnehagesjefen. Videre oppfølging: Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres forsatte. Den som ser en voldsepisode skal skrive voldsrapport så raskt som mulig. Leveres til rektor snarest. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (politi, PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. 19

20 Tiltak når VOKSNE ELLER UNGDOM UTENFRA ER VOLDELIG MOT ELEV 1. Offeret. Offeret bringes til kontoret. Beredskapsgruppa trer raskt sammen og bestemmer hva som skal gjøres. Voldsofferet sendes til lege (fastlege eller legevakten). En voksen skal alltid være med. Legen bes om å skrive en kort rapport. Foresatte kontaktes. Kontaktlærer har ansvaret. Kontaktlærer er ansvarlig for oppfølging av voldsoffer. Dette innebærer også vurdering av behov for beskyttelse. Skademelding til Rikstrygdeverket skal fylles ut på skolens kontor. Rektor avgjør om tilfellet skal meldes til politiet.. Hvis saken skal anmeldes, må de foresatte til skadede gjøre dette. 2. De ansatte: I voldssaker kan det være nødvendig å gripe inn for å hindre at en elev blir skadet eller forulempet. Den fremmede forsøkes umiddelbart bortvist fra skolens område. Det er da viktig at flere voksne er til stede. Politiet kontaktes ved vold eller trusler om vold. Videre oppfølging: Skolen tar initiativ til samarbeid mellom de involverte elever og deres forsatte. Den som ser en voldsepisode skal skrive voldsrapport så raskt som mulig. Leveres til rektor snarest. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (politi, PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. Kontaktlærer følger opp eleven som har blitt utsatt for hendelsen. Eleven skal tilbys hjelp fra PPT, hvis behov. Kontaktlærer følger opp og formidler evt. behov. 20

21 TERRORSITUASJONER RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig A. Personer utenfra trenger seg Meget liten Meget stor inn for å skade elever eller ansatte B. Voksne vil urettmessig hente Meget liten Meget stor elev, f. eks kidnapping C. Trusler om vold, f. eks Meget liten Meget stor bombetrussel Materiell FOREBYGGENDE ARBEID: - Gode rutiner for voksenkontroll - God markering av skolens grenser (gjerder, port osv.) - Gode rutiner for å registrere og henvende seg til fremmede på skolens område - Gode rutiner for intern varsling - Gode rutiner for ekstern varsling 21

22 Tiltak ved TERRORSITUASJONER OG GISSELTAKING a. Strakstiltak Melding om en terrorsituasjon eller gisseltaking gis straks til kontoret Rektor sender kodet melding over høytalersystemet. Hvis bygningen skal evakueres, brukes brannmelderen. I så fall samles elevene i første omgang ute på skole plassen nedre fotballbane, der elevene også stiller opp ved brannøvelser. Ved kodet melding blir elevene og personalet i klasserommet. Rektor varsler politiet. Rektor informerer skole- og barnehagesjefen og kommunens servicekontor. Læreren ber elevene om å avbryte arbeidet og bli sittende. Han sørger for å låse døra innenfra. Læreren orienterer elevene og ber dem som sitter nærmest vinduet, om å flytte innover i rommet. Elevene får ikke lov til å bruke mobiltelefonene sine. Læreren aktiviserer klassen med høytlesning eller lignende. Klassen blir inne, selv om det ringer til friminutt eller slutt på dagen. Klassen evakuerer bygningen først etter melding fra skolens rektor, ikke etter signal fra brannalarmen. b. Oppfølging Beredskapsgruppa kommer raskt sammen og blir enige om tiltak. Beredskapsgruppa og kontaktlærere informerer foresatte. Rektor kontakter og informerer skole- og barnehagesjefen. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. Kontaktlærer følger opp elevene. Eleven skal tilbys hjelp fra det kommunale kriseteamet og PPT, hvis behov. Kontaktlærer følger opp og formidler evt. behov. c. Strakstiltak Melding om en terrorsituasjon eller gisseltaking gis straks til kontoret. Rektor varsler politiet. Rektor sender kodet melding over høyttaler systemet. Hvis bygningen skal evakueres, brukes brannmelderen. I så fall samles elevene i første omgang ute på skoleplassen, der elevene og også stiller opp ved brannøvelser. Ved kodet melding blir elevene og personalet i klasserommet. Læreren bes melde tilbake om eventuelle mistenkelige gjenstander. Rektor informerer skole- og barnehagesjefen og kommunens servicekontor. Læreren ber elevene om å avbryte arbeidet og bli sittende. Læreren orienterer elevene og ber dem som sitter nærmest vinduet, om å flytte innover i rommet. Elevene får ikke lov til å bruke mobiltelefonene sine. Læreren aktiviserer klassen med høytlesning eller lignende. Klassen blir inne, selv om det ringer til friminutt eller slutt på dagen. Klassen evakuerer bygningen først etter melding fra skolens rektor, ikke etter signal fra brannalarmen. 22

23 d. Oppfølging Beredskapsgruppa kommer raskt sammen og blir enige om tiltak. Beredskapsgruppa og kontaktlærer informerer foresatte. Rektor kontakter og informerer skole- og barnehagesjefen. Forskjellige samarbeidspartnere orienteres etter behov (PPT, helsetjeneste, barnevern). Rektor innkaller beredskapsgruppa for å evaluere tilfellet i ettertid og om nødvendig gjennomgå rutinene på nytt. Kontaktlærer og/eller sosiallærer følger opp elevene. Eleven skal tilbys hjelp fra det kommunale kriseteamet og PPT, hvis behov. Kontaktlærer følger opp og formidler evt. behov. 23

24 PANDEMI RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING: Hendelse Sannsynlighet Menneskelig Materiell A. Enkeltansatte blir syke, Stor Middels Vikarbehov varslet smittefare B. Mange ansatte blir syke Middels Stor Skolen stenges C. Skolen stenges for å hindre smitte Middels Stor Skolen stenges FOREBYGGENDE ARBEID: Gode rutiner for smittevern (håndhygiene mv.) Gode rutiner for å skaffe vikarer Planlegging av virksomhet i sammenslåtte grupper 24

25 Tiltak ved STENGNING AV SKOLEN 1. Strakstiltak Elevene får med seg skolebøkene sine hjem. Elevene får med seg arbeidsoppgaver og beskjed om å bruke Fronter i kontakt med skolen. Rektor fører loggbok 2. Varsling Rektor varsler foreldrene ved hjelp av skolens hjemmeside, Fronter, telefon og lignende. Hvis elevene er på skolen når stengningsvedtaket fattes, sendes det også melding med elevene. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet.for enkeltelever. Kontaktlærerne orienterer sin basisgruppe. - Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. 3. Etterarbeid Kontaktlærerne eller deres vikarer organiserer hjemmeskole på fronter. Følge opp kontakt med foresatte til elevene. Når elevene møter på skolen igjen etter stengningen, er det viktig å følge nøye med og registrere fraværet. Oppdater oversikt over situasjonen til den enkelte eleven og dennes nærmeste Elevene må få ærlige opplysninger om hendelsene. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstrene vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. 25

26 Tiltak ved VARSLING OM SMITTEFARE 1. Strakstiltak Strengere rutiner for håndhygiene og reinhold av lokalene innføres. (Vask hendene med spritservietter, bruk av mye varmt vann.) Elevene unngår store fysiske anstrengelser. Kroppsøving og annen planlagt fysisk aktivitet faller bort. Ingen håndhilsing mv. Lærere som er usikre på om de er smittet og derfor kan være smittekilder, tas ut av den direkte undervisngingen og settes til annet arbeid, gjerne knyttet til opplæring ved bruk av Fronter. De ansatte forberedes på å overta hverandres oppgaver gjennom informasjon og opplæring. Prioritet: Ledelse, reinhold, tilsyn, undervisning. Prioritet: Elever i 1. til 4. trinn kan gis tilbud selv om eldre elever må holdes hjemme. De ansatte forbereder nye grupperinger og opplegg i sammenslåtte klasser. Rektor fører loggbok 2. Varsling Rektor varsler foreldrene ved hjelp av skolens hjemmeside, Fronter, telefon og lignende. Det sendes også melding med elevene. Rektor varsler personalet. Ved behov varsler rektor PPT for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet.for enkeltelever. Kontaktlærerne orienterer sin basisgruppe. - Snakk åpent og konkret om situasjonen. - La elevene snakke om det de tenker/ føler. 3. Etterarbeid Når elevene møter på skolen igjen etter sykefravær, er det viktig å følge nøye med og registrere utviklingen. Innhent om nødvendig ekstern kompetanse for vurdering om enkelte elever har behov for spesiell oppfølging. (PPT, BUP, helsesøster, skolelege) Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstrene vil kunne variere fra elev til elev. Kontakt nødvendige hjelpeinstanser. 26

27 LOGGBOK FOR KRISEHÅNDTERING I SKOLENE I NOME KOMMUNE Registering utført: Dato:. Navn: Tidspunkt Handlingen/meldingens Time/min innhold Hvem gjelder handlingen? Hvem har mottatt meldingen? Meknader 27

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage

Beredskapsplan for Skoemyra barnehage Beredskapsplan for Skoemyra barnehage POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Hvem Styrer: Cecilie Eide Tlf: 92651658 35946141 (Sluseparken) 35946151 (Skoemyra) Styrerassistent: Heidi Tinnesand Tlf: 47885935

Detaljer

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS

Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS Beredskapsplaner for Helgen barnehage SKIENSVEGEN 385, 3830 ULEFOSS POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2015/2016 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september

Detaljer

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE

HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE HANDLINGSPLANER SVENSEID BARNEHAGE -2016/2017 Til alle ansatte & vikarer! Les igjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen. De som er fast ansatte i barnehagen skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E

BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BEREDSKAP U K S O D D E N B A R N E H A G E BORTFØRT: En femåring ble bortført i krysset Strandveien- Skipperveien ved Uksodden barnehage.den etterlyste moren og de to mennene som hjalp henne skal ifølge

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007

Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Tiltaksplan mot mobbing vedtatt april 2007 Planen tar generelt utgangspunkt i studier omkring temaet mobbing av blant annet Erling Roland og Dan Olweus, og tilpasset dette til det spesifikt metodiske i

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

Regelmatrise ved Karasjok skole

Regelmatrise ved Karasjok skole Regelmatrise ved Karasjok skole OAHPIIDOAHPPOPBIRAS/ELEVENES LÆRINGSMILJØ På klasserommet - Rekk opp handa når du vil si noe. - Hør etter og følg beskjeder. - Lytt når andre har ordet.. - Møt opp til rett

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Innhold Beredskapsplan

Innhold Beredskapsplan 1 Innhold Beredskapsplan 1. Barn som ikke blir hentet 2. For større ulykker 3. For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen 4. For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte 5. Ved skilsmisse

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013.

PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE. Gjelder fra mai 2013. PLAN MOT MOBBING SMØRÅS SKOLE Gjelder fra mai 2013. 1 Innholdsfortegnelse Nulltoleranse mot mobbing s 3 Definisjon av mobbing s 4 Digital mobbing s 5 Faresignaler s 6 Kartlegging s 7 Forebyggende tiltak

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund

Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur. > sjekkliste for speidere på tur. Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Norges speiderforbund: Sikkerhet på tur > sjekkliste for speidere på tur Sikkerhetsrutiner i Norges speiderforbund Planlegging Hovedplan (planlegging) Deltakernes forutsetning Turens mål Program Reiserute

Detaljer

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen.

Plan mot mobbing for Etnedal skule 2011-2013 PLAN MOT MOBBING. Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Etnedal skule 2890 ETNEDAL PLAN MOT MOBBING Mål: Alle elever ved Etnedal skule skal føle seg trygge i skolehverdagen. Definisjon av mobbebegrepet: Med mobbing mener vi fysisk og eller psykisk vold rettet

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20

PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 PLAN FOR KRISELEDELSE VED SKOLENE I HEMNE 13/159-3 X20 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver og ansvar for beredskaps- og krisetiltak ved skolene

Detaljer

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon

Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen. Brann 110 Ambulanse 113 Lege Politi 112(02800) Giftinformasjon Handlingsplan for Brann og ulykker i barnehagen Brann 110 Ambulanse 113 Lege 72417660 Politi 112(02800) Giftinformasjon 22591300 Innledning Barnehagen skal gjennom internkontrollen ha en beredskapsplan

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse

* yter førstehjelp * tilkaller ambulanse HANDLINGSPLAN VED ALVORLIGE ULYKKER ELLER DØD I SKOLE- TIDEN I FORHOLD TIL DEN FORULYKKEDE: Den først ankomne ansatte: * yter førstehjelp * tilkaller ambulanse * varsler rektor Ved rektors fravær varsles

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

Brannvern Fylkeshuset i Troms

Brannvern Fylkeshuset i Troms Brannvern Fylkeshuset i Troms Bygg- og eiendomssenteret 1 INNHOLD 1. Organisering Intern fordeling 2. Rømningsplan 3. Branninstruks 4. Bygningsmessig brannsikring 2 1. ORGANISERING INTERN FORDELING Den

Detaljer

Godkjent Siste revideringsdato:

Godkjent Siste revideringsdato: Nordre Land kommune Utarbeidet av: Sos.fag.veileder prosjektgruppe Godkjent 20.04.2010 Siste revideringsdato: 13.11.2013 Rutine ved mobbing Versjon: 1 Revidering: Årlig Ansvar: Skoleleder 1. KVALITETSMÅL/

Detaljer

Hadsel videregående skole

Hadsel videregående skole ved Hadsel videregående skole Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. (Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3) Ver.1.02

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2013/2014. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2013/2014 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORELDRE/FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Rosten skole Lære å leve lære å fly Handlingsplan mot mobbing 1 INNHOLD: 1. Handlingsplan mot mobbing s.2 1.1 Avdekking av mobbing s.2 1.2 Problemløsning av mobbesaker s.2 1.2.1 Aktuelle samarbeidspartnere

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Beredskap i Gildeskål

Beredskap i Gildeskål Beredskap i Gildeskål Beredskapen i Gildeskål kommune bygger på en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse). Uønskede hendelser eller kriser vil fra tid til annen ramme også vår kommune. Når noe slikt

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

SKOLENS REGLER MOT MOBBING: TISLEGÅRD UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Definisjon: En person er mobbet når han/hun blir utsatt for fysiske og/eller psykiske handlinger som ikke har god hensikt. SKOLENS REGLER MOT MOBBING:

Detaljer

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen

Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Plan for elevenes psykososiale skolemiljø Lyngdalsskolen Des. 2013. 1 Innhold Plan for elevenes psykososiale skolemiljø... 1 Lyngdalsskolen... 1 1. Formål... 3 4. Avdekking... 5 5. Håndtering... 6 6. Kontinuerlig,

Detaljer

Singsaker Skole. Plan mot mobbing

Singsaker Skole. Plan mot mobbing Singsaker Skole Plan mot mobbing 1 Fakta om mobbing... 3 1.1 Hva er mobbing?... 3 1.2 Tilskuerne... 3 2 Forebyggende arbeid... 4 2.1 På skolenivå... 4 2.2 På klassenivå... 4 2.3 På individnivå... 4 2.4

Detaljer

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS

TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS TIPS OG RÅD TIL DEG SOM SKAL SØKE LÆREPLASS HVA KAN DU SELV GJØRE? START NÅ! Du må selv ta ansvar for å finne læreplass. Din egen innsats er av stor betydning Du må alltid søke elektronisk om formidling

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Utarbeidet av skolen i samarbeid med elevrådet, foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU) høsten 2007 HANDLINGSPLAN FOR Å FOREBYGGE, OPPDAGE OG STOPPE MOBBING

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker

Løkken Verk Montessoriskole. Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Løkken Verk Montessoriskole Prosedyrer for håndtering av mobbesaker Prosedyre ved mistanke om mobbing. Informasjonshenting gjennom observasjon Har en mistanke om mobbing, undersøker en dette ved observasjon.

Detaljer

Brannverninstruks August 2013

Brannverninstruks August 2013 Brannverninstruks BRANNVERN VED Denne brannverninstruksen inneholder foruten alle instrukser ved også et oversiktskart med avmerket oppsamlingsplass og kart over brannvernorganisasjonen ved. Ansvarlig

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Informasjonshefte om SFO for skoleåret

Informasjonshefte om SFO for skoleåret Informasjonshefte om SFO for skoleåret 2015 2016 1 2 NYTTIG INFORMASJON Adresse Bjørndalsskogen skole, Bjørndalsskogen nr. 37, 5170 BJØRNDALSTRÆ E-postadr: bjorndalsskogen.skole@bergen.kommune.no Direkte

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd.

Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Handlingsplan mot mobbing og krenkende adferd. Granmoen oppvekstsenter Vefsn kommune Sist revidert skolestart 2017 Granmoen oppvekstsenter «Nysgjerrig og sprek i læring og lek!» Rutiner for arbeid med

Detaljer

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole

Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole Oslo kommune Utdanningsetaten STENBRÅTEN SKOLE Handlingsplan mot vold utøvd mot elever eller ansatte ved Stenbråten skole BEREDSKAPSGRUPPE fra 01.09.08: Beredskapsgruppen er den samme i voldstilfeller

Detaljer

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner.

1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 1 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 2 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. 3 Internkontroll kommunale barnehager, beredskapsplaner. AVHENGIG AV ALVORLIGHETSGRAD:

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage.

Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. Tilvenning i Blåveiskroken barnehage. 1 Tilvenning et samarbeid mellom hjemmet og barnehagen Mål: At tilvenningen skal bli en trygg og god tid for barn og foreldre. Alle barn trenger tid til å venne seg

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing

Godkjent av driftsstyret 3.6.2013. Handlingsplan mot mobbing Godkjent av driftsstyret 3.6.2013 Handlingsplan mot mobbing Skoleåret 2013-2017 Innledning Mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt klasse- og skolemiljø uten mobbing Elever som føler seg mobbet

Detaljer

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a)

Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Handlingsplan for elevenes psykososiale arbeidsmiljø ved Gressvik ungdomsskole. ( 9a) Ved Gressvik ungdomsskole er det satt sterkt fokus på at elevene skal føle seg trygge på skolen. Dette betyr at det

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse.

Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk undersøkelse. Arbeid med sosiometrisk kartlegging gir innsikt i vennestruktur i klassen, den enkelte elevs sosiale posisjon, popularitet, innflytelse, positiv og negativ kommunikasjon

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjon på mobbing: En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00

Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Referat fra møte i FAU ved Holla Ungdomsskole Torsdag 17.10.2013 kl. 18.30-20.00 Leder: Heidi Kolle Hustve h.jan@online.n Nestleder: Nina Lillefjær ninalillefjaere@gma Sekretær: Anette Nagelh anette.nagelhus@hot

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Stafettloggen. Handlingsveileder

Stafettloggen. Handlingsveileder Stafettloggen Handlingsveileder Generelt: Loggen kan følge barnet fra opprettelse og ut grunnskole. Loggen kan avsluttes når foresatte og/eller stafettholder anser dette som riktig for barnet/eleven. Det

Detaljer