Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012

2 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke s. 7 Når elever forsvinner s. 8 Dødsfall elev s. 9, 10 Dødsfall personale s. 11 Dødsfall i elevens nære familie s. 12 Selvmord s. 13 VEDLEGG: Vanlige og normale reaksjoner s. 14 Pressemelding og Varslingsplan for personalet s. 15 BREVMALER: Dødsfall elev s. 16 Begravelse elev s. 17 Dødsfall personale s.18 Begravelse personale s.19 2

3 Innledning KRISE er en uventet, negativ hendelse/situasjon som vi kan håndtere selv. KATASTROFE er en uventet, negativ hendelse/situasjon som vi ikke kan håndtere selv. Alle former for krisesituasjoner trenger en beredskap. Beredskapens kvalitet er avgjørende for om situasjonen forblir kun en krise, eller om den får utvikle seg til en katastrofe. Dette er Åsveien skoles Beredskapsplan for håndtering av ulykker og død blant skolens elever og personale. Den skal sikre at vi handler relevant i en krisesituasjon. Den skal hjelpe oss til å handle gjennomtenkt i situasjoner hvor vi ikke har god tid til å tenke. Den må derfor løftes fram og gjennomgås ved starten av hvert nytt skoleår, slik at den blir det hjelpemiddelet den er ment å være. Planens side 3 er ment som en HURTIGHJELP den skal henges opp sammen med branninstruksen. Planen er bygd opp slik at det skal være tydelig hvem som har ansvar for hva: Skoleledelsens ansvar Overordnet ansvar Ivaretar de som er direkte berørt av hendelsen, pårørende sammen med kontaktlærer Ivaretar personalet Kontakt med instanser utenfor skolen ( politi, sykehus, prest, media ) Beredskapsgruppens ansvar Støtter skoleledelsen i dens arbeid Kontortekniske oppgaver Tekniske/ praktiske oppgaver Kontaktlærers ansvar Ivaretar de som er direkte berørt av hendelsen, pårørende sammen med ledelsen Ivaretar elever / foresatte Det øvrige personalets ansvar Støtter kontaktlærer i dennes arbeid Står til rådighet for ledelsen/beredskapsgruppen ved behov 3

4 KRISE? Brann Politi Ambulanse Administrasjon SFO (725) (725) Ta hånd om akuttsituasjonen 2. Kontakt ledelsen umiddelbart Skolens ledelse Rektor Stein Wasmuth Fagleder - stedfortredende rektor Tone Aspli Fagleder SFO-leder Astrid B Johansen Fagleder TPO Vigdis Vormdal Ansvarsrekkefølge hvis rektor er fraværende: Stedfortredende rektor / fagleder / fagleder TPO / SFO- leder / tillitsvalgt / verneombud (de to sistnevnte etter avtale). Dersom skoleledelsen er fraværende og det er behov for bistand, kontaktes rådmannen. Be om å få snakke med kommunaldirektør for utdanning og oppvekst. Dersom hun/han ikke er tilgjengelig, be om å få snakke med en annen i administrasjonen. 3. Skolens ledelse vurderer i hvert tilfelle om beredskapsgruppen skal tre i aksjon. Beredskapsgruppe i tillegg til skolens ledelse Tillitsvalgt Ole Bekken Verneombud Anette Vaagland Kontorfullmektig Solvor Berg Jensen Vaktmester Kjell Karlsen Viktige telefonnummer Barne- og familietjenesten kriseteam Byåsen legesenter Byåsen prestekontor Byåsen tannklinikk Giftinformasjonssentralen Helsesøster Åsveien skole / Trondheim politikammer / Trondheim kommune/ kommunaldirektør

5 Håndtering av media 1. HVEM a) Skolelens ledelse Rektor eller den rektor bemyndiger har all kontakt med media. Foresatte varsles og inviteres til møte med skolens ledelse. Foresatte tilbys hjelp, støtte og råd om hvordan de kan forholde seg til media, samt informasjon om skolens mediestrategi (Håndtering av media). 2. HVORDAN a) Skaff oversikt Rektor skaffer seg oversikt over situasjonen så langt det er mulig. Rektor vurderer om det skal lages en pressemelding. Momenter s. 13. Følgende spørsmål tenkes igjennom: Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Hvem er involvert/ hvem har det skjedd med? Når skjedde det? Hvem er varslet av hvem? Hvilke tiltak er iverksatt? Hvilke tiltak må vi iverksette? b) Legg en plan Sammen med beredskapsgruppen legger rektor en plan med bakgrunn i det de vet, og de planer som gjelder. Det klargjøres hvem som uttaler seg til media. c) Involverte elever og personell Involverte elever og personell skjermes for media d) Hold oversikt og informér Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. Rådmannen skal informeres. e) Hvis media møter på skolen Mediefolkene samles på Personalrommet for å motta den informasjonen som er tilgjengelig. Lag oppslag på ytterdøra. 5

6 3. HVA SIES/ HVILKEN INFO GIS a) Hendelsen er offentlig Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes og/eller kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse må dette presiseres når en uttaler seg. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever eller ansatte. Den/de involverte samles for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. Ved behov tilbys hjelp fra Barne- og ungdomstjenestens kriseteam, prest, advokat etc. b) Unngå spekulasjoner Ingen spekulasjoner eller antakelser om årsak eller skyldsspørsmål skal ut. Det er kun fakta som skal omtales i den første fasen. c) Innrøm manglende oversikt Forklar media at dette er det du nå vet og at du på avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen. d) Fortell selv den negative nyheten først Ved at skolen selv forteller den negative nyheten, vil en kunne unngå de oppslagene en "avsløring" vil gi. e) Tips til uttalelser Ved første henvendelse fra media kan skolen uten særlig oversikt uttale: Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Evt. uttrykke delaktighet i sorg. Vi jobber etter skolens beredskapsplan. Barne- og familietjenesten bistår skolen i oppfølging av elevene. Vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har skjedd. Vi vil gjøre alt som er mulig for at dette ikke skal skje igjen. Ingen kommentar er ikke å anbefale. 6

7 Ulykker Strakstiltak på ulykkesstedet Rektor/ledelsen varsles av den som først ankommer. Ambulanse tilkalles 113 Førstehjelp settes i gang. Elevene holdes unna ulykkesstedet. Dersom ulykken skjer i utetid, utløses brannalarmen for å samle elevene på samlingsplassen. Beredskapsgruppen/eventuelt lærer(e) har ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitner til ulykken. Elever i sjokktilstand må få særbehandling, ev. av helsepersonell. Rektor vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. Varsling Rektor underretter hjemmet/hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Dersom ulykken har dødelig utgang følges rutinene for sykehus/politi/prest. Rektor varsler personalet. (Varslingskjede -UDF). Kontaktlærerne orienterer sine klasser. Ved behov kontaktes Barne- og familietjenesten for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler kommunaldirektøren. Omsorg for elevene Elevene bringes inn i klasserommet. Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Se Innhold i støttesamtale s. 12. La elevene snakke om det de tenker/føler. Den første informasjonen bør skje på grunnlag av et skriftlig notat fra ledelsen for å sikre at alle får den samme og likelydende informasjon. Skriftlig orientering sendes med elevene hjem. Ingen elever sendes hjem uten at det er voksne hjemme. De av elevene som ikke har noen hjemme, får være igjen på skolen sammen med noen voksne til foreldre/ foresatte kommer hjem. Etterarbeid Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. Beredskapsgruppen i samarbeid med kontaktlærerne, følger opp kontakt med foresatte til berørte elever. Når elevene etter en ulykke igjen møter på skolen, er kontaktlærer ekstra nøye med å registrere fravær. Rektor/ beredskapsgruppen vurderer også informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av rektor/ kontaktlærer i forhold til gjenforening med klasse og skolemiljø. 7

8 Når elever forsvinner Fra skolens område - På turer/ utflukter Når elever forsvinner skal skolens kontor varsles umiddelbart Notér tidspunktet for forsvinningen. Aksjon settes i gang med ledelse fra kontoret; ev. beredskapsgruppa. Ring umiddelbart til: Foreldre/ foresatte Politi (spør etter Operasjonssentralen) Hjelpeliste ved kartlegging av situasjonen: Hva vet vi? Har det skjedd noe spesielt? Snakk med: medelever foreldre/ foresatte andre Hvor bor de elevene som er forsvunnet? Hvor kan elevene antas å ha gått? Leteaksjon/ mannskap: Personale/ foreldre/ andre Organiseres i roder Send med bilder av eleven/e Husk mobiltelefon Debriefing: elever foreldre lærer/e skolens ledelse ev. politi Aksjon over: informasjon til alle som er blitt alarmert/ vært med på aksjonen informasjon til øvrige personale 8

9 Dødsfall elev Umiddelbart etter dødsfallet Rektor underretter kontaktlærer og det øvrige personalet. Dersom kontaktlæreren får beskjed først, kontakter hun/ han rektor umiddelbart. Kontaktlæreren underretter klassen og "beholder" klassen resten av skoledagen, med en kollega som hjelp og støtte. Skolens øvrige klasser underrettes av "sine" lærere. Informasjonen bør skje på grunnlag av et skriftlig notat fra ledelsen, for å sikre at alle får samme, likelydende informasjon. Dødsfall etter skoleslutt Hele skolens personale varsles og bes møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. Se Varslingskjede (Vedlegg). Omsorg for elevene Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Se Innhold i støttesamtale s. 12. La elevene snakke om det de tenker/føler. Alle elevene får med seg skriftlig informasjon hjem. Brevmal (Vedlegg). Ingen elever sendes hjem uten at det er voksne hjemme. De av elevene som ikke har noen hjemme, får være igjen på skolen sammen med noen voksne til foreldre/ foresatte kommer hjem. Videre prosedyrer Når alle klasser er informert heises flagget på halv stang etter kl Alle foresatte i den involverte klassen varsles i løpet av dagen. Kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen drøfter med pårørende om de ønsker at klassekameratene kan delta i begravelsen. Kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen inviterer til et foreldresamling for den/de involverte klassen(e) så snart som mulig, for samtale og orientering. Fagperson bør være tilstede. Beredskapsgruppen kontakter helsesøster, presten og Barne- og ungdomstjenesten for å være tilgjengelig på skolen. Minnestund Dagen etter dødsfallet holdes minnestund i gymnastikksal/ eventuelt i elevens klasse. Skolens prest, event. repr. for andre trossamfunn/ livssynssamfunn er med i planlegging og gjennomføring. Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde Rolig, høytidelig musikk spilles Sang Rektor taler I klassen til avdøde må kontaktlæreren ha med en kollega som hjelp og støtte. Presten går gjennom prosedyren for begravelsen i den avdødes klasse. 9

10 Syning Beredskapsgruppen avklarer med prest, pårørende og foreldre/ foresatte til klassekameratene om det skal arrangeres syning. Begravelsesdagen Dersom det gis klarsignal, forbereder kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen klassens deltakelse. Foresatte informeres. Brevmal (Vedlegg). Det må være frivillig deltakelse. Elever som skal delta, må være i følge med foresatte eller en annen voksen. Kontaktlærer får oversikt over hvilke barn som skal delta. Det holdes en kort samling ved flaggstanga med alle skolens elever i forbindelse med flaggheisingen på begravelsesdagen. Etterarbeid - Sorgarbeid Kontaktlærer får hjelp og støtte fra beredskapsgruppen og kollegaer. Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner. Noen kommer raskt i gang med sorgen, andre vil først senere vise merkbare reaksjoner. Barn går ofte inn og ut av sorgen. Av og til kan dette knyttes opp mot skyldfølelse fordi elevene fortsatt kan leke og ha det gøy på tross av at de også sørger. Barn og tenåringer kan ofte ha "magisk" tenkning i form av: Døde hun fordi jeg sa hun var dum? Døde han fordi jeg sparket han en gang? I slike tilfeller er det viktig med veiledning og korrigering. Samtaler i klassen der en setter navn på tanker og følelser er fortsatt av stor betydning. Strukturen for samtalene kan være: Introduksjon Fakta Tanker Reaksjoner Informasjon Avslutning Bruk av skjønnlitteratur for ulike alderstrinn er et godt utgangspunkt for samtaler. Barne- og ungdomstjenesten, helsesøster og presten er viktige ressurspersoner i etterarbeidet. 10

11 Dødsfall i personalet Dødsfall etter at skolen er slutt Hele skolens personale blir oppringt og får informasjon om hva som er hendt. De bes møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. (Varslingskjede -UDF). Neste skoledag Rektor informerer personalet. Rektor informerer den/de klassene læreren underviser i. Kontaktlærerne informerer sine klasser om dødsfallet/ulykken. Når alle klasser er informert heises flagget på halv stang etter kl Klasseromsamtale/støttesamtale gjennomføres. Se Innhold i støttesamtale s. 12. Evt. informasjonsbrev til de foresatte. Brevmal (Vedlegg). Minnestund Dagen etter dødsfallet/ulykken avholdes minnestund i gymsalen. Rektor leder minnestunden: Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde Rolig, høytidelig musikk spilles Sang Rektor taler Sang Beredskapsgruppen, lærere, evt. skolehelsetjenesten/barne- og ungdomstjenesten/prest/diakon må være tilgjengelig for de som har behov for samtale etter minnestunden. Begravelsen Det flagges på halv stang. Hele personalet deltar. Elevene får fri i god tid før begravelsen. Elever som skal delta må få følge av en voksen. Evt. informasjonsbrev til de foresatte. Brevmal (Vedlegg). 11

12 Dødsfall i elevens nære familie Kontaktlærer informerer rektor om dødsfallet. Kontaktlærer informerer teamet og resten av personalet. Kontaktlærer, eventuelt en fra beredskapsgruppen, tar kontakt med familien eller pårørende for å få eksakt informasjon, og for å få rede på om eleven har spesielle ønsker, eventuelt få vite når eleven kommer på skolen. Elevene i klassen til den som har mistet foreldre/søsken blir informert av kontaktlærer om hva som har skjedd. Elevene kan lage en tegning, skrive et dikt eller en hilsen til den berørte eleven. Kontaktlærer kan eventuelt gå hjem til eleven med hilsen/tegninger fra klassen og uttrykke sin medfølelse. Et brev til foreldrene i klassen kan vurderes sendt, i samråd med den berørte familien. Elevene bør få anledning til å stille spørsmål og eventuelt få tid til samtaler i de nærmeste dagene. Kontaktlærer bør konferere med klassekontaktene vedrørende blomster og en personlig hilsen til elevene fra klassen, eventuelt en bukett til begravelsen. Hvis noen av elevene ønsker å delta i begravelsen, må de ha foreldre med seg, eller en annen som kan være til støtte for dem. Kontaktlærer bør gå i begravelsen. Først og sist: Omsorg for den eleven som har mistet foreldre/søsken! 12

13 Selvmord Umiddelbart etter dødsfallet Kontakt de pårørende for, i samråd med dem, å bestemme hva som skal sies. Gi faktisk informasjon om hendelsen. Unngå å spekulere i mulige motiv. Etterarbeid Planen for dødsfall følges, men man bør være spesielt oppmerksom på at i tillegg til sjokket og sorgen kan selvbebreidelse og dårlig samvittighet komme mye sterkere inn enn i forbindelse med andre dødsfall. Vi kan også møte en syndebukkproblematikk Hvis noen spesielle har påført den døde store belastninger, og dette er kjent, vil andre fort kunne danne vonde (hatske) fronter mot dem det gjelder. Det kan ofte være personer som selv sliter med uutholdelig skyldsfølelse som er mest ivrig etter å finne en syndebukk. 13

14 Vanlige og normale reaksjoner - uvirkelighetsfølelse - angst - søvn og drømmer - irritasjon og skvettenhet - konsentrasjonsvansker - andre forhold Innhold i en støttesamtale Hensikt: Gi de involverte anledning til å uttale seg om hvordan de opplevde hendelsen. Spørsmål/ problemområder: Tanker: Følelser: Inntrykk: Reaksjoner: - hva tenkte du? - hvordan oppfattet du det? - hvordan ser du på det nå? - hva følte du? - ble du irritert, sint, redd? - da det sto på? - mens vi sitter her? - hva husker du best? - syn-hørsel- lukt-berøring - hvordan reagerte du? - i selve situasjonen? - etterpå? Oppfølging Den/ de utsatte bør komme tilbake på skolen/ jobb så snart som mulig. Dersom det ikke er personskade, skal det helst skje påfølgende dag eller så fort som mulig. Det er viktig at utsatte personer ikke isolerer seg og blir borte fra skolen/ jobben i lengre tid. Dersom den utsatte er en lærer, skal vedkommende fristilles i forhold til ansvar den første tiden, men være i miljøet for å samtale med kolleger og andre personer. Den utsatte skal ha samtale med skolens ledelse. Det etableres kollegastøtteordning. Den utsatte må tidlig eksponeres for det sted der situasjonen skjedde. Det bør gjøres sammen med en person som vedkommende er trygg på. Hensikten er å forebygge angst for det spesielle stedet eller lignende steder. Det bør utarbeides en plan for hvordan den utsatte skal forholde seg den første tiden Skoleledelsen går igjennom planen med den utsatte. 14

15 Pressemelding momenter Åsveien skole har i dag vært rammet av en tragisk ulykke/ dødsfall. Tidspunkt? Hva skjedde? Hvor? Involverte? (Hvilke tiltak er iverksatt - Hvilke tiltak iverksettes videre) Skolens beredskapsplan. Varslingsplan for personalet UDF sin Varslingsliste for Åsveien skole benyttes. Denne omfatter ledelsen de fleste lærerne enkelte i SFO-personalet Egen varslingsgliste for assistenter Husk vikarene driftsansvarlig 15

16 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Dødsfall elev Skolen har i dag mottatt den triste beskjeden at ( elevens navn/klasse) er død. Dette går sterkt inn på oss alle og i særlig grad på elevene i ( elevens navn) sin klasse. Det vil bli arrangert minnestund i klassen i morgen (dag og dato). Vi vil bruke mye tid de nærmeste dagene til å snakke sammen om det som har skjedd. Skolen vår vil bli merket av tragedien i tiden framover. Skolehelsetjenesten, Barne- og familietjenesten og bydelens prest vil være tilgjengelige og bistå skolen i sorgarbeidet. (Evt. andre) Det er av stor betydning for elevene at det også snakkes åpent hjemme om det som har skjedd. Er det behov for ytterligere opplysninger eller hjelp, kan skolens ledelse kontaktes på telefon Skolen innkaller foresatte i klasse (klassens navn) til møte ( dato/ tid / sted). Andre foresatte som er sterkt berørt av sorgen, er også velkomne til å delta. På møtet vil skolen redegjøre for det arbeidet som er gjort, og hvordan skolen vil legge tilrette for den videre sorgbearbeidelsen. Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 16

17 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Begravelse (Elevens navn)s begravelse blir (dag, dato, klokkeslett, sted). I forståelse med (elevens navn) familie inviteres elevene i klasse (klassens navn) til å delta i begravelsen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Elever som deltar, må være i følge med foresatte eller en annen voksen som eleven kjenner. Klassestyrer vil også delta i begravelsen. Elever som ikke skal delta i begravelsen, møter i klasserommet til vanlig tid. Foreldremøte holdes før begravelsen. (dag og dato) Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor Svarfrist (dato) Elevens navn:... Klasse:... Skal delta i (navn)s begravelse Sammen med... Skal ikke delta i (navn)s begravelse Foresattes underskrift 17

18 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Dødsfall lærer/ personale Skolen har i dag mottatt den triste beskjeden at (navn) er død. Dette går sterkt inn på oss alle og i særlig grad på elevene i klassen. Vi vil bruke mye tid de nærmeste dagene til å snakke sammen om det som har skjedd. Skolen vår vil bli merket av tragedien i tiden framover. Skolehelsetjenesten, Barne- og familietjenesten og bydelens prest vil være tilgjengelige og bistå skolen i sorgarbeidet. (Evt. andre) Presten vil være med på en minnestund i klassen i morgen. Det er av stor betydning for elevene at det også snakkes åpent hjemme om det som har skjedd. Er det behov for ytterligere opplysninger eller hjelp, kan skolens ledelse kontaktes på telefon Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 18

19 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Begravelse (Navn)s begravelse blir (dag, dato, klokkeslett, sted). I forståelse med (navn) familie inviteres elevene i klasse (klassens navn) til å delta i begravelsen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Elever som deltar, må være i følge med foresatte eller en annen voksen som eleven kjenner. Skolens personale vil også delta i begravelsen. Skoledagen avsluttes derfor for alle elevene kl. (tidspunkt- dag-dato). SFO holder åpent/ikke åpent. Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 19

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Krise- og beredskapsplan

Krise- og beredskapsplan Krise- og beredskapsplan Holmen skole Grunnskole og videregående skole Skolens beredskapsgruppe Funksjon Navn Jobb tlf Mobil tlf Leder Rektor Bjørn Henning Fredriksen 66855301 93285620 Nestleder Ass. rektor

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØDSFALL FOR BARNE OG UNGDOMSSKOLER RYGGE KOMMUNE Ansvarlig: Helseopplysningskommiteèn Sist endret: 16. mars 2012 Gjelder til: 16. mars 2014 Forord Er du forbredt? Ulykker

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN

ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN ALTA KOMMUNE BARN OG UNGE SEKTOREN Viktige telefonnumre: BRANN 110 AMBULANSE 113 POLITI 112 Strømstans Vannskader Innbrudd/hærverk Dagtid: 5523 Vakttelefon: 48 21 84 14 Drift og utbygging Meldes: Postmottak.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG

BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser. Kriser og krisehåndtering. Versjon 1,3 OFFENTLIG BEREDSKAPSPLAN for kriser, brann, ulykker og alvorlige hendelser Kriser og krisehåndtering Versjon OFFENTLIG Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 3 Omfang... 3 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse...

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE

VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE VOLD, TRAKASSERING OG TRUSSELHANDLINGER MOT ANSATTE Rutiner, prosedyrer og beredskap i Ålesundsskolen Et samarbeidsprosjekt mellom arbeidstakerorganisasjonene, vernetjenesten og undervisningssektoren våren

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET

ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET ALVORLIGE ULYKKER, SYKDOM, DØDSFALL I SKOLEMILJØET HANDLINGSPLAN Når det utenkelige skjer. Versjn 1 Mars 2010 Alvrlige ulykker, sykdm, dødsfall i sklemiljøet I N N H O L D Viktige telefnnumre s 3 Rektrs

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp

Barnehagene i Notodden. Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp Barnehagene i Notodden Håndbok ved behov for øyeblikkelig hjelp rev. april 2015 INNHOLD 1.0 VARSLING VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... 3 1.1 VARSLINGSKART... 3 2.0 OVERSIKT OVER TILTAK... 5 2.1 HER OG

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE

TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE SOKNDAL SKOLE Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven 1 TILTAKSPLAN VED VOLD OG TRAKASSERING MOT ANSATTE... 1 SOKNDAL SKOLE... 1 Bakgrunn: Arbeidsmiljøloven... 1 DEFINISJON:...

Detaljer

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert:

INNHOLD ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE RUTINER FOR: Atlanten vgs Dato: Forfatter: Rutine for Versjon: Sist revidert: INNHOLD RUTINER FOR: 1. AVVIKSMELDING 2. BRUK AV VERNEUTSTYR 3. BRUK OG ENDRING AV PASSORD 4. EKSKURSJONER OG STUDIETURER (GML) 5. ELEV KLAGER SAKSGANG 6. FØRSTEHJELP OPPLÆRING 7. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Til deg som har mistet noen i selvmord

Til deg som har mistet noen i selvmord Til deg som har mistet noen i selvmord Foto: Anita Sælø Introduksjon Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte ved selvmord.

Detaljer