Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012"

Transkript

1 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012

2 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke s. 7 Når elever forsvinner s. 8 Dødsfall elev s. 9, 10 Dødsfall personale s. 11 Dødsfall i elevens nære familie s. 12 Selvmord s. 13 VEDLEGG: Vanlige og normale reaksjoner s. 14 Pressemelding og Varslingsplan for personalet s. 15 BREVMALER: Dødsfall elev s. 16 Begravelse elev s. 17 Dødsfall personale s.18 Begravelse personale s.19 2

3 Innledning KRISE er en uventet, negativ hendelse/situasjon som vi kan håndtere selv. KATASTROFE er en uventet, negativ hendelse/situasjon som vi ikke kan håndtere selv. Alle former for krisesituasjoner trenger en beredskap. Beredskapens kvalitet er avgjørende for om situasjonen forblir kun en krise, eller om den får utvikle seg til en katastrofe. Dette er Åsveien skoles Beredskapsplan for håndtering av ulykker og død blant skolens elever og personale. Den skal sikre at vi handler relevant i en krisesituasjon. Den skal hjelpe oss til å handle gjennomtenkt i situasjoner hvor vi ikke har god tid til å tenke. Den må derfor løftes fram og gjennomgås ved starten av hvert nytt skoleår, slik at den blir det hjelpemiddelet den er ment å være. Planens side 3 er ment som en HURTIGHJELP den skal henges opp sammen med branninstruksen. Planen er bygd opp slik at det skal være tydelig hvem som har ansvar for hva: Skoleledelsens ansvar Overordnet ansvar Ivaretar de som er direkte berørt av hendelsen, pårørende sammen med kontaktlærer Ivaretar personalet Kontakt med instanser utenfor skolen ( politi, sykehus, prest, media ) Beredskapsgruppens ansvar Støtter skoleledelsen i dens arbeid Kontortekniske oppgaver Tekniske/ praktiske oppgaver Kontaktlærers ansvar Ivaretar de som er direkte berørt av hendelsen, pårørende sammen med ledelsen Ivaretar elever / foresatte Det øvrige personalets ansvar Støtter kontaktlærer i dennes arbeid Står til rådighet for ledelsen/beredskapsgruppen ved behov 3

4 KRISE? Brann Politi Ambulanse Administrasjon SFO (725) (725) Ta hånd om akuttsituasjonen 2. Kontakt ledelsen umiddelbart Skolens ledelse Rektor Stein Wasmuth Fagleder - stedfortredende rektor Tone Aspli Fagleder SFO-leder Astrid B Johansen Fagleder TPO Vigdis Vormdal Ansvarsrekkefølge hvis rektor er fraværende: Stedfortredende rektor / fagleder / fagleder TPO / SFO- leder / tillitsvalgt / verneombud (de to sistnevnte etter avtale). Dersom skoleledelsen er fraværende og det er behov for bistand, kontaktes rådmannen. Be om å få snakke med kommunaldirektør for utdanning og oppvekst. Dersom hun/han ikke er tilgjengelig, be om å få snakke med en annen i administrasjonen. 3. Skolens ledelse vurderer i hvert tilfelle om beredskapsgruppen skal tre i aksjon. Beredskapsgruppe i tillegg til skolens ledelse Tillitsvalgt Ole Bekken Verneombud Anette Vaagland Kontorfullmektig Solvor Berg Jensen Vaktmester Kjell Karlsen Viktige telefonnummer Barne- og familietjenesten kriseteam Byåsen legesenter Byåsen prestekontor Byåsen tannklinikk Giftinformasjonssentralen Helsesøster Åsveien skole / Trondheim politikammer / Trondheim kommune/ kommunaldirektør

5 Håndtering av media 1. HVEM a) Skolelens ledelse Rektor eller den rektor bemyndiger har all kontakt med media. Foresatte varsles og inviteres til møte med skolens ledelse. Foresatte tilbys hjelp, støtte og råd om hvordan de kan forholde seg til media, samt informasjon om skolens mediestrategi (Håndtering av media). 2. HVORDAN a) Skaff oversikt Rektor skaffer seg oversikt over situasjonen så langt det er mulig. Rektor vurderer om det skal lages en pressemelding. Momenter s. 13. Følgende spørsmål tenkes igjennom: Hva har skjedd? Hvor har det skjedd? Hvem er involvert/ hvem har det skjedd med? Når skjedde det? Hvem er varslet av hvem? Hvilke tiltak er iverksatt? Hvilke tiltak må vi iverksette? b) Legg en plan Sammen med beredskapsgruppen legger rektor en plan med bakgrunn i det de vet, og de planer som gjelder. Det klargjøres hvem som uttaler seg til media. c) Involverte elever og personell Involverte elever og personell skjermes for media d) Hold oversikt og informér Loggfør alle tiltak og all kontakt. Følg med i media, nye utspill kan komme. Rådmannen skal informeres. e) Hvis media møter på skolen Mediefolkene samles på Personalrommet for å motta den informasjonen som er tilgjengelig. Lag oppslag på ytterdøra. 5

6 3. HVA SIES/ HVILKEN INFO GIS a) Hendelsen er offentlig Hendelsen skal kunne omtales umiddelbart, men uten at navn på involverte og årsak nevnes og/eller kommenteres. Dersom det foreløpig bare er spekulasjoner om en mulig hendelse må dette presiseres når en uttaler seg. Arbeidsgiver skal alltid verne og støtte de som er innblandet i en krise, det være seg gjerningsmann, offer, pårørende, elever eller ansatte. Den/de involverte samles for en gjennomgang av hva som har skjedd og hva som vil skje videre. Ved behov tilbys hjelp fra Barne- og ungdomstjenestens kriseteam, prest, advokat etc. b) Unngå spekulasjoner Ingen spekulasjoner eller antakelser om årsak eller skyldsspørsmål skal ut. Det er kun fakta som skal omtales i den første fasen. c) Innrøm manglende oversikt Forklar media at dette er det du nå vet og at du på avtalt tidspunkt vil komme tilbake med utfyllende informasjon. Hold denne avtalen. d) Fortell selv den negative nyheten først Ved at skolen selv forteller den negative nyheten, vil en kunne unngå de oppslagene en "avsløring" vil gi. e) Tips til uttalelser Ved første henvendelse fra media kan skolen uten særlig oversikt uttale: Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Evt. uttrykke delaktighet i sorg. Vi jobber etter skolens beredskapsplan. Barne- og familietjenesten bistår skolen i oppfølging av elevene. Vi gjør alt vi kan for å få oversikt over hva som har skjedd. Vi vil gjøre alt som er mulig for at dette ikke skal skje igjen. Ingen kommentar er ikke å anbefale. 6

7 Ulykker Strakstiltak på ulykkesstedet Rektor/ledelsen varsles av den som først ankommer. Ambulanse tilkalles 113 Førstehjelp settes i gang. Elevene holdes unna ulykkesstedet. Dersom ulykken skjer i utetid, utløses brannalarmen for å samle elevene på samlingsplassen. Beredskapsgruppen/eventuelt lærer(e) har ansvar for å registrere og ta seg spesielt av de som har vært vitner til ulykken. Elever i sjokktilstand må få særbehandling, ev. av helsepersonell. Rektor vurderer behov for skriftlig orientering til berørte elevers foresatte og øvrige foresatte ved skolen. Varsling Rektor underretter hjemmet/hjemmene om ulykken, men ikke om utfallet. Dersom ulykken har dødelig utgang følges rutinene for sykehus/politi/prest. Rektor varsler personalet. (Varslingskjede -UDF). Kontaktlærerne orienterer sine klasser. Ved behov kontaktes Barne- og familietjenesten for bistand og faglig vurdering av oppfølgingsbehovet. Rektor varsler kommunaldirektøren. Omsorg for elevene Elevene bringes inn i klasserommet. Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Se Innhold i støttesamtale s. 12. La elevene snakke om det de tenker/føler. Den første informasjonen bør skje på grunnlag av et skriftlig notat fra ledelsen for å sikre at alle får den samme og likelydende informasjon. Skriftlig orientering sendes med elevene hjem. Ingen elever sendes hjem uten at det er voksne hjemme. De av elevene som ikke har noen hjemme, får være igjen på skolen sammen med noen voksne til foreldre/ foresatte kommer hjem. Etterarbeid Elevene må få ærlige opplysninger om hva som har hendt. Beredskapsgruppen i samarbeid med kontaktlærerne, følger opp kontakt med foresatte til berørte elever. Når elevene etter en ulykke igjen møter på skolen, er kontaktlærer ekstra nøye med å registrere fravær. Rektor/ beredskapsgruppen vurderer også informasjonsbehovet overfor øvrige foresatte. Vær oppmerksom på mulige etterreaksjoner. Reaksjonsmønstre etter en ulykke vil kunne variere fra elev til elev. Dersom eleven(e) kommer tilbake med varige skader etter ulykken, følges dette spesielt opp av rektor/ kontaktlærer i forhold til gjenforening med klasse og skolemiljø. 7

8 Når elever forsvinner Fra skolens område - På turer/ utflukter Når elever forsvinner skal skolens kontor varsles umiddelbart Notér tidspunktet for forsvinningen. Aksjon settes i gang med ledelse fra kontoret; ev. beredskapsgruppa. Ring umiddelbart til: Foreldre/ foresatte Politi (spør etter Operasjonssentralen) Hjelpeliste ved kartlegging av situasjonen: Hva vet vi? Har det skjedd noe spesielt? Snakk med: medelever foreldre/ foresatte andre Hvor bor de elevene som er forsvunnet? Hvor kan elevene antas å ha gått? Leteaksjon/ mannskap: Personale/ foreldre/ andre Organiseres i roder Send med bilder av eleven/e Husk mobiltelefon Debriefing: elever foreldre lærer/e skolens ledelse ev. politi Aksjon over: informasjon til alle som er blitt alarmert/ vært med på aksjonen informasjon til øvrige personale 8

9 Dødsfall elev Umiddelbart etter dødsfallet Rektor underretter kontaktlærer og det øvrige personalet. Dersom kontaktlæreren får beskjed først, kontakter hun/ han rektor umiddelbart. Kontaktlæreren underretter klassen og "beholder" klassen resten av skoledagen, med en kollega som hjelp og støtte. Skolens øvrige klasser underrettes av "sine" lærere. Informasjonen bør skje på grunnlag av et skriftlig notat fra ledelsen, for å sikre at alle får samme, likelydende informasjon. Dødsfall etter skoleslutt Hele skolens personale varsles og bes møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. Se Varslingskjede (Vedlegg). Omsorg for elevene Snakk åpent og konkret om det som har skjedd. Se Innhold i støttesamtale s. 12. La elevene snakke om det de tenker/føler. Alle elevene får med seg skriftlig informasjon hjem. Brevmal (Vedlegg). Ingen elever sendes hjem uten at det er voksne hjemme. De av elevene som ikke har noen hjemme, får være igjen på skolen sammen med noen voksne til foreldre/ foresatte kommer hjem. Videre prosedyrer Når alle klasser er informert heises flagget på halv stang etter kl Alle foresatte i den involverte klassen varsles i løpet av dagen. Kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen drøfter med pårørende om de ønsker at klassekameratene kan delta i begravelsen. Kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen inviterer til et foreldresamling for den/de involverte klassen(e) så snart som mulig, for samtale og orientering. Fagperson bør være tilstede. Beredskapsgruppen kontakter helsesøster, presten og Barne- og ungdomstjenesten for å være tilgjengelig på skolen. Minnestund Dagen etter dødsfallet holdes minnestund i gymnastikksal/ eventuelt i elevens klasse. Skolens prest, event. repr. for andre trossamfunn/ livssynssamfunn er med i planlegging og gjennomføring. Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde Rolig, høytidelig musikk spilles Sang Rektor taler I klassen til avdøde må kontaktlæreren ha med en kollega som hjelp og støtte. Presten går gjennom prosedyren for begravelsen i den avdødes klasse. 9

10 Syning Beredskapsgruppen avklarer med prest, pårørende og foreldre/ foresatte til klassekameratene om det skal arrangeres syning. Begravelsesdagen Dersom det gis klarsignal, forbereder kontaktlærer i samarbeid med beredskapsgruppen klassens deltakelse. Foresatte informeres. Brevmal (Vedlegg). Det må være frivillig deltakelse. Elever som skal delta, må være i følge med foresatte eller en annen voksen. Kontaktlærer får oversikt over hvilke barn som skal delta. Det holdes en kort samling ved flaggstanga med alle skolens elever i forbindelse med flaggheisingen på begravelsesdagen. Etterarbeid - Sorgarbeid Kontaktlærer får hjelp og støtte fra beredskapsgruppen og kollegaer. Vær oppmerksom på elevenes ulike sorgreaksjoner. Noen kommer raskt i gang med sorgen, andre vil først senere vise merkbare reaksjoner. Barn går ofte inn og ut av sorgen. Av og til kan dette knyttes opp mot skyldfølelse fordi elevene fortsatt kan leke og ha det gøy på tross av at de også sørger. Barn og tenåringer kan ofte ha "magisk" tenkning i form av: Døde hun fordi jeg sa hun var dum? Døde han fordi jeg sparket han en gang? I slike tilfeller er det viktig med veiledning og korrigering. Samtaler i klassen der en setter navn på tanker og følelser er fortsatt av stor betydning. Strukturen for samtalene kan være: Introduksjon Fakta Tanker Reaksjoner Informasjon Avslutning Bruk av skjønnlitteratur for ulike alderstrinn er et godt utgangspunkt for samtaler. Barne- og ungdomstjenesten, helsesøster og presten er viktige ressurspersoner i etterarbeidet. 10

11 Dødsfall i personalet Dødsfall etter at skolen er slutt Hele skolens personale blir oppringt og får informasjon om hva som er hendt. De bes møte til informasjonsmøte før skolen begynner neste morgen. (Varslingskjede -UDF). Neste skoledag Rektor informerer personalet. Rektor informerer den/de klassene læreren underviser i. Kontaktlærerne informerer sine klasser om dødsfallet/ulykken. Når alle klasser er informert heises flagget på halv stang etter kl Klasseromsamtale/støttesamtale gjennomføres. Se Innhold i støttesamtale s. 12. Evt. informasjonsbrev til de foresatte. Brevmal (Vedlegg). Minnestund Dagen etter dødsfallet/ulykken avholdes minnestund i gymsalen. Rektor leder minnestunden: Et bord er pyntet med hvit duk, lys og blomster, evt. bilde av avdøde Rolig, høytidelig musikk spilles Sang Rektor taler Sang Beredskapsgruppen, lærere, evt. skolehelsetjenesten/barne- og ungdomstjenesten/prest/diakon må være tilgjengelig for de som har behov for samtale etter minnestunden. Begravelsen Det flagges på halv stang. Hele personalet deltar. Elevene får fri i god tid før begravelsen. Elever som skal delta må få følge av en voksen. Evt. informasjonsbrev til de foresatte. Brevmal (Vedlegg). 11

12 Dødsfall i elevens nære familie Kontaktlærer informerer rektor om dødsfallet. Kontaktlærer informerer teamet og resten av personalet. Kontaktlærer, eventuelt en fra beredskapsgruppen, tar kontakt med familien eller pårørende for å få eksakt informasjon, og for å få rede på om eleven har spesielle ønsker, eventuelt få vite når eleven kommer på skolen. Elevene i klassen til den som har mistet foreldre/søsken blir informert av kontaktlærer om hva som har skjedd. Elevene kan lage en tegning, skrive et dikt eller en hilsen til den berørte eleven. Kontaktlærer kan eventuelt gå hjem til eleven med hilsen/tegninger fra klassen og uttrykke sin medfølelse. Et brev til foreldrene i klassen kan vurderes sendt, i samråd med den berørte familien. Elevene bør få anledning til å stille spørsmål og eventuelt få tid til samtaler i de nærmeste dagene. Kontaktlærer bør konferere med klassekontaktene vedrørende blomster og en personlig hilsen til elevene fra klassen, eventuelt en bukett til begravelsen. Hvis noen av elevene ønsker å delta i begravelsen, må de ha foreldre med seg, eller en annen som kan være til støtte for dem. Kontaktlærer bør gå i begravelsen. Først og sist: Omsorg for den eleven som har mistet foreldre/søsken! 12

13 Selvmord Umiddelbart etter dødsfallet Kontakt de pårørende for, i samråd med dem, å bestemme hva som skal sies. Gi faktisk informasjon om hendelsen. Unngå å spekulere i mulige motiv. Etterarbeid Planen for dødsfall følges, men man bør være spesielt oppmerksom på at i tillegg til sjokket og sorgen kan selvbebreidelse og dårlig samvittighet komme mye sterkere inn enn i forbindelse med andre dødsfall. Vi kan også møte en syndebukkproblematikk Hvis noen spesielle har påført den døde store belastninger, og dette er kjent, vil andre fort kunne danne vonde (hatske) fronter mot dem det gjelder. Det kan ofte være personer som selv sliter med uutholdelig skyldsfølelse som er mest ivrig etter å finne en syndebukk. 13

14 Vanlige og normale reaksjoner - uvirkelighetsfølelse - angst - søvn og drømmer - irritasjon og skvettenhet - konsentrasjonsvansker - andre forhold Innhold i en støttesamtale Hensikt: Gi de involverte anledning til å uttale seg om hvordan de opplevde hendelsen. Spørsmål/ problemområder: Tanker: Følelser: Inntrykk: Reaksjoner: - hva tenkte du? - hvordan oppfattet du det? - hvordan ser du på det nå? - hva følte du? - ble du irritert, sint, redd? - da det sto på? - mens vi sitter her? - hva husker du best? - syn-hørsel- lukt-berøring - hvordan reagerte du? - i selve situasjonen? - etterpå? Oppfølging Den/ de utsatte bør komme tilbake på skolen/ jobb så snart som mulig. Dersom det ikke er personskade, skal det helst skje påfølgende dag eller så fort som mulig. Det er viktig at utsatte personer ikke isolerer seg og blir borte fra skolen/ jobben i lengre tid. Dersom den utsatte er en lærer, skal vedkommende fristilles i forhold til ansvar den første tiden, men være i miljøet for å samtale med kolleger og andre personer. Den utsatte skal ha samtale med skolens ledelse. Det etableres kollegastøtteordning. Den utsatte må tidlig eksponeres for det sted der situasjonen skjedde. Det bør gjøres sammen med en person som vedkommende er trygg på. Hensikten er å forebygge angst for det spesielle stedet eller lignende steder. Det bør utarbeides en plan for hvordan den utsatte skal forholde seg den første tiden Skoleledelsen går igjennom planen med den utsatte. 14

15 Pressemelding momenter Åsveien skole har i dag vært rammet av en tragisk ulykke/ dødsfall. Tidspunkt? Hva skjedde? Hvor? Involverte? (Hvilke tiltak er iverksatt - Hvilke tiltak iverksettes videre) Skolens beredskapsplan. Varslingsplan for personalet UDF sin Varslingsliste for Åsveien skole benyttes. Denne omfatter ledelsen de fleste lærerne enkelte i SFO-personalet Egen varslingsgliste for assistenter Husk vikarene driftsansvarlig 15

16 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Dødsfall elev Skolen har i dag mottatt den triste beskjeden at ( elevens navn/klasse) er død. Dette går sterkt inn på oss alle og i særlig grad på elevene i ( elevens navn) sin klasse. Det vil bli arrangert minnestund i klassen i morgen (dag og dato). Vi vil bruke mye tid de nærmeste dagene til å snakke sammen om det som har skjedd. Skolen vår vil bli merket av tragedien i tiden framover. Skolehelsetjenesten, Barne- og familietjenesten og bydelens prest vil være tilgjengelige og bistå skolen i sorgarbeidet. (Evt. andre) Det er av stor betydning for elevene at det også snakkes åpent hjemme om det som har skjedd. Er det behov for ytterligere opplysninger eller hjelp, kan skolens ledelse kontaktes på telefon Skolen innkaller foresatte i klasse (klassens navn) til møte ( dato/ tid / sted). Andre foresatte som er sterkt berørt av sorgen, er også velkomne til å delta. På møtet vil skolen redegjøre for det arbeidet som er gjort, og hvordan skolen vil legge tilrette for den videre sorgbearbeidelsen. Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 16

17 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Begravelse (Elevens navn)s begravelse blir (dag, dato, klokkeslett, sted). I forståelse med (elevens navn) familie inviteres elevene i klasse (klassens navn) til å delta i begravelsen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Elever som deltar, må være i følge med foresatte eller en annen voksen som eleven kjenner. Klassestyrer vil også delta i begravelsen. Elever som ikke skal delta i begravelsen, møter i klasserommet til vanlig tid. Foreldremøte holdes før begravelsen. (dag og dato) Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor Svarfrist (dato) Elevens navn:... Klasse:... Skal delta i (navn)s begravelse Sammen med... Skal ikke delta i (navn)s begravelse Foresattes underskrift 17

18 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Dødsfall lærer/ personale Skolen har i dag mottatt den triste beskjeden at (navn) er død. Dette går sterkt inn på oss alle og i særlig grad på elevene i klassen. Vi vil bruke mye tid de nærmeste dagene til å snakke sammen om det som har skjedd. Skolen vår vil bli merket av tragedien i tiden framover. Skolehelsetjenesten, Barne- og familietjenesten og bydelens prest vil være tilgjengelige og bistå skolen i sorgarbeidet. (Evt. andre) Presten vil være med på en minnestund i klassen i morgen. Det er av stor betydning for elevene at det også snakkes åpent hjemme om det som har skjedd. Er det behov for ytterligere opplysninger eller hjelp, kan skolens ledelse kontaktes på telefon Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 18

19 Til foreldre/ foresatte til elever ved Åsveien skole Begravelse (Navn)s begravelse blir (dag, dato, klokkeslett, sted). I forståelse med (navn) familie inviteres elevene i klasse (klassens navn) til å delta i begravelsen. Deltakelse i begravelsen er frivillig. Elever som deltar, må være i følge med foresatte eller en annen voksen som eleven kjenner. Skolens personale vil også delta i begravelsen. Skoledagen avsluttes derfor for alle elevene kl. (tidspunkt- dag-dato). SFO holder åpent/ikke åpent. Åsveien skole (dato) Stein Wasmuth Rektor 19

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113

En trygg skole for alle. Beredskapsplan. for. Linderud skole. Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 En trygg skole for alle Beredskapsplan for Linderud skole Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Vedtatt i driftsstyret 7. mai 2002 Revidert 24. august 2010 Revidert 19. oktober 2011 Revidert 3. september

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole

Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole Beredskapsplaner for Holla ungdomsskole POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 BRANN: 110 Telemark politidistrikt: 02800 Lensmannen i Nome: 35 90 64 00 Ulefoss legesenter: 35 00 86 00 Lunde legesenter: 35 94 91 00

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR

HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR HANDLINGSPLAN NÅR KRISER OPPSTÅR Dalgård skole 2013 1 INNHOLD: Forord s. 3 Støttegruppe Viktige telefoner s. 5 Varslingsveier ved omfattende ulykker s. 6 Mobbing s. 7 Sykdom og ulykke s. 8 Dødsfall s.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15

BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET. Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo. Revidert: 15.05.15 BEREDSKAPSPLAN FOR NORDBERGHJEMMET Carl Kjelsensvei 23 C 0860 Oslo Revidert: 15.05.15 Nordberghjemmets beredskapsgruppe -1- Ansvarlig Ansvarsområde Tlf. Stedfortreder Tlf. Daglig leder Kikki Bratberget

Detaljer

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon

Innhold Del 1 Alvorlige hendelser i skoletiden Del 2 Alvorlige hendelser utenom skoletiden Del 3 Oppfølgingsarbeid Del 4 Viktig informasjon 1 Innhold Om planen... 4 Dvergsnes skoles kriseteam... 4 Kriseteamets ansvar i akutt krisesituasjon... 4 Del 1 - Alvorlige hendelser i skoletiden.... 5 Alvorlig ulykke på skolen... 5 Rutine ved pågående

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. april 2010. Lokal læreplan MOT MOBBING. Åsveien skole glad og nysgjerrig Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE april 2010 Lokal læreplan MOT MOBBING Åsveien skole glad og nysgjerrig Vedtatt i Brukerråd 05.05.09 Justert april 2010 Grunnskolelovens 9a-3 Skolen skal

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer.

Beredskapsplan Salten mikroflyklubb En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. Revidert beredskapsplan 2015 Beredskapsplan Salten En manual for instrukser ved hendelser, samt en oversikt over fagpersoner og styremedlemmer. www.saltenm ikro.no Rev idert 30-04-2015 Bjørnar Jakobsen

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av

Oppgave/ ansvar Leder og informasjonsansvarlig (foresatte og media) Tar alltid med seg beredskapsplanen Rektors stedfortreder 1-7, ivaretakelse av 1 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 113 Telemark politidistrikt 02800 Lensmannen i Nome 35 90 64 00 Ulefoss legesenter 35 00 86 00 Lunde legesenter 35 00 86 50 Ledende helsesøster - Janne Ljosåk 95 76 79

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN

HÅNDTERING AV KRISESITUASJONER FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN Dokument ID NYLENDE-HMS-002 VEILEDNING Revisjonsnr./dato 0.02/27.01.03 Tilpasset Nylende Dokument-ansvar 18.08.08. ved Steinar Herzeth Olsen Utarbeidet av Anne-Lise Jensen TILPASSET NYLENDE SKOLE Godkjent

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved ulykker

HANDLINGSPLAN ved ulykker 1 Motorflyseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved ulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 3 ANVENDELSE 3 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 4 LOKAL KLUBB 5 Mal for klubbens detaljerte planer

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen

Erfaringer fra bruk av media. Tommy Skauen Erfaringer fra bruk av media Tommy Skauen Infratek Elsikkerhet AS Sakkyndig kontrollselskap 60 ansatte Kontor Oslo og Sarpsborg Tjenester DLE-tjenester Kontroll av kwh-målere Kontroll av energimerking

Detaljer

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke

Handlingsplan ved kriser, sorg og ulykke Handlingsplan ved kriser, sorg og ID UTS.BVS.HMS.4.8.2 Versjon 1.00 Gyldig fra 01.09.2012 Forfatter Verifisert AMU Godkjent Kai Myrvang Side 1 av8 Handlingsplanen gir kun en skisse til hjelp og er ingen

Detaljer

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune.

Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. 13/159-38 X20 Kriseledelse ved skolene i Hemne kommune. Vedlegg til «Plan for kommunal kriseledelse». - 1 1. INNLEDNING. Denne planen skisserer det overordnede ansvaret for ledelse, organisering, oppgaver

Detaljer

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD

KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD KAPITTEL 5. HANDLINGSPLAN MOT VOLD Mål : å bidra til å forebygge voldssituasjoner å kunne gi trygghet for at det blir iverksatt tiltak for å hjelpe den som utsettes for vold å hjelpe og ansvarliggjøre

Detaljer

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

Handlingsplan for sorgarbeid ved Bratsberg skole

Handlingsplan for sorgarbeid ved Bratsberg skole Handlingsplan for sorgarbeid ved Bratsberg skole Innhold I. Forord... 3 II. Plan for beredskap... 4 III. Elev dør plutselig... 5 IV. Minnestund... 10 V. Plutselig dødsfall eller ulykke på skolen... 14

Detaljer

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE

INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 INNHOLD PÅ FORELDREMØTER VED TERRÅK SKOLE Forord Side 2 av 8 Skoleåret 02/03 ble det arbeidet med å sette innholdet på foreldremøtene mer i system. Foreldrene ved FAU ved skolen, personalet,

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE INNHOLD Forside Forord 1. Forberedelsesfasen 1.1. Primærkontakt 1.2. Antall barn og voksne 1.3. Faremomenter 1.4. Varsling 1.5. Beredskapstelefon

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Sveberg skole 2012 Handlingsplan mot mobbing Opplæringsloven 9a-3 andre ledd Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE BEREDSKAPSPLAN BRANN og andre uønskede hendelser FOR VARDØ VIDEREGÅENDE SKOLE OMFATTER: ADMINISTRASJON/HOVEDBYGG KAIGATA 6 PRODUKSJONSANLEGG KAIGATA 6 SKOLEBYGNING/MEKANISK SKOLEGATA 3 KANTINE /ELEVHJEM

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14

Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplan for fysisk sikkerhet 05.05.14 arkiv 111 Vedtatt av landsstyret 06.01.09, revidert 05.04.14 Beredskapsplanen skal brukes dersom det oppstår en ikke planlagt hendelse som kan kreve hjelp fra

Detaljer

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD PLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD DEL AV DEN SOSIALE LÆREPLANEN PRESTEHEIA SKOLE En skole for fremtiden gjennom trygghet og aktiv læring 2013 1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD VED PRESTEHEIA

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE Oppdatert 26.10.2015 BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD: 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 3 3 HENDELSER I SKOLETIDEN... 4 3.1 RUTINE VED ALVORLIGE

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no

FOR RAUM. oppdaget. gang, dersom du. Postboks 47 66 22 00 rauma.vg. Telefon: E-post: gs@mrfylke.no www.raum. ma.vgs.no RAUM BEREDSKAPSPLAN FOR A VIDAREGÅENDEE SKOLE Alle plikter å: 110 Varsle brann med en e gang den blir oppdaget. 112 113 Varsle politiet dersom du mener at situasjonen er truende og det er fare for livv

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid

Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid Beredskapsplan i forbindelse med kriser og katastrofer i fredstid juni 2006 sist oppdatert august 2013 Innledning I henhold til kgl.res. av 3. november 2000 er det enkelte departement ansvarlig for alt

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline HANDLINGSPLAN MOT MOBBING For St. Paul skole og SFO/Pauline Hva er mobbing? Det er mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot

Detaljer

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER

BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER BEREDSKAP ALVORLIGE HENDELSER MYSEN SKOLE 17.08.2015 INNHOLD Beredskapsgruppe Mysen skole... 3 Om beredskapsplanen:... 4 Formålet med beredskapsplanen... 4 Etterarbeid og rapportering... 4 Ansvar og oppgaver

Detaljer

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE

ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE ANTIMOBBEPLAN FOR SØRUMSAND SKOLE Sørumsand skoles definisjon på mobbing: Vi snakker om mobbing når en eller flere personer, gjentatte ganger og over en viss tid, sier eller gjør vonde og ubehagelige ting

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Krise- og ulykkesplan 2014-2015

Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Krise- og ulykkesplan 2014-2015 Lions MD 104 beredskapstelefon: +47 95 11 31 24 Om varsling, organisering, omsorg og informasjon i krise og ulykkessituasjoner Forord Hva gjør vi i Lions når det skjer en

Detaljer

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...

1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER... INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET MÅL...1 2. HVA ER MOBBING?...1 3. FAKTA OM MOBBING...1 4. SKOLEN FELLES STRATEGI...1 5. HANDLINGSSTRATEGI NÅR MOBBING SKJER...3 6. TIL ELEVEN...5 7. TIL DE FORESATTE...5

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert 27.01.2014 INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 2 3 HANDLINGSPLANER... 3

Detaljer

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte

KRISE- KOMMUNIKASJON. Håndbok for ledere og ansatte KRISE- KOMMUNIKASJON Håndbok for ledere og ansatte Oppdatert pr. januar 2012 FORORD En krise er en uønsket hendelse som rammer en større gruppe mennesker og som er for omfattende til at den kan løses gjennom

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling KIRKEKRETSEN SKOLE 1 HVA ER MOBBING "Mobbing er gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en

Detaljer

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no

Trygg på jobben. - om vold og trakassering i skolen. www.utdanningsforbundet.no Trygg på jobben - om vold og trakassering i skolen www.utdanningsforbundet.no Elev slo ned rektor på hans kontor Lærer slått ned bakfra Elev angrep lærer med balltre - Da jeg skulle ta bilen hjem fra skolen,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELLINGSØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Innledning Gjennom Elevundersøkelsen kommer det fram at ca 25% av alle elever i grunnskolen sier at de har blitt mobbet. Rundt 5% av elevene er

Detaljer

5.1 Oppfølging av ulykker

5.1 Oppfølging av ulykker 5.1 Oppfølging av ulykker Målet med denne prosedyren er å sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til OSI

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker

HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 1 Fallskjermseksjonen/Norges Luftsportsforbund HANDLINGSPLAN ved fallskjermulykker 2 INNHOLD INNHOLD 2 HENSIKT 4 ANVENDELSE 4 ØYEBLIKKELIGE LOKALE TILTAK/VARSLING 5 LOKAL KLUBB 6 Klubbene skal utarbeide

Detaljer

Tidlige tegn på skolevegring:

Tidlige tegn på skolevegring: Tidlige tegn på skolevegring: forseintkomming og sporadisk fravær, innadvendt unndrar seg kontakt, diffuse fysiske plager eller forsøker å unngå enkelte fag/situasjoner/aktiviteter HANDLINGSPLAN VED SKOLEFRAVÆR

Detaljer