KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER"

Transkript

1 Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB) Ås, september 2001 revidert juli 2009

2 Innhold Kap. 1 Innledning Side 3 Kap. 2 Hvem er ansvarlig for å gjennomføre planen Side 3 Kap. 3 Ulike faser ved et dødsfall Side 3 Dødsfall på universitetet Side 3 Bekjentgjørelse av dødsfallet Side 4 33 Tiden frem til begravelsen Side 4 34 Begravelsen Side 5 35 Tiden etter begravelsen Side 5 Kap. 4 Rutinebeskrivelser/prosedyrer/ansvarsfordeling UMB får kjennskap om at en student er død 41 UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort. Side 6 42 UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er allerede kjent blant folk. Side 7 43 UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet skyldes sykeleie. Side 7 Vedlegg Vedlegg 1: Huskeliste i forbindelse med overbringelse av dødsbudskap Side 8 Vedlegg 2: Minnestund side 10 Vedlegg 3: Huskeliste for minnestunden side 11 Vedlegg 4: Nyttige kontakter ved dødsfall side 12 2

3 Kap. 1 Innledning: Sorg er en naturlig del av livet, men den setter spor og må bearbeides. For mange mennesker vil det ofte oppleves ekstra meningsløst dersom den døde er et ungt menneske. Reaksjoner i form av skyldfølelse, bitterhet, selvbebreidelse eller lignende kan følge i kjølevannet av et dødsfall. Noen vil trenge profesjonell hjelp for å gå videre i livet når de har opplevd døden på nært hold. Et dødsfall kan også reaktivisere opplevelser fra tidligere hendelser i livet og sette i gang prosesser som kan få store konsekvenser for den enkelte. Det er viktig at de som trenger hjelp og oppfølging til å bearbeide voldsomme reaksjoner, henvises til profesjonell hjelp. Derfor må denne planen også inneholde en oversikt over hvilke hjelpetiltak/støtteapparat som finnes i nærområdet til UMB. En slik oversikt vil bli utarbeidet i nær fremtid og lagt ved planen. Kap. 2 Hvem er ansvarlig for å gjennomføre planen? På UMB er det naturlig at det overordnede ansvaret ved dødsfall påhviler administrerende direktør. Det operative nivået ved dødsfall er instituttleder. Med det menes at instituttlederen på det berørte institutt en ansvarlig for å gjennomføre tiltakene i kriseplanen i hvert enkelt tilfelle. Det vil ofte være naturlig å trekke inn både den sentrale ledelsen, studieveileder, studenttillitvalgte med flere, men ansvaret for å koordinere dette, påhviler intituttlederen. Denne kriseplanen har som utgangspunkt at instituttet der dødsfallet inntreffer har en tilknytning til den avdøde. Det er sannsynlig at studenter og ansatte knyttet til det samme studieprogram berøres i større grad enn resten av universitetet. Derfor er det lagt vekt på at de tiltak som er foreslått satt i gang ved dødsfall i første rekke knyttes til denne gruppen. Kap. 3 Ulike faser ved et dødsfall 31. Dødsfall på universitetet Dersom et dødsfall inntreffer på UMB eller noen blir funnet død på universitetet skal følgende gjøres: Ring politiet omgående på telefon , eller 112 Ikke forlat den døde Sørg for å holde nysgjerrige unna åstedet Kontakt administrerende direktør ved UMB som bistår politiet med opplysninger de trenger for å varsle dødsfallet Administrerende direktør kontakter instituttleder på det instituttet studenten er hjemmehørende Instituttleder følger vedlagt prosedyre 3

4 32. Bekjentgjørelse av dødsfallet Det er politiet som har instruksjonsfestet plikt til å underrette pårørende ved dødsfall. Derfor skal politiet alltid underrettes. Det er universitetets ansvar å fremskaffe de opplysninger politiet trenger for å kunne gi beskjed til de pårørende så raskt som mulig. Politiet velger om de vil gjøre dette selv, bruke en prest, helsepersonell eller de som er tildelt slike oppgaver på universitetet. 33. Tiden frem til begravelsen Tiden fra en får kjennskap til dødsfallet og frem til begravelsen har funnet sted, vil være en spesiell tid for instituttet og for universitetet. Undervisningen bør gå som normalt, men det vil likevel ikke være en normalsituasjon for mange av studentene. Studenter som sto den avdøde spesielt nær, bør behandles med restpekt og forståelse for sin sorgreaksjon, dersom de for eksempel har behov for utsettelse på innlevering av oppgaver eller får andre skolerelaterte problemer i forbindelse med dødsfallet. Instituttleder sammen med studieveileder sørger for at medstudentene blir fulgt opp i denne tida, og blir orientert om hvordan universitetet videre vil markere det som har skjedd. Dødsfallet bekjentgjøres på UMBs interne nettsider (husk også SiT siden og Athene). Tidspunktet for minnestund og begravelse/bisettelse må oppgis. Instituttleder kontakter de pårørende for å vise sin medfølelse. Medstudenter kan oppfordres til å sende en blomsterhilsen til de pårørende. Dødsfallet kan være av en slik karakter at det vil oppstå rykter og usikkerhet omkrig det inntrufne. Det kan være riktig å la helsepersonell, politi, prest eller andre fagpersoner orientere medstudenter om det som har skjedd. Dersom dødsfallet skyldes selvmord, og dette ikke er alminnelig kjent, må en be om tillatelse fra de pårørende dersom medstudenter skal underrettes om dette for eventuelt å imøtegå rykter. Vær forberedt på at medstudenter ønsker å skape egne ritualer rundt det som har skjedd. Dette kan for eksempel være blomsternedleggelse, lystenning eller besøk på dødsstedet. Det kan være på sin plass å oppmuntre studenter til å skrive nekrolog. For enkelte kan dette være en god start for å få i gang en normal sorgprosess. Dersom den avdøde ikke er hjemmehørende i Ås, sørg for at nekrologen også sendes til avisa på hjemstedet. Det kan lages i stand et bord med bilde av avdøde, med blomster og lys på et egnet sted på instituttet. 4

5 Representanter for medstudentene må bli tatt med i forberedelsene av minnestunden (Se eget vedlegg om minnestund ) 34. Begravelsen Instituttleder på det instituttet studenten var tilknyttet skal gi beskjed til Drifts og serviceavdelingen om at det skal flagges på halv stang begravelsesdagen. Etter jordfestelsen/bisettelsen heises flagget på hel stang All undervisning avlyses mens begravelsen pågår UMB sender blomster/krans til begravelsen Dersom den avdøde bodde i SiÅs sine boliger, samarbeides det om blomster/krans Medstudenter sørger selv for blomster/krans Det bør tilstrebes at UMB er representert i begravelsen ved universitetets ledelse (rektor, administrerende direktør, instituttleder, studiedirektør) Medstudenter oppfordres til å delta i begravelsen dersom det er mulig. Dersom det skal leses over blomster/kranser eller framsies minneord, skal dette kun skje etter avtale med de pårørende 35. Tiden etter begravelsen Etterreaksjonene etter et dødsfall kan være mange og sorgbearbeidingen kan ofte vare lenge (6 12 mndr. akuttfase inntil 3 uker). Sorg er en subjektivt opplevd følelse, og reaksjonene er derfor forskjellig fra menneske til menneske. Alle har sin egen måte å behandle sin sorg på, og alle bruker den tiden som er nødvendig for å komme seg igjennom denne fasen. Sorgen har også sammenheng med hvilken relasjon man hadde til den avdøde og omstendighetene rundt dødsfallet, i tillegg til egen sårbarhet. Det er viktig at et dødsfall ikke blir en ikkesak så snart begravelsen er over. Instituttleder, sammen med studieveileder, bør følge opp medstudenter ved å sette av tid til samtale om hva som har skjedd med de som ønsker det. Det kan være fornuftig at også en fagperson snakker med studentene om sorg og sorgreaksjoner. Dersom dødsfallet er et selvmord, kan det være nødvendig å få noen som har kunnskap om temaet til å snakke om det (helsetjenesten, kirken, bedriftshelsetjenesten etc) Dersom ingen pårørende kan rydde hybelen til avdøde, må Siås sørge for dette hvis avdøde bodde i en av deres boliger. Hvis den avdøde bodde i et privat leieforhold skal instituttleder sørge for at dette blir gjort. Dersom noe er uklart rundt dette, kontaktes politiet Studieveileder ved det instituttet studenten var tilknyttet sørger for at den avdøde blir slettet i ulike registre ved UMB Instituttleder, studieveileder(e) og andre involverte tilsatte, skal i etterkant av begravelsen gis muligheter for debriefing samtaler med prest, psykolog, lege eller andre som har erfaring med sorg og kriser. 5

6 Kap. 4 Rutinebeskrivelser/Prosedyre/Ansvarsfordeling UMB får kjennskap om at en student er død Ansvarlig: Instituttleder har det formelle ansvaret for å iverksette og gjennomføre planen i forbindelse med dødsfall. Det er naturlig at instituttleder samarbeider med instituttets studieveileder(e). Dersom flere institutter er berørt, må instituttene samarbeide. Prosedyrer tar for seg tre ulike situasjoner der UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. 4.1 Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort 42 Dødsfallet er allerede offisielt kjent 43 Dødsfallet skyldes sykeleie 41. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort. Sjekk kilden til opplysningene. Dersom nødvendig, innhent opplysninger som verifiserer meldingen. Skaff deg så mange opplysninger om dødsfallet som det er mulig å få. Sjekk om det er sperrefrist på opplysningene Sjekk om de nærmeste pårørende er orientert. Det er politiet som har ansvar for å varsle pårørende. De pårørende skal få dødsbudskapet først. Dersom politiet trenger opplysninger om avdødes hjemstedsadresse m.m, sørg for at opplysningene blir gitt av deg. Kontakt studieavdelingen for å få de nødvendige opplysningene Orienter rektor og administrerende direktør ved UMB og administrerende direktør ved SiÅs om dødsfallet. Studentpresten bør også kontaktes. Ansatte ved instituttet orienteres om det inntrufne via epost. Kartlegg hvor medstudentene/klassen befinner seg Dersom det er mulig, skal medstudenter orienteres samlet om det inntrufne. Dersom dette ikke er mulig, kontakt studenttillitsvalgt og avtal et tidspunkt for å møte medstudentene Medstudentene gjøres kjent med det inntrufne. Dersom dødsfallet har skjedd på et tidspunkt som gjør at ingen av medstudentene er klar over hva som har skjedd, er formidlingen en krevende oppgave. (se vedlagte huskeliste når et dødsbudskap skal overbringes) Ved den første informasjonen til medstudentene bør både instituttleder, studieveileder og studentpresten være til stede. Umiddelbart etter at dødsbudskapet er formidlet til studenter og tilsatte, vil det være behov for helt uformelt å samles i et rom på UMB og tenne lys. Studentpresten bør også her være til stede (dette erstatter ikke en mer formell minnestund denne arrangeres senere) 6

7 42. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er allerede offisielt kjent. Rektor, administrerende direktør ved UMB og administrerende direktør ved Siås orienteres om det inntrufne Selv om medstudenter er kjent med hva som er inntruffet, er det instituttleders oppgave å møte medstudentene som offisiell representant for UMB og vise sin deltakelse. Deretter kan en følge/tilpasse samme prosedyre som under punkt UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet skyldes sykeleie Har sykeleiet vart en tid, er sannsynligvis medstudenter og ansatte forberedte på dødsfallet. Det samme vil være tilfelle dersom den avdøde har vært utsatt for en alvorlig ulykke og vært innlagt på sykehus noen tid før døden inntreffer. I slik tilfeller har de fleste forberedt seg på at døden kan bli utgangen. Det innebærer at dødsbudskapet ikke kommer som en overraskelse, men en skal likevel være forberedt på sterke reaksjoner. Selv om dødsfallet var ventet, er det instituttleders oppgave å underrette medstudenter etter samme prosedyre som under punkt 1. Instituttleder vurderer om det er nødvendig å ha flere med når medstudenter orienteres. I slike tilfeller har en også fått tid til å forberede seg på å legge til rette for og informere om minnestund og informere om begravelsen. Prosedyren under punkt 1 tilpasses situasjonen. 7

8 Vedlegg 1: Huskeliste i forbindelse med overbringing av dødsbudskap ovenfor medstudenter Dersom medstudenter er samlet til undervisning, snakk først med faglærer og eventuelt studenttillitsvalgt. Sørg for ikke å være alene med medstudentene i denne situasjonen. Utover oppsatt faglærer, bør eventuelt instituttleder, studieveileder og studentpresten være tilstede. Andre mulige støttespillere som har erfaring fra arbeid med sorg og kriser er, psykolog, sosionom, lege, helsesøster. Bruk den tid som er nødvendig. Vær nærværende i situasjonen. Vær forberedt på ulike/sterke reaksjoner fra medstudenter. Mottakelse av dødsbudskap er eksempler på situasjoner som kan brenne seg inn og gi etterreaksjoner. Derfor er det viktig hvordan dødsbudskapet blir formidlet. Mange vil reagere umiddelbart med vantro og sinne, andre vil først reagere etter en tid. For mange vil meddelelsen av et dødsbudskap aktivere opplevelser fra tidligere hendelser. Vær forberedt på spørsmål omkring dødsfallet. Det er en viktig regel at det du sier må være korrekt, men du trenger ikke si alt du vet. Orienter om hvordan resten av undervisningsdagen blir lagt opp. På dette tidspunktet vil det sannsynligvis være for tidlig å orientere om eventuell minnestund og begravelse. Minnestunden må planlegges i samarbeid med de pårørende. Studentene får beskjed om at UMB kommer tilbake til dette når de vet mer om den videre saksgangen, og at det fra UMBs side vil bli gjort det som er nødvendig i en slik sammenheng. Det vil være naturlig å avlyse undervisningen for medstudentene resten av dagen. Det er viktig at ikke medstudentene blir overlatt til seg selv. De fleste ønsker å være sammen med noen i en slik situasjon, og det er derfor viktig å legge til rette for at medstudenter kan være sammen. Personer i sjokk må ikke overlates til seg selv. Forsøk å få rede på om avdøde har ektefelle/samboer/kjæreste/ søsken eller andre nære slektninger ved UMB. Det vil i så fall medføre at miljøet ytterligere vil bli preget av det som har skjedd. SiÅs / studentsamfunnet kontaktes for å vurdere om det er nødvendig å avlyse arrangement og lignende. Ta kontakt med de pårørende (enten samme dag, eller neste dag) 8

9 For å vise deltakelse i sorgen For å fortelle hvordan UMB markerer det inntrufne For å fortelle om universitetets plan om å avholde en minnestund For å fortelle at UMB vil være representert i begravelsen Eventuelle henvendelser fra pressen henvises til UMBs kommunikasjonsdirektør 9

10 Vedlegg 2: Minnestund Minnestund avholdes som hovedregel før begravelsen, 34 dager etter at UMB har mottatt dødsbudskapet. Minnestunden har flere siktemål: Døden blir tydelig. Medstudenter og ansatte er sammen om å markere det som har skjedd. For de som sto avdøde nærmest, er dette en del av det å bearbeide sorgen. For de som har et mer perifert forhold til avdøde er det et utrykk for respekt for den avdøde og medfølelse med de sørgende. De fleste studenter er ikke hjemmehørende i Ås. Det betyr at mange ikke har mulighet til å delta i begravelsen. I slike tilfeller er minnestunden det siste farvel. Innholdet i minnestunden kan utarbeides i samarbeid med medstudenter, men instituttleder sammen med studieveileder har det fulle ansvar for opplegg og innhold. Det kan innhente profesjonell hjelp. De pårørende orienteres om hvordan minnestunden er planlagt og gjennomført. Det er viktig å ta hensyn til ønsker fra nærmeste pårørende. Dersom den avdøde har fjernkulturell bakgrunn, sørg for å samrå deg med andre med samme bakgrunn. Det kan være religiøse ritualer, tabuer osv. som er knyttet til avdøde og som det er nødvendig å ta hensyn til. Dersom den avdøde ikke er norsk statsborger, kan det være spesielle hensyn en må være oppmerksom på. Undersøk om en person fra samme stat skal delta som offisiell representant på sin stats vegne. 10

11 Vedlegg 3: Huskeliste for minnestunden Tydelig bekjentgjøring av tid og sted. Studenter fra andre institutt kan stå i et nært forhold til avdøde og kan ønske å delta i minnestunden Egnet lokale Blomster og levende lys (eventuelt bilde av avdøde) Kondolanseprotokoll (sendes de nærmeste pårørende etter minnestunden) Antrekk for de som har offisielle oppdrag Forslag til innhold i minnestunden: ( Instituttleder eller en annen fra UMBs ledelse leder minnestunden) et musikkinnslag sang minnetale ved rektor (hvis talen er nedskrevet sendes den de nærmeste pårørende etter minnestunden) sang opplesning minnetale ved meddstudent (er) (eventuelt minnetale ved faglærer) Bekjentgjørelse om UMBs medvirkning ved forestående begravelse, oppfordring til studenter om å delta dersom begravelsen er i nærheten av studiestedet Et minutts stillhet Et musikkinnslag Hele minnestunden bør ikke vare mer enn ca. 30 minutter. Det er viktig at minnestunden har en gjennomtenkt struktur. Blir den for lang, mister den "nerven". Det er også et poeng at minnestunden gjenspeiler det livssyn avdøde representerer. Minnestunden skal være preget av verdighet og respekt for den avdøde. MINNESTUND DERSOM BEGRAVELSEN ALLEREDE HAR FUNNET STED Dersom dødsfallet har funnet sted i en periode hvor medstudenter er på ferie, på feltarbeid og begravelsen derfor har funnet sted, vil det oftest være riktig å gjennomføre en minnestund når studentene igjen er samlet på UMB. Men denne minnestunden vil ofte omfatte færre studenter. Har dødsfallet skjedd i sommerferien er det naturlig at rektor nevner det ved åpningen av et nytt semester og at det markeres med 1 minutts stillhet eller på en annen måte. 11

12 Vedlegg 4: Nyttige kontakter ved dødsfall Ås kirkekontor Tlf studentprest Elise BjerkreimBentzen kan treffes her, eller ved henvendelse sosialkonsulent Torgeir Hansen Kirkevergen: Tlf Politi Tlf (Landsdekkende nummer. Du blir satt over til nærmeste kontor). Nødnummer 112. (Husk at man kan ringe nødnummer uten penger på evt. kontantkort på mobilen, og uten SIMkort.) Ås kommune Helse og sosialetaten (Kriseteam, kommunelege, sosialtjeneste, psykiatritjeneste og helsestasjon.) Helsestasjon for ungdom mellom 13 og 25 år, Moerveien 5, tlf Åpningstider: torsdager Tlf. i åpningstiden: Folloklinikken (rus/psykiatri) Tlf Folloklinikkens akuttteam(akutt psykiatrisk hjelp for ungdom år) Tlf / Mobil etter klokken Follo legevaktsentral (Ski sykehus på kveldstid, kommunal legevakttjeneste på dagtid) Tlf Ambulanse: tlf. 113 (Husk at man kan ringe nødnummer uten penger på evt. kontantkort på mobilen, og uten SIMkort.) Kontaktpersoner på UMB Sosialkonsulent Torgeir Hansen, SiÅs tlf evt.mobil Studentpsykolog Morten Nystrøm og studentprest Elise BjerkreimBentzen kan nås via sosialkonsulenten. Studentsamskipnaden i Ås Adm. dir. Einride Berg tlf

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager

Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Felles sorg/ kriseplan for Kåfjord barnehager Kontaktpersoner for deltakelse i sorg- og krisearbeid Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig hjelp på dagtid: 415 76 543 Kåfjord prestekontor: 777 18 114

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage

Beredskapsplan ved ulykker og død. Glomfjord barnehage Beredskapsplan ved ulykker og død Glomfjord barnehage INNHOLDSFORTEGNELSE: - Forord Del 1. Beredskapsplan ved ulykker 1.1. Strakstiltak 1.2. Varsling 1.3. Etterarbeid Del 2. Dødsfall i barnegruppa 2.1.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE

SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 1 av 8 SORGPLAN FOR TERRÅK SKOLE Side 2 av 8 Viktige telefonnummer Innhold Oversikt over materiell i kriseboks - Cd-er med aktuell musikk - duker - stearinlys - lysestaker - sanger (tekster, noter)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012)

BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE. (Oppdatert august 2012) 1 BEREDSKAPSPLAN OTTA SKOLE (Oppdatert august 2012) VARSLING VED UHELL OG ULYKKER 2 Følgende skal ha varslingsliste for foresatte: - kontoret + kopi på Frivilligsentralen (perm) - klassekontaktene (for

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

Prosedyre for krisehåndtering

Prosedyre for krisehåndtering ID UTS.VLV.HMS.1.25 AA P 01 Versjon 4.00 Gyldig fra 07.04.2014 Forfatter Råd-gruppe Verifisert Godkjent KS-gruppe Søren Fredrik Voie FORMÅL: OMFANG: Å sikre at krisesituasjoner blir behandlet slik at alle

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN

SOKNDAL SKOLE SORGPLAN SOKNDAL SKOLE BEREDSKAPSPLANEN ER UTARBEIDET AV: Anne Nesvåg, Kristhild Nuland, Asbjørg Saure Tengesdal og Bjørn Hultman. Helsesøster Randi Holmen og psyk. sykepleier Gunvor Stene har også vært involvert.

Detaljer

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER

Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER Harstad kommune FELLES FOR SKOLER FELLESPROSEDYRER SKOLER ALVORLIGE ULYKKER/DØDSFALL FOR ELEVER I SKOLETIDEN Godkjent : Kvalitetsutvalget for skole Skrevet : Gunn-Karin Agersborg, Eli Vara og Grethe Akselsen,Wenche

Detaljer

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya.

Jeg vil igjen uttrykke min dypeste medfølelse med alle som er berørt etter terrorangrepene i Oslo og på Utøya. Forsknings- og høyere utdanningsministeren Universiteter og høyskoler Fagskolerådet Deres ref Vår ref Dato 02.08.11 Oppfølging etter terrorangrepene Kjære universiteter, høyskoler og fagskoler! Jeg vil

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole.

Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Handlingsplaner ved alvorlig ulykke, skade, dødsfall eller krise som har store konsekvenser for Vikhammer ungdomsskole. Beredskapsledelse VUS: tlf 73980240 Ester Sandtrø (rektor) mob 95065928 Cecilie Karlsen

Detaljer

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D

ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D ELEVMILJØARBEID I RENNEBUSKOLEN del D Plan for Kriseberedskap Innhold 1 KRISEBEREDSKAP Rennebuskolen... 2 1.1 Beredskapsgruppe... 2 1.2 Psykososialt team... 2 1.2 Kommunalt kriseteam:... 2 1.3 Viktige

Detaljer

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole

SORGARBEID I SKOLEN. Vår handlingsplan. HALDEN videregående skole SORGARBEID I SKOLEN Vår handlingsplan HALDEN videregående skole Sorgarbeid i skolen Handlingsplan for Halden videregående skole INNLEDNING Enhver skole vil fra tid til annen oppleve tragiske situasjoner

Detaljer

Barn i sorg og krise

Barn i sorg og krise Barn i sorg og krise Beredskapsplan for Kåfjord skolene Revideres etter behov Felles beredskapsplan for Kåfjord skolene KONTAKTPERSON FOR DELTAKELSE I SORG- OG KRISEARBEID Nødtelefon ved ulykker: 113 Øyeblikkelig

Detaljer

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE

PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE PLAN FOR OMSORGSARBEID VED ULYKKER/KRISER I HERØY KOMMUNE 0 Vedtatt i k- styre 29.04.04 Sak 0013/04 Revidert november 2013 Omsorgsgruppen skal være en ressursgruppe i det psykososiale omsorgsarbeidet ved

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE

KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE KRISEPLAN FOR KJØLLEFJORD SKOLE HUSK. * Varslingsliste for foresatte - kontoret - klassekontaktene (for egen klasse) * Varslingsliste for klassekontaktene - kontoret * Ringerunde - Administrasjon ringer

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKER OG DØD LOMAKKA BARNEHAGE INNHOLD: Del 1 ALARMPLAN VED ULYKKER Del 2 BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL Aug. 2003 **************************************************************** ******************************************************

Detaljer

HANDLINGSPLAN VED MOBBING

HANDLINGSPLAN VED MOBBING HANDLINGSPLAN VED MOBBING TILTAK 1. Når man blir vitne til eller gjort oppmerksom på fysisk eller psykisk mobbing eller plaging a. Den voksne oppsøker situasjonen, får oversikt over problemet og rydder

Detaljer

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD.

GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. GLIMMERSTUA BARNEHAGE - BEREDSKAPSPLAN VED ULYKKE OG DØD. BRUK AV PLANEN: Alarmplanen gjennomgås med alle nytilsatte Beredskapsplanen gjennomgås hver høst i samlet personalgruppe Planen gjennomgås i SU

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE BEREDSKAPSPLAN FOR LØPSMARK SKOLE Hjelp og støtte i sorg og kriser September 2014 BEREDSKAPSGRUPPA BESTÅR AV FØLGENDE: Rektor: Hilde Wiik 90955599 Inspektør: Kari Eldby 95287575 Teamleder småtrinn: Linda

Detaljer

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610

Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening. Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Krisehåndteringsplan for Rolvsøy Idrettsforening Politi 112 Ambulanse 113 Brann 110 Rolvsøy IF 69335610 Innhold: 1. Definisjon av krise eller alvorlig ulykke. 2. Beredskapgruppen 2.1 Rolvsøy IFs faste

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Vedlegg 24. Beredskapsplan

Vedlegg 24. Beredskapsplan Vedlegg 24 Beredskapsplan Forord Alle virksomheter er pålagt å ha en plan for kriser og katastrofer i fredstid. En beredskapsplan i seg selv er ingen garanti for en god håndtering av en krise, men den

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler

BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID. for barnehager og skoler BALSFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG SORGARBEID for barnehager og skoler 1 OVERORDNEDE PRINSIPPER Vårt ansvar som personale er å være lydhør overfor tanker og behov hos de

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Sist oppdatert 22.10.13 marhu Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold tryggere for dem. Den skal

Detaljer

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting

Beredskapsplan for barn som ikke blir hentet/ for sein henting Beredskapsplaner Barn som ikke blir hentet For større ulykker For barn som forsvinner på tur eller i barnehagen For barn som blir hentet av beruset foreldre/foresatte Ved skilsmisse Ved dødsfall hos barn

Detaljer

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg.

tilsier at vi trenger noe objektivt å forholde oss til. Vi trenger en plan for hvordan vi møter mmu som er i sorg. Sorg og sorgarbeid Jeg var invitert til å holde sorgkurs i en by på Østlandet. Alle boetableringer for mennesker med utviklingshemning var innbudt, men en bolig sa nei takk. «Her tar vi ikke sorgene på

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet

Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Kriseberedskapsplan for HiG/HiL-studenter i utlandet Formålet med kriseberedskapsplanen er at HiG/HiL skal være best mulig forberedt dersom en krise skulle ramme høgskolenes studenter som oppholder seg

Detaljer

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid

Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid Tromsø kommune Planen er revidert av enhetslederne for sentrumsbarnehagene i 2009 2 Overordnede prinsipper Vårt ansvar som personale er å være

Detaljer

9.9 Beredskap og krisehåndtering

9.9 Beredskap og krisehåndtering 9.9 Beredskap og krisehåndtering Planen skal oppdateres årlig med nye navn etter hvert årsmøte eller dersom andre forhold tilsier oppdatering. VIKTIGE TELEFONNUMMER Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge

Detaljer

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død

Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant studenter og ansatte. Ved hjelp av vedtatte

Detaljer

Vedlegg 5. Definisjoner

Vedlegg 5. Definisjoner Vedlegg 5 Beredskapsplan for studenter på studierelaterte utenlandsopphold Formålet med planen er å gjøre utenlandsopphold tryggere for våre studenter og redusere risikoen for at alvorlige og uheldige

Detaljer

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40.

Skole & skolehelsetjeneste Tlf. 64 96 22 40. Skole & skolehelsetjeneste Det er viktig at skolen blir klar over situasjonen for å få til et samarbeid så tidlig som mulig. Alle grunnskoler og videregående skoler er tilknyttet skolehelsetjenesten. Helsesøster

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Beredskapsplaner wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui RAMSVIGSKOGEN BARNEHAGE

Detaljer

Beredskapsplan for Ruija barnehage.

Beredskapsplan for Ruija barnehage. 1 Beredskapsplan for Ruija barnehage. Alarmplan ved ulykker i barnehagen Barn i sorg og krise Beredskapsplan ved dødsfall Bruk av planen: Planen skal gjennomgås med alle nyansatte, og på planleggingsdagen

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap

Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Sjømannskirkens ARBEID. Nr.1 2014. Kriseberedskap Hjelp oss å hjelpe nordmenn når krisen rammer i utlandet... Nr.1 2014 ARBEID Sjømannskirkens Kriseberedskap Takket være gaver fra dere trofaste givere hjemme i Norge kan vi være tilstede for mennesker

Detaljer

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer.

Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Psykososialt støtteteam. Håndtering av akutte psykiske kriser i relasjon til ulykker, selvmord og katastrofer. Delplan under Plan for helsemessig og sosial beredskap i Alvdal kommune. Revidert 3.5.2012

Detaljer

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte

TIL DE ETTERLATTE. w/g/ /kvalitetshåndbok/informasjon til de etterlatte TIL DE ETTERLATTE Tak ikkje gleda frå meg! Kle meg i kvite klede! Som steinar av gull på vegen, slik vil eg finne mi glede. Tak ikkje kjærleiken frå meg! Elskhug er livsens kjelde. Så godt å finne ei anna

Detaljer

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser

Beredsskapsplan for. Mikroflyklubben. Til bruk ved ulykker og kriser Beredsskapsplan for Mikroflyklubben Til bruk ved ulykker og kriser Generelt om beredskap og informasjon. 1.1 Hvorfor er beredskap så viktig? Alle organisasjoner vil før eller siden bli berørt av ulykker,

Detaljer

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1

SORG HOS BARN. som mister nærmeste omsorgsperson. Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden. Gruppe FLU10-f1 SORG HOS BARN som mister nærmeste omsorgsperson Foto: Ruzzel Abueg Arbeidskrav i oppvekst og yrkesetikk-perioden Gruppe FLU10-f1 Helene Schumann, Linn Natalie Martinussen, Ruzzel Abueg, Siri Jeanett Seierstad

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle

LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle LEKNESFOTBALLKLUBB klubbenforalle KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN Revisjonsdato: 03.05.2015 VIKTIGE TELEFONNUMMER: MEDISINSK NØDHJELP 113 POLITI 112 BRANNVESEN 110 BEREDSKAPSGRUPPENS FASTE MEDLEMMER: LEDER HOVEDSTYRET

Detaljer

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Beredskapsplan. Oslo Skikrets. Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Beredskapsplan Oslo Skikrets Gjelder også alle klubber og underliggende ledd AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper... 2 1.1 Krise/hendelsescenarier...

Detaljer

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet

8. Beredskapsplan for studenter i utlandet 8. Beredskapsplan for studenter i utlandet Opprette 22.10.13 marhu/sist oppdatert 09.01.2015 HEBJ Beredskapsplanen gjelder for UiB-studenter som oppholder seg i utlandet, og skal gjøre utenlandsopphold

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Viktige nødtelefonnummer Landsdekkende: Norge - Brann 110 Norge Politi 112 Norge Medisinsk nødhjelp 113 Alarmtelefon for barn og unge (barnevern) Lokalt: 1 116111 Sykehuset

Detaljer

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager

Beredskapsplan. Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid. Rennebu kommunale barnehager Beredskapsplan Ved ulykke, dødsfall, kriser og sorgarbeid Rennebu kommunale barnehager INNHOLDSLISTE: Side 2: Innholdsliste Side 3: Beredskapsgruppe Kriseteam Side 4: Kommunal kriseledelse overordna prinsipper

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling

Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Kursopplegg Lindrende omsorg Kommunene Vest-Agder 3.samling Målgruppe: Hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og assistenter Utarbeidet av Tove Torjussen og Carina Lauvsland 2008 Revidert av

Detaljer

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11

Kriseplan for Høgskolen i Hedmark. Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Kriseplan for Høgskolen i Hedmark Naudnummeret til høgskolen: + 47 62 43 09 11 Intensjon Ei krise er ein situasjon eller ei utvikling som er forskjellig frå det som kan sjåast på som normalt. Krisa oppstår

Detaljer

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune

Hjelp og oppfølging etter 22. juli. Ringerike kommune Hjelp og oppfølging etter 22. juli Ringerike kommune SAMHOLDET OG FELLESKAPET VISER OSS VEI Det som skjedde på Utøya og i Oslo 22. juli vil prege oss i lang tid fremover. Vår fremste oppgave er å ivareta

Detaljer

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk

Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Har du barn/ungdom som pårørende? Når noen i familien blir alvorlig syk Når en i familien blir alvorlig syk, vil det berøre hele familien. Alvorlig sykdom innebærer ofte en dramatisk endring i livssituasjonen,

Detaljer

Oppfølging av ulykker

Oppfølging av ulykker Oppfølging av ulykker Mål Sørge for at tilskadekomne, pårørende og andre berørte blir så effektivt og godt tatt hånd om som mulig dersom det skjer ulykker knyttet til Norges klatreforbunds virksomhet.

Detaljer

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage

Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen Personalet Seksuelle overgrep - overgrep Andre kriser Dersom brannalarmen går i Knerten Barnehage BEREDSKAPSPLAN 2008 Innholdsfortegnelse Barn i barnehagen 1.1 Om et barn blir skadet i barnehagen....................................................... Side 3 1.2 Om et barn i barnehagen blir alvorlig

Detaljer

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF

Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF Revisjon: 1.1 Dato: 01.02.2014 Utgiver: Styret modellflyseksjonen NLF Redaksjon: Sikkerhetsutvalget, Modellflyseksjonen NLF INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt... 3 1.1 Ansvar... 3 2. Omfang... 3 3. Øyeblikkelige

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Slåstad Idrettslag. Kriseplan

Slåstad Idrettslag. Kriseplan Slåstad Idrettslag Kriseplan Kriseplan for Slåstad IL, 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kriseplan for Slåstad Idrettslag... 3 1. Formål... 3 2. Arbeidsprinsipper... 3 3. Slåstad Idrettslags faste beredskapsgruppe

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! - 2015 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner

Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksempel på beredskapsplan for barnehager og utdanningsinstitusjoner Eksemplet er ment å være til hjelp i arbeidet og viser hva en beredskapsplan bør inneholde. Alle barnehager og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF

Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Krisehåndteringsplan - Gresvik IF Innholdsfortegnelse Viktige nødtelefonnummer... 2 Innledning... 2 En alvorlig ulykke defineres som følger:... 2 Alvorlig ulykke med én utøver... 2 Bemanning av klubbkontor

Detaljer

Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer

Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer Avskjed i intensivavdelingen Syning etter organuttaket Ettersamtale etter 2 3 måneder Sammenkomst for pårørende til organdonorer Lise Toubro Bratberg, intensivsykepleier 7. september 2015 Avskjed før organuttaket

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG

Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver. SBG-leder Udir Hvem eier. Liason Bindeledd Politistab -SBG Versjon 2009-03-12 Kriseberedskap ved UiT Forhåndsdefinerte SBG-oppgaver Funksjoner Oppgaver Liason Bindeledd Politistab -SBG SBG-leder Udir Hvem eier hendelsen? Personal- og Utdanningsdir Kom- BEA- IT-dir

Detaljer

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300

Kriseberedskapsplan. Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Kriseberedskapsplan Hedmark Skikrets AMBULANSE : 113 POLITI : 112 BRANN : 110 GIFTTELEFON : 22591300 Innhold 1. Overordnede prinsipper...2 1.1 Krisescenarier...2 1.2 Prinsipper for krisehåndtering...2

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse.

Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. KRISETEAM Informasjon til dere som har vært utsatt for eller er berørt av en alvorlig hendelse. Alvorlige hendelser er Ulykke Trusselsituasjoner Brå død Umiddelbart etter en hendelse kan alt oppleves uvirkelig

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt

Varsling. Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet. Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Varsling Alvorlighetsgrad av hendelse vil kunne påvirke varslingshiearkiet Generalsekretær Styreleder Leder / turleder / vertskap / hyttevakt Politi / ambulanse / brann Telefon 4000 1868 Egen medlemsforening

Detaljer

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007

Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Vedlegg 1. Sammendrag fra Trivselsundersøkelsen 2007 Sammendrag Landsdekkende trivselsundersøkelser har vist at studentene på Ås er blant de som trives best på sitt studiested. Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Detaljer

Del 2.9. Når noen dør

Del 2.9. Når noen dør Del 2.9 Når noen dør 1 Når noen dør døden en avslutning på livet «Døende» beskriver pasienter som lider av uhelbredelig sykdom og som har en begrenset tid igjen å leve døden inntreffer når personen ikke

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser

BEREDSKAPSPLAN. - ved menneskelige og materielle kriser BEREDSKAPSPLAN - ved menneskelige og materielle kriser KRISE: EN KRISE ER EN UØNSKET HENDELSE (ULYKKE, BRANN, SKADE, PANDEMI O.L.) SOM RAMMER EN STØRRE GRUPPE MENNESKER OG SOM ER FOR OMFATTENDE TIL AT

Detaljer

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student.

Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Trivselsundersøkelse ved UMB 2011 Ditt svar er anonymt Les om anonymitet her... Kjære UMB student. Læringsmiljøutvalget ved UMB ønsker å vite mer om hvordan du som student opplever din studiehverdag her

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen

Psykologens rolle i palliativ behandling. Stian Tobiassen Psykologens rolle i palliativ behandling Stian Tobiassen Psykolog Radiumhospitalet Styreleder Stine Sofies Stiftelse Hovedtemaer Hvilken rolle har psykologer i palliativ behandling av barn i dag? Hva er

Detaljer

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF

Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Hva gjør du når det er HELT KRISE? Norsk Havneforenings fagseminar 2012 Informasjonssjef Anne Kristin Hjukse i Oslo Havn KF Havnedrift er risikofylt Tre hovedelementer i god krisekommunikasjon ET VARMT

Detaljer

Sorg hos barn. Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis.

Sorg hos barn. Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis. Sorg hos barn Laget av FLU10-C6: Christina Askvig Vetland, Rebecca Solheim, Kristin Bjerkestrand, Jasmin Jabri og Despina Iris Antonakis Kontaktperson: Jasmin Jabri Epost: s172442@stud.hioa.no Innhold

Detaljer

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune

Plan for. Psykososialt kriseteam. Målselv Kommune Plan for Psykososialt kriseteam Målselv Kommune Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 2. LOVGRUNNLAG 3. GENERELT 4. MÅLSETTING 5. PRINSIPPER FOR DET PSYKOSOSIALE ARBEIDET 6. KRISETEAMETS OPPGAVE 7. KRISETEAMETS

Detaljer

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftskomitèen 17. november 2009 1 VIKTIGE TELEFONNUMRE AMBULANSE:113 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 740 80000 ARBEIDSTILSYN: 815

Detaljer

VIKTIGE TELEFONNUMMER :

VIKTIGE TELEFONNUMMER : VIKTIGE TELEFONNUMMER : Legevakta i Nesset kommune 71231200/71232333 Legevakta i Fræna kommune 71262003 Politiet i Nesset 71231470 Politiet i Fræna kommune 71266712 112 Politi Ambulanse/AMK (akutt medisinsk

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege

SØR-VARANGER KOMMUNE Kommuneoverlege Revidert av: Mona S. Søndenå/kriseteamet Tot. ant. sider: 1 av 3 FORMÅL: Sikre et hjelpetilbud som kan gi psykososial førstehjelp til personer som er eksponert for traumatiske opplevelser i forbindelse

Detaljer

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA

ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA ÅTERSTÄLLA PSYKISK OCH FYSISK HÄLSA Psykolog Marianne Straume Senter for Krisepsykologi Copyright Straume 2012 Återställa psykisk och fysisk hälsa Utfordringer/utmaningar når barn dør av cancer: Integrere

Detaljer

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser:

27.11.2012 BARNEANSVARLIG. En ressurs for barn og unge som er pårørende til alvorlig syke foreldre. Nettadresser: Spesialisthelsetjenesteloven 3-7a Barn og unge pårørende Ragnhild Thormodsrød Kreftsykepleier Helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten pålegges å ha tilstrekkelig barneansvarlig personell. Den barneansvarlige

Detaljer

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7

Innledning... side 2 Veiledning for den som har informasjon... side 3 Hovedpunkter... side 3. Utfyllende kommentarer... side 7 Lokal beredskapsplan for Oslo Bispedømme for varsling og håndtering av overgrepssaker ved mistanke eller anklage mot arbeidstaker om seksuelle overgrep. Utarbeidet av: Oslo bispedømmeråd, Oslo kirkelige

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID

Sjømannskirkens ARBEID Med hjertet på rett sted Nr.1 2013 ARBEID videre! I fjor mottok vi 2-3 henvendelser hver uke på vår Beredskapstelefon + 47 951 19 181 2 Når nordmenn rammes i utlandet Takket være din og andre giveres gode

Detaljer

Offer eller kriger i eget liv

Offer eller kriger i eget liv Offer eller kriger i eget liv Det nytter ikke å sitte på et tak og gaule Psykolog, Elin Mæhle Senter for Krisepsykologi, Bergen www.krisepsyk.no www.kriser.no Det er ikke tillatt å reprodusere materialet.

Detaljer

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus

Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus 1 Barn og ungdom som pårørende i somatisk sykehus Undervisning vedlegg til kompetansepakke, Oslo universitetssykehus Innledning Innhold i undervisningen (se notatsiden for supplerende innhold) Generelt

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer