KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB)"

Transkript

1 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Kriseplan i forbindelse med død blant studenter ved UMB KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØD BLANT STUDENTER VED UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Ås, september 2001 navn justert juli 2006

2 Innhold Innledning Hvem er ansvarlig for å gjennomføre planen 5 ulike faser ved et dødsfall 1. Dødsfall på universitetet 2. Bekjentgjørelse av dødsfallet 3. Tiden frem til begravelsen 4. Begravelsen 5. Tiden etter begravelsen Prosedyre UMB får kjennskap om at en student er død 1. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort. 2. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er allerede kjent blant folk. 3. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet skyldes sykeleie Vedlegg 1: Huskeliste i forbindelse med overbringing av dødsbudskap Vedlegg 2: Minnestund Vedlegg 3: Huskeliste for minnestunden 2

3 Innledning: Sorgen er en naturlig del av livet. Men den setter spor og den må bearbeides. For unge mennesker vil det ofte oppleves ekstra meningsløst dersom den døde er et ungt menneske. Reaksjoner i form av skyldfølelse, bitterhet, selvbebreidelse eller lignende kan følge i kjølevannet av et dødsfall. Noen vil trenge profesjonell hjelp for å gå videre i livet når de har opplevd døden på nært hold. Et dødsfall kan også reaktivisere opplevelser fra tidligere hendelser i livet og sette i gang prosesser som kan få store konsekvenser for den enkelte. Det er viktig at de som trenger hjelp og oppfølging til å bearbeide voldsomme reaksjoner, henvises til profesjonell hjelp. Derfor må denne planen også inneholde en oversikt over hvilke hjelpetiltak/støtteapparat som finnes på Ås. En slik oversikt vil bli utarbeidet i nær fremtid og lagt ved planen. Hvem er ansvarlig for å gjennomføre planen? På UMB er det naturlig at det overordnede ansvaret ved dødsfall påhviler administrerende direktør. Det operative nivået ved dødsfall er kontorsjefen. Med det menes at kontorsjefen på det berørte institutt en ansvarlig for å gjennomføre tiltakene i kriseplanen i hvert enkelt tilfelle. Det vil ofte være naturlig å trekke inn både den sentrale ledelsen, instituttleder, studieveileder, studenttillitvalgte med flere, men ansvaret for å koordinere dette, påhviler kontorsjefen. Denne kriseplanen har som utgangspunkt at instituttet der dødsfallet inntreffer har en nærhet til situasjonen. Det er sannsynlig at studenter og ansatte knyttet til det samme studieprogram berøres i større grad enn resten av universitetet. Derfor er det lagt vekt på at de tiltak som er foreslått satt i gang ved dødsfall, i første rekke knyttes til denne gruppen. 5 ulike faser ved et dødsfall 1. Dødsfall på universitetet Dersom et dødsfall inntreffer på UMB eller noen blir funnet død på universitetet skal følgende gjøres: Ring politiet omgående på telefon Ikke forlat den døde Sørg for å holde nysgjerrige unna åstedet Kontakt administrerende direktør ved UMB som bistår politiet med opplysninger de trenger for å varsle dødsfallet Administrerende direktør kontakter kontorsjefen ved det institutt studenten er hjemmehørende Kontorsjefen følger vedlagt prosedyre 3

4 2. Bekjentgjørelse av dødsfallet Det er politiet som har instruksjonsfestet plikt til å underrette pårørende ved dødsfall. Derfor skal politiet alltid underrettes. Det er Norges landbrukshøgskoles ansvar å sitte inne med de opplysninger politiet trenger for å kunne gi beskjed til de pårørende så raskt som mulig. Politiet velger om de vil gjøre dette selv, bruke en prest, helsepersonell eller de som er tildelt slike oppgaver på universitetet. 3. Tiden frem til begravelsen Tiden fra en får kjennskap til dødsfallet, og til begravelsen har funnet sted vil være en spesiell tid for instituttet og for universitetet. Undervisningen bør tilstrebes å gå som normalt, men det vil likevel ikke være en normalsituasjon for mange av studentene. Dersom studenter som sto den avdøde spesielt nær ber om utsettelse på innlevering av oppgaver m.m. bør det vises forståelse. Kontorsjefen sørger for at medstudentene blir fulgt opp i denne tida, og blir orientert om hvordan universitetet videre vil markere det som har skjedd. Medstudenter kan oppfordres til å sende en blomsterhilsen til de pårørende. Dødsfallet kan være av en slik karakter at det vil oppstå rykter og usikkerhet omkrig det inntrufne. Det kan være riktig å la helsepersonell, politi eller andre orientere medstudenter om det som har skjedd. Dersom dødsfallet skyldes selvmord, og dette ikke er alminnelig kjent, må en be om tillatelse fra de pårørende dersom medstudenter skal underrettes om dette for eventuelt å imøtegå rykter. Vær forberedt på at medstudenter ønsker å skape egne ritualer rundt det som har skjedd som for eksempel blomsternedleggelse, lystenning, besøk på dødsstedet. Oppmuntre studenter til å skrive nekrolog. Dersom den avdøde ikke er hjemmehørende i Ås, sørg for at nekrologen også sendes til avisa på hjemstedet. Det kan lages i stand et bord med bilde av avdøde, med blomster og lys på et egnet sted på instituttet. Representanter for medstudentene må bli tatt med i forberedelsene av minnestunden (Se eget vedlegg om minnestund ) 4. Begravelsen Det flagges på halv stang på begravelsesdagen. Etter jordfestelsen/bisettelsen heises flagget på hel stang Det er ingen undervisning mens begravelsen pågår. UMB sender blomster/krans til begravelsen 4

5 Dersom den avdøde bodde i SiÅs sine boliger, samarbeides det om blomster/krans Medstudenter sørger selv for blomster/krans Det bør tilstrebes at UMB er representert i begravelsen ved universitetets ledelse (rektor, administrerende direktør, instituttleder, kontorsjef, studiedirektør) Medstudenter bør oppfordres til å delta i begravelsen dersom det er mulig. Dersom det skal leses over blomster/kranser eller framsies minneord skal det kun skje etter avtale med de pårørende 5. Tiden etter begravelsen Etterreaksjonene etter et dødsfall kan være mange og varer ofte lengre enn vi skulle tro. Derfor er det viktig at et dødsfall ikke blir en ikke-sak så snart begravelsen er over. Kontorsjefen bør følge opp medstudenter ved å sette av tid til samtale med dem om hva som har skjedd. Det kan være fornuftig at også en fagperson snakker med studentene om sorg- og sorgreaksjoner. Dersom dødsfallet er et selvmord, kan det være nødvendig å få noen som har greie på temaet til å snakke om det (helsetjenesten, kirken, bedriftshelsetjenesten etc) Rydding av hybel Dersom ingen pårørende kan rydde hybelen til avdøde må a) Siås sørge for dette hvis avdøde bodde i en av dere boliger b) kontorsjefen sørge for at dette blir gjort, hvis vedkommende bodde i privat bolig Dersom noe er uklart rundt dette, kontaktes politiet Kontorsjefen sørger for at den avdøde blir slettet av ulike registre ved UMB Prosedyre UMB får kjennskap om at en student er død Ansvarlig: kontorsjefen på det aktuelle instituttet har det formelle ansvaret for å iverksette og gjennomføre planen i forbindelse med dødsfall. Det er naturlig at kontorsjefen samarbeider med instituttleder og studieveileder. Dersom flere institutt blir berørt, må instituttene samarbeide. Prosedyrer tar for seg tre ulike situasjoner der UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. 1. Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort 2. Dødsfallet er allerede kjent blant folk 3. Dødsfallet skyldes sykeleie 5

6 1. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er ennå ikke offisielt kunngjort. Skjekk kilden til opplysningene. Dersom nødvendig, innhent opplysninger som verifiserer meldingen. Skaff deg så mange opplysninger om dødsfallet som det er mulig å få. Skjekk om det er sperrefrist på opplysningene Skjekk om de nærmeste pårørende er orientert. Det er politiet som har ansvar for å varsle pårørende. De pårørende skal få dødsbudskapet først. Dersom politiet trenger opplysninger om avdødes hjemstedsadresse m.m, sørg for at opplysningene blir gitt av deg. Kontakt studieavdelingen for å få de nødvendige opplysningene Orienter rektor og administrerende direktør ved UMB og administrerende direktør ved SiÅs om dødsfallet Ansatte ved instituttet orienteres om det inntrufne via Dersom det er mulig skal medstudenter orienteres samlet om det inntrufne. Dersom dette ikke er mulig, kontakt studenttillitsvalgt og avtal et tidspunkt for å møte medstudentene Medstudentene blir gjort kjent med det inntrufne. Dersom dødsfallet har skjedd på et tidspunkt som gjør at ingen av medstudentene er klar over hva som har skjedd, er formidlingen en krevende oppgave. (se vedlagte huskeliste når et dødsbudskap skal overbringes) 2. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet er allerede kjent blant folk. Rektor, administrerende direktør ved UMB og administrerende direktør ved Siås orienteres om det inntrufne Selv om medstudenter er kjent med hva som er inntruffet er det kontorsjefens oppgave å møte medstudentene som offisiell representant for UMB og vise sin deltakelse. Deretter kan en følge/tilpasse samme prosedyre som under punkt 1 3. UMB er blitt gjort kjent med at en student er død. Dødsfallet skyldes sykeleie Har sykeleiet vart en tid, er sannsynligvis medstudenter og ansatte forberedt på dødsfallet. Det samme vil være tilfelle dersom den avdøde har vært utsatt for en alvorlig ulykke og vært innlagt på sykehus noen tid før døden inntreffer. I slik tilfeller har de fleste forberedt seg på at døden kan bli utgangen. Det innebærer at dødsbudskapet ikke kommer som en overraskelse, men en skal likevel være forberedt på sterke reaksjoner. Selv om dødsfallet er ventet, er det kontorsjefens oppgave å underrette medstudenter etter samme prosedyre som under punkt 1. Kontorsjefen vurderer om det er nødvendig å ha flere med når medstudenter orienteres. I slike tilfeller har en også fått tid til å forberede seg på å legge til rette for og informere om minnestund og informere om begravelsen. Prosedyren under punkt 1 tilpasses situasjonen. 6

7 Vedlegg 1: Huskeliste i forbindelse med overbringing av dødsbudskap Dersom medstudenter er samlet til undervisning, snakk først med faglærer og eventuelt studenttillitsvalgt. Sørg for ikke å være alene med medstudentene i denne situasjonen. Utover oppsatt faglærer, kan eventuelt instituttleder og studieveileder være tilstede. Andre mulige støttespillere som har erfaring fra arbeid med sorg og kriser er, psykolog, prest, lege, helsesøster. Bruk den tid som er nødvendig. Vær nærværende i situasjonen. Vær forberedt på ulike reaksjoner fra medstudenter. Mottakelse av dødsbudskap er eksempler på situasjoner som kan brenne seg inn og gi etterreaksjoner. Derfor er det viktig hvordan dødsbudskapet blir formidlet. Mange vil reagere umiddelbart med vantro og sinne, andre vil først reagere etter en tid. For mange vil meddelelsen av et dødsbudskap aktivere opplevelser fra tidligere hendelser. Vær forberedt på spørsmål omkring dødsfallet. Det er en viktig regel at alt du sier må være korrekt, men du trenger ikke si alt du vet. Orienter om hvordan resten av undervisningsdagen blir lagt opp. På dette tidspunktet vil det sannsynligvis være for tidlig å orientere om eventuell minnestund og begravelse. Minnestunden må planlegges i samarbeid med de pårørende. Mon orienter om at UMB ønsker å komme tilbake til dette når de vet mer om den videre saksgangen, og at det fra UMBs side vil bli gjort det som er nødvendig i en slik sammenheng. Det vil være naturlig å avlyse undervisningen for medstudentene for resten av dagen. Men det er viktig at ikke medstudentene blir overlatt til seg selv. De fleste ønsker å være sammen med noen i en slik situasjon, og det er derfor viktig å legge til rette for at medstudenter kan være sammen. Personer i sjokk må ikke overlates til seg selv Forsøk å få rede på om avdøde har ektefelle/samboer/kjæreste/ søsken eller andre nære slektninger ved UMB. Det vil i så fall medføre at miljøet ytterligere vil bli preget av det som har skjedd. SiÅs / studentsamfunnet kontaktes for å vurdere om det er nødvendig å avlyse arrangement og lignende. Ta kontakt med de pårørende (enten samme dag, eller neste dag) 7

8 For å vise deltakelse i sorgen For å fortelle hvordan UMB markerer det inntrufne For å fortelle om universitetets plan om å avholde en minnestund For å fortelle at UMB vil være representert i begravelsen Eventuelle henvendelser fra pressen henvises til UMBs informasjonsdirektør 8

9 Vedlegg 2: Minnestund Minnestund avholdes som hovedregel før begravelsen, 3-4 dager etter at UMB har mottatt dødsbudskapet. Minnestunden har flere siktemål: Døden blir tydelig. Medstudenter og ansatte er sammen om å markere det som har skjedd. For de av oss som sto avdøde nærmest er dette en del av det å bearbeide sorgen. For de som har et mer perifert forhold til avdøde er det et utrykk for respekt for den avdøde og medfølelse med de sørgende. De fleste studenter er ikke hjemmehørende i Ås. Det betyr at mange ikke har mulighet til å delta i begravelsen. I slike tilfeller er minnestunden det siste farvel. Innholdet i minnestunden kan utarbeides i samarbeid med medstudenter, men kontorsjef har det fulle ansvar for opplegg og innhold. Kontorsjef kan innhente profesjonell hjelp. De pårørende orienteres om hvordan minnestunden er planlagt og gjennomført. Det er viktig å ta hensyn til ønsker fra nærmeste pårørende. Dersom den avdøde har fjernkulturell bakgrunn, sørg for å samråd deg med andre av samme bakgrunn. Det kan være religiøse ritualer, tabuer osv. som er knyttet til avdøde og som det er nødvendig å ta hensyn til. Dersom den avdøde ikke er norsk statsborger, kan det være spesielle hensyn en må være oppmerksom på. Undersøk om en person fra samme stat skal delta som offisiell representant på sin stats vegne. 9

10 Vedlegg 3: Huskeliste for minnestunden Tydelig bekjentgjøring av tid og sted. Studenter fra andre institutt kan stå i et nært forhold til avdøde og kan ønske å delta i minnestunden Egnet lokale Blomster og levende lys (eventuelt bilde av avdøde) Antrekk for de som har offisielle oppdrag Forslag til innhold i minnestunden: ( kontorsjef eller en annen fra UMBs ledelse leder minnestunden) et musikkinnslag sang minnetale ved rektor sang opplesning minnetale ved meddstudent (er) (eventuelt minnetale ved faglærer) Bekjentgjørelse om UMBs medvirkning ved forestående begravelse, oppfordring til studenter om å delta dersom begravelsen er i nærheten av studiestedet Et minutts stillhet Et musikkinnslag Hele minnestunden bør ikke vare mer enn ca. 30 minutter. Det er viktig at minnestunden har en gjennomtenkt struktur. Blir den for lang, mister den "nerven". Det er også et poeng at minnestunden gjenspeiler det livssyn avdøde representerer. Minnestunden skal være preget av verdighet og respekt for den avdøde. MINNESTUND DERSOM BEGRAVELSEN ALLEREDE HAR FUNNET STED Dersom dødsfallet har funnet sted i en periode hvor medstudenter er på ferie, på feltarbeid og begravelsen derfor har funnet sted, vil det oftest være riktig å gjennomføre en minnestund når studentene igjen er samlet på UMB. Men denne minnestunden vil ofte omfatte færre studenter. Har dødsfallet skjedd i sommerferien er det naturlig at rektor nevner det ved åpningen av et nytt semester og at det markeres med 1 minutts stillhet eller på en annen måte. 10

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER

KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER Universitetet for miljø og biovitenskap (UMB) Rutinebeskrivelse og kriseplan ved dødsfall blant studenter KRISEPLAN I FORBINDELSE MED DØDSFALL BLANT STUDENTER UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP (UMB)

Detaljer

Når det utenkelige skjer...

Når det utenkelige skjer... Høgskolen i Lillehammer Når det utenkelige skjer... Beredskapsplan ved kriser og ulykker Innholdsfortegnelse 1. Beredskapsplan ved kriser og ulykker..........................................1 1.1 Innledning...........................................................1

Detaljer

Beredskapsplan ved kriser og ulykker

Beredskapsplan ved kriser og ulykker Beredskapsplan ved kriser og ulykker August 2014 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BEREDSKAPSPLAN VED KRISER OG ULYKKER... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 MÅL OG MÅLGRUPPE... 3 2. DEFINISJONER...

Detaljer

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE

OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE OMSORG FOR BARN I SORG OG KRISE 2008 / 09-1 - Innholdsfortegnelse. Forord s. 3 Overordnede prinsipper s. 4 Akuttsider, informasjon, viktige telefonnummer s. 5 Telefonliste over ansatte s. 6 Når en elev

Detaljer

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død

Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Kriseperm for Rælingen kommune i forbindelse med ulykker eller død Revidert august 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING 4 1.1 Viktige telefoner 5 1.2 Andre aktuelle telefoner 6 1.3 Forhold til pressen

Detaljer

Beredskapsplan for AVS

Beredskapsplan for AVS BEREDSKAPSPLANEN Beredskapsplan for AVS ID UTS.AVS.HMS.5.4.1 Versjon 1.00 Gyldig fra 18.02.2015 Forfatter GMK / IA / Verifisert GMK Godkjent Ellen Ingebrigtsen Side 1 av BEREDSKAPSPLANEN SKAL VÆRE TIL

Detaljer

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE

BARN I SORG OG KRISE. En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE BARN I SORG OG KRISE En kommunal beredskapsplan for skole og barnehage- SKEDSMO KOMMUNE Innledning Både foreldre og lærere har vært med på å fortie, skyve bort og overse barns behov når døden rammer hjemmet

Detaljer

Beredskapsplan ved ulykke/død

Beredskapsplan ved ulykke/død Beredskapsplan ved ulykke/død Side 1 Inndeling av planen DØDSFALL VED ULYKKE...3 I SKOLETIDEN...3 UTENOM SKOLETIDEN...5 DØDSFALL VED SYKDOM...6 I SKOLETIDEN...6 UTENOM SKOLETIDEN...6 ULYKKE MED SKADE...7

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker

BEREDSKAPSPLAN. ved ulykker BEREDSKAPSPLAN ved ulykker Beredskapsplanen skal være et hjelpemiddel for daglig leder, eller annet personell i bedriften, til bruk ved ulykker og dødsfall. Daglig leder har ansvaret for organiseringen

Detaljer

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012

Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE. Lokal handlingsplan - barneskolen. jan. 2012 Åsveien skole og ressurssenter TRONDHEIM KOMMUNE Lokal handlingsplan - barneskolen jan. 2012 Innhold Innledning s. 3 KRISE Viktige telefonnummer s. 4 Mediehåndtering s. 5,6 Slik handler vi ved: Ulykke

Detaljer

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE

Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune BEREDSKAPSPLAN FOR BARNEHAGER I VERDAL KOMMUNE Vedtatt i Driftskomitèen 17. november 2009 1 VIKTIGE TELEFONNUMRE AMBULANSE:113 BRANN: 110 POLITI: 112 LEGEVAKT: 740 80000 ARBEIDSTILSYN: 815

Detaljer

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058

FOR BEISFJORD SKOLE. Revidert august 10. Beisfjord skole, Kvanta 25, 8522 Beisfjord Telefon 6912880 Mobil: 99519058 1 FOR BEISFJORD SKOLE Revidert august 10 2 1.0. Innholdsfortegnelse: Beredskapsgruppen og ansvarsfordeling Side 3 - ansvarsrekkefølge Varslingsrutiner, telefonliste, adresseliste ansatte Side 4 Adresselister

Detaljer

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark

Beredskapsplan. for. Høgskolen i Telemark Beredskapsplan for Høgskolen i Telemark 1. Innledning... 3 2. Krise og beredskap... 4 3. Formål og prinsipper... 5 4. Varslingsliste... 6 5. Kriseledelse... 8 6. Krisescenario... 10 7. Informasjonshåndtering...

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE

BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE TELEMARK FYLKESKOMMUNE Oppdatert 27.01.2014 INNHOLD: BEREDSKAPSPLAN FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1 BEREDSKAPSGRUPPE SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE:... 2 2 SENTRALE TELEFONNUMMER:... 2 3 HANDLINGSPLANER... 3

Detaljer

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014

Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna. Versjon 1 2014 Beredskapsplan for kriser og alvorlige hendelser ved Høgskolen i Nesna Versjon 1 2014 Innhold 1 OM BEREDSKAPSPLANEN... 4 Omfang... 4 Prinsipper for høgskolens beredskapsledelse... 6 Oppdatering av planen

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE

BEREDSKAPSPLAN SOLHOV BARNEHAGE FOR VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE BEREDSKAPSPLAN FOR SOLHOV BARNEHAGE VED ALVORLIGE ULYKKER, DØDSFALL OG KRISER UTARBEIDET AV PERSONALET I SOLHOV BARNEHAGE En alvorlig ulykke i barnehagen ( Hva gjør vi?) Når en evt. ulykke skjer: En tar

Detaljer

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013

TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER. Revidert plan pr. 20.02.2013 TUNSBERG BISPEDØMMES PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 2013 Revidert plan pr. 20.02.2013 Innholdsfortegnelse BISPEDØMMETS PLAN VED ULYKKER OG KATASTROFER 1. Innledning s. 3 2. Den sivile beredskap s. 4 2.1

Detaljer

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer.

Sorgarbeid. En stor del av livet tilbringes i skolen. Kriser/død er en del av livet. Skolen må ta ansvar når kriser rammer. ID UTS.Pvs.HMS.5.4.8 Versjon 0.00 Gyldig fra 31.08.2012 Forfatter Personalsjef H.K.K Verifisert KS-gruppen Godkjent Side 1 av6 RÅDGIVENDE LISTE FOR STUDIEREKTORER OG KONTAKTLÆRERE En stor

Detaljer

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012)

8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) 8.5.2 Beredskapsplan for turer i regi av Ansgar Bibelskole og Ansgar teologiske høgskole (vedtatt av Ansgarskolens ledermøte februar 2012) Supplement til Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død

HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG. Beredskapsplan. ved krise, ulykke, død HØGSKOLEN I GJØVIK Kvalitetssystem for HiG Beredskapsplan ved krise, ulykke, død Forord Målet for beredskapsplanen er at høgskolen skal være best mulig forberedt til å møte kriser, sorg og ulykker blant

Detaljer

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere

Prosedyre for håndtering av vanskelige situasjoner og kriser ved Norskopplæringen for innvandrere og asylsøkere Norskopplæringen for innvandrere og ID UTS.VLV.OPUS.4.3.6 Versjon 1.00 Gyldig fra 14.04.2014 Forfatter RD/Team Gnisten Verifisert AMJ Godkjent Søren Fredrik Voie Innhold VEDLEGG TIL NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B

HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B HELHETLIG OMSORG VEILEDNING OM OPPGAVER OG ROLLEFORDELING ETTER ULYKKER OG KATASTROFER G-0302 B DET KGL. JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT REDNINGS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 2002 F O R O R D Ulykker og katastrofer

Detaljer

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte!

BEREDSKAPSPLANER. Neverdal barnehage - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! - 2010 - Til alle vikarer & ansatte! Les gjennom denne for å være forberedt på ulike situasjoner som kan oppstå i barnehagen! De som er fast ansatt i barnehagen skal gå gjennom heftet minst 1 gang i året!

Detaljer

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD

ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD ETTER SELVMORDET VEILEDER OM TILTAK FOR ETTERLATTE VED SELVMORD 2 Utkast til veileder er utarbeidet av: Forsker, dr. psychol. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt / Bærum kommune (prosjektleder)

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO

BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO BEREDSKAPSPLAN VED DØDSFALL OG ULYKKER KROER SKOLE/SFO Kroer skole Vår 2012 Innledning Denne beredskapsplanen er ment å være en håndsrekning til skolens og SFO s personale hvis en ulykke eller et dødsfall

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE

BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE BEREDSKAPSPLAN VED TVERLANDET SKOLE HJELP OG STØTTE I SORG OG KRISER MÅLSETTING: Å gjøre skolens ansatte best mulig skikket til å ivareta ansattes og elevers omsorgsbehov ved ulykker og / eller dødsfall.

Detaljer

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo

Kriseplan. for. Kunsthøgskolen i Oslo Side 0 Kriseplan for Kunsthøgskolen i Oslo Kriseplanen er godkjent av arbeidsmiljøutvalget 30. mars 2006 ajourført januar 2008 og mars 2009 Ta vare på dette heftet - og husk at det alltid skal være med

Detaljer

Beredskapsplan for Strømme skole

Beredskapsplan for Strømme skole Beredskapsplan for Strømme skole Plan for å håndtere dramatiske hendelser og krisesituasjoner; ulykker og dødsfall. Katastrofesituasjoner Med en katastrofesituasjon menes en så omfattende og dramatisk

Detaljer

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering

8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering 8.5.1 Ansgarskolens beredskapsplan for kriser og krisehåndtering Revidert 2012 Innledning Hensikten med denne planen er at studenter og ansatte skal være mest mulig forberedt til å møte kriser og ulykker

Detaljer