lærerutdanning Søknadsfrist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "lærerutdanning Søknadsfrist"

Transkript

1 NO EN Kunst og håndverk Vil du utvikle din kreativitet gjennom kunst og håndverksfagets skapende problematikk? I faget møter du den materielle kulturen gjennom tradisjonelle og nye redskaper, materialer og teknikker. Dine læringsprosesser kan gi refleksjon over den praktiske og estetiske dimensjonen ved menneskelig kultur. ÅRSSTUDIUM I KUNST OG HÅNDVERK Studiepoeng 60,0 Type studium Årsstudium Startsemester Høst 2017 Språk Norsk Fakultet Studiested Avdeling for lærerutdanning Levanger Søknadsfrist ULLA SUUL Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: HANS-KRISTIAN ØYAN Studieveileder Rådgiver Tlf: E-post: YRKESMULIGHETER Du får et faglig grunnlag for å undervise i kunst og håndverk i grunnskolen. Studiet gir deg også et godt grunnlag for arbeid med kunstneriske uttrykksformer i andre sammenhenger, som for eksempel kultur- og fritidsaktiviteter fo...r barn og unge. VIDERE UTDANNING Årsstudiet i kunst og håndverk er et godt utgangspunkt for videre utdanning ved høyskoler og universiteter. Årsstudiet kan tas som frittstående grunnutdanning, som en del av en bachelorgrad eller som videreutdanning.... OPPTAKSKRAV Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Det kreves godkjent politiattest. Side 1 av 20

2 Programoversikt 1. STUDIEÅR OVERSIKT Høst 2017 VELG STUDIERETNING Obligatoriske emner for trinn Obligatoriske emner for trinn Vår 2018 Side 2 av 20

3 Studieplan BESKRIVELSE AV STUDIET Kunst og håndverk bygger på rammeplan for grunnskolelærerutdanningen 1-7 og Kunst og håndverk er et estetisk fag. Grunnlaget er menneskets skapende arbeid i kunst, arkitektur, design, håndverk og kunsthåndverk til ulike tider og i ulike kulturer. Utøvende og skapende arbeid står sentralt i faget. Studiet i kunst og håndverk er primært rettet mot undervisning i skolen, og gir også et godt grunnlag for arbeid med kunstneriske uttrykksformer i øvrige kulturelle sammenhenger. Årsstudiet kan tas som frittstående grunnutdanning, som en del av en bachelorgrad eller som videreutdanning. LÆRINGSUTBYTTE For nærmere beskrivelse av læringsutbyttene, se emnebeskrivelsene til Kunst og håndverk 1 eller Kunst og håndverk 2. VIDERE UTDANNING Årsstudiet i kunst og håndverk er et godt utgangspunkt for videre utdanning ved høyskoler og universiteter. Årsstudiet kan tas som frittstående grunnutdanning, som en del av en bachelorgrad eller som videreutdanning. KOSTNADER Til utprøving og eksperimentering og mindre oppgaver kan skolen tilby de nødvendigste materialer. Utover dette må studentene selv betale materialer og øvrig utstyr til praktisk arbeid. Materialavgiften er satt til kr. 800,- pr. emne. Kostnader i forbindelse med obligatoriske ekskursjoner og studieturer i løpet av studiet, er beskrevet i emneplanene. Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. e må selv dekke kostnader til dette. Det er ingen studieavgift utover semester- og kopinoravgift. REALKOMPETANSE Spesielle krav til realkompetansesøkere: Fylt 25 år Bør ha relevant videregående utdanning Bør ha relevant praksis EKSAMENSBESTEMMELSER, VURDERING OG KARAKTERFASTSETTING Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke bestått eller godkjent/ikke godkjent.vi viser til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer EKSAMEN OG VURDERINGSFORMER Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. AVSLUTTENDE EKSAMEN For hvert emne arrangeres en avsluttende eksamen. PROGRAMEVALUERING Studiet evalueres i tråd med retningslinjer. Side 3 av 20

4 AKTUELLE FORSKRIFTER OG SENTRALE BESTEMMELSER FORSKRIFT OM SKIKKETHETSVURDERING I HØYERE UTDANNING I lærerutdanningene skal høgskolen vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr 4-10 i Lov om universiteter og høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet. Det kreves godkjent politiattest.vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer Side 4 av 20

5 Emnebeskrivelser (4) (Obligatoriske emner for trinn) Kunst og håndverk 1 GLU330 Kunst og håndverk 1 for trinn er inndelt i følgende målområder: Visuell kommunikasjon er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonale bildeuttrykk vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema som kommunikasjon i ulike medier. Kunst omfatter utforsking av og arbeid med bilde og skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, - både gjennom ulike typer bilder,skulptur, objekt og installasjon. Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk og skaping i materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov. Design belyses blant annet i et miljøperspektiv. Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger. Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom fra tegninger og dataanimasjoner. Kunsthistorie er en av hovedkildene i studiet med lokal, nasjonal og internasjonal kunst, design og arkitektur som grunnlag og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Temaet gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng. Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring Studiet gir deg innsikt i kunst- og formkultur som grunnlag for å oppleve og forstå ulike kulturer og andre tiders uttrykksformer som inspirasjon og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Kunst og håndverk 1 gir en innføring i visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur. skal få erfaring med varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for trinn i grunnskolen. skal arbeide med praktisk, skapende prosesser for å bli en god formidler og veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Semesteravgift og ca. 4800,- kroner. Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og Side 5 av 20

6 studentene betaler kr. 800,- i materialpenger pr. semester. Kostnader i forbindelse med ekskursjoner i Norge er stipulert til ca kr 4000,-. KUNST OG HÅNDVERK 1 GLU330 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har grunnleggende kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur har grunnleggende kunnskap om hovedretninger innenfor norsk og europeisk kunsthistorie fra 1800-tallet til nåtid har kunnskap om kunstteorier og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid har kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder har kunnskap om sentrale teorier om barn og unges to- og tredimensjonale formspråkutvikling, barne- og ungdomskulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning har kunnskap om utfordringer og muligheter innen bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi FERDIGHETER kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess kan bruke tegning i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy som egner seg for oppgaver på trinn, kunne vedlikeholde redskaper og maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner) kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid med bilder og modeller av hus og rom. kan vise evne til å bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og til egen faglig oppdatering kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter kan bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst og formkultur på varierte måter kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i planlegging og gjennomføring av undervisning, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene kan vurdere lærebøker og læremidler i kunst og håndverk for trinn GENERELL KOMPETANSE kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppen som ressurs i arbeidet med kunst og håndverk og utnytte formspråklige variasjoner som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid, og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag kan vise til kilder og bruk av kilder på en saklig, objektiv og kritisk måte Side 6 av 20

7 FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. e skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger. Flere ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Norge er en viktig del av studiet. All undervisning inkludert ekskursjonene er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltakelse. PENSUM Pensumlitteratur Haabesland, Anny Å. et al. (2000). Kunst og håndverk : hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforl.. ISBN Gombrich, E.H. (2007). Kunstens historie. (Ny rev. og udvidet utg.). København: Gyldendal. ISBN Danbolt, Gunnar et al. (2009). Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. (3. utg.). Oslo: Samlaget. ISBN Anbefalt tilleggslitteratur Edwards, B., Dahl, H., & Larsen, F. (1994). Å tegne er å se: Hvordan du lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel. Hauffe, T., Øygard, T., & Øygard, Bente-Lill. (1996). Design. ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Muntlig eksamen: Ingen. PRAKSIS Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid. Side 7 av 20

8 EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Minimum 80 % deltakelse på all undervisning inkludert ekskursjoner 2 skriftlige arbeidskrav, ett i didaktikk og ett kunsthistorie, hvor minimum ett må være godkjent Mappe Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Vurdering Individuelt praktisk skapende arbeid fra målområdene VISUELL KOMMUNIKASJON, KUNST, DESIGN og ARKITEKTUR. Karakterskala A-F. Vektes 60 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuell muntlig eksamen. Denne skal dokumentere kunnskaper innenfor alle målområder. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor. Endelig karakter settes når begge komponenter er bestått. Side 8 av 20

9 (Obligatoriske emner for trinn) Kunst og håndverk 2 GLU480 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen trinn. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Områdene bygger på og er en videreføring av arbeidet i kunst og håndverk 1 (5-10). Gjennom arbeid med områdene videreutvikler studenten egen kompetanse i faget i dybde og bredde. Visuell kommunikasjon er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema. Kunst omfatter utforsking av og arbeid med bilde og skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, - både gjennom ulike typer bilde, relieff, skulptur og installasjon. Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk og skaping i materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov. Arkitektur fokuserer på undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av rom, bygninger og bygningsmiljøer. Gjennom utforming av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom fra tegninger og dataanimasjoner. Fordypning vektlegger utforskende og praktisk skapende arbeid innen et selvvalgt område. Utgangspunktet for arbeidet kan være et tema, en epoke eller et kunstverk, et målområde, et eller flere materialer, teknikk/utstyr eller estetiske virkemidler. Arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport. Eget skapende arbeid og tilhørende referansemateriale knyttes til didaktisk refleksjon. Kunsthistorie er en av hovedkildene i studiet med lokal, nasjonal og internasjonal kunst, design og arkitektur som grunnlag og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Temaet gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng. Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk. skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Side 9 av 20

10 Semesteravgift og ca 6800 kroner. Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler kr. 800,- i materialpenger pr semester. Kostnader i forbindelse med studieturen til Europa er stipulert til ca kr. 6000,-. KUNST OG HÅNDVERK 2 GLU480 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering. Side 10 av 20

11 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur og hvordan områdene kan brukes i undervisning i trinn har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til analoge og digitale bilder, og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilder, tekst og lyd har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i skapende arbeid har kunnskap om design, designteorier, idé utviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk har kunnskap om design og arkitektur i privat og offentlig rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid har grunnleggende kunnskap om hovedretninger i europeisk kunsthistorie fra antikken til barokken har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barn og unges formspråk, identitet og kreativitet FERDIGHETER kan utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og populærkultur, sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng, være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i forhold til elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid kan benytte ulike skrifttyper, layout og visuell kommunikasjon for å synliggjøre elevers arbeidsprosesser og resultater, og til formidling av egne og andres formuttrykk kan anvende digitale verktøy i arbeid med bilder og modeller av hus og rom samt redigere og manipulere enkle digitale opptak kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utvikling av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer kan lage lokale planer for kunst og håndverk trinn, og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring for elever med spesielle evner, interesser eller vansker kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere sin egen læring kan vurdere kvalitet i lærebøker og digitale ressurser og velge hensiktsmessige læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk trinn kan vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset trinn GENERELL KOMPETANSE kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon, og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon kan vise til kilder og bruk av kilder på en saklig, objektiv og kritisk måte FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det kreves betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. e skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger. Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Trøndelagsfylkene er en viktig del av studiet. I tillegg kommer en obligatorisk studietur i Europa. All undervisning inkludert ekskursjonene er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltagelse. Side 11 av 20

12 PENSUM ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det anbefales at studenten har gjennomført kunst og håndverk 1 eller tilsvarende utdanning. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Skriftlig eksamen: Ingen. PRAKSIS Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Minimum 80 % deltakelse på all undervisning inkludert ekskursjoner 2 skriftlige arbeidskrav, ett i didaktikk og ett kunsthistorie, hvor minimum ett må være godkjent 2 mapper, hvor begge må være godkjent Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Vurdering Individuelt praktisk skapende arbeid fra målområdene VISUELL KOMMUNIKASJON, KUNST, DESIGN og ARKITEKTUR. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuelt praktisk skapende arbeid. Fordypningsoppgave hvor arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport. Karakterskala A-F. Vektes 20 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuell skriftlig eksamen, 6 timer. Denne skal dokumentere kunnskaper innenfor FAGDIDAKTIKK og KUNSTHISTORIE. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått. Side 12 av 20

13 (Obligatoriske emner for trinn) Kunst og håndverk 1 GLB430 Kunst og håndverk trinn er inndelt i følgende målområder: Visuell kommunikasjon er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema. Kunst omfatter utforsking av og arbeid med bilde og skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, - både gjennom ulike typer bilder, skulptur, objekt og installasjon. Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk og skaping i materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov. Design belyses blant annet i et miljøperspektiv. Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger. Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale rom fra tegninger og dataanimasjoner. Kunsthistorie er en av hovedkildene i studiet med lokal, nasjonal og internasjonal kunst, design og arkitektur som grunnlag og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Temaet gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng. Fagdidaktikk er en integrert del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen. skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. skal få erfaring med varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for trinn i grunnskolen. skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god formidler og veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Semesteravgift og ca 4800 kroner. Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler kr 800,- i materialpenger pr. studieår. Kostnader i forbindelse med ekskursjoner i Norge er stipulert til ca kr 4000,-. KUNST OG HÅNDVERK 1 GLB430 Side 13 av 20

14 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Høst 2017 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering. LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har grunnleggende kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur har grunnleggende kunnskap om hovedretninger innenfor norsk og europiesk kunsthistorie fra 1800-tallet til nåtid har kunnskap om kunstteorier og hvordan uttrykksformer fra ulike kulturer nasjonalt og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid har kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder har kunnskap om sentrale teorier om barns og unges to- og tredimensjonale formspråkutvikling og barnekulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning har kunnskap om utfordringer og muligheter innen bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi FERDIGHETER kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess kan bruke tegning i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur kan eksperimentere med, og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker i arbeid med visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur kan velge ut hensiktsmessige materialer, teknikker og verktøy som egner seg for oppgaver på trinn, vedlikeholde redskaper og enkle maskiner og kjenne sikkerhetsrutiner (HMS-rutiner) kan anvende digitale verktøy i skapende arbeid med bilder og modeller av hus og rom kan vise evne til å bruke digitale ressurser til formidling av fagstoff og til egen faglig oppdatering kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter kan bruke enkle analyseverktøy og formidle kunst og formkultur på varierte måter kan bruke fagets innhold, arbeidsmåter og teori i planlegging og gjennomføring av undervisning trinn, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk trinn kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene trinn kan vurdere lærebøker og læremidler i kunst og håndverk for trinn GENERELL KOMPETANSE kan ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppen som ressurs og utnytte formspråklige variasjoner som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale kan bruke digitale læringsarenaer til formidling av fagstoff og egen faglig oppdatering kan utnytte fagets muligheter til å fremme gjenbruk og bærekraftig utvikling kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag kan vise til kilder og bruk av kilder på en saklig objektiv og kritisk måte FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Side 14 av 20

15 LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. e skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger. Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Norge er en viktig del av studiet. All undervisning inkludert ekskursjonene er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltakelse. PENSUM Pensumlitteratur Haabesland, Anny Å. et al. (2000). Kunst og håndverk : hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforl.. ISBN Gombrich, E.H. (2007). Kunstens historie. (Ny rev. og udvidet utg.). København: Gyldendal. ISBN Danbolt, Gunnar et al. (2009). Norsk kunsthistorie : bilde og skulptur frå vikingtida til i dag. (3. utg.). Oslo: Samlaget. ISBN Anbefalt tilleggslitteratur Edwards, B., Dahl, H., & Larsen, F. (1994). Å tegne er å se : Hvordan du lærer å tegne ved å bruke høyre hjernehalvdel. Hauffe, T., Øygard, T., & Øygard, Bente-Lill ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Muntlig eksamen: Ingen. PRAKSIS Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid. Side 15 av 20

16 EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Minimum 80 % deltakelse på all undervisning inkludert ekskursjoner 2 skriftlige arbeidskrav, ett i didaktikk og ett kunsthistorie, hvor minimum ett må være godkjent Mappe Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Vurdering Individuelt praktisk skapende arbeid fra målområdene VISUELL KOMMUNIKASJON, KUNST, DESIGN og ARKITEKTUR. Karakterskala A-F. Vektes 60 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuell muntlig eksamen. Denne skal dokumentere kunnskaper innenfor alle målområder. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor. Endelig karakter settes når begge komponenter er bestått. Side 16 av 20

17 (Obligatoriske emner for trinn) Kunst og håndverk 2 GLB480 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen trinn. Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskaplige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon. Områdene bygger på og er en videreføring av arbeidet i kunst og håndverk 1 (1-7). Gjennom arbeid med områdene videreutvikler studenten egen kompetanse i faget i dybde og bredde. V isuell kommunikasjon er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema. Kunst omfatter utforsking av og arbeid med bilde og skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunativt uttrykk, - både gjennom ulike tuper bilde, relieff, skulptur og installasjon. Design utforderer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk og skaping i materialer og teknikker av gjenstander som primært dekker praktiske behov. Arkitektur fokuserer på undersøkende og skapende arbeid knyttes til studier av rom, bygninger og bygningsmiljøer. Gjennom utforming av ulike typer modeller, økes bevisshet om tredimensjonale rom fra tegninger og dataanimasjoner. Fordypnig vektlegger utforskende og praktisk skapende arbeid innen et selvvalgt område. Utgangspunktet for arbeidet kan være et tema, en epoke eller et kunstverk, et målområde, et eller flere materialer, tenikk/utstyr eller estetiske virkemidler. Arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport. Eget skapende arbeid og tilhørende referansemateriale knyttes til didaktisk refleksjon. Kunsthistorie er en hovedkilde i studiet med lokal, nasjonal og internasjonal kunst, design og arkitektur som grunnlag og utgangspunkt for eget skapende arbeid. Temaet gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike peioders og kulturers formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng. Fagdidaktikk er en integret del av arbeidet i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk. skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til elevenes læring. Semesteravgift og ca 6800 kroner. Side 17 av 20

18 Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler Kr. 800,- i materialpenger pr. semester. Kostnader i forbindelse med studieturen til Europa er stipulert til ca kr 6000,-. KUNST OG HÅNDVERK 2 GLB480 Studiepoeng 30,0 Nivå Type emne Undervisningsseme ster Lavere grad Obligatorisk teoriemne. Vår 2018 Hvilket år i studieprogrammet Studiested Ansvarlig fakultet Undervisningsspråk Søknadsfrist 1. studieår Levanger Avdeling for lærerutdanning Norsk EMNEEVALUERING Ved slutten av hvert semester vil det bli foretatt en studieevaluering. Side 18 av 20

19 LÆRINGSUTBYTTE KUNNSKAP har kunnskap om visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur og hvordan områdene kan brukes i undervisning på trinn har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til analoge og digitale bilder og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilder, tekst og lyd har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i skapende arbeid har kunnskap om design, designteorier, idé utviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk har kunnskap om design og arkitektur i privat og offentlig rom, hvordan arkitektur virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet til undersøkende og skapende arbeid har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt fag har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utvilingen av barn og unges formspråk, identitet og kreativitet FERDIGHETER kan utnytte materialets bruksegenskaper og estetiske utrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av estetiske virkemidler kan bruke metoder for problemløsning i design og teknologi og inspirere elevene til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og populækultur, sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng, være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke museer og samlinger i forhold til elevers læringsarbeid og egte skapende arbeid kan benytte ulike skrifttyper, layout og visuell kommunikasjon for å synliggjøre elevers arbeidsprosser og resultater, og til formidling av egne og andres formuttrykk kan anvende digitale verktøy i arbeid med bilder og modeller av hus og rom samt redigere og manipulere enkle digitale opptak kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utvikling av fagbegreper i arbeid med bilder, skulptur, design og arkitektur kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og kulturer kan lage lokale planer for kunst og håndverk trinn, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere sin egen læring kan vurdere kvalitet i lærebøker og digitale ressurser og velge hensiktsmessige læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk trinn kan vurdere estetiske kvaliteter og praktisk tilrettelegging i skolens innemiljø og uterom som ramme om elevenes arbeid med faget kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset trinn GENERELL KOMPETANSE kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon, og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer bærekraftig ressursforvalting kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med systematisk og forskningsmessig tilnærming og kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon kan vise til kilder og bruk ab kilder på en saklig, objektiv og kritisk måte FORKUNNSKAPSKRAV Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. LÆRINGSAKTIVITETER OG UNDERVISNINGSMETODER Det kreves betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt. e skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge eller digitale logger. Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Trøndelagsfylkene er en viktig del av studiet. I tillegg kommer en obligatorisk studietur i Europa. All undervisning inkludert ekskursjonene er obligatorisk. Det forutsettes minst 80 % deltagelse. PENSUM Side 19 av 20

20 ANBEFALTE FORKUNNSKAPER Det anbefales at studenten har gjennomført kunst og håndverk 1 eller tilsvarende utdanning. HJELPEMIDLER TIL EKSAMEN Skriftlig eksamen: Ingen. PRAKSIS Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring. Andre studenter skal gjennomføre praksisrelatert arbeid. EKSAMENSBESKRIVELSE Obligatoriske arbeidskrav Minimum 80 % deltakelse på all undervisning inkludert ekskursjoner 2 skriftlige arbeidskrav, ett i didaktikk og ett kunsthistorie, hvor minimum ett må være godkjent 2 mapper, hvor begge må være godkjent Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Vurdering Individuelt praktisk skapende arbeid fra målområdene VISUELL KOMMUNIKASJON, KUNST, DESIGN og ARKITEKTUR. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuelt praktisk skapende arbeid. Fordypningsoppgave hvor arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport. Karakterskala A-F. Vektes 20 %. To sensorer, hvorav i hovedregel minst en ekstern sensor Individuell skriftlig eksamen, 6 timer. Denne skal dokumentere kunnskaper innenfor FAGDIDAKTIKK og KUNSTHISTORIE. Karakterskala A-F. Vektes 40 %. To sensorer, hvorav minst en ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles. Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått. Side 20 av 20

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Vil du utvikle din kreativitet gjennom kunst og håndverksfagets skapende problematikk? I faget møter du den materielle kulturen gjennom tradisjonelle og nye redskaper, materialer

Detaljer

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10)

Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Emne: Kunst og håndverk 1 (1-7) Kode: Studiepoeng: 30 stp Vedtatt: Vedtatt av avdelingsstyret i møte 25. mai 2010 (asak 20/10) Inndeling: 1. Innledning 2. Læringsutbytte 3. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7).

EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). EMNEKODE KH230 EMNENAVN Kunst og håndverk 2 (1-7), Kunst og handverk 2 (1-7), Art and crafts 2(1-7). FAGLIG NIVÅ Bachelornivå (syklus 1). OMFANG Emnets arbeidsomfang er 30 studiepoeng. VEKTINGSREDUKSJONER

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a, gis i andre semester i 1. studieår. Emnekode: LGU51004 Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 1a Kunst og handverk 1 (5-10), emne 1a Art and crafts 1 (5-10), subject 1a Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er

Detaljer

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2

Kunst og håndverk 2. Side 1 av 6 KUNST OG HÅNDVERK 2 NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 1 Samfunnet trenger mennesker med kompetanse i visuell kommunikasjon, teknisk innsikt og med evne til nyskaping. Arbeid med å formgi og bruke ulike teknikker for å lage gjenstander

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp

Med joik som utgangspunkt, 15 stp NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av det kulturelle

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning

Engelsk 1, for trinn, 30 stp, videreutdanning NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp, videreutdanning Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk 2 Kunst og håndverk 2 bygger på kunst og håndverk 1 og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon og utvidet innsikt i fagets tekniske, visuelle og materielle

Detaljer

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG

Samfunnsfag. Side 1 av 6. Samlinger: ukene 2, 8, 14 og 18. Undervisningsdager er mandag, tirsdag og onsdag, og hele uke 18. ÅRSSTUDIUM I SAMFUNNSFAG NO EN Samfunnsfag Studiet tar opp innhold og arbeidsmåter som er sentrale for de tre fagene som utgjør samfunnsfag i grunnskolen: samfunnskunnskap, geografi og historie. Studiet vil også være relevant

Detaljer

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon.

Kunst Målområdet omfatter skapende arbeid med bilde og skulptur som estetisk uttrykk for opplevelse, erkjennelse, undring og innovasjon. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: Fag: NATURFAG 1 - modulbasert NA130MOD1/NA130MOD2 Kunst og håndverk 1 med vekt på flerkulturelt skapende arbeid Kode: Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt i

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp Regning som grunnleggende ferdighet for 5.-10. trinn, 30 stp, er et videreutdanningstilbud for lærere som er

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Kunst og håndverk Studietilbudet tar for seg visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur og skulptur. Studiet er satt sammen av to emner fordelt over to semester, med avsluttende eksamen i hvert

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger

Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger NO EN Med joik som utgangspunkt, 15 stp, Levanger Den sørsamiske kulturen er en viktig del av regionens og nasjonens felles kulturarv. Den sørsamiske musikken, joiken, utgjør derfor en naturlig del av

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". ENGELSK

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Naturfag 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Naturfaglig kunnskap er vesentlig for å forstå kompleksiteten i naturen og i samfunnet. Det er i dag et stort behov for lærere med kompetanse i

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, Levanger Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Samfunnsfag 2 Samfunnsfag 2 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp NO EN Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger

Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærerutdanning, bachelorgradsstudium, Levanger Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium, gir deg tre studieår med fokus på lærerrollen i kroppsøving og idrett.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp

KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp NO EN KOM400 - Administrativ og pedagogisk ledelse, 15 stp Dette studiet er for deg som arbeider i SFO, barnehage, fritidsklubber, skole eller som på annen måte har nærkontakt med barn og unge i jobben

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp.

KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. NO EN KOM300 - Spesialpedagogikk og pedagogiske tiltak, 15 stp. I dette emnet lærer studenten om barn og unge med spesielle behov (spesialpedagogiske prinsipp, opplæringsloven, lov om barnehager og rammeplan

Detaljer

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1

Musikk i skolen 1. Side 1 av 6 MUSIKK I SKOLEN 1 NO EN Musikk i skolen 1 Musikk kan brukes i alle skolefag. Musikk i skolen 1 er rettet inn mot musikkopplæring i grunnskolen og gir inspirasjon til hvordan musikkfaget kan være en del av hverdagen for

Detaljer

Mat og helse, 30 stp, Levanger

Mat og helse, 30 stp, Levanger NO EN Mat og helse, 30 stp, Levanger Dette studiet er praktisk rettet, der det å lage mat inngår som en viktig del. Den teoretiske delen er viktig som grunnlag for det praktiske arbeidet og for fagets

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger

Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger NO EN Komponering for scene, film og tv, 30 stp, Levanger I studiet vil arbeidet med komponering ha særlig fokus på musikk for scene (teater, revy, dans), filmmusikk og musikk for AV produksjoner (TV).

Detaljer

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 2 gis første og andre semester andre studieår.

Undervisningssemester Undervisning i kunst og håndverk 1 (5-10), emne 2 gis første og andre semester andre studieår. Emnekode Emnenavn Kunst og håndverk 1 (5-10), emne 2 Kunst og handverk 1 (5-10), emne 2 Art and crafts 1 (5-10), module 2 Faglig nivå Bachelornivå (syklus 1) Omfang Emnets arbeidsomfang er 15 studiepoeng.

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post:

Samfunnsfag 1. Side 1 av 5 SAMFUNNSFAG 1. MORTEN MEDIÅ Studieprogramansvarlig Universitetslektor Tlf: E-post: NO EN Samfunnsfag 1 Samfunnsfag 1 omfatter like deler historie, samfunnskunnskap og geografi. Emnet er derfor delt i de tre hovedområdene Historie, Samfunnskunnskap og Geografi med noe forskjellige faglige

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Spesialpedagogikk Barn og unge med særskilte behov møter vi daglig i barnehage og skole. Ønsker du å perfeksjonere deg for å arbeide med denne gruppa, er dette studiet midt i blinken for deg. Studiet

Detaljer

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger

Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger NO EN Rytmisk korledelse, 30 stp, Levanger Liker du å jobbe med kor? Har du en drøm om å drive en vokalgruppe? Liker du rytmisk musikk? Liker du å utvikle metoder i korarbeid? Vil du bli en bedre dirigent?

Detaljer

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen

Musikkpedagog og formidler i kulturskolen NO EN Musikkpedagog og formidler i kulturskolen Musikkpedagog og formidler i kulturskolen, bachelorgradstudium ved Levanger, gir deg et solid faglig grunnlag for musikkfaglig arbeid i kulturskolen, kulturlivet

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005 og våren 2009.

Studiepoeng: 30 Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005 og våren 2009. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i Kunst og håndverk 2 (KH230) Fag: KUNST OG HÅNDVERK 2 Kode: 4KH230 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22. juni 2004 (sak A24/04)

Detaljer

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP

Idrettsvitenskap. Side 1 av 5 BACHELOR I IDRETTSSVITENSKAP NO EN Idrettsvitenskap Idrettsvitenskap, bachelorgradsstudium, gir deg en god teoretisk og praktisk bakgrunn for å arbeide med idrett i ulike roller. Gjennom studiet vil du få utviklet din evne til å lede

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger

Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger NO EN Uteområdet som læringsarena, 30 stp, Levanger "UTOLA" - Uteområdet som læringsarena. Ønsker du å gjøre "Uteskolen" til en bedre undervisningsarena enn hva klasserommet er - da er dette studiet for

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: ÅKH102_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Elev leser NO EN Norsk 1 Studiet gir ei brei innføring i ulike norskdidaktiske emner som elevtekstanalyse, teorier om lesing og skriving og litteraturdidaktikk. I tillegg gir studiet innsikt i språket

Detaljer

BirdID Western Palearctic

BirdID Western Palearctic BirdID Western Palearctic Gjennom studiet BirdID Western Palearctic kan du kvalifisere deg for feltundersøkelser omkring forekomst og antall av ulike fuglearter. Det vil også være personlig verdifullt

Detaljer

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger

Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 2, 30 stp, Levanger Spesialpedagogikk 2 vektlegger å videreutvikle studentenes kompetanse til å reflektere rundt, forstå og møte aktuelle og komplekse utfordringer omkring organisering,

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

Visuelle kunstfag, årsstudium

Visuelle kunstfag, årsstudium NO EN Visuelle kunstfag, årsstudium Samfunnet trenger mennesker som har visuell kompetanse og evne til nyskaping. Kunst og håndverk er et visuelt kunstfag og undervisningsfag i grunnskolen. Faget gir mulighet

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium. Studiet gir deg kompetanse til å gjennomføre tilpasset

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet

Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet NO EN Kompetanse for kvalitet: Regning som grunnleggende ferdighet Regning som grunnleggende ferdighet er definert i Kunnskapsløftet for hvert enkelt fagområde og skal utøves på fagets premisser. Denne

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og håndverksfaget

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område

Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område NO EN Kompetanse for kvalitet: Samisk kulturkunnskap med fokus på lulesamisk område Studiet skal utvikle bred forståelse for samisk historie, kultur og samfunn med spesiell vekt på lulesamiske områder.

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design

Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Kunst og håndverk 1; Bilde, skulptur, arkitektur og design Emnekode: GLU1002_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos

Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos NO EN Veiledningspedagogikk 1, Levanger-Namsos Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole

Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Spesialutdanning for klasse AM 146 for trafikklærere og lærere i offentlig skole Nasjonal transportplan og nullvisjonen legger grunnlag for styrking av trafikantopplæringen. Herunder en mer omfattende

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag

lærerutdanning og kunst- og kulturfag NO EN Matematikk 1 I Matematikk 1 arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer. Temaene er arbeid med utviklingen av tallbegrepet og overgangen fra tall til algebra. Det arbeides

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Spesialutdanning for klasse T (Traktor)

Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for klasse T (Traktor) Spesialutdanning for trafikklærer i klasse T er en utdanning for den som ønsker å være trafikklærer i førerkortklasse T. Utdanningen setter primært fokus på opplæring

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur

Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emne GLU1005_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:45 Kunst og håndverk 2, emne 1; Design og arkitektur Emnekode: GLU1005_1, Vekting: 15 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22.juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005.

Studiepoeng: 30 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 22.juni 2004 (sak A24/04) med senere justering av dekan våren 2005. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fagplan i kunst og håndverk (KH130) Fag: Fagplanens inndeling: 1. Nasjonal rammeplan 2. Innledning til lokal fagplan 3. Innhold 4. Organisering og arbeidsformer

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng

Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Instruktør i ulykkesberedskap, 6 studiepoeng Gjennom rådsdirektiv 2003/59/EF gis det detaljerte mål for krav til tungbilsjåførens yrkeskompetanse. Trafikklærere på tunge kjøretøy som utdannes i dag, må

Detaljer

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger

Musikkbasert miljøbehandling, Levanger Musikkbasert miljøbehandling, Levanger I studiet lærer du å ta i bruk miljøtiltak med musikk innen eldreomsorg, rusomsorg og psykisk helsevern. Nyere studier viser at når helse- og omsorgsarbeidere bruker

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

Utdanning i yrkesfaglig veiledning

Utdanning i yrkesfaglig veiledning Utdanning i yrkesfaglig veiledning Studiet henvender seg til yrkesutøvere, primært med bakgrunn i tre-årig utdanningen innen helse- og sosialfaglig eller pedagogikk, ansatte innen velferdsforvaltningen,

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for trinn, 30 stp Kompetanse for kvalitet: Engelsk 1 for 5.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Studiet gir

Detaljer

Veiledningspedagogikk 1

Veiledningspedagogikk 1 NO EN Veiledningspedagogikk 1 Veiledning og veilederkompetanse kan gi deg faglig og personlig vekst og utvikling. Veiledningspedagogikk er et tverrfaglig emne som gir deg grunnleggende kompetanse i veiledning

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse

Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, trinn - digitale ferdigheter og kompetanse NO EN Kompetanse for kvalitet: Kunst og håndverk 1, 1-10. trinn - digitale ferdigheter og kompetanse Kunst og håndverk - digitale ferdigheter og kompetanse identifiserer digital kompetanse for kunst og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Engelsk 1, for trinn, 30 stp

Engelsk 1, for trinn, 30 stp NO EN Engelsk 1, for 1.-7. trinn, 30 stp Dette er studiet for deg som ønsker å undervise engelsk i grunnskole, der det er bruk for gode språklærere. Det er tett kontakt mellom lærere og studenter, og du

Detaljer

Kommunal økonomi og ledelse

Kommunal økonomi og ledelse NO EN Kommunal økonomi og ledelse Studiet i kommunal økonomi og ledelse har som formål å gi yrkesutdanning som kvalifiserer til krevende stillinger på saksbehandler- og ledernivå i offentlig forvaltning:

Detaljer