Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013"

Transkript

1 Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2013

2 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler

3 Utfordringer Befolkningsvekst og demografisk utvikling Miljø, klima og transport Samhandlingsreform og folkehelse Verdibevaring Mangfold i brukerbehov som gir særlige utfordringer Beholde og rekruttere Handlingskraftig organisasjon Opprettholde økonomisk bærekraft

4 Økonomiske prioriteringer

5 Forutsetninger lagt til grunn Befolkningsvekst 1,3 % per år i perioden Lønnsvekst kompensert 4% Prisvekst ikke kompensert kr 15,3 mill. - 1,9 % Renteforutsetninger En gjennomsnittsrente på kommunens innlån 3,1 % i 2013 Pengemarkedsrente 2 % i 2013 Inntektsforutsetninger

6 Inntekter Frie inntekter Eiendomsskatt foreslått omtaksering i 2015 med virkning fra 2016 Overføringer fra Lyse Forutsatt samlet utbytte kr 375 mill. i 2013, deretter en økning med kr 25 mill. i 2014, og kr 50 mill. i 2015 og 2016 Stavanger kommunes andel i 2013 kr 164 mill. Renteinntekter kr 45 mill. Avdragsinntekter kr 43,7 mill. Gebyrer og egenbetaling

7

8 Frie inntekter lokale forutsetninger Forventet skattevekst fra 2011 til 2012 på 6,9% 143,7 % av landsgjennomsnittet Forutsatt skattevekst fra 2012 til 2013 på 6 % 144 % av landsgjennomsnittet Vekst i frie inntekter fra 2012 til 2013 på 5 % Anslag i Statsbudsjettet 2013 for SK er på 4,2 %

9

10 Finansielle målsettinger økonomisk bærekraft 3% netto driftsresultat 50% egenfinansiering 60 % gjeldsgrad Krevende å å opprettholde de finansielle bærekraftsindikatorene målsettingene

11 Utvikling i egenfinansiering av investering i perioden Samlet Egenfinansiering 42 % 38 % 44 % 69 % 47 % Lånefinansiering 58 % 62 % 56 % 31 % 53 %

12

13

14 NYTT BILDE Økonomiske prioriteringer Investeringer

15 Samlede innvesteringer i perioden er kr 4,1 mrd

16

17 Investeringer skoleprosjekt Rehabilitering/utbygging samlet kr 972 mill. i perioden, i 2013 kr 169 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden(nybygg/rehab): Kannik, Hinna, Kristianlyst, Austbø, Buøy, Gautesete, Smiodden, Madlavoll, Lenden, Nylund, Hundvåg, Storhaug og Eiganes I tillegg starter utbygging/rehabiliteringen: Vaulen skole, Jåtten skole og nye barneskoler Hundvåg og Storhaug bydel Utsatte prosjekt (i forhold til HØP ): Gautesete skole, Hundvåg skole, Vaulen skole, Madlavoll skole og Nylund skole

18 Investeringer barnehage Utbygging/ rehabilitering samlet kr 311 mill. i perioden, i 2013 kr 54 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden: (Nybygg/rehabilitering) Tasta barnehage (modul), Skeiehagen barnehage, Emmaus barnehage, Stokkatunet barnehage, Husabøryggen barnehage, Roaldsøy barnehage, Kløvereng barnehage, Nore Sunde barnehage og Ytre Tasta barnehage

19 Investeringer bofellesskap og sykehjem Utbygging/rehabilitering samlet kr 743 mill. i perioden, i 2013 kr 168 mill. Prosjekter som blir ferdig i perioden: Husabøryggen bofellesskap, Søra Bråde bofellesskap, Ramsvigtunet sykehjem ventilasjonsanlegg,tastarustå bofellesskap, Krosshaug, 8 omsorgsboliger, nytt krisesenter, omsorgsboliger Haugåsveien 26/28, og Lervig sykehjem I tillegg starter ombygging av Lassahagen bofellesskap, St. Petri og Vålandstunet sykehjem Utsatte prosjekt (i forhold til HØP ): Omsorgsboliger Haugåsveien 26/28, Krosshaug bofellesskap, Søra Bråde bofellesskap og Lassahagen bofellesskap

20 Investeringer idrettsbygg Samlede investeringer på kr 381 mill. i perioden, i 2013 kr 150 mill. Prosjekter som blir ferdige i planperioden: Svømmehall Hundvåg og Kvernevik, Tastahallen rehabilitering, utvendig tak Hetlandshallen, Stavanger idrettshall (garderober/fasade) I tillegg starter rehabilitering av Stavanger svømmehall og Stavanger turnhall Utsatte prosjekt (i forhold til HØP ): Rehabilitering Stavanger idrettshall, Stavanger turnhall og Stavanger svømmehall.

21 Investering utbyggingsområder Samlet i perioden kr 384 mill., i 2013 kr 98 mill. Kjøp av arealer i hovedutbyggingsområder Byggemodning hovedutbyggingsområder Kjøp og utvikling andre eiendommer

22 Investering Forumområdet og Bjergsted Investeringer i Forumområdet er samlet kr 252 mill. i perioden Stavanger forum ny utstillingshall (ferdig 2014) Stavanger forum områdeutvikling (ferdig 2014) Investeringer i Bjergsted er samlet kr 58 mill. i perioden Infrastruktur og vei Bjergsted (ferdig 2012/2013) Delvis rehabilitering av Kuppelhallen (ferdig 2014) 1. etappe Bjergstedparken (ferdig 2015)

23 Investeringer kulturbygg Nye Tou (redusert 1.byggetrinn) bevilget samlet kr 48,6 mill. I perioden kr 26 mill. (ferdig 2015) Ombygging av kinosenter kr 62,4 mill. (ferdig 2013) Diverse investeringer Sølvberget kr 7,6 mill. (ferdig 2013) Sjøfartsmuseet, nytt tak kr 4 mill. (ferdig 2014) Holmeegenes kr 18 mill. (ferdig 2015) Andre bygg Utsatte prosjekt (i forhold til HØP : Rehabilitering Rådhuset (ferdig 2018)

24 Tilskudd regionale prosjekter 2013 Nytt konserthus kr 33,4 mill. Sørmarka Arena kr 13,3 mill. Multihall og Storhall kr 11,9 mill. Ryfast kr 35 mill. Bybane kr 9,8 mill. Rogaland teater planleggingsutgifter kr 1 mill. Tilskudd Greater Stavanger kr 7,6 mill. Tilskudd Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS kr 96,5 mill.

25 Driftsbudsjettet Finn et fint bilde

26

27 Driftskonsekvenser av investeringer levekår og barnehage Rammen styrkes med kr 83,5 mill. i 2013 og kr 159,6 mill. i 2016 sammenlignet med : Bergåstjern sykehjem, Husabøryggen og Tastarustå bofelleskap og Verksgt/Normannsgt (rus), Jåttå barnehage, Lervig barnehage 2014: Søra Bråde bofellesskap, Emmaus barnehage 2015: Krosshaugveien bofellesskap, Haugåsveien bofellesskap 2016: Lervig sykehjem

28 Driftskonsekvenser av investeringer bymiljø og utbygging Rammen styrkes med kr 14,7 mill. i 2013 og kr 63 mill. i 2016 sammenlignet med : Framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø, etterslep vedlikehold park, Botanisk hage, nye anlegg inkl. konserthus, Hundvåg svømmehall, vedlikehold-renhold og energi nye bygg, ulempekompensasjon til virksomheter 2014: Kvernevik svømmehall, vedlikehold-renhold-energi nye bygg ( som følge av økt volum) og helårseffekter av ovennevnte tiltak 2015 og 2016: Vedlikehold-renhold-energi nye bygg ( som følge av økt volum) og helårseffekter av ovennevnte tiltak

29

30

31

32 Nye botilbud tas i bruk i planperioden Full drift av Bergåstjern sykehjem 76 plasser Lervig sykehjem ferdigsstilles med 110 plasser 23 plasser til brukere med psykiske lidelser 56 plasser til brukere med reduserte kognitive funksjoner

33 Dekningsgrad heldøgnsomsorg Antall eldre over 80 år i Stavanger Dekningsgrad i % 24,3 24,6 24,7 24,9

34 Levekår Økt driftsramme, helse- og omsorgstjenester, kr 25 mill. underliggende omstillingsbehov på kr 10 mill. Finansieringsansvaret for særlige ressurskrevende tjenester øker, kr 4mill. Dagsenter, 6 plasser for personer med reduserte kognitive funksjoner, kr 2 mill. (Hillevåg arbeidsgård) Dagsenterplasser, 20 plasser for brukere med demens, kr 1,5 mill. (Sunde og Boganes sykehjem) Søndagsåpent LARiS, kr 0,2 mill. Økt ramme til Krisesenteret, kr 0,37 mill. Tilskudd til lag og organisasjoner Driftskonsekvenser investeringer kr 59 mill.

35 Rustiltak, fra øremerking til rammetilskudd K46 Ungdom og fritid kr 2,4 mill. LAR og LAV, rehabiliteringsseksjonen kr 2,97 mill. Miljøterapeutisk enhet, hjemmebaserte tjenester kr 1,4 mill. Ruspolitisk handlingsplan kr 0,8 mill. TAFU, helse og sosialkontor kr 0,5 mill. Forsterket helsestasjonstilbud kr 0,6 mill.

36 Fastlegetjeneste og legevakt Økt tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst kr 1 mill. Kvalitetsutvikling av fastlegetjenesten kr 2 mill. Økt ramme Stavanger legevakt kr 3 mill.

37 Vi får prisen for årets kommune for barn og unge den 22 (på mandag). Det bør vi få et bilde fra og sette inn her!

38 Skole Utvikling i antall elever med særlige behov, skole og SFO kr 13,5 mill. Valgfag ungdomstrinnet kr 3,3 mill. Økt lærertetthet ungdomstrinnet finansiert med tilskudd fra staten Elevtallsvekst grunnskole kr 2 mill. SFO, økt foreldrebetaling kr 5,3 mill. Newtonrom (samarbeidsprosjekt med Statoil + Norsk oljemuseum) kr 0,7 mill.

39 Skole Johannes Læringssenter Kompetanseheving barnehage kr 0,12 mill. Introduksjonsstønad kr 3 mill. Kulturskolen Oppfølging av plan for kulturskolen kr 0,5 mill. Kulturskoletilbud trinn i SFO/skole kr 1,55 mill. Kontigentøkning kr 0,5 mill. Økte driftsutgifter som følge av nybygg kr 1,75 mill. PPT Styrking av arbeid med barn av arbeidsinnvandring og barn med særlige behov kr 0,75 mill.

40 Barnehage 30 % vekst i antall barnehageplasser siden 2006 Alle barn med rett har fått plass og enda noen til I planperioden planlegges 20 nye avdelinger etablert Økt mangfold i barnehagene Utfordrende å rekruttere

41 Barnehage Økt pedagogtetthet i barnehagene kr 3,5 mill. Volum og kvalitetsøkning kr 12 mill. Likebehandling av private og kommunale barnehager kr 5,7 mill. Volumvekst barn med spesielle behov kr 12 mill. Nasjonal styrerutdanning og veiledning kr 0,5 mill. Driftskonsekvenser av investeringer: Full drift av Jåttå barnehage, kr 12,3 mil. Lervig barnehage (privat), kr 12 mill.

42 Barn og unge Helsestasjon- og skolehelsetjenesten Økte helsesøsterressurser kr 3 mill. Skolelegetjenesten kr 1 mill. Ungdom og fritid Ungdomsundersøkelsen kr 0,7 mill. Sikre drift av bakgården kr 0,5 mill. Redusert bemanning HØP kr -0,5 mill. Ekstern evaluering av organisatorisk plassering av K46 kr 0,25 mill. Barnevernet Ettervern, ungdom og enslige mindreårige flyktninger kr 1,8 mill. samt saksbehandlerressurs til arbeidet med enslige mindreårige flyktninger, finansieres av refusjonsordning

43 Samhandlingsreform og folkehelse Utløser behov for økte og nye tjenester Fortsatt usikkerhet om full finansiering Fullfinansiering forutsetter at aktivitetsvekst fra sykehusene kompenseres Finansiering til medfinansiering og kommunalt ansvar for utskrivningsklare kun prisjustert i statsbudsjettet Forutsetter etterberegning av reformen Frisklivssentral, Livsstilskolen og Stor og sterk finansieres av samhandlingsmidler

44 Nytt bilde

45 Kultur og byutvikling Kulturinstitusjoner, kommunal delfinansiering, kr 3,3 mill. Økt tilskudd Sølvberget, kr 1,4 mill. Programvare og ajourhold grunnkart, kr 0,7 mill. Økte gebyrsatser, geodata og plan, kr -1,5 mill. Utviklingsmidler Stavanger konserthus

46

47 Bymiljø og utbygging Park og vei Biologisk mangfold kr 0,2 mill. Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse kr 1,3 mill. Økt satsing på sykkel kr 1,5 mill. Økt tilskudd friluftsrådene, Invivo og Rogaland Arboret kr 0,9 mill. STAS, kr 0,42 mill. Husleie Siddishallen kr 1,5 mill. Miljøtiltak kr 1,25 mill.

48 Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom Økt vedlikeholdsbudsjett, kr 5 mill. Økte husleieinntekter, kr -23,3 mill. Leietap, kr 2,4 mill. Forsikring redusert premie, kr.-2,5 mill. Leieinntekter fra Kino, kr -3,98 mill. Driftskonsekvenser av investeringer kr 14,7 mill.

49

50 Sammen for en levende by Er til stede vil gå foran- skaper framtiden Fortsatt handlekraft

51 Change is the law of life, and those who look only to the past or present are certain to miss the future (JFK)

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift

Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift Vedlegg A1 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift Justeringer Merutgift/ Felles inntekter og utgifter Frie inntekter 105 000 000 Det vises til tekst i sakens kap. 1.6 Renteinntekt, ansvarlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2010-2013

Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Handlings- og økonomiplan 2010-2013 1 Er til stede, vil gå foran, skaper framtiden 1 2 Rådmannens økonomiplanforslag 5 2.1 Økonomiske prioriteringer i planperioden 5 2.2 Frie inntekter 6 2.3 Utvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012

Bærekraft og omstilling. Budsjettforslag 2012 Bærekraft og omstilling Budsjettforslag 2012 Innovasjon, vekst og verdiskaping preger Stavanger og regionen. Dette er positivt, men gir samtidig et sterkt press på offentlig økonomi for å finansiere tjenestetilbudet,

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13

Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Alternativt forslag til Budsjett 2014 og Handlings- og økonomiplan 2014-2017 AHS/CB 26.11.13 Innholdsfortegnelse... 0 Innledning... 2 1. Kommunens administrasjon... 4 2. Politisk organisering og kostnader

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen

Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen Årsberetning 2007 Foto t.v.: Anne Lise Norheim - Foto t.h.: Elisabeth Tønnessen INNHOLD Kapittel 1 Rådmannens innledning...5 Kapittel 2 Økonomisk utvikling og resultat...9 Kapittel 3 Bærekraft og samfunn...31

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Gjeldende økonomiplan - drift

Gjeldende økonomiplan - drift Gjeldende økonomiplan - drift Vedtatte plandokumenter legger premissene det betyr videre satsing på spesielt: - Barn og unge - Forebygging - Vedlikehold av kommunale bygninger og veger Forebygging Til

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011.

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO BGR-11/11239 033 53702/11 08.09.2011 Med forbehold om godkjenning i møte 22.09.2011. Politisk sekretariat Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Øvre Kleivegate 15 Telefon: 51507131. Faks: 51507044 E-post: postmottak.radmannen@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no Org.nr.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG

ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG ØKONOMIPLAN 2015 2018 BUDSJETT 2015 RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 7 2.1 Økonomiske utviklingstrekk... 7 2.2 Statsbudsjettet...

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Kommentarer til. Budsjett 2011

Kommentarer til. Budsjett 2011 Nordre Land kommune 31.12.10 2870 Dokka Kommentarer til Budsjett 2011 Vedtatt i kommunestyret i sak 96/10 1 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 I. OVERORDNET STYRING... 4 GENERELT

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer