Rådmannens forslag til økonomiplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016"

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan

2 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett Driftsbudsjett Oppsummering

3 Status Sandnes Skatteinngangen ligger over prognosen Moderat netto driftsresultat 0,9 % Høyt investeringsnivå og høyt låneopptak Lav lånerente god innskuddsrente God økonomistyring i resultatenhetene, men merforbruk i levekår (3%) og enkelte resultatenheter og stabsenheter Foretakene går godt tomteselskapet har høyt overskudd Høy befolkningsvekst første halvår 2012 med nye innbyggere Kr 185 mill på disposisjonsfond pr sept 2012, herunder pensjonsfond kr 98 mill, reservefond kr 17 mill, spesielle fond kr 21 mill, resultatenhetene kr 50 mill

4 Sammenligning av ressursbruk i Sandnes med landsgjennomsnittet Disponible inntekter Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov Avvik fra landsgjennomsnittet er i seg selv verken bra eller dårlig. Det er opp til Sandnes å vurdere om resultatene er i samsvar med egne prioriteringer.

5 Sammenligninger i kroner pr innbygger Korrigerer for forskjeller i: Beregnet utgiftsbehov slik det framkommer av kostnadsnøklene Pensjon Arbeidsgiveravgift Antall elever i statlig og private skoler

6 Fri disponibel inntekt (korrigert for forskjeller i beregnet utgiftsbehov, pensjonsinnskudd og arbeidsgiveravgift). Avvik fra landsgjennomsnittet. Kroner pr innbygger Sandnes har lav disponibel inntekt Har kr pr innbygger mindre enn landssnitt Tilsvarer kr 250 mill mindre samlet sett Fredrik stad Bærum Oslo Drammen Kristian sand Sandnes Stavanger Bergen Trond heim Tromsø ASSS

7 Sandnes har relativt lave disponible inntekter Løser inntektsutfordringen med å bruke relativt lite på: Renter og avdrag Administrasjon Andre sektorer som brann, kultur, idrett, kirke, vei og vedlikehold Disp innt Sum ISsekt ekskl adm Admin Sum andre sekt Nto rente avdrag Premie avvik mm Nto drift res

8 Prioritering: Hvordan Sandnes anvender sine disponible inntekter sammenlignet med hvordan kommunene i snitt har anvendt sine inntekter Sandnes bruker relativt mye av inntekten på: Pleie og omsorg Grunn skole Pleie og oms Komm helse Sosial tjenesten Barne vern Barne hage 2011 Admin Andre sektorer Renter / avdrag Premie avvik mm Netto drifts resultat

9 Ressursbruk: Netto driftsutgifter pr innbygger sammenlignet med beregnet utgiftsbehov Sandnes har høye netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: Pleie og omsorg (kr 40 mill) Barnehage (kr 10 mill) Sum IS -416 Grunn skole Pleie og oms -180 Komm helse -448 Sosial tjeneste -72 Barne vern Barne hage -725 Admin Sandnes har lave netto driftsutgifter ift beregnet utgiftsbehov til: Grunnskole (kr -28 mill) Kommunehelse (kr -12 mill) Sosialtjenesten (kr -30 mill) Adm (kr -48 mill

10 Sandnes vokser prosentvis sterkere enn ASSS og landet Sandnes Øvrige ASSS Resten av landet

11 Befolkningsveksten i Sandnes Befolkning pr Vekst år år år år år år år år år Totalt Befolkningsvekst i antall Befolkningsvekst i prosent 2,5 % 2,3 % 2,0 % 1,6 %

12 Befolkningsvekst fordelt på aldersgrupper

13 Befolkningsveksten og økte driftsutgifter Sandnes må øke utgiftene i snitt med kr 75 mill pr år for å videreføre standard og dekningsgrad, herav: 0-5 år, kr 15 mill 6-15 år, kr 25 mill 67 år +, kr 20 mill år 6-15 år år 67 år + Alle

14 Nødvendig å gjennomføre omstilling og innsparinger Sandnes vil fortsette å vokse Investeringer i teknisk og sosial infrastruktur er nødvendig Investeringer må finansieres med overføring fra drift til investering (netto driftsresultat) og låneopptak Høyere lånegjeld rente og avdragsutgiftene øker andre driftsutgifter må reduseres

15 Netto driftsresultat

16 Forventet utvikling i langsiktig lånegjeld

17 Lån som betjenes av frie inntekter

18 Økonomiske rammebetingelser

19 Forutsetninger Lønnsvekst 4,0 % i 2013 Renteforutsetninger: 3 mnd NIBOR 2,25 % i 2013, stigende til 3,75 % i 2016 Avdragstid nye lån til egne investeringer 30 år

20 Frie inntekter - endringer fra Landsbasis Befolkningsvekst landsbasis: 1,3 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 5,4 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 100% Nominell vekst rammetilskudd: 2,9 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 4,2 % Sandnes Befolkningsvekst i Sandnes: 2,5 % Skattøren uforandret på 11,6% Nominell økning skatt: 6,8 % Gjennomsnittlig skatt pr innbygger i 2013: 113,7% Nominell vekst rammetilskudd: 5,2 % Samlet vekst i skatt og rammetilskudd: 6,2 %

21 Skatt i prosent av landsgjennomsnittet

22 Skatt og rammetilskudd (mill kr)

23 Tusen kroner Overføring fra Lyse Energi AS Tusen kroner Lyse Energi AS, prognoseoverføring Lån kr 3 mrd Avdrag 30 år fra 2009 Sandnes eierandel 19,53% Utbytte til alle eierkommuner Avdrag (investering) Renter (drift) Utbytte (drift) Sum overføring fra Lyse Energi AS

24 Overføring fra Sandnes tomteselskap KF Sandnes Tomteselskap KF, prognoseoverføring Ansvarlig lån kr 130 mill Tusen kroner Avdrag 30 år Rente 3 mnd NIBOR + 3% Nytt ansvarlig lån kr 70 mill Avdrag 30 år Rente 3 mnd NIBOR + 3% Sum avdrag (investering) Sum rente (drift) Sum overføring fra Sandnes Tomteselskap KF

25 Investeringsbudsjett

26 Investeringer i planperioden

27 Investeringer fordelt pr tjenesteområde i

28 Hovedprioriteringer investeringer Skolekapasitet Barnehageplass for alle barn med barnehagerett Boligsosial handlingsplan Sandnes helsesenter 40 sykehjemsplasser Nytt bo- og aktivitetssenter Bogafjell idrettshall og ny idrettshall i idrettsparken Oppgradering av eldre kommunale bygg, hovedsakelig skolebygg Økt satsning på energieffektivisering (ENØK)

29 Finansiering av investeringene Overføring fra drift 6,5 % 5,5 % 13,3 % 16,9 % Mottatt avdrag på utlån 14,3 % 15,6 % 17,5 % 20,4 % Lånefinansiering 79,2 % 78,9 % 69,2 % 62,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

30 Investeringer - skoler Brutto investeringer for kr 233 mill i planperioden Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering, kr 91 mill ferdig 1. kvartal 2014 (forskyves fra desember 2012) Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole, kr 16,5 mill ferdig august 2014 (forskyves fra august 2012) Figgjo skole, rehabilitering, kr 63 mill ferdig august 2015 Iglemyr skole, 1 ny parallell, kr 61 mill ferdig mai 2014, (forskyves fra august 2012) Sørbø skole, utvidelse med 2 nye paralleller, kr 121 mill ferdig august 2014, (framskyndes fra august 2015)

31 Investeringer - barnehager Brutto investeringer for kr 219 mill i planperioden Hommersåk og Asperholen barnehager, rehabilitering og utvidelser, kr 31 mill ferdig innen Figgjo barnehage, påbygg med 2 avd, kr 20 mill ferdig august 2013 (framskyndes fra august 2014) Sørbø, ny barnehage med 6 avd, kr 53 mill ferdig august 2014 Vatne, ny barnehage med 6 avd, kr 49,5 mill, ferdig august 2015 Kleivane, ny barnehage med 6 avd, kr 72 mill ferdig august 2016 (forskyves fra august 2015) Hove, ny barnehage med 5 avd, kr 44 mill ferdig august 2016

32 Investeringer levekår (1) Brutto investeringer for kr 646 mill i planperioden Boligsosial handlingsplan, kr 122 mill Maudlandslia, 9 nye omsorgsboliger, kr 38 mill, ferdig januar 2016, (forskyves fra januar 2015) Vedlikehold/oppgradering av utleieboliger, kr 2 mill i 2013 Nytt hovedbygg for rusvernet på Soma, kr 83 mill ferdig 2014/2015 Nytt avlastningssenter med barnebolig, kr 115 mill ferdig 2016/2017

33 Investeringer levekår (2) Sandnes helsesenter, 40 plasser, kr 141 mill - ferdig april/mai 2014 (forskyves fra årsskiftet 2013/2014) Nytt bo- og aktivitetssenter, 61 plasser, kr 193 mill, - ferdig siste kvartal 2016 (forskyves fra høsten 2015)

34 Investeringer - kultur og byutvikling Brutto investeringer for kr 159 mill i planperioden Kunstgressbaner: Kr 6 mill. i til nye kunstgressbaner. I tillegg blir Bogafjell kunstgressbane ferdig vår/sommer 2013 Bogafjell idrettshall med funksjoner for fritid: Kr 94 mill, ferdig våren 2014 (forskyves fra 4. kvartal 2012) Ny idrettshall i Sandnes idrettspark (Giskehall 2): Kr 46,5 mill, ferdig til Årsbevilgninger innenfor kultur og byutvikling Videreført i perioden

35 Investeringer Felles ENØK-tiltak: Kr 81,8 mill Rehabilitering av kommunale formålsbygg: Kr 189 mill Branntekniske utbedringer kommunale bygg: Kr 5 mill IKT-strategi: Kr 2 mill årlig i perioden Kommunedelplan for Sandnes sentrum: Kr 2 mill i 2013 Kommunedelplan for Sandnes sentrum, grunnkjøp/avtaler/makebytte: Kr 5 mill i 2013 og kr 5 mill i 2014 Offentlige arealer, utvikling: Kr 85 mill i planperioden

36 VAR Investeringer for kr 301,7 mill i planperioden Vannforsyning: Kr 78 mill Avløp: Kr 195,8 mill Renovasjon: Kr 27,9 mill

37 Store kommende prosjekter Vagleleiren nytt senter for samfunnssikkerhet Ny brannstasjon Nytt rådhus

38 Driftsbudsjett

39 Netto driftsrammer tjenesteområdene 2012 og 2013

40 Endringer i tjenesteområdene 2013 Tusen kroner Endringer 2013 Nye tiltak Innsparinger Sum Oppvekst skole Oppvekst barn og unge Levekår Kultur og byutvikling Sandnes Bydrift KB Organisasjon og økonomi Rådmannens stabsenheter Kommunens fellesutgifter inkl politisk virksomhet Sum

41 Endring i egenbetalinger og gebyrer Husleie kommunale boliger, øker fra kr til pr mnd (1,7%) Korttidsopphold sykehjem pr døgn, øker 3,0 % Praktisk bistand i hjemmet, øker 2,9 % Aktivitetstilbud for eldre og funksjonshemmede, 5,1 % i snitt Plansaker, øker 0,5 % Byggesaker, øker 6 %. Vanngebyrene økes med 11 % Avløpsgebyrene reduseres med 4 % Renovasjonsgebyrene økes med 6,6 % Feiegebyrene økes med 2,6 %

42 Uendrede egenbetalinger og gebyrer Barnehage, foreldrebetaling og kostpenger SFO Trygghetsalarmer Husleiepriser L54 og Varatun Gård/Lura Bydelshus Kulturskolen, egenbetaling Bibliotek, purregebyr Gravlunder, festeavgift Leie av idretts- og svømmehaller Billettpriser i svømme- og idrettshaller

43 Oppvekst skole - prioriterte tiltak Økt timetall på ungdomstrinnet, valgfag Ny arbeidstidsavtale for lærere, kr 3,8 mill Spesialundervisning Fosterhjemsplasserte elever, kr 1 mill Elever i privatskoler, kr 1 mill Tospråklige assistenter FBU, kr 1 mill Skoleskyss, kr Nye læremiddelpakker, Iglemyr, Ganddal, Sørbø Elevtallsveksten kompenseres Reduksjon i årsverk i 2013 på kr 8 mill, økende til kr 19,2 mill fra 2014

44 Barn og unge, prioriterte tiltak Barnevernet styrkes med kr 8 mill Omstilling og redusert tjenestetilbud innenfor fritid, PPT, barnevern og helsestasjon, reduksjon kr 2 mill Veiledning av nyutdannede førskolelærere kr Omstilling og redusert tjenestetilbud, innenfor tilrettelagt tilbud i barnehage, reduksjon kr 2 mill Terskel for å gi støtte/tilrettelegging må revurderes

45 Oppvekst barnehager Barn med rett til barnehageplass 37 nye avdelinger etableres i perioden Barnehage Oppstartsår Avdelinger Hana (kommunal) avdelinger Riska (privat) avdelinger Figgjo (kommunal) avdelinger Asperholen (kommunal) plasser (utbygging/rehabilitering) Hommersåk (kommunal) plasser (utbygging/rehabilitering) Kreativ (privat) plasser (mindre utbygging) Sørbø (privat) avdelinger Sørbø (kommunal) avdelinger 4 avdelinger Sørbø (kommunal) avdelinger Vatne barnehage (kommunal) avdelinger Kleivane (kommunal) avdelinger Hove (kommunal) avdelinger

46 Levekår samhandlingsreformen Medfinansiering, styrking kr 6,0 millioner Betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter Kr 18,4 millioner i budsjett for 2013, hvorav: Kr 10,0 millioner, drift av Sandnes Helsesenter avdeling Stavanger Kr 4,4 millioner, opprettholde midlertidige sykehjemsplasser i enhetene og andre ekstraordinære tiltak Kr 4,0 millioner, Sunn i Sandnes Budsjettet reduseres til kr 8,4 millioner i løpet av perioden

47 Levekår - Sunn i Sandnes For å gjennomføre vedtatt aktivitet kreves en økning i 2013 på kr 1,4 millioner og kr 3,6 millioner fra 2014 og ut perioden Frisklivssentral Ny omsorgsteknologi Hverdagsrehabilitering Opprettelse av besøksteam

48 Levekår nye heldøgnsplasser Sandnes helsesenter åpner med 40 plasser Forsterket sykehjemsavdeling, rehabilitering, korttidsenhet, frisklivssentral og undervisning Kr 31,5 mill til drift i 2014, med kr 42,0 mill i helårsvirkning Riskatun rehabiliteringssenter (20 plasser samt dagrehabiliteringen) flyttes til Sandnes Helsesenter Nytt bo- og aktivitetssenter ferdig 4. kvartal 2016 Avsatt kr 20 mill til drift i 2016, helårsvirkning kr 65 mill

49 Antall plasser i sykehjem og omsorgsbolig med heldøgnsbemanning i perioden frem til 2017 Heldøgnsplasser Antall plasser pr Gjesdal, leie av plasser Sandnes helsesenter, avd Stavanger 12 Riskatun rehabiliteringssenter, nedleggelse Austrått BOAS, omgjøring av bofellesskap til serviceboliger Sandnes helsesenter Nytt bo- og aktivitetssenter Sum plasser Fak tisk dek ningsgrad 21,0 % 21,5 % 21,1 % 21,9 % 23,6 % Antall innbyggere Totalt antall innbyggere Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 22 % dekningsgrad Stipulert økning i antall plasser for å oppnå 25 % dekningsgrad 1 Lokal befolkningsprognose

50 Hjemmetjenestene Prognosene tilsier i snitt 30 nye brukere hvert år Hjemmetjenestene styrkes med 2,5 i 2013 og dette trappes opp til kr 10,0 mill i 2016 Pleie- og omsorgstjenester Befolkning totalt, høy prognose Antall mottakere av heldøgnsplass Antall mottakere hjemmetjenester, estimat Sum mottakere av tjenester Økning mottakere av heldøgnsplass Økning mottakere av hjemmetjenester Andel av befolkningen som får tjenester 3,4 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,4 %

51 Omsorgstjenester, andre tiltak Sykehjemsleger, 0,5 årsverk Brukere med store omsorgsbehov, kr 2,0 mill Botiltak for funksjonshemmede Kleivane (foreldreinitiativ) åpner Maudlandslia

52 Levekår, andre tiltak Legevakt, styrking av legevakt, 4,2 årsverk Tiltak for rusavhengige, kr 2,4 mill Funkishuset, kr 1,3 mill i tilskudd (60 % av tidligere statlig øremerket tilskudd) Utskrivningsklare brukere fra spesialisthelsetjenesten, kr 2,8 mill i 2013, helårsvirkning fra 2014 kr 5,6 mill Fysio- og ergoterapi, 1 nytt driftstilskudd Privat avlastning, støttekontakt/omsorgslønn, kjøp av helseog omsorgstjenester fra private aktører, økning kr 8 mill

53 Levekår redusert drift Omstillingstiltak Store omstillingstiltak må gjennomføres for å tilpasse driften til gjeldende budsjettramme Ytterligere omstilling foreslås Kr 15,0 mill i 2013,økende til kr 35,0 mill fra 2014 Tilsvarer omtrent 30 årsverk i 2013 Utsatt oppstart av nytt botiltak for funksjonshemmede må vurderes Omgjøring av Austrått bofellesskap for helsesvake eldre til serviceboliger, kr i 2013, helårsvirkning kr 1 mill

54 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak Byutvikling Styrking av overordnet planlegging, kr 2,1 mill Bymiljø Tilskudd til avløpssanering, kr i 2013, kr i 2014 og kr i 2015 Veivedlikehold, styrkes med kr 1,5 mill i 2014, deretter kr 1,0 mill årlig Nye lekeplasser, vedlikehold, kr årlig Gravlunder drift og vedlikehold, kr årlig fra 2014 Driftsmidler til Sandnes stadion og nye idrettshaller i perioden

55 Kultur og byutvikling prioriterte tiltak (2) Kulturskoletilbud for trinn, jfr statsbudsjettet, kr i 2013, helårsvirkning kr 2,2 mill. Stemmerettsjubileum og grunnlovsjubileum, kr i 2013 og 2014 Biblioteket, reduserte inntekter erstatning for tapte bøker og media, for sent innlevering, kr årlig

56 Kultur og byutvikling omstilling og redusert tjenestetilbud Kulturhuset, reduksjon i tilskudd fra 2014 med kr Kulturskolen, omstilling og redusert tjenestetilbud, kr 1 mill Grøntområder, innsparing fra 2014 kr Veivedlikehold, innsparing i 2013 kr , med styrkes igjen fra 2014 Kultur og byutvikling, redusert bemanning, reduksjon kr i 2013, deretter kr fra 2014

57 Organisasjon og økonomi Overgang til fullelektronisk arkiv gjennomføres Midler til omstilling for hele kommunen, kr 1 mill Antall lærlingplasser reduseres fra 57 til 50 lærlinger Nye stillinger Opptakskontoret for barnehage (1 årsverk) Dokumentsenter (1 årsverk) Personal (GAT) (1 årsverk) Regnskap, budsjett og analyse samt anskaffelser (2,5 årsverk) Tillitsvalgt (0,3 årsverk) Innsparinger videreføres med kr i 2013 innenfor økonomi samt 1 personalrådgiver innenfor organisasjon fra 2014

58 Eiendom prioriterte tiltak Renhold, vedlikehold og strøm til nye bygg driftskonsekvenser av investeringer øker i planperioden til kr 8,2 mill i 2016 Samlet etterslep på vedlikehold av kommunale bygg ble i økonomiplanen for 2012 anslått til ca kr 1 mrd Rådmannen har ikke funnet rom for å innarbeide økte avsetninger i driftsbudsjettet til vedlikehold av bygg Økte bevilgninger i investeringsbudsjettet til oppgraderinger bidrar imidlertid til å redusere vedlikeholdsetterslepet

59 Energi prioriterte tiltak og innsparinger For å møte framtidige krav til energieffektiv drift av kommunens bygg ble det i økonomiplanen for vedtatt ENØK-investeringer på totalt kr 106,8 mill. Rådmannen har videreført arbeidet og avsetningene til energiøkonomisering i samsvar med gjeldende økonomiplan Satsningen vil på sikt redusere energiforbruket betydelig Tusen kroner ENØK-effektivisering

60 Kommunens fellesutgifter Stortingsvalg 2013, totalt kr 2,4 mill Kommune- og fylkestingsvalg 2015, totalt kr 2,8 mill BLINK, tilskudd opprettholdes på samme nivå som 2012 med kr 1,2 mill Bybanekontor, kr 4,9 mill i 2013, økes til kr 10,0 mill fra 2015 Reisevirksomhet, seminarer mv, reduksjon kr Innkjøpsinnsparinger, kr 3,6 mill Kirken og andre trossamfunn, redusert tilskudd kr 1 mill

61 Oppsummering Gode tider i Norge og vår region høy skattevekst Rekordhøyt investeringsnivå - 1,9 mrd i planperioden Kraftig gjeldsvekst Netto driftsresultat på 0 % i 2013, økende til 2,3 % i 2016 Driftsutgiftene: Netto realvekst fra 2012 til 2013 på kr 105 mill (Brutto økning på kr 145 mill innsparinger på kr 40 mill)

62 Kommuneøkonomien er under press Manglende finansiering av veksten, inntektssystemet ivaretar ikke Sandnes sine vekstutfordringer Demografi og økte forventninger medfører økte utgifter Nye lovpålagte oppgaver er ikke fullfinansiert (samhandlingsreformen, valgfag i ungdomsskolen, barnehagereformen mv) Økning i pensjonskostnader Nærskoleretten

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018

Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 Agenda Den økonomiske situasjonen Forutsetninger og økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2015-2018 Investeringsbudsjett 2015-2018 Risiko og usikkerhet

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan

Rådmannens forslag til økonomiplan Rådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 Innhold Sandnes i sentrum lokalt, nasjonalt og globalt Kommuneøkonomien er under vedvarende press Økonomiske rammebetingelser Driftsbudsjett 2012-2015 Investeringsbudsjett

Detaljer

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon

I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN. ØKONOMIPLAN En kortversjon I sentrum for framtiden ROMSLIG, MODIG OG SUNN ØKONOMIPLAN 2013-2016 En kortversjon Den økonomiske utviklingen i regionen er god, og gir sterk skattevekst og høy befolkningsvekst. Det skal investeres for

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter BSAK 210/11 INVESTERINGSTILTAK 2012-2015 SKOLER TUSEN KRONER 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering. 90 000 28 000 43 000 19 000 2 4231499

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

I sentrum for framtiden. En kortversjon

I sentrum for framtiden. En kortversjon I sentrum for framtiden romslig, modig og sunn Økonomiplan 2014-2017 En kortversjon Økonomiplanen bygger på vedtatt økonomiplan 2013-2016, og driftsnivå og tiltak fra denne planen er med få unntak videreført

Detaljer

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter

2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter 2.4 Budsjettskjema 2B, investeringsprosjekter Nr Prosjekt Tiltak Oppvekst skole 1 4231299 Ganddal skole, nye plasser og rehabilitering 90 975 71 000 19 975 Bogafjell skole, tilpasning til ren 2 4231499

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2)

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 (del 2) Økonomisk oversikt drift (utgangspunkt for KOSTRA-analysen) Tabell 2-1 Økonomisk oversikt - drift - 2014 Kr per innb. Mer-/min.utg.

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger

Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger Økonomiplan 2016-19 Hovedpunkter Rammebetingelser Befolkningsutvikling Ledighet Boligbygging Økonomiske rammebetingleser Skatt Rammetilskudd Statsbudsjett Strategi og målsettinger BEFOLKNINGSUTVIKLING

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal KOSTRA og nøkkeltall 2016 Midtre Gauldal Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Vurdering for kommunen... 5 Hovedtall drift... 9 Investering, finansiering, balanse... 12 Grunnskole... 16 Barnehage... 30 Barnevern...

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000)

Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Forslag til endringer i Økonomiplan 2014-2017 fra Frp, Ap, Sp, Sv og Pp (Alle tall i kr 1.000) Prosjekt Nr. Tekst 2014 2015 2016 2017 Forsl. st. Vot. F Vot. B Oppvekst, skoler Avvikle skolefruktordningen

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal

KOSTRA-TALL Verdal Stjørdal Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

ASSS-rapport 2015: Hvordan prioriteres ressursbruken og hva kommer ut av pengene? Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen,

ASSS-rapport 2015: Hvordan prioriteres ressursbruken og hva kommer ut av pengene? Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, ASSS-rapport 2015: Hvordan prioriteres ressursbruken og hva kommer ut av pengene? Seniorrådgiver Trond Hjelmervik Hansen, 09.09.2016 Overskrifter Innledning Endringer / forslag til endringer Demografi

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan

Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2014-2017 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører Overordnede problemstillinger

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016

Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Handlingsplan 2016-2019 og Budsjett 2016 Vedtak kommunestyret10.12.2015 sak 124/15: 1.Eiendomsskatt for 2016: I henhold til Eigedomsskattelova (Eskl) 2vedtar Audnedal kommune å skrive ut eiendomsskatt

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

innbyggere per

innbyggere per 75 298 innbyggere per 01.07.2016 1 045 født 4 940 innflyttet 391 døde 4 401 utflyttet Ung befolkning 28 % under 20 år Netto 1 193 endring fra 2015 til 2016 Menn 16% 6,9 % Medarbeider tilfredshet 5 656

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000

NR TEKST 2011 2012 2013 2014. 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 1.6 Vedtatte tiltak BSAK 145/10, 146/10, 147/10 OG 148/10 NR TEKST 2011 2012 2013 2014 1 Sentrale inntekter 2 Skatt samlet -1 617 000-1 657 000-1 699 000-1 741 000 3 Statlige rammeoverføringer -1 023 000-1

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013

Kommunestyrets budsjettkonferanse. Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Kommunestyrets budsjettkonferanse Perspektiver og økonomiske utsikter 12. juni 2013 Budsjettert resultatutvikling Vekst i inntekter og utgifter OBS! Historiske tall er inkludert årets pris og lønnsvekst,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer