Økonomiske analyser investering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiske analyser investering"

Transkript

1 Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1 272,2 mill. Det er mottatt 21,1 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter som er på totalt kr 533,6 mill. Hvis man tar hensyn til investeringsinntektene på kr 112,4 mill. og finansieringstransaksjonene (avdrag og utlån Startlån) på kr 126,2 mill. er netto finansieringsbehov på kr 257,1 mill. Dette utgjør 21,2 prosent av totalt årsbudsjett. Årsbudsjettet viser at finansieringsbehov for investeringene utgjør kr 1 214,0 mill. Totalt netto investeringsbudsjett for 2015 finansieres ved bruk av lån (inkludert Startlån) med 77,9 prosent, mottatt avdrag på utlån med 11,4 prosent, overføring fra drift med 9,9 prosent samt bruk av ubundne investeringsfond. Investeringsregnskap per Tall i hele Regnskap Års- Prosent av jan-apr budsjett årsbudsjett Sum investeringsinntekter ,1 Sum investeringsutgifter ,1 Sum finansieringstransaksjoner ,6 Netto finansbehov ,2 Finansiert slik: Bruk av lån inkl..startlån ,9 Overført fra driftsregnskapet ,7 Mottatt avdrag på utlån ,0 Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Udekket / udisponert 74 Salgsinntekter Regnskapsførte salgsinntekter per er på kr 52,4 mill. og utgjør 15 % av et årsbudsjett på kr 341,6 mill. Salgsinntekter av tomter og arealer utgjør kr 41 mill. og er relatert til internsalg av tomt Lervig sykehjem, kr 39 mill., og salg av snipper på kr 1,9 mill. I tillegg er Eiganesv. 32 solgt for kr 11,3 mill., men salget vil først bli inntektsført i løpet av høsten Salg av kommunale boliger utgjør kr 10,3 mill. I dette beløpet inngår salg av Markveien 5 A og Hundvågveien 21. Av større eiendommer som det gjenstår å selge i år, er Hermetikkfagskolen og laboratorium, Norges Bank bygget og 2. etasje i Utenriksterminalen. Hermetikkfagskolen ble lagt ut for salg i april og det åpnes for budrunde i midten av mai Norges Bank bygget og Utenriksterminalen forventes lagt ut for salg høsten Det arbeides kontinuerlig og aktivt med å nå de budsjetterte salgsinntekter, men rådmannen gjør oppmerksom på at det er en del usikkerhet knyttet til tidspunkt for salg og antatt salgsbeløp til en del

2 av eiendommene. Det er forventet at enkelte salgsinntekter vil bli først inntektsført i 2016 og rådmannen foreslår å nedjustere årets salgsinntekter med kr 100 mill. Dette gjelder i all hovedsak forskjøvet salgstidspunkt for K3 i Jåttåvågen. Utbyggingsområder Det er til sammen budsjettert med kr 80 mill. til kjøp og utvikling av arealer i hovedutbyggingsområder samt kjøp og utvikling av andre eiendommer. Det forventes at budsjettet blir fullt ut disponert ved årets slutt. Stavanger eiendom Regnskapet viser at det per april samlet er belastet ca. kr 121,8 mill. på investeringsprosjektene. Dette utgjør ca. 16 % av et årsbudsjett på kr 757 mill. Rådmannen har oppmerksomhet på månedlig oppfølging av investeringsprosjektene, og det ventes ikke vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap, med unntak for følgende prosjekter: Olav Kyrresgate 19, rehabilitering I handlings- og økonomiplan ble prosjektet vedtatt med en prosjektkostnad på kr 40 mill. Vedtatt ferdigstillelse av prosjektet ble satt til årsskifte 2017/2018. Rehabilitering av Olav Kyrresgate 19 bør ses sammen med rehabilitering av varmesentral som inngår som en del av kommunens egen innsats i Triangulum prosjektet. Rådmannen foreslår å framskyve prosjektet ett år og bevilge kr 2 mill. i 2015 til forprosjekt, for å få fram beslutningsgrunnlag for tiltak, kostnader og fremdrift. Forprosjekt planlegges ferdigstilles høst 2015, for å bli behandlet i HØP Spillemidler Kommunen har fått tilsagn om ekstraordinære spillemidler knyttet til utbygging av svømmehallene Hundvåg og Kvernevik på kr 5 mill. per svømmehall. Rådmannen foreslår å justere budsjettet med kr 10 mill. Budsjettjustering av investeringsprosjekter, jf. formannssak 112/15 Formannskapet vedtok i sak 112/15 i formannskapsmøte avholdt 30. april å utsette utbygging av 10 kommunale boliger i Kari Trestakkv. 3, Roaldsøy barnehage, Kannik skole modulbygg og rehabilitering av Ytre Tasta barnehage (avdeling Eskeland). Utsettelsene ble estimert til å utgjøre totalt kr 41 mill. av årets investeringsutgifter. I samme sak vedtok formannskapet finansielle budsjettjusteringer på kr 140 mill. i henhold til framdrift på Lervig sykehjem og barneboliger i Bjørn Farmandsgate, samt et halvt år forsinkelse i ferdigstillelse av prosjektene i forhold til vedtak i handlings- og økonomiplan Grunnet ny gjennomgang av prosjektene er foreslåtte budsjettjusteringer i denne saken kr 41 mill. lavere enn vedtatt i sak 112/15. Gjennomgangen viser at forventet årets forbruk på prosjektene Kari Trestakkv. 3 og Roaldsøy barnehage utgjør kr 1 mill. per prosjekt, og kr 58,9 mill. på Lervig sykehjem. Som følge av endrede forutsetninger i framdrift av de øvrige investeringsprosjektene foreslås det ikke å redusere låneopptak per 1. tertial slik som det ble vedtatt i sak 112/15. Rådmannen vil følge framdrift av investeringsprosjekter fram til 2.tertial og vil vurdere reduksjon av låneopptak på ny. Tall i hele 1 000

3 Prosjekter Opprinnelig Årets prognose Budsjett- budsjett 2015 justering Kari Trestakkv.3, (10 kommunale boliger) Kannik skole- modulbygg Roaldsøy barnehage Ytre Tasta barnehage (avd. Eskeland) Lervig sykehjem Bjørn Farmandsgate Sum: Tabell 1 Budsjettjustering i henhold til sak 112/15 i formannskapet. Investeringsprosjekter med endret kostnadsramme Tabell under viser prosjekter som har endret prosjektkostnad i forhold til vedtatt bevilgning og som foreslås justert i denne saken: Tall i hele 1000 Prosjekter Opprinnelig Revidert kostnadsramme kostnadsramme Endring Tastahallen rehabilitering basseng Madlavoll skole Lenden skole Kristianlyst skole Holmeegenes Hinna kirke Skeiehagen barnehage Sum: Tabell 2 Investeringsprosjekter med endret kostnadsramme Tastahallen rehabilitering basseng Prosjektet har en prosjektkostnad på kr 54,9 mill. der siste bevilgning ble innarbeidet i Utbedring av sprukne fliser i bassenget medfører en kostnadsøkning på kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å øke kostnadsrammen til kr 55,4 mill. og justere årets budsjettet med kr 0,5 mill. Kristianslyst skole Skolen har en vedtatt prosjektkostnad på kr 195 mill. hvorav kr 27,8 mill. er innarbeidet i år. En ny gjennomgang av prosjektet viser at forventet kostnad utgjør kr 193,3 mill. som er kr 1,7 mill. lavere enn bevilget. Rådmannen foreslår å redusere årets bevilgning med kr 13,8 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsreduksjon på kr 1,7 mill. Madlavoll skole Skolen har en prosjektkostnad på kr 52 mill. hvorav kr 8,7 mill. er budsjettert i år. Ombyggingen i eksisterende bygg fra 1985 krevde mer nødvendig oppgradering enn først forutsatt og medfører en kostnadsøkning på kr 2,5 mill. Rådmannen foreslår å tilleggsbevilge tilsvarende beløp for å dekke kostnadsøkningen. Lenden skole ombygging Prosjektkostnad for ombygging av skolen utgjør kr 55 mill. I år er det budsjettert med kr 14 mill. En ny gjennomgang av prosjektet viser et merforbruk på 0,5 mill. og har sammenheng med at rivearbeidet ble mer omfattende enn først antatt. Rådmannen foreslår å øke årets bevilgning med kr 11,7 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsøkning på kr 0,5 mill. Skeiehagen barnehage

4 Barnehagen har en prosjektkostnad på kr 36,2 mill. med siste bevilgning i Prosjektet ble dyrere enn forventet og har et merforbruk på kr 0,8 mill. Rådmannen foreslår å øke årets bevilgning med kr 1,2 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsøkning på kr 0,8 mill. Hinna kirke Kirken har en kostnadsramme på kr 26,5 mill., der siste bevilgning ble innarbeidet i Dårligere tilstand på bygget enn det som framkom i tilstandsrapporten medfører en kostnadsøkning på kr 2,6 mill. Rådmannen foreslår å øke årets bevilgning med kr 0,9 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsøkning på kr 2,6 mill. Holmeegenes rehabilitering Prosjektet har en kostnadsramme på kr 22 mill. hvorav kr 1,2 mill. er avsatt i år. Forventet prosjektkostnad utgjør kr 24,15 mill. Merforbruk på kr 2,15 mill. skyldes bl.a. at det må foretas utbedringer av det elektriske anlegget i boligen. Rådmannen foreslår å øke årets bevilgning med kr 1,7 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsøkning på kr 2,15 mill. Investeringsprosjekter med vedtatt justert prosjektkostnad I løpet av året har en del prosjekter fått justert prosjektkostnad i forhold til vedtatt handlings- og økonomiplan for Tall i hele 1000 Prosjekter Opprinnelig Justert kostnadsramme kostnadsramme Endring Behandlet Kvernevik svømmehall Sak 28/15 i fsk Hundvåg svømmehall Sak 28/15 i fsk Emmaus barnehage Sak 98/15 i fsk Eiganes skole Sak 9/15 i KMU Lervig sykehjem Sak 95/15 i KMU Sum: Tabell 3 Investeringsprosjekter med vedtatt justert kostnadsramme i forhold til HØP Kvernevik svømmehall Svømmehallen har en justert prosjektkostnad på kr 136,3 mill. jf. sak 28/15 i formannskapet. I år er det budsjettert med kr 60,4 mill. Forventet årets forbruk er estimert til kr 70 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 9,6 mill. for å tilpasse budsjett til prosjektets framdrift, samt å innarbeide prosjektets kostnadsøkning på kr 4 mill. i henhold til vedtak i formannskapet. Hundvåg svømmehall Svømmehallen har en justert prosjektkostnad på kr 141,8 mill. jfr. sak 28/15 i formannskapet. Årets budsjett utgjør 31,7 mill. Prosjektet ferdigstilles i år og rådmannen foreslår å innarbeide restbevilgning på kr 4,1 mill. i denne saken. Emmaus barnehage Kostnadsoppstilling etter anbud for Emmaus barnehage ble godkjent med en prosjektkostnad på kr 53,3 mill. i sak 98/15 i formannskapet. Dette er kr 5,1 mill. mer enn vedtatt i handlings- og økonomiplan for Eiganes skole Anbud for skolen ble kr 44,6 mill. lavere enn prosjektets vedtatt kostnadsramme, slik at den totale kostnadsrammen kan reduseres, jf. sak 9/15 i kommunalutvalget for miljø og utbygging.

5 Lervik sykehjem Anbud for sykehjemmet ble kr 20 mill. lavere enn prosjektets vedtatt kostnadsramme, slik at den totale kostnadsrammen kan reduseres, jf. sak 95/15 i kommunalutvalget for miljø og utbygging. Som følge av endrede forutsetninger om prosjektenes fremdrift foreslås det en del budsjettjusteringer i henhold til vedlegg A. Foreslåtte budsjettjusteringer er innenfor vedtatte prosjektkostnader. Spesielt nevnes relativt betydelige forventede mindreutgifter på Lervig sykehjem (kr 95 mill.) og Haugåsveien 26/28 (kr 25 mill.) og merutgifter på Eiganes skole (kr 50 mill.) i 2015 i forhold til budsjett. Park og vei Regnskapet viser at det per samlet er belastet ca. kr 37,2 mill. på investeringsprosjektene. Dette utgjør 31 % av et årsbudsjett på om lag kr 119,7 mill. Det er ikke ventet nevneverdige avvik mellom budsjett og regnskap ved årets slutt, men med følgende unntak: Kompensasjon mva. vei Arbeid (ikke materialer) på vei har frem til 2013 vært momskompensasjonsfritt. Grunnet endring i ordningen medfører dette en reduksjon av brutto investeringsbudsjetter på Park og vei med om lag kr 5 mill. samtidig som momskompensasjon inntektsføres sentralt. Rådmannen foreslår å øke investeringsnivået knyttet til arbeid på vei med kr 5 mill. og tilsvarende økning av momskompensasjon. Vann- og avløpsverket Regnskapet viser at det per er belastet kr 14 mill. på investeringsprosjektene og utgjør ca. 14,3 % av et årsbudsjett på kr 97,9 mill. Bevilgningene til de forskjellige investeringsprosjektene til Vannog avløpsverket sees samlet når årsprogrammet utarbeides. Estimert årsforbruk på investeringsprosjektene er som forventet, med unntak for prosjektet Vålandsbassengene. Som følge av forsinket framdrift for prosjektet vil årets forbruk bli kr 5 mill. lavere. I forbindelse med den pågående byggingen av Ryfast og Eiganestunnelen foretas det betydelige omlegginger av vann- og avløpsnettet. Det er for inneværende år ikke budsjettert med midler til disse prosjektene, bl.a. som følge av manglende avtale med Vegvesenet om kostnadsfordeling. I år er det forventet at det vil påløpe kostnader i størrelsesorden på kr 5 mill. Rådmannen foreslår å omdisponere årets mindreforbruk fra Vålandsbassengene til Ryfast/Eiganesprosjektet. Renovasjon Investeringsregnskapet for første tertial viser et samlet forbruk på 21,2 % av et årsbudsjettet på kr 4,4 mill. Rådmannen forventer at investeringsregnskapet samlet sett vil være i tråd med budsjettet i slutten av året. Diverse Teknisk justering av investeringssekkeposter I forbindelse med planlagt bruk av årets investeringssekkeposter er det i henhold til god kommunal regnskapsskikk behov for å foreta tekniske budsjettjusteringer. Rådmannen foreslår å nedjustere investeringssekkeposter med kr 38,3 mill. og foreta tilsvarende reduksjon av overføring fra drift til investering samt økning av driftsbudsjett. Av totalbeløp på kr 38,3 mill. utgjør foreslått justering av sekkeposter på Stavanger eiendom kr 16,3 mill., kr 5,5 mill. utstyrsmidler på Levekår, kr 6 mill. IT-midler på skoleområde, kr 2 mill. på Park og vei, kr 8 mill. på Utbygging og kr 0,5 mill. tilskudd til kirkelig fellesråd.

6 Kjøp av el-biler Kartlegging av behov for biler i kommunen viser at de ulike virksomhetsområdene har behov for anskaffelse av totalt 12 biler. Tidligere har virksomhetene anskaffet biler ved leasingavtaler og dekket leasingsutgifter inn forbi budsjettrammene sine. Det er foretatt en kostnadsanalyse som sammenligner kostnader for leasing og kjøp av el-biler. Basert på tiårs avskrivningstid og en rentesats på 2,5% ved kjøp av en el-bil, viste analysen at kjøp er et mye rimeligere alternativ enn leasing. Full besparelse som oppnås etter ti år er estimert til å utgjøre ca. kr 0,26 mill. per bil. Rådmannen foreslår å bevilge kr 2,64 mill. til kjøp av 12 el-biler, hvorav 8 biler til Bymiljø og utbygging, 2 biler til Kultur og Byutvikling og 2 personbiler til Politisk sekretariat. Videre foreslår rådmannen at kapitalutgifter knyttet til anskaffelsen dekkes av virksomhetsområdene. Utlån til Viking HK I sak 133/15 foreslår rådmannen å yte et ansvarlig lån på kr 2 mill. til Viking HK. Etter 50 i kommuneloven, pkt 6, har kommunene adgang til å lånefinansiere utlån til andre, for eksempel private rettssubjekter når mottakerne nytter midlene til investeringer. Det er likevel ikke anledning til å lånefinansiere slike utlån når mottaker driver næringsvirksomhet, men utlån kan skje ved finansiering av egne midler. Det ansvarlige lånet på kr 2 mill. foreslås finansiert av formannskapets ordinære reservekonto i form av økt overføring fra drift til investering jf. sak 133/15. Oppsummering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill. som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt kr 1 272,2 mill. Det er mottatt 21,1 prosent av årets budsjetterte investeringsinntekter som er på totalt kr 533,6 mill. I denne saken foreslår rådmannen: - økning av kostnadsrammer på investeringsprosjekter i størrelsesorden kr 7,35 mill. jf. tabell 2. - finansielle budsjettjusteringer i henhold til prosjektenes fremdrift - budsjettjusteringer i henhold til vedtak om utsettelse av investeringsprosjekter i sak 112/15 i formannskapet jf. tabell 1 - nedjustering av investeringssekkeposter med kr 38,3 mill., tilsvarende reduksjon av overføring fra drift til investering samt økning av driftsbudsjett. Dette som følge av planlagt bruk av midlene og teknisk regnskapsføring i henhold til god kommunal regnskapsskikk. - anskaffelse av 12 el-biler der virksomhetene selv finansierer kapitalkostnader knyttet til anskaffelsen - yte et ansvarlig lån til Viking HK jf. sak 133/15 i formannskapet - kr 20,89 mill. i bruk av ubrukte lånemidler fra 2014

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Regnskap og økonomisk analyse

Regnskap og økonomisk analyse Regnskap og økonomisk analyse I dette kapitlet omtales regnskapet for og utviklingstrekk ved kommunens økonomi de senere årene. Kapitlet er inndelt i en driftsdel, investeringsdel, balanseoppstilling og

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet

Veileder. Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Veileder Budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskapet Forord (KRD) Formålet med denne veilederen er å gi rettledning til kommuner og fylkeskommuner om budsjettering av investeringer

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017. (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) 2014 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2014-2017 (vedtatt av bystyret 19. des. 2013) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

Økonomirapport nr 2-2009

Økonomirapport nr 2-2009 Økonomirapport nr 2-2009 per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr 2-2009 til etterretning. Følgende

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14»

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar «Økonomisk rapport pr. 31.10.14» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/2305 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.10.2014 Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2004 FREDRIKSTAD KOMMUNE INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 2 ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - POLITISK ORGANISERING... 4 FREDRIKSTAD KOMMUNE - ADMINISTRATIV ORGANISERING...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003.

Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Analyse og kommentarer til regnskapet for 2003. Innledning. Tidligere var Fauske kommune organisert i sektorer. Pr. 1. oktober 2003, går kommunen over til å være organisert etter resultatenhetsmodellen,

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer