Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014

2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger kommune skal levere gode tjenester også i framtiden. Aktivitetsveksten har over flere vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden. Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Netto driftsresultat er 1,0 prosent i, økende til 3,2 prosent i. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.

3 Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder God tilrettelegging for en økende befolkning Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger lig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggingsområdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaffe tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklingsrammer for areal i kommende periode. klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier. Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infrastruktur for vannben varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde. En klimarobust by Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer Netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foresl for et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,0 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 2,0 % i, 2,2 % i og 3,2 % i. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden. 4,0 Netto driftsresultat korrigert for mva. inv. Anbefalt langsiktig mål 3,2% 3,9% 3,3% 3,5 3,1% 3,0 2,2% 2,5 2,6% 2,0 2,1% 0,5% 1,5 2,0% 1,9% 1,0% 1,5% 1,0 0,5 1,6% 0,0-0,5-0,7% -1,0-1,5-2,0-2,1% -2, Bud 2014 Bud Bud Bud Bud Finansiering av investeringene Egenfinansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden - og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfinansieringen i overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering. Verdibevaring Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgiftene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og finansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over flere perioder. Livskvalitet, velferd og folkehelse Forebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes. Finansielle mål Finansiering av investeringer Gjennomsnitt i - Målsetting over tid Andel egenfinansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % > 50 % Andel lånefinansiering 51 % 61 % 17 % 33 % 40 % Utvikling i lånegjeld Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i. Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i, kr 125,9 mill. i og kr 262 mill. i. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per i perioden -. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgifter øker fra kr 471,2 mill. i til kr 514,1 mill. i. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i på 2,2 %. Utvikling i gjeldsgrad over tid 100% 90% 89% 89% 84% 79% 80% 58% 67% 70% 70% 72% 60% En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraftig og effektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger. Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft, støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen. Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur. 50% 54% 54% 55% 56% 60% 63% 67% 64% 62% 40% 20% 0% Gjeldsgrad inkl. startlån Gjeldsgrad ekskl. startlån Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i og øker ytterligere til 67 % i, for deretter å reduseres til 64 % i og 62 % i. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foresl at avdragstiden på nye lån økes fra 25 til 30.

4 Skole ,5 % Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill. Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill. Barnehage ,7 % Avvikle: - barneparker - familiebarnehager - åpne barnehager kr -3 mill. Barn og unge ,5 % Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill. Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill. Rammereduksjon skole kr -47,1 mill. Levek ,3 % Avvikle sykehjemsplasser: Mosheim kr -13 mill. Vålandstunet kr -10 mill. Trygghetsavd. kr -1,8 mill. Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill. Elevtallsvekst kr +3,6 mill. Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill. Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill. Leve HELE LIVET kr +1 mill. Øke sosialhjelp kr + 20 mill. Øke betalingssats barnehage kr -13 mill. Rammereduksjon kr -10 mill. Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill. Stab oppvekst og levek ,2% Netto driftsramme Netto driftsramme på tjenesteområdene i i hele kroner, prosentvis endring fra 2014 til er -4,7 % Øke fosterhjemsutgifter kr +4 mill. Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill. Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill. Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utg (samhandlingsreformen) kr -109,4 mill. Kultur og byutvikling ,7 % Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill. Redusere antall plasser i avlastingsboliger kr -4,5 mill. Redusere fysio/ ergoterapi kr -1,4 mill. Økonomi, personal, politisk sekretariat, stab og støttefunksjoner ,8 % Sølvberget kr +1,65 mill. Bymiljø og utbygging Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill. Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill. Tilskudd kulturformål kr -1 mill. Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill. Legetjeneste/legevakt ,5% Øke salg av IT- og kemnertjenester andre kommuner kr -3,8 mill. Redusere vedlikehold - adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill. - sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill. Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill. Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeid kr -2,9 mill. Redusere velferdsordninger kr -5,75 mill. Innovasjon kr +2,5 mill. Gevinster ved bruk av IKT-løsninger kr -2,0 mill. Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill. Øke leieinntekter kr -7,8 mill.

5 Prioriterte investeringer INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL - (mill.kr) Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investerings budsjettet g til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov. Skoler Sykehjem/bofellesskap Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/ bofellesskap samt park og idrettsanlegg. Utbyggingsområder Diverse bygg og anlegg DIVERSE BYGG OG ANLEGG Nye Tou, 1. byggetrinn kr 84,1 mill. Holmeegenes, rehabilitering kr 22 mill. Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering kr 141 mill. Administrasjonsbygg, utbedring kr 12 mill. Energitiltak i kommunale bygg kr 55 mill. Olav Kyrres gate 19, varmesentral kr 15 mill. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering kr 40 mill. / Vålandstnet, rehabilitering kr 7 mill. Kongsgata 47/49, rehabilitering kr 10 mill. Olav Kyrresgate 23, taktekking kr 5 mill. Legionellaforebygging kr 32 mill. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp kr 65 mill. Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger kr 55 mill. Prestebolig Hafrsfjord menighet kr 5,3 mill. Oddahagen, 9 boliger kr 25 mill. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger kr 25 mill. Brannsikring i sentrum kr 6 mill. Eldre boliger, rehabilitering kr 10 mill. SKOLEBYGG Madlavoll skole - utvidelse/ ombygging kr 52 mill. Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) kr 55 mill. Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål kr 10 mill. Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker kr 195 mill Madlamark skole, nybygg kr 150 mill Johannes voksenopplæring, utstyr kr 4 mill. SKOLEBYGG forts. Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole kr 280 mill. Vaulen skole, ombygging kr 150 mill Kvaleberg skole, utbygging kr 57 mill Kannik skole, modulbygg kr 16 mill. Skeie skole m/14 rom, utvidelse kr 182 mill Storhaug bydel ny barneskole 14 rom kr 182 mill Jåtten skole, nybygg 14 rom kr 196 mill Tastarustå skole, innvendig ombygging kr 19,6 mill. Tastaveden skole, rehabilitering kr 146 mill Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.kunnskapsløftet) kr 64 mill. 2019/2020 Hundvåg skole - rehabilitering kr 40,5 mill Gautesete skole - Kunnskapsløftet - funksjonsendring kr 30,8 mill. Skoler, inventar og utstyr kr 24 mill. Skoler, løpende rehabilitering kr 26 mill. BARNEHAGEBYGG Emmaus barnehage, trinn 4 kr 48,2 mill. Stokkatunet barnehage kr 50,7 mill. Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd) kr 36 mill. Fransk barnehage (modulbygg) kr 29 mill. Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg kr 7,3 mill. Nore Sunde ny barnehage 6 avd. kr 54 mill Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland kr 20 mill. / Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes kr 10 mill. / Barnehager, løpende rehabilitering kr 20 mill. Barnehager, inventar og utstyr kr 4 mill. Park, vei og idrettsanlegg VAR-sektor Idrettsbygg Barnehager Utstyr, inventar, IKT Kirkelige formål SYKEHJEM, BOFELLES- SKAP OG DAGTILBUD Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring Fredrikke Quamsvei, utbedring kr 48,5 mill. kr 35 mill. kr 35 mill. kr 3 mill. 2014/ kr 5 mill. Lassahagen ombygging boliger kr 20 mill. Lervig, nytt sykehjem 123 kr 490 mill. plasser (inkl.tomt og prod. kjøkken) St.Petri aldershjem, riving, nytt kr 80 mill bofellesskap Selveide boliger i bofelles skap kr 30 mill for personer med utviklingshemming Omsorgsboliger i bofelles skap kr 80 mill til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud til personer med kr 3 mill. psykisk utviklingshemming Alarmer/mottakssentraler tekniske kr 4,5 mill. hjemmetjenester, utskifting Institusjoner og bofelles skap, løpende rehabilitering kr 24 mill. 415 PARK OG IDRETTSBYGG Idrettsbygg, rehabilitering kr 6 mill. Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill. Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill. Hetlandshallen,utvendig tak kr 13 mill. Hetlandshallen, dobbelhall kr 40 mill. Stavanger idrettshall, kr 40 mill garderober / fasade Folkebad kr 10,0 mill. - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, kr 120 mill. inkl. rekkefølgekrav Stavanger svømmehall, rehabilitering kr 70 mill. /2019 Prosjektkostnastillelse Ferdig- JÅTTÅVÅGEN Jåttåvågen områdeutvikling kr 150 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- STORHAUG Områdeløft Storhaug kr 8 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- BJERGSTED Dansesaler Bjergsted kr 26 mill.

6 Hovedtall Befolkningsprognoser BRUTTOBUDSJETT Bruttobudsjett for er på totalt kr 9,6 mrd. inkl. VAR-sektoren. Figuren under viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for. oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere. Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden -. Aldersgruppen øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 og innbyggere over 67. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager. Stab O.L og samf.med. 1% 150% SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET BEFOLKNINGSUTVIKLING TILVEKST I BEFOLKNINGEN I % Rådmann, stab og støttefunksjoner 4% Kultur og byutvikling 3% DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter best av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av samlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %. Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Andre overføringer Andre statlige overføringer Rammetilskudd Overføringer med krav til motytelse Andre salgs- og leieinntekter Brukerbetalinger Felles utgifter 18% Bymiljø og utbygging 11% Levek 27% 57 % Skole 18% Barnehage 13% 2 % 5 % Unge og barn 4% Legetjeneste og legevakt 1% 9 % 7 % 18 % 1 % 0,2 % TILTAK 145% 140% 135% 130% 125% 120% ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i øker de til kr 225 mill ,2% 2009 TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Driftskonsekvenser av investeringer 138,6% ,9% ,7% % Nye tiltak 144,1% 143,5% 143,5% 143,5% 143,5% Justert 2014 Inntekter Innsparing Netto endringer Alder Sum Egenbetalinger Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totale utgifter ,9 % 0,7 % 1,7 % 2,2 % 0,6 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 4,3 % 4,1 % 4,9 % 3,2 % -1,3 % -0,1 % 0,5 % 1,5 % 0,3 % -0,1 % -3,6 % -0,5 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % "Fiks-ferigge-ferie", uke ferietilbud Kulturskolen FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) Det budsjetteres med frie inntekter i på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i. Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjetteres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i. Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden , men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan og som gjelder og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosialhjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst. Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller. Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i. Tiltakene vil få helseffekt i og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden. -Musikklek Dansepartier, min per uke Totale utgifter Se rådmannens budsjettforslag, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

7 POLITISK BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet: 27. november 2014 Bystyret: 15. desember 2014 Illustrasjon: Berit Sømme Budsjettdokumentene finner du på

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag kortversjon 30. oktober 2015 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Tilpasninger for framtidens velferdstjenester

Detaljer

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef

Byggebørsen Investeringsprogram Rune Kommedal, Eiendomssjef Byggebørsen 2017 Investeringsprogram 2017-2020 Rune Kommedal, Eiendomssjef Investeringer 2017-2020 Samlet 5,03 mrd 1,52 mrd 2017 1,20 mrd 2018 1,23 mrd 2019 1,08 mrd 2020 Pågående prosjekter Ferdig i 2017

Detaljer

Hvordan skal vi møte utfordringene

Hvordan skal vi møte utfordringene Økonomisk og demografisk utvikling Gode tjenester Høyt investeringsnivå Hvordan skal vi møte utfordringene 2 Disponible inntekter og anvendelse i Stavanger 4 Stavanger bruker kr 110 mill. mer enn landsgjennomsnittet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2017-2020 Rådmannens forslag kortversjon 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen er i gang med store omstillinger. Stavanger

Detaljer

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Rådmannens forslag 1 Innledning

Rådmannens forslag 1 Innledning Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 1 Innledning 2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Den økonomiske framtiden er fortsatt usikker og regionen står overfor store omstillinger.

Detaljer

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon 27. oktober 2017 En bærekraftig og smart kommune Den økonomiske situasjonen i regionen er fortsatt krevende, men utsiktene framover er

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2014 2017

Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Handlings- og økonomiplan 2014 2017 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden www.stavanger.kommune.no Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013 Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012 Handlings- og økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Er til stede vil gå foran- skaper framtiden Omstilling og handlekraft Sammen for en levende by En god by å bo i Befolkning og boliger Levekår og folkehelse

Detaljer

Stavanger kommunes byggeprosjekter

Stavanger kommunes byggeprosjekter Byggebørsen 23.01.2014 Stavanger kommunes byggeprosjekter 2014 - Jostein Førland eiendomssjef Handlings- og økonomiplanen 2014 2017 ble vedtatt i bystyret i desember 2013 Føringer: Forsering av Nye Gamlingen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 Sammen for en levende by Høy befolkningsvekst og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2017-2020 28. oktober 2016 Omstilling for framtiden Har vi en krise, og i så fall; hvilken krise og for hvem er det en krise? En bærekraftig utvikling?

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 30. oktober 2015 Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016

Detaljer

Årsrapport Bedre økonomiske resultater enn forutsatt. Omstilling til framtidens kommune. Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring

Årsrapport Bedre økonomiske resultater enn forutsatt. Omstilling til framtidens kommune. Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring Årsrapport 2016 Kortversjon 31. mars 2017 Omstilling til framtidens kommune Bedre økonomiske resultater enn forutsatt Tidlig innsats, bedret folkehelse og hverdagsmestring En by i utvikling og endring

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Årsbudsjett 2010 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner

Detaljer

Økonomiplan

Økonomiplan Økonomiplan 2018-2021 Sandnesøkonomien - karakteristika Sandnesøkonomien sammenligning med de 10 største kommunene for regnskapsåret 2016 http://asss.no/ Lave inntekter Relativt lav ressursbruk Forbedret

Detaljer

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013

Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan Budsjett 2013 Tilleggsdokument Rådmannens forslag til kommuneplanens handlings- og økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Foto: Carl-Erik Eriksson Fotomontasje: Carl-Erik Eriksson Kommuneplanens fire hovedmål Foto: Carl-Erik

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner

Detaljer

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2018-2021 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Omstilling for framtiden Kommunens økonomiske rammebetingelser har endret seg og inntektsgrunnlaget er svekket som følge

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan med budsjett Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan med budsjett 2016-2019 Rådmannens forslag 25.11.2015 Agenda Prosessen Kommunens handlingsplan Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering Innstilling til vedtak Prosessen

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal

Rådmannens budsjettforslag Mandal, Lindesnes og Marnardal Rådmannens budsjettforslag 2018-2021 Mandal, Lindesnes og Marnardal Sunn kommuneøkonomi, nasjonale føringer Netto driftsresultat i % av driftsinntekter = minst 1,75 % Disposisjonsfond i % av driftsinntekter

Detaljer

Handlingsprogram Rådmannens forslag

Handlingsprogram Rådmannens forslag Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 1 Våre utfordringer Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan kortversjon

Handlings- og økonomiplan kortversjon Handlings- og økonomiplan 2016-2019 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Utfordrende tider Vekstutsiktene i norsk økonomi er svekket. Lav oljepris og redusert aktivitet i petroleumsnæringen har

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016

RÅDMANN. Nøkkeltall 2016 RÅDMANN Nøkkeltall 2016 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 11 møter 175 saker Formannskapet 13 representanter 28 møter 162 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015

RÅDMANN. Nøkkeltall 2015 RÅDMANN Nøkkeltall 2015 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 12 møter 236 saker Formannskapet 13 representanter 27 møter 139 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN

Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN Administrasjonssjefens forslag til ÅRSBUDSJETT 2018 og ØKONOMIPLAN 2018-2021 Hovedtrekk og satsinger Et stort fellesskap Bruker over 5,5 milliarder kroner på innbyggerne Levere kvalitet i alt vi gjør 7000

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2017-2020 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Bærekraftig omstilling Vår region står ovenfor store omstillinger og den økonomiske framtiden er fortsatt usikker. Kommunens

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i 2013 - Bør utredes med tanke

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014

Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag. Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse 2015 rådmannens forslag Basert på et utvalg på 78 kommuner 5. desember 2014 Budsjettundersøkelse tre runder Spørreundersøkelse rettet mot rådmenn, sendt undersøkelsen til 150 kommuner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015

Budsjett- og økonomiplan Formannskapet 18. november 2015 Budsjett- og økonomiplan 2016-2019 Formannskapet Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunestyrets vedtak 18/6 2015 Nr. Aktivitet Ansvarlig

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens presentasjon 29.10.2015 Sola kommune 1 Satsingsområder Kommuneplan 1. Helsefremmende lokalsamfunn med ansvar for hverandre 3. Helhetlig lokalsamfunnsutvikling

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14

Budsjett 2015 Økonomiplan Rådmannens forslag 10. nov 14 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 10. nov 14 De store linjer 1. Fortsatt satsing på tidlig innsats 2. Omstilling og driftstilpasninger 3. Skolebruksplan og Omsorgsplan Forslag til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Handlings- og økonomiplan 2015-2018 3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer 3.1 Innledning 3.2 Makrobildet 3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger 3.4 Frie inntekter 3.5 Andre inntekter 3.6 Netto

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

Utfordringsbildet Bærum 2035

Utfordringsbildet Bærum 2035 Utfordringsbildet Bærum 2035 økonomi befolkningsvekst milliardinvesteringer fremtidens jobber klima teknologi Bærekraftig velferd 2018-2035 Tre hovedgrep Forebygging og tidlig innsats Mestring og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 5.12.2017 Budsjettforslag for 2018 - fylkeskommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen til fylkeskommunene er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til økonomisjefene

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer