Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014

2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger kommune skal levere gode tjenester også i framtiden. Aktivitetsveksten har over flere vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden. Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Netto driftsresultat er 1,0 prosent i, økende til 3,2 prosent i. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.

3 Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder God tilrettelegging for en økende befolkning Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger lig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggingsområdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaffe tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklingsrammer for areal i kommende periode. klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier. Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infrastruktur for vannben varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde. En klimarobust by Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer Netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foresl for et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,0 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 2,0 % i, 2,2 % i og 3,2 % i. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden. 4,0 Netto driftsresultat korrigert for mva. inv. Anbefalt langsiktig mål 3,2% 3,9% 3,3% 3,5 3,1% 3,0 2,2% 2,5 2,6% 2,0 2,1% 0,5% 1,5 2,0% 1,9% 1,0% 1,5% 1,0 0,5 1,6% 0,0-0,5-0,7% -1,0-1,5-2,0-2,1% -2, Bud 2014 Bud Bud Bud Bud Finansiering av investeringene Egenfinansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden - og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfinansieringen i overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering. Verdibevaring Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgiftene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og finansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over flere perioder. Livskvalitet, velferd og folkehelse Forebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes. Finansielle mål Finansiering av investeringer Gjennomsnitt i - Målsetting over tid Andel egenfinansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % > 50 % Andel lånefinansiering 51 % 61 % 17 % 33 % 40 % Utvikling i lånegjeld Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i. Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i, kr 125,9 mill. i og kr 262 mill. i. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per i perioden -. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgifter øker fra kr 471,2 mill. i til kr 514,1 mill. i. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i på 2,2 %. Utvikling i gjeldsgrad over tid 100% 90% 89% 89% 84% 79% 80% 58% 67% 70% 70% 72% 60% En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraftig og effektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger. Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft, støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen. Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur. 50% 54% 54% 55% 56% 60% 63% 67% 64% 62% 40% 20% 0% Gjeldsgrad inkl. startlån Gjeldsgrad ekskl. startlån Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i og øker ytterligere til 67 % i, for deretter å reduseres til 64 % i og 62 % i. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foresl at avdragstiden på nye lån økes fra 25 til 30.

4 Skole ,5 % Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill. Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill. Barnehage ,7 % Avvikle: - barneparker - familiebarnehager - åpne barnehager kr -3 mill. Barn og unge ,5 % Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill. Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill. Rammereduksjon skole kr -47,1 mill. Levek ,3 % Avvikle sykehjemsplasser: Mosheim kr -13 mill. Vålandstunet kr -10 mill. Trygghetsavd. kr -1,8 mill. Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill. Elevtallsvekst kr +3,6 mill. Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill. Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill. Leve HELE LIVET kr +1 mill. Øke sosialhjelp kr + 20 mill. Øke betalingssats barnehage kr -13 mill. Rammereduksjon kr -10 mill. Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill. Stab oppvekst og levek ,2% Netto driftsramme Netto driftsramme på tjenesteområdene i i hele kroner, prosentvis endring fra 2014 til er -4,7 % Øke fosterhjemsutgifter kr +4 mill. Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill. Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill. Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utg (samhandlingsreformen) kr -109,4 mill. Kultur og byutvikling ,7 % Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill. Redusere antall plasser i avlastingsboliger kr -4,5 mill. Redusere fysio/ ergoterapi kr -1,4 mill. Økonomi, personal, politisk sekretariat, stab og støttefunksjoner ,8 % Sølvberget kr +1,65 mill. Bymiljø og utbygging Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill. Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill. Tilskudd kulturformål kr -1 mill. Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill. Legetjeneste/legevakt ,5% Øke salg av IT- og kemnertjenester andre kommuner kr -3,8 mill. Redusere vedlikehold - adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill. - sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill. Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill. Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeid kr -2,9 mill. Redusere velferdsordninger kr -5,75 mill. Innovasjon kr +2,5 mill. Gevinster ved bruk av IKT-løsninger kr -2,0 mill. Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill. Øke leieinntekter kr -7,8 mill.

5 Prioriterte investeringer INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL - (mill.kr) Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investerings budsjettet g til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov. Skoler Sykehjem/bofellesskap Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/ bofellesskap samt park og idrettsanlegg. Utbyggingsområder Diverse bygg og anlegg DIVERSE BYGG OG ANLEGG Nye Tou, 1. byggetrinn kr 84,1 mill. Holmeegenes, rehabilitering kr 22 mill. Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering kr 141 mill. Administrasjonsbygg, utbedring kr 12 mill. Energitiltak i kommunale bygg kr 55 mill. Olav Kyrres gate 19, varmesentral kr 15 mill. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering kr 40 mill. / Vålandstnet, rehabilitering kr 7 mill. Kongsgata 47/49, rehabilitering kr 10 mill. Olav Kyrresgate 23, taktekking kr 5 mill. Legionellaforebygging kr 32 mill. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp kr 65 mill. Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger kr 55 mill. Prestebolig Hafrsfjord menighet kr 5,3 mill. Oddahagen, 9 boliger kr 25 mill. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger kr 25 mill. Brannsikring i sentrum kr 6 mill. Eldre boliger, rehabilitering kr 10 mill. SKOLEBYGG Madlavoll skole - utvidelse/ ombygging kr 52 mill. Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) kr 55 mill. Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål kr 10 mill. Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker kr 195 mill Madlamark skole, nybygg kr 150 mill Johannes voksenopplæring, utstyr kr 4 mill. SKOLEBYGG forts. Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole kr 280 mill. Vaulen skole, ombygging kr 150 mill Kvaleberg skole, utbygging kr 57 mill Kannik skole, modulbygg kr 16 mill. Skeie skole m/14 rom, utvidelse kr 182 mill Storhaug bydel ny barneskole 14 rom kr 182 mill Jåtten skole, nybygg 14 rom kr 196 mill Tastarustå skole, innvendig ombygging kr 19,6 mill. Tastaveden skole, rehabilitering kr 146 mill Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.kunnskapsløftet) kr 64 mill. 2019/2020 Hundvåg skole - rehabilitering kr 40,5 mill Gautesete skole - Kunnskapsløftet - funksjonsendring kr 30,8 mill. Skoler, inventar og utstyr kr 24 mill. Skoler, løpende rehabilitering kr 26 mill. BARNEHAGEBYGG Emmaus barnehage, trinn 4 kr 48,2 mill. Stokkatunet barnehage kr 50,7 mill. Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd) kr 36 mill. Fransk barnehage (modulbygg) kr 29 mill. Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg kr 7,3 mill. Nore Sunde ny barnehage 6 avd. kr 54 mill Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland kr 20 mill. / Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes kr 10 mill. / Barnehager, løpende rehabilitering kr 20 mill. Barnehager, inventar og utstyr kr 4 mill. Park, vei og idrettsanlegg VAR-sektor Idrettsbygg Barnehager Utstyr, inventar, IKT Kirkelige formål SYKEHJEM, BOFELLES- SKAP OG DAGTILBUD Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring Fredrikke Quamsvei, utbedring kr 48,5 mill. kr 35 mill. kr 35 mill. kr 3 mill. 2014/ kr 5 mill. Lassahagen ombygging boliger kr 20 mill. Lervig, nytt sykehjem 123 kr 490 mill. plasser (inkl.tomt og prod. kjøkken) St.Petri aldershjem, riving, nytt kr 80 mill bofellesskap Selveide boliger i bofelles skap kr 30 mill for personer med utviklingshemming Omsorgsboliger i bofelles skap kr 80 mill til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud til personer med kr 3 mill. psykisk utviklingshemming Alarmer/mottakssentraler tekniske kr 4,5 mill. hjemmetjenester, utskifting Institusjoner og bofelles skap, løpende rehabilitering kr 24 mill. 415 PARK OG IDRETTSBYGG Idrettsbygg, rehabilitering kr 6 mill. Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill. Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill. Hetlandshallen,utvendig tak kr 13 mill. Hetlandshallen, dobbelhall kr 40 mill. Stavanger idrettshall, kr 40 mill garderober / fasade Folkebad kr 10,0 mill. - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, kr 120 mill. inkl. rekkefølgekrav Stavanger svømmehall, rehabilitering kr 70 mill. /2019 Prosjektkostnastillelse Ferdig- JÅTTÅVÅGEN Jåttåvågen områdeutvikling kr 150 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- STORHAUG Områdeløft Storhaug kr 8 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- BJERGSTED Dansesaler Bjergsted kr 26 mill.

6 Hovedtall Befolkningsprognoser BRUTTOBUDSJETT Bruttobudsjett for er på totalt kr 9,6 mrd. inkl. VAR-sektoren. Figuren under viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for. oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere. Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden -. Aldersgruppen øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 og innbyggere over 67. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager. Stab O.L og samf.med. 1% 150% SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET BEFOLKNINGSUTVIKLING TILVEKST I BEFOLKNINGEN I % Rådmann, stab og støttefunksjoner 4% Kultur og byutvikling 3% DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter best av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av samlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %. Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Andre overføringer Andre statlige overføringer Rammetilskudd Overføringer med krav til motytelse Andre salgs- og leieinntekter Brukerbetalinger Felles utgifter 18% Bymiljø og utbygging 11% Levek 27% 57 % Skole 18% Barnehage 13% 2 % 5 % Unge og barn 4% Legetjeneste og legevakt 1% 9 % 7 % 18 % 1 % 0,2 % TILTAK 145% 140% 135% 130% 125% 120% ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i øker de til kr 225 mill ,2% 2009 TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Driftskonsekvenser av investeringer 138,6% ,9% ,7% % Nye tiltak 144,1% 143,5% 143,5% 143,5% 143,5% Justert 2014 Inntekter Innsparing Netto endringer Alder Sum Egenbetalinger Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totale utgifter ,9 % 0,7 % 1,7 % 2,2 % 0,6 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 4,3 % 4,1 % 4,9 % 3,2 % -1,3 % -0,1 % 0,5 % 1,5 % 0,3 % -0,1 % -3,6 % -0,5 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % "Fiks-ferigge-ferie", uke ferietilbud Kulturskolen FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) Det budsjetteres med frie inntekter i på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i. Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjetteres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i. Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden , men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan og som gjelder og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosialhjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst. Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller. Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i. Tiltakene vil få helseffekt i og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden. -Musikklek Dansepartier, min per uke Totale utgifter Se rådmannens budsjettforslag, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

7 POLITISK BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet: 27. november 2014 Bystyret: 15. desember 2014 Illustrasjon: Berit Sømme Budsjettdokumentene finner du på

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune

Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Årsbudsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016 Rennesøy kommune Vedtatt i kommunestyret 13. desember 2012 KO-sak 81/12 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 ØKONOMISKE OVERSIKTER... 9 KOSTRA NØKKELTALL 2011...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Del 1 Bærum kommunestyrets vedtak 10. desember 2014 (blå del) A Tekstvedtak 4 B Særskilte vedtak i handlingsprogrammet 2015-2018 5 C Hovedoversikter 6 C.1 Handlingsprogram 2014

Detaljer

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029

Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Offentlig arealbehov i Stavanger fram mot 2029 Fagrapport til kommuneplan 2014-2029 Versjon 03.02.14 sist revidert 30.04.14 Stavanger kommune Arbeidsgruppen kommunale utbyggingsbehov: Grete Kvinnesland,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011

Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Budsjett 2012 Formannskapets innstilling 22. november 2011 Åpen Nyskapende - Samhandlende 1 Overordnete føringer for budsjett 2012 Fremtidsbilde for Malvik kommune Malvik kommune har vedtatt følgende fremtidsbilde

Detaljer