Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014

2 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger kommune skal levere gode tjenester også i framtiden. Aktivitetsveksten har over flere vært høyere enn det inntekstveksten kan forsvare. Det er avgjørende for videre økonomisk bærekraft at kommunen tilpasser sine aktiviteter til de økonomiske rammebetingelsene. Det må skapes handlingsrom gjennom omprioriteringer og innsparinger, og innsatsen må konsentreres om utførelsen av kjernetjenestene. Aktivitetsnivået må tilpasses nå for å sikre økonomisk handlefrihet som grunnlag for gode velferdstjenester også i framtiden. Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Alle tjenesteområder vil merke strammere økonomiske rammer og brukere vil kunne oppleve lavere kvalitet på noen tjenester. Investeringsnivået ligger fortsatt høyt med kr 4 mrd. i planperioden. Hovedprioriteringene er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap og park- og idrettsanlegg. Netto driftsresultat er 1,0 prosent i, økende til 3,2 prosent i. Brutto lånegjeld vil i planperioden stige fra kr 5,2 mrd. til kr 5,7 mrd. i slutten av planperioden.

3 Hovedgrep innen de fem utfordrings- og innsatsområder God tilrettelegging for en økende befolkning Målet for gjennomsnittlig boligproduksjon er fremdeles minst 1250 nye boliger lig. Rådmannen vil tilrettelegge for godt samarbeid med private utbyggere i utbyggingsområdene, og jobber med avtale- og samarbeidsmodeller som skal gi økt boligutbygging. Kommunen arbeider også med å skaffe tilstrekkelige arealer i form av teknisk, grønn og sosial infrastruktur til alle kommunale utbyggingsbehov. Universitetet og sykehuset skal få avklart nye utviklingsrammer for areal i kommende periode. klimautslipp gjennom arealbruk, transportplanlegging og energiøkonomisering i drift av bygg. Transportbehovet skal begrenses gjennom hensiktsmessig lokalisering av arbeidsplasser, tjenester og handel. Stavanger vil tilrettelegge for overordnet grønnstruktur og sammenhengende turveier. Sykkelsatsingen skal videreføres. Rådmannen vil knytte revidering av parkeringsbestemmelser til utvikling av kollektivsystemet og gang- og sykkelveiforbindelser. Felles infrastruktur for vannben varme i nye utbyggingsområder er også et satsingsområde. En klimarobust by Gjennom langsiktig planlegging og en klar byutviklingsstrategi settes retningen for utviklingen av byen. Kommunen vil særlig ha oppmerksomhet på tiltak som reduserer Netto driftsresultat Netto driftsresultat Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hva kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer. Rådmannen foresl for et budsjett med forventet netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,0 %. Videre i planperioden budsjetteres et netto driftsresultat på 2,0 % i, 2,2 % i og 3,2 % i. Dette tilsvarer 2,1 % i gjennomsnitt for perioden. 4,0 Netto driftsresultat korrigert for mva. inv. Anbefalt langsiktig mål 3,2% 3,9% 3,3% 3,5 3,1% 3,0 2,2% 2,5 2,6% 2,0 2,1% 0,5% 1,5 2,0% 1,9% 1,0% 1,5% 1,0 0,5 1,6% 0,0-0,5-0,7% -1,0-1,5-2,0-2,1% -2, Bud 2014 Bud Bud Bud Bud Finansiering av investeringene Egenfinansiering av investeringene er i gjennomsnitt 60 % i perioden - og følgelig over det vedtatte målet på 50 %. Som en del av egenfinansieringen i overføres kr 104,4 mill. fra drift til investering. Verdibevaring Samtidig som vedlikeholdsstrategien skal legges til grunn for arbeidet med verdibevaring, må utgiftene tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Det foreslås forskyvninger av vedlikehold til slutten av planperioden, og finansiering av verdibevaring for hele bygningsmassen må skje over flere perioder. Livskvalitet, velferd og folkehelse Forebygging og tidlig innsats skal prege utviklingen av tjenester for alle aldersgrupper. Det er en gjennomgående strategi å sikre mestring og god helse gjennom hele livsløpet. Folkehelsearbeidet i Stavanger kommune skal bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller og fremme innbyggernes helse. Gjennom forebygging, rehabilitering, velferdsteknologi og sosiale nettverk skal den enkelte i større grad få leve sitt eget liv og klare seg selv framfor å bli passiv mottaker av hjelp og pleie. Boligsatsingen for vanskeligstilte og personer med særlige behov skal styrkes. Finansielle mål Finansiering av investeringer Gjennomsnitt i - Målsetting over tid Andel egenfinansiering 49 % 39 % 83 % 67 % 60 % > 50 % Andel lånefinansiering 51 % 61 % 17 % 33 % 40 % Utvikling i lånegjeld Rådmannen har budsjettert med et låneopptak for bykassen (ekskl. startlån og lån til foretakene) på kr 646,7 mill. i. Det legges videre opp til et låneopptak på kr 708,1 mill. i, kr 125,9 mill. i og kr 262 mill. i. Dette innebærer at beregnet brutto lånegjeld (ekskl. startlån) per blir på kr 5,67 mrd. Låneramme for startlån foreslås til kr 350 mill. per i perioden -. Startlån er et viktig virkemiddel i boligpolitikken. Netto kapitalutgifter øker fra kr 471,2 mill. i til kr 514,1 mill. i. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittsrente i på 2,2 %. Utvikling i gjeldsgrad over tid 100% 90% 89% 89% 84% 79% 80% 58% 67% 70% 70% 72% 60% En handlekraftig organisasjon Det må legges til rette for at kommunen fortsatt er en handlekraftig og effektiv organisasjon, som utvikler og tar i bruk innovative og digitale løsninger. Det skal gjennomføres tilpasninger til reduserte budsjettrammer og effektivisering av tjenestetilbudet innen kommunens samlede virksomhet på alle nivå. Dette vil kreve betydelig ledelseskraft, støtte og oppfølging. Det er behov for en gjennomgang av mål for organisasjonen, hovedprinsipper for organisering og den administrative hovedorganiseringen. Tidspunkt for en slik gjennomgang må ses i sammenheng med utredning av politisk styringsmodell og utviklingen i utredning av kommunestruktur. 50% 54% 54% 55% 56% 60% 63% 67% 64% 62% 40% 20% 0% Gjeldsgrad inkl. startlån Gjeldsgrad ekskl. startlån Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 63 % i og øker ytterligere til 67 % i, for deretter å reduseres til 64 % i og 62 % i. Bakgrunnen til at gjeldsgraden ligger noe over målet, er at rådmannen foresl at avdragstiden på nye lån økes fra 25 til 30.

4 Skole ,5 % Rammereduksjon PPT kr -2,5 mill. Avvikle Åmøy Skole, inkl SFO kr -3 mill. Barnehage ,7 % Avvikle: - barneparker - familiebarnehager - åpne barnehager kr -3 mill. Barn og unge ,5 % Redusere reserve til spesialundervisning og minoritetsspråklige kr -3,8 mill. Redusere kompetanseutvikling lærere kr -3 mill. Rammereduksjon skole kr -47,1 mill. Levek ,3 % Avvikle sykehjemsplasser: Mosheim kr -13 mill. Vålandstunet kr -10 mill. Trygghetsavd. kr -1,8 mill. Øke betalingssats SFO kr -10,4 mill. Elevtallsvekst kr +3,6 mill. Avvikle kulturskole i SFO kr -1,8 mill. Driftskonsekvenser av investeringer nye bofellesskap kr +14,8 mill. Leve HELE LIVET kr +1 mill. Øke sosialhjelp kr + 20 mill. Øke betalingssats barnehage kr -13 mill. Rammereduksjon kr -10 mill. Øke pedagogisk bemanning kr +6 mill. Stab oppvekst og levek ,2% Netto driftsramme Netto driftsramme på tjenesteområdene i i hele kroner, prosentvis endring fra 2014 til er -4,7 % Øke fosterhjemsutgifter kr +4 mill. Redusere drift i uteseksjonen og fritidsklubb/bydelshus kr -2 mill. Øke komm. egenandel barnevernsinstitusjoner kr +4,2 mill. Kommunal medfinansiering av spesialisttjenester utg (samhandlingsreformen) kr -109,4 mill. Kultur og byutvikling ,7 % Erstatte overgangsplasser med plasser for øyeblikkelig hjelp kr -4,5 mill. kr Rammereduksjon hjemmebaserte tjenester kr -10 mill. Redusere antall plasser i avlastingsboliger kr -4,5 mill. Redusere fysio/ ergoterapi kr -1,4 mill. Økonomi, personal, politisk sekretariat, stab og støttefunksjoner ,8 % Sølvberget kr +1,65 mill. Bymiljø og utbygging Øke tilskudd til kulturinstitusjoner kr +2,15 mill. Redusere tilskudd til idrettslag, idrettsrådet og større idrettsarrangementer kr -1,95 mill. Tilskudd kulturformål kr -1 mill. Redusere drift og renhold i idrettsanlegg kr -3,6 mill. Legetjeneste/legevakt ,5% Øke salg av IT- og kemnertjenester andre kommuner kr -3,8 mill. Redusere vedlikehold - adm. bygg og formålsbygg kr -23,95 mill. - sentrum, parker, veier, utendørs idrettsanlegg kr -8,1 mill. Leieutgifter nye idrettshaller kr +8,3 mill. Øke inntekter, smittevern og legevaktsamarbeid kr -2,9 mill. Redusere velferdsordninger kr -5,75 mill. Innovasjon kr +2,5 mill. Gevinster ved bruk av IKT-løsninger kr -2,0 mill. Øke vedlikehold og renhold driftskonsekvenser av investeringer kr +20,3 mill. Øke leieinntekter kr -7,8 mill.

5 Prioriterte investeringer INVESTERINGER ETTER HOVEDFORMÅL - (mill.kr) Det samlede forslaget til investeringer i planperioden utgjør totalt kr 4,0 mrd. En stor del av investerings budsjettet g til videreføring og ferdigstillelse av prosjekter som er vedtatt igangsatt tidligere. Det foreslås også en del nye investeringer i tråd med politiske vedtak og innmeldte behov. Skoler Sykehjem/bofellesskap Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/ bofellesskap samt park og idrettsanlegg. Utbyggingsområder Diverse bygg og anlegg DIVERSE BYGG OG ANLEGG Nye Tou, 1. byggetrinn kr 84,1 mill. Holmeegenes, rehabilitering kr 22 mill. Kulvert over motorvei, inkl. prosjektering kr 141 mill. Administrasjonsbygg, utbedring kr 12 mill. Energitiltak i kommunale bygg kr 55 mill. Olav Kyrres gate 19, varmesentral kr 15 mill. Olav Kyrres gate 19, rehabilitering kr 40 mill. / Vålandstnet, rehabilitering kr 7 mill. Kongsgata 47/49, rehabilitering kr 10 mill. Olav Kyrresgate 23, taktekking kr 5 mill. Legionellaforebygging kr 32 mill. Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp kr 65 mill. Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger kr 55 mill. Prestebolig Hafrsfjord menighet kr 5,3 mill. Oddahagen, 9 boliger kr 25 mill. Kari Trestakkv. 3, 10 boliger kr 25 mill. Brannsikring i sentrum kr 6 mill. Eldre boliger, rehabilitering kr 10 mill. SKOLEBYGG Madlavoll skole - utvidelse/ ombygging kr 52 mill. Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) kr 55 mill. Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål kr 10 mill. Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker kr 195 mill Madlamark skole, nybygg kr 150 mill Johannes voksenopplæring, utstyr kr 4 mill. SKOLEBYGG forts. Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole kr 280 mill. Vaulen skole, ombygging kr 150 mill Kvaleberg skole, utbygging kr 57 mill Kannik skole, modulbygg kr 16 mill. Skeie skole m/14 rom, utvidelse kr 182 mill Storhaug bydel ny barneskole 14 rom kr 182 mill Jåtten skole, nybygg 14 rom kr 196 mill Tastarustå skole, innvendig ombygging kr 19,6 mill. Tastaveden skole, rehabilitering kr 146 mill Kvernevik skole, rehabilitering (inkl.kunnskapsløftet) kr 64 mill. 2019/2020 Hundvåg skole - rehabilitering kr 40,5 mill Gautesete skole - Kunnskapsløftet - funksjonsendring kr 30,8 mill. Skoler, inventar og utstyr kr 24 mill. Skoler, løpende rehabilitering kr 26 mill. BARNEHAGEBYGG Emmaus barnehage, trinn 4 kr 48,2 mill. Stokkatunet barnehage kr 50,7 mill. Roaldsøy barnehage (riving/nybygg 4 avd) kr 36 mill. Fransk barnehage (modulbygg) kr 29 mill. Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg kr 7,3 mill. Nore Sunde ny barnehage 6 avd. kr 54 mill Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland kr 20 mill. / Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes kr 10 mill. / Barnehager, løpende rehabilitering kr 20 mill. Barnehager, inventar og utstyr kr 4 mill. Park, vei og idrettsanlegg VAR-sektor Idrettsbygg Barnehager Utstyr, inventar, IKT Kirkelige formål SYKEHJEM, BOFELLES- SKAP OG DAGTILBUD Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring Fredrikke Quamsvei, utbedring kr 48,5 mill. kr 35 mill. kr 35 mill. kr 3 mill. 2014/ kr 5 mill. Lassahagen ombygging boliger kr 20 mill. Lervig, nytt sykehjem 123 kr 490 mill. plasser (inkl.tomt og prod. kjøkken) St.Petri aldershjem, riving, nytt kr 80 mill bofellesskap Selveide boliger i bofelles skap kr 30 mill for personer med utviklingshemming Omsorgsboliger i bofelles skap kr 80 mill til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) Dagtilbud til personer med kr 3 mill. psykisk utviklingshemming Alarmer/mottakssentraler tekniske kr 4,5 mill. hjemmetjenester, utskifting Institusjoner og bofelles skap, løpende rehabilitering kr 24 mill. 415 PARK OG IDRETTSBYGG Idrettsbygg, rehabilitering kr 6 mill. Hundvåg svømmehall kr 135,8 mill. Kvernevik svømmehall kr 132,3 mill. Hetlandshallen,utvendig tak kr 13 mill. Hetlandshallen, dobbelhall kr 40 mill. Stavanger idrettshall, kr 40 mill garderober / fasade Folkebad kr 10,0 mill. - Planleggingsutgifter Nye Gamlingen, kr 120 mill. inkl. rekkefølgekrav Stavanger svømmehall, rehabilitering kr 70 mill. /2019 Prosjektkostnastillelse Ferdig- JÅTTÅVÅGEN Jåttåvågen områdeutvikling kr 150 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- STORHAUG Områdeløft Storhaug kr 8 mill. Prosjektkostnastillelse Ferdig- BJERGSTED Dansesaler Bjergsted kr 26 mill.

6 Hovedtall Befolkningsprognoser BRUTTOBUDSJETT Bruttobudsjett for er på totalt kr 9,6 mrd. inkl. VAR-sektoren. Figuren under viser andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for. oppleve svakere vekstimpulser fra petroleumsnæringen framover, og det forventes at den økonomiske veksten blir lavere enn tidligere. Alle aldersgrupper bortsett fra de aller eldste har betydelig vekst i perioden -. Aldersgruppen øker mest. En voksende, eldre og mer mangfoldig befolkning trenger godt tilpassede kommunale tjenester. De viktigste målgruppene for kommunale tjenester er barn og unge i alderen 1 til 18 og innbyggere over 67. Befolkningsveksten vil i planperioden medføre behov for både nye skoler og barnehager. Stab O.L og samf.med. 1% 150% SKATT I PROSENT AV LANDSGJENNOMSNITTET BEFOLKNINGSUTVIKLING TILVEKST I BEFOLKNINGEN I % Rådmann, stab og støttefunksjoner 4% Kultur og byutvikling 3% DRIFTSINNTEKTER Stavanger kommune har flere inntektskilder som finansierer driften. Kommunens frie inntekter best av skatt (57 %) og rammetilskudd (18 %) og utgjør 75 % av samlede inntekter. Brukerbetalinger utgjør 5 %, andre salgs- og leieinntekter 9 %, overføringer med krav til motytelse 7 % og eiendomsskatt 2 %. Eiendomsskatt Skatt på inntekt og formue Andre overføringer Andre statlige overføringer Rammetilskudd Overføringer med krav til motytelse Andre salgs- og leieinntekter Brukerbetalinger Felles utgifter 18% Bymiljø og utbygging 11% Levek 27% 57 % Skole 18% Barnehage 13% 2 % 5 % Unge og barn 4% Legetjeneste og legevakt 1% 9 % 7 % 18 % 1 % 0,2 % TILTAK 145% 140% 135% 130% 125% 120% ENDRINGER I DRIFTSRAMMENE Rådmannen foresl en samlet netto reduksjon i driftsbudsjettet på kr 277 mill., herav utgjør reduksjonen for tjenesteområdene kr 168 mill. Flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg. I utgjør disse tiltakene kr 46 mill. og i øker de til kr 225 mill ,2% 2009 TILTAK HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Driftskonsekvenser av investeringer 138,6% ,9% ,7% % Nye tiltak 144,1% 143,5% 143,5% 143,5% 143,5% Justert 2014 Inntekter Innsparing Netto endringer Alder Sum Egenbetalinger Eksempel 1 Aleneboende pensjonist Bolig, 80 m 2, nettoinntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Trygghetsalarm Hjemmehjelp, 1 t per uke Dagsenter, 1 gang per uke Totale utgifter ,9 % 0,7 % 1,7 % 2,2 % 0,6 % 1,8 % 1,4 % 1,2 % 1,5 % 1,4 % 1,3 % 1,1 % 4,3 % 4,1 % 4,9 % 3,2 % -1,3 % -0,1 % 0,5 % 1,5 % 0,3 % -0,1 % -3,6 % -0,5 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,4 % Eksempler på hva endringer i avgifter, gebyrer og egenbetalinger kan bety for innbyggere i Stavanger kommune Eksempel 2 Barnefamilie, 2 voksne og 2 barn Bolig 120 m 2, samlet inntekt per kr Gebyr og egenbetaling, per : 2014 Økning i kr Vann inkl. mva Avløp inkl. mva Barnehage for 1 barn, 100 % SFO-tilbud for 1 barn, 100 % "Fiks-ferigge-ferie", uke ferietilbud Kulturskolen FRIE INNTEKTER (SKATT OG RAMMETILSKUDD) Det budsjetteres med frie inntekter i på kr 6,59 mrd. stigende til kr 6,87 mrd. i. Skatteinngangen fra formues- og inntektsskatten budsjetteres til kr 4,99 mrd. for Stavanger i. I dette anslaget er det tatt utgangspunkt i at skatteinngangen i 2014 blir på kr 4,77 mrd. Dette tilsvarer en skattevekst på 0,4 % i Som følge av dette og innbyggerveksten blir nominell skattevekst på 4,5 % i. Skatteinntektene per innbygger i Stavanger økte betydelig i perioden , men i 2014 har inntektsveksten gått ned. Det ser ut til at Rogaland, som resten av landet, vil Tiltak som ble vedtatt i Handlings- og økonomiplan og som gjelder og fremover, er i stor grad videreført. Det er også lagt inn midler til nye tiltak i planperioden. Dette gjelder blant annet midler til sosialhjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst. Inntektene foreslås økt med kr 50 mill. fra, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller. Omstillinger, effektivisering og innsparinger utgjør kr 260 mill. i. Tiltakene vil få helseffekt i og øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden. -Musikklek Dansepartier, min per uke Totale utgifter Se rådmannens budsjettforslag, kapittel 12 for en fullstendig oversikt over avgifter, gebyrer og egenbetalinger.

7 POLITISK BEHANDLING AV HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN Formannskapet: 27. november 2014 Bystyret: 15. desember 2014 Illustrasjon: Berit Sømme Budsjettdokumentene finner du på

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008

Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2008 Rådmannens forslag: Handlings- og økonomiplan 2008 2011 Årsbudsjett 2008 Hva er utgangspunktet? Snuoperasjon 2002-2004 2006 et av kommunens beste driftsår Penger på bok God kvalitet i tjenestetilbudet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013 Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2014 2017

Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Handlings- og økonomiplan 2014 2017 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden www.stavanger.kommune.no Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 SAMMEN FOR EN LEVENDE BY

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Handlings- og økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag kortversjon 1. november 2013 Sammen for en levende by Høy befolkningsvekst og

Detaljer

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012

Handlings- og økonomiplan Årsbudsjett 2012 Handlings- og økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Er til stede vil gå foran- skaper framtiden Omstilling og handlekraft Sammen for en levende by En god by å bo i Befolkning og boliger Levekår og folkehelse

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Stavanger kommunes byggeprosjekter

Stavanger kommunes byggeprosjekter Byggebørsen 23.01.2014 Stavanger kommunes byggeprosjekter 2014 - Jostein Førland eiendomssjef Handlings- og økonomiplanen 2014 2017 ble vedtatt i bystyret i desember 2013 Føringer: Forsering av Nye Gamlingen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag til Handlings- og økonomiplan 2016-2019 30. oktober 2015 Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016 2019 Webversjon Handlings- og økonomiplan 2016

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2010-2013 Årsbudsjett 2010 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner

Detaljer

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag. Handlings- og økonomiplan Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2009-2012 Årsbudsjett 2009 Bærekraftig utvikling Utviklingen er bærekraftig når den imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår

Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober. Oppvekst og levekår. v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår Fellessamling for alle folkevalgte 22. oktober Oppvekst og levekår v/per Haarr, direktør Oppvekst og levekår O&L Omfattende velferdstjenester Organisasjonskart: Oppvekst og levekår TJENESTE- OMRÅDE Oppvekst

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2011-2014

Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Budsjett og økonomiplan 2011-2014 Status 2010 Redusert sykefravær Snitt etter 3. kvartal er 7,5 %, snitt i 2009 7,8 % Akseptabel gjeldsbelastning Driftstilpasningsprosessen gir budsjettbalanse Tjenestene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag

Handlings- og økonomiplan kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Handlings- og økonomiplan 2017-2020 kortversjon Sola kommune Rådmannens forslag Bærekraftig omstilling Vår region står ovenfor store omstillinger og den økonomiske framtiden er fortsatt usikker. Kommunens

Detaljer

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt

Kjente utfordringer. Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 1 Kjente utfordringer Konsekvenser av fylkesmannens vedtak Overføring fra BKK Eiendomsskatt 2 Konsekvenser av fylkesmannens lovlighetsvedtak Regnskapsføring av utbytte fra BKK Summen av utbytteinntekter

Detaljer

Hovedprofil - utfordringer

Hovedprofil - utfordringer Hovedprofil - utfordringer Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn. Sikre god tjenesteyting og videreføre omfang og kvalitet i tjenestene kombinert med stramme økonomiske

Detaljer

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune

1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune 1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene

Detaljer

SFO-undersøkelse 2009

SFO-undersøkelse 2009 SFO-undersøkelse 9 1 Stavanger samlet Målkrav 76,7,5 76,2 75,2 75,3 77,2 83,2 67 Aktivitetstilbud Tilrettelegging SFO-undersøkelsen 9 Undersøkelsen som ble gjennomført i november 9, retter seg mot foresatte

Detaljer

Muligheter i den grønne landsbyen!

Muligheter i den grønne landsbyen! Budsjett 2011. Pressemelding. Muligheter i den grønne landsbyen! Randaberg kommune har en sunn økonomi. Gjennom mange år med nøktern drift og god økonomistyring har kommunen fått et godt utgangspunkt for

Detaljer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer

Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer Dagens økonomiske situasjon og fremtidige utfordringer behovet for nye inntektskilder v/ Rådmann Ole Petter Skjævestad Sagt om eiendomsskatt i høst.. - Anses som uaktuelt i 2013 - Bør utredes med tanke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Handlingsprogram 2017-2020 HP-seminar for formannskapet 11. og 12. mars 2016 Agenda 1. Utfordringer for kommunesektoren 2. Status og utfordringer for Asker kommune 3. Videre prosess årshjul 1. Utfordringer

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015

Skyggebudsjett Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjett 2016 Presentasjon for fellesnemnda 8. desember 2015 Skyggebudsjettet er de tre kommunebudsjettene som er slått sammen Ingen endring eller tilpasning, kun summering Utarbeidet av arbeidsgruppe

Detaljer

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting

Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Kommunalutvalget, Formannskapet og Kommunalstyret for finans Handlings- og økonomiplan, årsbudsjett og tertialrapporting Direktør økonomi Kristine C Hernes Sammen for en levende by Er til stede vil gå

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser

Videre arbeid om alternative løsninger og konsekvenser SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802075 : E: 145 : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.04.2008 29/08 Bystyret 29.04.2008 ØKONOMISK OMSTILLING

Detaljer

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet

Rådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017

Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 Innhold Status 2013 Høy vekst, høyt investeringsnivå, økt tjenestevolum og behov for innsparinger Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2014-2017

Detaljer

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017

Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til økonomiplan 2013-2016 Innhold Status 2012 Økonomiske forhold i Sandnes sammenlignet med landet Økonomiske rammebetingelser Investeringsbudsjett 2013-2016 Driftsbudsjett 2013-2016

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.

KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Handlingsregler og økonomiske målsettinger

Handlingsregler og økonomiske målsettinger Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Fra: Avd. kommuneøkonomi

Fra: Avd. kommuneøkonomi Fra: Avd. kommuneøkonomi 7.12.2016 Rådmannens budsjettforslag for 2017 - kommunene 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn/økonomisjefer i 150

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014

Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015. Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 Økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 Presentasjon til komitemøtene 20.10.2014 1 Agenda 1. Konsekvensjustert driftsbudsjett - inkl konsekvenser av statsbudsjettet og salderingsstrategi 2. Tilpasninger

Detaljer

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans

Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Folkevalgtopplæring 2015 Formannskapet, kommunalutvalget og kommunalstyret for finans Rådmann Inger Østensjø 03.11.2015 . Kommunenes oppgaver og ansvar Kommuneloven et funksjonsdyktig lokalt selvstyre,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN

TILTAKSPAKKE FOR KOMMUNESEKTOREN Statsminister Jens Stoltenberg Statministerens kontor Pb. 8001 Dep 0030 Oslo Ordføreren Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Haakon VII s gate 11 Telefon: 51507130. Faks: 51507021 E-post: postmottak.ordforer@stavanger.kommune.no

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall

Økonomiske nøkkeltall Økonomiske nøkkeltall Økonomisk balanse Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntektene (regnskap korrigert for VAR-fond / T-forbindelsen) Netto driftsresultat i % av driftsinntektene

Detaljer

Formannskapets innstilling til økonomiplan

Formannskapets innstilling til økonomiplan Formannskapets innstilling til økonomiplan Endringer i forhold til rådmannens forslag er markert med gul farge 3.13 Kalkulasjon av disponible driftsmidler Basisforutsetninger: 2012 2013 2014 2015 Generell

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økonomiplan Budsjett 2017

Økonomiplan Budsjett 2017 2017 2020 Budsjett 2017 Presentasjon av forslag 3. november 2016 Dokumentet vil bli bearbeidet og kvalitetssikret til 15.11 1 I år er det. Auguste Rodin, Tenkeren (1880) 2 Nye millioner - nok et trappetrinn.

Detaljer

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018

Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018 Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE.

RE KOMMUNE ny og varm HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. HVOR ER VI? NYTTIG Å VITE FØR VI DRAR VIDERE. KRD; Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi: Effektivisering og omstilling av tjenestetilbudet bør fortsatt prioriteres. HAR

Detaljer

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014

Alstahaug kommune. Budsjett- og økonomiplan 2015-2018. Dønna 3-4. november 2014 Alstahaug kommune Budsjett- og økonomiplan 2015-2018 Dønna 3-4. november 2014 Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Dag 1 Velkommen v/ ordfører

Detaljer

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009

Økonomiplan Rådmannens forslag. Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Økonomiplan 2010 2013 Rådmannens forslag Formannskapet tirsdag 3. november 2009 Utfordingsbildet i planperioden Føringer fra økonomiplan 2009-2012: Økte husleie- og driftskostnader Statsbudsjettet 2010

Detaljer