Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift"

Transkript

1 Vedlegg A1 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift Justeringer Merutgift/ Felles inntekter og utgifter Frie inntekter Det vises til tekst i sakens kap. 1.6 Renteinntekt, ansvarlig lån, Lyse Energi Justert prognose for pengemarkedsrente 3 mnd NIBOR i 2014 Utbytte Lyse Energi Utbytte nedjusteres ihht generalforsamlingens vedtak den Økte avdrag og renter mhp å disponere regnskapsresultatet Halvårseffekt av låneopptak på kr 145,879 mill. Økte avdrag og renter - justert i hht budsjettvedtak Økte kapitalkostnader som følge av økt låneopptak på kr 64,531 mill. ift. rådmannens opprinnelige forslag, jf. notat knyttet til tilleggsproposisjon og bystyrets flertallsvedtak. Avdrag knyttet til avtale om forskuttering av investeringer for Vidar FK, Forus Gausel IL, Hundvåg FK og Hinna FK på kr 5,0 mill. Tilbakeføring av tilskudd fra Folkehallene Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS tilbakefører tilskudd på henholdsvis kr og kr Stavanger kommunes andel av dette utgjør kr 1,76 mill. Vedtak fattes Kompensasjonsordninger fra Husbanken Justert rentenivå med ny margin, fastsatt i endringsforskrift av , med virkning fra Redusere tilskudd Stavanger konserthus IKS som følge av endret rentenivå Reduksjon av rentenivå for Jubileumsgave Stavanger turistforening Ble budsjettert i 2014, jft tabell s.69, men ble utbetalt i 2013 Engangsutbytte fra kommunale foretak; NIS, Byggdrift og Parkering Kommunale foretak hadde positiv resultat i 2013 som ble avsatt til foretakenes disposisjonsfond. Det foreslås å overføre engangsutbytte knyttet til fjorårets mindreforbruk til bykassen på kr 4 mill. NIS kr 1.mill., Byggdrift kr 1 mill. og Parkering kr 2 mill. Ulempekompensasjon ved rehabiliteringsprosjekter Virksomheter som er i bygg som skal rehabiliteres/vedlikeholdes i større omfang var tiltenkt å kompenseres for merarbeidet som oppstår i slike byggeprosesser. Denne kompensasjonen holdes tilbake i Innovasjonsmidler Tiltaket er ikke iverksatt og midlene foreslås omdisponert i 2014, se HØP 14-16, linje 63 i driftsrammetabellen. Det foreslås at det gjenstår kr 1 mill. til formålet. Sum felles inntekter og utgifter Rådmann, stab og støttefunksjoner Merutgift/ Økonomi Utsatt rekruttering Stillinger holdes vakante i BØS og SOA, Kemner og IT-avdelingen. Salg av tjenester Finnøy, Rennesøy, Randaberg og Forsand, samt Økte inntekter som følge av at Stavanger utfører tjenester på vegne av andre kommuner. utsettelse av nettverksoppgradering Sum økonomi Personal og organisasjon Forsinket fremdrift på prosjekt nytt sak og arkivsystem Prosessen rundt anskaffelsen av nytt sak og arkiv system er forsinket og kr 1,5 mill. foreslås dermed omdisponert i Utsatt rekruttering Stillinger holdes vakante i PO Sum personal og organisasjon Politisk sekretæriat Reduserte rammer I hovedsak mindreutgifter til operasjonell leie og leasing av utstyr. Sum rådmann, stab og støttefunksjoner

2 Oppvekst og levekår Merutgift/ Sentrale midler oppvekst Redusere budsjettramme til "oppvekst 2013" Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 7 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39. Restbeløpet på kr 1,25 mill. foreslås saldert. Redusere budsjettramme til "oppvekst 2014" I behandlingen av HØP vedtok Bystyret i sak 126/13 å avsette kr 8 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Per i dag er disse midlene ufordelt. Rådmannen foreslår å omdisponere denne potten. Sum sentrale midler oppvekst Barnehage Neddimensjonering av barnehageplasser til kun å omfatte barn m/rett til barnehageplass Forutsetningen for budsjett 2014 la til grunn at det kun skal tilbys barnehageplass til barn med rett. Foreløpige beregninger tilsier at barnehagerammen kan reduseres med kr 10 mill. Da er det tatt hensyn til at pedagognormen er tilpasset og at det kun er barn med rett til barnehageplass som vil bli tilbudt plass fra høsten Barn uten rett til barnehageplass vil ikke få tilbud om plass fra høsten. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud I 2013 økte antall lovpålagte vedtak til barn med spesielle behov og er gjeldende også i Budsjettrammen foreslås styrket med kr 7 mill. Utsette gjennomføringen av "endret ledelsesstruktur" Utsette økning av administrasjonsressurs til barnehagene, HØP-tiltak 14-17, linje 80 Rammereduksjon på barnehagene Redusere budsjettet til barnehagene. Dette vil utgjøre ca 0,5 %. Overføre personalressurser i spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger til Ressurssenteret Et økende antall barn skal ha lovfestet tilrettelagt barnehagetilbud uten at Stavanger kommune klarer å øke tjenestetilbudet tilsvarende. Samtidig er etterspørselen etter barnehageplasser i spesielt tilrettelagt barnehageavdeling (STA) synkende, noe som betyr at STA har overkapasitet på den type arbeidskraft Ressurssenter for tilrettelagt barnehagetilbud trenger. Ved å overføre denne kapasiteten til Ressurssenteret blir utnyttelsesgraden høyere og kommunen får mer fleksibel bruk av spesialpedagogisk kompetanse og ekstraressurs. Det er også fordelaktig at ansatte i STA får innpass i et større fagmiljø som Ressurssenteret representerer. Det foreslås derfor at ressurser og personell i 11 av 13 spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger overføres Ressurssenteret fra og med 1. oktober. Hertervigtunet/Stokkadalen og Auglend barnehages avdeling for hørselshemmede forblir uforandret. Ressurser knyttet til administrasjon (20 % per barnehage med STA) flyttes først over fra 1. januar Dette vil gi en innsparing på i underkant kr 1,25 mill. Likebehandling av ikke-kommunale barnehager Tilskuddet til ikke- kommunale barnehager nedjusteres som følge av reduserte budsjettrammer til kommunale barnehager Sum barnehage

3 Skole Rest, busspenger avsatt til den kulturelle skolesekken Aktivitetsnivået i 2014 tilsier at det gjenstår en rest avsatt til busspenger som kan omdisponeres til andre formål vedrørende budsjettmidler til Den kulturelle skolesekken. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,5 mill. av disse midlene. Konsekvensen av dette blir et lavere aktivitetstilbud til disse barna enn det som var tiltenkt ved årets begynnelse. Sentral reserve skoleområdet Skoleområdet har en reserve som benyttes til høstjustering av budsjettet for fosterhjemsplasserte barn og barn med behov for spesialundervisning som kommer tilflyttende i løpet av året. Reserven ble satt av ved årets begynnelse og det ser foreløpig ut til at høstjusteringen ikke vil bli så kostbar som budsjettert. Slik rådmannen vurderer situasjonen, kan reserven reduseres med kr 1,1 mill. uten at dette vil få økonomiske konsekvenser for skolene. Dersom det kommer flere tilflyttende barn med behov for spesialundervisning i løpet av året enn det vi forutså, kan det bety at disse barna får et redusert tilbud. Reserve, spesialundervising I Kommunalstyret for oppvekst, sak 21/14 ble det vedtatt følgende i sak om Ressursfordelingsmodell - spesialundervisning; "Egen fordelingspott på kr 3 mill. som disponeres av skolesjefen og som etter skjønn kan brukes til de skoler som har et ekstra behov eller flere elever enn gjennomsnittet". Rådmannen foreslår at denne potten trekkes inn fra skolens budsjettramme i forbindelse med de generelle innsparingsbehovene i kommunen. Konsekvensen av dette blir at dersom det til høsten blir et økt antall barn med spesielle behov vil skolene ikke kunne styrkes for denne økningen. Rammereduksjoner på skolene Redusere budsjettet til hver skole med ca 0,9 %. Enkelt skoler vil bli skjermet. Det enkelte driftsstyret avgjør hvilke innsparingstiltak som må iverksettes på den enkelte skole. Reserve, minoritetsspråklig undervisning I detaljbudsjetteringen på grunnskoleområdet ble det satt av en sentral reserve på kr 1,3 mill. for å dekke endringer i behovet for minoritetsspråklig undervisning. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,8 mill. av denne reserven. Konsekvensen av dette blir at skoler med nye elever som har behov for styrket minoritetsspåklig opplæring, vil få et noe redusert tilbud. Sum skole PPT Utsatt rekruttering Naturlig forsinkelse i ansettelsesprosessene. Kulturskolen Redusere rammen til Kulturskolen Generell reduksjon. Dette utgjør ca 1,1% av det totale budsjettet. Johannes læringssenter Introduksjonsstønad Dette er en stønadskostnad som direkte påvirkes av volumet på mottak av flyktninger. For noen av brukerne fattes det vedtak om forlengelser ut over det 2 årige programmet. Dersom antall deltakere på introprogrammet holder seg på dagens nivå, kan det se ut til å bli et merforbruk på kr 4,5 mill. ved utgangen av året. Sum oppvekst

4 Sentrale midler levekår Justere refusjonsinntekten, ressurskrevende tjenester Videreføring av inntektsnivået fra Dette forutsetter at antall brukerer og pleietyngde er stabilt på nivå. Helsehuset Stavanger - Leve Hele Livet Det ble i HØP bevilget kr 4 mill. til Leve Hele Livet. Prosjektet "Hverdagsrehabilitering" er forsinket, og det kan dermed salderes kr 1,9 mill. Stillingene blir først besatt Sum Sentrale midler levekår HSK Flere brukere med omfattende pleiebehov Analysene så langt viser en økning på 3 nye brukere med omfattende pleiebehov. Kommunale egenandelen utgjør rundt kr 3 mill. Levekår Økt ramme levekår Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2014 å sette av kr 5 mill til levekårsformål. Kr er disponert til helsestasjon ved Universitetet. Resterende beløp kr 4,85 mill. står udisponert. Økt ramme levekår Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 6 mill til levekår. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39 i HØP-dokumentet. Restbeløpet på kr 1,85 mill. foreslås saldert. Sum Levekår Stavanger legevakt Ny samarbeidsavtale legevakt Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale med kommunene Sola og Randaberg som har tydeligere økonomiske føringer enn de foregående delavtalene. Samfunnsmedisin Kvalitetsutvikling fastlegetjenesten HØP Det ble i HØP 2013 bevilget kr 2 mill. til kvalitetsutvikling legetjenester. Iverksettelsen av de ulike tiltakene er noe forsinket og kr 1,2 mill. kan omdisponeres i Alders og sykehjem Øke antall øyeblikkelig-hjelp senger ved Stokka sykehjem Stavanger kommune skal øke antall plasser øyeblikkelig-hjelp døgntilbud ved Stokka sykehjem som følge av inngått avtale om vertskommunesamarbeid med Sola og Randaberg kommune om dette tjenestetilbudet. Dette gjennomføres ved å redusere antall overgangsplasser. Dagsenter plasser på Boganes utsettes Oppstart av 10 nye dagsenterplasser ved Boganes sykehjem utsettes. Dekningsgraden pr i dag er større enn tjenestebehovet i kommunen. Avvikling av Trygghetsavdelingen, Vålandstunet sykehjem Trygghetsavdelingen, 10 plasser, foreslås avviklet fra 1. september. Avviklingen kan skje raskt ettersom opphold på avdelingen kun varer i 2 uker for hver bruker. Det er den enkelte bruker som selv søker seg inn på lavterskeltilbudet. Styrt avvikling av Mosheim sykehjem Mosheim sykehjem foreslås nedlagt fra 1. september med en gradvis avvikling fra juni. Mosheim har i dag 40 korttidsplasser. Rådmannen vil vurdere behovet for antall kortidsplasser i løpet av høsten og dette kan bety omgjøring av eksisterende langtidsplasser til korttidsplasser. Dekningsgraden vil endres fra 24,2 % til 23,3 %. Sum alders og sykehjem

5 Dagsenter og avlastningsseksjonen Avvikle AVF (avslastningturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) Sum Dagsenter og avlastningsseksjonen Tjenesten AVF (avlastningsturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) avsluttes. Det er ikke fattet nye halvårsvedtak. De planlagte sommerturnene gjennomføres. NAV Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp økte betydelig i Analysene så langt i året viser ingen vesentlig nedgang i utgiftene i Prognosene tilsier et budsjettavvik på rundt kr 20 mill. Barnevern Økte fosterhjemsutgifter Utgifter til fosterhjem viser fremdeles en økning i Prognoser tilsier et budsjettavvik på kr 5 mill. Utsette rekruttering av stillinger i barnvernsadministrasjonen Ansettelsesprosesser i adminstrasjonstillinger vil utsettes noe. Sum Barnevern EmBo Reduserer driftsutgifter, Embo Generell reduksjon. Skole og helsestasjonstjenesten Utsette rekruttering av legeressurs Ansettelsesprosesser utsettes noe. Ungdom og fritid Redusere driftsnivået Generell reduksjon, utsette ansettelsesprosesser. Rehabiliteringsseksjonen Endre nattevaktstjenesten i hybelhuset i Normannsagaten Endrere nattevaktstillingen i hybelhuset i Normannsgata. Tilsyn om natten vil bli utført med ressurser fra L47. LAR (legemiddel assistert rehabilitering), Helse Vest overtar ansvaret Kommunen får statlig refusjon for LAR for 60 % av 9 årsverk for Det er lagt inn refusjon på ,- på hvert av årsverkene. Eventuelle justeringer i beløpet kommunen mottar i forbindelse med at Helse Vest overtar LAR, må Rehabiliteringsseksjonen håndtere som en omstilling i egen virksomhet. Sum Rehabiliteringsseksjonen Hjemmebaserte tjenester Omdisponere midler planlagt til arbeidsprosessene rundt utskrivningsklare pasienter Sum levekår Sum oppvekst og levekår Samhandlingsmidler på kr per virksomhet i hjemmebaserte tjenester kan omdisponeres. Midlene er gitt som budsjett ved årets begynnelse og blir i praksis et generelt innsparingskrav Bymiljø og utbygging Merutgift/ Stavanger eiendom Økte forsikringspremier, pris og volum Det forventes et merforbruk på grunn av økte forsikringsutgifter på bygg og innbo, prisstigning og volumvekst. Driftskonsekvenser av investeringer Endret fremdrift i investeringsprosjekter. Tilskudd til presteboliger Tilskudd fra staten som skal dekke vedlikeholdsutgifter til presteboliger. Bortfall av leieutgifter til Forsvarsbygg Forsvarsbygget er kjøpt ved utgangen av året 2013 og budsjetterte leiekostnader til denne eiendommen utgår. Merinntekt husleie kommunale boliger Som følge av tidligere oppjusterte husleieinntekter (gjengsleie), utløser nye leiekontrakter økt husleieinntekter. Gjengsleieeffekten i 2014 er estimert til kr 5 mill. Redusere bestillinger fra SBD Det foreslås å reduserte kjøp hos SBD. Dette vil i første omgang være på vedlikeholdsbestillinger, faste driftoppgaver videreføres. Teknisk drift Forus Generell reduksjon. Sum Stavanger eiendom

6 Miljø Utsatt oppstart av "endring i reisevaner" Utsatt oppstart inneværende år medfører ingen konsekvenser for dagens drift, men medfører redusert aktivitet fra og med neste år i arbeidet med endringer av personers reisevaner. Utbygging Leieinntekter, fra utbygging Utbyggingsavdelingen har de siste årene hatt leieinntekter i investeringsregnskap som ikke har vært budsjettert. I følge GKRS må disse bokføres i drift. Dette forslaget innebærer økte leieinntektene i drift som vil bidra til å bedre driftsregnskapsresultatet. Samtidig innebærer dette at Utbygging sin netto budsjettramme i investeringsregnskapet er redusert tilsvarende. Lysefjorden utvikling og Urban sjøfront AS Avtale inngått med Lysefjorden Utvikling AS og Urban Sjøfront AS med ca. kr Sum Utbygging Park og vei Miljøvennlig drift Det foreslås redusert drift ifm. nylig lansert prosjekt om miljøvennlig drift. Dette er tiltak for å forenkle vedlikehold og redusere bruk av sprøytemidler. Økte leieinntekter småbåthavner Justering av antall båtplasser i nye grunnleieavtaler for kommunale småbåthavner fører til økte inntekter. Disse var tenkt brukt til dekning av lønnsutgifter knyttet til oppfølging av avtalene med båtforeningene, men som nå foreslås saldert. Utsatt rekruttering Redusert inntak av vikarer. Redusere midler avsatt til vintervedlikehold Reell innsparing som følge av lite behov for snømåking gjennom vinteren. Redusere kjøp fra NIS Det foreslås et redusert omfang på vedlikehold og rehabilitering av lekeplasser, turveier, skoler, barnehager, mindre tiltak gater og veier, julebelysning, balløkker og idrettsanlegg. Sum park og vei Idrett Redusere material- innkjøp fra NIS All utstyrskjøp må planlegges og godkjennes av idrettsavdelingen; NIS får mindre handlingsrom til å ta egne beslutninger vedr. innkjøp av idrettsutstyr Driftskonsekvens av Hundvåg svømmehall I budsjett for 2014 er det innarbeidet kr 0,36 mill. i driftskonsekvenser knyttet til Hundvåg svømmehall. Prosjektet ferdigstilles i 2015, og ikke i 2014 som det ble lagt til grunn ved utarbeidelse av HØP Redusere driftsutgiftene En reduksjonen medfører redusert kjøp av it-løsninger som AktivBy, elektroniske søknadsskjema og mindre utstyrsinnkjøp. Sum idrett Sum Bymiljø og utvikling

7 Kultur og byutvikling Merutgift/ Utsette rekruttering Planlagt rekrutteringsprosess utsettes Kultur Det foreslås å redusere tilskudd fra kulturformål med tilsammen kr 0,5 mill. Kommunalstyrets disposisjonskonto redusere med kr 0,1 mill. Kr 0,2 mill. tas fra diverse tilskudd til festivaler og større arrangementer og kr 0,2 mill. tas fra tilskuddspotten til visuell kunst. Sum kultur og byutvikling Sum Bruk av disposisjonsfond Totalsum

8 Vedlegg A2 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - investering Merutgift/ Prosjekt ODDAHAGEN Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger KARI TRESTAKKV Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger Salgsinntekter, kommunale boliger Finansierer utbygging av nye boliger, i år 2014 foreslås det å finansiere prosjektene over Ladestasjoner Kostnad kr 1,5 mill. knyttet til anskaffelse av el-biler Domkirken Politisk vedtak planleggingsmidler, egen sak kommer til høsten Ombygging gamle kulturskolen Sak 16/14 i fsk, kostnadsramme kr 26 mill. 10 mill. bevilges i 1 tertial og resten innarbeides i HØP-en HOLME EGENES REHAB Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 NØDSTRØM-AGGREGAT-SYKEHJEM Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014, pluss kr 2 mill. kostnadsoverskridelse MUSIKKSKOLEN BJERGSTED, Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING MADLAVOLL SKOLE NY ATO Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AVD/OMBYGGING LENDEN SKOLE OMBYGG JOHANNES Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift SØRA BRÅDE BOFELLESSKAP Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 REVHEIM KIRKE REHAB Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014,pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse HINNA KIRKE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AUSTBØ SKOLE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 2,5 mill.i kostnadsoverskridelse BJØRN FARMANNSGATE Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014 KLØVERENGA BARNEHAGE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE TOU, REDUSERT 1.BYGGETRINN Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift BUØY SKOLE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse SKEIEHAGEN BHG Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 1,1 mill. kostnadsoverskridelse HUNDVÅG SVØMMEHALL Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift EMMAUS BARNEHAGE SØR Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift STOKKATUNET BARNEHAGE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift

9 ROALDSØY BARNEHAGE 3 AVD Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE GAMLINGEN Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift KRISTIANSLYST SKOLE, NYBYGG Riving av gamle skolen og opparbeidelse av uteområdet starter opp høseten 2014 og deler av sluttregninger kommer i 2015 LERVIG SYKEHJEM Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift Brannsikring Gamle Stavanger Kostnadsoverskridelse ENØK Forsert framdrift Tastahallen rehabilitering Kostnadsoverskridelse på kr 6,3 mill. hvorav kr 1 mill. i 2014 Nylund skole Kostnadsoverskridelse på kr 0,8 mill. hvorav kr 0,2 mill i 2014 Stokkadalen modulbarnehage Kostnadsoverskridelse Husabøryggen bofelleskap Kostnadsoverskridelse på 3 mll.hvorar 0,7 mill. i 2014 Ny ordning -mva for alt arbeid på vei Økt mva-kompensasjon TASTARUSTÅ SKOLE, INNVENDIG Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING (2014) Investeringstilskudd: Søra Bråde Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Husabøryggen Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Tastarustå Lavere tilskudd enn forutsatt Avsetning til ubundne inv.fond Sum *Med budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift menes at finansiering tilpasses den faktiske aktiviteten

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017

Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Notat Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: Spørsmål og svar til Forslag til handlings- og økonomiplan 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-13/11608-13 78953/13

Detaljer

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1)

Notat STAVANGER KOMMUNE SENTRALE INNTEKTER OG UTGIFTER. Gruppelederne. Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ SPØRSMÅL (NOTAT 1) STAVANGER KOMMUNE Notat Dato: Saksnummer: Journalnummer: 12.11.2014 14/6256-15 101432/14 12 14 10 Til: Kopi til: Fra: Gruppelederne Ordfører Rådmannen Emne: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 - SVAR PÅ

Detaljer

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden

Årsrapport 2013. Innhold. Sammen for en levende by. Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Årsrapport 2013 Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Innhold Glimt fra 2013 1 Innledning 2 Økonomisk resultat 3 Samfunn og miljø 4 Brukermedvirkning og innbyggerdeltakelse

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

1. tertialrapport 2014

1. tertialrapport 2014 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 3. juni 2014 Drammen kommune 1. tertialrapport 2014 1.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2014... 11 Del 2 Økonomi og

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk

Nøtterøy kommune. Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Hovedutvalg for miljøvern og kommunalteknikk Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat.

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Årsberetning 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden Årsberetning 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak Begivenheter i 2011 Januar:

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett- og regnskapsrapport

Budsjett- og regnskapsrapport Postboks 1403 9506 ALTA Budsjett- og regnskapsrapport 3. kvartal Behandles : Hovedutvalgene 28. og 29. Formannskapet 06.11. Kommunestyret 18.11. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HOVEDKONKLUSJONER... 3 1.1 KOMMENTARER

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer