Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift"

Transkript

1 Vedlegg A1 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - drift Justeringer Merutgift/ Felles inntekter og utgifter Frie inntekter Det vises til tekst i sakens kap. 1.6 Renteinntekt, ansvarlig lån, Lyse Energi Justert prognose for pengemarkedsrente 3 mnd NIBOR i 2014 Utbytte Lyse Energi Utbytte nedjusteres ihht generalforsamlingens vedtak den Økte avdrag og renter mhp å disponere regnskapsresultatet Halvårseffekt av låneopptak på kr 145,879 mill. Økte avdrag og renter - justert i hht budsjettvedtak Økte kapitalkostnader som følge av økt låneopptak på kr 64,531 mill. ift. rådmannens opprinnelige forslag, jf. notat knyttet til tilleggsproposisjon og bystyrets flertallsvedtak. Avdrag knyttet til avtale om forskuttering av investeringer for Vidar FK, Forus Gausel IL, Hundvåg FK og Hinna FK på kr 5,0 mill. Tilbakeføring av tilskudd fra Folkehallene Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS tilbakefører tilskudd på henholdsvis kr og kr Stavanger kommunes andel av dette utgjør kr 1,76 mill. Vedtak fattes Kompensasjonsordninger fra Husbanken Justert rentenivå med ny margin, fastsatt i endringsforskrift av , med virkning fra Redusere tilskudd Stavanger konserthus IKS som følge av endret rentenivå Reduksjon av rentenivå for Jubileumsgave Stavanger turistforening Ble budsjettert i 2014, jft tabell s.69, men ble utbetalt i 2013 Engangsutbytte fra kommunale foretak; NIS, Byggdrift og Parkering Kommunale foretak hadde positiv resultat i 2013 som ble avsatt til foretakenes disposisjonsfond. Det foreslås å overføre engangsutbytte knyttet til fjorårets mindreforbruk til bykassen på kr 4 mill. NIS kr 1.mill., Byggdrift kr 1 mill. og Parkering kr 2 mill. Ulempekompensasjon ved rehabiliteringsprosjekter Virksomheter som er i bygg som skal rehabiliteres/vedlikeholdes i større omfang var tiltenkt å kompenseres for merarbeidet som oppstår i slike byggeprosesser. Denne kompensasjonen holdes tilbake i Innovasjonsmidler Tiltaket er ikke iverksatt og midlene foreslås omdisponert i 2014, se HØP 14-16, linje 63 i driftsrammetabellen. Det foreslås at det gjenstår kr 1 mill. til formålet. Sum felles inntekter og utgifter Rådmann, stab og støttefunksjoner Merutgift/ Økonomi Utsatt rekruttering Stillinger holdes vakante i BØS og SOA, Kemner og IT-avdelingen. Salg av tjenester Finnøy, Rennesøy, Randaberg og Forsand, samt Økte inntekter som følge av at Stavanger utfører tjenester på vegne av andre kommuner. utsettelse av nettverksoppgradering Sum økonomi Personal og organisasjon Forsinket fremdrift på prosjekt nytt sak og arkivsystem Prosessen rundt anskaffelsen av nytt sak og arkiv system er forsinket og kr 1,5 mill. foreslås dermed omdisponert i Utsatt rekruttering Stillinger holdes vakante i PO Sum personal og organisasjon Politisk sekretæriat Reduserte rammer I hovedsak mindreutgifter til operasjonell leie og leasing av utstyr. Sum rådmann, stab og støttefunksjoner

2 Oppvekst og levekår Merutgift/ Sentrale midler oppvekst Redusere budsjettramme til "oppvekst 2013" Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 7 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39. Restbeløpet på kr 1,25 mill. foreslås saldert. Redusere budsjettramme til "oppvekst 2014" I behandlingen av HØP vedtok Bystyret i sak 126/13 å avsette kr 8 mill. til disposisjon for Kommunalstyre for oppvekst. Per i dag er disse midlene ufordelt. Rådmannen foreslår å omdisponere denne potten. Sum sentrale midler oppvekst Barnehage Neddimensjonering av barnehageplasser til kun å omfatte barn m/rett til barnehageplass Forutsetningen for budsjett 2014 la til grunn at det kun skal tilbys barnehageplass til barn med rett. Foreløpige beregninger tilsier at barnehagerammen kan reduseres med kr 10 mill. Da er det tatt hensyn til at pedagognormen er tilpasset og at det kun er barn med rett til barnehageplass som vil bli tilbudt plass fra høsten Barn uten rett til barnehageplass vil ikke få tilbud om plass fra høsten. Ressurssenter for styrket barnehagetilbud I 2013 økte antall lovpålagte vedtak til barn med spesielle behov og er gjeldende også i Budsjettrammen foreslås styrket med kr 7 mill. Utsette gjennomføringen av "endret ledelsesstruktur" Utsette økning av administrasjonsressurs til barnehagene, HØP-tiltak 14-17, linje 80 Rammereduksjon på barnehagene Redusere budsjettet til barnehagene. Dette vil utgjøre ca 0,5 %. Overføre personalressurser i spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger til Ressurssenteret Et økende antall barn skal ha lovfestet tilrettelagt barnehagetilbud uten at Stavanger kommune klarer å øke tjenestetilbudet tilsvarende. Samtidig er etterspørselen etter barnehageplasser i spesielt tilrettelagt barnehageavdeling (STA) synkende, noe som betyr at STA har overkapasitet på den type arbeidskraft Ressurssenter for tilrettelagt barnehagetilbud trenger. Ved å overføre denne kapasiteten til Ressurssenteret blir utnyttelsesgraden høyere og kommunen får mer fleksibel bruk av spesialpedagogisk kompetanse og ekstraressurs. Det er også fordelaktig at ansatte i STA får innpass i et større fagmiljø som Ressurssenteret representerer. Det foreslås derfor at ressurser og personell i 11 av 13 spesielt tilrettelagte barnehageavdelinger overføres Ressurssenteret fra og med 1. oktober. Hertervigtunet/Stokkadalen og Auglend barnehages avdeling for hørselshemmede forblir uforandret. Ressurser knyttet til administrasjon (20 % per barnehage med STA) flyttes først over fra 1. januar Dette vil gi en innsparing på i underkant kr 1,25 mill. Likebehandling av ikke-kommunale barnehager Tilskuddet til ikke- kommunale barnehager nedjusteres som følge av reduserte budsjettrammer til kommunale barnehager Sum barnehage

3 Skole Rest, busspenger avsatt til den kulturelle skolesekken Aktivitetsnivået i 2014 tilsier at det gjenstår en rest avsatt til busspenger som kan omdisponeres til andre formål vedrørende budsjettmidler til Den kulturelle skolesekken. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,5 mill. av disse midlene. Konsekvensen av dette blir et lavere aktivitetstilbud til disse barna enn det som var tiltenkt ved årets begynnelse. Sentral reserve skoleområdet Skoleområdet har en reserve som benyttes til høstjustering av budsjettet for fosterhjemsplasserte barn og barn med behov for spesialundervisning som kommer tilflyttende i løpet av året. Reserven ble satt av ved årets begynnelse og det ser foreløpig ut til at høstjusteringen ikke vil bli så kostbar som budsjettert. Slik rådmannen vurderer situasjonen, kan reserven reduseres med kr 1,1 mill. uten at dette vil få økonomiske konsekvenser for skolene. Dersom det kommer flere tilflyttende barn med behov for spesialundervisning i løpet av året enn det vi forutså, kan det bety at disse barna får et redusert tilbud. Reserve, spesialundervising I Kommunalstyret for oppvekst, sak 21/14 ble det vedtatt følgende i sak om Ressursfordelingsmodell - spesialundervisning; "Egen fordelingspott på kr 3 mill. som disponeres av skolesjefen og som etter skjønn kan brukes til de skoler som har et ekstra behov eller flere elever enn gjennomsnittet". Rådmannen foreslår at denne potten trekkes inn fra skolens budsjettramme i forbindelse med de generelle innsparingsbehovene i kommunen. Konsekvensen av dette blir at dersom det til høsten blir et økt antall barn med spesielle behov vil skolene ikke kunne styrkes for denne økningen. Rammereduksjoner på skolene Redusere budsjettet til hver skole med ca 0,9 %. Enkelt skoler vil bli skjermet. Det enkelte driftsstyret avgjør hvilke innsparingstiltak som må iverksettes på den enkelte skole. Reserve, minoritetsspråklig undervisning I detaljbudsjetteringen på grunnskoleområdet ble det satt av en sentral reserve på kr 1,3 mill. for å dekke endringer i behovet for minoritetsspråklig undervisning. Rådmannen foreslår å trekke inn kr 0,8 mill. av denne reserven. Konsekvensen av dette blir at skoler med nye elever som har behov for styrket minoritetsspåklig opplæring, vil få et noe redusert tilbud. Sum skole PPT Utsatt rekruttering Naturlig forsinkelse i ansettelsesprosessene. Kulturskolen Redusere rammen til Kulturskolen Generell reduksjon. Dette utgjør ca 1,1% av det totale budsjettet. Johannes læringssenter Introduksjonsstønad Dette er en stønadskostnad som direkte påvirkes av volumet på mottak av flyktninger. For noen av brukerne fattes det vedtak om forlengelser ut over det 2 årige programmet. Dersom antall deltakere på introprogrammet holder seg på dagens nivå, kan det se ut til å bli et merforbruk på kr 4,5 mill. ved utgangen av året. Sum oppvekst

4 Sentrale midler levekår Justere refusjonsinntekten, ressurskrevende tjenester Videreføring av inntektsnivået fra Dette forutsetter at antall brukerer og pleietyngde er stabilt på nivå. Helsehuset Stavanger - Leve Hele Livet Det ble i HØP bevilget kr 4 mill. til Leve Hele Livet. Prosjektet "Hverdagsrehabilitering" er forsinket, og det kan dermed salderes kr 1,9 mill. Stillingene blir først besatt Sum Sentrale midler levekår HSK Flere brukere med omfattende pleiebehov Analysene så langt viser en økning på 3 nye brukere med omfattende pleiebehov. Kommunale egenandelen utgjør rundt kr 3 mill. Levekår Økt ramme levekår Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2014 å sette av kr 5 mill til levekårsformål. Kr er disponert til helsestasjon ved Universitetet. Resterende beløp kr 4,85 mill. står udisponert. Økt ramme levekår Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 6 mill til levekår. Deler av dette ble disponert i HØP 14-17, se side 39 i HØP-dokumentet. Restbeløpet på kr 1,85 mill. foreslås saldert. Sum Levekår Stavanger legevakt Ny samarbeidsavtale legevakt Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale med kommunene Sola og Randaberg som har tydeligere økonomiske føringer enn de foregående delavtalene. Samfunnsmedisin Kvalitetsutvikling fastlegetjenesten HØP Det ble i HØP 2013 bevilget kr 2 mill. til kvalitetsutvikling legetjenester. Iverksettelsen av de ulike tiltakene er noe forsinket og kr 1,2 mill. kan omdisponeres i Alders og sykehjem Øke antall øyeblikkelig-hjelp senger ved Stokka sykehjem Stavanger kommune skal øke antall plasser øyeblikkelig-hjelp døgntilbud ved Stokka sykehjem som følge av inngått avtale om vertskommunesamarbeid med Sola og Randaberg kommune om dette tjenestetilbudet. Dette gjennomføres ved å redusere antall overgangsplasser. Dagsenter plasser på Boganes utsettes Oppstart av 10 nye dagsenterplasser ved Boganes sykehjem utsettes. Dekningsgraden pr i dag er større enn tjenestebehovet i kommunen. Avvikling av Trygghetsavdelingen, Vålandstunet sykehjem Trygghetsavdelingen, 10 plasser, foreslås avviklet fra 1. september. Avviklingen kan skje raskt ettersom opphold på avdelingen kun varer i 2 uker for hver bruker. Det er den enkelte bruker som selv søker seg inn på lavterskeltilbudet. Styrt avvikling av Mosheim sykehjem Mosheim sykehjem foreslås nedlagt fra 1. september med en gradvis avvikling fra juni. Mosheim har i dag 40 korttidsplasser. Rådmannen vil vurdere behovet for antall kortidsplasser i løpet av høsten og dette kan bety omgjøring av eksisterende langtidsplasser til korttidsplasser. Dekningsgraden vil endres fra 24,2 % til 23,3 %. Sum alders og sykehjem

5 Dagsenter og avlastningsseksjonen Avvikle AVF (avslastningturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) Sum Dagsenter og avlastningsseksjonen Tjenesten AVF (avlastningsturer for barn og unge med fysiske funksjonsnedsettelser) avsluttes. Det er ikke fattet nye halvårsvedtak. De planlagte sommerturnene gjennomføres. NAV Økonomisk sosialhjelp Økonomisk sosialhjelp økte betydelig i Analysene så langt i året viser ingen vesentlig nedgang i utgiftene i Prognosene tilsier et budsjettavvik på rundt kr 20 mill. Barnevern Økte fosterhjemsutgifter Utgifter til fosterhjem viser fremdeles en økning i Prognoser tilsier et budsjettavvik på kr 5 mill. Utsette rekruttering av stillinger i barnvernsadministrasjonen Ansettelsesprosesser i adminstrasjonstillinger vil utsettes noe. Sum Barnevern EmBo Reduserer driftsutgifter, Embo Generell reduksjon. Skole og helsestasjonstjenesten Utsette rekruttering av legeressurs Ansettelsesprosesser utsettes noe. Ungdom og fritid Redusere driftsnivået Generell reduksjon, utsette ansettelsesprosesser. Rehabiliteringsseksjonen Endre nattevaktstjenesten i hybelhuset i Normannsagaten Endrere nattevaktstillingen i hybelhuset i Normannsgata. Tilsyn om natten vil bli utført med ressurser fra L47. LAR (legemiddel assistert rehabilitering), Helse Vest overtar ansvaret Kommunen får statlig refusjon for LAR for 60 % av 9 årsverk for Det er lagt inn refusjon på ,- på hvert av årsverkene. Eventuelle justeringer i beløpet kommunen mottar i forbindelse med at Helse Vest overtar LAR, må Rehabiliteringsseksjonen håndtere som en omstilling i egen virksomhet. Sum Rehabiliteringsseksjonen Hjemmebaserte tjenester Omdisponere midler planlagt til arbeidsprosessene rundt utskrivningsklare pasienter Sum levekår Sum oppvekst og levekår Samhandlingsmidler på kr per virksomhet i hjemmebaserte tjenester kan omdisponeres. Midlene er gitt som budsjett ved årets begynnelse og blir i praksis et generelt innsparingskrav Bymiljø og utbygging Merutgift/ Stavanger eiendom Økte forsikringspremier, pris og volum Det forventes et merforbruk på grunn av økte forsikringsutgifter på bygg og innbo, prisstigning og volumvekst. Driftskonsekvenser av investeringer Endret fremdrift i investeringsprosjekter. Tilskudd til presteboliger Tilskudd fra staten som skal dekke vedlikeholdsutgifter til presteboliger. Bortfall av leieutgifter til Forsvarsbygg Forsvarsbygget er kjøpt ved utgangen av året 2013 og budsjetterte leiekostnader til denne eiendommen utgår. Merinntekt husleie kommunale boliger Som følge av tidligere oppjusterte husleieinntekter (gjengsleie), utløser nye leiekontrakter økt husleieinntekter. Gjengsleieeffekten i 2014 er estimert til kr 5 mill. Redusere bestillinger fra SBD Det foreslås å reduserte kjøp hos SBD. Dette vil i første omgang være på vedlikeholdsbestillinger, faste driftoppgaver videreføres. Teknisk drift Forus Generell reduksjon. Sum Stavanger eiendom

6 Miljø Utsatt oppstart av "endring i reisevaner" Utsatt oppstart inneværende år medfører ingen konsekvenser for dagens drift, men medfører redusert aktivitet fra og med neste år i arbeidet med endringer av personers reisevaner. Utbygging Leieinntekter, fra utbygging Utbyggingsavdelingen har de siste årene hatt leieinntekter i investeringsregnskap som ikke har vært budsjettert. I følge GKRS må disse bokføres i drift. Dette forslaget innebærer økte leieinntektene i drift som vil bidra til å bedre driftsregnskapsresultatet. Samtidig innebærer dette at Utbygging sin netto budsjettramme i investeringsregnskapet er redusert tilsvarende. Lysefjorden utvikling og Urban sjøfront AS Avtale inngått med Lysefjorden Utvikling AS og Urban Sjøfront AS med ca. kr Sum Utbygging Park og vei Miljøvennlig drift Det foreslås redusert drift ifm. nylig lansert prosjekt om miljøvennlig drift. Dette er tiltak for å forenkle vedlikehold og redusere bruk av sprøytemidler. Økte leieinntekter småbåthavner Justering av antall båtplasser i nye grunnleieavtaler for kommunale småbåthavner fører til økte inntekter. Disse var tenkt brukt til dekning av lønnsutgifter knyttet til oppfølging av avtalene med båtforeningene, men som nå foreslås saldert. Utsatt rekruttering Redusert inntak av vikarer. Redusere midler avsatt til vintervedlikehold Reell innsparing som følge av lite behov for snømåking gjennom vinteren. Redusere kjøp fra NIS Det foreslås et redusert omfang på vedlikehold og rehabilitering av lekeplasser, turveier, skoler, barnehager, mindre tiltak gater og veier, julebelysning, balløkker og idrettsanlegg. Sum park og vei Idrett Redusere material- innkjøp fra NIS All utstyrskjøp må planlegges og godkjennes av idrettsavdelingen; NIS får mindre handlingsrom til å ta egne beslutninger vedr. innkjøp av idrettsutstyr Driftskonsekvens av Hundvåg svømmehall I budsjett for 2014 er det innarbeidet kr 0,36 mill. i driftskonsekvenser knyttet til Hundvåg svømmehall. Prosjektet ferdigstilles i 2015, og ikke i 2014 som det ble lagt til grunn ved utarbeidelse av HØP Redusere driftsutgiftene En reduksjonen medfører redusert kjøp av it-løsninger som AktivBy, elektroniske søknadsskjema og mindre utstyrsinnkjøp. Sum idrett Sum Bymiljø og utvikling

7 Kultur og byutvikling Merutgift/ Utsette rekruttering Planlagt rekrutteringsprosess utsettes Kultur Det foreslås å redusere tilskudd fra kulturformål med tilsammen kr 0,5 mill. Kommunalstyrets disposisjonskonto redusere med kr 0,1 mill. Kr 0,2 mill. tas fra diverse tilskudd til festivaler og større arrangementer og kr 0,2 mill. tas fra tilskuddspotten til visuell kunst. Sum kultur og byutvikling Sum Bruk av disposisjonsfond Totalsum

8 Vedlegg A2 Rådmannens forslag til budsjettjusteringer - investering Merutgift/ Prosjekt ODDAHAGEN Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger KARI TRESTAKKV Sak i KMU - salgsinntekter av kommunale boliger finansierer bygging av nye boliger Salgsinntekter, kommunale boliger Finansierer utbygging av nye boliger, i år 2014 foreslås det å finansiere prosjektene over Ladestasjoner Kostnad kr 1,5 mill. knyttet til anskaffelse av el-biler Domkirken Politisk vedtak planleggingsmidler, egen sak kommer til høsten Ombygging gamle kulturskolen Sak 16/14 i fsk, kostnadsramme kr 26 mill. 10 mill. bevilges i 1 tertial og resten innarbeides i HØP-en HOLME EGENES REHAB Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 NØDSTRØM-AGGREGAT-SYKEHJEM Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014, pluss kr 2 mill. kostnadsoverskridelse MUSIKKSKOLEN BJERGSTED, Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING MADLAVOLL SKOLE NY ATO Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AVD/OMBYGGING LENDEN SKOLE OMBYGG JOHANNES Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift SØRA BRÅDE BOFELLESSKAP Forsert framdrift medførte merforbruk i 2013 som gir lavere budsjettbehov i 2014 REVHEIM KIRKE REHAB Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014,pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse HINNA KIRKE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift AUSTBØ SKOLE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 2,5 mill.i kostnadsoverskridelse BJØRN FARMANNSGATE Forsinket framdrift medførte mindreforbruk i 2013 og tidligere som gir økt budsjettbehov i 2014 KLØVERENGA BARNEHAGE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE TOU, REDUSERT 1.BYGGETRINN Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift BUØY SKOLE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 0,7 mill. kostnadsoverskridelse SKEIEHAGEN BHG Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift, pluss kr 1,1 mill. kostnadsoverskridelse HUNDVÅG SVØMMEHALL Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift EMMAUS BARNEHAGE SØR Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift STOKKATUNET BARNEHAGE Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift

9 ROALDSØY BARNEHAGE 3 AVD Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift NYE GAMLINGEN Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift KRISTIANSLYST SKOLE, NYBYGG Riving av gamle skolen og opparbeidelse av uteområdet starter opp høseten 2014 og deler av sluttregninger kommer i 2015 LERVIG SYKEHJEM Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift Brannsikring Gamle Stavanger Kostnadsoverskridelse ENØK Forsert framdrift Tastahallen rehabilitering Kostnadsoverskridelse på kr 6,3 mill. hvorav kr 1 mill. i 2014 Nylund skole Kostnadsoverskridelse på kr 0,8 mill. hvorav kr 0,2 mill i 2014 Stokkadalen modulbarnehage Kostnadsoverskridelse Husabøryggen bofelleskap Kostnadsoverskridelse på 3 mll.hvorar 0,7 mill. i 2014 Ny ordning -mva for alt arbeid på vei Økt mva-kompensasjon TASTARUSTÅ SKOLE, INNVENDIG Budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift OMBYGGING (2014) Investeringstilskudd: Søra Bråde Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Husabøryggen Lavere tilskudd enn forutsatt Investeringstilskudd: Tastarustå Lavere tilskudd enn forutsatt Avsetning til ubundne inv.fond Sum *Med budsjettjustering i henhold til vedtatt framdrift menes at finansiering tilpasses den faktiske aktiviteten

Økonomiske analyser investering

Økonomiske analyser investering Vedlegg C Økonomiske analyser investering Ved utgangen av april viser investeringsregnskapet et forbruk på 243,3 mill., noe som utgjør 19,1 prosent av årets brutto investeringsutgifter som er på totalt

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013

Handlings- og økonomiplan 2013-2016. Årsbudsjett 2013 Handlings- og økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Sammen for en levende by En handlekraftig samfunnsutvikler Utfordringer 2013-2016 Befolkningsvekst og

Detaljer

Netto drift per 31.08.2014

Netto drift per 31.08.2014 Vedlegg E Netto drift per Oppvekst og levekår Barnehage Prognose Periodisert budsjett per perid. budsjett Justert årsbudsjett mindre-/ merforbruk per 31. Netto driftsutgifter 673 299 666 548-6 751 1 040

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010

BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010 BUDSJETTSKJEMA 1B - NETTO DRIFT PER MARS 2010 Kommentarer: Rådmannen og politiske organer: Regnskapsresultatet pr 31.03. 2010 på hele ansvar 1 viser et mindreforbruk på kr 6,2 mill. Årsaken til dette er

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø

bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Et godt arbeidsmiljø Engodbyåboi bo Omstilling for framtiden Gode tjenester Fornøyde brukere Et godt arbeidsmiljø Framtidsrettet tt t og bærekraftig Barn og unge Bjergstedvisjonen Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019

Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856

Detaljer

Saksframlegg TERTIALRAPPORTERING PER 30.04.2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg TERTIALRAPPORTERING PER 30.04.2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO KLD-15/7697-1 55510/15 29.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV

Byrådssak 1371 /15. Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste ESARK-1701-201302363-17 OLRA/ INKV Byrådssak 1371 /15 Endring av finansieringsform for EL-personbiler i kommunal tjeneste OLRA/ INKV ESARK-1701-201302363-17 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes Bilpolicy fra 2007, er det lagt til grunn

Detaljer

Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS

Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS Vedlegg B Økonomiske analyser drift inkludert foretak og IKS Budsjettskjema Netto drift per april 2015 Rådmann, stab og støttefunksjoner Regnskap per 30.4 Periodisert budsjett Avvik i kr Forbruk i % Årsbudsjett

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 04.05.2011 Tid: 18.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017

Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Budsjettforslag 2014 og økonomiplan 2014-2017 Randaberg Arbeiderparti Alle skal med! Endringer i Rådmannens tilrådning til vedtak i sak 72/2013: Punkt 1 endres til: Forslag til budsjett 2014 og økonomiplan

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRO-14/7581-1 44688/14 28.05.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 10.06.2014 Stavanger

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no

Undervisning og barnehage. Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Undervisning og barnehage Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Stolt av barnehagetilbudet! Kostnad og tilskudd til private Utbygging av plasser

Detaljer

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09

Økonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09 Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler

Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Notat Til: Fra: Kopi til: Kommunalstyret for oppvekst Rådmannen Dato: 28. juni 2011 Ressurssituasjonen for Madlamark, Gosen og Madlavoll skoler Bakgrunn Det vises til rådmannens svar på representanten

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545. 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/2545 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 Rådmannens innstilling: 1. Modum kommunes årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Det

Detaljer

NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 STAVANGER KOMMUNE Internt dokument Notat Til: Kopi til: Fra: Emne: Gruppelederne Ordfører Rådmannen NOTAT 2 - SPØRSMÅL OG SVAR TIL FORSLAG TIL HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 REFERANSE JOURNALNR. DATO

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden. Handlings- og økonomiplan 2015-2018 Sammen for en levende by er til stede - vil gå foran - skaper framtiden Handlings- og økonomiplan - Rådmannens forslag kortversjon 31. oktober 2014 Tilpasninger for framtidens velferdstjenester Stavanger

Detaljer

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune

Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune Forslag til handlings og økonomiplan 2016-2019 for Stavanger kommune 1 Folkeaksjonen nei til mer bompenger hadde som hovedsak i valgkampen at vi vil fjerne Bypakke Nord-Jæren 2. Det er begrenset med virkemiddel

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr.: V 70/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Pål Embu Dato: 03.10.2008 Saksnummer: 2007/68 Justering av budsjett 2008 Saken

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014.

Gjelder avsetninger av spesiell karakter og/eller avsetninger som det er spesielt viktig er tilgjengelig tidlig i budsjettåret 2014. Byrådssak 1589 /13 Særskilte fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet 2013 EJR ESARK-121-201220762-84 Hva saken gjelder: Spesielle fondsavsetninger i forbindelse med årsregnskapet for 2013. Gjelder

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SVs alternative budsjett 2011

SVs alternative budsjett 2011 SVs alternative budsjett 2011 Fellesskapsløsninger for fremtiden Generelt: SV vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av markedskreftene. I dette forslaget til økonomiplan og budsjett setter

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015

Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 2015 Regnskapsrapport 2. tertial for Overhalla kommune 215 Regnskapsskjema 1A Skatt på inntekt og formue Nasjonalt er skatteinntekten 4,6 % høyere for kommuner enn i 214. Skatteveksten er over anslagene i RNB

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR 2014 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/103 REGNSKAPSRAPPORT FOR 3. KVARTAL OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall

3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall Årsrapport 2014 3 Økonomisk resultat 3.1 Økonomiske hovedtall/finansielle nøkkeltall 3.2 Analyser av driftsregnskapet 3.3 Finansielle målsettinger 3.4 Analyser av investeringsregnskapet 3.5 Analyser av

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012

Status i budsjettarbeidet. 14. nov 2012 FSK 14.11.2012 Status i budsjettarbeidet 14. nov 2012 Agenda Budsjettprofil Foreslåtte justeringer i rammer siden KST 15.10.2012 Inntektssiden Hovedforutsetninger Omstillingsprosjektet Vedtak og behov for nye tiltak

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015

Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 Hurum kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2015/949 Saksbehandler: Inger-Lise Gjesdal Dato: 05.11.2015 A-sak.Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Årsbudsjett og økonomiplan 2016-2019 Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009

HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN 09.06.2009 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 09.06.2009 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN DEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer