SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2008/ /2009 Johnny Ekse Bevaring og plassering av Bergersen's gamle snekkerverksted Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak: 1. Bergersen s gamle snekkerverksted m/ inventar (maskiner, utstyr og verktøy) bør bevares. 2. Kommunen som grunneier aksepterer at bygningen m/ inventar plasseres på eiendommen gnr. 81 bnr. 59 og 1507, Kirkegata 2 og Plassering på 81/59, 1507 forutsetter at Gamle Lillestrøm BA påtar seg alle arbeider og kostnader forbundet med flyttingen, herunder flytting, restaurering, drift og vedlikehold av bygningen m/ inventar. 4. Plassering på 81/59, 1507 forutsetter at det inngås en avtale mellom Gamle Lillestrøm BA og kommunen som regulerer forholdet. 5. Før bygningen flyttes må det innsendes byggemelding slik at den nye plasseringen kan godkjennes i hht. plan- og bygningslovens regelverk. Gebyr tilknyttet byggesaken belastes tiltakshaver. 1

2 1. Bakgrunn 1.1. Vedlegg i saken Oversiktskart Kirkegata Situasjonskart Skedsmogata Reguleringskart m/ bestemmelser for Kirkegata Reguleringskart m/ bestemmelser for Kirkegata Notat til ordfører, datert Skriv m/ vedlegg fra Gamle Lillestrøm BA, datert Referat fra møte Uttalelse fra Akershus fylkeskommune, datert Referat fra møte Brev fra Gamle Lillestrøm BA, datert Notat fra kultursektoren, datert Faktaopplysninger og problembeskrivelse Gamle Lillestrøm BA (GLBA) har henvendt seg til kommunen med ønske om at snekkerverkstedet på eiendommen gnr. 83 bnr. 645, Skedsmogata 63, bevares og flyttes til kvartalet Kirkegata 2-4, også kalt Gamle Lillestrøm. GLBA vil i så fall ta alle kostnadene med flytting, restaurering, vedlikehold og drift av bygningen m/ inventar. Bygningen ble bygget i 1934 og var i drift frem til Bygningen har grunnflate ca 44 m 2, 2 etasjer og med gesims- og mønehøyde på hhv. 5,7 m og 6,7 m. Bygningen inneholder originale maskiner og utstyr fra den tid verkstedet var i drift. Bygningen eies av Bjørn Bergersen. Eier ønsker å frigjøre tomten slik at den kan benyttes til boligformål, i samsvar med det eiendommen er regulert til. Bygningen m/ inventar er gitt i gave til GLBA under forutsetning av at den flyttes og tas vare på av GLBA i kvartalet Gamle Lillestrøm. GLBA opplyser at dersom bygningen ikke kan plasseres der de ønsker (Kirkegata 2-4) vil bygningen bli tilbakeført til eier. Kommunen må da selv forhandle med eier om overtagelse av bygningen, dersom kommunen mener den skal bevares. Lillestrøm historielag støtter planene til GLBA. De mener bygningen er et enestående kulturminne. Plassering i Kirkegata 2-4 er ikke optimalt, men allikevel akseptabelt. Akershus fylkesmuseum mener bygningen har stor verneverdi, men har ingen formening om plasseringen. Fortidsminneforeningen mener bygningen må vernes, fortrinnsvis der den står i dag, alternativt i nærheten av Lurkahuset. De mener en plassering i Kirkegata 2-4 vil være uheldig for stedets opplevelse, særlig sett fra Kirkegata. Akershus fylkeskommune har uttalt seg til saken i brev av De mener at snekkerverkstedet er bevaringsverdig. Inventaret med maskiner og verktøy intakt vurderes til å ha høy verneverdi. Fylkeskommunen mener primært at bygningen må bevares på det stedet det står oppført. Dersom det ikke lar seg gjennomføre anbefaler de, som en subsidiær løsning, at bygningen flyttes til Kirkegata 10. De fraråder på det sterkeste at bygningen flyttes til Kirkegata 2-4. En slik plassering vil etter fylkeskommunens mening forringe det autentiske bygningsmiljøet rundt Doktorgården og Gamleskolen. Administrasjonen har hatt møter med GLBA og møte/befaring med Akershus fylkeskommune. På møtene har representanter fra byggesaksavdelingen, planavdelingen og kultursektoren deltatt. 2

3 2. Bevaring eller ikke bevaring Bygningen har ingen formell vernestatus i dag og er heller ikke SEFRAK-registrert. Eiendommen som bygningen står på er regulert til boligformål. Snekkerverkstedet representerer en virksomhet som historisk sett har vært viktig i Lillestrøm. Bygningen er trolig det eneste gjenværende snekkerverkstedet som er intakt også med inventar. Slik sett har bygningen stor kulturhistorisk verdi. Ved å ta vare på snekkerverkstedet vil det kunne være et viktig element i å fremvise og dokumentere en viktig del av Lillestrøms historie. Det er særlig det at bygningen fremstår som et komplett snekkerverksted, dvs. bygning med originalt inventar som snekkermaskiner, snekkerbenker, pussebenker, verktøy og lignende, som gjør det interessant i vernesammenheng. Etter rådmannens vurdering har bygningen m/ inventar så stor kulturhistorisk verdi at det vil være ønskelig å bevare den for ettertiden. En bevaring forutsetter imidlertid at bygningen og inventaret kan vedlikeholdes og driftes på en god måte. GLBA s engasjement og interesse viser at disse forutsetningene er til stede. 3. Alternative plasseringer 3.1 Skedsmogata 63 (nåværende plassering). Akershus fylkeskommune uttaler at verneverdige bygninger og anlegg fortrinnsvis bør bevares på det stedet de er oppført. Dersom bygningen skal bevares på stedet må eiendommen omreguleres fra boligformål til spesialområde bevaring. Eiendommen vil da bli ødelagt som byggetomt og eier har krav på erstatning. Kommunen vil selv måtte stå for restaurering, vedlikehold og drift av snekkerverkstedet. Dette alternativet er etter rådmannens vurdering ikke aktuelt både av praktiske og økonomiske grunner. 3.2 Kirkegata 2-4 Eiendommene gnr. 81 bnr. 59 (Kirkegata 2) og gnr. 81 bnr (Kirkegata 4) er regulert til spesialområde bevaring (antikvariske/kulturhistoriske bevaringsområder) i reguleringsplan 1.79/87, vedtatt Eiendommene eies av Skedsmo kommune, men driftes av GLBA. GLBA s engasjement i saken forutsetter at bygningen plasseres i dette kvartalet. Plassering av snekkerverkstedet i dette området anses å være i samsvar med reguleringsformålet. I hht. reguleringsbestemmelsene 15 e) skal de antikvariske myndigheter innen fylkeskommunen forelegges byggesaker i disse områder til uttalelse. Akershus fylkeskommune fraråder på det sterkeste at snekkerverkstedet flyttes hit. Dersom bygningen flyttes hit vil det etter fylkeskommunens mening forringe det autentiske bygningsmiljøet rundt Doktorgården og Gamleskolen. Dersom denne plasseringen blir valgt vil fylkeskommunen ha anledning til å påklage kommunens vedtak. GLBA mener denne plasseringen er den beste og begrunner det med flere forhold, både historiske og praktiske. De viser bl.a. til at det i hht. gammelt historisk kart har stått mange uthus i tilknytning til de enkelte eiendommene i Storgt. 4 (Lærerboligen), Kirkegt. 2 (Doktorgården) og Kirkegt. 4 (Gamleskolen). Alle gamle snekkerverksteder var bygget inne blant den gamle 3

4 opprinnelige tettbebyggelsen i Lillestrøm. Den gamle Bruksskolen hadde et eget snekkerverksted, snekkerskolen, inntil Gamle kirken i Storgata 6, som senere ble brukt som gymsal og sløydsal for Middelskolen. GLBA s planlagte plassering er vist i vedlegg 1.1.6, side 12/40. GLBA s planer er at snekkerverkstedet skal fungere som et aktivt museum sammen med en salmaker og smed i det eksisterende uthuset. Ved å plassere snekkerverkstedet her mener GLBA at bygningen vil bli en del av et gammelt håndverksmiljø, sammen med utnyttelsen av uthuset til smed og salmaker. Plasseringen vil forenkle drift og vedlikehold samt det daglige tilsynet med bygningen. Etter rådmannens vurdering er plasseringen i Kirkegata 2-4 ikke den beste plasseringen. Den foreslåtte plasseringen av bygningen vil forringe bygningsmiljøet slik det fremstår i dag. Snekkerverkstedet har relativt liten grunnflate og vil pga. sin høyde fremstå som ganske ruvende. Det åpne tunet mellom Kirkegata og de to bygningene Doktorgården og Gamleskolen vil bli redusert. Den åpne aksen og siktlinjen fra Kirkegata, mellom Doktorgården og Gamleskolen og ned mot den gamle stasjonsbygningen vil også bli redusert. 3.3 Kirkegata Eiendommen gnr. 81 bnr. 44 (Kirkegata 10) er regulert til friområde/park og spesialområde bevaring/allmennyttig formål i reguleringsplan 358B/06, vedtatt Eiendommen gnr. 81 bnr. 55 (Kirkegata 12) er regulert til spesialområde bevaring, park og allmennyttig formål, kulturanlegg i reguleringsplan 358/03, vedtatt Eiendommene eies av Skedsmo kommune. Plassering av snekkerverkstedet i dette området anses å være i samsvar med reguleringsformålet. Akershus fylkeskommune anbefaler at snekkerverkstedet flyttes til dette området. Bygningen vil da på en positiv måte bygge opp om det gamle trehusmiljøet i Kirkegata. Rådmannen deler fylkeskommunens synspunkter og mener således at Kirkegata er et bedre alternativ enn Kirkegata 2-4. Området Kirkegata har et grunnareal på ca 4,7 daa, Kirkegata 2-4 har et grunnareal på ca 2,3 daa. Kirkegata er har et bebygd areal på ca 8 % og Kirkegata 2-4 har et bebygd areal på ca 25 %. Det er for øvrig ikke fastsatt noen maks utnyttelsesgrad for områdene. Plassering i Kirkegata vil gi vesentlig mer luft og rom mellom bygningene. GLBA avviser forslaget om flytting til dette området. Dersom kommunen velger denne plasseringen vil GLBA levere snekkerverkstedet tilbake til eier. Kommunen må da selv forhandle med eier om overtagelse av bygning og inventar. Dersom kommunen da får overta snekkerverkstedet må kommunen selv forestå alt arbeide og alle kostnadene med flytting, rehabilitering, drift og vedlikehold. 3.4 Andre alternative plasseringer Andre alternative plasseringer er vurdert, eksempelvis Sagparken v/ Lurkahuset og Husebyjordet. Alternativene er etter rådmannens vurdering ikke aktuelle, verken av praktiske, driftsmessige eller bevaringsmessige hensyn. 4. Økonomiske konsekvenser GLBA har beregnet flyttekostnadene til ca kr Kostnadene omfatter kun flytting og ny plassering samt tilhørende forberedende arbeider på gammelt og nytt sted. Kostnadene omfatter ikke rehabilitering, drift og vedlikehold. Flyttekostnadene omfatter en betydelig andel 4

5 egeninnsats/dugnad. GLBA opplyser for øvrig at kostnadene med flytting, rehabilitering, drift og vedlikehold skal finansieres med egne midler og sponsormidler. Dersom kommunen selv skal ta ansvar for flytting av snekkerverkstedet vil kostnadene bli betydelig høyere enn GLBA s kostnadsoverslag ettersom flyttekostnadene også omfatter en betydelig andel egeninnsats. Rådmannen har ikke foretatt noe beregning av kostnadene med rehabilitering, men disse antas også å bli betydelige ut fra bygningens tekniske standard (taket er utett og bygningen er sterkt utsatt for lekkasjeskader). Rådmannen har heller ikke vurdert driftsog vedlikeholdskostnadene for bygget. Dersom kommunen ikke ser seg i stand til å ta alle kostnadene med flytting samt rehabilitering, drift og vedlikehold, står kommunen i realiteten overfor følgende valg: 1. Snekkerverkstedet m/ inventar bevares. Bygningen flyttes til Kirkegata 2-4 og rehabiliteres, driftes og vedlikeholdes av Gamle Lillestrøm BA. 2. Snekkerverkstedet bevares ikke. 5. Konklusjon Etter rådmannens vurdering har snekkerverkstedet m/ inventar så stor kulturhistorisk verdi for Skedsmo at det bør bevares for ettertiden. Det engasjement som Gamle Lillestrøm BA viser i saken er svært verdifullt for kommunen. Måten Gamle Lillestrøm BA driver kvartalet Gamle Lillestrøm viser at de er meget vel egnet til å vedlikeholde og drive gamle bevaringsverdige bygninger. Erfaringene viser at det vil være riktig at Gamle Lillestrøm BA får ansvar for å vedlikeholde, drifte og utvikle snekkerverkstedet. Selv om plasseringen i Kirkegata 2-4 etter rådmannens vurdering ikke er den ideelle, vil hensynet til foreningens ønske om å bevare, drifte og utvikle snekkerverkstedet veie tynge enn hensynet til den ideelle plasseringen. Rådmannen mener derfor at kommunen bør akseptere at bygningen plasseres der GLBA ønsker. Plasseringen forutsetter imidlertid at GLBA påtar seg aller arbeider og kostnader knyttet til flytting, rehabilitering, drift og vedlikehold av bygningen med inventar. Det må også inngås en driftsavtale mellom GLBA og kommunen slik det er for dagens bygninger i kvartalet. Før bygningen flyttes må det innsendes byggemelding på vanlig måte slik at den nye plasseringen kan godkjennes i hht. plan- og bygningslovens regelverk. Gebyr tilknyttet byggesaken belastes tiltakshaver. Skedsmo kommune den for rådmannen Tor Inge Guttelvik sektorsjef 5

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.12.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B

Saksframlegg. Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen 20 B Søgne kommune Arkiv: 18/484 Saksmappe: 2011/318-22815/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 06.07.2012 Saksframlegg Klagebehandling - søknad om dispensasjon for oppføring av bolig - GB 18/484 - Blåsmoen

Detaljer

Vår dato 01 10 2012 Deres dato

Vår dato 01 10 2012 Deres dato Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Gunn Olsboe Johannessen, 75 53 16 23 trnnoglo@fylkesmannen.no Vår dato 01 10 2012 Deres dato Vår referanse 2012/4876 Deres reteranse Vår

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 10/1485-14 Arknr.: PLA L12 Saksbehandler: Kristian Larsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 37/10 07.12.2010 REGULERINGSPLAN FOR VARDÅSVEIEN 8-1. GANGS

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12

1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Levanger kommune Sakspapir Hefte 3 av 3 1719/314/148 - Wenke og Jøran Nilssen - Oppføring av grillhus - Blåklokkevegen 12 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Brit Alvhild Haugan brit.alvhild.haugan@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen

Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan kommunen ønsker å bruke eiendommen Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.09.2014 60662/2014 2013/764 613 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/179 Formannskapet 15.10.2014 Ragnar Schjølbergsvei 5 - avklaring av hvordan

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.03.2009 Møtetid:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan

Førstegangsbehandling av Solvik feriehjem detaljplan Hvaler kommune Saksnr 2012/2387 - Detaljplan for Denofa-hytter, Solvik - Doknr 23 Arkivkode L12 Saksbehandler Anna Karin Hellstrøm Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget for miljø

Detaljer

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2

Saker til behandling. 7/12 11/04057 2 Stiftelsen Vennebu Søknad om ettergivelse av lån 2 VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 08.02.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72

Saksframlegg. Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser - GB 16/11 - Pålsnesveien 72 Søgne kommune Arkiv: 16/11 Saksmappe: 2013/3251-36718/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 11.11.2014 Saksframlegg Behandling av klage på vedtak - vei - brygger - boder - utriggere - parkeringsplasser

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI

Sak OM GRUNNLAG FOR RIVING OG KOSTNADER MM FOR BARNEHAGE PÅ NORDLI Notat Til Deres ref. : /«f13» Vår ref. : 09/1333-11 Dokumentnr. : 18496/09 Saksbehandler : Inger Kronen Tveranger Fra Kopi Ordfører Hans Marius Johnsen, Kommunestyret, Rådmannen Arkivkode : A10 Dato :

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET

MØTEINNKALLING SAKLISTE DEL III 13/12 GNR 86 BNR 80 STORGATA 27 - BRUKSENDRING OG OMBYGGING AV 1.OG 2. ETG BRITANNIATORGET Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer