MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Etter formannskapets møte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Journalnr. Tittel 0009/05 03/02176 Side REGULERINGSPLAN FOR TALLHOLEN, GNR. 318, BNR. 2 - ROMEDAL Stange, den Jan Tyriberget ordfører

2 REGULERINGSPLAN FOR TALLHOLEN, GNR. 318, BNR. 2 - ROMEDAL Saksbehandler: Ole Fossum Arkivsak: 03/ /03 Arkiv: PLA 176 Saken skal sluttbehandles av: Formannskapet som det faste planutvalg Saksnr.: Utvalg Møtedato 0009/05 Formannskapet som det faste planutvalg Rådmannens innstilling: Formannskapet som det faste planutvalg vedtar at reguleringsplan for Tallholen gnr.318 bnr.2 med bestemmelser legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter. Stange, den Erik Heldal Haugerud rådmann Jørn A. Haugen kommunalsjef

3 SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Forslag til reguleringsplan for Tallholen gnr.138 bnr.2 i Romedal, er utarbeidet av firmaet Eiendomsprosjektering As på vegne av Stange kommune. Området er i planforslaget foreslått regulert til boligformål. Eiendommen har tidligere blitt benyttet til barnehage og er regulert til offentlig formål. Ny barnehage er etablert på Romedalsmoen. Innenfor planområdet er det planlagt oppført 10 omsorgsboliger. Det totale areal utgjør ca. 2,9 daa. Området kan utbygges med en maksimal utnyttelse på BYA=35%. Ny bebyggelse kan bygges i 1 etasje med mønehøyde inntil 6 m. Bebyggelsen skal ha saltak. Det kan innenfor området oppføres boder og lignende. Omsorgsboligene vil få adkomst fra eksisterende kommunal veg. Det er i plansammenheng lagt opp til gjennomkjøring forbudt forbi omsorgsboligene. Romedal Røde kors og Romedal vel har framsatt ønske om å benytte det gamle skolebygget til et flerbrukshus/møtelokale for lag- og foreningsvirksomhet i Romedal. Høyskolen i Hedmark har også framsatt ønske om å overta den gamle skolebygningen for å benytte den i en skolehistorisk sammenheng og i undervisningen ved Høyskolen. Dette forutsetter en flytting av bygningen til Hamar. Fortidsminneforeningen har gjennomført en vurdering av bygningenes historie og byggets forfatning. Ut i fra dette kan det virke som at skolebygningen er fra ca og i god forfatning. Opprinnelig var eiendommen et småbruk. Leder for kultur og fritid i Stange kommune har etter en grundig vurdering kommet fram til en konklusjon om at Stange kommune kan akseptere at eiendommen blir foreslått regulert til boligformål/omsorgsboliger. For å kunne ta vare på kulturminneinteressene i saken tilbys HiH den gamle skolebygningen ved at den flyttes til Høyskolens område i Hamar. Det som er omtalt ovenfor var status i saken pr. mai Siden har saken vært stilt i bero i påvente av en endelig avklaring fra HiH hva angår de faktiske mulighetene for å flytte bygningen både teknisk og økonomisk. Høyskolen har hatt saken til vurdering i samråd med Statsbygg Øst som i så fall skal gjennomføre prosjektet og stå som utleiere av bygget til HiH. Statsbygg Øst har uttalt i brev datert : Under forutsetning av Stange kommune vederlagsfritt gir skolebygningen til Statsbygg Øst, bekreftes det med dette at Statsbygg Øst vil påta seg det økonomiske og utførende ansvaret for overtakelse, flytting og gjenreising av Tallholen skole. Bygningen vil bli oppført på Statsbyggs grunn ved Høgskoleanlegget på Hamar. Kostnader knyttet til planering av tomten etter flytting, eller eventuelle andre lignende følgekostnader, forutsettes dekkes av Stange kommune. Det er inngått avtale mellom Statsbygg Øst og Høgskolen i Hedmark om leie av bygningen til undervisningsformål. Vi ber om at Stange kommune bekrefter at eierforholdet til Tallholen skole med dette er å anse som overført til Statsbygg Øst fra det tidspunkt flyttearbeidene starter.

4 Igangsetting av planarbeidet ble første gang varslet ved brev datert I den forbindelse foreligger noen uttalelser. Ved fornyet varsel, brev datert , foreligger også nye uttalelser fra de samme. De som har uttalt seg til begge varslene har vi valgt å kommentere bare de siste uttalelsene, da det vesentligste av innholdet likt. Uttalelsene til den første varslingen ligger ved som utrykte vedlegg. Dette gjelder fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Fortidsminneforeningen og fellesbrev fra Romedal vel og Romedal Røde Kors. Høringsinstanser som ikke har kommet med nye uttalelser. Stange Eldreråd ser at det er et økende behov for utbygging av service- og omsorgsboliger for eldre, og vil derfor sterkt støtte det arbeide om at Tallholen reguleres til dette formålet. Eldrerådet er kjent med at det også er andre interessegrupper som ønsker området til andre formål. Eldrerådet mener at området er svært godt egnet til omsorgsboliger fordi området har en meget fin beskyttet, men samtidig sentral beliggenhet. Wenche E. S. Myklebust, gnr.318 bnr.63 ønsker ny avkjørsel til kommunal veg og tilleggsareal langs den kommunale vegen. Merknader: grunneiers ønsker er imøtekommet i planforslaget. Nytt varsel om planlegging Med bakgrunn i Høgskolens utspill og den lange tiden fra varsel om planlegging ble sendt ut første gang, har vi vurdert det som hensiktsmessig å sende ut et nytt varsel om igangsetting av planarbeidet for Tallholen gnr.318 bnr.2 i henhold til plan- og bygningsloven I den forbindelse foreligger kommentarer fra fylkesmannen i Hedmark, Fortidsminneforeningen, Hedmark fylkeskommune og Romedal Røde Kors. Fylkesmannen i Hedmark: har ingen vesentlige merknader til fornyet varsel om planlegging. Fortidsminneforeningen Hedmark avdeling: registrerte at en liten artikkel i avisene om beskrev at Høgskolen får skolemuseum. De mener at umiddelbart burde dette være en gladnyhet for de som er interessert i kulturhistorie og kulturminner. Men som Stange kommune vil være kjent med etter at både Fortidsminneforeningen og andre antikvariske faginstanser har uttalt seg, er det ikke slik. Oppslaget har vakt ny bekymring. Hedmark avdeling av Fortidsminneforeningen har ikke tidligere fått tilbakemeldinger. De mener at dette er en viktig sak for kulturvernet og ber om å bli behandlet som en høringsinstans. Merknader: fortidsminneforeningen er å betrakte som en høringsinstans og vil i den videre planprosessen få tilsendt alle saksdokumenter. Hedmark fylkeskommune: Fylkesdirektøren har ingen planfaglige merknader til saken. Viser til vår tidligere uttalelse datert 2. juni Eiendommen består av et hovedhus og et uthus. Hovedbygningen er en rappet tømmerbygning, uthuset er oppført i reisverk. Det er ikke kjent hvor gamle bygningene er men eiendommen ble tatt i bruk som skole rundt Før dette var den et småbruk.

5 Bygningene er bevaringsverdige som del av et helhetlig kulturminne. Rappede bygninger er det få igjen av og bygningen har derfor sjeldenhetsverdi. Det kan knyttes skolevirksomhet til bygningen helt tilbake til 1860-åra. I tillegg er det knyttet skoledrift til bygningen helt fram til våre dager og de siste årene er bygningen brukt til barnehage. Bygningen er derfor viktig både som dokumentasjon av skolehistorie, som symbolverdi og som identitetsverdi. Den har både regional verdi som del av skolehistorien i Hedmark og lokal verdi som del av skolehistorien knyttet til stedet og ikke minst lokale tradisjoner og personlige historier knyttet til de som bor på stedet. Bygningen er i tillegg i god vedlikeholdsmessig stand. Bygningen anbefales ikke flyttet da bevaringsverdiene knyttet til bygningen vil gå tapt. Kulturminner er ikke fornybare ressurser. Skoler er prioritert i den nylig vedtatte Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner fra Hvor det bl.a. heter at De gamle skolebygningene forteller noe om utviklingen i kunnskapssamfunnet og hvor raskt denne utviklingen har gått. De har hatt stor betydning i utviklingen av ulike steder og regioner og mye sosial aktivitet har blitt knyttet til dem. De er bærere av både generell skolehistorie og lokale tradisjoner, for ikke å glemme personlig historie for dem som har gått der. De er ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner innen det aktuelle området. Vi ser det derfor ikke som nødvendig med befaring i saken. Fylkesdirektøren vil imidlertid gjøre oppmerksom på at dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. Lov om kulturminner 8, annet ledd. Merknader: Tidligere uttalelse datert 2. juni 2003 er vedlagt som utrykt vedlegg. Som tidligere nevnt foreslår Stange kommune at det bygges omsorgsboliger på eiendommen. Dette har sin bakgrunn i at området egner seg godt til et slikt formål. Det har vært nevnt at Romedalsmoen kunne være et annet alternativ. Der er det allerede etablert omsorgsboliger. Vi mener det er uheldig å etablere flere omsorgsboliger innenfor et så begrenset området. Ved å la Tallholen bestå som grendehus vil medføre at bygningen ikke lenger vil framstå som en del av et tidligere skolemiljø. Kommunen har vurdert i samråd med Statsbygg Øst at skolebygningen på Tallholen kan flyttes til Høgskolen i Hamar. Der kan bygningen inngå i et levende skolemiljø, og framstå som et verdifullt supplement til det eksisterende miljø innenfor HiH. Dermed vil bygningen bli benyttet i skolesammenheng og en del av skolehistorien vil ikke gå tapt for framtiden. Kommunen har vurdert dette som det beste alternativet. Leder for kultur og fritid i Stange kommune anbefaler også en slik løsning. Når det gjelder automatiske fredete kulturminner suppleres reguleringsbestemmelsene med ovennevnte tekst. Romedal Røde Kors: Vi refererer til vår merknad forrige gang i mai Det er fortsatt interesse for å bevare og utnytte den gamle Tallholen skole til flerbrukshus, der den står i dag. Det har gått lang tid, og interessen fra Høgskolen i Hedmark har fått stor plass. Mange leser avisoppslag og regner med at hele avgjørelsen er tatt.

6 Vi legger merke til at Høgskolens utspill er tatt med i brevet av : Dersom Stange kommune etter formell behandling ønsker å gi skolebygningen til høgskoleformål vederlagsfritt, vil vi gjerne motta bygget Det har ved flere anledninger vært hevdet fra kommunens side at det er 3 alternativer for videre løsning i forhold til den gamle skolen. Vi forventer at alle disse alternativene blir utredet, at vårt forslag blir tatt med og at vi regnes som samarbeidspartnere. Vårt skriv til kommunen av ang. Ønske om bevaring av Tallholen og framtidig bruk er lagt ved. Innholdet her står ved lag. Her kan legges ved at sangkoret A Capryccio`s interesse har økt. Koret vil også øve ukentlig på Tallholen. Den antikvariske bevaringen av skolen er styrket ved Solvin skoles interesse, og samarbeid med Domkirkeodden om skoleopplegg kan starte når som helst. Det nyeste og viktigste er at frivillige organisasjoner i samarbeid har kommet godt i gang med forberedelsene til småjobbevt. Frivillighetssentral for Romedal og Vallset. Tallholen vil være et ypperlig sted for denne virksomheten. Økonomi til- og arbeidet med tilbakeføringen av bygningen skal vi greie uten problemer. Det vi jobber spesielt med nå er å planlegge hvordan en kan få inn penger til et fond som kan være en god støtte hvis pengene til driften blir for knappe. Ellers ser vi for oss en stiftelse. Utover våren vil vi arbeide med å synliggjøre hvilke verdier det ligger i å bevare Tallholen som et unikt sted for bygda. Frivillighet er kapital som kommunen bør være med å legge til rette for. Det må fortsatt gå an å skaffe tomt til omsorgsboliger på Romedalsmoen. Merknader: Rådmannen betviler ikke at det er både behov og ønsker om å bruke Tallholen innenfor lag- og foreningsarbeid Spørsmålet er om dette behovet kan løses på andre steder i Romedal. Det finnes flere alternativer som bør kunne benyttes til disse formålene. Rådmannen vil samtidig framheve behovet for å samle ressursene om drift og vedlikehold av eksisterende lokaler framfor å spre ressursene på flere lokaler. For øvrig vises til saksframstillingen og våre merknader til Hedmark fylkeskommunes uttalelse. Vurdering: Det er planlagt 10 omsorgsboliger innenfor området på 2,9 daa. Den planlagte bebyggelsen er tenkt bygd som et sammenhengende bygg, i 1 etasje. Området vil få en annen utnyttelse enn virksomhet en i dag, offentlig formål. Gjeldende reguleringsplan for Fredsvold/Mågård ble vedtatt Eiendommen har vært benyttet til barnehage. Den nye barnehagen ble etablert på Romedalsmoen og satt i drift i Det er også etablert omsorgsboliger på Romedalsmoen. Vi ser det som positivt at det etableres flere omsorgsboliger i nærheten av Romedal sentrum. Tallholen ligger i ytterkant av sentrum/bebyggelsen og grenser delvis til jordbruksarealer med en veg i mellom. Som nevnt er det kort avstand til sentrum med gode kommunikasjonsmuligheter til bl.a. Stange sentrum. Etter vår vurdering vil en etablering av omsorgsboliger på eiendommen få en god tilpasning på tomta og i forhold til omgivelsene. Rådmannen har derfor vurdert det som hensiktsmessig å bygge omsorgsboliger på eiendommen. For å få gjennomført en slik løsning vil det være nødvendig å rive eller flytte eksisterende bygninger. Eiendommen består i dag av en skolebygning og et uthus. Det er også vurdert som et alternativ å tilpasse omsorgsboligene til eksisterende bygninger til bruk som grendehus på eiendommen. Til dette er eiendommen ikke stor nok.

7 Rådmannen tilrår at reguleringsplanen for Tallholen gnr.318 bnr.2 legges ut til offentlig ettersyn. Vedlegg: Reguleringsplan for Tallholen gnr.318 bnr.2 Reguleringsbestemmelser Oversiktskart Situasjonsplan og fasadetegninger Utrykte vedlegg: Uttalelse fra Hedmark fylkeskommune datert Romedal Røde Kors og Romedal vel datert Uttalelse fra Fortidsminneforeningen datert Uttalelse fra Høgskolen i Hedmark datert Uttalelse fra leder for kultur og fritid i Stange kommune datert

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 TILLEGG SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Stange rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2004 Tid: kl. 18.00 Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Robert Svarva ordfører

Robert Svarva ordfører Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger rådhus Dato: 03.03.2010 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: kl. 09.00 Kl. 09.00-10.00 Orientering fra sykehus innlandet - prosjekt 2020. Eventuelt forfall meldes

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 10.12.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 14.01.2015 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 14/2308 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 24.09.2009 18.00 Orientering: Evaluering av politisk organisering v/ Jon Helge Lesjø, HIL SAKER TIL BEHANDLING:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 18.03.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 18.03.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune

Oversendelse av innsigelsessak: Reguleringsplan for fylkesveg 863 Langsundforbindelsen, Karlsøy kommune Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Ellen Margrethe Eira 776 42184 21.04.2015 2015/1651-6 421.4 Deres dato Deres ref. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for Storholmen hyttefelt - nytt feste på eksisterende hytte - 1721/234/1/67 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Hilde Røstad hmr@innherred-samkommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer