Gjeldene planer Nytorget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldene planer Nytorget"

Transkript

1 Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum : Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan : Tomten ligger innenfor sentrumsområdet. Klubbgata vurderes som en mulig framtidig bybanetrasé. Kommunedelplan for kulturminner : Området er merket som hensynssone og kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi. Gjeldende planer Plan 1383, Reguleringsplan for utvidelse av Stavanger politikammer Plan 1383B, Bebyggelsesplan for gamle politihuset på Nytorget Plan 1993, Reguleringsplan for A.B.C.-kvartalet Plan 1726, Reguleringsplan for Nytorget med tilliggende arealer Plan 1778 og 1778G Reguleringsplan for Stavanger Aftenblad og del av ABC kvartalet Plan1778E, Reguleringsendring under bakken for Stavanger Aftenblad

2 Dagens bruk Bebyggelsen huser i dag bl.a. lokaler for Rogaland kunstskole. For øvrig forretning, kontor, bolig. Planstatus Gjeldende regulering: Plan 1726 Reguleringsplan for Nytorget med tilliggende arealer, Storhaug bydel, vedtatt Planen legger til rette for en utvikling av Nytorget som et vitalt, levende og fleksibelt sentrumsområde med tilgjengelighet og tilbud for alle sentrumsbrukere. Ny bebyggelse og offentlige uterom skal ha høye estetiske og funksjonelle krav. Reguleringsbestemmelsene: krav om arkitektkonkurranse for felt BS1 og for tilliggende trafikkområde. Denne skal danne grunnlag for detaljregulering. Høyder, volum, utnyttelsesgrad og materialvalg skal avklares i detaljreguleringen. Det tillates bygging av forbindelse mellom BS1 og BS2 under gatenivå eller over gatenivå over Kongsteinsgt. Formål: Sentrumsformål gir rom for forretning og kontor. I tillegg tillates det bevertning, service og andre publikumsrettede funksjoner. Kvartalsstrukturen skal følges og fasadelengder skal brytes opp og utformes med en høy estetisk og arkitektonisk kvalitet. For øvrig gjelder at det kan bygges maks 4-5 etasjer på felt BS1 som fornyelse. Overordnete planer: Kommunedelplan for Stavanger sentrum : Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan : Tomten ligger innenfor sentrumsområdet. Klubbgata vurderes som en mulig framtidig bybanetrasé. Kommunedelplan for kulturminner : Området er merket som hensynssone og kulturmiljø med høy kulturhistorisk verdi. Tilliggende bebyggelse Mot vest ligger Metropolis (ungdomshus,- tidligere Politiet i Stavanger) eid v/entra Eiendom og kommunen. Nytorget nyttes i dag til opphold, parkering og torg. Petri Kirke, lav trehusbebyggelse med forretninger, caféer, spisesteder, bolig og kontorer omgir for øvrig eiendommene. Trafikk Det er god kollektivdekning for buss i Klubbgata, kort avstand til jernbaneknutepunkt og hurtigbåt på Fiskepiren. Regulering av en fjellhall for parkering under Bergeland/Nytorget pågår. P-hus på Jorenholmen er nærmeste større p-anlegg med plass for 500 biler. Verneinteresser Deler av torget ligger innenfor grensene til Middelalderbyen. Konf. pgf.7.

3 Plan 1383B Formålet med planen er å oppføre et kontortilbygg til eksisterende gamle politihuset samt å utvide byggegrensen mot Brødregata. Regulert til offentlig bebyggelse. HØYDER Bebyggelse kan oppføres innenfor de viste byggegrenser og med byggehøyder som maks. angitt på plankart. AREAL TU: 200% Grunnflate uten gårdsplass: 1470 m2 Totalt areal felt O1 og O2: 6135 m2 Grunnflate med gårdsplass: 1850 m2 Totalt areal med bebygget gårdsplass mellom O1 og O2: 3700 m2

4 Plan 1726 Legge til rette for en hensiktsmessig utvikling av Nytorget som et vitalt, levende, fleksibelt sentrumsområde, med tilgjengelighet og tilbud for alle sentrumsbrukere. I planen skal det legges til rette for utvikling av ny bebyggelse og offentlig uterom med høye estetiske og funksjonelle krav. I tillegg legges det til rette for offentlig parkeringsanlegg under Nytorget. BS1, BS2: Sentrumsformål, kombinert formål, byggeområde for bolig, forretning, kontor. Det tillates følgende formål: bolig, forretning, kontor (bl.a. tinghus). I tillegg tillates bevertning, service og andre publikumsrettede funksjoner. Ny bebyggelse skal i hovedsak følge kvartalsstrukturen. Fasadelengder skal brytes opp og de skal utformes med høy estetisk/arkitektonisk kvalitet. HØYDER Felt BS1: Maks tillatt bygningshøyde er 4-5 etasjer, til kote Felt BS2: Maks tillatt bygningshøyde er 3 etasjer mot Nytorget til kote 22.0 og 5 etasjer mot Brødregata til kote 29.0 AREAL Felt BS1: TU: 450% Grunnflate: 804 m2

5 Totalt areal: 3618 m2 Felt BS2 TU: 300% Grunnflate: 2045 m2 Totalt areal: 6135 m2 Totalt sammenlagt areal felt BS1, BS2, O1 og O2: m2 I gjeldende reguleringsplan er det regulert et p-anlegg under Nytorget for 600 biler. P- anlegget skal revurderes i kommunedelplan for Stavanger sentrum og planlegging av nytt tinghus på Nytorget. Tilgrensende planer: Plan 1993 Formålet med planen og tilhørende reguleringsbestemmelser er å regulere A.B.C.-kvartalet til Spesialområde bevaring for å sikre et verdifullt boligområde, herunder kulturhistorisk

6 kvaliteter, antikvarisk og kulturell verdifull bebyggelse, samt områdets særpregede miljø og gateløp. Plan 1778 Formålet med planen og reguleringsbestemmelsene er å gi reguleringsmessige forutsetninger for ombygging og utvidelse av Aftenbladkvartalet i Stavanger sentrum, vern av bebyggelse som skal bevares og park og torg. Området innenfor begrensningslinjen reguleres til følgende formål: Byggeområde for bolig og kontor Byggeområde for forretning og kontor Byggeområde annet kombinert formål - forretning, kontor og hotell Byggeområde annet kombinert formål - forretning, kontor og parkering Spesialområde bevaring, boliger og kontor

7 Spesialområde bevaring, bolig, forretning og kontor Trafikkområde kjøreveg Trafikkområde gangveg fortau, gangveg i park, trappeganger. Trafikkområde torg Friområde, parkanlegg for lek Spesialområde VA-anlegg - virveloverløp (under terreng) Annet kombinert formål - Kjeller, privat parkering, teknisk rom, lager, varemottak m.m. under terreng. HØYDER Utnyttelsesgrad tillatt bruksareal (T-BRA) for område I, II og III a er påført plankartet. For øvrige områder skal utnyttelsesgraden være som for eksisterende bebyggelse. Byggehøyder for gesims er påført plankartet. For byggeområde II og III er også angitt øvre gesims for tilbaketrukket toppetasje. For område I og for hovdebygg mot verksgata i byggeområde III er også mønehøyde angitt. Toppetasje (7. etasje) på hovedbygg mot Verksgata i byggeområde III b kan økes til inntil 3,5 meter Skråfoto 2004 fra sørøst Skråfoto 2003 fra nordvest

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO NCK-08/12175-38 PLN 2286P 57830/10 11.10.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-6 98263/14 31.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) 147/14 10.06.2014

Detaljer

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet.

1 Det planlagte området er vist på planen med angitt plangrense. Innenfor plangrensen skal arealene utnyttes som vist på plankartet. OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KVINESDAL SENTRUM KVINESDAL KOMMUNE Plan ID 103 720 10004 Revidert etter offentlig ettersyn 23.04.12 Revidert etter 2.gangs behandling 06.07.12 Plankart datert 23.04.12 Generelt

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7)

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda PlanID: 60030000 Saksnummer: 200801685/475

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG

Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) FORSLAG BERGEN KOMMUNE Reguleringsbestemmelser for: Gnr 35 m.fl., Søreide sentrum. Områderegulering. (jf. plan- og bygningsloven 2008 (pbl) 12-2 og 12-7) Bydel: Ytrebygda Plannummer: 60030000 Saksnummer: 200801685

Detaljer

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE

DISSE REGULERINGSBESTEMMELSENE GJELDER FOR DET OMRÅDET SOM PÅ PLANKARTET ER VIST MED REGULERINGSGRENSE Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for HØVLERIET VEST Halden kommune Planbestemmelser datert: 13.01.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 30.05.2011 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS

Hille Melbye Arkitekter AS for Stormgård AS 1 Vedlegg 1 Forslagsstillers saksfremstilling Brugata 1-11, Christian Krohgsgate 1-13 og Storgata 34-36 Prinds Christian Augusts Minde (PCAM), bydel Grünerløkka Planforslag til offentlig ettersyn - reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. 370 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TIDLIGERE ST JOSEPHS HOSPITAL Porsgrunn kommune Sist revidert etter bystyrets vedtak 11.09.08. INNHOLD 1 GENERELT 1.1 Planområdet 1.2 Hensikten med reguleringsplanen

Detaljer

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ

S-4463. Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ Oslo kommune Plan- og bygningsetaten S-4463 Saken gjelder: Endret reguleringsplan med konsekvensutredning og med reguleringsbestemmelser alternativ 3 for Sydhavna. Vedtaksdato: 26.08.2009 Vedtatt av: Bystyret,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL HUSBYJORDET I STJØRDAL Planforslag er datert: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av plankartet: 01.04.2011 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 01.04.2011 Dato for komitè

Detaljer

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027

Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 Bestemmelser kommuneplan for Røyken kommune 2015-2027 SIST REVIDERT: 05.03.2015 Vedtatt: 1 BESTEMMELSER TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Iht. plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 11 er det utarbeidet kommuneplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

Plan- og bygningsetaten

Plan- og bygningsetaten 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten John G. Mattesons vei 4, Ulsrud Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg- annen offentlig eller

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GRIMSTAD SENTRUM 1 REGULERINGSBESTEMMELSER INNHOLD: KAP. 1: KAP. 2: KAP. 3: KAP. 4: KAP 1. REGULERINGSPLANEN. REGULERINGSFORMÅL. FELLES BESTEMMELSER. BESTEMMELSER VEDR. DE ENKELTE OMRÅDER

Detaljer

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM

Aker kommune, teknisk sjef, 19. november 1996 Bjørn Orhagen (sign.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMREGULERINGSPLAN FOR VOLLEN SENTRUM 158k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 19.06.96 i henhold til plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Punkt 21.7 i disse bestemmelsene vedtatt av kommunestyret 06.11.96 i medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014

Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115. Dato: 07.10.2014 Sandnes kommune REGULERINGSBESTEMMESLSER FOR GNR/BNR 63/85 65/541 - KA-1, STANGELAND PLAN NR. 2014 115 Dato: 07.10.2014 1. FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging og opparbeidelse

Detaljer

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder.

Planforslaget er utført i samsvar med kommunens reguleringsveileder. Forslag til reguleringsplan for Sluppen næringspark PLANBESKRIVELSE Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelsene: Dato

Detaljer

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40

DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 VEFSN KOMMUNE - et steg foran VEFSN KOMMUNE - et steg foran PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR KVARTAL 40 DETALJREGULERING FOR ENDRING FOR MOSJØEN SENTRUM KV 40 Oppstartmelding, dato Arkivsaksnr Planident

Detaljer

FORSLAG TIL REVIDERTE

FORSLAG TIL REVIDERTE FORSLAG TIL REVIDERTE BESTEMMELSER OG RETNIGSLINJER FOR KOMMEPLANENS AREALDEL 2014-2026 Juni - 2015 Offentlig ettersyn Innholdsfortegnelse INNLEDNING/INFORMASJON... 2 Kap. 1- GENERELLE BESTEMMELSER...

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl

Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14, m.fl DETALJREGULERING - SKISSEPROSJEKT BOLIGUTVIKLING, MV LØRENVEIEN 51 / LØRENVANGEN 14 124/32 og 126/72 m.fl. Redegjørelse av planområde og skisseprosjekt/mulighetsstudie for Lørenveien 51, Lørenvangen 14,

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn:

Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Endringer lagt inn i planen etter offentlig ettersyn: Etter offentlig ettersyn har det på bakgrunn av innkomne merknader, og på bakgrunn av at det er blitt oppdaget feil og mangler, gjort en del endringer

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004.

Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. 119k Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 30.11.2004 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 og 28-1. Asker kommune, 20.12.2004. For rådmannen Tor Arne Midtbø REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer