Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: 26.06.1987"

Transkript

1 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL 672 Toneheim folkehøgskole Arkivopplysinger: Saksbeh.: Anne Marie Stenmark Opplysninger om bestemmelsene: Datert: Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: (her gjengis teksten i vedtaket i sin helhet) Arkivsaknr.: Opplysninger om plankartet: Datert: Sist revidert: Behandling/saknr.: Planen opphever deler av plan nr.: ID 71V Reguleringsplan for Ridabu 1 Vedtatt: Kommunestyrets vedtak bekreftes: ordfører Andre opplysninger: (fjernes hvis uaktuell) Side 1/1

2 BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 672 Toneheim folkehøgskole 0. INNLEDNING Hensikten med reguleringsplanen Hovedintensjonen med å lage dette planforslaget er å sikre at Toneheim kan fortsette driften på Ridabu og gjennom utbygging kunne videreutvikle sin fremtidige virksomhet på stedet. Viktig er det å avklare alle hensyn til områdets kulturminner, regulere grenser mot den kommende utvidelse av riksvei 25 til 4-felts vei samt regulere ny atkomst til eiendommen. Forholdet til tidligere planvedtak og overordnede planer Denne reguleringsplan og de tilhørende bestemmelser gjelder foran tidligere vedtatte overordnede arealplaner etter plan- og bygningsloven. Området reguleres til følgende formål Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense og utgjør 49 dekar (daa). Planområdet er inndelt i områder med følgende formål: Byggeområder (pbl ledd nr 1): Offentlige trafikkområder (pbl ledd nr 3): Friområder (pbl ledd nr 4): Spesialområder (pbl ledd nr 6): Om utnyttelse. For hvert byggeområde er angitt maksimal grad av utnytting (%-BRA) regnet som forholdet mellom tillatt bruksareal (T-BRA) og netto byggeområde eller tomt, j.fr. Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven (TEK), kap. III. Om kulturminner. For hele planområdet gjelder i samsvar med bestemmelsene i Lov om kulturminner 8, annet ledd: Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berøre kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes samferdsel, miljø og plan v/ kulturvernseksjonen, Hedmark fylkeskommune. Om skilt og reklame. Skilt og reklame og skal utformes i henhold til Hamar kommunes Forskrift om vedtekt til plan og bygningslovens 107 (Skiltvedtekten). Om utførelse og ubebygde områder. Estetikk. Bygninger og anlegg skal utformes i henhold til Hamar kommunes Estetiske retningslinjer til Plan- og bygningslovens Side 2/2

3 1. FELLESBESTEMMELSER 1.1 Om utførelse av ubebygde områder. 1. Kommunen skal påse at terrengforming, opparbeidelse, beplantning m.v. i byggeområder foretas med sikte på god kvalitet og universell utforming.. Det skal utarbeides en detaljert situasjonsplan/utomhusplan for hele planområdet i målestokk 1 : 500 ved søknad om rammetillatelse. Situasjonsplanen/utomhusplanen skal fastlegge: plassering og høyder ved inngangspartiene, areal for parkering inkludert plassering og utforming av HC parkering( 5 10 % HC parkeringsplasser, materialbruk på gangveger, utforming og plassering av benker, belysning og skilt, utforming og plassering av opplegg for renovasjon og postkasser, ledelinjer, stigningsforhold og terrengplanering, nedskjæringer, forstøtningsmurer og fyllinger i forhold til eksisterende terreng og forstøtningsmurer med høyde over 0,5 m 2. Byggegrenser er vist på kartet. 1.2 Om energiforsyning 1. Utbygger plikter å kontakte konsesjonshaver for distribusjon av elektrisitet og for å avklare muligheten for tilnytting til distribusjonsnettet. BYGGEOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr. 1) 1. På området kan oppføres bygninger for allmennyttig formål. Kommunen kan tillate andre bygninger og parkeringsanlegg med tilknytning til driften av formålet. 2. Ved søknad om rammetillatelse skal det gjøres rede for hvordan universell utforming skal ivaretas. 3. Grad av utnytting: Område A1: 115% Område A2: 45% % BRA, bruksareal, er beregnet i hht veileder T Konsertsal regnet i et plan. 4. Opparbeiding av utomhusområder, plassering av underordnede bygg (garasje mv.) skal vises i situasjonsplan. Offentlig tilgjengelige utomhusområder (adkomster, parkeringsarealer, parkbelter/grøntarealer mv.) skal være ferdig opparbeidet ved innflytting, eller senest innen utgangen av sommersesongen etter innflytting. Det utstedes ikke ferdigattest for bebyggelsen før utomhusanlegg er ferdig opparbeidet. 5. Det tillates ikke etablert virksomhet, som etter kommunens skjønn, ved støy, forurensning eller trafikk, er forstyrrende for virksomhet i tilstøtende områder. 6. Alle bygninger med oppholdsrom skal sikres mot radon. 1.3 Område for allmennyttig formål bebyggelse (A1 og A2) 1. A1: Område for allmennyttig formål bebyggelse (undervisningsbygninger tilknyttet Side 3 av 3

4 Toneheim folkehøgskole) a) Ny bebyggelse skal tilpasses bestående bygninger mht materialbruk og formuttrykk. b) Gesimshøyde skal ikke overstige kote 166, A2: Område for allmennyttig formål bebyggelse (boliger tilknyttet Toneheim folkehøgskole, elevinternat) a) Bebyggelsen skal være maksimalt i 2 etasjer (normale boligetasjer)og ligge så lavt som mulig i terrenget. b) Fasadematerialer skal være fuget rød tegl, eventuelt i kombinasjon med tre. c) Takvinkel skal ikke overstige 15 grader, maksimal mønehøyde 8 meter. Flate tak tillates, maksimal mønehøyde 6 meter. 2. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr. 3). 2.1 Kjøreveg: Gate med fortau, annen veggrunn. 1. Riksvei 25 anlegges som 4-felts vei med dimensjoneringsklasse S6. 2. Som ledd i støydempende tiltak mot bebyggelsen skal anlegges støyskjerm. 3. Mellom riksvei 25 og gang/sykkelvei skal høydedifferansen opptas ved hjelp av en svakt skrånende forstøtningsmur i betong forblendet med naturstein (stedlig kalkstein). 4. Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0.5 m over vegbanens nivå. Oppstammede trær kan tillates. 5. Anlegg og trafikkinnretninger, støyskjerm mv skal utformes og anlegges med god teknisk og estetisk kvalitet. 6. Sidearealer og rabatter skal opparbeides parkmessig og der det er naturlig skal det plantes trær og busker. 2.2 Gang-/sykkelveg: 1. Gang-/ sykkelveger skal opparbeides med fast dekke og med naturlig eller spesiallagde ledelinjer. 2.3 Kollektivanlegg: Bussholdeplass 1. Bussholdeplasser skal utformes slik at de kan brukes av alle i hht veileder for universell utforming. 3. SPESIALOMRÅDER (PBL 25 1.ledd nr. 6). 3.1 Bevaringsområde for bygninger og kulturminner (S1) 1. Innen området er det kulturminner som er automatisk fredet etter Lov om kulturminner av 9. juni ,6 og 8. 2 Formålet med reguleringen er å bevare den antikvarisk og kulturhistorisk verneverdige bebyggelsen som er vedtaksfredet (prestegården, stabburet) og sikre områdets kulturminner. 3 Eksisterende bygninger innen området tillates ikke revet. Eksisterende bygninger som oppføres på nytt etter brann- eller totalskade, skal gjenoppbygges på samme sted og med et eksteriør som mest mulig tilsvarer det tidligere. 4. Dersom det i forbindelse med tiltak i marken oppdages automatisk fredete kulturminner Side 4 av 4

5 som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelse. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturavdeling, jfr. Lov om kulturminner 8, annet ledd. 3.2 Park med bevaringsområder (gravhaugene S7 og S8) 1. Formålet med reguleringen er å bevare de to gravhauger 3335 og og sikre det visuelle samspillet mellom dem. 2. Området skal opparbeides som grøntområde og inngå som park i Toneheim. 3. I forbindelse med elevinternatet tillates adkomstvei med maks. bredde 3 meter gjennom området. 3.3 Privat parkering (S2 og S3) 1. Områdene skal opparbeides til parkeringsplass primært for Toneheim folkehøgskole, sekundært for kirken etter egen avtale. 2. Parkeringsplassen skal beplantes. Beplantningsplan skal foreligge med rammesøknad. 3. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for snøopplag. 3.4 Frisiktsone ved veg 1. Innenfor frisiktsoner skal det ikke være vegetasjon eller andre sikthindringer høyere enn 0.5 m over vegbanens nivå. Oppstammede trær kan tillates. Side 5 av 5

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser OMRÅDEREGULERING FOR ANDEBU SENTRUM Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150003 Revidert dato: 19.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Detaljer

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014.

1.2 Planavgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket PLAN Arkitekter AS, datert FORELØPIG 24.10.2014. Plan-ID: R-284. Detaljregulering for utvidelse av Vinterbro næringspark Reguleringsbestemmelser Plankart datert : 18.11.2014 Dato for siste revisjon av plankartet : Bestemmelser datert : 18.11.2014 Dato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser

REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET. Andebu kommune. Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR DEL AV ANDEBU SENTRUM, SENTRUMSJORDET Andebu kommune Reguleringsbestemmelser Planid: 20150002 Revidert dato: 22.05.2015 REGULERINGSFORMÅL Avgrensning av området er vist på plankartet

Detaljer

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:

Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak. Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er: AUKRA KOMMUNE DETALJREGULERING FOR FALKHYTTEN SENTRUM VEST REGULERINGSBESTEMMELSER (PBL 2008) PlanID Utarbeidet av Vatne Arkitekter AS Plan dato: 04.02.15 Dato siste revisjon Dato vedtak 1 Formål Formålet

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 2013007 Vikersund Bad Forslag til bestemmelser er sist revidert 29.01.2015 1 PLANTYPE, PLANENS FORMÅL OG AVGRENSNING Reguleringsplanen er en detaljregulering

Detaljer

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245

BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 BESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR DEL AV BRUSVEHAGEN VEST, GNR 66, BNR 245 Plandato: 04.06.2014 Sist revidert: 04.03.2015 Godkjent: 26.03.2015 i Kommunestyre, sak 21/15 Planid: 05020359 1 PLANENS FORMÅL

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Tone Refsahl Arkivsak: 13/2648 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L13 Planid: 20130006 1 av 5 FORSLAG TIL (fjernes når planen er vedtatt)

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GNR. 89 BNR. 12 M.FL. BRÅTABAKKEN GEITHUS MODUM KOMMUNE 1 Generelt A. Disse bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. B. Arealene

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune

Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Reguleringsbestemmelser for Evjemoen nord, planid 201201 Evje og Hornnes kommune Datert: 27.05.2008 Sist revidert: 18.08.2015 Vedtatt i kommunestyret sak 63/15, 03.09.2015. 1 Generelt 1.1 Planområdet Det

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss

Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Reguleringsbestemmelser for Byplan 173, Omkjøringsplan i Hvittingfoss Side 1 av 3 Kongsberg kommune Bestemmelsene er vedtatt egengodkjent: 08.03.89 Bestemmelsene er datert 02.05.88 1 Det regulerte området

Detaljer

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum

30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum 30.05.2013 HOL KOMMUNE Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan for Geilo sentrum LESEVEILEDNING: Slik er bestemmelsene bygget opp: 1 Felles bestemmelser inkl. tillegg/avvik for enkeltfelt 2-7 Bestemmelser

Detaljer

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570

Frisiktsoner. H140 Faresone stormflo. H320_1 Hensynssone med angitte særlig hensyn bevaring av kulturmiljø. H570 Forslag til bestemmelser til områderegulering for Hegna Dato: 19.05.15 Disse bestemmelsene gjelder for område vist med reguleringsgrense på plankart datert 07.11.11, sist revidert 16.06.15. Området er

Detaljer

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN - OMRÅDEREGULERING FOR HOV SENTRUM FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER Innhold RETNINGSLINJER 1 GENERELLE BESTEMMELSER 4 1 EKSISTERENDE PLANER OPPHEVES 4 2 SUPPLERENDE PLANER 4 3 BYGGEGRENSER

Detaljer

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM

FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM Rv. 4 Tiltak på avlastet vegnett Miljøgate Gran side 1 av 9 FORSLAG TIL PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR MILJØGATE GJENNOM GRAN SENTRUM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER

1 GENERELT 2 FELLES BESTEMMELSER Ås kommune Plan nr. R-269 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR PENTAGON M.M. Dato: 14.09.2011 Revidert: 01.03.2012/28.03.2012 1 GENERELT 1.1 Formål: Området reguleres til:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR GULDBERGAUNET, EIENDOMMEN OGNDALSVEIEN 61 Forslagsstiller: Arma eiendom / Praksis arkitekter as Planforslaget er datert: xx.xx.2012 Saksbehandling: 1.gangs behandling formannskap

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7

Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Gausdal kommune Reguleringsbestemmelser til reguleringsplan (detaljregulering), jf. PBL. 12-7 Veisten i Forset 2014-06-03 2 2014.04.11 Oversendelse NieSc AsGBr ArD 1 2014.04.09 For kontroll NiESc AsGBr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN HARESTADVIKA PLAN 2012002 Randaberg kommune Dato: 23.10.2012 til 1. gangsbehandling 17.12.2012 tilpasset vedtak 1. gangsbehandling 22.04.2013 begrenset

Detaljer

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26

Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 06/120-44 L12 Randaberg 04.06.2010 Reguleringsplan for Vestre Goa Reguleringsbestemmelser ihht plan- og bygningsloven 26 Utarbeidet av Asplan Viak AS 22.2.2007

Detaljer

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL.

LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. LIER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR KJELLSTAD ØST DELER AV GNR/BNR 23/ 1, GNR/BNR 24/19 OG 1018/1 M.FL. Plan ID: 504-901-46 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 31.01.2015,

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051)

Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Ørebekkbråten barnehage - Fredrikstad kommune (Nasjonal plan-id: 0106 1051) Dato for siste rev. av bestemmelsene: 30.08.2013 Dato for kommunestyrets godkjenning:

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL LOSJEVEGEN 3 OMFATTER 92/24, 92/56, 92/27, 1742/1, 92/45 PLANID 2014007 Planen er vedtatt i Kommunestyret 16.6.15 som sak 46/15 Innenfor reguleringsgrensene er området regulert

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Planen er datert 08.01.2010 Bestemmelsene er datert 08.01.2010, sist endret 15.02.2010 Planen med bestemmelsene

Detaljer

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN

Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Bestemmelser til detaljreguleringsplan 382R DYRMYRSKAUEN Kongsberg kommune 382R Opprinnelig plan 382R-1 Mindre endring avkjørsel, endring kun planbestemmelser 382R-2 Mindre endring byggehøyder 382R-3 Mindre

Detaljer

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune.

MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Forslag til Bestemmelser til detaljert reguleringsplan for: MARIÅS FELT B 16, g/bnr. 21/194, Svelvik kommune. Plankode: 20150005 Sonekode: xx xx Sist revidert 01.07.2015 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.2015

Detaljer

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2.

SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Plan nr. 193 SØRUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL DETALJPLAN VARDEFJELLET, FELT BK2. Bestemmelsene er datert 11.01.2010, sist endret 25.05.2010 Planen med bestemmelsene er vedtatt av

Detaljer

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune

FORSLAG TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R Arsenalet, med seinere endringer I Kongsberg kommune . TIL Bestemmelser til reguleringsplan 340R, med seinere endringer I Kongsberg kommune 340R Bestemmelsene er vedtatt av kommunestyret 10.5.2007 340R-1 Bestemmelsene er foreslått revidert 24.10.2014 1 PLANENS

Detaljer