Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring."

Transkript

1 VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i Det er laget et forslag til detaljregulering av den delen av planen som ennå ikke er utbygget. Intensjonene i opprinnelig regulering videreføres med hensyn til formål, adkomst og bevaring av fornminne, men det er et ønske om høyere utnyttelse og parkering under bakken slik at fellestunet kan bli bilfritt. Ved endringen av reguleringsbestemmelsene i 2005 ble ikke utnyttelsen for konsentrert småhusbebyggelse endret slik som for eneboligene i planen. Det er derfor et sprik mellom hva som er tillatt på området rundt, hva som er tillatt i planområdet etter gjeldende plan, og hva som er ønsket i dag i planområdet. For å belyse dette og gjøre de ulike utnyttelsene litt klarere gjennomgås her de ulike alternativene for utnyttelse. Gjeldene reguleringsplan Gjeldene regulering for foreslått planområde er reguleringsplan for Sander Østre, egengodkjent , revidert og Området som skal reguleres er i dag regulert til boligformål konsentrert småhusbebyggelse, felles tun, felles adkomst, felles lekeområde/bevaring fornminne. Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. Arealet regulert til konsentrert boligbebyggelse innenfor område II på reguleringen fra 1989 er på 1791 m². Reguleringsbestemmelsene fra 1989 og 1992 beregner forholdet mellom feltets areal og bebygd areal til 20%, det skal reserveres 20 m² pr bolig til garasje/carport dersom dette ikke bygges samtidig. Parkeringen kan ifølge en annen bestemmelse ( 5f jfr. 4g) legges til fellesareal. Samtidig er det i 16 Felles parkering: Parkeringsplassene er felles for den konsentrerte småhusbebyggelsen, på kartet merket område II, og i 17 om felles tun at tunene er felles for den bebyggelsen som har adkomst over disse. side 1 av 7

2 Det er på det opprinnelige reguleringsforslaget illustrert 7 boliger på området tilknyttet tunet. Utnyttelsesgraden gir mulighet til å bygge med en grunnflate på 358 m². Dersom det skal trekkes fra 20m² til parkering pr bolig står man igjen med 218 m² til boligene, det vil si en grunnflate på 31m² pr bolig i rekkehus. Det var ikke dette som var illustrert, slik at det må ha vært forutsatt at parkeringen i hovedsak skulle skje på fellesområde tun tilsvarende det som var illustrert på nabotunet i øst. Dette åpner også reguleringsbestemmelsen for, der heter det at garasje og parkering kan legges til fellesareal eller behovet kan dekkes på annen måte som kan godkjennes av planutvalget. I den opprinnelige planbestemmelsene var BYA=16 % for eneboligområdene. Ved revisjonen i 2005 ble dette økt til 24% (ved lave hus 27%), mens den konsentrerte småhusbebyggelsen fremdeles hadde BYA=20%, altså mindre! Dersom utnyttelsesgraden for konsentrert småhusbebyggelse økes tilsvarende som for eneboligene, ville BYA for dette området vært 30%. I område 3 på eksisterende reguleringsplan er det gitt dispensasjon fra utnyttelsesgraden, slik at her er det bygget med BYA=30%. Illustrasjonsplan som viser 2 alternativer i henhold til eksisterende plan. 7 rekkehus med parkering på fellesareal, BYA = 20%. Forslag til regulering Det har tidligere stått en stor låvebygning på Sander Østre. Tiltakshaver ønsker å gjenskape tunet ved å bygge en lavblokk med leiligheter på stedet hvor den opprinnelige låven stod. Det er viktig å få tilbake det tidligere tunrommet ved at det bygges en lavblokk istedenfor de opprinnelige påtenkte rekkehusene, og at parkering legges under bakken. side 2 av 7

3 Kart fra 1949 viser opprinnelig tun med låve/fjøs og drivhus som senere er revet. Den gamle låven med fjøs var 12.5m bred og 27.5 m lang. Illustrasjon tilknyttet reguleringsplan fra 1989, viser en bebygget grunnflate på 645 m² innenfor det nye planområdet. Parkering er ikke løst på tun A da dette ble tatt ut av prosjektet i rekkefølgebestemmelsen. Adkomsten ble senere flyttet fra Kirkeveien til Sandertunet. Utnyttelse i planforslaget Arealet til byggeformål er fremdels på 1,8 daa. Illustrasjonsplanen viser 12 boliger. De nye boligene vil få parkering i kjeller i den nye delen, slik at kjøring på tunet blir begrenset. Det vil dermed ikke bli parkering på fellesarealet. Bebygd areal I planforslaget er grad av utnytting økt til BYA =35% for rekkehus og BYA=40% for lavblokk, slik at BYA over bakken vil bli 690 m², det illustrerte prosjektet (vedlegg 6 8) har 660 m² BYA altså tilnærmet likt de 645 m² som var vist på det opprinnelige prosjektet fra side 3 av 7

4 Forslaget innebærer at parkering under terreng ikke medregnes i BYA, dette for å initiere at mest mulig av parkeringen legges under terreng. Dette er i henholdt beregning av BYA i NS3940, men presiseres fordi det i teknisk forskrift står at parkering skal tas med i BYA for å sikre at arealet kan disponeres. Illustrasjon av utbygging etter nytt planforslag. Grøntområdet rundt gravhaugen blir justert slik at det får en annen form, men beholder størrelsen. Høyder I eksisterende reguleringsplan er høyden 6,0 m til gesims og 8.5 m til møne fra gjennomsnittlig planert terreng. For å legge til rette for økt utnyttelse med en etasje til og økt byggehøyde ved kompakt tre er det foreslått gesimshøyde 7.0 m mønehøyde og 10.5 for rekkehus, og gesimshøyde 10.5m og mønehøyden 14.0m for lavblokk. Laveste gesims for illustrert prosjekt er 8.0m. Parkering Parkering skal foregå på egen grunn. Parkering følger kommunens parkeringsnorm. Det illustrerte prosjektet har 2 p plasser pr bolig. Sykkelparkering er det plass til i kjeller ved heis og på tunet. Solforhold for naboer Naboene i øst har vært svært opptatt av solforholdene på deres eiendom, og det har vært laget sol/skygge studier for dette. Det er kun om ettermiddagen det kommer skygge fra de nye byggene på området rundt. For å vise forskjellen på skyggene fra de nye husene på terrenget i øst ved de ulike forslagene, er det nok å vise sol/skygge på et tidspunkt. Her er sol/skygge illustrert for utbygging etter eksisterende plan og ny plan kl 19 i juni. Standard tidspunktene kl. 12, 15 og 18 ligger vedlagt. side 4 av 7

5 Sol/skygge kl 19 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 19 i juni med nye bygninger Naboene i Sandertunet 62 har vært svært opptatt av solforholdene på sin eiendom, og det har vært utarbeidet flere sol/skygge beregninger for denne eiendommen. Illustrasjonene her viser at solforholdene for uteplassen i vest hos naboene i Sandertunet 62 faktisk er bedre på forslaget til regulering enn det man kan forvente med bebyggelse i henhold til gjeldende regulering. Redusert mønehøyde på rekkehuset i øst gjør ingen endring i solforholdene til Sandertunet 62, men gir mer sol på Sandertunet 64 enn rekkehuset i planforslaget. Konklusjon Eksisterende tun tilhører en av opphavsgårdene i Ski, med historie tilbake til bronsealderen. Det er viktig for tiltakshaver å bevare tunet, og å få tilbake uterommets definisjon som forsvant da den tidligere låven brant. Samtidig har Ski tettsted vokst seg frem til og rundt gården, slik at det er naturlig med en høyere tetthet nå enn tidligere. Endringen medfører mulighet for å få bilene bort fra tunet, slik at hele området Sandertunet kan få styrket sin identitet ved at det sentrale tunet fremstår som et lokalt landemerke i form av et lett gjenkjennelig gårdstun. Den økte utnyttelsen og høyere byggehøyden medfører ikke økte ulemper for naboer i forhold til opprinnelig regulering. Oppegård Jannicken Throndsen side 5 av 7

6 Sol/skygge kl 12 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 12 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 15 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 15 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 18 i juni med nye bygninger Sol/skygge kl 18 i juni med nye bygninger side 6 av 7

7 Sol/skygge kl 12ved solverv med nye bygninger Sol/skygge kl 12 ved solverv med nye bygninger Sol/skygge kl 15 ved solverv med nye bygninger Sol/skygge kl 15 ved solverv med nye bygninger Sol/skygge kl 18ved solverv med nye bygninger Sol/skygge kl 18ved solverv med nye bygninger side 7 av 7

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov.

Planbeskrivelse. Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov. 1 Planbeskrivelse Prestegårdshagen i Hof kommune. Illustrasjon: Plankart utarbeidet etter gjeldende planlov. 2 INNHOLD 1. PRESTEGÅRDSHAGEN 1.1 BAKGRUNNEN FOR TILTAKET 1.2 PROSJEKTET 1.3 AVGRENSNING 1.4

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015

INNKOMNE MERKNADER (PLANFORSLAG LYREN) MARS. 2015 MERKNADER ETTER OFFENTLIG ETTERSYN INNKOMMEN MERKNAD NR. 1 06.10.2014 6. oktober 2014 Merknad fra beboere i Lyren 15, 19, 23, 27 og 29 ved Berit R. Halvorsen, Lyren 27, 2316 Hamar INNKOMMEN MERKNAD NR.

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Fram Ingeniørkontor AS

Fram Ingeniørkontor AS Postboks 4814 Nydalen 0484 Oslo 9. Januar 2015 Nesodden kommune Postboks 123 1451 Nesoddtangen SØKNAD OM DISPENSASJON VEDRØRENDE PLANKRAV for oppføring av bolig - gnr 2/bnr 113 Nesodden kommune Øvreveien

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/13135-18 PLN 2346P 69446/10 02.12.2010 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

Skjervøy kommune Skjervøy kommune

Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune Skjervøy kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref: Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2011/343-11 35348/2011 L12 23.09.2011 Reguleringsplan"Ratamajordet"

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013.

PLANBESKRIVELSE. Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013. 1 PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan for byggeområde BB1 i Områdereguleringsplan for Drognesjodet, Nes kommune. 07.05.2013. OPPSTARTSPROSESS. Tiltakshaver. Nordbohus Romerike AS, v/bjørn Martin Akre.

Detaljer

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID:

DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: Saksframlegg Arkivsak: 11/2083-31 Sakstittel: DETALJREGULERING AV RANDABERG SENTRUM DELFELT S5-1. GANGSBEHANDLING PLANID: 2014001 K-kode: PLAN 2014001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR BRANDBU SENTRUM NORD-ØSTRE DEL PLANBESKRIVELSE Gran kommune 12.02.2010 Innhold Bakgrunn og formål for planleggingen... - 3 - Innledning... - 3 - Planområdet... - 3 - Planavgrensning...

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG

Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Arkivsak: 10/2851-13 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 41/104 BEHANDLING AV KLAGE PÅ INNVILGET DISPENSASJON FRA REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OPPFØRING AV TOMANNSBOLIG Bjørn Tore Borge Innstilling:

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Juridisk avdeling Juridisk avdeling Asker kommune Postboks 353 1372 Asker Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: S06/165 16.02.2010 2010/4130 FM-J Henrik Liane Johansen 06.01.2011 VEDTAK I KLAGESAK OM REGULERINGSPLAN

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget

KLAGE OVER PLAN- OG BYGNINGSETATENS RAMMETILLATELSE. Byggesak- innstilling til bydelsutvalget Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Bydel Vestre Aker Sørkedalsveien 150 B 0754 OSLO Date:18.09.2014 Deres ref: Byggeplass: g:fp::ifs(:ia;1:is(il1r (i(;l1e3ii) /9 35Ili3 ;l2sf3 Saksbeh: Murtaza Hussain

Detaljer

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr

Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. Arealplansjef : 200605090 : O: : L12-57 : Ingvild Kjosavik : Marco Zanussi Behandles av: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling - 1. gangsbehandling

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer