Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 PLANBESKRIVELSE. Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre."

Transkript

1 PLANBESKRIVELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune 1.0 Planområdets avgrensning Planen grenser mot eksisterende boliger og Kirkeveien i nord, mot våningshuset på Sander Østre i vest og mot boligfeltet Sandertunet i syd og øst. 2.0 BAKGRUNN Tiltakshaver, som også er grunneier, ønsker å detaljregulere den gjenværende delen av det avsatte boligområdet på Sander Østre etter Planlovens Kunngjøring om igangsatt detaljregulering ble varslet naboer og andre berørte parter i brev av Oppstart av reguleringsarbeid ble annonsert i Østlandets Blad den Orientering om oppstart ble side av

2 også lagt ut på kommunene hjemmeside. Saken ble lagt frem etter Pbl 12-8 for kommunen i møte Hva utløser planbehov Det er et krav om samlet plan for feltet i eksisterende reguleringsplan, sammen med endret plan og bygningslov og et ønske om en høyere utnyttelse enn på opprinnelig regulering, medfører dette at området må reguleres på nytt. Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i I planen er det et rekkefølgekrav om at rekkehus på tun A ikke kan oppføres så lenge det tilhører jordbruksareal til eiendommen. Dette kravet ble utelatt i revisjonen i 1992, og er nå frafalt av landbruksmyndighetene. 2.2 Intensjonen med planforslaget Intensjonene i opprinnelig regulering videreføres med hensyn til formål, adkomst og bevaring av fornminne. Opprinnelig ide med reguleringen ar at hvert enkelt tun skulle ha sin egen identitet, dette videreføres nå ved at det opprinnelige tunet får et eget uttrykk knyttet til gården. Det har tidligere stått en stor låvebygning på Sander Østre. Tiltakshaver ønsker å gjenskape tunet ved å bygge en lavblokk med leiligheter på stedet hvor den opprinnelige låven stod. Det er viktig å få tilbake det tidligere tunrommet ved at det bygges en lavblokk istedenfor de opprinnelige påtenkte rekkehusene, og at parkering i hovedsak legges under bakken slik at tunet bevares som et uteoppholdsareal. 2.3 Hovedpunkter i planforslaget 12 boliger i lavblokk og rekkehus med felles tun. Bilkjøring begrenses på tunet til å gjelde eksisterende boliger. Parkering under bakken. Høydebestemmelser legger til rette for bygging i kompakt tre. Restaurere og sikre gravhaug i samråd med arkeologisk fagmyndighet i Akershus fylkeskommune. Universelt utformede uteområder Arealbruk Planområdet er på tilsammen 4,3 dekar. Innenfor planområdet planlegges 1.8 daa benyttet til boligformål, 1.0 daa til felles lekeplass og 1.4 daa til felles gatetun og felles adkomstvei. Bebyggelse Planforslaget består av detaljplan med illustrasjonsplan for 12 boliger. En bolig blir revet (sveiserbolig). Planen åpner for en bebyggelse på inntil 690 m² bebygd areal over terreng. Det skal legges til rette for at alle boligene kan bygges i kompakt tre. Alle boliger i lavblokk vil bli universelt utformet, og alle boliger i rekkehus kan få livsløpsstandard. Grad av utnytting og høyder På Sander Østre er det etter eksisterende regulering mulig å bygge inntil 20% av tomtens areal, noe som ville gitt en BYA på 358 m² m² parkering lagt til felles arealet. Dette er i side av

3 planforslaget økt til BYA =35% for rekkehus og 40% for lavblokk (men uten at fellesarealet benyttes til parkering). Til orientering så er det gitt dispensasjon fra opprinnelig utnyttelsesgrad på BYA 20% for utbyggingen på felt III, her er BYA=30%. Forslaget innebærer at parkering under terreng ikke medregnes i BYA, dette for å initiere at mest mulig av parkeringen legges under terreng. Det er laget en egen vurdering av utnyttelsesgrad og høyder, vedlegg 4. I eksisterende reguleringsplan er høyden 6,0 m til gesims og 8.5 m til møne fra gjennomsnittlig planert terreng. Etter møte med naboer ble byggeområdet delt i to slik at område for rekkehus nå har lavere høyde enn området forlavblokk. Foreslåtte høyder for nytt rekkehus er 7.0m til gesims og 10.5m til mønet. For å legge til rette for økt utnyttelse med en etasje til og økt byggehøyde ved kompakt tre er foreslått gesimshøyde 10.5m og mønehøyde 14.0m for lavblokken. Da er gesimshøyde regnet fra høyeste illustrerte gesims på arker og i overkant av balkong- utsparringer i takflate. Parkering Parkering skal foregå på egen grunn. Parkering følger kommunens parkeringsnorm. Det illustrerte prosjektet har 2 p-plasser pr bolig, inkludert 4 plasser til eksisterende boliger rundt tunet. Naboene ønsket ikke denne muligheten, slik at det er nå laget et forslag hvor dette arealet benyttes til sykkelparkering. Bevaring av fornminner og grøntstruktur I reguleringsplanen for Sander Østre er det lagt inn en felles grønt areal i form av en stripe fra felles grøntområde på gnr. 132 bnr. 284 til grøntområdet ved gravhaug i nordøst. Formålet med denne er å sikre beboerne tilgang til skiløype fra Sandertunet til LNF området nord for Kirkeveien. Stripen opprettholdes som felles grønt i reguleringsforslaget, men grunnet endringer i planloven vil den nå bli regulert til Bebyggelse og anlegg, felles lekeplass. Grensen for det grønne fellesområdet blir noen endret som følge av at sveiserboligen foreslås revet, og nytt bygg settes opp lenger fra grensen til eksisterende bolig i Kirkeveien 27b. Endringen medfører at det grønne arealet forblir like stort men får en enklere form. side av

4 Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 Fornminnet som ligger innenfor Bebyggelse og anlegg, felles lekeplass vil bli regulert med en Sikringssone, båndlegging etter lov om kulturminner. 3.0 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 3.1 Statlige planretningslinjer og statlige planbestemmelser Planforslaget berøres ikke av statlige planretningslinjer eller statlige planbestemmelser. Forslaget omfatter et område som er fredet etter lov om kulturminner. 3.2 Rikspolitiske retningslinjer (RPR) og bestemmelser (RPB) Planforslaget berøres av rikspolitiske retningslinjer for barn og unge. 3.3 Regionale føringer Regionale føringer berører ikke planforslaget direkte, men føringer i Samordnet areal- og transportstrategi for Oslo regionen medfører at det bør være en høy utnyttelse av denne eiendommen som ligger så nær trafikk knutepunktet Ski stasjon. 3.4 Føringer i kommuneplanens arealdel Området som foreslås regulert til boligformål er avsatt til fremtidig boligområde på kommuneplan for Ski 2007 til Det ligger utenfor området som skal utredes for områderegulering av Ski sentrum. hƚɛŷŝƚƚăǀŭžŵŵƶŷğɖůăŷğŷɛăƌğăůěğů ϮϬϭϭͲϮϬϮϮ WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŵĂƌŬĞƌƚŵĞĚƐŽƌƚƌŝŶŐ I kommuneplanen er det lagt inn en vernesone H570-3 bevaring kulturmiljø for bevaring av gammelt veifar gjennom eksisterende sveiserbolig. I følge kart over kulturminner ligger dette veifaret nord for sveiserboligen. Planforslaget vil ikke berøre veifaret der det faktisk ligger. side ϰav ϭϭ

5 Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 hƚɛŷŝƚƚăǀŭăƌƚžǀğƌŭƶůƚƶƌŵŝŷŷğƌĩƌăŭžŵŵƶŷğŷɛŭăƌƚɖžƌƚăů,ğƌğƌőăŵŵğůƚǀğŝĩăƌŝŷŷƚğőŷğƚϯŵ ŶŽƌĚĨŽƌĞŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƐǀĞŝƐĞƌďŽůŝŐ ŝŭŭğőũğŷŷžŵěğŷɛůŝŭɛžŵɖċŭžŵŵƶŷğɖůăŷŭăƌƚğƚ 3.5 Gjeldene reguleringsplaner Gjeldene regulering for foreslått planområde er reguleringsplan for Sander Østre, egengodkjent , revidert og Området som skal reguleres er i dag regulert til boligformål konsentrert småhusbebyggelse, felles tun, felles adkomst, felles lekeområde/bevaring fornminne. Gjeldene reguleringsformål for tilgrensende områder er: Boligformål frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse, offentlig vei, felles grønt/lekeområde med båndleggingssone rundt fornminnet. ŬƐŝƐƚĞƌĞŶĚĞƌĞŐƵůĞƌŝŶŐƐƉůĂŶ WůĂŶŽŵƌĊĚĞƚŵĂƌŬĞƌƚŵĞĚƐŽƌƚƌŝŶŐ 3.6 Konsekvensutredning Planforslaget kommer ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger 3 og 4. side ϱav ϭϭ

6 4.0 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 4.1 Beliggenhet, størrelse og bruk Planområdet har adresse Kirkeveien 25, 1400 Ski, men vil benytte tidligere regulert adkomst fra Sandertunet. Planområdet er på 4,3 dekar. Dagens bruk av området er lager i tidligere driftsbygning, nedrast potekjeller i gravhaug og bolig i tidligere sveiserbolig. 4.2 Planfaglige tema i relasjon til eksisterende forhold a. Risiko og sårbarhet Det er utarbeidet en risiko og sårbarhetsanalyse for planen, vedlegg 5. Det foreligger to potensielt farlige situasjoner knyttet til anleggsperioden (anleggstrafikk og kraner), og ulykker mellom gående og kjørende ved trafikk på tunet. b. Universell utforming Alle boliger i lavblokk vil bli universelt utformet. Dette er også et krav til boliger i 3 etasjer med felles inngang i teknisk forskrift TEK-10. Uteområdets relativt flate topografi sammen med den planlagte parkeringen under terreng medfører at den største delen av felles uteareal blir universelt utformet. Det vil bli heis fra parkeringskjeller til tun og boliger i lavblokk. Boliger i rekkehus vil få livsløpsstandard, det vil si at bad, kjøkken og oppholdsrom er lokalisert på inngangsplanet og dimensjonert slik at det er mulig å benytte denne etasjen for en person med nedsatt førighet, men resten av huset vil ikke være tilgjengelig for rullestol. c. Barn og unge Det er et svært godt tilbud for barn og unge som ønsker å drive med idrett og friluftsliv. Det ligger en balløkke rett syd for området og det er utendørs idrettsanlegg for ballspill ca 100 m lenger øst i Sanderveien. Tilstøtende naturområde nord for Kirkeveien har turvei og skiløyper inn i marka ved Rullestad. Det vil bli opparbeidet sandlekeplass innenfor gatetunet eller på flaten over parkeringsanlegg under bakken. Det vil bli opparbeidet lekeplass for litt større barn på området avsatt til felles lek. d. Estetikk og byggeskikk Eksisterende tun tilhører en av opphavsgårdene i Ski, med historie tilbake til bronsealderen. I dag er tunet omkranset av to gravhauger, et hovedhus fra 1830, stabbur, latrine, sveiserbolig med lager fra ca 1900, driftsbygning fra 1965 og to boliger fra 1930 tallet. side av

7 Sander Østre, detaljregulering boliger, planbeskrivelse Vedlegg 3 Flyfoto fra 2008 fra Ski kommunes kartportal Det er viktig for tiltakshaver å bevare tunet, og å få tilbake uterommets definisjon som forsvant da den tidligere låven brant og ble erstattet med den langt mindre driftsbygningen som er på stedet i dag. Samtidig har Ski tettsted vokst seg frem til og rundt gården, slik at det er naturlig med en høyere tetthet nå enn tidligere. Høyere utnyttelse er også et ønske fra overordnede myndigheter fordi arealet er så sentrumsnært. De nye byggene bør ha saltak og være tilknyttet de eksisterende i form og materialer, men de må komplettere eksisterende bygg - ikke kopiere dem. Flyfoto av Sander Østre fra 1955 viser tidligere låvebygning e. Verneinteresser Det har vært foretatt arkeologiske undersøkelser av området i august Det ble ikke gjort funn utover de allerede registrerte (og i reguleringsplan båndlagte) gravhaugene. Se vedlegg 14. Endret grense rundt grøntområdet vil ikke påvirke opplevelsen av fornminnet eller bevaring av dette. side ϳav ϭϭ

8 I kommuneplanen er det lagt inn en vernegrense H570-3 bevaring kulturmiljø for bevaring av gammelt veifar gjennom eksisterende sveiserbolig. I følge kart over kulturminner ligger dette veifaret nord for sveiserboligen, hvor det svinger rundt gravhaugen og inn på tunet. Riving av sveiserboligen og bygging av nytt rekkehus lenger syd vil synliggjøre dette veifaret på en bedre måte. Veifaret er ikke nevnt i den arkeologiske rapporten. f. Stedsutvikling Ski kommune har definert dette området til å være utenfor sentrum, men innenfor det området hvor det skal bygges relativt tett. Rent lokalt er det ønskelig for tiltakshaver å utvikle Sander Østre til et tun som kan benyttes som et gatetun for de tilstøtende boligene samtidig som bygningenes størrelse definerer dette som et rom. Endringen medfører mulighet for å få bilene bort fra tunet, slik at hele området Sandertunet kan få styrket sin identitet ved at det sentrale tunet fremstår som et lokalt landemerke i form av et gjenkjennelig gårdstun. g. Trafikk og miljø Kjøreatkomst, tilknytning til overordnet vegnett Planområdet ligger i en blindvei som kun betjener boligene rundt tunet. Blindveien munner ut i Sandertunet som er en boligvei med lav fartsgrense. Veien er foreslått regulert 6m bred, inkludert grøfter, slik som på opprinnelig reguleringsplan. Det er ikke mye biltrafikk i planområdet, men trafikken på Kirkeveien kan påvirke området med medfølgende støy og CO2 utslipp. Gang- og sykkel atkomster Det er gang adkomst til skoler, kollektivtransport og service i Ski sentrum. Kollektivtransport Området ligger svært godt til rette for bruk av kollektiv transport og gang/sykkel. Nærmeste knutepunkt for kollektiv transport er jernbanestasjonen i Ski, hvor det går både lokale og regionale tog, samt lokale busser fra busstasjonen samme sted. Stasjonen/trafikk knutepunktet ligger 1 km fra planområdet. Vann- og avløp Området har vanntilførsel fra ledning i Sandertunet. Avløpsvannet føres også til ledning i Sandertunet. Det er nok kapasitet for brannvann i området. Kummer med brannvann må prosjekteres samtidig med felles adkomst og bygg. Overvann tas hånd om på egen grunn. 5.0 KONSEKVENSER AV FORSLAGET Konsekvenser for naboer Bygging av nye boliger på tunet vil medføre noe skygge på naboeiendommer, men ikke mer enn ved dagens regulering, og forbedret mikroklima syd for nybyggene. Det er laget sol/skygge illustrasjoner som ble vedlagt varsel til naboer. I dag er det mest skygge fra store side av

9 trær på eiendommen. Skygger fra de ulike byggehøydene i eksisterende og ny plan er vist i vedlegg 4. Konsekvenser for natur og miljø Det vil bli noe CO2 utslipp fra oppvarming og transport til og fra boliger. Ved bruk av kompakt tre vil byggene ha et negativt CO2 regnskap, og behovet for ventilasjonssystem vil bli redusert pga ingen avgassing innendørs fra bygningsmaterialer og materialets evne til å oppta og avgi luftfuktighet. Samfunnsmessige konsekvenser Området er et etablert felt og omfattes derfor ikke av boligbyggeprogrammet. Planen vil åpne for bygging av universelt utformede boliger, noe det ikke er innenfor boligområdet Sandertunet i dag. 6.0 SAMRÅD- OG MEDVIRKNINGSPROSESS Det har vært kontakt med berørte grunneiere og myndigheter ved varselsbrev, vedlegg 8. Naboer, gjenboere og velforening ble invitert til et informasjonsmøte Sammendrag av innkomne innspill og hvordan de er ivaretatt Kopi og sammendrag med kommentarer til alle innkomne merknader finnes i vedlegg 10. Akershus fylkeskommune har kommet med en merknad hvor det ble krevet arkeologiske undersøkelser av planområdet. Dette ble utført sommeren 2010 uten funn innenfor byggeog anleggsområdet av planen. Oppegård Jannicken Throndsen VEDLEGG 1. Reguleringskart 1:500, 3 eks med underlagskart og 1 eks uten. 2. Forslag til reguleringsbestemmelser 3. Planbeskrivelse 4. Vedlegg til planbeskrivelse: Utredning om utnyttelse og solforhold 5. ROS analyse 6. Illustrasjonsplan 7. Terrengsnitt med illustrasjonsprosjekt 8. 3d modell med illustrasjonsprosjekt 9. Annonse igangsatt regulering Østlandets blad 10.a. Kopi av varslingsbrev til berørte grunneiere b. Adressatliste grunneiere c. Kopi av varslingsbrev til andre berørte/myndigheter mv. side av

10 d. Adressatliste andre berørte/myndigheter 11.a. Invitasjon til møte med naboer b. Referat fra møte med naboer a. Merknadskart b. Kopi av innkomne merknader c. Oppsummering av merknader med forslagstillers kommentarer 13. Kopi av referat fra oppstartmøte 14. Arkeologisk rapport Aksiometri av tunet sett fra nordvest kl 12 i mars, høyeste utnyttelse med ønsket høyde på byggene. side av

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA

DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA Jessheim, 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR MELLEBERG, MAURA NANNESTAD KOMMUNE Plankart er datert 27.05.2013 Reguleringsbestemmelser er datert 27.05.2013 INNHOLD 1. BAKGRUNN... 1 1.1. Beliggenhet,

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238

Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL. Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune. Plan-ID 1-238 Planbeskrivelse FOSSLIVEGEN 14-18 GNR/BNR 100/51, STJØRDAL Reguleringsplan for Fosslivegen 14-18 Stjørdal kommune Plan-ID 1-238 Tiltakshaver: Stjørdal kommune Forslagsstiller: Dato: 12.01.2015 1. BAKGRUNN

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4

1 BAKGRUNN 2 2 DAGENS FORHOLD 2. 2.1 Beliggenhet og dagens bruk 2 2.2 Planområdet og forholdet til tilliggende arealer 4 111111 1 llil I 0 2 C 5 D 109057 Go,;j.;k 2010/10695-35 ANKO PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Forslagsstillers planbeskrivelse:lunderød terrasse Utarbeidet av : Forslagsstiller: Bravebygg AS Konsulent:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST

INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST INNSPILL TIL KOMMUNEPLAN FOR SKI/ KOMMUNEDELPLAN SKI SENTRUM: SKI BYDEL ØST Illustrasjon av mulig ny adkomst til Ellingsrud industriområde fra Drømtorpveien. Kjeppestadveien og jernbanen går over kulverten.

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune.

Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. May-Britt og Rolf Nelson Forslag til reguleringsplan for Brentåsen boligområde. Del av gnr. 21 bnr. 1 i Svelvik kommune. PlanID: 071120120002 Beskrivelse Sætre 11. juni 2014 Konsulent: Siv.ing. Gjermund

Detaljer

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse

KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse KROKSTAD SENTEROMRÅDE Reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning Forslagsstillers beskrivelse Forslagsstiller: SK Buskerud AS og SK Krokstad AS v/ Steen& Strøm Norge AS Konsulenter: NCM Donaldsons

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune

PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune PLANBESKRIVELSE FOR MOSSEVEIEN 63 65 1/18 1.0 Bakgrunn PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Mosseveien 63 65 Fredrikstad kommune Planforslaget er utarbeidet av arkitektene as på vegne av grunneier, Seut

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse

Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse 1 Detaljert reguleringsplan for Strømbu gnr/bnr 92/61 m. fl. Øvre Eiker kommune Forslag til planbeskrivelse Dato: 10.07.2015 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning...4 1.1 Forslagsstiller...4 1.2 Eiendoms-

Detaljer

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.

Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx. Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09. Gordsenteret, Gol Sentrum Reguleringsplan for Gnr. 25, Bnr. 86 M.Fl. Plannr. P xxxxxxxx Forslagstillers Planbeskrivelse Datert: 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 4 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL.

SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. SAKSPROTOKOLL - PLAN 3012 - REGULERINGSPLAN FOR ASALHEIM II - 69/53 MFL. Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 12.03.2015, saksnr. 35/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kommunestyret

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune

PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune Revisjon 20.04.2015 PLANBESKRIVELSE Forslag til detaljreguleringsplan for gamle Vestbygda Skole - Spikkestad sentrum - Røyken kommune (gnr/bnr: 6/20, 85/72, mindre del av 6/48, samt tilliggende veiareal)

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20

REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR PANS VEG 20 1. Bakgrunn Dream AS er grunneier av Pans veg 20. Eiendommen ligger på Heistad og har tidligere vært i bruk som skole og forsamlingslokale. Dream AS har

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne

Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne Detaljreguleringsplan Jernbanebrygga, Felt B3, Fredrikstad kommu ne PLAN ID: 01061097 PLANBESKRIVELSE 05.06.2015 1. Sammendrag ROM Eiendom AS ønsker å tilrettelegge for utbygging av Jernbanebrygga felt

Detaljer

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS.

1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på vegne av Trysilhus Areal AS. Vestby kommune Vangtunet Detaljregulering Planbeskrivelse Forslagstillers forslag: 21.06.2012 1. Innledning og formål INNLEDNING Planforslaget er utarbeidet av Hindhamar AS Landskapsarkitekter MNLA på

Detaljer