DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT"

Transkript

1 DT KNGLIG FRNYINGS-, ADMINISTRASJNS- G KIRKDPARTMNT FTA Surveillane Authrity Steven Verhulst Rue Belliard 5 4 Brüssels Deres ref. Vär ref. Dat 762/626 2/42 / p. J2 ( 2- Cmplaint against Nrway nerning die award f a ntrat fr waste lletin servies by the Muniipality f sl Further t yur letter dated 4 April 22 where the Nrwegian Gvernment is invited t submit infrmatin nerning a ntrat fr waste lletin servies by the Muniipality f sl awarded in the perid Please find attahed the infrmatin requested, inluding a judgment by the Nrwegian Supreme Curt nerning an award f a ntrat fr waste lletin servies in the relevant perid. Fr yur nveniene, please find a link t the relevant natinal legislatin: Unfrtunately, n nglish translatin is available. Sinerely Yurs, Mnia Auberg (e.f.)^ ~~ThJ /7 Deputy Diretr General W^jß rhj^ö Tr-IngeHarb Senir advisr Pstadresse Kntradresse Telefn Knkurranseplitisk Saksbehandler Pstbks 84 Dep Akersg avdeling Tr-IngeHarb N- SL rg.nr. Telefaks

2 INNKMMt, NRGS HYSTRTT Den. desember 2 ble det av Hayesteretts ankeutvalg bestäende av dmmerne Tjmsland, Webster g Bull i HR-2-22-U, (sak nr. 2/657), sivil sak, anke ver drn: Bentzen Transprt AS (advkat Are Hunskaar) mt sl kmmune truffet slik BSLUTNING: (Kmmuneadvkaten i sl v/advkat Bdil Kristine fstmselingen) Bentzen Transprt AS har erkltert anke ver Brgarting lagmannsretts drn. juli 2 i sak nr ASD-BRG/2 mt sl kmmune. Hyesteretts ankeutvalg firmer enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken blir fremmet fr Hyesterett, jf. tvistelven -4. Anken tillates derfr ikke fremmet. Ankemtp arten har pästätt seg tilkjent sakskstnader med 28 8 krner. Prsessfullmektigen har ikke spesifisert kravet pä en slik mate at det tilfredstiller de innhldsmessige krav til en kstnadsppgave, jf. tvistelven 2-5 tredje ledd. tter samme bestemmelse fjerde ledd kan det, i saker sm avgjres uten muntlig frhandling, ikke erstattes salserutgifter med mer enn 5 krner uten at kstnadsppgave er inngitt. Bestemmelsen var ny i tvistelven, men mä nä anses vel kjent, jf. Hayesteretts ankeutvalgs beslutning 27. juli 29 i HR U. Utvalget setter derfr belpet til 5 krner. Anken tillates ikke fremmet. SLUTNING : I sakskstnader fr Hayesterett betaler Bentzen Transprt AS til sl kmmune 5 - femtentusen - krner innen 2 - t - uker fra frkynnelsen av beslutningen. Bergljt Webster Steinar Tjmsland Henrik Bull (sign.) (sign.)../. _ (sign.) Riktig utskrifb

3 s! Kmmune Renvasjnsetaten Ansv.: Kpi: Beh.: JUL 2 [(VMieeKfVrtl mellm sl kmmune, Renvasjnsetaten rganisasjnsnummer heretter kalt ppdragsgiver g RenNrge AS rganisasjnsnummer heretter kalt ppdragstaker i fellesskap benevnt Partene m innsainling, transprt g levering av avfall i mräde BgC Kntrakt-innsamling g t^ii prt av hushldningsavfall Side av ppdragstakeis Signatur: \ /\ ppdragsgivers signature

4 Fr dette kntraktsfrhld gjeldei* Nrsk Standard (NS) 94,. utgave januar 22, Alminiielige kntraktsbestemmelser m innsamling g transprt av hushldningsavfah med nedenstäende endringer g suppleringer.. Kntrakten. Definisjner NS94pimkt2utgär,.2 Kntraktsdkumenter NS 94 punkt utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Kntrakten bestär av flgende dkumenter: a) Dette kntraktsfrmular b) - pst av. juli 28 kl. 8:57 ) Revidert tilbud av. juli 28 d) Referat fra frhandlingsmter av 26. juni 28 e) ppdragsgivers n tat av 2., 2. g 6. juni 28 til tilbydere f) ppdragsgivers knkurransegrunnlag av 22, mai 28 g) ppdragstakers tilbud av 2. juni 28 h) NS 94,. utgave januar 22 Ved mtstrid gjelder dkumentene i vennevnte rekkfelge. Fr vrig gjelder yngre bestemmelser fran eldre bestemmelser. Spesielle bestemmelser gjelder fran generelle bestemmelser. 2. Partenes representanter g fullmaktsfrhld Hver av Partene skal peke ut en persn sni representerer dem. Utskiiuiing av representanten skal varsles skriftlig. Representant fr ppdrags giver: Representant fr ppdragstaker: Navn: Tne mblem Navn: Svein Serensen Adresse: P.B. 45 Nydaln, 44 sl Adresse: P.B. 2,26 Frgner Telefn: Telefn: / Telefaks: Telefaks: pst: -pst: Partenes representantr liar ruflmakt til ä pptre pä vegne av Partene i alle sprsmäl sm angär Kntrakten, g sm er ndvendige fr ä gjennmfre ppdraget uten undvendige pphld. ndringsrdre fra ppdragsgiver g anmdning m endring fra ppdragstaker skal undertegnes pä virksmhetenes direktöiiiivä. Kntrakt- innsamüng g tr/iubit av husbldningsavfall Side 2 av ppdrags takers signatur: \ ppdragsgivers Signatur:

5 Partenes representanter skal beherske nrsk, svensk eller dansk spräk. ppdragstaker, eller den sm pptrer pä dennes vegne, plikter ä sette seg inn i ppdragsgivers generelle fullmaktsfrhid. 2.2 Varsling Varsel, krav eller andre meddelelser etter Kntrakten skal vsere skriftlig g sendes partenes representanter. Dersm saken haster kan e- pst benyttes, Kpi av e- pst skal ettersendes via rdinal pstgang. Varsel sm er innfört i referat eller prtkllfi*amerte mellm Partene, i ppdragsgivers elektrniske datasystem, eller sendt per e- pst regnes sm et skriftlig varsel.. Kntraktsmter NS 94 punkt 4.2 utgar g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragstaker g ppdragsgiver kan kreve at det avhldes peridiske driftsmerter i Kntraktens gjennmfringsperide. ppdragsgiver skal kalle inn, g utarbeide agenda sm sendes ppdragstaker innen mstet avhldes. ppdragstaker g ppdragsgiver kan kreve at partene mtes minst en gang per är fr ä gjeiinmgä kntraktsgrunnlaget g sammenligne dette med de faktiske frhld. Faktiske endringer skal m nsdvendig medfsre en endring av Kntraktens bestemmelser. ppdragstaker g ppdragsgiver kan kreve at det avhldes mter mellm Partene frut fr Kntraktens ppstart. Det skal skrives referal fra alle meter sm avhldes mellm Partene 4. Samarbeidsplikt g infrmasjnsplikt NS 94 punkt 5 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Partene skal samarbeide ljalt ved gjennmfaringen av Kntrakten. ppdragstaker skal sammen med ppdragsgiver arbeide fr kt gjenvmning av materialer fra avfallet i träd med kmniunens avfallsplan g samtidig bidra til utvikling av rasjnelle g kstnadseffektive innsamlingsrutiner. Partene skal underrette hverandre m frhld sm er, eller antas ä veere av betydning fr den armen Part, g i ruadvendig ntstrekning sende hverandre kpier av referater, krrespndanse g annet materiale sm er, eller antas a veere av betydning fr den annen Part. Alle Kntrakt- innsamlinggtianswit av hushldningsavfall - Side av ppdragstakers Signatur: A ppdragsgivers Signatur:

6 meddelelser etter, punktum skal sendes Partenes representanter, se dette Kntraktsfrmular punkt 2, ppdragstaker har taushetsplikt i henhld til bestemmelsene i lv av. februar 967 m behandlingsmäten i frvaltningssaker. ppdraget gjelder iniisamling, transprt g levering av avfall til mttaks/srterings/behandlingsanlegg. ppdraget er neermere beskrevet i ppdragsgivers knkuitansegrunnlag. Avfallsinnhentingen skal fretas i mrädet B g C. Dersm det etableres mlastmngsplass fr aviall i sl kmmune mfatter ppdraget mlastning av avfallet far levering til mttaks/srterings/behandlingsanlegg, 7. Abnnements g ruteversikt NS 94 punkt 7 utgär. 8. Bruk av underppdragstaker NS 94 punkt. gjelder fallt ut. NS 94 punkt.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragsgiver skal skriftlig gdkjemie valg av underppdragstaker. Underppdragstaker skal fremlegge gyldige skatteattester g HMS-egenerkl gering, ppdragsgiver kan nekte ä gdkjenne underppdragstaker dersm det freligger saldig grunii. Slik nektelse skal meddeles ppdragstaker uten ugrunnet pphld. Dersm gdkjent und erpp drags taker ikke gjennmfsrer ppdraget i henhld til Kntraktens bestenimelser, kan ppdragsgiver tilbakekalle gdkjenningen med umiddelbar virkning. Dersm gdkjenningen tilbakekalles har ppdragstaker selv umiddelbart ansvatet fr gjeiinmferingen av den aktuelle kntraktsfrpliktelsen, inntil denne eventuelt verfres til en annen uuderppdragstaker. Slik ny verfring er avhengig av ppdragsgivers gdkjennelse elter bestemmelsene i frste avsnitt. 9. Utstyr g kjrety NS 94 punkt 2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: JL. : Kntrakt- innsamling g \mft\hit av hushldningsavfall Side 4 av ppd rags takers Signatur: / \ ppdragsgivers Signatur:

7 Partene har et gjensidig ansvar fr ä päse at det er samsvar mellm det utstyr, sm leveres av ppdragsgiver, g det utstyr, sm bmkes av ppdragstaker. ppdragsgiver er ansvarlig fr at alte abnnenter har nsdvendige ppsamlingsenheter. Utskiftning av slikt utstyr sm er nödvendig pä grunn av nrmal slitasje, skal frestas av ppdragsgiver. Skade pä behldere g annet utstyr i abnnentens besittelse skal dekkes av ppdragsgiver med mindre skaden skyldes uaktsm eller frsettelig händtering fra ppdragstaker eller ppdragstakers underleverandr, ppdragstaker hlder ndvendig kjretey g utstyr fr innsamling av avfall g tilhrende ppgaver. ppdragstaker skal päse at kjeiretey g utstyr er tilpasset det utstyr, sm er innkjöpt g utplassert hs abnnenten i kntraktsmrädet. Kjretöyet skal gsa veere tilpasset vegnettets baereevne, bredde g beskaffenhet fr vrig, g andre lkale frhld sm er av betydaing fr utferelse av innsamlingsarbeidet. ppdragsgiver skal gdkjenne valg av kjrety. Dersm ppdragsgiver kjper inn utstyr, skal ppdragsgiver ta ppdragstaker med pä räd. Dette skal sikre at innkjpet i störst mulig grad tilpasses ppdragstakers kjöiety g evrig utstyr. Dersm ppdragsgiver kjper inn utstyr sm medfrer ufrutsette merkstnader fr ppdragstaker, skal merkstnadene gdtgjres, ppdragstaker gis eventuelt anledning til ä tre ut av avtalefrhldet mt erstatning. Dersm ppdragstaker kjeper kjrety g utstyr i kntraktsperiden, skal ppdragstaker ta ppdragsgiver med pä räd. ppdragsgiver skal gdkjenne kjsrety g utstyr slik at det kan tilpasses fremtidige avfallslsninger. Nytt dieseldrevet kjsretsy skal ha partikkelfilter. ppdragstaker skal päse at kjretßy, päbygg g annet utstyr til enhver tid er i frskriftsmessig stand, ppdragstakers valg av kjörety, päbygg g annet utstyr skal til fredsstille vanlige krav til arbeidsmiljö g skal gdkjennes av ppdragsgiver, ppdragstaker skal sarge fr tilstrekkelig reservemateriell til enhver tid, slik at arbeidet kan utfres sm frutsatt.. Fremdrift. ppstart g varighet NS 94 punkt 27 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Denne Kntrakten gjelder fra g med det tidspunkt den er undertegnet av begge Parter, g frem til g med.9.24 ppstartsdat fr avfallsimisamlingen er a...29 fr C mrädet g a..5.2 fr B mrädet. ppdragsgiver har psjn pä ä frlenge Kntrakten pä uendrde vilkät* med inntil t är, fr ett Ar ad gangen (+ är). Dersm ppdragsgiver vil benytte seg av sin psjnsrett skal dette - -4 varsles ppdragstaker skriftlig senest 2 mäneder fr psjnen benyttes, ppdragstakers Signatur: / \ ^ ppdragsgivets Signatur:

8 NÄr Kntrakten pphßfrer skal ppdragstaker tilbakelevere til ppdragsgiver alt freliggende materiale knyttet til utferelsen av ppdraget,.2 Fremdriftsplan ppdragstaker skal utarbeide en fremdriftsplan/mbiliseringsplan fr periden frut fr Kntraktens ppstartsdat. Planen skal vise hvrdan milepsler verhldes.. ndringer i kntraktsperiden. ndringer NS 94 punkt. utgär g etstattes av flgende bestemmelse: Bade ppdragsgiver g ppdragstaker skal akseptere endringer i kntraktsperiden. ppdragsgiver har rett til ä pälegge ppdragstaker endringer, ndringene skal sta i sammenlieng med det arbeidet Kntrakten mfatter g ikke veere av vesentlig amien art. ndringen mä ligge imienfr de grenser sm Partene kunne frvente sm rhnelige pä det tidspunkt Kntrakten ble inngätt. Fier endring i lv, frskrift, eller de plitiske rammebetingelser til at ppdraget mä justeres, skal dette anses sm en endritig med mindre ppdragstaker ved kntraktsinngäelsen bürde tatt endringen i betraktning, eller unngätt virkningen av den. ndring kan blant annet mfatte pälegg m tilleggsarbeider sä vel sm en reduksjn av arbeidets mfang, samt endring avfristet* tilknyttet ppdraget. ppdragstaker er ikke frpliktet til ä akseptere tilleggsarbeider eller reduksjn i arbeider sm utg)r mer eim 25 % tillegg elier reduksjn i antatt ärüg vederlag. Merarbeid sm skyldes variasjneri avfallsmengde anses ikke sm tilleggsarbeid i denne sammenlieng. Reduksjn i kntraktsarbeidet utver 25% er ä anse sm delvis ppsigelse, g gir ppdragstaker krav pä sknmisk ppgjer etter NS 94 punkt 2.2. ksempler pä frhld sm kan berares av endringer; a) antall abnnenter b) antall ppsamlingsenheter hs abnnentene ) tmmehyppighet / antall tmminger d) sammensetting / type ppsamlingsenheter e) transprt til mttaks/siterings/behandlingsanlegg utenfr sl kmmime ppdragstaker plikter ä utfsre den pälagte endring selv m Partene er uenige m vederlaget eller andre knsekvenser av endringen. Kntrakt- innsamling g t/an$prt av hushldningsavfall Side 6 av ppd rags takeis Signatur: ppdragsgivers Signatur:

9 .2 Krav til skriftlighet.2. ppdragsgivers pälegg m end ring NS 94 punkt.2 utgär g erstattes av feigende bestemmelse: ppdragsgivers pälegg m endring skal vsere skriftlig säfremt endringen ikke er av helt midlertidig karakter. Vedlegg. Pälegget skal sendes ppdragstaker irimeligtid fr endringen kreves iverksalt slik at ppdragstaker kan tilpasse seg endingen. Fr kntraktsfrmularets punkt. bkstav e skal pälegget sendes senest seks m&neder fr tiltaket iverksettes. ppdragstaker skal skriftlig varsle ppdragsgiver uten ugrunnet ppliid dersm han päberper seg at endringen ligger utenfr det han er frpliktel til i henhld til Kntrakten..2.2 ppdragstakers varsel m endring NS 94 punkt 6 utgär g erstattes av flgende bestemmelse; ppdragstaker skal umiddelbart sende skriftlig varsel til ppdragsgiver dersm han mener det freligger en endring sm kvalifiserer til tillegg i pris. Vedlegg 2. Dersm ikke ppdragsgiver innen Ire uker har avvist kravet regnes det sm gdkjent. Se fr vrig kntraktsvilkärenes punkt 2.2. Fr vrig har ppdragstaker en rett g plikt til ä fremme skriftlig frslag tu endring sm vi! kunne frbedre gjennmfßringen g kvaliteten pä ppdraget.. Mindreendringer NS 94 punkt. utgär. 2. Pris 2. Pris NS 94 punkt 9. g 9.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Avtalte priser fr ppdraget fremkmmer av vedlagte prisskjemaer. Vedlegg. ppdragsgiver har valgt renvasjnsbüer med bigass, ne sm gir en merkstnad pä 7 % i frhld til tilbudte priser.»dragsgiver har psjn pä distribusjn av pser. psjnspris er ki^jppr. pse, d.v.s.kr pr, distribuert mil. Kntrakt- innsamling g trdi&bü av hushldnitigsavfall Side 7 av ppdragstakers Signatur: A ppdragsgivers Signatur:

10 nhetsprisene reguleres ferste gang. ktber 29. Reguleringen baserer seg pä September indeksen 29. Derelter reguleres prisen i januar mfined hveit är, baserl pä desember indeksen fr frgäende är. Til grunn fr indeksregulering legges Statistisk sentralbyräs kstnadsindeks fr renvasjnsbil, 2- akslet bil. Grunnindeks fr reguleriug vil vasre siste tilgjengelige inanedsindeks ved tilbudsfrist. Den avtalte pris regnes sm füllt g endelig ppgjer fr det avtalte ppdrag g inkluderer alle utgifter ved utfrelsen av ppdraget, herunder ventekstnader, mlastningskstnader g andre ulemper ved selve utfrelsen. 2.2 Pris ved endringer NS 94 punkt.4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Prisen fr endanger av ppdraget skal fastsettes pä grunnlag av kntraktens enhetspriser. Der kntraktens enhetspriser ikke passer direkte fr endringen skal disse prisene danne grunnlag fr prlsfastsettelsen, g Partene skal gjennm frhandlinger finne frem til endringens knmiske knsekvens. Dette gjelder bade tillegg g reduksjn i antatt ärlig vederlag. Dersin ppdragstaker pälegges en endring i de avtalte frister hat* han krav pä ä fa dekket de dkunienterte ekte kstnader sm endringen medfrer, tillagt et rimelig päslag fr frtjeneste. Tilsvarende skal reduserte kstnader sm flge av endringer kmme til fradrag i vederlaget. Dersin ppdragsgiver gdkjenner endringer freslätt av ppdragstaker etter Kntraktsfrmularets punkt.2.2, g disse frer til innsparinger, skal hveddelen av innsparingen tilfalle ppdragstaker.. Krav pä dekking av merutgifter NS 94 punkt 4.4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Blir ppdragstaker päfrt inerutgifter ved frsinkelse sm nevnt i NS 94 punkt 4,2,. ledd kan han kreve utgiftene dekket av ppdragsgiver. Dette gjelder ikke merutgifter sm ppstär ved frsinkelse etter NS 94 punkt 4.2,. g 2. ledd. 4. Mislighld 4. Mislighld Det freligger mislighitsrsm Partene ikke verhlder sine frpliktelser etter Kntrakten,. herunder at ppdraget ikke^uifres i henhld til de avtalte krav. s '*^' Kntrakt- innsamling g tran spqft av hushldningsavfah Side 8 av ppdragstakers signatur: ppdragsgivers signatur:

11 4.. Retting NS 94 punkt 5. g 5.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse; Mislighld skal rettes av ppdragstaker uten ugrunnet pphld g fr ppdragstakers regning. Mangel ved innsamling av avfall registreres i ppdragsgivers til enhver tid gjeldende elektrniske datasystem. Slikt mislighld skal rettes av ppdragstaker, g fr ppdragstakers regning g risik, uten ugrunnet pphld g uten ytterligere varsel fra ppdragsgivers side. ppdragsgiver kan pä ppdragstakers regning selv freta innsamlingen, ppryddingen euer tiibaketriliingen dersm mislighldet ikke blir rettet innen de gitte frister Prisavslag Bestär mislighldet i at ppdvaget eller deler av ppdraget ikke blir gjennmfrt sm beskrevet, g dette ikke blir rettet i samsvar med punkt 4.., kan ppdragsgiver kreve et frhldsmessig avslag i prisen. I stedet fr prisavslag kan ppdragsgiver heve Kntrakten dersm frmälet med tjenesten blir vesentlig frfeilet sm feige av mangelen. 4.. rstatning ppdragsiver kan uavhengig av ppdragstakers skyld kreve erstatning fr direkte tap sm fßlge av mislighldet. Dersm pp drags taker, eller nen han svarer fr har utvist uaktsmhet, kan ppdragsgiver ki'eve erstatning gsä fr indirekte tap. ppdragsgiver skal frsöke ä frebygge g begrense skadevirkningene av ppdragstakers mislighld. Fr vrig gjelder de alminnelige kntraktsrettslige regier m erstatning Mulkt Fruten ä kreve det knmiske tap erstattet etter kntraktsfrmularets punkt 4.. kan ppdragsgiver ilegge ppdragstaker mulkt i flgende tilfeller;. Dersm det pä samnie henterute sarnies inn avfall fra andre enn ppdragsgivers kunder, kan ppdragstaker ilegges en mulkt str kr. 5,- pr. pävist innsamling. Kntrakt- innsamling g transprt av hushldningsavftill Side 9 av ppdragstakers Signatur: / \ ^.=^ ppdragsgivers signatur:

12 2. Ved vedvarende mangelfull tilbakesetting av avfallsbehldere pä standplass } eller manglende lukking av prter / läsing av derer, g etter at ppdragstaker skriftlig har blir gjrt ppmerksm pa frhldet, kan pp drags taker ilegges en nmlkt str kr.,- pr. behlder.. Ved gjentatte g alvrlige brudd pä rutiner i eget internkntrllsystem eller kvalitetssystem, g etter at ppdragstaker skriftlig har blir gjrt ppmerksm pä frhldet, kan ppdragstaker itegges en mulkt str kr.,- pr. brudd. 4.2 Dagmulkt NS 94 punkt 7.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragsgiver kan kreve dagmulkt dersni: a) igangsettelse av innsamlingen ikke skjer til kntraktsfestet ppstartdat b) det freligger awik fra fremdriftsplanens bestemmelser ni bemanning, herunder driftsledere, samt anskaffelse av kjrety ) innsamlingen ikke skjer pä avtalt hentedag, g klage pä dette ikke effektueres irmeii de avtalte frister Frutsetningen fr at dagmulkt kan ilegges er at ppdragstaker ikke har rett til fristfrlengelse etternspunlt 4.2. Dagmulkt per virkedag skal utgjre: Fr bkstav a g b), prmille pr. kalenderdag av antatt ärlig vederlag, inklusive merverdiavgift. Fr bkstav ) Dagmulkten utgjr kr. 5 pr. kalenderdag fristen versittes pr. ppsamlingsenhet mindre enn eller lik 2 liter, g kr. pr. kalenderdag fristen versittes pr. ppsamlingsenhet strre enn 2 liter. Dagmulkten löper inntil ppdragsgiver far skriftlig beskjed m at frsinkelsen er utbedret. Samlet dagmulkt skal ikke utgjre mer enn ti prsent av antatt ärlig vederlag. Krav m dagmulkt skal fremnies skriftlig innen rimelig tid etter at ppdragsgiver ppdaget eller bürde ppdaget frsinkelsen. ppdragsgiver skal ske ä frebygge g begrense skadevirkningene av ppdragstakers frsinkelse. Valg av dagmulkt ska! ikke hindre ppdragsgiver i tillegg ä ki*eve erstatning fr ä fä dekket tap sm viser seg ä vaere strre enn det sm dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gä til fradrag i erstatningen i den grad den er kmpensasjnsrelevant. 5. Fakturering Kntrakt- innsamling g tran^g^avliushldningsavfall Side av ppdragstakers signatur: ppdragsgivers signatur:

13 NS 94 punkt 8., 8.4 g 8.5 gjelder füllt ut. NS 94 punkt 8. g 8.2 utgär g ei'stattes av flgende bestemmelser: 5. Fakturering ppdragstaker skal fakturere ppdragsgiver etterskuddsvis liver mäned tlv ganger per är fr utfrte tjenester henhld til denne kntrakten. Fakturerlngen skal vsere i henhld til det fakturagrunnlag sm ppdragsgiver sender ppdragstaker. Antall ppsamlingsenlieter ppdateres medi januar, prim april, prim juli g prim ktber. 4.2 Betalingsfrist ppdragsgiver skal betate umtvistet krav innen dager etter at han har mttatt faktura. Faktura fr ppdragets t frste mäneder betales innen 4 dager etter at fakturaene er mttatt g gdkjent av ppdragsgiver. 6. ppsigelse av kntrakten NS 94 punkt 2.,. ledd utgär g erstattes av flgende bestemmelse: När kntrakten pphßrer, skal ppdragstaker verlevere alt freliggende materiale levert av ppdragsgiver sm adresselister fr mrädene, kartmateriale- g henterutebeskrivelser, utleverte nkler g annet materiell utlänt eher levert av ppdragsgiver g abnnenter. 7, Heving av kntrakten NS 94 punkt 22.,. ledd utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Heving skjer ved at ppdragsgiver gir ppdragstaker skriftlig meddelelse m dette. När heving skjer skal, a) ppdragsgiver gdtgjre ppdragstaker fr avtalemessig utfrt arbeid etter avtalens priser, Av denne gdtgjrelsen kan ppdragsgiver hlde tilbake det sm er ndvendig fr a dekke tap dersm mislighldet har sin ärsak i frsettlig eller grvt uaktsmt frhld hs ppdragstaker eller bans representant: b) ppdragstaker mgäende g uten gdtgjrelse vrlevere alt freliggende materiale levrt av ppdragsgiver, sm abnnementslister fr mradet, kartmateriale g mtebeskrivelser, utleverte nkler g annet materiell utlänt eller levert av ppdragsgiver g abnnenter, Kntrakt- imisamling g transprt av hushldningsavfall Side av ppdragstakers Signatur: I / \.. ppdragsgivers Signatur:

14 8, Sikkerhetsstilfelse NS 94 puiikt 2. g 2,2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragstaker skal stille sikkerhet fr ppfyllelsen av sine kntraktsfrpliktelser i kntraktsperiden, herunder frsinkelsesrenter g inndrivelsesmkstninger, Garantien skal tilsvare ti prsent av antatt ärlig vederlag. Sikkerheten stilles sm selvskyldnerkausjn fra bank, frsikringsselskap eller armen ki'edittinstitusjn, Kausjnslftet fra garantisten skal rettes direkte til ppdragsgiver g skal ikke vsere begrenset pä andre mäter enn det sm flger av bestemmelsen her. Sikkerhetsbevis skal frelegges ppdragsgiver senest en mäned fr ppdragets ppstart. Deretter frelegges sikkerhetsbeviset ppdragsgiver ärlig i hele knlraktsperiden. Garantiansvar kan Üde gjres gjeldende uten at den annen Part har latt rimelig frist til ä ppfylle sine frpliktelser. ppdragsgiver er ikke frpliktet til ä freta betaling etter Kntraktens besteminelserfr- han har mttatt ppdragstakers sikkerhetsstillelse. 9. IL 94- Lnns g arbeidsvilkär 9. Generelle krav ppdragstaker skal Srge fr at alle tilsatte i egen rganisasjn g tilsatte hs eventuell(e) underleverandßr(er) ikke liar darligere lnns- g arbeidsvilkär enn det sm flger av tariffavtaler, regulativ eller det sm er nrmalt fr vedkmmende sted g yrke, Dette gjelder bare fr tilsatte sm direkte medvirker til ä ppfylle Kntrakten. Lederen av virksniheten er ansvarlig fr at denne bestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaier ppdragstaker imigär sm innebeerer utfsring av arbeid under denne Kntrakten, skal innehlde tilsvarende krav sm denne klausul. Dersm ppdragstaker ikke etterlever klausulen, har ppdragsgiver rett til ä hlde tilbake deler av vederlaget til det er dkumentert at frhldet er brakt i rden. Summen sm blir hldt tilbake skal tilsvare a. t ganger innsparingen fr ppdragstakeren. ppdragstaker plikter pä ppfrdring ä legge frem dkumentasjn pä de lnns- g arbeidsvilkär sm blir benyttet. Dkumentasjnsplikten mfatter gsä underentreprenrer/underleverandrer. Dersm deime ppfrdringen ikke blir imstekmmet, har ppdragsgiver rett til ä heve Kntrakten fr vesentlig mislighld. 9.2 Innrapprtering av bruk av utenlandsk arbeidskraft KJper plikter ä innrapprtere bruk av utenlandsk arbeidskraft til Sentralskattekntret fr utenlandssaker. Kntrakt- innsamling g tranjwft av hushldningsavfall Side 2 av ppdragstakers Signatur: ppdragsgivers Signatur:

15 2. Tvister NS 94 punki 25 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Dersm det ppstär tvist mellm Partene i tilknytning til denne Kntrakten skal denne skes löst ved frhandlinger. Dersm dette ikke lykkes skal tvisten henfiares til behandling ved de regulaere dmstler. I tilfelle söksmäl er sl verneting fr Partene g garantistene i Kntrakten. Ved lssning av tvister skal nrsk rett legges til grunn. 2. Saerlige bestemmelser 2. Lkalkntr NS 94 punkt 5.4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse; ppdragstaker skal pprette et kntr reginen eller i rimelig gegrafisk nasrhet av ppdragsgiver. 2.2 Reklame ppdragstaker mä innhente skriftlig frhändsgdkjenning fra ppdragsgiver dersm ban ßnsker ä gi ffentligheten infrmasjn m Kntrakten utver ä ppgi ppdraget sm generell refer anse. Dette Intraktsfrmular er utferdiget i fire likelydende eksemplarer, hvrav Paitene beblder t eksemplarer hver..jikjf.mm. ppdragstaker Vedlegg:. ndringsrdre fra ppdragsgiver 2. Anmdning m endring fra ppdragstaker. Prisskjemaer Kntrakt- innsamling g transpmftv hushldningsavfall Side av ppdragstakers signatur: / \ ppdmgsgivers Signatar:

16 Vedlegg: SKJMA- NDRINGSRDR FRA PPDRAGSGIVR VDLGG: ppdragstaker: Kiitraktsnr.; Kntra ktsnavn: pp drags giver: Anitidningm eudring nr,: Dat: Ant. vedlegg: Utsteder av eudringsidre: ndringsrdre nr.: SAK: Beskrivlse av endring: ICnsekvenser av endring fr: Utf reisen: Kstnader: Ress urser: NK timer / annet Fremdrift: Prisvilkar; Betalingsbetingelser: Annet: Fr Leverandren: FrlCjperen: Dat: Dat: Navn: Navn:

17 Vediegg: 2. SKJIUIA - ANMDNING IU NDRiNG FRA PPDRAGSTAKR VDLGG: 2 ppdragsgiver; Kntrakten!*,: Anmdning m endring nr.: Dat: Kntraktsnavn: Ant, vediegg: pp drags taker: Utstedr av anmdning: SAK: Beskrivlse av endring: Knsekvensei' hvis ikk endring fre fas: i, /? Detaljert plan fr utfrelsen: Knsekveiiser av endring fr ;, t"t- Utfarelsen: ^m Kstnader; NK * # «Ress urser: timer/annet Fremdrift: Pris / betaliug: Annet:, Intern gdkjennelse hs Qppdragsgiver Dat: Navn: Gdkjent fr versendelse til ppdragsgiver Dat: Navn:

18 Hin Ül i: XL.*; i: ü i k i i & (T fl f P fi R w r. 4 5 r W ft 2 s H- < w w

19 ^^^^^^^^Hr-. ^^^^^^^^^^^^^^^ ^ I a: P N m a i f w w rn H ^ w : a? Ill ^ < e ü III r- I T f a b f a s «

20 Yi'Mfr) Ml <^^^^^^^^^Mrr, P \a.*.* Ü Ü rr n I P H TJ w r: a s Q a V f- *: < 9 5 h a r m ni W w

21

22

23 sl krnrnune Ren vasjnse taten HrJöö7t5Z-5/i.L SP! 2 Ansv.:kuW(?K/rerf Kpi: Beh.: mellm sl kminune, Renvasjnsetaten rganisasjnsiiummer heretter kalt ppdragsgiver g Velia MÜJ Gjenvimiiiig AS rganisasjnsnuinmei* heretter kalt ppdragstaker i fellesskap benevnt Partene m innsamling, transprt g levering av avfall i rnrade A g D Kntrakt- innsamlmg g timstprt av hushldningsavfall Side av ppdragstakers signatur: Xsfy ppd rags givers Signatur: ////I

24 Fr dette kntraktsfrhld gjelder Nrsk Standard (NS) 94,. utgave januar 22, Alminnelige kntraktsbestemmelser m innsamling g transprt av hushldningsavfall med nedenstäende endringer g suppleringer.. Kntrakten. Definisjner NS94punkt2utgär,.2 Kntraktsdkumenter NS 94 punkt utgär g erstattes av feigende bestemmelse; Kntrakten bestär av flgende dkumenter: a) Dette kntraktsfrmular b) Revidert tilbud av. jnni 28 d) Referat fra frhandlingsmter av 25. juni 28 e) ppdragsgivers ntat av 2., 2. g 6. juni 28 til tilbydere f) ppdragsgivers knkurransegrunnlag av 22. mai 28 g) ppdragstakers tilbud av 2. juni 28 h) NS 94,. utgave januar 22 Ved mtstrid gjelder dkumentene i vennevnte rekkeflge. Frevrig gjelder yngre bestemmelser fran eldre bestemnielser. Spesielle bestemmelser gjelder fran generelle bestemmelser. 2. rganisatriske bestemmeiser 2. Partenes representanter g fullmaktsfrhld Hver av Partene skal peke ut en persn sm representerer dem. Utskiftning av representanten skal varsles skriftlig. Representant fr ppdragsgiver: Representant fr ppdragstaker: Navn: Tne mblem Navn: gil Kjs Adresse: P.B. 45 Nydaln, 44 sl Adresse: P.B. 5 lern, 59 sl Telefn: Telefn: / Telefaks: Telefaks: pst: -pst: Partenes representanter liar Mlmakt til ä pptre pä vegne av Partene i alle sprsmäl sm angar Kntrakten, g sm er ndvendige fr ä gjennmfre ppdraget utn unadvendige pphld. ndringsrdre fra ppdragsgiver g anmdning m endring fra ppdragstaker skal undertegnes pä virksmlietenes direktsarnivä. Kntrakt- innsamling g hjttßrt av hushldningsavfall Side 2 av ppdragstakers signatur: IA CR^- ppdragsgivers signatur:

25 Paitenes representanter skal beherske nrsk, svensk eller dansk spräk. ppdragstaker, eller den sm pptrer pä demies vegne, plikter ä sette seg inn i ppdragsgivets generelle fullmaktsfrhld. 2.2 Varsling Varsel, krav eller andre meddelelser etter Kntrakten skal veere skriftlig g sendes partenes representanter. Dersm saken haster kan e- pst benyttes. Kpi av e- pst skal ettersendes via rdineer pstgang. Varsel sm er innfert i referat eller prtkll fra mete mellm Partene, I ppd rags givers elektrniske datasystem, eller sendt per e- pst regnes sni et skriftlig varsel.. Kntraktsmter NS 94 punkt 4.2 utgar g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragstaker g ppdragsgiver kan kreve at det avhldes peridiske driftsmeter i Kntraktens gjennmferingsperide. ppdragsgiver skal kalle inn, g utarbeide agenda sm sendes ppdragstaker innen metet avhldes. ppdragstaker g ppdragsgiver kan kreve at partene metes minst en gang per är fr ä gjeiinmgä kntraktsgrunnläget g sammenligne dette med de faktiske frhld. Faktiske endringer skal m nedvendig medfere en endring av Kntraktens bestemmelser, ppdragstaker g ppdragsgiver kau kreve at det avhldes meter mllm Partene frut fr Kntraktens ppstart. Det skal skrives referat ira alle meter sm avhldes mellm Partene 4. Samarbeidspiikt g infrmasjnsplikt NS 94 punkt 5 utgär g erstattes av feigende bestemmelse; Partene skal samarbeide ljalt ved gjennmferingen av Kntrakten. ppdragstaker skal sammen med ppdragsgiver arbeide fr ekt gjenvinning av materialer fra avfallet i träd med kmmunens avfallsplan g samtidig bidra til utvikling av rasjnelle g kstnadseffektive inns ami ingsmtiner. Partene skal linderrette hverandre m frhld sm er, euer antas ä vsere av betydning fr den annen Part, g i nedvendig utstrekning sende hverandre kpier av referater, krrespndanse g annet materiale sm er, eller antas ä vasre av betydning fr den annen Part. Alle meddelelser etter. punktum skal sendes Partenes representanter, se dette Kntraktsfrmular pnnkt 2. //, Kntrakt- innsamling g trampif av hushklniiigsavfall Side av ppdragstakers Signatur: / %X^~- ppd rags givers Signatur;

26 5. Taushetsplikt ppdragataker hai* taushetsplikt i henhld til bestemmelsene i lv av, februar 967 m behänd lingsmäten i frvaltningssaker. 6. ppdragets mfang ppdraget gjelder innsamling, transprt g levering av avfall til mttaks/srterings/behandlingsanlegg. ppdraget er nasrmere beskrevet i pp drags givers knkurransegrunnlag. Avfallsinnhentingen skal fretas i mrädet A g D. Dersm det etableres mlastningsplass fr avfall i sl kmmune mfatter ppdraget mlastning av avfallet fr levering til mttaks/srtelings^ehand!ingsanlegg. 7. Abnnements g ruteversikt NS 94 punkt 7 utgär. 8. Bruk av underppdragstaker NS 94 punkt. gjelder füllt ut. NS 94 punkt.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragsgiver skal skriftlig gdkjenne valg av underppdragstaker. Underppdragstaker skal fremlegge gyldige skatteattester g HMS-egenerk leering. ppdragsgiver kan nekte ä gdkjenne underppdragstaker dersm det freligger saklig grunn. Slik nektelse ska! meddeles ppdragstaker uten ugrunnet pphld. Dersm gdkjent underppdragstaker ikke gjennmfßrer ppdraget i henhld til Kntraktens bestenrmelser, kan ppdragsgiver tilbakekalle gdkjenningen med umiddelbar virkning. Dersm gdkjenningen tilbakekalles har ppdragstaker selv umiddelbart ansvaret fr gjemimferingen av den aktuelle kntraktsfrpliktelsen, inntil denne eventuelt vertures til en annen underppdragstaker. Slik ny verfsring er avhengig av ppdragsgivers gdkjennelse etter bestemmelsene i ferste avsnitt. 9. Utstyr g kjrety NS 94 punkt 2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse; Kntrakt- innsamling g tianspwav hushldningsavfall Side 4 av ppdragstakers signatur: I / i 6 ^ ppdragsgivers signatur:

27 Partene har et gjensidig ansvar fr ä päse at det er samsvar mellm det utstyr, sm leveres av ppdragsgiver, g det utstyr, sm brakes av ppdragstaker. ppdragsgiver er ansvarlig fr at alle abnnenter har ndvendige ppsamlingsenheter. Utskiftning av slikt utstyr sm er nsdvendig pä grunn av nrmal slitasje, skal frestäs av ppdragsgiver. Skade pä behldere g annet utstyr i abnnentens besittelse skal dekkes av ppdragsgiver med mindre skaden skyldes uaktsm eller frsettelig händtering fra ppdragstaker eller ppdragstakers underleverandßi*. ppdragstaker hlder nsdvendig kjretöy g utstyr fr innsamling av avfall g tilruarende ppgaver. ppdragstaker skal päse at kjrety g utstyr er tilpasset det utstyr, sm er innkjpt g utplassert hs abmienten i kntraktsmrädet. KJretyet skal gsä vsere tilpasset vegnettets biereevne, bredde g beskaffenhet fr vrig, g andre lkale frhld sm er av betydning fr utfrelse av innsamlingsarbeidet, ppdragsgiver skal gdkjenne valg av kjretsy. Dersm ppdragsgiver kjeper inn utstyr, skal ppdragsgiver ta ppdragstaker med pä räd. Dette skal sikre at innkjpet i starst mulig grad tilpasses ppdragstakers kjaretey g ervrig utstyr. Dersm ppdragsgiver kjper inn utstyr sm medfrer ufratsette merkstnader fr ppdragstaker, skal merkstnadene gdtgjres. ppdragstaker gis eventuelt anledning til ä tre ut av avtalefrhldet mt erstatning. Dersm ppdragstaker kjper kjgireteiy g utstyr i kntraktsperiden, skal ppdragstaker ta ppdragsgiver med pä räd, ppdragsgiver skal gdkjenne kjaretey g utstyr slik at det kan tilpasses freintidige avfallslsninger. Nytt dieseldrevet kjsrty skal ha partikkelfilter. ppdragstaker skal päse at kjrety, päbygg g annet utslyr til enhver tid er i frskriftsmessig stand, ppdragstakers valg av kjrety, päbygg g annet utstyr skal tilfredsstille vanlige krav til arbeidsmilj g skal gdkjennes av ppdragsgiver. ppdragstaker skal srge fr tilstrekkelig reservemateriell til enhver tid, slik at arbeidet kan utfres sm frutsatt.. Fremdrift. ppstart g varighet NS 94 punkt 27 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Denne Kntrakten gjelder fra g med det tidspunkt den er undertgnet av begge Parter, g frem til g med.9.24 ppstartsdat fr avfallsinnsamlingen er a...29 fr D mrädet g a..4.2 fr A mrädet. ppdragsgiver har psjn pä ä frlenge Kntrakten pä uendrede vilkär med inntil t är, fr ett är ad gangen (+ är). Dersm ppdragsgiver vil benytte seg av sin psjnsrett skal dette varsles ppdragstaker skriftlig senest 2 mäneder far psjnen benyttes. När Kntrakten ppherer skal ppdragstaker tilbakelevere til ppdragsgiver alt freliggende materiale knyttet til utferelsen av ppdraget. Kntrakt- innsamling g tiansj r/ av hushldningsavfall Side 5 av ppdragstakers Signatur: «Ifi/ ppdragsgivers Signatur:

28 .2 Fremdriftsplan ppdragstaker skal utai'beide en fremdriftsplan/mbiliseringsplan fr periden frut fr Kntraktens ppstartsdat. Planen skal vise hvrdan milepaeler verhldes.. ndringer i kntraktsperiden. ndringer NS 94 punkt. utgär g erstattes av feigende bestemmelse: Bade ppdragsgiver g ppdragstaker skal akseptere endringer i kntraktsperiden, ppdragsgiver har rett til ä pälegge ppdragstaker endringer. ndringene ska! stä i sammenheng med det arbeidet Kntrakten mfatter, g ikke vaere av vesentlig annen art. ndringen mä ligge innenfr de grenser sm Partene knnne frvente sm rimelige pä det tidspunkt Kntrakten ble inngätt. Frer endring i iv, frskrift, eller de plitiske rammebetingelser til at ppdragetmä justeres, skal dette anses sm en endring med mindre ppdragstakr ved kntraktsinngäelsen bürde tatt endringen i betraktning, eller unngätt virkningen av den. ndring kan blant annet mfatte palgg m tilleggsarbeider sä vel sm en reduksjn av arbeidets mfang, samt endring av frister tilknyttet ppdraget. ppdragstaker er ikke frpliktet til ä akseptere tilleggsarbeider eller reduksjn i arbeider sm utgjr mer enn 25 % tillegg eller reduksjn i antatt ärlig vederlag. Merarbeid sm skyldes variasjner i avfallsmengde anses ikke sm tllleggsarbeid i denne sammenheng. Reduksjn i kntraktsarbeidet utver 25% er ä anse sm delvis ppsigelse, g gir ppdragstaker kiav pä knmisk ppgjr etter NS 94 punkt 2,2. ksempler pä frhld sm kan berres av endringer; a) antall abnnenter b) antall ppsamlingsenheter hs abnnentene ) tmmehyppigliet / antall tömminger d) sammensetting / type ppsamlingsenheter e) transprt til mttaks/srterings/behandlingsanlgg utenfr sl kmmune ppdragstaker phkter ä ut&re den pälagte endring selv m Parten r uenige m vederlaget eller andre knsekvenser av endi'ingen..2 Krav til skriftllghet.2, ppdragsgivers pälegg m endring NS 94 punkt.2 utgär g)erstattes av flgende bestemmelse: Kntrakt- innsamling g tiiwrsprt av Inishldmngsavfall Side 6 av ppdrags takers Signatur: ppdragsgivers signatur:

29 ppdragsgivers pälegg m endring skal vaere skriftlig säfremt endringen ikke er av helt midlertidig karakter. Vedlegg. Palegget skal sendes ppdragstaker i rime tig tid fer endringen kreves iverksatt slik at ppdragstaker kan tilpasse seg endingen. Fr kntraktsfrmularets punkt. bkstav e skal pälegget sendes senest seks mäneder fer tütaket iverksettes. ppdragstaker skal skriftlig varsle ppdragsgiver uten ugrunnet pphld dersm han päberper seg at endringen Hgger utenfr det han er frpliktet tu i henhld til Kntrakten,.2.2 ppdragstakers varsel m endring NS 94 punkt 6 utgar g erstattes av feigende bestemmelse: ppdragstaker skal umiddelbart sende skiiftlig varsel til ppdragsgiver dersm han mener det freligger en endring sm kvalifiserer tit tillegg i pris. Vedlegg 2. Dersm ikke ppdragsgiver innen tre uker har avvist kravet regnes det sm gdkjent Se fr vrig kntraktsvilkärenes pnnkt 2.2. Fr ßfvrig har ppdragstaker en rett g plikt til ä fremme skiiftlig frslag til endring sm vil kunne frbedre gjennmfiaringen g kvaliteten pä ppdraget.. Mindre endringer NS 94 pnnkt. utgär. 2. Pris 2. Pris NS 94 punkt 9. g 9.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Avtalte priser fr ppdraget fremkmmer av vedlagte prisskjemaer. Vedlegg. ppdragsgiver har psjn pä distribusjn av pser, psjnspris er kr^fppr. pse, under frutsetning av at psen leveres pä behldersiandplass g at den leveres ut per mit. nhetsprisene reguleres ferste gang. ktber 29. Reguleringen baserer seg pä September indeksen 29. Deretter reguleres prisen i Januar mäned hvert är, basert pä desember indeksen fr frgäende är. Til grunn fr indeksregulering lgges Statistisk sentralbyräs kstnadsindeks fr renvasjnsbil, 2- akslet bil. Grunnindeks fr reguleiing vil vasre sist tilgjengelige mänedsindeks ved tilbudsfrist. Kntrakt- Innsamling g trähsüörl av hushldningsavfall Side 7 av ppdragstakers Signatur: / v "- n L ppdragsgivers Signatur: il

30 Den avtalte pris regnes sm füllt g endelig ppgji' fr det avtalte ppdrag g inkluderer alle utgifter ved utfrelsen av ppdraget, herundr ventekstnader, mlastningskstnader g andre ulemper ved selve utfiarelsen. 2.2 Pris ved endringer NS 94 punkt.4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Prisen fr endringer av ppdraget skal fastsettes pä grunnlag av knlraktens enhetspriser. Der kntraktens enhetspriser ikke passer direkte fr endringen skal disse prisene danne grunnlag fr pris fasts ettelsen, g Partene skal gjennm frhandlinger firme frem til endringens knmiske knsekvens. Dett gjelder bade tilfegg g reduksjn i antatt ärlig vederlag. Dersin ppdragstaker pälegges en endring i de avtalte frister har han krav pä ä fa dekket de dkiimenteite ßkte kstnader sm endringen medfrer, tillagt et rimelig päslag fr frtjeneste. Tilsvarende skal reduserte kstnader sm flge av endringer kmme til fradrag i ved erläget. Drsm ppdragsgiver gdkjnner endringer freslätt av ppdragstaker etter Kntraktsfrmularets punkt.2.2, g disse förer til innsparinger, skal hveddelen av innsparingen tilfalle ppdragstaker.. Krav pä dekking av merutgifter NS 94 punkt 4.4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Blir ppdragstaker päfßit merutgifter ved frsinkelse sm nevnt i NS 94 punkt 4.2,. ledd kan han kreve utgiftene dekket av ppdragsgiver. Dette gj eider ikke merutgifter sm ppstär ved frsinkelse etter NS 94 punkt 4.2, i. g 2. ledd. 4. Mislighld 4. Mislighld Det freligger mislighld dersm Partene ikke verhlder sine frpliktelser etter Kntrakten, herunder at ppdraget ikke utferes i henhld til de avtalte krav. 4.. Retting NS94punkt 5. g 5.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Mislighld skal rettes av ppdragstaker uten ugninnet pphld g fr ppdragstakers regning. Kntrakt- innsamling g travjspgrtav hushldüingsavfall Side 8 av ppdragstakers Signatur: / \_^ < ppdragsgivers Signatur:

31 Mangel ved innsamling av avfall registreres i ppdragsgivers til enhver tid gjeldende elektrniske datasystem, Slikt mislighld skal rettes av ppdragstaker, g fr ppdragstakers regning g risik, uten ugrunnet pphld g uten ytterligere varsel fra ppdragsgivers side. ppdragsgiver kan pä ppdragstakers regning selv freta innsamlingen, ppryddingen eller tilbaketrillingen dersm mislighldet ikke blir rettet innen de gitte frister Prisavslag Bestär mislighldet i at ppdraget eller deler av ppdraget ikke blir gjennmfrt sm beskrevet, g dette ikke blir rettet i samsvar med punkt 4.., kan ppdragsgiver kreve et frhldsmessig avslag i prisen. stedet fr prisavslag kan ppdragsgiver heve Kntrakten dersm frmalet med tjenesten blir vesentlig frfeilet sm flge av mangelen. 4,. rstattung ppdragsiver kan uavhengig av ppdragstakers skyld kreve erstatning fr direkte tap sm flge av mislighldet. Dersm ppdragstaker, eller nen han svarer fr har utvist uaktsmhet, kan ppdragsgiver ki*eve erstatning gsä fr indirekte tap, ppdragsgiver skal frske ä frebygge g begrense skadevirkningene av ppdragstakers mislighld. Fr vrig gj eider de alminnelige kntraktsrettslige regier m erstatning Muikt Fruten ä kreve det knmtske tap erstattet etter kntraktsfrmularets punkt 4.. kan ppdragsgiver ilegge ppdragstaker mulkt i flgende tilfeller:. Dersm det pä samme henterute samles inn avfall fra andre enn ppdragsgivers kunder, kan ppdragstaker ilegges en mulkt stör kr. 5,- pr. pävist innsamling. 2. Ved vedvarende mangelfull tilbakesetting av avfallsbehldere pä standplass, eller manglende lukking av prter / läsing av derer, g etter at ppdragstaker skriftlig har blir gjrt ppmerksm pä frhldet, kan ppdragstaker ilegges en mulkt stör kr.,- pr. behlder.. Ved gjentatte g alvrlige brudd pä rutiner i eget internkntrllsystem eller kvalitetssystem, g etter at ppdragstaker skriftlig har blir gjrt ppmerksm pä frhldet, kan ppdragstaker ilegges en mulkt stör kr.,- pr. brudd. Kntrakt- innsamling g transpöj't av hrtshldningsavfall Side 9 av ppdragstakers Signatur: / f v~- ~, q? y ppdragsgivers Signatur;

32 4.2 Dagmulkt NS 94 pirnkt 7.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragsgiver kan ki'eve dagmulkt dersm; a) igangsettelse av innsamlingen ikke skjer til kntraktsfestet ppstartdat b) det freligger avvik fra fremdriftsplanens bestemmelser m bemanning, herunder driftsledere, samt anskaffelse av kjörety ) innsamlingen ikke skjer pä avtalt hentedag, g klage pä dette ikke effektueres innen de avtalte frister Frutsetningen fr at dagmulkt kan ilegges er at ppdragstaker ikke har rett til fristfrlengelse etternspunkt 4.2. Dagmulkt per virkedag skal utgjßre: Fr bkstav a g b), prmille pr. kalenderdag av antatt ärlig vedrlag, inklusive inerverdiavgift. Fr bkstav ) Dagmulkten utgjöi* kr, 5 pr, kalenderdag fristen versittes pr. ppsamlingsenhet mindre enn eller lik 2 liter, g kr. pr. kalenderdag fristen versiltes pr, ppsamlingsenhet stire enn 2 liter. Dagmulkten Ißper inntil ppdragsgiver far skxlftlig beskjed m at frsinkelsen er utbedret. Samlet dagmulkt skal ikke utgjre mer enn ti prsent av antalt ärlig vederlag. Krav m dagmulkt skal fremmes skriftlig innen rimelig tid etter at ppdragsgiver ppdaget eller bürde ppdaget frsinkelsen. ppdragsgiver skal ske ä frebygge g begrense skadevirkningene av ppdragstakers frsinkelse. Valg av dagmulkt skal ikke hindre ppdragsgiver i tillegg ä kreve erstatning fr ä fä dekket tap sm viser seg ä vtere stsrre enn det sm dekkes av dagmulkten. Betalt dagmulkt skal gä til fradrag i erstatningen i den grad den erkmpensasjnsrelevant. 5. Fakturering NS 94punkt 8., 8.4 g 8.5 gjelder füllt ut. NS 94punkt 8. g 8.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelser; 5. Fakturering ppdragstaker skal fakturere ppdragsgiver etterskuddsvis liver mäned tlv ganger per är fr utfßfi'te tjenester i henhld til denne kntraklen, Faktureringen skal vaere i henhld til det faktmagrunnlag sni ppdragsgiver sender ppdragstaker. rh Kntrakt- innsamling g tran^jn av hushldningsavfall Side av ppdragstakers Signatur: ^ ppdragsgivers signatur:

33 Antall ppsaralingsenheter ppdateres medi januar, prim april, prim juli g prim ktber. 4.2 Betalingsfrist ppdragsgiver skal betale umtvistet krav innen dager etter at han har mttatt faktura. Faktura fr ppdragets t frste mäneder betales innen 4 dager etter at fakturaene er mttatt g gdkjent av ppdrags giver. 6. ppsigelse av kntrakten NS 94 punkt 2.,. ledd utgär g erstattes av flgende besternmelse: När kntrakten ppherer, skal ppdragstaker verlevere alt freliggende materiaie levert av ppdragsgiver sm adresselister fr mrädene, kartmateriale- g henterutebeskrivelser, utleverte nskler g annet materiell utlänt eller leveri av ppdragsgiver g abnnenter. 7. Heving av kntrakten NS 94 punkt 22.,. ledd utgär g erstattes av flgende bestemmelse: Heving skjer ved at ppdragsgiver gir ppdragstaker skriftlig meddelelse m dette. När heving skjer skal, a) ppdragsgiver gdtgjere ppdragstaker fr avtalemessig utfiart arbeid etter avtalens priser. Av denne gdtgjsrelsen kan ppdragsgiver hlde tilbake det sm er nsdvendig fr ä dekke tap dersm niislighldet har sin ärsak i frsettlig eller grvt uaktsmt frhld hs ppdragstaker eller hans representant: b) ppdragstaker mgäende g uten gdtgjsrelse verlevere alt freliggende materiaie levert av ppdragsgiver, sm abnnementslister fr mrädet, kartmateriale g rutebeskrivelser, utleverte nkler g annet materiell utlänt eller levert av ppdragsgiver g abnnenter. 8. Sikkerhefsstillelse NS 94 punkt 2. g 2.2 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragstaker skal stille sikkerhet fr ppfyllelsen av sine kntraktsfrpliktelser i kntraktsperiden, herunder frsinklsesrenter g inndrivelsesmkstninger. Garantien skal tilsvare ti prsent av antatt ärlig vederlag, Sikkerheten stilles sm selvskyldnerkausjn fra bank, frsikiingsselskap eller annen kredittinstitusjn. Kausjnsleftet fra garantisten skal rettes direkte til ppdragsgiver g skal ikke ygere begrenset pä anpi;e mater enn det sm fialger av bestemmelsen her. Kntrakt- innsamiing g tta/ispi# av hushldningsavfau Side av ppdragstakers signatur: / / I T^^ ppdragsgivers signatnr:

34 Sikkerhetsbevis skal frelegges ppdragsgiver senest en mäned fr ppdragets ppstart. Deretter frelegges sikkerhetsbeviset ppdragsgiver ärlig i hele kntraktsperiden. Garantiansvar kan ikke gjres gjeldende uten at den annen Part har fatt rimelig frist til ä ppfylle sine frphktelser. ppdragsgiver er ikke frpliktet til ä freta betaling etter Kntraktens bestemmelser fr han liar mttatt ppdragstakers sikkerhetsstillelse. 9. IL 94- Lnns g arbeidsvilkär 9, Generelle krav ppdragstaker skat serge fr at alle tilsatte i egen rganisasjn g tilsatte hs eventuell(e) underleverandi'(er) ikke har därligere lnns- g arbeidsvilkär enn det sm flger av tariffavtaler, regulativ eller det sm er nrmalt fr vedkmniende sted g yrke. Dette gjelder bare fr tilsatte sm direkte medvifker til ä ppfylle Kntrakten. Lederen av virksmheten er ansvarlig fr at denne bestemmelsen blir etterlevd. Alle avtaler ppdragstaker inngär sin hmeberer utfiaring av arbeid under denne Kntrakten skal innehlde tilsvarende krav sm denne klausul. Dersm ppdragstaker ikke etterlever klausulen, har ppdragsgiver rett til ä hlde tilbake deler av vedrlaget til det er dkumentert at frhldet er brakt i rden. Summen sm blir hldt tilbak skal tilsvare a. t ganger innsparingen fr ppdragstakeren. ppdragstaker plikter pä ppfrdring ä legge frem dkumentasjn pä de lnns- g arbeidsvilkär sm blir benyttt. Dkumentasjnsplikten mfatter gsä undeientreprenrer/underleverandrer. Dersm demie ppfrdringen ikke blir imtekmmet, liar ppdragsgiver rett til ä heve Kntrakten fr vsentlig mislighld. 9.2 Innrapprtering av bruk av utenlandsk arbeidskraft Kjper plikter ä innrapprtere bmk av utenlandsk arbeidskraft til Sentralskattekntret fr utenlandssaker. NS 94 puiikl 25 utgär g erstattes avfialgendebestemmelse: Dersm det ppstär tvist mellm Partene i tilknytning til denne Kntrakten skal denne skes lst ved frhandlinger. Dersm dette ikke lykkes skal tvisten henfres til behandling ved de reguläre dmstler. I tilfelle sksmäl er sl vrneting fr Partene g garantistene i Kntrakten. Ved lsning av tvister skat nrsk rett legges til grumi. Kntrakt- innsamling g transprt av hushldmngsavfall Side ppdragstakers Signatur; ^^ß, (^ yj ppdrags givers signatur:

35 2. Saerlige bestemmelser 2. Lkalkntr NS 94 punkt 5,4 utgär g erstattes av flgende bestemmelse: ppdragstaker skal pprette et kntr i reginen eller i rimelig gegrafisk neerhet av ppdragsgiver. 2.2 Reklame ppdragstaker mä innhente skiiftlig frhändsgdkjenning fra ppdragsgiver dersm han nsker ä gi ffentligheten infimasjn m Kntrakten utver ä ppgi ppdraget sm generell referanse. Dette kntraktsfrmular er utferdiget i fire Iikelydende eksemplarer, hvrav Partene behlder t eksemplarer hver. Mm ^JMk C ppdragsgiver C sl kmmune, Kenvasj nsetaten Vedlegg:. ndringsrdre fra ppdragsgiver 2. Anmdning m endting fra ppdragstaker. Prisskjemaer Kntrakt- itmsamling g transprt av hushldningsavfall Side a* ppdragstakers signatur: <fr '6- ppdragsgivers signalur:

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen

Avtale om drift av og/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjoner i Drammensregionen VEDLEGG 1 Avtale m drift av g/eller avsetning av avfall fra gjenvinningsstasjner i Drammensreginen mellm Renvasjnsselskapet fr Drammensreginen IKS, rg nr. 984 459 947, P.B. 154 Bragernes, 3001 Drammen,

Detaljer

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN

ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting og personforsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 ANBUDSINVITASJON TIL AVTALE NR 1978/08 HOLE KOMMUNE - Ting g persnfrsikringer DEL 1 REGLER FOR ANSKAFFELSEN DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 2 av 8 1 INNLEDNING...3

Detaljer

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget

Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget 1.1 Generelt m Undervisningsbygg Undervisningsbygg har nrmalt prsjekter fr rundt 70 skleanlegg per år. Det årlige investeringsbudsjettet er på ca. 3 milliarder

Detaljer

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG KONKURRANSE MED FORHANDLINGER DEL 1: REGLER FOR ANSKAFFELSEN Side 1 av 8 TILBUDSINVITASJON TIL AVTALE OM UAVHENGIG KONTROLL AV PROSJEKTERING OG UTFØRELSE AV SVØMMEANLEGG REGIONALT BADEANLEGG - RINGERIKSBADET KONKURRANSE MED FORHANDLINGER

Detaljer

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din 552 S Statens innkxevbigsseiitral I appcatebss RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD Dat: Vår referanse: 03. august 2015 2737632 Utleggstrekk - vi har pålagt NAV å trekke deg i inntekten din

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV

KONKURRANSEGRUNNLAG INSTRUKS TIL TILBYDER FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV KONKURRANSEGRUNNLAG FRA STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OM LEVERING AV XML-STRUKTUR FOR VEDLIKEHOLD OG VIDEREUTVIKLING AV BYGGSØK OG SYSTEM FOR SENTRAL GODKJENNING Instruks til tilbyder Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE

STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE NORGES SEILFORBUND STANDARD INDIVIDUELL SPONSORAVTALE Sist revidert 02.02.2017 1. Avtalens parter Selskap (heretter spnsr): Adresse: Telefn: Organisasjnsnummer: Kntaktpersn: E-pstadresse: Og Utøver/spnsrbjekt

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer

Norsk forening for farlig avfall

Norsk forening for farlig avfall Nrsk frening fr farlig avfall Farlig avfallsknferansen 2014 i Haugesund Tilsyn rettigheter g plikter v/einar Bratteng www.nffa.n www.farligavfallsknferansen.n Først nen gde råd Hver dag bør frberedes g

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn)

AvraLE MELLoM. AvralpNs TNNHoLD. 2 SpnsrprsERrNG AV AVTALENS TNNHoLD. . /Vonsr SlluersrNrER (oreonrcsctvtn) Arr15;* Nrs[< $jrmatsenter g Linnea Raclgivninrg AvraLE MELLM. /Vnsr SlluersrNrER (renrcsctvtn) OG Ltuttsd RActvwtuc trurc Svtnnsrv, zrgnr: 984295790 (mvrnetrt/n) L AvralpNs TNNHLD Avtalen gjelder leveranse

Detaljer

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie.

Konstituerende styremøte i Solbakken II Sameie. Knstituerende styremøte i Slbakken II Sameie. Møtedat 16.03.2010 Møtetidspunkt Etter sameiermøtets avslutning Møtested Bjørndal skle Tilstede Cat Kvikstadhagen Kurt-Jarle Niltveit Jan-Øyvind Pallum Anne

Detaljer

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO 2601 2C7 Vår dat: Vår ref.: NVE 200700325-18 emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: 18.01.2007 Deres ref.: Christian

Detaljer

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking)

Lokaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad om godkjenning (tatovering, hulltaking) Skedsm kmmune Jnas Liesgt. 18 Pstbks 313 2001 Lillestrøm Telefn: 66 93 80 00 E-pst: skedsm.kmmune@skedsm.kmmune.n Hjemmeside: http://www.skedsm.kmmune.n Lkaler - melding (frisør, hudpleie) /søknad m gdkjenning

Detaljer

D2-K Krav til kvalitetssystem

D2-K Krav til kvalitetssystem Filnavn: D2-K-Krav_til_kvalitetssystem-20100614 Henvisning: Kap. C3, pkt 8.1 g 8.2 Dat: 2010-06-14 Innhld Kvalitetssystem (kap. C3, pkt. 8.1) Ressurs- g rganisasjnsplan (kap. C3, pkt. 8.2) Side 1 av 5

Detaljer

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT

Yrkeskvalifikasjonsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU. Linda Jamtvedt Børresen, seniorrådgiver NOKUT Yrkeskvalifikasjnsdirektivet 2005/36/EF med endringer 2013/55/EU Linda Jamtvedt Børresen, senirrådgiver NOKUT Agenda Direktiv 2005/36/EF Direktivets virkemråde Direktivets ppbygging Det materielle innhldet

Detaljer

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune, Renovasjonsetaten organisasjonsnummer heretter kalt oppdragsgiver. heretter kalt leverandør

KONTRAKT. mellom. Oslo kommune, Renovasjonsetaten organisasjonsnummer heretter kalt oppdragsgiver. heretter kalt leverandør Vedlegg 3 KONTRAKT mellom Oslo kommune, Renovasjonsetaten organisasjonsnummer heretter kalt oppdragsgiver og organisasjonsnummer heretter kalt leverandør i fellesskap benevnt partene om innsamling, transport

Detaljer

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM

AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM AVTALE OM KJØP AV N/ERINGSEIENDOM Følgende avtale er inngått mellm Trghuset AS, rg. nr. 982 779 138 ("Selger") g Kvinnherad kmmune, rg. nr. 964 967 636 ("Kjøper"): 1. Salgsbjekt, kjøpesum g mkstninger

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp

Konkurransegrunnlag Bistand til kartlegging og analyse av arbeidsprosesser samt utvikling av funksjonell prototyp Knkurransegrunnlag Bistand til kartlegging g analyse av arbeidsprsesser samt utvikling av funksjnell prttyp Side 1 av 12 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER

Detaljer

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS

KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL TANDEM EIENDOM AS KONTRAKT MELLOM AURSKOGGATA BRL OG TANDEM EIENDOM AS Denne avtale regulerer de tjenester sm Tandem Eiendm AS yter verfr Aurskggata BRL, Aurskggata 5,0655 Osl. 1. FORRETNINGSFØRERS ARBEID OMFATTER: 1.1.

Detaljer

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014

Tannhelsetjenesten - behov for justering av takstnivået i 2014 Saknr. 14/2828-1 Saksbehandler: Claes Næsheim Tannhelsetjenesten - behv fr justering av takstnivået i 2014 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo.

Til alle ansatte og studenter ved Kunsthøgskolen I Oslo. Til alle ansatte g studenter ved Kunsthøgsklen I Osl. Vi ønsker åpenhet g vi vil arbeide fr et gdt ytringsklima. Har du ppdaget kritikkverdige frhld sm kan være til skade fr Kunsthøgsklen i Osl eller enkeltpersner

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

AVTALE vedrørende kjøp av

AVTALE vedrørende kjøp av KONTRAKTSVILKÅR Side 1 av 10 AVTALE vedrørende kjøp av 1 stk. ultralyd hjerte med psjn på 1 stk. ultralyd bryst/endkrinlgi mellm Akershus universitetssykehus HF 1478 LØRENSKOG Og Org. nr: 983 971 636 (heretter

Detaljer

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING

RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING RAMMEKONTRAKT FOR KJØP AV KONSULENTBISTAND PROSJEKTERING mellom Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt Konsulenten) Organisasjonsnr./Personnr. om Kjøp

Detaljer

Rammeavtale Utviklingstjenester

Rammeavtale Utviklingstjenester Bilag 5 til Rammeavtalen BESKRIVELSE AV PRIS, PRISPRINSIPPER OG BETALINGSBETINGELSER Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innhldsfrtegnelse Bilag 5 til Rammeavtalen: Beskrivelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om Kopieringstjenester for Undervisningsbygg

Detaljer

Søknad om motorferdsel i utmark

Søknad om motorferdsel i utmark Nes kmmune - Buskerud Rukkedalsvn. 46 Kmmunehuset 3540 Nesbyen Telefn: 32 06 83 00 Telefaks: 32 06 83 21 E-pst: pstmttak@nes-bu.kmmune.n Hjemmeside: http://www.nes-bu.kmmune.n Søknad m mtrferdsel i utmark

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET KONKURRANSE- GRUNNLAG KONKURRANSE FOR INNGÅELSE AV TILVISNINGSAVTALE FOR UTLEIEBOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET INNHOLDSFORTEGNELSE 1OPPDRAGET... 3 1.1Oppdragsgiver... 3 1.2Anskaffelsens frmål

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

REVIDERT AVFALLSFORSKRIFT - HØYRING

REVIDERT AVFALLSFORSKRIFT - HØYRING Hemsedal kmmune Arkivsak-dk. 16/01924-2 Saksbehandler Sissel Ohnstad Saksgang Hvudutval fr Plan g Ressurs REVIDERT AVFALLSFORSKRIFT - HØYRING Saka vert avgjrt av: Hvudutval fr plan g ressurs Vedlegg: 1.

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet:

- Under Detaljer kan du finne eller redigere diverse informasjoner. Blant annet: Høgsklen i Innlandet Hedmark 16. mai 2017 Veileder til sensurering av eksamen i Inspera Eksamenssystemet Inspera finner du fra Interne sider eller på nettadressen: hihm.inspera.n/admin Interne sensrer

Detaljer

Kjø p av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet

Kjø p av sekretariatsfunksjon for kontrollutvalet X kmmune A vtale Mellm PricewaterhuseCpers AS g X kmmune Kjø p av sekretariatsfunksjn fr kntrllutvalet INNHALD 1. Generell infrmasjn......... 3 2. Dkument......... 3 3. Omfang g varigheit......... 3 4.

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste for Riksrevisjonen Knkurransegrunnlag Bedriftshelsetjeneste fr Riksrevisjnen Side 1 av 13 Innhldsfrtegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE AV

Detaljer

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT

Innføring i NOKUTs godkjenningsordninger. Tina Rønning Lund, NOKUT Innføring i NOKUTs gdkjenningsrdninger Tina Rønning Lund, NOKUT NOKUT sm nasjnalt kmpetansesenter fr utenlandsk utdanning 1. Gdkjennings- g vurderingstjenester - Gdkjenningsrdninger etter søknad fra enkeltpersner

Detaljer

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG

KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG KONTRAKT NS 8403 OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGGELEDEROPPDRAG mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt byggelederen) Organisasjonsnr./personnr om 169-BYM-2014 Byggeleder til bygging av Nedre

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling

Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling // RAMMEAVTALE Rammeavtale om konsulentbistand til planlegging og gjennomføring av ledelsesutvikling Sign.: / Side 2 av 10 RAMMEAVTALE FOR LEDELSESUTVIKLING Rammeavtalen er inngått mellom: [Leverandørens

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS3430

Detaljer

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008

Oppfølging av funksjonskontrakter SOPP SOPP 2 15.04.2008 Oppfølging av funksjnskntrakter Regelverk g rutiner fr kntraktppfølging, avviksbehandling g sanksjner finnes i hvedsak i følgende dkumenter: Kntrakten, bl.a. kap. D2 pkt 38 Sanksjner Instruks fr håndtering

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av lån KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudsknkurranse Anskaffelse av lån INNHOLD Tilbyder må kntrllere at det mttatte knkurransegrunnlaget innehlder alle tekstsider, bilag g øvrige dkumenter sm angitt nedenfr g i

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnummer: om SHA-

Detaljer

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse

Dataforeningens vedlikeholdskontrakt for programvare. Veiledning for kontraktsutarbeidelse Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Veiledning fr kntraktsutarbeidelse DEN NORSKE DATAFORENING Versjn : 2.10 Dat ppdatert : 105.11.201008 Datafreningens vedlikehldskntrakt fr prgramvare Side

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

DEL I TILBUDSINSTRUKS

DEL I TILBUDSINSTRUKS DEL I TILBUDSINSTRUKS FORESPØRSEL VEDRØRENDE SYKESIGNALANLEGG SOLGÅRDEN SYKEHJEM TIL ASKER KOMMUNE Knkurranse nr 540 540 sykesignalanlegg Slgården sykehjem - Tilbudsinstruks Side 1 av 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./Personnr.: om KOPIERINGSTJENESTER FOR

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS

Vedtak i uenighetssak om leveringskvalitet mellom Thorne og Hjartdal Elverk AS Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Adresseinfrmasjn fylles inn ved ekspedering. Se mttakerliste nedenfr. Vår dat: 23.12.2014 Vår ref.: 201401376-5 Arkiv: 642 Deres dat:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/109 Innklaget virksmhet: Klager: Saksnummer: 2003/109 Saksbehandler: Vedtak: Avgjrt av: Saksdkument: Saken gjelder: Nemndas kmmentar: Dat saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43

Søknad om driftskonsesjon i henhold til mineralloven 43 Tøm skjema Søknad m driftsknsesjn i henhld til minerallven 43 Skjemaet med vedlegg sendes til: Direktratet fr mineralfrvaltning E-pst: mail@dirmin.n med Bergmesteren fr Svalbard Telefn Sentralbrd: (+47)

Detaljer

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune

Lovgrunnlag og reguleringer for skolemønster i en kommune Oppvekst g kultursektren Kmmunalleder NOTAT OM FORMKRAV KNYTTET TIL ENDRING AV SKOLEMØNSTER Lvgrunnlag g reguleringer fr sklemønster i en kmmune Innledningsvis presenteres det lvgrunnlag sm gir bestemmelser

Detaljer

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007

RIKSARKIVAREN ~ ~EN. Universitetet i Bergen Postboks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dato 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 RIKSARKIVAREN ~ ~EN -1 i 1~MARS2nJ7 Universitetet i Bergen Pstbks 7800 N 5020 Bergen LL~L~ ~ Deres ref Vår ref Dat 2005/1 3708 ELFU 13.03.2007 Vedtak m bevaring g kassasjn av eksamensbesvarelser m.m. i

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren)

KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG. UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) Vedlegg 3 Kontraktsbestemmelser rammeavtale byggelederoppdrag KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR RAMMEAVTALE OM BYGGELEDEROPPDRAG mellom UNDERVISNINGSBYGG OSLO KF (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011

Rutiner for ansvar og kontroll ifb. bidrags og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 Rutiner fr ansvar g kntrll ifb. bidrags g ppdragsfinansiert aktivitet (BOA), IME fakultetet, 20. september 2011 (gjelder ikke prsjekter finansiert av EU prgrammer) Det vises til Instruks fr øknmifrvaltningen

Detaljer

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenters av Tilbyder Vedlegg 8.1 Til pkt 8 i knkurransegrunnlaget «Krav til Tilbudets innhld» Spørsmål sm skal besvares g dkumenters av Tilbyder i frbindelse med anskaffelse av System fr behandling av skleskysselever i Vestfld

Detaljer

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten).

Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). 1. Anvendelse Disse standard kontraktsvilkår gjelder mellom Oppdragsgiveren og den part som påtar seg konsulentoppdrag (heretter kalt Konsulenten). Eventuelle avvikende kontraktsvilkår er uten virkning

Detaljer

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT

MATVARER ANBUDSINNBYDELSE INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUD 7/07. Steinkjer mai 2007 1. GENERELLT INVEST KOMMUNENE (INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE) ANBUDSINNBYDELSE MATVARER ANBUD 7/07 Steinkjer mai 2007 INNBYDELSE TIL ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE PÅ MATVARER TIL INDERØY, VERRAN OG STEINKJER KOMMUNE

Detaljer

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål.

Telefoner er gått til kommunens sentralbord. Her har innringer fått svar på sine spørsmål. NOTAT Til: Fra: Tema: Frmannskapet Dat: 01.11.2011 Kmmunaldirektør Anne Behrens Spørsmål fra Jn Gunnes: Finnes det nen planer fr å bedre servicenivået ut til flket? Frbrukerrådets serviceundersøkelse 2011

Detaljer

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden

Nye regler for barnetillegget i uføretrygden 33308 Returadresse, NAV VINDAFJORD POSTBOKS 3 5589 SANDEID Hansen Rune Leander Vikebygd 5568 VIKEBYGD Dat: 12. ktber 2015 M Nye regler fr barnetillegget i uføretrygden Fødselsnummer: 06125537993 Saksreferanse:

Detaljer

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid

AVTALE. om rådgivningstjenester utført etter medgått tid AVTALE om rådgivningstjenester utført etter medgått tid mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Oppdragsgiveren) og (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr.: om (kort om oppdraget) For denne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgsklen i Telemark Styret Møtedat: 19.06.08 Saksnummer: Saksbehandler: Jurnalnummer: Magne Hegna 2007/903 FASTSETTING AV VARSLINGSRUTINER VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i krte trekk Med bakgrunn i arbeidsmiljølven

Detaljer

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag

Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester. tekniske fag TEKNISK AVDELING Avtaledokument for rammeavtale rådgivningstjenester tekniske fag 2013/2177 2013-2177 Side 1 av 7 Avtaledokument Mellom Universitetet i Oslo, Teknisk avdeling (org.nr. : 971 035 854) Adresse:

Detaljer

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell

KVALITETSSIKRING Drift og vedlikehold. Rutinebeskrivelse for mottak av entreprenører og øvrige vedlikeholdspersonell Vedlegg 1 Rutinebeskrivelse fr mttak av entreprenører g øvrige vedlikehldspersnell 1. Frmål Frmålet med denne rutinebeskrivelsen er å sikre en ensartet prsedyre fr å ta i mt entreprenører sm skal utføre

Detaljer

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem

Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem Kontrakt for levering av lønns- og personalsystem 1 AVTALEPARTER Ruter As Dronningensgate 40 0151 Oslo Org. nr: 991 609 407 (Heretter ofte Ruter) (Heretter ofte Leverandøren) 2 KONTRAKTENS OMFANG OG VARIGHET

Detaljer

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse)

Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) Konkurransegrunnlagets Del II Kontraktsvilkår Vedlegg: HMS egenerklæring (Returneres utfylt m/tilbudet) Avtaledokument (Til orientering og bruk ved avtaleinngåelse) 1 Oppdragsgiver Når begrepet Oppdragsgiver

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406

AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 AVTALEDOKUMENT DIREKTE ANSKAFFELSER NS 8406 1 Parter Oppdragsgiver: Org.nr: Entreprenør: Org.nr: Forsvarsbygg 975950662 Adresse: Adresse: Representant: Representant: E-post: Tlf: E-post: Tlf: 2 Om oppdraget:

Detaljer

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04

Flytoget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Flytget AS TILSYNSRAPPORT NR. 2014-04 Beredskap, ppfølging av avvik g pplæring av mbrdpersnell g førere, bruk av erfaringsdata g risikanalysedata i pplæring/kjøring. 1 Bakgrunn g mål... 3 2 Knklusjn...

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV RÅDGIVNINGSOPPDRAG ETTER MEDGÅTT TID mellom. (heretter kalt oppdragsgiveren) og. (heretter kalt rådgiveren) Organisasjonsnr./personnr om (kort beskrivelse av oppdraget)

Detaljer

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen

Rammeavtale økonomiske og finansielle tjenester knyttet til Transportreformen Til tilbydere Vår dat: 26.09.2014 Rammeavtale øknmiske g finansielle tjenester knyttet til Transprtrefrmen Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g III) Sak 14/563 ENDRINGSLOGG Versjn 1.1

Detaljer

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker

Søknad om dispensasjon Informasjon til tiltakshaver og søker Søknad m dispensasjn Infrmasjn til tiltakshaver g søker Hva er en dispensasjn? En dispensasjn er et vedtak sm innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhld av plan- g bygningslven

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE Dato: 24.09.2001. Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt totalentreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester

Kontrakt. mellom. Kulturdepartementet Og. xxxxx. om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontrakt mellom Og xxxxx om rammeavtale på kjøp av vikartjenester Kontraktsvilkårene er fastlagt i denne kontrakt. Pkt. 2 i kontrakten angir hvilke bilag som er knyttet til kontrakten. Dersom det i anbudet/tilbudet

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Dato: 24.09.2001 Erstatter utgave av 01.09.2001 KONTRAKT FOR KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om (kort beskrivelse

Detaljer

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren)

AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID. Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) AVTALE FOR BYGGELEDEROPPDRAG HONORERT ETTER MEDGÅTT TID mellom Oslo kommune, vann- og avløpsetaten (heretter kalt oppdragsgiveren) og (heretter kalt byggelederen) Org.nr.: For denne kontrakten gjelder

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Terminal Jekteviken Puddefjrdsbren, Entreprise 1 Plan fr sikkerhet, helse g arbeidsmiljø Bssnettutbygging - Møhlenpris Oppdragsnr.:5146498

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon

Vedlegg A. Kravspesifikasjon Vedlegg A Kravspesifikasjn Innhld 1 Innledning... 2 1.1 Frmål med anskaffelsen... 2 1.2 Oppdragets mfang (billett- g kvalitetskntrll)... 2 2 Gjennmføring... 3 2.1 Innledning... 3 2.2 Oppdragsgivers ansvar...

Detaljer

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE

SAKSBEHANDLER / FORFATTER Willy Røstum Thelin BEHANDLING UTTALELSE SINTEF Byggfrsk Pstadresse: Pstbks 4760 Trgarden 7465 Trndheim Ntat Frslag til endringer i SINTEF Teknisk Gdkjenning (TG) fr styrking av drift g vedlikehld av minirenseanlegg Fretaksregister: NO 948 007

Detaljer

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling

Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling Til tilbydere Dat: 02.05.2014 Bruk av permitteringer g utenlandsk arbeidskraft i fiskefredling Knkurransegrunnlag Åpen anbudsknkurranse (FOA del I g II) Sak 14/1774 ENDRINGSLOGG Versjn 2.0 8.mai 2014 Følgende

Detaljer

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune.

HALDEN BRANNVESEN. Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kommune. HALDEN BRANNVESEN Krav til brannsikkerhet ved arrangementer i Halden kmmune. HALDEN 25. JANUAR 2016 KRAV TIL BRANNSIKKERHET VED ARRANGEMENT I HALDEN KOMMUNE 1 Hensikt med veiledningen (frmål)... 3 2 Ansvarsfrhld...

Detaljer