NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NVEs tilbakemelding på redegjørelse og rapport av 19.01.07 samt pålegg om tilbakebetaling av forskudd og varsel om tvangsmulkt"

Transkript

1 Nrges vassdrags- g energidirektrat N V E Advkatfirmaet Elden DA Pstbks 434 Sentrum 0103 OSLO C7 Vår dat: Vår ref.: NVE emk/kmf Arkiv: 631 Deres dat: Deres ref.: Christian Eckhff Saksbehandler: Kari Margrethe Fløtre Middelthuns gate 29 Pstbks 5091 Majrstua 0301 OSLO Telefn: Telefaks: E-pst: Internett: Org.nr.: NO MVA Bankknt: NVEs tilbakemelding på redegjørelse g rapprt av samt pålegg m tilbakebetaling av frskudd g varsel m tvangsmulkt Nrges vassdrags- g energidirektrat(nve) viser til brev mttatt g vedrørende B2C Energy AS sin redegjørelse fr brudd på regelverk, tilleggsvilkår samt innrapprtering m arbeidet med å innrette virksmhetens rutiner etter gjeldende regelverk. Vi viser gså til tidligere krrespndanse i saken. Bakgrunn I vårt brev av ga vi tilbakemelding på rapprt av , samt varsel m tilbaketrekning av msetningsknsesjn. Videre ba vi m en redegjørelse fr manglende ppfyllelse av vårt vedtak av , g fr at selskapet i uke skal ha meldt leverandørskifte uten at skriftlige kraf leveringskntrakter frelå i en rekke nettmråder. I brev av innrapprterer B2C Energy AS, representert av Christian Eckhff i Advkatfirmaet Elden DA, m selskapets virksmhet. Rapprten innehlder blant annet infrmasjn m selskapets rutiner ved kntraktinngåelse, betalingsbetingelser, prdukter, antall kunder, drift g arbeidet med å innrette selskapets rutiner etter gjeldende regelverk. I brev mttatt retter Advkatfirmaet Elden DA pp i pplysninger gitt i brev av Prdukter. vilkår g rutiner fr knhak else: I følge rapprt av er alle nye kntrakter sm nå inngås i samsvar med frskrift m måling, avregning g samrdnet pptreden ved kraftmsetning g fakturering av nettjenester (avregningsfrskriften). Kunden kan enten inngå "Markedskraft Super" direkte med WC Energy AS, eller "Markedskraft" gjennm underleverandørene WC Nrge AS eller Elitele Bradcm AS. I tillegg til kraftpris betaler kunden et årlig fast~ på kr 149,- i "Markedskraft Supe?". I "Markedskraft" er fastbeløpet satt til kr 790,-, frdi kunden gså blant annet kan kjøpe internett- g teletjenester gjennm B2C Nrge AS eller Elitele Bradcm AS. Ved bestilling gjennm direkte markedsføring (dør- g standsalg) får kunden angrerettskjema, vilkår g standard kraftleveringsavtale i tillegg til kntrakt. Ved kntraktinngåelse gjennm telefn g sms mttar kunden denne infrmasjnen i psten etter 3-5 dager. Kunden gis mulighet til enten å bekrefte avtalen gjennm sms eller returnere signert kntrakt per faks eller i psten. Ved bestilling ver

2 Side 2 MVE interntitt får kunden bekreftelse på at bestillingen er gjennmført. Kundene kan finne standardvilkår, angrerettskjema g standard kraftleveringsavtale på internettsiden rn. WC Energy AS infrmerer m at alle kunder nå faktureres etterskuddsvis. Selskapet innrømmer at de sendte ut krav m frskuddsbetaling etter Selskapet hevder at de frstd vedtak slik at frbudet gjaldt fra Selskapet beklager at krav m frskuddsbetaling fr periden ble sendt ut etter vårt vedtak av Fra årsskifte skal utsending av nye krav m frskuddsbetaling ikke ha frekmmet. Antall kunder: WC Energy AS har fått 426 nye kunder i periden til Av disse inngikk 178 kunder kntrakt direkte med WC Energy AS via internett, 23 via sms g 59 via direkte markedsføring (telefn-, dør- eller standsalg). B2C Nrge AS skaffet knsesjnæren 43 kunder via sms g 123 via direkte markedsføring. Ttalt har WC Energy AS 3651 kunder. Tilbud m valget mellm å frlenge eller avslutte kundefrhldet: WC Energy AS gir uttrykk fr at kundene skal få mulighet til å frlenge eller avslutte sitt kundefrhld innen Selskapet er i gang med å utfrme et brev til kundene. Tidligere tilbakemelding m at dette arbeidet allerede er utført bunner i en misfrståelse internt i selskapet. Kundeservice: WC Energy AS tilkjennegir at selskapet baserer sin virksmhet på lite administrasjn g begrensede kntrkstnader, g at selskapet derfr ikke kan tilby kundeservice g -infrmasjn i særlig str grad. NVEs vurdering I tillegg til tilbakemelding i brev av har NVE følgende vurdering av selskapets evne til å innrette sine rutiner til gjeldende regleverk, samt tilleggsvilkår i midlertidig frlengelse av rdinær msetningsknsesjn av Vurdering av prdukter, vilkår g rutiner fr kntraktinngåelse: Selv m alle nye kntrakter sm inngås enten gjelder fr prduktene "Markedskraft Super" eller "Markedskraft", er det frtsatt uklarhet mkring hvilke prdukter sm er til levering. Mange prduktnavn har vært i bruk i løpet av NVE antar at det finnes kunder sm har inngått kntrakt fr prdukter med prduktnavn sm WC Strøm eller WC Super, g sm frtsatt mttar kraftleveranser fra WC Energy AS. Vi ønsker infrmasjn m samtlige prdukter sm er til levering. Videre må størrelsen på fastbeløpet framkmme klart g tydelig i alle kntrakter. NVE antar at WC Energy AS kjøper inn kraft på Nrd Pl Spt AS. Hvis dette er riktig, bør selskapet erstatte NrdPl med Nrd Pl Spt AS i kntraktsfrmuleringen. At kunden ved internettbestilling indirekte bekrefter at infrmasjnen er lest, slik det framgår av brev av , synes utilstrekkelig fr NVE. Ved bestilling på intemett bør kunden måtte aktivt bekrefte at kntraktsvilkåren er lest før bestillingen trer i kraft. NVE kan ikke gdkjenne rutinene fr sms bestilling slik de er i dag. Ved sms-bestilling skal kunden samtykke i at vilkårene fr kntrakten er lest g akseptert. Fr eksempel kan dette frmuleres slik: "Jeg bekrefter å ha lest g frstått gjeldende vilkår." Videre registrerer NVE at selskapet urettmessig har krevd inn frskuddsvis fr kraftleveranser etter WC Energy AS leverer kun en delvis redegjørelse fr hvrvidt selskapet har krevd

3 Side 3 NV! frskuddsbetaling fra sine kunder. Materialet mttatt fra Frbrukermbudet tyder på at selskapet gså etter har fakturert frskuddsvis fr kraftleveranser. Standardvilkårene i vedlagt kntrakt i brev av sier at: "Frskjellen mellm betalt frventet årsfrbruk g det beløpet sm skal betales i henhld til faktisk strømfrbruk beregnes når måleravlesning er mttatt av netteier. Dersm kunden har betalt inn fr mye, gjøres det fradrag fr beløpet ved nestefaktura. Dersm kunden har betalt fr lite, belastes beløpet ved nestefaktura." I kntrakt datert , sm følger sm vedlegg til brev av , ber WC Energy AS kunden m å samtykke i følgende: "Jeg aksepterer at det faktureres å knt basert på frventet årsfrbruk etter standard årlig frbruksprfil". Dette må snarest fjernes fra kntraktsvilkårene, da WC Energy AS fra ikke har hatt mulighet verken til å inngå kntrakter hvr dette er et vilkår, eller kreve frskuddsvis betaling fra eksisterende kunder. I avregningsfrskriften 8-1 heter det at: "Nrges vassdrags- g energidirektrat kan gi de pålegg sm er nødvendig fr gjennmføring av denne frskr j? g vilkår satt i knsesjner gitt av Nrges vassdrags- g energidirektrat i medhld av energilven." Kunder sm har fått fakturert krav m frskuddsvis innbetaling av kraftleveranser i strid med vedtak av skal få pengene tilbake. Vurdering av antall kunder: I frhld til antall kunder er innrapprteringen mangelfull. Hvr mange kntrakter har WC Energy AS inngått gjennm Elitele Bradcm AS? Hvr mange er privat- g næringskunder? Vurdering av tilbud m valget mellm å frlenge eller avslutte kundefrhldet: I vedtak av tilleggsvilkår 2 heter det blant annet: "Samtlige kunder sm WC Energy AS har meldt leverandørskifte fr skal kunne velge mellm å frlenge eller avslutte sitt kundefrhld med B2C Energy AS". Tlkningen av vedtaket Ø WC Energy AS, representert ved Advkatfirmaet Elden DA, er innsnevret til at "... kunder sm har individuelle kntrakter sm ikke ti fredsstiller frskr 11. mars 1999 nr 301 m måling, avregning g samrdnet pptreden ved kraftmsetning g fakturering av nettjenester (MAF), skal få tilbud m nye kntrakter sm ti fredsstiller kravene. Kundene skalfil anledning til å frlenge kntrakten eller avslutte kundefrhldet." Det vil si at selskapet tlker vedtaket sm at kun kunder sm ikke har en gyldig kntrakt skal gis tilbud m valget mellm å avslutte eller frlenge sitt kundefrhld. NVE uttrykte i vedtak av at tilleggsvilkår t gjelder samtlige kunder sm WC Energy AS har meldt leverandørskifte fr, g ppfatter derfr Advkatfirmaet Elden DA sin frståelse av vedtaket sm misvisende.

4 Side 4 N V! Vurdering av kundeservice: MC Energy AS plikter å tilby sine kunder et kundesenter hvr de kan henvende seg med spørsmål m sitt kundefrhld. Dette følger av vilkår 2.2 i msetningsknsesjnen: "Knsesjnæren plikter å gi kunder de pplysninger mfretakets virksmhet sm har betydning fr ppfyllelse av kundenes g/eller fretakets rettigheter g frpliktelser, g endring i slike frhld." I tillegg til rapprteringbad vi i brev av m en redegjørelse fra selskapet m manglende ppfyllelse av våre vedtak. WC Energy AS gir i brev av ingen redegjørelse fr at selskapet i uke 1 meldte leverandørskifte uten skriftlig kntrakt. Etter vår gjennmgang av rapprt g redegjørelse av krever vi at WC Energy AS innen gir ss pplyser m følgende: Innrapprtering: Infrmasjn m alle prdukter sm er til levering i dag, men sm er inngått under andre betingelser enn de sm gjelder fr "Markedskraft " eller "Markedskraft Super", samt kpi av kntrakter. Bakgrunnen fr dette er at NVE har fått en redegjørelse fr prdukter sm tilbys i dag, men har ikke mttatt infrmasjn m andre prdukter sm er til levering. Ttalt antall kunder sm har inngått kntrakt med direkte med WC Energy AS i 2006 g 2007 frdelt på Prduktnavn Frm fr kntraktinngåelse Ttalt antall kunder sm har inngått kntrakt med WC Energy AS gjennm WC Nrge AS i 2006 g 2007 frdelt på Prduktnavn Frm fr kntraktinngåelse Ttalt antall kunder sm har inngått kntrakt med WC Energy AS gjennm Elitele Bradcm AS i 2006 g 2007 frdelt på Prduktnavn Frm fr kntraktinngåelse Frskuddsbetaling: Antall kunder sm har fått faktura med krav m frskuddsvis betaling etter Ttalt beløp krevd inn frskuddsvis, frdelt på hushlding g næring samt frfallsdat, fr kraftleveranser etter

5 Side 5 Nve Tilbud m valget mellm å frlenge eller avslutte kundefrhld: Kpi av brev, kntrakt inkludert betingelser.s.v. Dat fr når tilbud ble sendt ut Frm fr utsendelse (brev, sms, e-pst) Oversikt ver hvem sm fikk tilbud Antall kunder sm har akseptert tilbud Antall kunder sm ikke har akseptert tilbud - dvs. avsluttet sitt kundefrhld I tillegg ber vi B2C Energy AS m å redegjøre fr at selskapet i 2007 har sendt leverandørskiftemeldinger i en rekke nettmråder uten at skriftlig kntrakt med kunden freligger. Dette har NVE allerede bedt m i et brev av Vedtak Med hjemmel i avregningsfrskriften 8-1 hvr det heter at; "Nrges vassdrags- g energidirektrat kan gi de pålegg sm er nødvendig fr gjennmføring av denne frskrift g vilkår satt i knsesjner gitt av Nrges vassdrags- g energidirektrat i medhld av energilven" pålegger NVE B2C Energy AS å infrmere kundene m at selskapet har krevd inn frskuddsvis betaling i strid med vedtak av Videre pålegger NVE B2C Energy AS å tilbakebetale de beløp sm er krevd inn frskuddsvis i strid med vedtak av innen fredag Dette vedtaket kan påklages til Olje- g energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kmmet fl-am til partene, jf frvaltningslvens kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- g energidepartementet g sendes gjennm NVE. Varsel m tvangsmulkt Dersm B2C Energy AS ikke tilbakebetaler de beløp sm er krevd inn frskuddsvis i strid med vedtak av innen fredag , vil WC Energy AS bli ilagt tvangsmulkt jff delegasjn Ø OED til NVE g energilven 7-3 hvr det blant annet heter: "Ved vertredelse av denne lv eller bestemmelser eller pålegg gitt i medhld av lven, kan det fastsettes en tvangsmulkt sm enten løper inntil frhldet er brakt i rden eller frvalter ved hver vertredelse. Departementet kan fastsette en bestemt frist fr gjennmføringen av pålegg etter kap. 6 g en daglig løpende tvangsmulkt til statskassen dersm fristen versittes. " En eventuell tvangsmulkt vil løpe inntil frhldene er brakt i rden g B2C Energy AS kan dkumentere at de beløp sm er krevd inn frskuddsvis i strid med vedtak av er tilbakebetalt. B2C Energy AS gis frist til med å uttale seg m varsel m tvangsmulktvedtak. Med hilsen Marit Lundteigen Fssdal avdelingsdirektør Gunn Oland seksjnssjef

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE

RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD I TROMSØ KOMMUNE Vedtatt administrasjnsutvalget 1. september 2010 RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING Reglene m varsling skal bidra til

Detaljer

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak

Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr - enkeltvedtak Askøy Energi 5300 KLEPPESTØ Vår dato: 05.07.2004 Vår ref.: NVE 200400574-13 emk/lav Arkiv: 912-653.4 Saksbehandler: Deres dato: Lisbeth Anita Vingås Deres ref.: 22 95 91 57 Klage på anleggsbidrag og tilknytningsgebyr

Detaljer

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX

Forpaktningskontrakt for FeFo sin rett til å forvalte fiske i XXXXXXX Frpaktningskntrakt fr FeF sin rett til å frvalte fiske i XXXXXXX 1 Kntraktsparter: Brtfrpakter: Finnmarkseiendmmen/Finnmárkkupmdat (FeF), rg.nr. 989031636 Frpakter: XXXXXXXXXX, rg.nr. xxx 2 Rettighetsmråde:

Detaljer

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs

23. li, Vår dato: Vår ref.: NVE 201105365-5 ep/chs Norges vassdrags- og energidirektorat Svein Bjercke Østre Hurdalsveg 133 2074 EIDSVOLL VERK 23. li, Vår dato: Vår ref.: 201105365-5 ep/chs 2011 Arkiv: 623 Saksbehandler: Deres dato: Christina Sepfflveda

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen

Konkurranse Nytt. Bonus svekker konkurransen Knkurranse Nytt Frbud mt bnuspptjening innenlands Knkurransetilsynet frbyr SAS, Braathens g Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bnuspeng ved innenriks flyreiser. Frbudet gjelder fra 1. mai i år. Tilsynet

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper

Selskapsrett. Sal B. Del 4. Utforming av vedtekter i aksjeselskaper Selskapsrett Sal B Del 4 Utfrming av vedtekter i aksjeselskaper Advkat Tr Bechmann g advkat Heidi Aas Larsen, begge fra Tenden Advkatfirma ANS, Tønsberg UTFORMING AV VEDTEKTER I AKSJESELSKAPER Advkatene

Detaljer

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak

NVEs vurdering i klage på opphør av fellesmåling - vedtak Fjordveien 88 Sameie Fjordveien 90 1363 Høvik v/ Håkon Bjørn Thoresen Vår dato: 30.06.2014 Vår ref.: 201400610-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Tonje Merete Andresen NVEs vurdering i

Detaljer

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011

Arkivkode Arkivsaknr. Dato 040 11/2386 31.08.2011 Sentraladministrasjnen Ntat Til: Fra: Kpi: Skurdalen Grendeutvalg v/ Britt Haugen Lars Ole Skgen Arkivkde Arkivsaknr. Dat 040 11/2386 31.08.2011 SKURDALEN GRENDEUTVALG - SVAR PÅ SPØRSMÅL Det vises til

Detaljer

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r.

Gjensidige (^ Forsikringsoversikt. DEL 2 - Fellesdekninger og Generelle vilkår. DEL 1 - Forsikringsbevis. DEL 3 - Erstatningsregler. FE r. Gjensidige ( Gjensidige Frsikring ASA Orgnr: N0-995 568 217 K--: FE r 000097020000006 Ka - Kirkelig Arbeidsgiver-g Interesserganisasjn 92290 Rådhusgata 1-0151 Osl nnhld Frsikringsversikt Side Viser versikt

Detaljer

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR

TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Telinet Energi Strandveien 50 1366 LYSAKER Deres ref. Vår ref. Dato: Sak nr: 05/406-46 18.09.2006 Saksbehandler: Ingrid Sandvei Dir.tlf: 45 49 00 61 TELINET MARKEDSFØRING OG AVTALEVILKÅR Vi viser til tidligere

Detaljer

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM

2013-12-01 NØYTRALITETSPROGRAM Nøytralitetsprogram Nøytralitetsprogram for Hafslund Nett AS Gjennom energiloven og tilhørende forskrifter stiller NVE krav til Hafslund Nett og andre nettselskap i forhold til nøytral opptreden ovenfor

Detaljer

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år.

Konkurranse Nytt. at det går raskere for melkeprodusentene å melde seg ut av TINE. Dette må skje med virkning fra 1. mai neste år. Knkurranse Nytt Omfattende vilkår fr TINE-fusjnen Knkurransetilsynet vedtk 17. ktber å gripe inn mt fusjnen mellm TINE Nrske Meierier BA g de ti TINE-meieriene. Fusjnen tillates under frutsetning av at

Detaljer

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0

Dokumentasjon TDC Invoice Online Ver. August2010-3.0 Dkumentasjn TDC Invice Online Ver. August2010-3.0 TDC AS Side 1 av 14 Innhld TDC INVOICE ONLINE FAKTURAPORTAL... 3 ADMINISTRATOR KATEGORIER... 3 1.1. KUNDEADMINISTRATOR...3 1.2. FAKTURASTEDSANSVARLIG...4

Detaljer

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern

Personvernsreglene. Bruk og beskyttelse av personopplysninger. Vår Policy om Personvern Persnvernsreglene Persnvern er viktig fr ss i Genwrth Financial. Vi verdsetter den tillitt du har til ss, g ønsker med dette å hjelpe deg til å frstå hvrdan vi samler inn, beskytter g bruker persnlige

Detaljer

Innledning: 15-1164 1

Innledning: 15-1164 1 Innledning: Takk skal du ha. Først g fremst vil jeg understreke at vi er glad fr at regjeringen satte i gang arbeidet med å gjøre nødvendige endringer i arbeidsmiljølven. Det er ne sm stadig må gjøres

Detaljer

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services

Personalhåndbok. for konsulenter i Kelly Services Persnalhåndbk fr knsulenter i Kelly Services Velkmmen til Kelly Services! Vi er glade fr å kunne tilby deg jbb hs en av våre ppdragsgivere! I den frbindelse er det enkelte pplysninger sm kan være nyttige

Detaljer

Terje Strom og Anne Hege Tangen

Terje Strom og Anne Hege Tangen 96/41 Ntater I 1996 Terje Strm g Anne Hege Tangen Frprsjektrapprt m ØStilpasning g samrdning av regnskapsppgaver fr frsikringsselskaper Avdeling fr øknmisk statistikk/seksjn fr ffentlige finanser g kredittmarkedsstatistikk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder

Varsel om utleggsforretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder 2646 Statens innkrevingssentral RUNE LEANDER HANSEN VIKEVEGEN 1808 5568 VIKEBYGD I Dat: Vår referanse: 20. mai 2015 2737632 Varsel m utleggsfrretning - vi vil tvangsinnkreve det du skylder Statens innkrevingssentral

Detaljer

1. Innledning / rammer

1. Innledning / rammer Avdeling fr infrmatikk g e-læring, Høgsklen i Sør-Trøndelag Innledning / rammer Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestffet er utviklet fr faget Systemfrvaltning 1. Innledning / rammer Resymé:I denne leksjnen

Detaljer

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel.

ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer for ansattes egenhandel. ANBEFALING NR. 5 Anbefalte retningslinjer fr ansattes egenhandel. Anbefalingen er fastsatt av styret i Nrges Fndsmeglerfrbund 17. august 1999 g trådte i kraft 1. september 1999. Sm følge av implementeringen

Detaljer

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103

, i)åmar zmi. NVEs vurdering i klage på tilknytningspraksis - vedtak. Postboks 103 1 Norges vassdrags- og energidirektorat c I. Energi 1 Follo Røyken AS Postboks 103 1407 VINTERBRO, i)åmar zmi Vår dato Vår ref.: 201305110-7 Arkiv: 623 Deres dato: Deres ref.: etn/tand Saksbehandler: Tonje

Detaljer

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007

ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 ELKLAGENEMNDAS UTTALELSER I SAMMENDRAG ETTER SAKSTYPE PR SEPTEMBER 2007 Stikkordsregister: Kategori Side AVTALEINNGÅELSER, LEVERANDØRSKIFTE, GARANTIAVTALER, BESTEMMELSER OM PRISVARSLING, OPPSIGELSE OG

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013

Referat fra NEE møte mandag 2. september 2013 Referat NEE møte Dat: Mandag 2. september 2013 Tid: 9:00 15:00 Sted: Park Inn Gardermen Systemstøtte fr Ediel, Nrsk Ediel Ekspertgruppe 15. september 2013 Deltagere: Referat fra NEE møte mandag 2. september

Detaljer

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8

Bakgrunnsdokumentasjon om efaktura. Portwin og efaktura. Versjon: 0,8 Bakgrunnsdkumentasjn m efaktura Prtwin g efaktura Frfatter: Aud Eva Haugrs g Olav Madland Versjn: 0,8 1 1. Bakgrunn Fra 01.07.2012 krever statlige g kmmunale fretak g mtta fakturaer i frm av efaktura.

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009

Håndbok for tillitsvalgte i Norges Motorsportforbund 2. utgave Januar 2009 Håndbk fr tillitsvalgte i Nrges Mtrsprtfrbund 2. utgave Januar 2009 Ansvarlig redaktør: Generalsekretær Ry N. Wetterstad Hvedfrfatter: Sprtssjef Anders Minken nmf@nmfsprt.n NMF 2009 1 2 1 Innledning...

Detaljer