Innhold Visjonen Side 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - 3 - Visjonen Side 4"

Transkript

1 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage - skole Side10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Side 12 Samarbeid Foreldresamarbeid Personalsamarbeid Side 13 Tradisjoner Side 14 Informasjon om barnehagen Side

2 Visjon Bamsebo studentbarnehage er en del av Studentsamskipnaden i Oslos velferdstilbud. Barnehageloven krever at barnehagen har en årsplan. Vår årsplan er utarbeidet i barnehagens ledergruppe og diskutert på avdelingsmøter og personalmøter. Vi har hatt Studentbarnehagenes verdiplan og Rammeplan for barnehager som utgangspunkt i vårt årsplanarbeid. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss som jobber i barnehagen. Årsplanen skal fungere som grunnlag for samarbeid og dialog med foreldre, slik at de får mulighet til å påvirke barnas hverdag i barnehagen. Vi i barnehagen setter fokus på leken, og tar den på alvor. Dette vises gjennom vår visjon: Studentbarnehagene tar vare på barndommens magi. Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Lek er morsomt, spennende, skummelt og grenseløst! I leken lærer barna blant annet de sosiale spillereglene gjennom førstehåndserfaringer i en ufarlig verden. Å prøve ut regler, grenser og måter å samhandle på er viktige erfaringer som hjelper oss til å utvikle oss til hele mennesker. Vi vil i barnehagen forberede barna på livet i samfunnet rundt dem. Det å være forberedt på dette vil blant annet si å være trygg på seg selv og omgivelsene. Barnehagens syv fagområder (se side 6) er tilstede i all lek og aktivitet. Utfordringen vi voksne i barnehagen jobber med er hvordan vi fokuserer og dokumenterer dette arbeidet. I Bamsebo har vi pedagoger på alle avdelingene, og alle vi som jobber i barnehagen er engasjerte, lydhøre og setter foreldresamarbeid i høysete. Hos oss skal både foreldre og barn føle seg velkommen, og bli møtt ved levering og henting. Slik får vi mulighet til å utveksle informasjon om barnet og dagen. Barna er små mennesker som skal behandles med respekt og det er viktig at vi ser på hvert barn som enkeltindivid

3 I Bamsebo har vi en 100% kjøkkenassistentstilling, og vi har en dialog rundt hva det er vi skal servere av mat. Vi forsøker å ha et normalt sunt kosthold, og serverer varm mat til alle barna. Vi synes det er viktig at barna i barnehagen lærer å være miljøbeviste. Derfor er vi medlem av Miljøagentene. Vi vil at barna får en positiv holdning til det å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. Dette gjennomfører vi blant annet ved at vi har kildesortering i barnehagen. For førskolebarna i Bamsebo tilbyr vi musikktimer med egen musikkpedagog. I Bamsebo har hver avdeling egen dagsrytme tilpasset barnas alder. I denne dagsrytmen er det noen felles aktiviteter: Samlingstund Hver dag har alle avdelingene en samlingsstund. Det er en tid hvor vi samler alle barna på avdelingen for å lese litt sammen, synge litt, fortelle hverandre egen opplevde eller oppdiktede historier og til å snakke om hva som skjer på avdelingen for tiden. Her øver vi på å bli kjent med hverandre ved å lytte til hverandre, og til å ta ordet selv. En samlingsstund er en god arena for å øve seg på å snakke og å vise seg frem i en gruppe. Fellessamling Hver fredag har vi fellessamling. Noen ganger er små og store hver for seg, andre ganger er vi alle samlet. Vi vil lage et opplegg som er tilpasset de ulike aldrene på barna. Her møtes vi for å synge litt sammen, fortelle eventyr eller andre morsomme ting. Målet med fellessamling er å skape rom i hverdagen for at alle barn og voksne i Bamsebo skal møtes, og til å ha det gøy sammen. Turer Alle avdelingene har en fast turdag i uka hvor de går på turer utenfor barnehagen, men det er ikke tur hver uke. Dette er både korte og lange turer, med hele eller deler av barnegruppa. Gymsal/svømming Vi har mulighet til å bruke barnebassenget på Domus Athletica. Det er småbarnsavdelingene som benytter seg av dette tilbudet. På svømming er det en voksen og ett barn som går. Tirsdag og onsdag disponerer vi gymsalen på Blindern fra Det er avdelingen som avgjør om disse tilbudene skal prioriteres

4 Deling av barnegruppene Alle avdelingene deler innimellom barnegruppene i flere små grupper. Erfaring viser seg at dette er en fin måte for barna å bli bedre kjent med hverandre og med de voksne. I slike mindre grupper vil det også være lettere for oss å se hvert enkelt barn. Omsorg, oppdragelse, lek og læring Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold Alle barn har rett til omsorg. Dette setter klare krav til personalets måte å møte barn og foreldre hver dag i barnehagen. Omsorg og oppdragelse skal prege hverdagen i barnehagen. Det er vårt ansvar at barna er trygge i barnehagen. Dette krever at vi: Er ansvarsbevisste og engasjerte Har gode rutiner som gjentas hver dag Alltid møter barn og foreldre i garderoben Informerer om dagen Ser og anerkjenner enkeltbarnet Skaper gode relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne Er gode oppdragere og rollemodeller Legger opp til aktiviteter tilpasset gruppen og barnas alder. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold. Barna i Bamsebo skal få oppleve glede og humor i lek med barn og voksne. Gjennom å observere leken får vi innsikt i barnas lekeutvikling. Hvordan og hvorfor vi vil gjøre dette beskriver vi i avsnittet om barnehagens satsningsområde side 8; lek. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold

5 Barna skal oppleve gode vilkår for læring i alle hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for et stimulerende læringsmiljø, hvor vi er gode rollemodeller som det kreves at: Har kunnskap om barns utvikling og læring Er bevisste vår egen rolle som voksne i barnehagen Er til stede i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Er anerkjennende i vårt samspill med barna I vårt arbeid med læring er vi med på å styrke barnets selvoppfatning gjennom utforfrende aktiviteter og mestring. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I barnehagen arbeider vi tverrfaglig med alle fagområdene. Flere områder er ofte representert samtidig i styrte aktiviteter, hverdagsaktiviteter og turer. I lek skjer det ofte spontant arbeid med fagområdene, men vi arbeider også hele tiden målrettet med områdene, og sikrer progresjon i arbeidet gjennom: Skape tid og rom til verbal og non-verbal kommunikasjon Opplevelse av glede i arbeidet Oppmuntre og inspirere barna til kroppslig lek og fysiske utfordringer Veksle mellom rolige og aktive perioder hver dag. Konkret arbeid med de estetiske fagene som forming, drama, musikk og dans (for eksempel tegne, male, høstutstilling i barnehagen, musikkpedagog, teaterbesøk, utkledningstøy, museumsbesøk) Skape interesse, forståelse og respekt for natur og miljø Arbeid med medmenneskelighet, solidaritet likeverd og toleranse Barns medbestemmelse og likestilling mellom kjønnene Turer i nærmiljøet Arbeid med antall, rom og form (tall-leker, spill, sortering og sammenligning, dagsrytme) I vårt arbeid med fagområdene vil vi alltid ha omsorg og oppdragelse som grunnlag og viktig forutsetning for måten vi jobber på

6 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning. Medbestemmelse og medvirkning betyr at avgjørelsene ikke blir tatt alene, men i samråd med andre. Hvilken innflytelse barna har på sin egen hverdag avhenger av alder og modenhet. Det er en særlig utfordring å sikre de minste barnas medbestemmelse og medvirkning, fordi de ikke får uttrykt sine meninger med det verbale språket. Dette krever at vi voksne tolker barnas utrykk og kroppsspråk. Eksempler på hvordan barna får utøvd sin medbestemmelsesrett i hverdagen: Måltidet (hva de vil spise, når de er mette, hva de vil snakke om osv.) Samlingsstund (Om vi skal synge eller lese eventyr, hvilke sanger vi skal synge) IKT (Barna kan ta bilder av det de er opptatt av, og velger selv hvilke bilder som skal tas vare på) I aktiviteter/ på turer/ i lek (barna kan leke med det de selv vil, på turer tar vi oss tid til å stoppe opp ved det barna er opptatt av, vi legger opp til aktiviteter som vi ser at barna trives med). I henhold til FNs barnekonvensjon skal vi i barnehagen lytte til barnas meninger. I Bamsebo legger vi derfor opp til at vi er en demokratisk institusjon. I praksis vil dette si at vi som jobber i Bamsebo: Har et inkluderende fellesskap Tar med barnas meninger i barnehagens planer og vurderinger Gir barna opplevelse av at de blir hørt og at deres meninger er betydningsfulle Anerkjenner barnas kroppsspråk og følelsesmessige uttrykk - 8 -

7 Bamsebos satsningsområde - Lek Hva er viktig med lek? Leken er barnas viktigste læringsarena. I leken erfarer barna hvordan andre mennesker rundt seg oppfatter deg som medmenneske. Leken er frivillig og lystbetont, og oppstår spontant i hverdagen. Vi voksne har ansvar for at barnas lek har en fremtredende plass i barnehagen. Vi må skape et trygt lekemiljø og leken må skje på barnas premisser. Leken utvikler seg i takt med barnas alder Fra borte-titt-tei -lek på stellebordet, gjennom parallellek, til avansert rollelek de siste barnehageårene. Felles for all lek er at barna øver seg i det sosiale samspillet som skjer mellom mennesker. I tillegg får de øvd på, og lært, mestring og utvikling av de kroppslige og motoriske evnene. Vi som arbeider i barnehagen er opptatte av å legge til rette for allsidig lek slik at fagområdene barnehagen skal arbeide med, er tilstede. Barn har forskjellige uttrykksformer I leken får de prøvd ut sine uttrykk i samspill med andre, og gjennom tilbakemeldingene lærer de hva som er rammene i det sosiale samspillet. Dette er barns utvikling av sosial kompetanse. Barn leker ut følelser, opplevelser, og det de er opptatt av. Derfor synes vi i Bamsebo det er viktig å gi tid og rom til lek, og tenke på hvordan vi rydder plass til leken i barnehagen. Å gi tid og rom til lek handler mye om oss voksnes holdninger og syn på barn og lek, samtidig som vi skal gjøre leker og barnehagens rom tilgjengelig. Holdninger og syn på barndom og lek, vil si at: vi voksne er tilgjengelige, og er med i det som skjer. vi hjelper barna med å videreutvikle leken, enten ved konkrete forslag eller ved å innta en rolle i leken vi lever oss inn i leken sammen barna vi gir barna inntrykk og opplevelser som stimulerer til lek I tillegg har vi voksne et ansvar for: Observasjon av enkeltbarn og barnsgruppen, hva er det som skjer i leken? Tilpasse leken til barnets utvikling og progresjon. Finne passende lekekamerater/lekegrupper Hjelpe barna inn i lek ut fra sine ressurser Sette ord på leken, hjelpe barna å forstå lekekodene, når der det på lat/virkelig? - 9 -

8 Planlagte aktiviteter Planlagte aktiviteter er en del av barnehagehverdagen som vi i personalet setter i gang. Disse aktivitetene står ofte på ukeplanen, og det er en pedagogisk tanke ved aktivitetens mål. Samlingsstund er en planlagt aktivitet som inneholder mye læring og mål: utvikling av språk og begreper, lære sanger/regler, gruppetilhørighet, sitte rolig og lytte, vente på tur, tørre å stå fram/ta ordet foran andre. Vi deler ofte barna inn i grupper for å holde på med ulike aktiviteter. På denne måten kan aktivitetene tilrettelegges ut fra barnas interesser, behov og ikke minst utviklingstrinn. Mål for gruppeaktiviteter kan være: utvikle kreativiteten, skape noe, oppdage naturen, tilegne seg nye ferdigheter, utvikle positive relasjoner til de andre barna og voksne på gruppen, føle tilhørighet. Når man jobber i grupper kommer den voksne tett inn på enkeltbarnet, noe som gir mer kunnskap om interesser og behov. Barna får også mulighet til å delta på turer av ulike slag. Her kan målet være: kulturelle opplevelser, lære om naturen, lære å sette pris på alt som finnes i nærmiljøet, motorisk trening, gruppetilhørighet og å lære å ta hensyn til hverandre. Selv om aktivitetene er planlagte er barna med på å utvikle innholdet i dem. De planlagte aktivitetene gir ofte barna nye erfaringer som de bruker og videreutvikler i annen lek. Overgang barnehage - skole Hele barnehagetiden er en lærerik tid og ikke minst forberedelse på møtet med samfunnet utenfor hjem og barnehage. Det siste året i barnehagen setter vi ekstra fokus på å gjøre overgangen fra barnehage til skole så enkel og trygg som mulig for barnet. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og aktiviteter i samarbeid med foreldrene. Barnehagen skal, i samarbeidet med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Rammeplanen 5.1, side 53. Før skolestart er det viktig at barna trener på ulike ting. Dette er: At barna kan bruke og tolke lekeregler. At de tar hensyn og er greie mot hverandre. At de klarer å forholde seg til andre og har evnen til å sosialisere seg med andre barn. Det er viktig at de greier å få, og beholde venner. At de kan vente på tur

9 At de kan si adjø til foreldre om morgenen. At de klarer å kle på seg selv. At de klarer å gå på do selv. At de kan skrive navnet sitt. At de klarer å si ifra til voksne hvis det er noe. At de kan passe på tingene sine. Som voksne i barnehagen er det viktig at vi snakker positivt om skolestart med 5-åringene. Det er viktig at vi informerer foreldrene om skolestart og om barnets utvikling i forhold til skolestart. Dette gjør vi gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler. Vi har fokus på skolestart i alle aktiviteter i hverdagen, og i styrte aktiviteter som for eksempel 5-årsklubb. I det daglige øver vi for eksempel på å kle på seg selv, vente på tur (samlingsstund, matbordet, garderoben) gå på do selv og knyte skolisser. I hverdagen styrkes også den sosiale kompetansen gjennom lek med andre barn. Vi har alltid fokus på vennskap. På 5-årsklubben gjør vi ulike skolerelaterte oppgaver hvor vi fokuserer mer på fagområdene (antall, rom og form/ kommunikasjon, språk og tekst/ IKT.) Vi øver på å vente på tur ved å rekke opp hånda, lytte når andre snakker og ta og gi beskjeder. Vi har også to overnattinger med 5-årsklubben. Den ene er natten til Lucia og den andre er avsluttings tur i mai/juni. Dette er en viktig trening i å bli selvstendige. Å være trygg på seg selv og omgivelsene sine er noe vi mener er viktige for barna ved skolestart. På våren drar vi på skolebesøk til en skole i nærmiljøet. Her får vi bli med på en skoletime, og vi har fri minutt sammen med skolebarna. Vi i barnehagen har også forventninger til 5-åringenes foreldre: At de snakker positivt om og har positive holdninger til skolestart og SFO. At de deltar på informasjonsmøte på skolen. At de skriver inn barnet på skolen og har hilst på personalet ved skolen. Det er viktig at de også hjemme øver på de samme tingene vi øver på i barnehagen. Vi skal sammen tilrettelegge for en best mulig skolestart for det enkelte barn, og det krever tett samarbeid mellom foreldre og barnehage. I barnehagen arbeider vi mye for at barna skal bli selvstendige. Dette intensiverer vi i det siste året før skolestart, ved for eksempel

10 årsklubb, spesielle oppgaver og turer og ved å gjennomføre aktiviteter som en introduksjon til skolen. I samarbeid med skolen og hjemmet legger vi best til rette for en god overgang til skolen slik at barna er best mulig rustet til å møte en ny og annerledes hverdag. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplan for barnehager, side 47. I planleggingen i barnehagen legger vi opp til fleksibilitet slik at det er rom for spontanitet og medvirkning for alle i barnehagen. Når vi planlegger tar vi utgangspunkt i vår kunnskap om barns utvikling, både individuelt og i grupper. Barnehagen skal dokumentere og vurdere den pedagogiske virksomheten. I samarbeid med barna dokumenterer vi aktivitetene, slik at vi kan ha en samtale og diskusjon med barna om tilbudet. Dette fører til at vi og barna har mulighet til sammen å ha en refleksjon over det vi gjør hver dag. Slik påvirker vi hverdagen og kvaliteten på det vi gjør. Her er personalets syn på: barns medvirkning, respekt for mennesket og voksnes definisjonsmakt Viktige stikkord som vi vil ta opp til diskusjon gjennom hele året. Spesielt når vi skal dokumentere vårt arbeid med barna, både overfor oss selv og ikke minst overfor foreldrene. I Bamsebo konkretiseres dokumentasjon av våre aktiviteter gjennom: Daglig foreldresamarbeid (tilbakemelding om dagen i garderoben hver dag) Barnas hverdagsfortellinger Bruk av foto (både at barn og personal har tatt bilder) Foreldresamtaler og foreldremøter Månedsbrev, ukeplaner og dagsrapporter Vi i Studentbarnehagene har laget en egen Verdiplan. I denne slår vi fast at våre verdier og holdninger med respekt for enkeltmennesket, tilsier at vår dokumentasjon retter seg hovedsaklig mot barnegruppen som helhet. Vi deler aldri ut vår kunnskap om enkeltbarn med andre, men i samarbeid med foreldrene kan vi dele informasjon med andre samarbeidsinstanser

11 Bruk av bilder i barnehagen I Bamsebo tar vi og barna mange bilder i planlagte aktiviteter og spontan lek. Disse bildene bruker vi i den pedagogiske dokumentasjonen (bla refleksjon med barna), evaluering av tilbudet og til å gi foreldrene innblikk i barnas hverdag. Bildene er en del av barnehagens arbeidsmetode/vurderingsredskap. Våre verdier rundt dokumentasjon på enkeltbarn gjør at vi er svært strenge når det gjelder oppbevaring og distribusjon av disse bildene utenfor barnehagen. Barn eier hele tiden sine egne opplevelser og erfaringer i barnehagen. Derfor er det viktig at vi som voksne er klar over vår definisjonsmakt når vi vurderer om vi vil kopiere bilder/gi ut bilder fra aktivitetene vi har sammen barna. Samarbeid Foreldresamarbeid Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehageloven 2, Barnehagens innhold. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehageloven 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg. Målet vårt med både det uformelle og formelle samarbeidet med foreldrene er å bygge en bro mellom hjem og barnehage. Vi vil at barna skal oppleve at hjem og barnehage arbeider mot felles mål. Dette skaper trygghet og tillit. Våre samarbeidsarenaer: Foreldrekaffe/frokost Foreldremøter, foreldresamtaler og daglig foreldrekontakt Samarbeidsutvalg (FAU og SU) Tradisjoner (blant annet dugnad, Lucia- og 17.maifeiring) Med et godt samarbeid, med åpen dialog og gjensidig anerkjennelse mellom hjem og barnehage, skaper vi respekt for hverandre. Med en åpen dialog vil vi at foreldrene skal kunne spørre oss om barnehagens innhold, hvordan vi jobber og hvorfor vi jobber slik vi gjør. I arbeidet med å forbedre oss er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne

12 Personalsamarbeid Hos oss legger vi vekt på at personalet har en åpen dialog og en gjensidig forståelse av sitt arbeid. Vi arbeider mot felles mål i vår barnehage som enhet og sammen de andres studentbarnehagene som helhet. Personalet hos oss skal utvikle seg faglig og personlig. Dette gjør vi ved: Respekt for hverandres roller og arbeid Åpen dialog, lett tone og mye humor Være engasjert i arbeidet Kjenne arbeidsoppgavene og være bevisst sin egen rolle Være fleksibel Se helhet ved å hjelpe hverandre ved behov Kurs, medarbeidersamtaler og veiledning Tradisjoner Dugnad Høst og vår har vi dugnad i barnehagen. Da møtes barna, foreldrene og personalet for å gjøre inne- og utemiljøet litt hyggeligere. Februar - Karneval Barna kler seg ut og vi har fellesamling i vognhallen. Her synger sanger, danser og har det gøy. Vi har Katta i sekken og andre karnevalsleker. Aktivitetsdag/Utedag Vi har aktiviteter ute i snøen, som aking i liten bakke, stor bakke og skiløype for de store barna. Vi tenner bål, griller pølser og koser oss ute. Mars - Påskefrokost Siste fredag før palmesøndag inviterer vi foreldrene og barn til frokost på avdelingene. Mai - 17.mai feiring Vi feirer 17.mai i barnehagen den 16.mai. Første del er sammen med foreldre med flaggheising, leker for barna, kaker og kaffe før vi går i 17.mai tog på Blindern. Etterpå er det pølse og is for barna. Avslutningstur for 5-årsklubben 5-åringene avslutter barnehagetiden med overnattingstur

13 Juni - Sommerfest Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest for barn og foreldre. Vi står for kaffe og frukt. Foreldrene har med en kurv med det de vil spise (piknik). 5-årsklubben underholder litt, og vi har noen leker for barn og foreldre. Oktober/november - FN- dagen Hvert år markerer vi FN- dagen 24. oktober. Vi jobber med FORUTs barneaksjon. Målet med dette arbeidet er å lære barna solidaritet for barn i andre i andre land, og deres kultur. I forbindelse med dette har vi en kunstutstilling hvor pengene vi samler inn går til FORUT (www.forut.no). Desember Tenning av julegranen Hvert år markerer vi begynnelsen på desember måned ved å tenne julegranen på utelekeplassen i den store barnehagen. Dette skjer på ettermiddagen sammen med barnas foreldre/ familie. Vi går rundt juletreet, og det blir servert gløgg og pepperkaker. Lucia Denne dagen starter vi med et Luciatog, hvor de barna som ønsker får være med. Barna har på seg hvite klær, lys i hånden og toget vil gå ute fra den store barnehagen til den lille barnehagen. Etter dette fortsetter markeringen på hver enkelt avdeling med en hyggelig Lucia frokost. 5-årsklubben har som tradisjon å sove over i barnehagen natten til Lucia. Dette er veldig gøy, og ganske spennende for barna. Nissefest - kanskje kommer nissen? Denne dagen kler barna seg ut som nisser, og vi har nissefest i barnehagen. Her synger vi julesanger, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen med en liten julepose til barna! Mat denne dagen er julegrøt. Arrangement i 2010 Karneval: fredag 12. februar Aktivitetsdag/utedag: i løpet av februar (avhengig av snø) Påskefrokost: fredag 26. mars 17. mai-feiring: fredag 14. mai Avslutningstur for 5-årsklubben: Slutten av mai/ begynnelsen av juni Sommerfest: tirsdag 8. juni FN-dag: fredag 22. oktober Julegrantenning: onsdag 1. desember Lucia: mandag 13. desember Nissefest: mandag 20. desember

14 Informasjon om barnehagen Bamsebo ligger på Blindern og består av to hus med 7 avdelinger, til sammen 92 barn: Avdeling 1, 2 og 3: 30 barn i alderen 0 3 år Avdeling 4 og 5: 36 barn i alderen 2 5 år Avdeling 6 og 7: 26 barn i alderen 0 4 år Det er til sammen 26 fast ansatte i Bamsebo. I tillegg har vi noen faste vikarer vi bruker ved sykefravær, kurs og ved behov. På hver avdeling har vi en pedagogisk leder og to assistenter. Vi har kjøkkenassistent i full stilling i barnehagen. Kontaktinformasjon Kontor/styrer: Avdeling 1 og 2: Avdeling 3: Avdeling 4: Avdeling 5: Avdeling 6 og 7: E-post: Styrer: Bamsebo: Avdeling 1: Avdeling 2: Avdeling 3: Avdeling 4: Avdeling 5: Avdeling 6: Avdeling 7: Terje Viggen, Besøksadresser: Avdeling 1 5 (det store huset): Sem Sælandsvei 4, 0371 Oslo Avdeling 6 7 (det lille huset): Apalveien 21, 0371 Oslo Postadresse: Bamsebo barnehage Postboks 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber:

INNLEDNING. I Storeng Familiebarnehage jobber: INNLEDNING Årsplanen for Storeng Familiebarnehage er utarbeidet i tråd med Lov om Barnehager og Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Årsplanen vår viser hva vi er opptatt av i familiebarnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING

ÅRSPLAN 2013/2014 INNLEDNING ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN FAMILIEBARNEHAGE Liten? Jeg? Langt i fra. Jeg er akkurat stor nok. Fyller meg selv helt på langs og på tvers fra øverst til nederst. Er du større enn deg selv kanskje? av Inger

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014

ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 ÅRSPLAN FOR SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPPEN STUDENTBARNEHAGE 2014. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET...

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 ÅRSPLAN FOR SOPP BARNEHAGE 2015 TLF: 61 17 40 20 ADR: Teknologiveien 18 2815 Gjøvik Hjemmeside: www.sopp.no 1 ÅRSPLAN SOPP BARNEHAGE 2015. INNHOLDSFORTEGNELSE. FORORD... 3 PERSONALET... 4 BARNEHAGENS VISJON

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014

PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 PEDAGOGISK PLAN 2011 / 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE: Kap. 1. Kap. 2. Kap. 3. Kap. 4. Kap. 5. Kap. 6 Kap. 7. Kap. 8. Kap. 9. Kap. 10. Kap. 11. Kap. 12. Kap. 13. Kap.14.1. Kap.14.2. Kap.14.3. Kap.14.4. Litt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Øvre Sædal 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN

RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN RUSTAD BARNEHAGE 2015-2016 ÅRSPLAN Retningslinjer for arbeidet i Rustad barnehage bygger på lov om barnehager m/ forskrifter; herunder Rammeplanen for barnehagen, Fn`s barnekonvensjon samt kommunens egne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal

Årsplan for Åpen barnehage i Kastellveien 1, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal Årsplan for Åpen barnehage i, tilknyttet Kirkens Bymisjon Arendal 2015 Åpen barnehage Åpen barnehage er et utradisjonelt barnehagetilbud for barn i alderen 0-6 år. Det som først og fremst skiller en åpen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon

Innholdsfortegnelse. Studentbarnehagenes visjon Innholdsfortegnelse Studentbarnehagenes visjon Barnehagens innhold Barnehageloven Barns medvirkning Hverdagsaktiviteter Fellesskap i barnehagen Sosial kompetanse Satsningsområder Lek Kunst kultur og kreativitet

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer