Innhold Visjonen Side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold - 3 - Visjonen Side 4"

Transkript

1 Innhold Visjonen Side 4 Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Omsorg, oppdragelse, lek og læring Fagområdene Barns medvirkning Side 4 Bamsebos satsningsområde - Lek Side 9 Overgang barnehage - skole Side10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering Side 12 Samarbeid Foreldresamarbeid Personalsamarbeid Side 13 Tradisjoner Side 14 Informasjon om barnehagen Side

2 Visjon Bamsebo studentbarnehage er en del av Studentsamskipnaden i Oslos velferdstilbud. Barnehageloven krever at barnehagen har en årsplan. Vår årsplan er utarbeidet i barnehagens ledergruppe og diskutert på avdelingsmøter og personalmøter. Vi har hatt Studentbarnehagenes verdiplan og Rammeplan for barnehager som utgangspunkt i vårt årsplanarbeid. Årsplanen er et arbeidsverktøy for oss som jobber i barnehagen. Årsplanen skal fungere som grunnlag for samarbeid og dialog med foreldre, slik at de får mulighet til å påvirke barnas hverdag i barnehagen. Vi i barnehagen setter fokus på leken, og tar den på alvor. Dette vises gjennom vår visjon: Studentbarnehagene tar vare på barndommens magi. Barnehagens pedagogiske innhold/vårt pedagogiske ståsted Lek er morsomt, spennende, skummelt og grenseløst! I leken lærer barna blant annet de sosiale spillereglene gjennom førstehåndserfaringer i en ufarlig verden. Å prøve ut regler, grenser og måter å samhandle på er viktige erfaringer som hjelper oss til å utvikle oss til hele mennesker. Vi vil i barnehagen forberede barna på livet i samfunnet rundt dem. Det å være forberedt på dette vil blant annet si å være trygg på seg selv og omgivelsene. Barnehagens syv fagområder (se side 6) er tilstede i all lek og aktivitet. Utfordringen vi voksne i barnehagen jobber med er hvordan vi fokuserer og dokumenterer dette arbeidet. I Bamsebo har vi pedagoger på alle avdelingene, og alle vi som jobber i barnehagen er engasjerte, lydhøre og setter foreldresamarbeid i høysete. Hos oss skal både foreldre og barn føle seg velkommen, og bli møtt ved levering og henting. Slik får vi mulighet til å utveksle informasjon om barnet og dagen. Barna er små mennesker som skal behandles med respekt og det er viktig at vi ser på hvert barn som enkeltindivid

3 I Bamsebo har vi en 100% kjøkkenassistentstilling, og vi har en dialog rundt hva det er vi skal servere av mat. Vi forsøker å ha et normalt sunt kosthold, og serverer varm mat til alle barna. Vi synes det er viktig at barna i barnehagen lærer å være miljøbeviste. Derfor er vi medlem av Miljøagentene. Vi vil at barna får en positiv holdning til det å ta vare på miljøet og naturen rundt oss. Dette gjennomfører vi blant annet ved at vi har kildesortering i barnehagen. For førskolebarna i Bamsebo tilbyr vi musikktimer med egen musikkpedagog. I Bamsebo har hver avdeling egen dagsrytme tilpasset barnas alder. I denne dagsrytmen er det noen felles aktiviteter: Samlingstund Hver dag har alle avdelingene en samlingsstund. Det er en tid hvor vi samler alle barna på avdelingen for å lese litt sammen, synge litt, fortelle hverandre egen opplevde eller oppdiktede historier og til å snakke om hva som skjer på avdelingen for tiden. Her øver vi på å bli kjent med hverandre ved å lytte til hverandre, og til å ta ordet selv. En samlingsstund er en god arena for å øve seg på å snakke og å vise seg frem i en gruppe. Fellessamling Hver fredag har vi fellessamling. Noen ganger er små og store hver for seg, andre ganger er vi alle samlet. Vi vil lage et opplegg som er tilpasset de ulike aldrene på barna. Her møtes vi for å synge litt sammen, fortelle eventyr eller andre morsomme ting. Målet med fellessamling er å skape rom i hverdagen for at alle barn og voksne i Bamsebo skal møtes, og til å ha det gøy sammen. Turer Alle avdelingene har en fast turdag i uka hvor de går på turer utenfor barnehagen, men det er ikke tur hver uke. Dette er både korte og lange turer, med hele eller deler av barnegruppa. Gymsal/svømming Vi har mulighet til å bruke barnebassenget på Domus Athletica. Det er småbarnsavdelingene som benytter seg av dette tilbudet. På svømming er det en voksen og ett barn som går. Tirsdag og onsdag disponerer vi gymsalen på Blindern fra Det er avdelingen som avgjør om disse tilbudene skal prioriteres

4 Deling av barnegruppene Alle avdelingene deler innimellom barnegruppene i flere små grupper. Erfaring viser seg at dette er en fin måte for barna å bli bedre kjent med hverandre og med de voksne. I slike mindre grupper vil det også være lettere for oss å se hvert enkelt barn. Omsorg, oppdragelse, lek og læring Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. Barnehagelovens 2 Barnehagens innhold Alle barn har rett til omsorg. Dette setter klare krav til personalets måte å møte barn og foreldre hver dag i barnehagen. Omsorg og oppdragelse skal prege hverdagen i barnehagen. Det er vårt ansvar at barna er trygge i barnehagen. Dette krever at vi: Er ansvarsbevisste og engasjerte Har gode rutiner som gjentas hver dag Alltid møter barn og foreldre i garderoben Informerer om dagen Ser og anerkjenner enkeltbarnet Skaper gode relasjoner mellom barn, og mellom barn og voksne Er gode oppdragere og rollemodeller Legger opp til aktiviteter tilpasset gruppen og barnas alder. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser i trygge og samtidig utfordrende omgivelser. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold. Barna i Bamsebo skal få oppleve glede og humor i lek med barn og voksne. Gjennom å observere leken får vi innsikt i barnas lekeutvikling. Hvordan og hvorfor vi vil gjøre dette beskriver vi i avsnittet om barnehagens satsningsområde side 8; lek. Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. Barnehageloven 2 Barnehagens innhold

5 Barna skal oppleve gode vilkår for læring i alle hverdagssituasjoner. Vi legger til rette for et stimulerende læringsmiljø, hvor vi er gode rollemodeller som det kreves at: Har kunnskap om barns utvikling og læring Er bevisste vår egen rolle som voksne i barnehagen Er til stede i både formelle og uformelle læringssituasjoner. Er anerkjennende i vårt samspill med barna I vårt arbeid med læring er vi med på å styrke barnets selvoppfatning gjennom utforfrende aktiviteter og mestring. Fagområdene Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form I barnehagen arbeider vi tverrfaglig med alle fagområdene. Flere områder er ofte representert samtidig i styrte aktiviteter, hverdagsaktiviteter og turer. I lek skjer det ofte spontant arbeid med fagområdene, men vi arbeider også hele tiden målrettet med områdene, og sikrer progresjon i arbeidet gjennom: Skape tid og rom til verbal og non-verbal kommunikasjon Opplevelse av glede i arbeidet Oppmuntre og inspirere barna til kroppslig lek og fysiske utfordringer Veksle mellom rolige og aktive perioder hver dag. Konkret arbeid med de estetiske fagene som forming, drama, musikk og dans (for eksempel tegne, male, høstutstilling i barnehagen, musikkpedagog, teaterbesøk, utkledningstøy, museumsbesøk) Skape interesse, forståelse og respekt for natur og miljø Arbeid med medmenneskelighet, solidaritet likeverd og toleranse Barns medbestemmelse og likestilling mellom kjønnene Turer i nærmiljøet Arbeid med antall, rom og form (tall-leker, spill, sortering og sammenligning, dagsrytme) I vårt arbeid med fagområdene vil vi alltid ha omsorg og oppdragelse som grunnlag og viktig forutsetning for måten vi jobber på

6 Barns medvirkning Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltagelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Barnehageloven 3 Barns rett til medvirkning. Medbestemmelse og medvirkning betyr at avgjørelsene ikke blir tatt alene, men i samråd med andre. Hvilken innflytelse barna har på sin egen hverdag avhenger av alder og modenhet. Det er en særlig utfordring å sikre de minste barnas medbestemmelse og medvirkning, fordi de ikke får uttrykt sine meninger med det verbale språket. Dette krever at vi voksne tolker barnas utrykk og kroppsspråk. Eksempler på hvordan barna får utøvd sin medbestemmelsesrett i hverdagen: Måltidet (hva de vil spise, når de er mette, hva de vil snakke om osv.) Samlingsstund (Om vi skal synge eller lese eventyr, hvilke sanger vi skal synge) IKT (Barna kan ta bilder av det de er opptatt av, og velger selv hvilke bilder som skal tas vare på) I aktiviteter/ på turer/ i lek (barna kan leke med det de selv vil, på turer tar vi oss tid til å stoppe opp ved det barna er opptatt av, vi legger opp til aktiviteter som vi ser at barna trives med). I henhold til FNs barnekonvensjon skal vi i barnehagen lytte til barnas meninger. I Bamsebo legger vi derfor opp til at vi er en demokratisk institusjon. I praksis vil dette si at vi som jobber i Bamsebo: Har et inkluderende fellesskap Tar med barnas meninger i barnehagens planer og vurderinger Gir barna opplevelse av at de blir hørt og at deres meninger er betydningsfulle Anerkjenner barnas kroppsspråk og følelsesmessige uttrykk - 8 -

7 Bamsebos satsningsområde - Lek Hva er viktig med lek? Leken er barnas viktigste læringsarena. I leken erfarer barna hvordan andre mennesker rundt seg oppfatter deg som medmenneske. Leken er frivillig og lystbetont, og oppstår spontant i hverdagen. Vi voksne har ansvar for at barnas lek har en fremtredende plass i barnehagen. Vi må skape et trygt lekemiljø og leken må skje på barnas premisser. Leken utvikler seg i takt med barnas alder Fra borte-titt-tei -lek på stellebordet, gjennom parallellek, til avansert rollelek de siste barnehageårene. Felles for all lek er at barna øver seg i det sosiale samspillet som skjer mellom mennesker. I tillegg får de øvd på, og lært, mestring og utvikling av de kroppslige og motoriske evnene. Vi som arbeider i barnehagen er opptatte av å legge til rette for allsidig lek slik at fagområdene barnehagen skal arbeide med, er tilstede. Barn har forskjellige uttrykksformer I leken får de prøvd ut sine uttrykk i samspill med andre, og gjennom tilbakemeldingene lærer de hva som er rammene i det sosiale samspillet. Dette er barns utvikling av sosial kompetanse. Barn leker ut følelser, opplevelser, og det de er opptatt av. Derfor synes vi i Bamsebo det er viktig å gi tid og rom til lek, og tenke på hvordan vi rydder plass til leken i barnehagen. Å gi tid og rom til lek handler mye om oss voksnes holdninger og syn på barn og lek, samtidig som vi skal gjøre leker og barnehagens rom tilgjengelig. Holdninger og syn på barndom og lek, vil si at: vi voksne er tilgjengelige, og er med i det som skjer. vi hjelper barna med å videreutvikle leken, enten ved konkrete forslag eller ved å innta en rolle i leken vi lever oss inn i leken sammen barna vi gir barna inntrykk og opplevelser som stimulerer til lek I tillegg har vi voksne et ansvar for: Observasjon av enkeltbarn og barnsgruppen, hva er det som skjer i leken? Tilpasse leken til barnets utvikling og progresjon. Finne passende lekekamerater/lekegrupper Hjelpe barna inn i lek ut fra sine ressurser Sette ord på leken, hjelpe barna å forstå lekekodene, når der det på lat/virkelig? - 9 -

8 Planlagte aktiviteter Planlagte aktiviteter er en del av barnehagehverdagen som vi i personalet setter i gang. Disse aktivitetene står ofte på ukeplanen, og det er en pedagogisk tanke ved aktivitetens mål. Samlingsstund er en planlagt aktivitet som inneholder mye læring og mål: utvikling av språk og begreper, lære sanger/regler, gruppetilhørighet, sitte rolig og lytte, vente på tur, tørre å stå fram/ta ordet foran andre. Vi deler ofte barna inn i grupper for å holde på med ulike aktiviteter. På denne måten kan aktivitetene tilrettelegges ut fra barnas interesser, behov og ikke minst utviklingstrinn. Mål for gruppeaktiviteter kan være: utvikle kreativiteten, skape noe, oppdage naturen, tilegne seg nye ferdigheter, utvikle positive relasjoner til de andre barna og voksne på gruppen, føle tilhørighet. Når man jobber i grupper kommer den voksne tett inn på enkeltbarnet, noe som gir mer kunnskap om interesser og behov. Barna får også mulighet til å delta på turer av ulike slag. Her kan målet være: kulturelle opplevelser, lære om naturen, lære å sette pris på alt som finnes i nærmiljøet, motorisk trening, gruppetilhørighet og å lære å ta hensyn til hverandre. Selv om aktivitetene er planlagte er barna med på å utvikle innholdet i dem. De planlagte aktivitetene gir ofte barna nye erfaringer som de bruker og videreutvikler i annen lek. Overgang barnehage - skole Hele barnehagetiden er en lærerik tid og ikke minst forberedelse på møtet med samfunnet utenfor hjem og barnehage. Det siste året i barnehagen setter vi ekstra fokus på å gjøre overgangen fra barnehage til skole så enkel og trygg som mulig for barnet. Dette gjør vi gjennom ulike metoder og aktiviteter i samarbeid med foreldrene. Barnehagen skal, i samarbeidet med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens årsplan. Rammeplanen 5.1, side 53. Før skolestart er det viktig at barna trener på ulike ting. Dette er: At barna kan bruke og tolke lekeregler. At de tar hensyn og er greie mot hverandre. At de klarer å forholde seg til andre og har evnen til å sosialisere seg med andre barn. Det er viktig at de greier å få, og beholde venner. At de kan vente på tur

9 At de kan si adjø til foreldre om morgenen. At de klarer å kle på seg selv. At de klarer å gå på do selv. At de kan skrive navnet sitt. At de klarer å si ifra til voksne hvis det er noe. At de kan passe på tingene sine. Som voksne i barnehagen er det viktig at vi snakker positivt om skolestart med 5-åringene. Det er viktig at vi informerer foreldrene om skolestart og om barnets utvikling i forhold til skolestart. Dette gjør vi gjennom daglig kontakt og foreldresamtaler. Vi har fokus på skolestart i alle aktiviteter i hverdagen, og i styrte aktiviteter som for eksempel 5-årsklubb. I det daglige øver vi for eksempel på å kle på seg selv, vente på tur (samlingsstund, matbordet, garderoben) gå på do selv og knyte skolisser. I hverdagen styrkes også den sosiale kompetansen gjennom lek med andre barn. Vi har alltid fokus på vennskap. På 5-årsklubben gjør vi ulike skolerelaterte oppgaver hvor vi fokuserer mer på fagområdene (antall, rom og form/ kommunikasjon, språk og tekst/ IKT.) Vi øver på å vente på tur ved å rekke opp hånda, lytte når andre snakker og ta og gi beskjeder. Vi har også to overnattinger med 5-årsklubben. Den ene er natten til Lucia og den andre er avsluttings tur i mai/juni. Dette er en viktig trening i å bli selvstendige. Å være trygg på seg selv og omgivelsene sine er noe vi mener er viktige for barna ved skolestart. På våren drar vi på skolebesøk til en skole i nærmiljøet. Her får vi bli med på en skoletime, og vi har fri minutt sammen med skolebarna. Vi i barnehagen har også forventninger til 5-åringenes foreldre: At de snakker positivt om og har positive holdninger til skolestart og SFO. At de deltar på informasjonsmøte på skolen. At de skriver inn barnet på skolen og har hilst på personalet ved skolen. Det er viktig at de også hjemme øver på de samme tingene vi øver på i barnehagen. Vi skal sammen tilrettelegge for en best mulig skolestart for det enkelte barn, og det krever tett samarbeid mellom foreldre og barnehage. I barnehagen arbeider vi mye for at barna skal bli selvstendige. Dette intensiverer vi i det siste året før skolestart, ved for eksempel

10 årsklubb, spesielle oppgaver og turer og ved å gjennomføre aktiviteter som en introduksjon til skolen. I samarbeid med skolen og hjemmet legger vi best til rette for en god overgang til skolen slik at barna er best mulig rustet til å møte en ny og annerledes hverdag. Planlegging, dokumentasjon og vurdering Barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Rammeplan for barnehager, side 47. I planleggingen i barnehagen legger vi opp til fleksibilitet slik at det er rom for spontanitet og medvirkning for alle i barnehagen. Når vi planlegger tar vi utgangspunkt i vår kunnskap om barns utvikling, både individuelt og i grupper. Barnehagen skal dokumentere og vurdere den pedagogiske virksomheten. I samarbeid med barna dokumenterer vi aktivitetene, slik at vi kan ha en samtale og diskusjon med barna om tilbudet. Dette fører til at vi og barna har mulighet til sammen å ha en refleksjon over det vi gjør hver dag. Slik påvirker vi hverdagen og kvaliteten på det vi gjør. Her er personalets syn på: barns medvirkning, respekt for mennesket og voksnes definisjonsmakt Viktige stikkord som vi vil ta opp til diskusjon gjennom hele året. Spesielt når vi skal dokumentere vårt arbeid med barna, både overfor oss selv og ikke minst overfor foreldrene. I Bamsebo konkretiseres dokumentasjon av våre aktiviteter gjennom: Daglig foreldresamarbeid (tilbakemelding om dagen i garderoben hver dag) Barnas hverdagsfortellinger Bruk av foto (både at barn og personal har tatt bilder) Foreldresamtaler og foreldremøter Månedsbrev, ukeplaner og dagsrapporter Vi i Studentbarnehagene har laget en egen Verdiplan. I denne slår vi fast at våre verdier og holdninger med respekt for enkeltmennesket, tilsier at vår dokumentasjon retter seg hovedsaklig mot barnegruppen som helhet. Vi deler aldri ut vår kunnskap om enkeltbarn med andre, men i samarbeid med foreldrene kan vi dele informasjon med andre samarbeidsinstanser

11 Bruk av bilder i barnehagen I Bamsebo tar vi og barna mange bilder i planlagte aktiviteter og spontan lek. Disse bildene bruker vi i den pedagogiske dokumentasjonen (bla refleksjon med barna), evaluering av tilbudet og til å gi foreldrene innblikk i barnas hverdag. Bildene er en del av barnehagens arbeidsmetode/vurderingsredskap. Våre verdier rundt dokumentasjon på enkeltbarn gjør at vi er svært strenge når det gjelder oppbevaring og distribusjon av disse bildene utenfor barnehagen. Barn eier hele tiden sine egne opplevelser og erfaringer i barnehagen. Derfor er det viktig at vi som voksne er klar over vår definisjonsmakt når vi vurderer om vi vil kopiere bilder/gi ut bilder fra aktivitetene vi har sammen barna. Samarbeid Foreldresamarbeid Barnehagen skal bistå hjemmene i deres omsorgs- og oppdrageroppgaver, og på den måten skape et godt grunnlag for barnas utvikling, livslange læring og aktive deltagelse i et demokratisk samfunn. Barnehageloven 2, Barnehagens innhold. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Barnehageloven 4, Foreldreråd og samarbeidsutvalg. Målet vårt med både det uformelle og formelle samarbeidet med foreldrene er å bygge en bro mellom hjem og barnehage. Vi vil at barna skal oppleve at hjem og barnehage arbeider mot felles mål. Dette skaper trygghet og tillit. Våre samarbeidsarenaer: Foreldrekaffe/frokost Foreldremøter, foreldresamtaler og daglig foreldrekontakt Samarbeidsutvalg (FAU og SU) Tradisjoner (blant annet dugnad, Lucia- og 17.maifeiring) Med et godt samarbeid, med åpen dialog og gjensidig anerkjennelse mellom hjem og barnehage, skaper vi respekt for hverandre. Med en åpen dialog vil vi at foreldrene skal kunne spørre oss om barnehagens innhold, hvordan vi jobber og hvorfor vi jobber slik vi gjør. I arbeidet med å forbedre oss er vi avhengige av tilbakemeldinger fra brukerne

12 Personalsamarbeid Hos oss legger vi vekt på at personalet har en åpen dialog og en gjensidig forståelse av sitt arbeid. Vi arbeider mot felles mål i vår barnehage som enhet og sammen de andres studentbarnehagene som helhet. Personalet hos oss skal utvikle seg faglig og personlig. Dette gjør vi ved: Respekt for hverandres roller og arbeid Åpen dialog, lett tone og mye humor Være engasjert i arbeidet Kjenne arbeidsoppgavene og være bevisst sin egen rolle Være fleksibel Se helhet ved å hjelpe hverandre ved behov Kurs, medarbeidersamtaler og veiledning Tradisjoner Dugnad Høst og vår har vi dugnad i barnehagen. Da møtes barna, foreldrene og personalet for å gjøre inne- og utemiljøet litt hyggeligere. Februar - Karneval Barna kler seg ut og vi har fellesamling i vognhallen. Her synger sanger, danser og har det gøy. Vi har Katta i sekken og andre karnevalsleker. Aktivitetsdag/Utedag Vi har aktiviteter ute i snøen, som aking i liten bakke, stor bakke og skiløype for de store barna. Vi tenner bål, griller pølser og koser oss ute. Mars - Påskefrokost Siste fredag før palmesøndag inviterer vi foreldrene og barn til frokost på avdelingene. Mai - 17.mai feiring Vi feirer 17.mai i barnehagen den 16.mai. Første del er sammen med foreldre med flaggheising, leker for barna, kaker og kaffe før vi går i 17.mai tog på Blindern. Etterpå er det pølse og is for barna. Avslutningstur for 5-årsklubben 5-åringene avslutter barnehagetiden med overnattingstur

13 Juni - Sommerfest Vi avslutter barnehageåret med en sommerfest for barn og foreldre. Vi står for kaffe og frukt. Foreldrene har med en kurv med det de vil spise (piknik). 5-årsklubben underholder litt, og vi har noen leker for barn og foreldre. Oktober/november - FN- dagen Hvert år markerer vi FN- dagen 24. oktober. Vi jobber med FORUTs barneaksjon. Målet med dette arbeidet er å lære barna solidaritet for barn i andre i andre land, og deres kultur. I forbindelse med dette har vi en kunstutstilling hvor pengene vi samler inn går til FORUT (www.forut.no). Desember Tenning av julegranen Hvert år markerer vi begynnelsen på desember måned ved å tenne julegranen på utelekeplassen i den store barnehagen. Dette skjer på ettermiddagen sammen med barnas foreldre/ familie. Vi går rundt juletreet, og det blir servert gløgg og pepperkaker. Lucia Denne dagen starter vi med et Luciatog, hvor de barna som ønsker får være med. Barna har på seg hvite klær, lys i hånden og toget vil gå ute fra den store barnehagen til den lille barnehagen. Etter dette fortsetter markeringen på hver enkelt avdeling med en hyggelig Lucia frokost. 5-årsklubben har som tradisjon å sove over i barnehagen natten til Lucia. Dette er veldig gøy, og ganske spennende for barna. Nissefest - kanskje kommer nissen? Denne dagen kler barna seg ut som nisser, og vi har nissefest i barnehagen. Her synger vi julesanger, går rundt juletreet og kanskje kommer nissen med en liten julepose til barna! Mat denne dagen er julegrøt. Arrangement i 2010 Karneval: fredag 12. februar Aktivitetsdag/utedag: i løpet av februar (avhengig av snø) Påskefrokost: fredag 26. mars 17. mai-feiring: fredag 14. mai Avslutningstur for 5-årsklubben: Slutten av mai/ begynnelsen av juni Sommerfest: tirsdag 8. juni FN-dag: fredag 22. oktober Julegrantenning: onsdag 1. desember Lucia: mandag 13. desember Nissefest: mandag 20. desember

14 Informasjon om barnehagen Bamsebo ligger på Blindern og består av to hus med 7 avdelinger, til sammen 92 barn: Avdeling 1, 2 og 3: 30 barn i alderen 0 3 år Avdeling 4 og 5: 36 barn i alderen 2 5 år Avdeling 6 og 7: 26 barn i alderen 0 4 år Det er til sammen 26 fast ansatte i Bamsebo. I tillegg har vi noen faste vikarer vi bruker ved sykefravær, kurs og ved behov. På hver avdeling har vi en pedagogisk leder og to assistenter. Vi har kjøkkenassistent i full stilling i barnehagen. Kontaktinformasjon Kontor/styrer: Avdeling 1 og 2: Avdeling 3: Avdeling 4: Avdeling 5: Avdeling 6 og 7: E-post: Styrer: Bamsebo: Avdeling 1: Avdeling 2: Avdeling 3: Avdeling 4: Avdeling 5: Avdeling 6: Avdeling 7: Terje Viggen, Besøksadresser: Avdeling 1 5 (det store huset): Sem Sælandsvei 4, 0371 Oslo Avdeling 6 7 (det lille huset): Apalveien 21, 0371 Oslo Postadresse: Bamsebo barnehage Postboks 94 Blindern 0314 Oslo

ÅRSPLAN 2011. www.sio.no. Bamsebo studentbarnehage

ÅRSPLAN 2011. www.sio.no. Bamsebo studentbarnehage ÅRSPLAN 2011 www.sio.no forbakside2011.indd 1 Bamsebo studentbarnehage 20.12.2010 18:13:13 Innhold 1. Innledning Side 02 2. Barnehagens pedagogiske innhold Side 03 a. Vår hverdag Side 03 b. Lek vårt satsningsområde

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Ospeli 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehagers pedagogiske plattform Kidsa Ospelis pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.»

ÅRSPLAN 2015/2016. «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage ÅRSPLAN 2015/2016 «Får jeg holde deg i handa, holde fast en liten stund. Slippe taket i alt annet og bare å holde uten grunn.» Lensmannsgarden barnehage Åpningstid: kl. 06:45

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage

Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Årsplan 2015 Papaya Kanvas-barnehage Barnehagens årsplan skal være et arbeidsdokument for de ansatte og skal bidra til å styre og evaluere det som foregår i barnehagen. Planen skal vise hvordan barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78

Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 Elvetun barnehage Postboks 1224 9616 Hammerfest Kontor: 78 40 28 30 Blåsten: 78 40 28 34 Landvind: 78 40 28 35 Sommerbris: 78 40 28 31 Hildringen: 78 40 28 32 Solgløtt: 78 40 28 33 Sjøsprøyt: 78 40 28

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no

Årsplan Rustadskogen barnehage 2010. Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no Årsplan Rustadskogen barnehage 2010 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no innhold: 1. Informasjon om Rustadskogen barnehage 2. Årsplanen 3. Pedagogisk plattform 4. Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november 2015 07:00 Barnehagen åpner 07:00 08:30 Frilek inne 08:30 09:00 Frokost 09:00 11.15 Tilrettelagte aktiviteter ute og inne 11:15 11:30 Håndvask/stell 11:30 12:00 Lunsj Planleggingsdager 2015 Fredag 2. januar

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Humor Januar til juni 2013 Barnehageåret 2012-2013 er vi 24 barn, 8, 2007 barn og 16, 2008 barn. Vi vil være 5 faste personale på avdelingen fordelt slik: Pedagogisk leder: Eva

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Skogstua barnehage. Årsplan 2014/2015. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015.

Skogstua barnehage. Årsplan 2014/2015. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. 1 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015. TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013.

Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Periodeplan for Kardemommeby og Lønneberget høst/vinter 2013. Dette barnehageåret skal vi ha ett fellestema for hele barnehagen. Det er DU OG JEG, VI OG VERDEN. I vår barnehagen har vi barn med familierøtter

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013 LILLE BISLET STUDENTBARNEHAGE Presentasjon av Lille Bislet studentbarnehage Særpreg Lille Bislet Studentbarnehage ligger på campusområdet ved Høgskolen i Oslo og Akershus på Bislett. Vi er

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015

HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 HANDLINGSPLAN FOR MÅNETOPPEN 2014 / 2015 Handlingsplanen for Månetoppen for barnehageåret 2014/2015, er et arbeidsverktøy for oss ansatte på avdelingen i forhold til mål og planer for Månetoppen. I Handlingsplanen

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE

GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE GJØKUNGEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2014 gjokungen@outlook.com Tlf. 468 40 544/ 917 76 994 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 4 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene...

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan August 2015 - august 2016

Årsplan August 2015 - august 2016 ålesund kommune Årsplan August 2015 - august 2016 for Fagerlia barnehage Fagerlibakken 11, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 28 85 Innhold 1. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG 3 1. 1 BARNEHAGELOVEN 3 1.2 RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. INNSET barnehage HØST 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4

INNHOLDSFORTEGNELSE. INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 ÅRSPLAN BARNEHAGE 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING Presentasjon av barnehagen s. 3 Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat s. 4 VISJON Barnehage 5 sitt pedagogiske grunnsyn s. 5 Barnehagenes felles

Detaljer