Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning"

Transkript

1 Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon og verdier 5. Satsningsområder i barnehagen - Være sammen prosjektet - Forebyggende mobbing/ handlingsplan mot mobbing - Språk 6. Overgang barnehage - skole 7. Vurdering av barnehagens arbeid 8. Avdeling Rød 9. Avdeling Blå 10. Andre opplysninger 11. Kulturkalender «Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, slik blir jeg.» M. Jennes

3 1. Velkommen til Tomtebo barnehage! Tomtebo barnehage eies og drives av Søgne kommune, og er den eldste av de kommunale barnehagene. Barnehagen består av to avdelinger og tar imot barn fra 0 6 år. Rød avdeling har plass til 14 barn i alderen 0-3 år, og Blå avdeling har plass til 24 barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har ett flott og stort uteområde, som gir rike muligheter til allsidig utfoldelse. På lekeplassen har vi blant annet sandkasse, runser, klatrestativ og rutsjebane. Barnehagen ligger sentralt plassert, og har et variert og innholdsrikt nærmiljø både når det gjelder natur og kultur. Vi har gåavstand til blant annet Søgne hovedkirke, Lunde, Tangvall m.m. På Tangvall skole er vi så heldige å få låne gymsalen en gang i uken. I Hellersdalen har vi ett flott tur område med lavvo og gapahuk som gir barna varierte motoriske utfordringer. Både i lavvoen og i gapahuken er det mulighet for å brenne bål, slik at vi har mulighet til å varme oss på kalde dager, eller lage litt mat. I tillegg har vi Søgneheimen bo - og aktivitetssenter som nærmeste nabo. Denne muligheten benytter vi til jevnlige treff for å knytte relasjoner mellom generasjoner. Blå avdeling har blant annet sangstund og formingsaktiviteter sammen med de eldre. Årsplan Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, utgitt av kunnskapsdepartementet april 2006, og Lov om barnehager utgitt av samme departement i juni Fagområdene i rammeplanen er synliggjort i kommunal virksomhetsplan. I tillegg har avdelingene i Tomtebo barnehage, en pedagogisk modell inne på avdelingen, som via bruk av bilder viser hva det arbeides med i forhold til de ulike fagområdene. Årsplanen brukes som et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. I årsplanen vil du finne en presentasjon av barnehagen og barnehagens arbeid, informasjon om de ulike avdelingene, og hva de skal jobbe med i kommende barnehageår. Årsplanen vil ikke beskrive dette innholdet i detalj, det blir nærmere beskrevet i avdelingens månedsplaner og månedsbrev. Årsplanen skal legges frem og godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldre skal på denne måten sikres medvirkning i barnehagens virksomhet og innhold. I tillegg gir årsplanen grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. I tillegg til årsplanen er det utarbeidet en virksomhetsplan som gjelder for alle de kommunale barnehagene. Planen tar for seg de generelle fellestrekkene for alle som jobber i barnehage. Sammen gir disse to planene viktig informasjon til brukere og er en viktig dokumentasjon for oss som jobber her. Årsplanen ble gjennomgått og godkjent av samarbeidsutvalget Vi gleder oss til et spennende år i Tomtebo barnehage! Hilsen personalet i Tomtebo barnehage V/ Silje Vallesverd, styrer

4 2. Personaloversikt Tomtebo barnehage har til sammen 9 årsverk. Barnehagen tar i tillegg imot lærlinger, førskolelærerstudenter fra UIA og kandidater fra NAV og skole som har arbeidspraksis her hos oss. For at vi skal gjøre en så god jobb som mulig for barna, er det viktig at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi jobber derfor aktivt med trivselen på jobb, og passer på å være inkluderende overfor nyansatte og vikarer. De ansatte pr er: Silje Vallesverd Styrer Blå avdeling Anne Bodil M. Nomeland Ida Lomeland Seim Laila Try Else Berge Ann Christin Hansen Jeanette Røyland Ragnhild Lomeland Pedagogisk leder Pedagogisk leder Fagarbeider Assistent Fagarbeider Fagarbeider Lærling (jobber ut november) Rød avdeling Elin Simonsen Luise Haaland Mathisen Elianne Gangså Unni A. Larsen Åse Marte Kjær Lisbeth Hansen Vivianne Aaraas Pedagogisk leder Pedagogisk leder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Lærling Spesialpedagoger Siri Lølandsmo Elin Aasland Ved bruk av vikar på avdelingen, skal personalet orientere foreldre om dette på white- board tavlen til avdelingen.

5 3. Foreldresamarbeid I følge barnehageloven skal barnehagen gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jf. 4 i barnehageloven. Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg består utvalget av en representant fra kommunen. Styrer deltar som sekretær og skriver møteinnkalling og referat. Samarbeidsutvalget skal blant annet være med å godkjenne barnehagens årsplan, og har foreldre saker de ønsker å ta opp, blir dette diskutert her. Vi oppfordrer alle foreldre til å komme med innspill og tilbakemeldinger, slik at kvaliteten i Tomtebo barnehage blir best mulig. Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget Blå avdeling: Elisabeth Kleivset mor til Erle og Eskil Mail: Tlf: Vara: Lillian Kvalen mor til Silja og Magnus Rød avdeling: Marit Midtbø mor til Victor Mail: Tlf: Vara: Charlotte Thorsen mor til William Representant fra kommunen Jeanette Kleivset Mail: Tlf: Representanter fra barnehagen: Anne Bodil Nomeland Unni Larsen

6 I Tomtebo barnehage ønsker vi at dere foreldre/ foresatte føler dere trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og hørt, blir møtt med respekt og at barnet/ barna får delta i fellesskapet i barnehagen. Hver dag, så langt det lar seg gjøre, vil vi snakke med dere foreldre enkeltvis under levering og henting. Her kan vi i personalet forteller litt om hva barnet har opplevd i løpet av dagen, gi/ få informasjon og tilbakemelding av «ris» og ros til personalet. Barnehagen tilbyr ett foreldremøte og to foreldresamtaler i løpet av året. Barnehagen/ foresatte kaller inn til flere møter ved behov. 4. Barnehagens visjon og verdier Barnehagens visjon er «Et hav av muligheter». På bakgrunn av visjonen er det satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med barna. For at disse verdiene kan settes ut i livet, er det av stor betydning at personalet har diskutert egne holdninger og verdier med hverandre. Dette er en prosess vi jobber kontinuerlig med. Hele personalet har sittet sammen og diskutert og kommet fram til hva vi legger i de seks verdiene som skal prege vår barnehage. Verdiene er trygghet, lek, læring, kvalitet, respekt og medvirkning. Trygghet: Lek: Alle barn skal bli sett og hørt. Alle barn skal oppleve nærhet i barnehagen. Eks. få kos og trøst. Tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Autoritative voksne. Strukturert barnehage hverdag. Godt foreldresamarbeid. Spontan og lystbetont, barna får god tid til å leke. Sosialisering. Utvikler fantasi, kreativitet, språk og samarbeidsevne. Oppmerksomme og aktive voksne. Læring: Personalet oppmuntrer barnas nysgjerrighet og lærelyst. Barnehagen gir barna varierte opplevelser - inntrykk gir uttrykk. Barnehagen har ulike leker og materiell tilgjengelig. Barna får lære gjennom å gjøre. Barnehagen har en blanding av formell og uformell læring. Personalet bruker rammeplan og årsplan aktivt. Kvalitet: Engasjerte voksne. Barnehagens ansatte er på kurs jevnlig og jobber med ulike oppgaver på avdelingsmøter/personalmøter for å holde oss faglig oppdatert.

7 Barnehagen evaluerer jevnlig sitt arbeid. Samarbeid med andre instanser, som feks PPT og barnevern. Samarbeid med foreldre, feks foreldresamtaler og samarbeidsutvalg. Barnehagen følger barnehageloven og rammeplanen. Respekt: Respekt for ulikheter vi er alle forskjellige. Alle mennesker er like verdifulle. Barnehagen jobber blant annet med «Være sammen» prosjektet. Imøtekomme foreldres ønsker så langt det lar seg gjøre. Medvirkning: Barnets synspunkter blir vektlagt i samsvar med barnets alder og modenhet. Vi gir tid og rom for å lytte, samtale og undre oss sammen med barna. Vi tar barns initiativ på alvor. Vi er fleksible i forhold til å endre på planer. Vi prøver så godt vi kan å tolke de minste barnas kroppsspråk og mimikk, og tar disse på alvor.

8 5. Satsningsområder i barnehagen 1. «Være sammen» prosjektet Tomtebo barnehage er med i Være sammen prosjektet. Hovedfokus i prosjektet er inkludering, sosial kompetanse og aggresjonsmestring, og er et forebyggende pedagogisk program blant annet i forhold til mobbing. Programmet retter seg mot både barn og voksne i barnehagen. I personalgruppen har vi jobbet med den autoritative voksenrollen. Dette går ut på at de voksne kan sette klare grenser på en trygg, varm og respektfull måte som samtidig bygger relasjoner. Personalet jobber også med kollegaveiledning. Utgangspunktet for slik veiledning er hverdagens små og store utfordringer. Ved å bruke metoden sikrer en at problemet belyses fra flere kanter, og øker mulighetene for å finne gode, kreative løsninger. Målsetting er å høyne kompetansen hos barnehagepersonalet med særlig fokus på utfordrende atferd, relasjonsbygging og inkludering, slik at ethvert barn kan bli en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Vi ønsker også at personalet i barnehagen oppnår en kompetanseheving ved å bli bevisst på egne holdninger, verdier og relasjoner til barna og kollegaene sine. I sin henvendelse til barna er det laget et materiell som de voksne i barnehagen bruker. Materiellet består av blant annet figurer, bøker, en regnbueløve (bamse) og sanger. Bøkene tar opp forskjellige følelsesmessige temaer. Det er Regnbueløven som filosoferer i bøkene, og hver side har illustrasjoner som skal hjelpe barnet og den voksen til å samtale om regnbueløvens følelser og tanker. Materiellet består også av en magnetograf med samtalefortellinger. Fortellingene er ganske åpne og legger vekt på situasjoner som barna kjenner seg igjen i. Magnetografen blir brukt som et hjelpemiddel til å samtale med barna om forskjellige situasjoner, og finne løsninger på dilemmaer og konflikter. Vi ønsker at være sammen prosjektet vil gi barna hos oss et godt grunnlag for å kunne være inkluderende og gode mot hverandre, og at de kan reflektere over egne handlinger og væremåter i møte med andre. Løveloven lyder: Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg! Være sammen har egne hjemmeside:

9 2. Forebyggende mobbing/ Handlingsplan mot mobbing Det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing som brukes i barnehagen. Planen inneholder definisjon på mobbing, mål for barnehagens arbeid, informasjon om hva vi jobber med i barnehagen for å forebygge mobbing, informasjon om Være sammen prosjektet, barnehagens prosedyre om mobbing oppdages og tips til hva foreldre kan gjøre for å forebygge mobbing. Handlingsplanen er godkjent i samarbeidsutvalget, og alle foreldre/ foresatte har fått heftet utdelt. Mål for barnehagens arbeid Alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. Handlingsplanen er gjennomgått med hele personalet i barnehagen, og alle ansatte har lest teori som omhandler mobbing. Personalet har vært på kurs der tema var «Selvfølelsens betydning for mobbing», og vi skal på nytt kurs i januar der temaet er «Skal vi være venner?» Dette er et kurs som omhandler fellesskap, vennskap og deltakelse. Personalet arbeider med oppgaver i forhold til handlingsplanen på personalmøter og avdelingsmøter. Våren 2014 vil barnehagen invitere til foreldresirkel der temaet er «Vennskap og forebyggende mobbing». 3. Språk Kommunikasjon, språk og tekst er et av de 7 fagområdene i rammeplanen. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Språk gir identitet og tilhørighet i et fellesskap, og ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen. Det er av avgjørende betydning for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt at det mestrer språket i førskolealder. Slik jobber vi med språk i barnehagen: Vi setter ord på det vi ser og det vi gjør. Vi er til stede der barnet er, og prøver så godt vi kan å tolke barnas kroppsspråk, gester og mimikk. Vi tar oss god tid sammen med barna. Vi gir barna tid til å uttrykke seg. Vi snakker med barnet, og ikke til det. Gode hverdagssamtaler sammen med barna. For eksempel i stellesituasjon og ved måltidet. Vi er gode språkmodeller for barna, og aktive fortellere. Samlingsstund med fokus på språktrening. Klassifiserer og sorterer i over og underbegreper. Vi leker og tøyser med ord.

10 Vi synger mye, bruker rim og regler, bevegelses sanger/ leker. Vi leser og samtaler om bøker. Vi forteller ulike eventyr (bruker mye konkreter). Rollelek og dramatisering sammen med barna. Vi har bokstaver og siffer synlig på avdelinga. Vi besøker biblioteket. Spiller ulike spill, som for eksempel bilde lotto. Et annet virkemiddel vi tar i bruk i arbeidet med språket, er «Snakkepakka». Snakkepakka er en basispakke med språkstimulerende materiell som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakka er bygd opp rundt 7 områder: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Dette materiellet består av mange ulike konkreter som gjør at barna både får se, høre, ta på og være aktivt deltakende. Vi benytter oss også av et materiell som heter «Språkkista». Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet brukes også til andre barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Alle begrepene i Språkkista er oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil, og somali. 6. Overgang barnehage skole For svært mange barn representerer barnehagen det første institusjonaliserte møtet med den livslange læringen. Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er med på å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at et barns læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet til å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et videre skoleløp. Forskning og erfaring viser at barn som blir hjulpet i forkant av skolestart med å forstå hva som skjer i skolen, ser ut til å føle seg mer emosjonelt sikre og klare til å møte utfordringen med større trygghet når de begynner (Fra eldst til yngst - Kunnskapsdepartementet). Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Vi i Tomtebo ønsker at barnas overgang fra barnehage til skole skal bli best mulig. For å få til dette jobber vi med følgende: Førskoletrening Førskolebarna samles en gang i uken, og jobber med skoleforberedende aktiviteter. Søgne kommune har utarbeidet en felles førskoleplan På vei til skolen som omhandler ulike tema alle førskolebarn skal innom i løpet av året. Alle foreldre/ foresatte til førskolebarn har fått utdelt dette heftet. Temaene barna skal innom i løpet av året er språklig bevissthet, trafikkopplæring, forskning/ eksperimentering, IKT, data i barnehagen og skoleforberedende aktiviteter.

11 De fleste førskolebarna skal begynne på Lunde skole, og vi har derfor mest samarbeid med denne skolen. Samarbeidet med Lunde skole foregår slik: På vårparten skal førskolebarna ha 4 treff sammen med barna i 4. klasse på Lunde skole (Barna i 4. klasse skal være faddere for de barna som skal gå på Lunde skole). Barna fra skolen kommer to ganger for å besøke førskolebarna og de andre barna på Blå avdeling. Førskolebarna og halvparten av elevene i 4. klasse skal blant annet gå på tur sammen. Resten av barna i 4. klasse blir igjen i barnehagen for å leke med de minste barna på Blå. Førskolebarna skal ha to besøk til Lunde skole. Her skal de blant annet få omvisning på skolen og SFO, og få snakke med en lærer og en ansatt på SFO for å få vite noe om innhold og arbeidsmåter i skolen. Elever i 4. klasse skal også lese for førskolebarna. I tillegg til dette skal førskolebarna også på besøk til Nygård skole og SFO. Skolen kaller inn foreldre og barn til besøksdag før sommeren, der barnet får hilse på læreren sin. På våren kaller barnehagen inn til foreldresamtale om overgangen barnehage-skole. Ved at skolen får god informasjon om hvert barn før skolestart, kan dette bidra til at skolen bedre kan legge til rette for individuelle læringsløp allerede fra skolestart. Informasjonen fra barnehagen har fokus på hva barnet kan og mestrer, og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Foreldre/ foresatte må samtykke til at informasjonen oversendes skolen. Å gå over til noe nytt innebærer en avskjed med det gamle. I Tomtebo barnehage overnatter barna en natt i barnehagen før sommerferien. Her koser barn og voksne seg med god mat, litt godteri og aktiviteter. 7. Vurdering av barnehagens arbeid Avdelingene vurderer sitt arbeid gjennom hele året (en gang per måned). Vi vurderer for å sikre at barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet blir gjennomført på en god og bevisst måte, og for å sette ord på og reflektere over hva som fungerer bra og mindre bra. Vi vurderer også for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Avdelingene vurderer for eksempel aktiviteter, turer, samling, garderobesituasjon, måltid, årsplan, handlingsplan mot mobbing og Være sammen prosjektet. Avdelingene har avdelingsmøte hver uke der det er rom for å diskutere/ vurdere barns trivsel og utvikling. Barnehagen tilbyr foreldresamtale 2 ganger per år, og kaller inn til ekstra møte ved behov.

12 8. Velkommen til Rød avdeling Hos oss er det plass til 14 barn fra 0-3 år. De som jobber på Rød er: Elin Simonsen Pedagogisk leder 100 % Luise Haaland Martinsen Pedagogisk leder 80 % Elianne Gangså Barne- og ungdomsarbeider 60 % Unni Larsen Barne -og omsarbeider 80 % Åse Marte Kjær Barne -og omsarbeider 80 % Lisbeth Hansen Barne -og omsarbeider 16 % Vivianne Aaraas Lærling 80 % Småbarnsavdelingen er ofte barnets første møte med barnehagen, og det gjelder også foreldrene. Vi vil derfor at barnet skal få en god start på barnehagetilværelsen, og trygghet er et viktig grunnlag for læring og utvikling. Vi legger stor vekt på omsorg, skaper gode rutiner, og har et ønske om at barna skal bli trygge på voksne og andre barn. Små barn knytter seg ofte til en voksen i begynnelsen, og derfor har alle de små primærkontakter. Det betyr i praksis at det så langt som mulig er den samme voksne som er sammen med barnet gjennom dagen, særlig ved tilvenning. Vi erfarer at når barnet er trygt, vil det søke videre til andre voksne og barn. Rutiner er en viktig del av de små barna sin hverdag. Det gir en forutsigbarhet å vite hva som skal skje. Vi vektlegger gode rutiner. Å få delta i lek, og å få venner, øker barnas trivsel og utvikler den sosiale kompetansen. Lek er kilden til læring og glede.

13 Dagsrytmen Barnehagen åpner. Frilek. De som ikke har spist frokost hjemme, kan spise medbrakt niste i barnehagen fram til kl Vi starter planlagt aktiviteter eller turer. Det er derfor viktig at barnet er her i god tid innen dette tidspunktet Første måltid. Vi serverer nybakte rundstykker, brød, eller varm mat Bleieskift, stell og sovetid. De som ikke sover leker ute fra ca kl Andre måltid Litt lettere måltid og frukt 1430 Bleieskift og stell 1500 Frilek ute eller inne 1700 Barnehagen stenger Ukerytme Mandag - Utedag Tirsdag - Lekedag/ forming Onsdag - Samling med tema Være sammen Torsdag - Turdag Fredag - Lekegrupper Vi har samlingsstund nesten hver dag. Vi leser eller synger, det er de små glad i. Samlingene vil ofte være knyttet til temaet vi jobber med. Kjente bøker og sanger gir glede og mestringsfølelse! Siste fredag i hver måned har vi samling sammen med Blå avdeling. Vi planlegger sammen og finner noe som fenger alle. Våren 2013 hadde voksne dramatisering for barna. Det var veldig gøy! Vi kommer til å fortsette med det dette barnehageåret også

14 Luise og Ida som Karius og Baktus Soving De barna som skal sove ligger ute i sovebua vår. Her får de sove i barnehagens tvillingvogner. Vi har tepper og dunposer til alle. Det er sengeplass inne dersom ikke barnet kan sove ute. De kaldeste dagene legger vi alle inne. Vi steller og legger barna vanligvis rundt kl , men det er ikke alle som har samme rutine. Vi samarbeider med foreldrene til hvert barn om det, og barnet får følge sin egen rutine. Ta med smokk, koseklut, kosedyr eller annet som barnet trenger for å sovne. Det gir trygghet

15 Temaer dette barnehageåret Vi har valgt bondegården og havet som 2 hovedtemaer. Temaet om bondegården vil være mest sentral høst halvåret og frem til jul, mens etter jul vil temaet havet være mer i fokus. Være sammen prosjektet fortsetter gjennom hele året. Det er de største barna på avdelingen som deltar på dette. Antall, rom og form Vi teller hvor mange bein de forskjellige dyrene har. Vi sorterer dyr etter størrelse og art og ser på ulikheter og sammenligner. Kropp, bevegelse og helse Turer i nærmiljøet for å se på ulike dyr. besøke landbruksskolen Vi imiterer de ulike dyrene etter musikk. Gir forståelse av gode vaner og sunt kosthold; hvor får vi maten fra? Kommunikasjon, språk og tekst Vi synger sanger og leser om dyrene på gården. Lydspill med dyrelyder. Ser film om livet på bondegården. Samlingsstunder om de ulike dyrene og livet på gården. Beviste på å benevne og gjenta ord i hverdagen Nærmiljø og samfunn Turer i nærmiljøet Tur til biblioteket og låner bøker og film. Etikk, religion og Filosofi Skape tid til undring og samtaler rundt livet på bondegården. BONDEGÅRD Kunst, kultur og Kreativitet Vi lager de ulike dyrene til et fellesbilde. Vi bruker ulike teknikker, der barna får utvikle sin kreativitet. Natur, miljø og Teknikk Vi lager bondegård fra ting I naturen, og ute på turer. Gir barna positive naturoppleveser og gir dem kunnskaper om naturen. Eks. Kunnskaper om dyr og veksters betydning for matproduksjonen.

16 Kropp, bevegelse og helse Dramatisere kaptein Sortebill Antall, rom og form Måle og telle det vi finner på stranda Være med å lage fiskesuppe Kommunikasjon, språk og tekst Lese bøker om dyr i havet Synge sanger Samtale rundt det som vi finner i havet Nærmiljø og samfunn Tur til Åros for å plukke ting til Fellesbilde. Tur til butikken for å handle til Fiskesuppa Tur til biblioteket havet Kunst, kultur og Kreativitet Lage bilde på treplate Lage sjørøver t-skjorte Lage et fellesbilde med ting Fra havet Etikk, religion og Filosofi Samtaler om å ta vare på naturen Natur, miljø og Teknikk Samtale rundt livet I havet; Hva kan vi spise?

17 9. Velkommen til Blå avdeling! Hvem er vi? Blå avdeling er en avdeling for barn i alderen 3-5år. Det er 24 hele plasser fordelt på 26 barn. De som jobber på Blå er: Grupper Ida Lomeland Seim Pedagogisk leder 100% Anne Bodil Nomeland Pedagogisk leder 100% Laila Try Barne og ungdomsarbeider 100% Else Berge Assistent 100% Ragnhild Lomeland Lærling, høst 2013 Vi deler oss opp i tre aldersbestemte grupper: 5 åringene (førskolegruppe), 4 åringene (tusenbein) og 3 åringene (munkelus). Alle har gruppe en gang pr uke med aktiviteter tilpasset barnas alder. Tusenbein og munkelus er i løpet av året innom ulike tema som Meg selv, grunnbevegelser, form og farge, regellek, konstruksjonslek, sosial rollelek, språklig bevissthet og tall og telling i gruppene. 5 åringene har førskoletrening hver uke og da har vi skoleforberedende aktiviteter som for eksempel: Matematiske oppgaver: telle, sortere, form og farge, spill med mer Begrepstrening - lese, fortelle, rim og regler mm Bokstaver, lyd og rytme i språket. Lære å kjenne igjen navnet sitt. Trafikkopplæring IKT, data i barnehagen Mot sommeren overnatter førskolebarna i barnehagen.

18 Dersom du ønsker mer informasjon om førskolearbeidet kan du se i heftet På vei til skolen. Tema Vi fortsetter å jobbe med Være sammen prosjektet. Vi vil komme innom tema som: Meg selv, Vennskap, følelser, empati, konfliktløsning mm. Vi vil i tillegg jobbe mye med voksenrollen i forhold til dette. Visjonen for «Være sammen» prosjektet er: Varme og grensesettende voksne gir sosialt kompetente barn! Vi vil som en naturlig del av hverdagen i barnehagen komme innom årstidene, og det som hører med til dem. I tillegg har vi i år valgt å ha fokus på språk og kommer til å bruke snakkepakka som utgangspunkt for dette arbeidet. Snakkepakka er et hjelpemiddel og støttende verktøy i det daglige arbeidet med å tilrettelegge for gode språklige, sosiale omgivelser. Dagsrytme God morgen (De som ikke har spist hjemme, kan spise medbrakt niste i barnehagen frem til klokka 09.00) Frilek/ Dagens aktiviteter begynner Samlingsstund Måltid Utelek Måltid Frilek ute/ inne Takk for i dag! Samlingstund Her har vi i år valgt å dele gruppa i to slik at alle skal få best mulig utbytte av samlingsstunden. 5 åringene har samling for seg selv. 4 åringene (tusenbein) og treåringene (munkelus) er sammen i samlingsstund. Slik kan vi legge opp til en samling som treffer barna der de er i utviklingen. Vi har fellessamling på huset siste fredag i måneden.

19 I samlingsstund jobber vi med det som er tema for perioden, hovedprosjektet vårt være sammen, samt snakkepakka. Vi lærer noen engelske ord, leser, dikter og forteller, synger, lærer rim, regler og dikt. Vi trekker kalender og har dagens ord. Annenhver uke har vi vise-samlimg. Da kan alle ha med seg en ting/leke de vil vise til de andre og fortelle noe om. Annenhver uke har vi minirøris. (Se månedsplan for mer informasjon om dager) Måltider Vi har fokus på god bordskikk og den gode samtalen. Barna øver seg på å smøre selv, vente på tur, spørre fint etter ting, sitte fint ved bordet, dagligdagse begreper og hjelpe hverandre. Avdelingen har varmmat en gang i uken. Utetid/ turdager De dagene vi er i barnehagen er alle ute etter første måltid. Hvis været tilsier det, og barna har det bra ute, er vi ute resten av dagen. Vi har sykkelfri dag på Tirsdager. Vi deler barna i to grupper og alle har en turdag i uken. Det hender vi går på turer som ikke er planlagt i forkant, og vi går da halv ti. Turene tar vi i nærmiljøet. Hver uke er det tur til gymsalen for en av turgruppene. Det står på månedsplan hvilke av gruppene som skal på tur/gym og lignende.

20 Ordensbarn Vi henger opp bilde, på hylla med en gang du kommer inn på avdelingen, slik at barna kan se når de kommer hvem som er dagens ordensbarn. Ordensbarnet har i oppgave å: Ringe i bjella til ryddetid Trekke kalenderen Dekke bordet Dele ut frukt Feie etter mat Klær og påkledning Vi bruker påkledningen som en naturlig læringsarena. Vi lærer farger, begreper og å kle på oss selv. Vi er mye ute og barna har det gøyest hvis de har klær som holder dem tørre og varme. I kurvene som er i garderoben skal det kun være fleece og ulltøy, votter og luer. I kurvene som er på badet skal det til en hver tid ligge skiftetøy. 3 åringene har regntøy på knagg i ytterganga, fire og femåringene har stativ til regntøy inne på badet.

21 Tema på Blå avdeling Hovedmål: Utvikling av barnas sosial kompetanse og evne til empati. MÅNED August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni TEMA tilvenning Være sammen: Det er fint å være meg! (fokus på mestringsglede, positive samspill og positivt selvbilde) Snakkepakka Være sammen: Jeg vil være med! ( Fokus på vennskap, dele, medfølelse og inkludering ) Snakkepakka Være sammen: Følelser Snakkepakka Advent/ jul Snakkepakka Vinter Snakkepakka Fastelaven Snakkepakka Påske/ Vår Snakkepakka Være sammen: Vi er sammen! (fokus på å ta hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre.) Snakkepakka 17 Mai- våren Snakkepakka Sol og sommer

22 Antall, rom og form: Mattekassa Lek med tall, mønster og form. Størrelse, sortere og sammenligne. Likh t / likh t Nærmiljø og samfunn: Meg selv- andre - respekt for ulikheter. Besøk og turer i nærmiljøet. Besøk på skolen for førskolebarn. Etikk, religion og filosofi: Være sammen løveloven Normer og regler. Følelser. Høytider Kropp, bevegelse og helse: Fast turdag hver uke. Minirøris hver uke. Fokus på sundt kosthold og gode vaner. Respekt for hverandres ulikheter VÆRE SAMMEN Hovedmål: Utvikling av sosial kompetanse, og evne til empati. Delmål: Hjelpe hverandre/ være gode med hverandre Delmål: Lære å sette ord på følelser. Delmål: Metode for konfliktløsning Kommunikasjon, språk og tekst: Snakkepakka Språkkista Bøker, sanger, dikt, rim og regler. Samtalervære sammen prosjektet Kunst, kultur og kreativitet: Diverse formingsaktiviteter Natur, miljø og teknikk: Tur Årstidene i naturen Eksperimentere Vi sår på våren. Søppelsortering.

23 10. Andre opplysninger Barnehagen er åpen hver dag fra Vi holder stengt 4 uker i juli, uke Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og barnehagen er da stengt. Datoene er: , 02.og , og Kjernetiden er fra Hvis vi drar på tur eller lignende blir det i dette tidsrommet. Gi derfor beskjed dersom barnet kommer etter 0930 eller skal hentes før klokka Det er viktig at barnehagen får beskjed når barnet er sykt eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen. Dette gjelder også dersom barnet kommer senere en dag. Det er viktig at dere gir beskjed dersom andre enn dere foresatte som skal hente barnet i barnehagen. Bursdagsfeiring i barnehagen: Bursdagsbarnet er med og pynter krone, det blir holdt bursdagssamling, barnet får sitte på kongestol og får ha på seg kongekappe eller prinsessekjole, bursdagsfeen kommer på besøk med en liten gave, vi pynter bordet fint når det er bursdag, vi spiser fruktsalat og barnet får med seg en bursdagsplakat hjem. Klær: Alle barn må ha minimum et skift liggende i hylla (sokker, truse, strømpebukse, bukse og genser). Foreldre har ansvar for å se at barna har det det trenger av klær til de ulike årstidene (dresser, regntøy, støvler, vintersko, votter, lue, ullundertøy osv) Dresser, regntøy og liknende må tas med hjem til vask jevnlig og ved behov. Barna må ha med seg tøfler eller innesko. Husk å merke ALT tøy med barnets navn. Barnehagen har egen hjemmeside Årsplanen ligger på barnehagens hjemmeside. Foreldre/ foresatte på Rød avdeling vil få utdelt hele årsplanen. Foreldre/ foresatte på Blå avdeling får utdelt årsplanen, men med unntak av det som gjelder Rød avdeling. Telefon kontor/ styrer: E-post: Blå avdeling: Rød avdeling: Adresse: Lundeveien 24 Postboks Søgne

24 Kulturkalender August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Velkommen til nytt barnehageår 19.09: Brannøvelse 23.09: Foreldremøte Foreldresamtaler 11.10: Fotografering i barnehagen 18.10: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 23.10: FN cafe fra Barn, foreldre og besteforeldre kan komme Foreldresamtaler 12.12: Julevandring i kirka for 4, 5 og 6 åringene 13.12: Luciafeiring 17.12: Julegudstjeneste i kirka 17.12: Nissefest : Barnehagen er stengt (Julaften, 1. og 2. juledag) 31.12: Barnehagen er stengt (nyttårsaften) Julefest for barn, foreldre og søsken (dato ikke satt) 01.01: Barnehagen er stengt (nyttårsdag) 02. og 03.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 23.01: Vi feirer barnehagens bursdag 06.02: Markering av samenes nasjonaldag 10.02: Flerkulturell fest Fastelavensfeiring sammen med besteforeldre: - Rød avdeling: Blå avdeling: Foreldresirkel med temaet: Vennskap og forebyggende mobbing : Markering av barnehagedagen Foreldresamtaler 15.04: Påskefrokost/ påskefest og 21.04: Barnehagen er stengt (Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag) Foreldresamtaler : Barnehagen er stengt (Off. høytidsdag) 17.05: Barnehagen er stengt (grunnlovsdag) 16.05: Feiring av 17. mai 29.05: barnehagen er stengt (Kristi himmelfartsdag) 30.05: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 09.06: Barnehagen er stengt (2. pinsedag) Sommerfest (dato ikke satt) 04.07: planleggingsdag. Barnehagen er stengt!

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING

Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Årsplan 2013 / 2014 TRYGGHET LEK LÆRING KVALITET RESPEKT MEDVIRKNING Innholdsfortegnelse: Forord s. 1 Velkommen til Torvmoen s. 1 Personaloversikt s. 2 Personalsamarbeid s. 3 Foreldresamarbeid s. 3 Øvingsbarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012

VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 VIRKSOMHETSPLAN RUSTADSAGA BARNEHAGE BA 2009/2012 Adresse: General Rugesvei 94, 0694 Oslo Tlf. kontor:23 38 89 60 Tlf. Solan: 23 38 89 63 E-post: rustadsaga.bhg@c2i.net Tlf. Ludvig: 23 38 89 62 Hjemmeside:

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd

ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN. - Barn og voksne hånd i hånd ÅRSPLAN 2013-2014 GRANÅSEN - Barn og voksne hånd i hånd Granåsen 20 1362 Hosle Tlf. 67 14 44 15, styrer: 40 14 62 05 Blåbær: 40146204, Jordbær; 40146211, Tyttebær; 40146215 Barnehagens hjemmeside: www.barnehagenvaar.no

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det

Årsplan for 2015 16. Kløvergården barnehage. Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Slik vil vi ha det - slik gjør vi det Årsplan for 2015 16 Kløvergården barnehage Et godt sted å være et godt sted å lære. - Lekne, rause barn med god selvfølelse. 1 INNHOLD Forord... 3 Barnehagens formål...

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1

ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE *RAUSHET // SAMARBEID // ÅPENHET* Side 1 ÅRSPLAN 2014/15 HVARNES BARNEHAGE Side 1 VELKOMMEN TIL HVARNES BARNEHAGE Årsplanen er et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen, og et virkemiddel for å gjøre arbeidet målrettet og kvalitativt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN NOPRO BARNEHAGE 2014-2015 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR I NOPRO BARNEHAGE ORD OM SUKSESS: Å LE OFTE OG MYE, Å VINNE INNTELIGENTE MENNESKERS RESPEKT OG BARNS HENGIVENHET, Å BLI VERDSATT AV ÆRLIGE

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 KOLBU BARNEHAGE Alle barn i Kolbu barnehage skal ha venner. I Kolbu barnehage språkstimulerer vi hele dagen. Fokus på dialogpreget hjem-barnehage samarbeid i det daglige møtet med foreldre.

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL

ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL ÅRSPLAN 2014 2015 TEORIDEL Barnet Barnet er inga gåte Barnet er enkelt Som ei grankongle Gje det varme Og det opnar Alle sine frø av Arne Ruset TEORIDEL ÅRSPLAN 2014/2015 Innhold 1 1. Innledning s. 3 2.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017

ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 ÅRSPLAN FOR UTØY BARNEHAGE 2014-2017 1 INNHOLDSFORTENGNELSE DEL 1 Informasjon om barnehagen.3 Innledning..4 Pedagogisk grunnsyn..5 Personalsamarbeid 6 Samarbeid med barnas hjem.7 Ulike samarbeidspartnere

Detaljer

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015

TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 TEMAPLAN FOR GRUA 2014/2015 NATVEITÅSEN BARNEHAGE HOVEDMÅL: BARNEHAGENE I BIRKENES FREMMER MESTRING, LÆRING OG UTVIKLING FOR ALLE «EN GOD BARNDOM VARER HELE LIVET» DELMÅL: Alle barn skal oppleve trygghet,

Detaljer

Årsplan for Spiren barnehage 2013-2014

Årsplan for Spiren barnehage 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. INFORMASJON OM BARNEHAGEN...2 2. PRESENTASJON AV BARNEHAGENS ANSATTE...2 3. BARNEHAGENS STYRE...3 4. BARNEHAGENS VERDIGRUNNLAG...3 5. BARNEHAGELOVENS FORMÅL...4 6. RAMMEPLANEN...5

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE...

LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... ÅRSPLAN - 2 - Innholdsfortegnelse Innhold Side 1 LITT OM SØRMARKA FAMILIEBARNEHAGE... 3 1.1 PERSONALE... 3 1.2 DAGSRYTMEN... 4 1.3 PLANLEGGINGSDAGER/KURS... 4 1.4 KLÆR... 5 1.5 FØDSELSDAGSFEIRING.... 5

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede!

TRYGGHET LÆRING GLEDE Der voksne er tilstede! Årsplan Tveit barnehage 2015-2016 Innhold... 3 BARNEHAGENS KONTAKTOPPLYSNINGER, BELIGGENHET OG TILBUD. 3 BARNEHAGENS VISJON OG VERDIGRUNNLAG... 4 BARNEHAGENS INNHOLD... 6 OMSORG:... 6 LEK:... 6 LÆRING:...

Detaljer