Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014. Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning"

Transkript

1 Årsplan Tomtebo barnehage 2013/2014 Trygghet Lek Læring Kvalitet Respekt Medvirkning

2 Innholdsfortegnelse 1. Velkommen til Tomtebo barnehage 2. Personaloversikt 3. Foreldresamarbeid 4. Barnehagens visjon og verdier 5. Satsningsområder i barnehagen - Være sammen prosjektet - Forebyggende mobbing/ handlingsplan mot mobbing - Språk 6. Overgang barnehage - skole 7. Vurdering av barnehagens arbeid 8. Avdeling Rød 9. Avdeling Blå 10. Andre opplysninger 11. Kulturkalender «Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, slik blir jeg.» M. Jennes

3 1. Velkommen til Tomtebo barnehage! Tomtebo barnehage eies og drives av Søgne kommune, og er den eldste av de kommunale barnehagene. Barnehagen består av to avdelinger og tar imot barn fra 0 6 år. Rød avdeling har plass til 14 barn i alderen 0-3 år, og Blå avdeling har plass til 24 barn i alderen 3-6 år. Barnehagen har ett flott og stort uteområde, som gir rike muligheter til allsidig utfoldelse. På lekeplassen har vi blant annet sandkasse, runser, klatrestativ og rutsjebane. Barnehagen ligger sentralt plassert, og har et variert og innholdsrikt nærmiljø både når det gjelder natur og kultur. Vi har gåavstand til blant annet Søgne hovedkirke, Lunde, Tangvall m.m. På Tangvall skole er vi så heldige å få låne gymsalen en gang i uken. I Hellersdalen har vi ett flott tur område med lavvo og gapahuk som gir barna varierte motoriske utfordringer. Både i lavvoen og i gapahuken er det mulighet for å brenne bål, slik at vi har mulighet til å varme oss på kalde dager, eller lage litt mat. I tillegg har vi Søgneheimen bo - og aktivitetssenter som nærmeste nabo. Denne muligheten benytter vi til jevnlige treff for å knytte relasjoner mellom generasjoner. Blå avdeling har blant annet sangstund og formingsaktiviteter sammen med de eldre. Årsplan Årsplanen bygger på Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, utgitt av kunnskapsdepartementet april 2006, og Lov om barnehager utgitt av samme departement i juni Fagområdene i rammeplanen er synliggjort i kommunal virksomhetsplan. I tillegg har avdelingene i Tomtebo barnehage, en pedagogisk modell inne på avdelingen, som via bruk av bilder viser hva det arbeides med i forhold til de ulike fagområdene. Årsplanen brukes som et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. I årsplanen vil du finne en presentasjon av barnehagen og barnehagens arbeid, informasjon om de ulike avdelingene, og hva de skal jobbe med i kommende barnehageår. Årsplanen vil ikke beskrive dette innholdet i detalj, det blir nærmere beskrevet i avdelingens månedsplaner og månedsbrev. Årsplanen skal legges frem og godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg. Foreldre skal på denne måten sikres medvirkning i barnehagens virksomhet og innhold. I tillegg gir årsplanen grunnlag for kommunens tilsyn med barnehagen, og informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, politikere, kommune, barnehagens samarbeidsparter og andre interesserte. I tillegg til årsplanen er det utarbeidet en virksomhetsplan som gjelder for alle de kommunale barnehagene. Planen tar for seg de generelle fellestrekkene for alle som jobber i barnehage. Sammen gir disse to planene viktig informasjon til brukere og er en viktig dokumentasjon for oss som jobber her. Årsplanen ble gjennomgått og godkjent av samarbeidsutvalget Vi gleder oss til et spennende år i Tomtebo barnehage! Hilsen personalet i Tomtebo barnehage V/ Silje Vallesverd, styrer

4 2. Personaloversikt Tomtebo barnehage har til sammen 9 årsverk. Barnehagen tar i tillegg imot lærlinger, førskolelærerstudenter fra UIA og kandidater fra NAV og skole som har arbeidspraksis her hos oss. For at vi skal gjøre en så god jobb som mulig for barna, er det viktig at vi har et godt arbeidsmiljø. Vi jobber derfor aktivt med trivselen på jobb, og passer på å være inkluderende overfor nyansatte og vikarer. De ansatte pr er: Silje Vallesverd Styrer Blå avdeling Anne Bodil M. Nomeland Ida Lomeland Seim Laila Try Else Berge Ann Christin Hansen Jeanette Røyland Ragnhild Lomeland Pedagogisk leder Pedagogisk leder Fagarbeider Assistent Fagarbeider Fagarbeider Lærling (jobber ut november) Rød avdeling Elin Simonsen Luise Haaland Mathisen Elianne Gangså Unni A. Larsen Åse Marte Kjær Lisbeth Hansen Vivianne Aaraas Pedagogisk leder Pedagogisk leder Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Fagarbeider Lærling Spesialpedagoger Siri Lølandsmo Elin Aasland Ved bruk av vikar på avdelingen, skal personalet orientere foreldre om dette på white- board tavlen til avdelingen.

5 3. Foreldresamarbeid I følge barnehageloven skal barnehagen gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg jf. 4 i barnehageloven. Foreldrerådet består av foreldrene/ de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/ foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. I tillegg består utvalget av en representant fra kommunen. Styrer deltar som sekretær og skriver møteinnkalling og referat. Samarbeidsutvalget skal blant annet være med å godkjenne barnehagens årsplan, og har foreldre saker de ønsker å ta opp, blir dette diskutert her. Vi oppfordrer alle foreldre til å komme med innspill og tilbakemeldinger, slik at kvaliteten i Tomtebo barnehage blir best mulig. Foreldrerepresentanter i samarbeidsutvalget Blå avdeling: Elisabeth Kleivset mor til Erle og Eskil Mail: Tlf: Vara: Lillian Kvalen mor til Silja og Magnus Rød avdeling: Marit Midtbø mor til Victor Mail: Tlf: Vara: Charlotte Thorsen mor til William Representant fra kommunen Jeanette Kleivset Mail: Tlf: Representanter fra barnehagen: Anne Bodil Nomeland Unni Larsen

6 I Tomtebo barnehage ønsker vi at dere foreldre/ foresatte føler dere trygge på at barna deres får omsorg, blir sett og hørt, blir møtt med respekt og at barnet/ barna får delta i fellesskapet i barnehagen. Hver dag, så langt det lar seg gjøre, vil vi snakke med dere foreldre enkeltvis under levering og henting. Her kan vi i personalet forteller litt om hva barnet har opplevd i løpet av dagen, gi/ få informasjon og tilbakemelding av «ris» og ros til personalet. Barnehagen tilbyr ett foreldremøte og to foreldresamtaler i løpet av året. Barnehagen/ foresatte kaller inn til flere møter ved behov. 4. Barnehagens visjon og verdier Barnehagens visjon er «Et hav av muligheter». På bakgrunn av visjonen er det satt opp seks verdier som ligger til grunn for arbeidet barnehagen gjør sammen med barna. For at disse verdiene kan settes ut i livet, er det av stor betydning at personalet har diskutert egne holdninger og verdier med hverandre. Dette er en prosess vi jobber kontinuerlig med. Hele personalet har sittet sammen og diskutert og kommet fram til hva vi legger i de seks verdiene som skal prege vår barnehage. Verdiene er trygghet, lek, læring, kvalitet, respekt og medvirkning. Trygghet: Lek: Alle barn skal bli sett og hørt. Alle barn skal oppleve nærhet i barnehagen. Eks. få kos og trøst. Tilstedeværende og tilgjengelige voksne. Autoritative voksne. Strukturert barnehage hverdag. Godt foreldresamarbeid. Spontan og lystbetont, barna får god tid til å leke. Sosialisering. Utvikler fantasi, kreativitet, språk og samarbeidsevne. Oppmerksomme og aktive voksne. Læring: Personalet oppmuntrer barnas nysgjerrighet og lærelyst. Barnehagen gir barna varierte opplevelser - inntrykk gir uttrykk. Barnehagen har ulike leker og materiell tilgjengelig. Barna får lære gjennom å gjøre. Barnehagen har en blanding av formell og uformell læring. Personalet bruker rammeplan og årsplan aktivt. Kvalitet: Engasjerte voksne. Barnehagens ansatte er på kurs jevnlig og jobber med ulike oppgaver på avdelingsmøter/personalmøter for å holde oss faglig oppdatert.

7 Barnehagen evaluerer jevnlig sitt arbeid. Samarbeid med andre instanser, som feks PPT og barnevern. Samarbeid med foreldre, feks foreldresamtaler og samarbeidsutvalg. Barnehagen følger barnehageloven og rammeplanen. Respekt: Respekt for ulikheter vi er alle forskjellige. Alle mennesker er like verdifulle. Barnehagen jobber blant annet med «Være sammen» prosjektet. Imøtekomme foreldres ønsker så langt det lar seg gjøre. Medvirkning: Barnets synspunkter blir vektlagt i samsvar med barnets alder og modenhet. Vi gir tid og rom for å lytte, samtale og undre oss sammen med barna. Vi tar barns initiativ på alvor. Vi er fleksible i forhold til å endre på planer. Vi prøver så godt vi kan å tolke de minste barnas kroppsspråk og mimikk, og tar disse på alvor.

8 5. Satsningsområder i barnehagen 1. «Være sammen» prosjektet Tomtebo barnehage er med i Være sammen prosjektet. Hovedfokus i prosjektet er inkludering, sosial kompetanse og aggresjonsmestring, og er et forebyggende pedagogisk program blant annet i forhold til mobbing. Programmet retter seg mot både barn og voksne i barnehagen. I personalgruppen har vi jobbet med den autoritative voksenrollen. Dette går ut på at de voksne kan sette klare grenser på en trygg, varm og respektfull måte som samtidig bygger relasjoner. Personalet jobber også med kollegaveiledning. Utgangspunktet for slik veiledning er hverdagens små og store utfordringer. Ved å bruke metoden sikrer en at problemet belyses fra flere kanter, og øker mulighetene for å finne gode, kreative løsninger. Målsetting er å høyne kompetansen hos barnehagepersonalet med særlig fokus på utfordrende atferd, relasjonsbygging og inkludering, slik at ethvert barn kan bli en betydningsfull deltaker i fellesskapet. Vi ønsker også at personalet i barnehagen oppnår en kompetanseheving ved å bli bevisst på egne holdninger, verdier og relasjoner til barna og kollegaene sine. I sin henvendelse til barna er det laget et materiell som de voksne i barnehagen bruker. Materiellet består av blant annet figurer, bøker, en regnbueløve (bamse) og sanger. Bøkene tar opp forskjellige følelsesmessige temaer. Det er Regnbueløven som filosoferer i bøkene, og hver side har illustrasjoner som skal hjelpe barnet og den voksen til å samtale om regnbueløvens følelser og tanker. Materiellet består også av en magnetograf med samtalefortellinger. Fortellingene er ganske åpne og legger vekt på situasjoner som barna kjenner seg igjen i. Magnetografen blir brukt som et hjelpemiddel til å samtale med barna om forskjellige situasjoner, og finne løsninger på dilemmaer og konflikter. Vi ønsker at være sammen prosjektet vil gi barna hos oss et godt grunnlag for å kunne være inkluderende og gode mot hverandre, og at de kan reflektere over egne handlinger og væremåter i møte med andre. Løveloven lyder: Jeg skal være meg, men gi plass til andre slik at de blir seg! Være sammen har egne hjemmeside:

9 2. Forebyggende mobbing/ Handlingsplan mot mobbing Det er utarbeidet en handlingsplan mot mobbing som brukes i barnehagen. Planen inneholder definisjon på mobbing, mål for barnehagens arbeid, informasjon om hva vi jobber med i barnehagen for å forebygge mobbing, informasjon om Være sammen prosjektet, barnehagens prosedyre om mobbing oppdages og tips til hva foreldre kan gjøre for å forebygge mobbing. Handlingsplanen er godkjent i samarbeidsutvalget, og alle foreldre/ foresatte har fått heftet utdelt. Mål for barnehagens arbeid Alle barn skal ha et godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Øke personalets kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing i barnehagen. Alle ansatte skal jobbe aktivt for å opprettholde et mobbefritt oppvekstmiljø i barnehagen. Handlingsplanen er gjennomgått med hele personalet i barnehagen, og alle ansatte har lest teori som omhandler mobbing. Personalet har vært på kurs der tema var «Selvfølelsens betydning for mobbing», og vi skal på nytt kurs i januar der temaet er «Skal vi være venner?» Dette er et kurs som omhandler fellesskap, vennskap og deltakelse. Personalet arbeider med oppgaver i forhold til handlingsplanen på personalmøter og avdelingsmøter. Våren 2014 vil barnehagen invitere til foreldresirkel der temaet er «Vennskap og forebyggende mobbing». 3. Språk Kommunikasjon, språk og tekst er et av de 7 fagområdene i rammeplanen. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehagens innhold. Språk gir identitet og tilhørighet i et fellesskap, og ved hjelp av språket lærer barnet også å forstå seg selv og omverdenen. Det er av avgjørende betydning for barnets videre utvikling både intellektuelt, sosialt og emosjonelt at det mestrer språket i førskolealder. Slik jobber vi med språk i barnehagen: Vi setter ord på det vi ser og det vi gjør. Vi er til stede der barnet er, og prøver så godt vi kan å tolke barnas kroppsspråk, gester og mimikk. Vi tar oss god tid sammen med barna. Vi gir barna tid til å uttrykke seg. Vi snakker med barnet, og ikke til det. Gode hverdagssamtaler sammen med barna. For eksempel i stellesituasjon og ved måltidet. Vi er gode språkmodeller for barna, og aktive fortellere. Samlingsstund med fokus på språktrening. Klassifiserer og sorterer i over og underbegreper. Vi leker og tøyser med ord.

10 Vi synger mye, bruker rim og regler, bevegelses sanger/ leker. Vi leser og samtaler om bøker. Vi forteller ulike eventyr (bruker mye konkreter). Rollelek og dramatisering sammen med barna. Vi har bokstaver og siffer synlig på avdelinga. Vi besøker biblioteket. Spiller ulike spill, som for eksempel bilde lotto. Et annet virkemiddel vi tar i bruk i arbeidet med språket, er «Snakkepakka». Snakkepakka er en basispakke med språkstimulerende materiell som kan styrke barns språk og begrepslæring. Snakkepakka er bygd opp rundt 7 områder: Mat, kropp, klær, hus, dyr, farger og eventyr. Dette materiellet består av mange ulike konkreter som gjør at barna både får se, høre, ta på og være aktivt deltakende. Vi benytter oss også av et materiell som heter «Språkkista». Språkkista er som navnet tilsier en kiste full av konkret og spennende materiell som bilder, spill, magnettavle, veiledningshefte og CD med sanger, rim og regler til bruk som et verktøy og en inspirasjon i det daglige arbeidet med språkstimulering i barnehagen. Språkkista er i første omgang tenkt brukt i språkstimulering av minoritetsspråklige barn, men materiellet brukes også til andre barn som har behov for ekstra språktrening. Språkkista er bygget opp over 10 ulike tema, som alle er velkjente fra barnehagen og tilpasset «barnehageåret.» Alle begrepene i Språkkista er oversatt til 11 språk: Engelsk, polsk, vietnamesisk, tyrkisk, russisk, arabisk, urdu, farsi (persisk), sorani (kurdisk), tamil, og somali. 6. Overgang barnehage skole For svært mange barn representerer barnehagen det første institusjonaliserte møtet med den livslange læringen. Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er med på å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. Det handler både om at et barns læringspotensial ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet får mulighet til å bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen i et videre skoleløp. Forskning og erfaring viser at barn som blir hjulpet i forkant av skolestart med å forstå hva som skjer i skolen, ser ut til å føle seg mer emosjonelt sikre og klare til å møte utfordringen med større trygghet når de begynner (Fra eldst til yngst - Kunnskapsdepartementet). Både i rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og i prinsipper for opplæringen slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Vi i Tomtebo ønsker at barnas overgang fra barnehage til skole skal bli best mulig. For å få til dette jobber vi med følgende: Førskoletrening Førskolebarna samles en gang i uken, og jobber med skoleforberedende aktiviteter. Søgne kommune har utarbeidet en felles førskoleplan På vei til skolen som omhandler ulike tema alle førskolebarn skal innom i løpet av året. Alle foreldre/ foresatte til førskolebarn har fått utdelt dette heftet. Temaene barna skal innom i løpet av året er språklig bevissthet, trafikkopplæring, forskning/ eksperimentering, IKT, data i barnehagen og skoleforberedende aktiviteter.

11 De fleste førskolebarna skal begynne på Lunde skole, og vi har derfor mest samarbeid med denne skolen. Samarbeidet med Lunde skole foregår slik: På vårparten skal førskolebarna ha 4 treff sammen med barna i 4. klasse på Lunde skole (Barna i 4. klasse skal være faddere for de barna som skal gå på Lunde skole). Barna fra skolen kommer to ganger for å besøke førskolebarna og de andre barna på Blå avdeling. Førskolebarna og halvparten av elevene i 4. klasse skal blant annet gå på tur sammen. Resten av barna i 4. klasse blir igjen i barnehagen for å leke med de minste barna på Blå. Førskolebarna skal ha to besøk til Lunde skole. Her skal de blant annet få omvisning på skolen og SFO, og få snakke med en lærer og en ansatt på SFO for å få vite noe om innhold og arbeidsmåter i skolen. Elever i 4. klasse skal også lese for førskolebarna. I tillegg til dette skal førskolebarna også på besøk til Nygård skole og SFO. Skolen kaller inn foreldre og barn til besøksdag før sommeren, der barnet får hilse på læreren sin. På våren kaller barnehagen inn til foreldresamtale om overgangen barnehage-skole. Ved at skolen får god informasjon om hvert barn før skolestart, kan dette bidra til at skolen bedre kan legge til rette for individuelle læringsløp allerede fra skolestart. Informasjonen fra barnehagen har fokus på hva barnet kan og mestrer, og på hva det kan trenge særskilt støtte til. Foreldre/ foresatte må samtykke til at informasjonen oversendes skolen. Å gå over til noe nytt innebærer en avskjed med det gamle. I Tomtebo barnehage overnatter barna en natt i barnehagen før sommerferien. Her koser barn og voksne seg med god mat, litt godteri og aktiviteter. 7. Vurdering av barnehagens arbeid Avdelingene vurderer sitt arbeid gjennom hele året (en gang per måned). Vi vurderer for å sikre at barnehagens mål, innhold, oppgaver og kvalitet blir gjennomført på en god og bevisst måte, og for å sette ord på og reflektere over hva som fungerer bra og mindre bra. Vi vurderer også for å legge grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Avdelingene vurderer for eksempel aktiviteter, turer, samling, garderobesituasjon, måltid, årsplan, handlingsplan mot mobbing og Være sammen prosjektet. Avdelingene har avdelingsmøte hver uke der det er rom for å diskutere/ vurdere barns trivsel og utvikling. Barnehagen tilbyr foreldresamtale 2 ganger per år, og kaller inn til ekstra møte ved behov.

12 8. Velkommen til Rød avdeling Hos oss er det plass til 14 barn fra 0-3 år. De som jobber på Rød er: Elin Simonsen Pedagogisk leder 100 % Luise Haaland Martinsen Pedagogisk leder 80 % Elianne Gangså Barne- og ungdomsarbeider 60 % Unni Larsen Barne -og omsarbeider 80 % Åse Marte Kjær Barne -og omsarbeider 80 % Lisbeth Hansen Barne -og omsarbeider 16 % Vivianne Aaraas Lærling 80 % Småbarnsavdelingen er ofte barnets første møte med barnehagen, og det gjelder også foreldrene. Vi vil derfor at barnet skal få en god start på barnehagetilværelsen, og trygghet er et viktig grunnlag for læring og utvikling. Vi legger stor vekt på omsorg, skaper gode rutiner, og har et ønske om at barna skal bli trygge på voksne og andre barn. Små barn knytter seg ofte til en voksen i begynnelsen, og derfor har alle de små primærkontakter. Det betyr i praksis at det så langt som mulig er den samme voksne som er sammen med barnet gjennom dagen, særlig ved tilvenning. Vi erfarer at når barnet er trygt, vil det søke videre til andre voksne og barn. Rutiner er en viktig del av de små barna sin hverdag. Det gir en forutsigbarhet å vite hva som skal skje. Vi vektlegger gode rutiner. Å få delta i lek, og å få venner, øker barnas trivsel og utvikler den sosiale kompetansen. Lek er kilden til læring og glede.

13 Dagsrytmen Barnehagen åpner. Frilek. De som ikke har spist frokost hjemme, kan spise medbrakt niste i barnehagen fram til kl Vi starter planlagt aktiviteter eller turer. Det er derfor viktig at barnet er her i god tid innen dette tidspunktet Første måltid. Vi serverer nybakte rundstykker, brød, eller varm mat Bleieskift, stell og sovetid. De som ikke sover leker ute fra ca kl Andre måltid Litt lettere måltid og frukt 1430 Bleieskift og stell 1500 Frilek ute eller inne 1700 Barnehagen stenger Ukerytme Mandag - Utedag Tirsdag - Lekedag/ forming Onsdag - Samling med tema Være sammen Torsdag - Turdag Fredag - Lekegrupper Vi har samlingsstund nesten hver dag. Vi leser eller synger, det er de små glad i. Samlingene vil ofte være knyttet til temaet vi jobber med. Kjente bøker og sanger gir glede og mestringsfølelse! Siste fredag i hver måned har vi samling sammen med Blå avdeling. Vi planlegger sammen og finner noe som fenger alle. Våren 2013 hadde voksne dramatisering for barna. Det var veldig gøy! Vi kommer til å fortsette med det dette barnehageåret også

14 Luise og Ida som Karius og Baktus Soving De barna som skal sove ligger ute i sovebua vår. Her får de sove i barnehagens tvillingvogner. Vi har tepper og dunposer til alle. Det er sengeplass inne dersom ikke barnet kan sove ute. De kaldeste dagene legger vi alle inne. Vi steller og legger barna vanligvis rundt kl , men det er ikke alle som har samme rutine. Vi samarbeider med foreldrene til hvert barn om det, og barnet får følge sin egen rutine. Ta med smokk, koseklut, kosedyr eller annet som barnet trenger for å sovne. Det gir trygghet

15 Temaer dette barnehageåret Vi har valgt bondegården og havet som 2 hovedtemaer. Temaet om bondegården vil være mest sentral høst halvåret og frem til jul, mens etter jul vil temaet havet være mer i fokus. Være sammen prosjektet fortsetter gjennom hele året. Det er de største barna på avdelingen som deltar på dette. Antall, rom og form Vi teller hvor mange bein de forskjellige dyrene har. Vi sorterer dyr etter størrelse og art og ser på ulikheter og sammenligner. Kropp, bevegelse og helse Turer i nærmiljøet for å se på ulike dyr. besøke landbruksskolen Vi imiterer de ulike dyrene etter musikk. Gir forståelse av gode vaner og sunt kosthold; hvor får vi maten fra? Kommunikasjon, språk og tekst Vi synger sanger og leser om dyrene på gården. Lydspill med dyrelyder. Ser film om livet på bondegården. Samlingsstunder om de ulike dyrene og livet på gården. Beviste på å benevne og gjenta ord i hverdagen Nærmiljø og samfunn Turer i nærmiljøet Tur til biblioteket og låner bøker og film. Etikk, religion og Filosofi Skape tid til undring og samtaler rundt livet på bondegården. BONDEGÅRD Kunst, kultur og Kreativitet Vi lager de ulike dyrene til et fellesbilde. Vi bruker ulike teknikker, der barna får utvikle sin kreativitet. Natur, miljø og Teknikk Vi lager bondegård fra ting I naturen, og ute på turer. Gir barna positive naturoppleveser og gir dem kunnskaper om naturen. Eks. Kunnskaper om dyr og veksters betydning for matproduksjonen.

16 Kropp, bevegelse og helse Dramatisere kaptein Sortebill Antall, rom og form Måle og telle det vi finner på stranda Være med å lage fiskesuppe Kommunikasjon, språk og tekst Lese bøker om dyr i havet Synge sanger Samtale rundt det som vi finner i havet Nærmiljø og samfunn Tur til Åros for å plukke ting til Fellesbilde. Tur til butikken for å handle til Fiskesuppa Tur til biblioteket havet Kunst, kultur og Kreativitet Lage bilde på treplate Lage sjørøver t-skjorte Lage et fellesbilde med ting Fra havet Etikk, religion og Filosofi Samtaler om å ta vare på naturen Natur, miljø og Teknikk Samtale rundt livet I havet; Hva kan vi spise?

17 9. Velkommen til Blå avdeling! Hvem er vi? Blå avdeling er en avdeling for barn i alderen 3-5år. Det er 24 hele plasser fordelt på 26 barn. De som jobber på Blå er: Grupper Ida Lomeland Seim Pedagogisk leder 100% Anne Bodil Nomeland Pedagogisk leder 100% Laila Try Barne og ungdomsarbeider 100% Else Berge Assistent 100% Ragnhild Lomeland Lærling, høst 2013 Vi deler oss opp i tre aldersbestemte grupper: 5 åringene (førskolegruppe), 4 åringene (tusenbein) og 3 åringene (munkelus). Alle har gruppe en gang pr uke med aktiviteter tilpasset barnas alder. Tusenbein og munkelus er i løpet av året innom ulike tema som Meg selv, grunnbevegelser, form og farge, regellek, konstruksjonslek, sosial rollelek, språklig bevissthet og tall og telling i gruppene. 5 åringene har førskoletrening hver uke og da har vi skoleforberedende aktiviteter som for eksempel: Matematiske oppgaver: telle, sortere, form og farge, spill med mer Begrepstrening - lese, fortelle, rim og regler mm Bokstaver, lyd og rytme i språket. Lære å kjenne igjen navnet sitt. Trafikkopplæring IKT, data i barnehagen Mot sommeren overnatter førskolebarna i barnehagen.

18 Dersom du ønsker mer informasjon om førskolearbeidet kan du se i heftet På vei til skolen. Tema Vi fortsetter å jobbe med Være sammen prosjektet. Vi vil komme innom tema som: Meg selv, Vennskap, følelser, empati, konfliktløsning mm. Vi vil i tillegg jobbe mye med voksenrollen i forhold til dette. Visjonen for «Være sammen» prosjektet er: Varme og grensesettende voksne gir sosialt kompetente barn! Vi vil som en naturlig del av hverdagen i barnehagen komme innom årstidene, og det som hører med til dem. I tillegg har vi i år valgt å ha fokus på språk og kommer til å bruke snakkepakka som utgangspunkt for dette arbeidet. Snakkepakka er et hjelpemiddel og støttende verktøy i det daglige arbeidet med å tilrettelegge for gode språklige, sosiale omgivelser. Dagsrytme God morgen (De som ikke har spist hjemme, kan spise medbrakt niste i barnehagen frem til klokka 09.00) Frilek/ Dagens aktiviteter begynner Samlingsstund Måltid Utelek Måltid Frilek ute/ inne Takk for i dag! Samlingstund Her har vi i år valgt å dele gruppa i to slik at alle skal få best mulig utbytte av samlingsstunden. 5 åringene har samling for seg selv. 4 åringene (tusenbein) og treåringene (munkelus) er sammen i samlingsstund. Slik kan vi legge opp til en samling som treffer barna der de er i utviklingen. Vi har fellessamling på huset siste fredag i måneden.

19 I samlingsstund jobber vi med det som er tema for perioden, hovedprosjektet vårt være sammen, samt snakkepakka. Vi lærer noen engelske ord, leser, dikter og forteller, synger, lærer rim, regler og dikt. Vi trekker kalender og har dagens ord. Annenhver uke har vi vise-samlimg. Da kan alle ha med seg en ting/leke de vil vise til de andre og fortelle noe om. Annenhver uke har vi minirøris. (Se månedsplan for mer informasjon om dager) Måltider Vi har fokus på god bordskikk og den gode samtalen. Barna øver seg på å smøre selv, vente på tur, spørre fint etter ting, sitte fint ved bordet, dagligdagse begreper og hjelpe hverandre. Avdelingen har varmmat en gang i uken. Utetid/ turdager De dagene vi er i barnehagen er alle ute etter første måltid. Hvis været tilsier det, og barna har det bra ute, er vi ute resten av dagen. Vi har sykkelfri dag på Tirsdager. Vi deler barna i to grupper og alle har en turdag i uken. Det hender vi går på turer som ikke er planlagt i forkant, og vi går da halv ti. Turene tar vi i nærmiljøet. Hver uke er det tur til gymsalen for en av turgruppene. Det står på månedsplan hvilke av gruppene som skal på tur/gym og lignende.

20 Ordensbarn Vi henger opp bilde, på hylla med en gang du kommer inn på avdelingen, slik at barna kan se når de kommer hvem som er dagens ordensbarn. Ordensbarnet har i oppgave å: Ringe i bjella til ryddetid Trekke kalenderen Dekke bordet Dele ut frukt Feie etter mat Klær og påkledning Vi bruker påkledningen som en naturlig læringsarena. Vi lærer farger, begreper og å kle på oss selv. Vi er mye ute og barna har det gøyest hvis de har klær som holder dem tørre og varme. I kurvene som er i garderoben skal det kun være fleece og ulltøy, votter og luer. I kurvene som er på badet skal det til en hver tid ligge skiftetøy. 3 åringene har regntøy på knagg i ytterganga, fire og femåringene har stativ til regntøy inne på badet.

21 Tema på Blå avdeling Hovedmål: Utvikling av barnas sosial kompetanse og evne til empati. MÅNED August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni TEMA tilvenning Være sammen: Det er fint å være meg! (fokus på mestringsglede, positive samspill og positivt selvbilde) Snakkepakka Være sammen: Jeg vil være med! ( Fokus på vennskap, dele, medfølelse og inkludering ) Snakkepakka Være sammen: Følelser Snakkepakka Advent/ jul Snakkepakka Vinter Snakkepakka Fastelaven Snakkepakka Påske/ Vår Snakkepakka Være sammen: Vi er sammen! (fokus på å ta hensyn til hverandre og vise respekt for hverandre.) Snakkepakka 17 Mai- våren Snakkepakka Sol og sommer

22 Antall, rom og form: Mattekassa Lek med tall, mønster og form. Størrelse, sortere og sammenligne. Likh t / likh t Nærmiljø og samfunn: Meg selv- andre - respekt for ulikheter. Besøk og turer i nærmiljøet. Besøk på skolen for førskolebarn. Etikk, religion og filosofi: Være sammen løveloven Normer og regler. Følelser. Høytider Kropp, bevegelse og helse: Fast turdag hver uke. Minirøris hver uke. Fokus på sundt kosthold og gode vaner. Respekt for hverandres ulikheter VÆRE SAMMEN Hovedmål: Utvikling av sosial kompetanse, og evne til empati. Delmål: Hjelpe hverandre/ være gode med hverandre Delmål: Lære å sette ord på følelser. Delmål: Metode for konfliktløsning Kommunikasjon, språk og tekst: Snakkepakka Språkkista Bøker, sanger, dikt, rim og regler. Samtalervære sammen prosjektet Kunst, kultur og kreativitet: Diverse formingsaktiviteter Natur, miljø og teknikk: Tur Årstidene i naturen Eksperimentere Vi sår på våren. Søppelsortering.

23 10. Andre opplysninger Barnehagen er åpen hver dag fra Vi holder stengt 4 uker i juli, uke Vi har 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret, og barnehagen er da stengt. Datoene er: , 02.og , og Kjernetiden er fra Hvis vi drar på tur eller lignende blir det i dette tidsrommet. Gi derfor beskjed dersom barnet kommer etter 0930 eller skal hentes før klokka Det er viktig at barnehagen får beskjed når barnet er sykt eller av andre grunner ikke kommer i barnehagen. Dette gjelder også dersom barnet kommer senere en dag. Det er viktig at dere gir beskjed dersom andre enn dere foresatte som skal hente barnet i barnehagen. Bursdagsfeiring i barnehagen: Bursdagsbarnet er med og pynter krone, det blir holdt bursdagssamling, barnet får sitte på kongestol og får ha på seg kongekappe eller prinsessekjole, bursdagsfeen kommer på besøk med en liten gave, vi pynter bordet fint når det er bursdag, vi spiser fruktsalat og barnet får med seg en bursdagsplakat hjem. Klær: Alle barn må ha minimum et skift liggende i hylla (sokker, truse, strømpebukse, bukse og genser). Foreldre har ansvar for å se at barna har det det trenger av klær til de ulike årstidene (dresser, regntøy, støvler, vintersko, votter, lue, ullundertøy osv) Dresser, regntøy og liknende må tas med hjem til vask jevnlig og ved behov. Barna må ha med seg tøfler eller innesko. Husk å merke ALT tøy med barnets navn. Barnehagen har egen hjemmeside Årsplanen ligger på barnehagens hjemmeside. Foreldre/ foresatte på Rød avdeling vil få utdelt hele årsplanen. Foreldre/ foresatte på Blå avdeling får utdelt årsplanen, men med unntak av det som gjelder Rød avdeling. Telefon kontor/ styrer: E-post: Blå avdeling: Rød avdeling: Adresse: Lundeveien 24 Postboks Søgne

24 Kulturkalender August September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Velkommen til nytt barnehageår 19.09: Brannøvelse 23.09: Foreldremøte Foreldresamtaler 11.10: Fotografering i barnehagen 18.10: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 23.10: FN cafe fra Barn, foreldre og besteforeldre kan komme Foreldresamtaler 12.12: Julevandring i kirka for 4, 5 og 6 åringene 13.12: Luciafeiring 17.12: Julegudstjeneste i kirka 17.12: Nissefest : Barnehagen er stengt (Julaften, 1. og 2. juledag) 31.12: Barnehagen er stengt (nyttårsaften) Julefest for barn, foreldre og søsken (dato ikke satt) 01.01: Barnehagen er stengt (nyttårsdag) 02. og 03.01: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 23.01: Vi feirer barnehagens bursdag 06.02: Markering av samenes nasjonaldag 10.02: Flerkulturell fest Fastelavensfeiring sammen med besteforeldre: - Rød avdeling: Blå avdeling: Foreldresirkel med temaet: Vennskap og forebyggende mobbing : Markering av barnehagedagen Foreldresamtaler 15.04: Påskefrokost/ påskefest og 21.04: Barnehagen er stengt (Skjærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag) Foreldresamtaler : Barnehagen er stengt (Off. høytidsdag) 17.05: Barnehagen er stengt (grunnlovsdag) 16.05: Feiring av 17. mai 29.05: barnehagen er stengt (Kristi himmelfartsdag) 30.05: Planleggingsdag. Barnehagen er stengt! 09.06: Barnehagen er stengt (2. pinsedag) Sommerfest (dato ikke satt) 04.07: planleggingsdag. Barnehagen er stengt!

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE

INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE INFORMASJON OM HAMANG BARNEHAGE Besøksadresse: Hamangskogen 65 1338 Sandvika Postadresse: Bærum kommune/ Hamang barnehage Pb 700 1304 Sandvika E-post: hamang.barnehage@baerum.kommune.no Nettside: www.baerum.kommune.no/hamang

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2017 2018 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 fulle plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes

Detaljer

" JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai.

 JEG KAN!  PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. " JEG KAN! " PERIODE:VÅR 2012. Januar, Februar, Mars, April, Mai. MÅL: Hvert barn skal oppleve mestringsfølelse gjennom barnehagens syv fagområder. Ta barna på alvor og se viktigheten av barns medvirkning

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Søgne kommunes barnehager 2013-2014 Vi er ikke like, men like verdifulle Ett liv i dine hender Et barn som blir kritisert, lærer seg å fordømme. Et barn som opplever fiendtlighet,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!!

Kl AKTIVITET - TUR Dersom barnet kommer senere enn kl Vær vennlig å ring oss!! DAGSRYTME KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 08.30 ROLIG AKTIVITET Kl. 08.30 09.00 FROKOST Dersom barnet skal spise frokost i barnehagen er det fint om barnet kommer til dette tidspunktet. Vær oppmerksom

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012

Å R S P L A N ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 ÅRSPLAN ENGESLAND BARNEHAGE 2011 2012 Denne årsplanen gjelder fra 15. september 2011 til 15.september 2012. Velkommen til Engesland barnehage! Barnehagen har 2 avdelinger og eies og drives av Birkenes

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON

ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON ROMPETROLLANE ÅRSINFORMASJON 2016 2017 Velkommen til Rompetrollane Rompetrollane er en avdeling for barn fra 0 3 år. Det er 15 plasser i gruppa. Småbarnsavdelingen er ofte barnets og foreldrenes første

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet!

MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! TEMA: Jeg og barnehagen min Periode: august november 2015 Satsningsområde: «Språk, sosial kompetanse og nærmiljø» MÅL: Barna skal bli kjent med barnehagen og nærmiljøet! Delmål: Vi i Martodden jobber mot:

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet

07.00 BARNEHAGEN ÅPNER De voksne tar imot barna i garderoben RYDDETID Vi rydder avdelinga/uteområdet SOLSTRÅLE Småbarnsavdeling Ukerytme og dagsrytme på Solstråle: Vi er ute hver dag. Vi prøver ikke å la klokken styre oss for mye. Klokkeslettene og dagsrytmen er derfor ca. tider. Det kan også bli endringer

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening

KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring til å sove, pottetrening HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen åpner Kl. 08.30 Frokost Kl. 09.00 Tannpuss, samling KL. 09.30 Aktivitet, turer, emner, baking m.m. Utelek. KL. 11.30 Lunsj, Bleieskift & klargjøring

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

FORELDREMØTE 14. juni 2017

FORELDREMØTE 14. juni 2017 FORELDREMØTE 14. juni 2017 PRESENTASJON Inger Lene gruppeleder 80%, Ny barnehagelærer 50%, Mona, barne- og ungdomsarbeider 100%, Mari, barne- og ungdomsarbeider 100% BARNEHAGEN. Vi er en barnehage med

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009. Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE Reisefører for BALDER & ODIN 0 3 ÅRS AVDELINGENE 2008 2009 Telefonnummer direkte til Odin: 98 26 45 56 Telefonnummer direkte til Balder: 98 25 64 57 HVORDAN ER DAGEN PÅ EN SMÅBARNSAVDELING? KL. 07.00 Barnehagen

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er

Barnegruppa på Løvetann består av 14 barn i alderen 2-4 år. Tre av barna er Løvetann 2017-2018 Kari Helene Reilstad, pedagogisk leder- hundre prosent stilling Ingvild Halvorsen- hundre prosent assistent Renate Midbrød, hundre prosent assistent Informasjon om barnegruppa Barnegruppa

Detaljer

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009

Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 DAGSRYTME Frøystad Andelsbarnehage 2008-2009 KL. 07.00 BARNEHAGEN ÅPNER Fra 07.00 07.30 er alle felles på kjøkkenet. Rolig aktivitet. Av sikkerhetsmessige er det viktig at foreldrene følger barna inn på

Detaljer

Halvårsplan for Ekorn

Halvårsplan for Ekorn Halvårsplan for Ekorn Ekorn er en avdeling for barn fra 1 til 3 år. Vi er 15 barn, 10 barn som er født i 2014 og 5 barn som er født i 2015. Vi voksne som jobber på Ekorn er: Sandra (80%), Ane Birte (60%),

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING

MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING ÅRSPLAN 2014 / 2015 MOSBY SKOLEFRITIDSORDNING HVA ER EN SKOLEFRITIDSORDNING? En skolefritidsordning er et pedagogisk frivillig omsorgs og fritidstilbud for barn fra 1. - 4.klasse. Det er ingen forlengelse

Detaljer

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET

PERIODEPLAN. August og september 2012 FUGLEREDET PERIODEPLAN August og september 2012 FUGLEREDET INNLEDNING Velkommen til et nytt barnehageår på Fugleredet. Vi er allerede godt i gang med å ta i mot nye barn. Vi vil i alt bli 16 barn fordelt på 14 plasser.

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Januar, februar og mars 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen.

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

MÅNEDSBREV SEPTEMBER

MÅNEDSBREV SEPTEMBER MÅNEDSBREV SEPTEMBER STEINRØYSA Så var august også forbi, Vi har også denne månedne fått kjenne litt på sommer varmen og fått noen fine dager ute. Vi har i august måned hatt fokus på å bli kjent, og trygge,

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017

HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 HALVÅRSPLAN TUSSI VÅR 2017 Kanin og Pinnsvin!! Våre gode venner i barnehagen. Brukes mye til rollespill om vennskap og innkludering. VIS Larvik kommune gjør nå en storsatsing på noe som heter VIS = Vennskap,

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016

PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 PERIODEPLAN FOR AUGUST 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! Velkommen til et nytt barnehageår i nye lokaler! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie, er vi nå klare og ser

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

Hvordan jobber vi på avdelingen:

Hvordan jobber vi på avdelingen: Regnbuen 2017 2018 På Regnbuen er det 18 barn mellom 3 og 4 år. Flere av disse har gått sammen i fjor, men noen er nye. Vi er fem voksne på avdelingen, men tre er på jobb samtidig. Bjørg og Inger- Sissel

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE

HAMPEHAUGEN BARNEHAGE HAMPEHAUGEN BARNEHAGE Hampehaugen barnehage er en 3- avdelings barnehage for barn mellom 0 6 år. Barnehagen har 75 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger mellom Birkeneshallen og Birkeland

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA:

VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: VI SOM JOBBER PÅ STJERNEBARNA: Soneleder: Anette Svendsen Pedagogisk leder: Rita Skoglund -80 % Fagarbeider: Gudrun Nilsen Fagarbeider: Bente Oliversen Roy jobber også hos oss i 80 % som ekstra assistent.

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer