PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE"

Transkript

1 PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet begynner i barnehagen Foreldresamarbeid Ulike rutiner/bestemmelser o avkryssingsliste o kjernetid o merking av klær o byttetøy o vask av yttertøy o sykdom o egne leker i barnehagen o bursdagsfeiring i barnehagen o telefonliste o måltider i barnehagen o godkjenning kjøring/fotografering og video-opptak i barnehagen o planleggingsdager i barnehagen o sommerferie/høytider

3 SELEGREND BARNEHAGE Selegrend barnehage er en en-avdelings barnehage med plass til 24 barn i alderen 2 6 år. Barnehagen eies av Stiftelsen Selegrend barnehage. Stiftelsen styre består av foreldre til barn i barnehagen. Styret tar seg av ulike oppgaver knyttet til driften av barnehagen. Styrer i barnehagen er eiers representant og det er tett samarbeid mellom styrer og stiftelsesstyret. BARNEHAGENS PERSONALE Styrer Pedagogisk leder Førskolelærer Assistenter Styrer har kontordager noen dager i uken. Resten av tiden er hun på avdelingen ULIKE ORGANER Foreldreråd og samarbeidsutvalg o For å sikre samarbeidet med barnets hjem, skal hver barnehage ha et foreldretåd og et samarbeidsutvalg o Foreldreråd består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen o Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, ansatte og eier, slik at hver gruppe er lik representert.

4 PLANER OG ARBEIDSREDSKAPER FOR PERSONALET ÅRSPLAN o Årsplanen presenterer mål for virksomheten. Planen er et viktig arbeidsredskap for personalet og til god hjelp i planleggingen av virksomheten for et enkelt år, men også for langsiktig planlegging. Årsplanen gir også foreldrene kjennskap til barnehagens målsetninger og det pedagogiske innholdet. Når vi skal lage årsplan må vi ta utgangspunkt i lov om barnehager og rammeplan for barnehager og de retningslinjer disse dokumentene gir for barnehagens mål og innhold. HALVÅRSPLAN o Halvårsplanen bygger på årsplanen, men er mer konkret. Den gir oversikt over mål og arbeidsområder vi setter opp for hvert halvår og aktiviteter vi vil legge opp til for å nå målene. Når vi lager halvårsplan tar vi utgangspunkt i målene i årsplanen og lager en plan med aktiviteter tilpasset barnas modning, behov og interesser. MÅNEDSPLAN o Månedsplanen gir oversikt over barnehagens innhold og aktiviteter for en måned. Månedsplanen leveres ut til dere foreldre i starten av hver måned. UKEPLAN o Ukeplanen gir oversikt over hva som skal skje hver uke. Den gir også informasjon om eventuelle endringer i forhold til månedsplanen. Denne planen henges opp i garderoben i starten av hver uke.

5 PRIMÆRKONTAKT/PRIMÆRGRUPPEN PRIMÆRKONTAKT o En av barnehagepersonalets viktigste oppgave er å sørge for at hvert barn får den omsorg det trenger og har krav på for å bli trygg og trives i barnehagen. For å være sikker på at barnet får den nødvendige nærhet og omsorg har vi i Selegrend barnehage et primærkontaktsystem. Hver av oss voksne har ansvar for en gruppe barn og disse knytter vi oss spesielt opp mot. Primærkontakten spiser blant annet alle måltider med sin gruppe, legger opp til aktiviteter og turer/utflukter med sin gruppe og knytter på den måten tette bånd til de barna den er ansvarlig for. Gjennom primærkontaktsystemet får den enkelte voksne ekstra god kjennskap til sin gruppe barn og deres behov. Ut i fra det kan primærkontakten tilrettelegge hverdagen slik at barna på best mulig måte får sine behov tilfredsstilt. PRIMÆRGRUPPEN o Hele barnegruppen på 24 barn er delt i fire mindre grupper primærgrupper. Primærgruppen består av 5 7 barn i ulik alder. Det er en voksen knyttet til hver gruppe primærkontakten. Gruppen har sitt faste bord de spiser ved og har aktiviteter i sin primærgruppe i tillegg til fellesaktiviteter i hele barnegruppen. På den måten får barna knytte kontakter og skape fellesskap i en mindre gruppe sammen med jevnaldrende i tillegg til hele gruppen. Primærgruppene har også en viktig funksjon i den forstand at det er lettere for barna å bli trygg, føle tilhørighet og å utfolde seg innenfor en mindre gruppe.

6 NÅR BARNET BEGYNNER I BARNEHAGEN Når barnet begynner i barnehagen blir det tatt i mot av sin primærkontakt. Hun er den første barnet blir kjent med og hun hjelper barnet til å bli kjent med sin primærgruppe, resten av barnegruppen og de andre voksne. Barnet har sin primærkontakt som følger det hele perioden det går i barnehagen, ikke bare i oppstartfasen. Når barnet begynner har det tre dager hvor den grunnleggende tilvenningen skjer. Vi har lagt opp dagene slik: Første dagen er barnet i barnehagen i to timer og da er en eller begge foreldrene tilstede hele tiden. Andre dagen er barnet i barnehagen tre fire timer. En eller begge foreldrene følger barnet til barnehagen også i dag, men i løpet av den stunden barnet er her er barnet alene en kortere periode. Tredje dagen er barnet i barnehagen 5 6 timer. En eller begge foreldrene følger barnet til barnehagen men går igjen ganske raskt, men er tilgjengelig på telefon Etter disse tre dagene med grunnleggende tilvenning gjør vi ikke lenger avtale om hvor lenge barnet skal være i barnehagen. Vi vurderer situasjonen og legger dagen opp etter det. Men på dette tidspunktet pleier barna være trygge nok til å være alene i barnehagen en hel dag.

7 FORELDRESAMARBEID Et godt samarbeid mellom foreldre og personalet i barnehagen er viktig for barnet. Informasjon til dere foreldre Dagbok o I garderoben har vi hengt opp en tavle. Der henger vi opp generell informasjon og meldinger til dere foreldre. Viktige og personlige meldinger legger vi i barnas hyller. o Hver dag skriver vi dagbok. Der skriver vi litt om hva vi har gjort hver dag. Vi prøver å gi så detaljerte opplysninger at hver enkelt av foreldrene kan få vite litt om hva deres barn har vært med på. Med dette vil vi gi dere foreldre et innblikk i vår hverdag og kjennskap til hvordan deres barns hverdag har vært. Foreldremedvirkning o Noe vi i barnehagen ønsker er at dere foreldre en gang innimellom tilbringer en dag med oss hvis dere har anledning. Det kan være alt fra å være i barnehagen en dag til å bli med oss på utflukter. På tavlen i gangen henger en liste hvor de som har anledning kan skrive seg på. Foreldresamtaler o To ganger i året holdes det foreldresamtaler. Disse samtalene er personlige og holdes av primærkontakten sammen med dere foreldre. Her utveksler vi informasjon om barnet og svarer på spørsmål dere har lyst å stille oss. Foreldremøter o En til to ganger i året holder personalet i barnehagen foreldremøte. Da gir vi generell informasjon om barnehagen og dere foreldre kan få svar på ting dere lurer på. Foreldremøtene kan også brukes til å diskutere og belyse aktuelle tema som har med barn og barnehagens hverdag å gjøre. Dette kan være tema dere foreldre ønsker å vite mer om eller tema personalet ønsker å diskutere med dere.

8 ULIKE RUTINER/BESTEMMELSER Avkryssingsliste I barnehagen har vi en liste hvor vi skriver opp når barnet kommer og går og eventuelle beskjeder. Dette er av sikkerhetsmessige grunner. Det er også for å ha god oversikt for oss i personalgruppen. Ved hjelp av denne listen har vi ansatte alltid oversikt over hvilke barn som er kommet/gått uansett hvilke vakter vi har og evt. beskjeder kommer alltid ut til alle i personalgruppen. Kjernetid Barnehagens kjernetid er fra Alle aktiviteter/utflukter skjer innenfor dette tidsrommet. Barna må være kommet i barnehagen til. kl Hvis barna skal ha fri eller blir forhindret fra å komme til kjernetiden må vi få beskjed. Ved aktiviteter/turer som går utover kjernetiden blir det gitt skriftlig beskjed i barnas hyller. Hvis noen foreldre ønsker å levere senere enn er dette mulig, men da må vi be om at barnet blir levert til lunsj kl og at vi får beskjed om dette før kl Dette er fordi at kortere turer i nærmiljøet o.l skjer mellom og 11-30/ For ikke å komme til låst dør må derfor dette avtales før vi går kl Merking av klær For oss i barnehagen er det umulig å holde rede på sko og klær for 24 barn. Det er derfor viktig at dere merker barnas tøy. Tusjpenn beregnet for klær kan kjøpes i bokhandel. I tillegg henger det bestillingsskjema for strykefast-etiketter og vinyletiketter i garderoben. Det kan også bestilles på nettet hos Byttetøy Barna må til enhver tid har rikelig med byttetøy i barnehagen. Dette er spesielt viktig høst og vinter hvor barna ofte blir våte og må skifte etter å ha vært ute. Høst og vinter trenger også barna varmt yttertøy og regntøy. Dere foreldre må jevnlig sjekke barnas hyller og sørge for at det er byttetøy der. Vask av yttertøy På høsten bruker barna regntøy og kjeledresser veldig ofte og det blir fort skittent. Det er fint hvis dere tar med yttertøyet hjem og vasker det når dere ser at det er behov for det, i perioder gjerne en gang i uken.

9 Sykdom Hvis barnet blir sykt mens det er i barnehagen ringer vi dere foreldre slik at barnet blir hentet. En generell regel vi har er at hvis barnet ikke kan være ute er det for dårlig til å være i barnehagen. Hvis barnet er feberfri og i generelt fin form, men har en sykdom som smitter lett skal det også holdes hjemme. Egne leker i barnehagen Barna kan ta med seg cd er, bøker, spill o.l i barnehagen. Vi ønsker ikke at barna tar med seg leker i barnehagen. Vi har erfart at medbrakte leker i barnehagen ikke nødvendigvis er positivt for leken og samspillet mellom barna. Hvis du er usikker på hva barnet kan ta med seg, bare spør en av oss i personalet. Bursdagsfeiring i barnehagen Når barnet har bursdag gjør vi litt ekstra stas på barnet. Vi setter ut flagget utenfor barnehagen og lager fødselsdagskrone sammen med bursdagsbarnet. Vi blåser ballonger og til lunsj dekker vi langbord og koser oss litt ekstra. Med mange fødselsdager gjennom et år blir det mye søtsaker og kaker. Som et alternativ til alt det søte feirer vi i barnehagen bursdagen med frukt eller lignende. Istedenfor for kake har derfor barna med seg forskjellig frukt, grønnsaker e.l. Spør oss i personalet hvis dere har spørsmål om dette. Telefonliste I barnehagen har vi en liste med dere foreldres telefonnummer. Der har vi oversikt over telefonnummer hjem, på jobb, til mobiltelefon og evt. andre viktige nummer. Dette skal vi ha for å kunne nå dere i løpet av dagen hvis det skulle være nødvendig. Hvis vi av en eller annen grunn ikke når dere på de numrene som er opplyst, må vi få beskjed og opplysninger om hvor vi kan henvende oss istedenfor.

10 MÅLTIDER I BARNEHAGEN o Frokost Kl spiser vi frokost. Til dette måltidet har barna med seg mat hjemmefra. De får melk i barnehagen. Barna trenger ro når de spiser. Avbrytelser og forstyrrelser under måltidet gjør at det blir en urolig stemning rundt bordet. For å unngå dette ønsker vi derfor at barna ikke kommer i barnehagen under frokosten, men før 8.30 eller etter o Lunsj Kl spiser vi lunsj. Til dette måltidet dekker vi på bordet og smører mat. En dag i uken baker vi rundstykker og en eller flere dager i uken lager vi varm mat. o Fruktmåltid Barna har med seg en frukt hjemmefra hver dag. Kl skjærer vi opp frukten og spiser dagens siste måltid.

11 GODKJENNING AV KJØRING/FOTO OG VIDEO-OPPTAK I BARNEHAGEN Det kan være aktuelt med utflukter som krever at vi må ta barna med i bil. Dette gjør vi ikke uten godkjenning fra dere foreldre. Barna blir forsvarlig sikret og skal ha barnesete/pute på disse turene. Dere foreldre skriver under på et skjema for godkjenning når barnet begynner og det varer for hele den tiden barnet går i barnehagen. I løpet av året vil vi innimellom ta bilder og kanskje video-opptak av barna på turer/aktiviteter vi gjennomfører. Dette skal dere foreldre også gi deres godkjenning til når barnet begynner. Også denne godkjenningen gjelder hele perioden barnet går i barnehagen. Barnehagen har nå egen hjemmeside, Noen av bildene vi tar kan bli lagt ut der for å presentere barnehagen og turer/aktiviteter vi har sammen med barna. Dette gir dere også godkjenning til. PLANLEGGINGSDAGER I BARNEHAGEN Barnehagen skal ha fem planleggingsdager i løpet av et år. Som regel vil vi følge skoleruten og de planleggingsdagene som er satt opp der. SOMMERFERIE/HØYTIDER Barnehagen har stengt tre uker om sommeren. Tidspunktet kan variere fra år til år, men det vil som regel være i tiden rundt fellesferien. I julen har vi stengt julaften og nyttårsaften. I påsken har vi åpent til kl onsdag før skjærtorsdag. Ellers har vi vanlig åpningstid på arbeidsdager i disse høytidene.

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Informasjonshefte & årsplan

Informasjonshefte & årsplan Informasjonshefte & årsplan Straume SFO 2014 2015 Informasjonsheftet og årsplanen er et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Straume skole og et oppslagsverk for foreldre/foresatte.

Detaljer

Hauglegda og Øvre Bergmo

Hauglegda og Øvre Bergmo Hauglegda og Øvre Bergmo INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon av Høbb barnehager s. 3 Barnehagens styringsdokument s. 5 I barnehagen for alle første gang, tilvenning s. 6 Hva er viktig å ha med seg i barnehagen

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE

INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE INFORMASJONSBROSJYRE NYE BARN OG FORESATTE TUNVEIEN BARNEHAGE Åpningstider Barnehageåret starter 1.augsut til 1.august året etter Åpningstiden er fra kl. 07.00-17.00. Barna må være hentet og ute av barnehagen

Detaljer

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015

Velkommen til Bakkebygrenda barnehage. Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Velkommen til Bakkebygrenda barnehage Tilvenning og informasjon til nye foreldre 2014/2015 Innholdsfortegnelse Velkommen, side 3 Vår visjon, side 3 En hilsen fra oss, side 4 Åpningstider, side 5 Kontaktliste,

Detaljer

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016

Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 Velkommen til Bøleråsen barnehage TILVENNING OG INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I BØLERÅSEN BARNEHAGE 2015/2016 1 Innhold Velkommen s. 3 Vår visjon s. 3 Vårt menneskesyn/læringssyn s. 3 Våre verdier s.4 Tilvenning

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

Velkommen til Kolsås barnehage

Velkommen til Kolsås barnehage Velkommen til Kolsås barnehage Sommer Høst Vinter Vår Informasjon til nye foreldre 1 KOLSÅS BARNEHAGE Kolsås barnehage ble åpnet og godkjent i august 1978 og eier er Bærum kommune. Vi er en heldagsbarnehage

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Info. til foreldre. Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Info til foreldre Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 970 09 393 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til

Detaljer

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER INFORMASJON TIL NYE FORELDRE I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER 1 1. OPPSTARTEN Tilvenningsperioden Å begynne i barnehagen markerer en ny tilværelse for både barn og foreldre. Det er viktig å få til et godt

Detaljer

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/

Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Kyrkjevegen 21 4327 Sandnes tlf: 51 33 74 50 https://www.sandnes.kommune.no/barnehager/oygard/ Velkommen til Øygard barnehage Dette heftet er laget for at du lettere skal finne deg til rette som foreldre

Detaljer

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager

Åpningstid Ferie Priser Plass Pris pr mnd Matpenger Bleier KJØP Pris Bytte av dager Planleggingsdager Åpningstid Barnehagen har åpent mandag til fredag kl. 07.00 16.30,med mulighet for lengre åpningstid enkeltdager etter avtale. Julaften holdes barnehagen stengt. Nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små.

Praktisk informasjon Snøde barnehage. Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Praktisk informasjon Snøde barnehage Livet er her og nå! Vi former fremtiden for store og små. Snøde barnehage Postadresse: Risabergveien 60 Snøde barnehage, Postboks 99 4056 Tananger 4097 Sola telefon

Detaljer

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2

SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 SANDMO STUDENTBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013-2014 DEL 2 Noen ord fra styrer. Ja, så var vi i starten på et nytt barnehage år. Velkommen alle sammen. Vi er alle godt rustet etter en deilig sommerferie. Nå er vi

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3

INFORMASJONSHEFTE. Versjon 1.3 INFORMASJONSHEFTE Versjon 1.3 Innholdsfortegnelse: Side 3: Velkommen Bakgrunn/historikk Side 4: Personalet ved Stenrød barnehage Side 5: Beliggenhet Side 6: Dagen vår (Rød, Blå og Grønn avdeling) Side

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor!

INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE. Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! INFORMASJONSHEFTE FOR ÅRENGEN BARNEHAGE Vår visjon: Nærhet og trygghet for liten og stor! Innholdsfortegnelse: Velkommen til Årengen barnehage 3 Barnehagen vår Administrasjon Åpningstid og dagsrytme 4

Detaljer

START STUDENTBARNEHAGE

START STUDENTBARNEHAGE Velkommen til START STUDENTBARNEHAGE Et informasjonshefte om hvordan Start studentbarnehage drives. Heftet er ment for nye foreldre med barn i barnehagen, samt som en informasjon til nye ansatte, vikarer,

Detaljer

Elvebakken montessoribarnehage.

Elvebakken montessoribarnehage. Elvebakken montessoribarnehage. Hei og velkommen til et nytt barnehageår! Håper dere har hatt en fin sommer! Vi har hatt en fin og rolig oppstart her på Rogna. Mathea, Lilly Marie, Jon Erik, Maxim, Ingrid

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN!

INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! INFORMASJONSHEFTE JØNSRUDLØKKA BARNEHAGE 2013-2014 SAMMEN MED BARNA KLATRER VI MOT TOPPEN! PERSONALET BARNEHAGEÅRET 2013-2014 STYRER HANNE BORG 100 % SKOGGLØTT PED. LEDER SIV TORGERSEN OPHUS 100 % ASSISTENT

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2012/ 2013 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer