Rapport. for Utdanningsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport. for Utdanningsutvalget"

Transkript

1 Rapport for Utdanningsutvalget 2009

2 Innhold Rammene for arbeidet i Utdanningsutvalget 3 Sammensetning i Sentrale saker 5 Utvalg 11 Konferanser/seminar 12 2

3 Rammene for arbeidet i Utdanningsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i Utdanningsutvalget er gitt i reglementet for UHRs faste utvalg: Utdanningsutvalget er et rådgivende og koordinerende utvalg for Universitets- og høgskolerådet i saker som gjelder utdanningsstrategiske og utdanningspolitiske spørsmål. Utvalget kan gi innspill til og skal følge opp saker fra UHRs styre. Utvalget skal blant annet: a) bidra til samordning og koordinering mellom institusjoner, institusjonsgrupper, fagområder og studieprogrammer på områder der slik samordning og koordinering er hensiktsmessig, for eksempel: opptak, mobilitet, karakterbruk, kvalitetsutvikling, rapporteringer, internasjonalisering, læringsmiljø, utvikling og dimensjonering av utdanningstilbud b) forberede utdanningsstrategiske initiativ i regi av sektoren for styret i Universitets- og høgskolerådet, samt høringsuttalelser overfor myndigheter, eller andre aktører c) bidra til å legge et grunnlag for at medlemsinstitusjonene kan opptre samlet i utdanningsstrategiske og -politiske saker der felles interesser og synsmåter foreligger d) selv ta initiativ i form av utredninger og anbefalinger i aktuelle saker, og fremme disse overfor Universitets- og høgskolerådet Utvalget skal sikre at en sak behandles av relevante organer, og kan opprette ad-hoc-grupper, eller på annen måte sikre nødvendige utredningsressurser ved behov. Utvalget skal samarbeide med andre faglige eller faglig-strategiske organer under Universitets- og høgskolerådet i saker av felles interesse. Utvalget skal ha et overordnet ansvar for årlige temakonferanser og/eller nasjonale kontaktmøter om relevante spørsmål. Se: 3

4 Sammensetning i 2009 Universiteter Prorektor Trine Hvoslef-Eide, UMB (leder) Permisjon fra Studiedirektør Monica Bakken, UiO Prorektor Egil Gabrielsen, UiS Vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler Rektor Vidar L. Haanes, MF Studiesjef Kjetil Solvik, NMH Prorektor Inger-Åshild By, NIH Akkrediterte høgskoler Prorektor Anne Øie, HiVolda Studie- og forskningsdirektør Olgunn Kjellaug Ransedokken, HiAk (nestleder) Vikar for Studie- og forskningsdirektør Iver Jensen, HiG, permisjon Permanent medlem etter Fungerende leder fra Studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, HiBo Studentorganisasjoner Sine Halvorsen, StL fram til Ørjan Arntzen, StL fra Even O. Sørland, NSU fram til Karen Golmen, NSU fra Vararepresentanter Universitetene Faglig ansatte: 1: Prorektor Gerd Bjørhovde, UiTø 2: Viserektor Marit Aamodt Nielsen, UiA 3: Viserektor Berit Rokne, UiB Administrativ ansatte: Assisterende studiedirektør Rigmor Bjørkli, UiT Vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler Faglig ansatte: 1: Prorektor Per Aarvik, KHiB 2: Dekan Linda Orvedal, NHH Administrativt ansatte: 1: Seksjonssjef Britt Wold, KHiO 2: Studiesjef Jorun Gunnerud, NHH Akkrediterte høgskoler Faglig ansatte: 1: Prorektor Carsten Helgesen 2: Prorektor Jens Uwe Korten Administrativt ansatte: Studiedirektør Bjørn Goksøyr Studentrepresentanter Vara for StL: Kent Are Varmedal fram til Andreas Faye-Lund fra Vara for NSU: Helge Lundsvoll Andersen fram til Pål Preede Revheim fra

5 Sentrale saker Utredning om etablering av sentre for fremragende undervisning En arbeidsgruppe ledet av professor Kirsten Hofgaard Lycke, Universitetet i Oslo, leverte 15. juni sin innstilling: Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Leder og sekretær kom på møte i Utdanningsutvalget 3. mars for å utveksle synspunkt på opprettelse av sentre for fremragende undervisning. Rapporten ble sendt på høring med frist 20. desember, og det ble arrangert en høringskonferanse på Gardermoen 10. november. Leder og sekretær utformet forslag til høringsuttalelse fra UU på bakgrunn av diskusjon i utvalget. Utdanningsutvalget mener at SFU-er vil kunne bli en viktig drivkraft for å heve/dyrke kvaliteten i norsk utdanning, og vil også være med på å signalisere likestilling mellom utdanning og forskning. For å få dette til må visse forutsetninger være til stede: Sentrene må fullfinansieres, det fremragende må dyrkes, koblingen mellom utdanning og forskning må være tydelig og sentrene må ha en verdi utover seg selv (spredning). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Kvalifikasjonsrammeverket ble sendt fra Kunnskapsdepartementet til universiteter og høgskoler 20. mars Institusjonene har fått frist på seg frem til utgangen av 2012 til å tilpasse fag- og studieplaner til rammeverket. Kunnskapsdepartementet ba UHR om å vurdere noen kvalifikasjoner innenfor det norske gradssystem som ikke nødvendigvis lar seg plassere inn under ett av de tre hovednivåene i det nye kvalifikasjonsrammeverket: Høgskolekandidat, allmennlærerutdanning/fireårig faglærerutdanning, samt erfaringsbasert utdanning. Utdanningsutvalget tilrådde at det ikke utvikles egne beskrivelser for kvalifikasjonene toårig høgskolekandidat og erfaringsbasert mastergrad. Når det gjelder fireårig allmennlærerutdanning og faglærerutdanning mente utvalget at man må avvente rammeplanarbeidet som settes i gang til høsten, og at dette arbeidet bør sees i sammenheng med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Kunnskapsdepartementet ba høsten 2009 om at UHR utarbeidet læringsutbyttebeskrivelser for høgskolekandidat, i samarbeid med Nettverket for private høyskoler. UHR sendte inn forslag til beskrivelser 25. november. KD sendte forslaget på høring med frist 11. desember. Utdanningsutvalget vedtok å arrangere en nasjonal erfaringskonferanse om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk januar Karakterbruk i UH-sektoren Analysegruppen, ledet av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, UiB, avleverte sin rapport Karakterbruk i UH-sektoren mai Utdanningsutvalget støttet anbefalingene som ble gitt i rapporten. Analysegruppen anbefalte at: arbeidet med samordning av karakterbruken videreføres gjennom karakterpanelene (nasjonale fagråd/profesjonsråd/nasjonale råd) det i 2009 utarbeides fagspesifikke karakterbeskrivelser for masteroppgaver det i tråd med oppsummeringen i kap 3.6 i 2010 foretas nasjonale undersøkelser av 5

6 institusjonelle forskjeller i karakterfordeling sett i forhold til opptakskrav innenfor allmennlærer-, ingeniør- og sykepleierutdanningene og innenfor profesjonsstudiene i medisin og odontologi. Nasjonale råd, fagråd og profesjonsråd bør vurdere tilsvarende opplegg for andre utdanninger. Antall institusjoner og besvarelser som skal vurderes bestemmes av rådene. det er videre behov for fortsatt samordning og diskusjon av karaktersetting og vurderingskriterier på masterarbeider, herunder veileders rolle i forhold til eksamenskommisjonene institusjonene og de nasjonale rådene, fakultetsmøtene og profesjonsrådene regelmessig bør vurdere bruken av karakterskalaene UHR regelmessig bør arrangere karakterkonferanser. Konferansen i 2009 holdes 28. oktober. Utdanningsutvalget oppfordret til samarbeid og koordinering mellom institusjonene, særlig på masternivå. I 2009 ble karakterpanelene (fagråd, nasjonale råd og profesjonsråd) bedt om å utarbeide fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeider/masteroppgaver. Vi fikk 28 svar. Av disse er det flere som har valgt å beholde tidligere utviklede beskrivelser. Veileders rolle i sensorkommisjoner UU diskuterte hvorvidt veileder i sensorkommisjoner fremdeles er en vanlig ordning, og kom fram til at det er stor sprik i hvordan dette praktiseres både mellom de enkelte institusjoner og innad på den enkelte institusjon. Sekretær sendte en uformell henvendelse til studiesjeflisten for å undersøke hvordan situasjonen er i dag, og om det evt. er prosesser i gang for å endre denne. Utdanningsutvalget diskuterte 6. mai resultatene fra henvendelsen til studiesjeflisten som bekreftet at det finnes svært mange ulike ordninger for veileders rolle i kommisjonen. Det finnes gode argumenter for og i mot, og diskusjonen vil være ulik i forskjellige fagmiljø. Utvalget mener det er viktig at debatten blir holdt levende i råd og utvalg, og at man der trekker linjene til bruk av karakterer og til diskusjonen om ekstern sensor. Generelle karakterbeskrivelser rapport fra arbeidsgruppe Utdanningsutvalget satte 26. februar 2008 en arbeidsgruppe for å se nærmere på UHsektorens generelle karakterbeskrivelser. Førsteamanuensis Per Manne, Norges Handelshøyskole, ledet arbeidet. Gruppen fikk som mandat å se nærmere på de generelle karakterbeskrivelsene i lys av undersøkelser som er gjort av karaktersetting de siste tre årene. Gruppen ble bedt spesielt om å vurdere beskrivelsenes anvendelse for mastergradsnivået, og om å komme med forslag til nye beskrivelser dersom den fant det hensiktsmessig. Rapporten ble sendt UHRs medlemsinstitusjoner 20. januar, og var oppe som o-sak i UHRs styre 21. januar UU syntes de nye generelle karakterbeskrivelsene var gode, men mente det var prematurt å gå inn for dem, all den tid vi ikke hadde fått kvalifikasjonsrammeverket. UU vedtok 6. mai å be den opprinnelige arbeidsgruppen om å tre sammen før sommeren for å drøfte eventuelle endringer i forslaget til nye generelle karakterbeskrivelser, sett i lys av 6

7 kvalifikasjonsrammeverket. Gruppen trådte sammen 18. juni, og leverte en tilleggsrapport 10. juli. UU vedtok å anbefale overfor UHRs styre at dagens generelle karakterbeskrivelser byttes ut med arbeidsgruppens forslag. UHRs styre vedtok 2. november å sende de nye generelle karakterbeskrivelsene på høring i sektoren. Fristen for denne høringen ble satt til 1. februar Ny ECTS Users Guide Evt. konsekvenser for UH-sektoren 6. februar kom det en revidert utgave av ECTS Users Guide. I den nye versjonen går man bort fra anbefalingen om at man oversetter nasjonale karakterer til en ECTS karakterskala. I stedet anbefales det å innføre en ECTS grading Table for å vise karakterfordelingen på ulike program. Endringene i ECTS Users Guide gir oss et friere utgangspunkt for hvordan vi ønsker karakterskalaen enn det som var tilfelle tidligere. I tillegg til hvordan vi skal beskrive karakterene, reiser rapporten spørsmål om arbeidstid per studiepoeng. I Guiden står alle land oppgitt med tall, mens det for Norge står at det ikke finnes bestemmelser. UU nedsatte en arbeidsgruppe som skal vurdere oppfølging av ECTS Users Guide. Gruppen ledes av Asbjørn Bjørnset. Den pedagogiske virksomheten i høyere utdanning UHR fikk i 2009 oversendt rapporten: Fokus på den pedagogiske virksomheten i høgskolene (høgre utdanning). Rapporten er skrevet av Storbyhøgskolemøtet som består av Høgskolene i Oslo, Bergen, Trondheim og (tidligere) Tromsø som i lengre tid har møttes to ganger årlig for å diskutere saker av felles interesse. Rapporten er oversendt UHR, med tanke på drøfting av rapporten i Utdanningsutvalget, sammen med en rekke spørsmål de kan tenke seg diskutert i utvalget. UU ønsket å få et overblikk over hva som er situasjonen rundt på institusjonene: Hva slags strategiske tiltak er i gang og hvordan arbeides det for å sette fokus på den pedagogiske virksomheten? Utvalget besluttet å sende ut en forespørsel til institusjonene der vi spurte om hvilken strategi, inkludert hva slags incitamenter, institusjonene har for å høyne kvaliteten på sine utdanninger. Vi la ved rapporten, men understrekte at UU har et bredere fokus enn denne. Det kom inn 17 svar. Oversikten ble sendt ut til institusjonene i forkant av høringskonferansen om Sentre for fremragende utdanning på Gardermoen 10. november. Utdanningsutvalget ønsker å lage en lignende oversikt til neste år, slik at vi kan følge utviklingen. Formålet er å spre gode ideer som kan gi inspirasjon til videre arbeid på dette området. Rapport om misligheter og uregelmessigheter i UH-sektoren Utdanningsutvalget oppnevnte i september 2008 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å se nærmere på misligheter og uregelmessigheter i UH-sektoren og hvilke utfordringer det representerer for norsk høyere utdanning. Leder for arbeidsgruppen, professor Haakon Breien Benestad, UiO, informerte om arbeidet 15. september, og om mulige tiltak for UU. 7

8 Utvalget mente rapporten er viktig, og ønsket å prioritere noen punkter som oversendes UHRs styre for videre behandling. Noen momenter som ble trukket fram på møtet var behovet for klare nasjonale retningslinjer når det gjelder plagiering og fusk, som kan tilpasses lokalt, betydningen av informasjons og opplysningsplikt overfor studentene og kostnadsaspektet ved rettssaker. Utdanningsutvalget ba UHRs styre vurdere om det skal lages nasjonale retningslinjer for hvordan vi kan hindre plagiering. Rapporten ble, i noe forkortet utgave, oversatt til engelsk i november. Utdanningslinja kompetansemeldingen Utdanningsminister Bård Vegar Solhjell presenterte 12. juni St. meld. nr. 44 ( ) "Utdanningslinja". Meldingen tar for seg hele utdanningssystemet, men vektlegger særlig ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæringen. Utdanningsutvalget mener det er viktig å ta fatt i en del spørsmål knyttet til det økte antallet studenter vi har nå, og vil ha i framtiden. Dimensjonering, studiekvalitet, samfunnsrelevans, studietilbøyelighet (hvor mange skal ta høyere utdanning?) og alternative veier til utdanning, er noen viktige tema som bør utredes nærmere. Utdanningsutvalget ba UHRs styre vurdere hvordan dette kan følges opp, gjerne med oppdrag til Utdanningsutvalget. Dannelsesutvalget UiO, UiB og HiBo satte i mai 2007 ned et frittstående utvalg kalt Dannelsesutvalget om dannelsesperspektiver i høyere utdanning. Utvalget ble ledet av prorektor Inga Bostad, UiO. Inga Bostad holdt 1. desember en presentasjon av arbeidet. UU sluttet opp om Inga Bostads sitat fra Arne Næss: Dannelse er å føle glød mens vi er underveis, og la videre vekt på at vi trenger en verdidebatt som følge av denne rapporten, ikke en strukturdebatt. Utdannelse er en modningsprosess, og dagens trender med globalisering, kunnskapseksplosjon og tverrfaglighet gjør vidsyn nødvendig. Det er viktig å skape åpenhet for mangfold og flere forståelsesformer i utdanningene. Prosessen videre bør knyttes opp mot kvalifikasjonsrammeverket og Sentre for fremragende utdanning. Utvalget er positiv til at det eventuelt opprettes en ressursgruppe som kan motivere til videre arbeid for dannelse. Nasjonal pådriverfunksjon for læringsmiljøutvalg (LMU) Utdanningsutvalget sendte 13. februar 2008 en henvendelse til Kunnskapsdepartementet der vi ba departementet vurdere om det kunne opprettes en Nasjonal pådriverfunksjon for læringsmiljøutvalg, tilsvarende det som i dag finnes ved NTNU for studenter med funksjonsnedsettelse. Departementet svarte i brev av 6. mars 2009 at enheten ved NTNU styrkes slik at den også skal utføre nasjonale pådriveroppgaver knyttet til utvikling av læringsmiljøutvalgene. Internasjonalisering av utdanning - St.meld.nr 14 ( ) Kunnskapsdepartementet la 13. februar fram en stortingsmelding som gjennomgår utfordringene og behovene for internasjonalisering fra grunnskolenivå til høyere utdanning. I 8

9 meldingen gis det føringer for det videre arbeidet med internasjonalisering og hvordan utdanningssektoren skal jobbe videre med å tilpasse tilbud og utvekslingsprogrammer Utvalget mente det kunne være interessant å finne ut hva som gjøres i sektoren innen internasjonalisering, ikke bare innen institusjonene men også i ulike nettverk. Internasjonalisering bør være en naturlig del av studie- og fagplaner når disse nå skal revideres i forbindelse med tilpasningen til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utvalget etterlyste en sterkere kobling mellom internasjonaliseringsmeldingen og språkmeldingene, og ikke minst med den nye forskningsmeldingen. Frafallsanalyse og studentflyt i UH-sektoren Spesialrådgiver Benedicte Løseth fra NSD, DBH, informerte UU 6. mai om en planlagt analyse om frafall og studentflyt i UH-sektoren. I forbindelse med ulike frafallsprosjekter i sektoren, har DBHs styringsgruppe tatt initiativ til å lage en overbyggende analyse for å finne ut mer om frafall på nasjonalt plan. En mulig angrepsvinkel er å se på studentflyt (mellom universiteter og høgskoler, sentrum og periferi), fordi det her kan være enklere å enes om hva man skal se på. Det er et omfattende tema med mye data, og det må avgjøres hvor langt ned i materialet man skal gå. I dag er det flere gode prosjekt i enkelte fagmiljø, men de bruker ulike definisjoner. Ved å finne minste fellesnevner vil det bli mulig å gjøre sammenligninger på tvers. Analysen er ment å være en begynnelse til videre arbeid på dette feltet. Det skal utvikles en web rapport der det er mulig å gå inn å foreta analyser. Det vil også bli laget en oppsummering fra analysen der ulike dilemmaer blir skissert. NSD informerte i brev av 23. oktober at det er satt ned en arbeidsgruppe tilknyttet DBH som skal utrede og foreslå begrepsavklaringer knyttet til forståelsen av studentflyt og frafall av studenter i høyere utdanning. Arbeidsgruppen skal ferdigstille sine forslag og konklusjoner til en felles terminologiforståelse innen november Politiattest for studenter som skal ut i praksis Høgskolen i Sør- Trøndelag sendte 28. august d.å. en henvendelse til Kunnskapsdepartementet (KD) og ba om en avklaring på spørsmålet om politiattest for studenter som skal ut i praksis. Bakgrunnen var at deler av praksisfeltet har begynt å kreve ny politiattest (ikke eldre enn tre måneder) når studenter skal ut i praksis. I sitt svarbrev tar KD utgangspunkt i helse- og sosiallovgivningen som sier at studenter som skal ut i praksis, likestilles med den som tilsettes som arbeidstaker. Saken ble drøftet på årets studiedirektørmøte for universitetene og høgskolene, og Høgskolen i Sør-Trøndelag ble bedt om å henvende seg til UHR på vegne av sektoren og anmode om at spørsmålet følges opp videre overfor departementet. Utdanningsutvalget mente det er viktig å få klarhet i regelverket her, og ønsket å rette en henvendelse til KD. Med mange studenter som skal ha praksis flere ganger i løpet av sin utdanning, kan det utvikle seg til å bli et svært ressurskrevende arbeid å skrive ut nye politiattester. I tillegg kan man stille spørsmål ved hva politiattesten som kreves avlevert ved studiestart skal brukes til. Brev ble sendt 4. desember. NRLU gjorde Utdanningsutvalget oppmerksom på et annet spørsmål som trenger avklaring i forhold til politiattester: Skal man kreve politiattest fra utenlandske studenter som er ute i praksis? Dette vil i så fall medføre en del praktiske hindringer. Utdanningsutvalget ønsket å se 9

10 dette som en separat prinsipiell sak, og vedtok å sende en henvendelse til KD om problematikken. Brev ble sendt 4. desember. Universell utforming i høyere utdanning "Nasjonal pådriver" innenfor universitets- og høgskolesektoren når det gjelder høyere utdanning for studenter med funksjonsnedsettelse har fått i oppgave (av departementet) å gjennomføre et prosjekt med tanke på kompetanseheving av universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Kjetil Knarlag, Universell/Nasjonal pådriverenhet, informerte UU 1. desember om prosjektet og ba om innspill til hvordan høyere utdanning kan bidra til å heve kompetansen om Universell utforming. Kjetil Knarlag understrekte at dette prosjektet handler om Universell utforming som fagbegrep, og ikke om strategier for inkludering og deltakelse. Det vil komme et planutkast, sannsynligvis i løpet av februar. Utdanningsutvalget pekte på at det i dag er mange krav om ulike perspektiv som skal inn i fagene (internasjonalt perspektiv, grønne verdier, dannelse etc.), og ser at det er en utfordring å inkludere alt. Stimuleringsmidler og incentiv til nytenkning er bra, men det kan ta lang tid å lage nye emner. Kan Universell utforming som fag knyttes til det generelle HMS-arbeidet? Utvalget mente at det kan være en god idé i startfasen å få Universell utforming inn i EVUenheter. Det kom også forslag om at Universell utforming i første omgang kan inkluderes i fag der dette temaet er eller bør være spesielt relevant, og i tillegg operere med tilbud om kurs. Eksempler på særlig relevante fag/utdanninger vil være arkitektur, byggingeniør, IT, kroppsøving, idrettsfag, samfunnsplanlegging og design. Utdanningsutvalget mente at dette er et viktig tema for UH-sektoren og imøteser det kommende forslaget til plan fra Nasjonal pådriver. Utvalget ba pådriverenheten om at planforslaget blir sendt på høring. Godkjenning av utenlandsk utdanning Godkjenning av utenlandsk utdanning ble drøftet på den årlige nasjonale studiedirektørsamlingen, der man ønsket å sende saken over til UHR for vurdering. Bakgrunnen for at problematikken reises, er at det stadig kommer flere henvendelser fra personer som søker ulike typer godkjenning, på tross av at de ikke har en dokumentert utdanningsbakgrunn. Utvalget mente at det kun er vedkommende institusjon som kan gjøre de fagspesifikke vurderingene i forhold til institusjonens egne utdanninger, og anbefalte at dagens ordning opprettholdes. Det er imidlertid viktig med en generell kompetanseheving på dette området, og utdanningsutvalget ønsker å spille dette inn som tema for UHRs fagstrategiske enheter (nasjonale råd, fakultetsmøter og fagråd). (Eldre) Videreutdanningers plass i mastergradssystemet Forholdet mellom tidligere etablerte (eldre) videreutdanninger og masterstudier har vært uklart: Hvorvidt skal eldre videreutdanninger kunne utgjøre første studieår (eller eventuelt deler av første studieår) av masterstudier, på den måten at andre studieår av et masterstudium automatisk danner en påbygning til en eldre videreutdanning? Videreutdanninger kan være på mastergradsnivå, men dette er avhengig av at studietilbudet oppfyller mastergradsforskriften samt NOKUTs bestemmelser. Det er opp til den enkelte institusjon og vurdere dette. 10

11 Arbeidsplan for Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget startet i 2009 med en rullerende arbeidsplan. Planen er ment som et arbeidsverktøy gjennom året. Utvalg Analysegruppen Analysegruppen, ledet av seniorrådgiver Asbjørn Bjørnset, UiB, avleverte sin rapport Karakterbruk i UH-sektoren mai I 2009 ble karakterpanelene (fagråd, nasjonale råd og profesjonsråd) bedt om å utarbeide fagspesifikke karakterbeskrivelser for masterarbeider/masteroppgaver. Generelle karakterbeskrivelser UU ba arbeidsgruppen, ledet av førstemanuensis Per Manne, NHH, om å tre sammen igjen før sommeren for å drøfte eventuelle endringer i forslaget til nye generelle karakterbeskrivelser, sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. Gruppen trådte sammen 18. juni, og leverte en tilleggsrapport 10. juli. Korrupsjon og uetiske handlinger UU forankret i 2008 korrupsjon og uetiske handlinger som sak i utvalget. Et bredt sammensatt utvalg ble oppnevnt høsten 2008 som skulle foreta en kartlegging av problemområder og foreslå hvordan vi går videre. Utvalget ble ledet av daværende prorektor Haakon Breien Benestad, UiO. Arbeidsgruppen presenterte rapporten på vårens NOKUT-seminar, og avleverte mai 2009 rapporten Misligheter og irregulariteter i UH-sektoren. Høsten 2009 ble rapporten, noe forkortet, oversatt til engelsk med tittelen Dishonesty and irregularities in the higher education sector. Rapporten kan lastes ned her: UHRs termbase: Terminologigruppen Utdanningsutvalget satte i 2005 ned en arbeidsgruppe, ledet av seniorrådgiver Stewart Clark, NTNU, som fikk i oppdrag å utvikle en database for engelsk administrativ terminologi i Universitets- og høgskolesektoren på ca 1000 ord. Oppdraget ble fullfurt i februar 2007, men UHR mente at en database av denne typen bør holdes levende og oppdateres med nye ord og har videreført arbeidet. Terminologigruppen ble i 2009 gjenoppnevnt for fire år med seniorrådgiver Stewart Clark, NTNU, som leder. Gruppen har nå også en observatør fra Språkrådet. Termgruppen hadde to møter i 2009: 27. april og 12. november. Forskningsbasert utdanning Utdanningsutvalget og Forskningsutvalget satte i 2009 ned en arbeidsgruppe som skal foreslå hvordan kravet til at all utdanning skal baseres på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid kan fortolkes og ivaretas. Gruppen ledes av prorektor Curt Rice, UiT. Gruppen hadde to møter i 2009, og skal ferdigstille sitt arbeid i løpet av sommeren

12 Konferanser/seminar 2009 Plagiering i UH-sektoren - Felles problem, felles ansvar UHRs utdanningsutvalg og bibliotekutvalg inviterte til konferanse om plagiering 21. og 22. april på SAS-hotellet på Gardermoen. Key note speaker var Jude Carroll fra Oxford Brookes University. Konferansen tematiserte plagieringsproblematikken ut fra ulike perspektiv: Hvilke juridiske rammeverk har vi? Hvilke forebyggende muligheter gir verktøy for plagieringskontroll? Hvilke pedagogiske utfordringer knytter seg til plagiering, hvordan kan vi forebygge gjennom tilrettelegging i undervisning? Og hvilke sammenhenger er det mellom plagiering og informasjonskompetanse? Konferansen samlet 130 deltakere. Karaktersamling 28. oktober UHRs utdanningsutvalg og analysegruppe ønsket velkommen til sin fjerde karaktersamling 28. oktober Formålet med samlingene er å få til en felles forståelse for karaktersetting i universitets- og høgskolesektoren gjennom å diskutere aktuelle problemstillinger og sammen se på hvordan vi bør arbeide videre. Det var 90 deltakere på samlingen som fant sted på Gardermoen Radisson SAS. Konferansen ble finansiert av Kunnskapsdepartementet. Utdanningsplaner - Kvalitetsreformens kinderegg? Utdanningsutvalget arrangerte 13. november en erfaringskonferanse om bruk av utdanningsplaner på Gardermoen Radisson SAS. Utdanningsplaner kan betraktes som kvalitetsreformens "kinderegg": De skal skissere rettigheter og plikter mellom student og institusjon, de er utgangspunkt for studentenes semesterregistrering, og de kan gi institusjonene mulighet for å følge progresjon og studiepoengproduksjon. Innfrir planene alle forventningene? Hvordan brukes de i dag? Konferansen samlet nærmere 180 deltakere. Konferansen ble finansiert av Kunnskapsdepartementet. 12

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 1. desember kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 15. september kl , 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 15. september kl , 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 15. september kl 1000 1500, 2009 Sted: UHRs lokaler, Pilestredet 46b, Oslo Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, fungerende leder

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 3. mars kl 1000 1500 2009 Sted: Administrasjonsbygningen, UiO, Oslo Til stede: Vara Berit Rokne, Universitetet i Bergen, møtte for Trine Hvoslef-Eide,

Detaljer

Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen

Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen Utdanningsutvalget UHR Saker som utvalget har på agendaen Olgunn Ransedokken, leder av Utdanningsutvalget til UHR, prorektor for utdanning, Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) 1 KDs «gylne triangel» -

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. desember kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Rapport. for Utdanningsutvalget

Rapport. for Utdanningsutvalget Rapport for Utdanningsutvalget 2007 Innhold Rammene for arbeidet i Utdanningsutvalget 3 Sammensetning i 2007 4 Sentrale saker 5 Høringer 7 Utvalg 8 Konferanser/seminar 9 2 Rammene for arbeidet i Utdanningsutvalget

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av styre 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg Utdanningsutvalg 1 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl Sted: UHRs lokaler, Oslo Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 26. februar kl 1000 1430 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder Monica Bakken,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 2. september kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler i Pilestredet 46 b Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg

Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Mandat og retningslinjer for UHRs faste utvalg Vedtatt av UHRs 17. oktober 2005 Justert 14. oktober 2008 Endret ved vedtak 3. februar 2011 Administrasjonsutvalg Bibliotekutvalg Forskningsutvalg Museumsutvalg

Detaljer

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Forslag til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 24. oktober kl 1000 1500 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Britt-Vigdis Ekeli, UiT, for Berit Kjeldstad, NTNU assisterende studiedirektør Rigmor Bjørkli, UiT, for studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Egil

Detaljer

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser.

Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. Tilleggsrapport fra arbeidsgruppe for å se nærmere på UH-sektorens generelle karakterbeskrivelser. (10. juli 2009) Innledning Universitets- og høgskolerådets Utdanningsutvalg (UU) opprettet 28. februar

Detaljer

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen

Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06. Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Bokstavkarakterskalaen rapport for 2005-06 Innlegg på UHR-konferanse 29.10.07 v/analysegruppen Per Manne 29.10.2007 Forutsetninger Absolutt skala med utgangspunkt i generelle kvalitative beskrivelser vedtatt

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Berit Kjeldstad, NTNU Studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) (til kl. 1230) Prorektor Egil Gabrielsen, UiS (til kl. 1430) Prorektor Per Aarvik, KHiB Studiesjef

Detaljer

Rapport for Utdanningsutvalget 2010

Rapport for Utdanningsutvalget 2010 Rapport for Utdanningsutvalget 2010 Innhold Rammene for arbeidet i Utdanningsutvalget 3 Sammensetning i 2010 4 Sentrale saker 5 Høringer 13 Studietur 14 Arbeidsgrupper 14 Konferanser/seminar 15 2 Rammene

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2008 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2008-09 Asbjørn Bjørnset, Universitetet i Bergen Per Manne, Norges Handelshøgskole Kirsti Margrethe

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2009 Innlegg på UHR-konferanse Asbjørn Bjørnset Analysegruppa i 2009-10 Ørjan Arntzen, Studentenes landsforbund/nso Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Olgunn Ransedokken, HiAk (leder) Monica Bakken, UiO (nestleder) til 1130 prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Anne Øie, HVO prorektor Egil Gabrielsen, UiS studiedekan

Detaljer

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20

Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse, onsdag 13.03.2013 Kl 11 ca 1500 i UHR. Pilestredet 46, 6. etasje. M20 Tilstede: Asbjørn Bjørnset Grete Lysfjord Per Manne Birgitte Levy (ref. UHR) Forfall: Svein Gladsø Kirsti Margrethe Mortensen Trine Oftedal 13.03.2013 Referat fra møte i UHRs arbeidsgruppe for karakteranalyse,

Detaljer

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling

Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Universitets- og høgskolerådets rolle som pådriver og fasilitator i institusjonenes arbeid med pedagogisk utvikling Rektor Vidar L. Haanes, styreleder Universitets- og høgskolerådet FUPs jubileumsseminar

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg, 18. november 2015

Utdanningsutvalget. Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg, 18. november 2015 Utdanningsutvalget Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg, 18. november 2015 Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) viserektor Bjørg Julsrud Bjøntegaard, NMH avd.leder Kari Bjørgo Johnsen,

Detaljer

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009)

Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) Tillegg til karakterrapport for 2008 fra UHRs analysegruppe 1 : Karakterfordeling på masterarbeider (21. september 2009) I kap 3.5 i karakterrapporten for 2008 ble det varslet at det ville bli utarbeidet

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement

Profesjonsråd for designutdanning. Reglement Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 og 14. april 2015 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET REGLEMENT FOR PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING Fastsatt

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: UHR Saksnr.: 10/12-2 Referat fra FU-møte 15.04.2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO

Detaljer

Utdanningsutvalget. Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22.

Utdanningsutvalget. Sak 16/14 Godkjenning av innkalling og sakliste. Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22. Utdanningsutvalget Utkast til referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 22. mai 2014 Tilstede: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) avdelingsdirektør Monica Bakken, UiO studiedirektør Jan Atle Toska,

Detaljer

Videreutvikling av UHR

Videreutvikling av UHR Videreutvikling av UHR Det nasjonale fakultetsmøtet for samfunnsvitenskapelige fag 28. april 2017 Vidar Røeggen Seniorrådgiver UHR Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og

Detaljer

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA)

Karakterrapport for 2009 med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) rapport for med spesiell fokus på masteroppgaver i økonomi og administrasjon Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) vedtatt av NRØA 12. 10. 2010 1 Innledning Høsten 2003 ble det innført

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE

KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE KARAKTERSETTING AV MASTEROPPGAVER FOR MNT- FAGENE Universitets- og høgskolerådet (UHR), Nasjonalt fakultetsmøte i realfag (Nfm) og Nasjonalt råd for teknologisk utdanning (Nrt) 1/8/2012 2 Contents Bakgrunn...2

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 28. mars kl 1000 1400 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Monica Bakken, Universitetet i Oslo (møteleder) Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Tirsdag 4. desember kl 1000 1430 Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Monica Bakken, Universitetet i Oslo Ingrid Bergslid Salvesen, Universitetet i Tromsø

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk

Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Møte mellom Utdanningsutvalget og Arbeidsgruppe for UH-pedagogikk Sted: UHRs lokaler Dato: fredag 28. juni 2013 kl. 1300 1500 Tilstede: Leder av Utdanningsutvalget Olgunn Ransedokken, seniorrådgiver Kjærstin

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg 27. mai 2015 Tid: kl. 1000-1500 Sted: UHRs lokaler Tilstede: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (leder) rektor Steinar Nebb, HiNT (nestleder) prorektor Jens Uwe Korten

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utdanning Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Evaluering av finansieringssystemet

Evaluering av finansieringssystemet Evaluering av finansieringssystemet En kort redegjørelse for status og opplegg Jan I. Haaland Leder i referansegruppen for evalueringen Bakgrunn I St. meld. Nr. 7 (2007-2008) Statusrapport for Kvalitetsreformen,

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden :

Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden : Nasjonalt råd for lærerutdannings arbeidsplan for perioden 2009-2011: Hovedområder Tiltak og handlinger 2009-2011 Status og rapport pr september 2009 1) UTDANNINGSPOLITIKK En helhetlig strategi for norsk

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning

Profesjonsråd for designutdanning Profesjonsråd for designutdanning Reglement revidert 7. april 2011, oppdatert 28. november 2012 UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET Reglement for PROFESJONSRÅD FOR DESIGNUTDANNING PÅ UNIVERSITETS- OG HØGSKOLENIVÅ

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne

KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET. Karakterkonferansen Per Manne KARAKTERRAPPORT FOR 2013 OG OM KARAKTERSYSTEMET Karakterkonferansen 23.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Universitets- og høgskolerådet UHR. Virksomhetsrapport 2009

Universitets- og høgskolerådet UHR. Virksomhetsrapport 2009 UHR Virksomhetsrapport 2009 s styre 9. april 2010 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Myndighetspåvirkning... 5 Kunnskapsdepartementet (KD)... 5 Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité (KUF-komiteen)...

Detaljer

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013

Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 Planer for karakterundersøkelser i de helse- og sosialfaglige utdanningene i 2013 og noen refleksjoner over sammenhengen mellom karaktersetting og skikkethetsvurdering ved Trine Grønn seniorrådgiver, UHR

Detaljer

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag

Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Felles seminar og råds- og fakultetsøte UHR, NRT og NFmR Tromsø 12-13 november 2015 Rapport fra karakterpanel for Master i realfag Carl Henrik Gørbitz, Kjemisk institutt UiO Panelets medlemmer: Carl Henrik

Detaljer

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen

Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Bolognaprosessen i Norge: Implementering, evaluering og oppfølging av Kvalitetsreformen Rektor Sigmund Grønmo Universitetet i Bergen NUS-seminar Trondheim 19.-21. august 2007 Bolognaprosessens utvikling

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Inger-Åshild By, NIH studiesjef Kjetil Solvik, NMH. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Inger-Åshild By, NIH studiesjef Kjetil Solvik, NMH. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedekan Øystein Lund, MF rektor Cecilie

Detaljer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer

Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Fagstrategiske enheter: Mandat og retningslinjer Vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre 17. oktober 2005 Endring vedtatt i møte 31. mai 2006 ( 5, Nasjonale råd) Revidert versjon vedtatt av UHRs

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning Arbeidsplan for 2008 2009 I henhold til reglementet for de nasjonale rådene som ble vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober 2005 (sist justert i styremøte 05.04.06) skal de nasjonale

Detaljer

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet

Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet Videreutvikling av Universitets- og høgskolerådet NFE - HS 4. mai 2017 Generalsekretær Alf Rasmussen Hvorfor videreutvikling av UHR? Ny struktur i UH-sektoren med færre og større institusjoner Kunnskapsdepartementet

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Faglig organisering og samarbeid

Faglig organisering og samarbeid Faglig organisering og samarbeid Sissel Ravnsborg Nestleder i NRT (Dekan ved Avd. for teknologi, HiST) Faglig organisering og samarbeiding Disposisjon: - Om UHR og NRT - Bokstavkarakterer - Navn på studieprogram/studieretninger

Detaljer

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd.

Helse- og sosialfagutdanning Lærerutdanning Teknologisk utdanning Økonomisk administrativ utd. Fagstrategiske enheter: Nasjonale fakultetsmøter Nasjonale råd Nasjonale profesjonsråd Historisk filosofisk Realfag Samfunnsvitenskapelig Jus Odontologi Dekanmøtet i medisin Helse- og sosialfagutdanning

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser

UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser UH-pedagogikk: arbeidsgruppe Ja takk, begge deler Tromsø 5.- 6. november 2012, Rica Ishavshotel Tromsø Rachel Glasser Hvorfor en UH-ped gruppe? økt kvalitet på læring og undervisning i UH-sektoren en ressursgruppe

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning.

Vedlagt følger nasjonalt rammeverk for kvalifikasjoner for høyere utdanning. DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Adressater i hht. liste Deres ref Vår ref Dato 200805673-/KEB 20.03.2009 Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Vedlagt følger nasjonalt

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO (fra kl. 1000) Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Kjærstin Åstveit Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studiedirektør Monica Bakken, UiO (til kl. 1000) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud,

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 27.11.2014 Møtested: SAS Radisson Blu Gardermoen Møtetid: 13:00-17:00 Til stede: Medlemmer Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø - Norges arktiske

Detaljer

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T

NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T NTNU S-sak 39/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2013 RE/AMS Arkiv: 2012/11800 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Automatisk utstedelse av vitnemål for bachelorgraden Tilråding:

Detaljer

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne

KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013. Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne KARAKTERUNDERSØKELSE I HELSE- OG SOSIALFAG 2013 Karakterkonferansen 24.10.2014 Per Manne Analysegruppen 2013 2014 Gunnar Bendheim, HiST Svein Gladsø, NTNU Grete Lysfjord, UiN Per Manne, NHH (leder) Kirsti

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE ASBJØRN BJØRNSET

Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE ASBJØRN BJØRNSET Karakterbruk i UH-sektoren rapport for 2011 INNLEGG PÅ UHR-KONFERANSE 26.10.12 ASBJØRN BJØRNSET Analysegruppa i 2011-12 Asbjørn Bjørnset, Universitetet it t t i Bergen, leiar Svein Gladsø, NTNU (2012)

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2011 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2011 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018

Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Denne prosedyren beskriver hvordan Universitetet i Stavanger innen 31. desember 2018 skal sikre at studiene oppfyller nye krav til akkreditering

Detaljer

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008

Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 05.09.2008 Referat fra møte i Universitets- og høgskolerådets forskningsutvalg 4. september 2008 Tilstede: Torbjørn Digernes, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger

UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger UHRs karakterundersøkelser 2013: Alle helse- og sosialfagutdanninger INVITASJON TIL ETABLERING AV PANEL G: utdanning til BARNEVERNSPEDAGOG, SOSIONOM OG VERNEPLEIER Kort om interesseorganisasjonen Universitets-

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren 2011

Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Karakterbruk i UH-sektoren 2011 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet Versjon 2 justert 22.10.2012 1 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Bokstavkarakterskalaen ble innført nasjonalt

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 17. 06. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen, Universitetet i Stavanger Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø (forfall) Forskningsdirektør Bjørn

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra Dato: 07.04.2016 2016000896 Høringsuttalelse Høringssvar

Detaljer

OPPDRAGSBESKERIVELSE:

OPPDRAGSBESKERIVELSE: OPPDRAGSBESKERIVELSE: 1. Bakgrunn: I forbindelse med nye bestemmelser og føringer i studiekvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften, kvalitetsmeldingen og nye prosedyrer og retningslinjer for tilsyn,

Detaljer

Styret. Forslag til referat

Styret. Forslag til referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal,

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009

Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009 Rapport for UHR Museumsutvalget for 2009 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2009 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008

Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 1 av 5 Universitets- og høgskolerådet Referat- og orienteringssaker til NRT 01/08 7. og 8. mai 2008 Alle lenker og vedlegg til orienteringssakene legges ut på dette nettstedet: http://www.uhr.no/index.php?objectid=578&method=view

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008)

Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Karakterrapport for masterutdanninger i økonomi og administrasjon NRØA/AU-sak 6/08 (5. 2. 2008) Høsten 2003 ble det innført en ny nasjonal karakterskala basert på ECTS-systemet, en bokstavskala med 5 trinn

Detaljer

Sentre for fremragende utdanning

Sentre for fremragende utdanning UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Arkivnr. 11/2402 Sak 13/11 Sentre for fremragende utdanning Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg

Detaljer

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende.

Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Arbeidsplan for Nasjonalt råd for teknologisk utdanning. Arbeidsplanen er rullerende. Område: Tiltak: Status/kommentarer: Tidspkt./ frist 1. Økonomi og vilkår for de teknologiske utdanningene 1.1. Arbeide

Detaljer

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04.

Saksliste/Agenda 09/20.10.2009 Godkjenning av saksliste for møte i dag og referat fra møte 29.04.2009 (Vedlegg: Referat fra 29.04. PROTOKOLL FOR MØTE I PROFESJONSRÅD FOR ARKITEKTUR- OG LANDSKAPSARKITEKTURUTDANNING DATO 20.10.2009 STED AHO, ADRESSE: Maridalsveien 29, 0175 Oslo MØT I RESEPSJONEN FÅR NÆRMERE BESKJED OM STED MØTESTART

Detaljer

Styret. Godkjent referat

Styret. Godkjent referat Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Utdanningsutvalget. I tillegg orienterte Rakel Christina Granaas om o-sak 1 (alternative løp til ph.d.) og 2 (utdanningsledelse).

Utdanningsutvalget. I tillegg orienterte Rakel Christina Granaas om o-sak 1 (alternative løp til ph.d.) og 2 (utdanningsledelse). Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) vara underdirektør Rigmor Bjørkli, UiT, møtte for studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska,

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: studiedirektør Monica Bakken, UiO. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør Jorun Gunnerud, NHH studiesjef Kjetil Solvik, NMH prorektor Inger-Åshild

Detaljer

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler

Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl Sted: UHRs lokaler Referat fra møte i studieadministrativt utvalg, 13. oktober 2016 Tid: kl. 11.00-15.00 Sted: UHRs lokaler Tilstede: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp, NMBU (leder) Studiesjef Jorun Gunnerud, NHH (nestleder)

Detaljer

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS

Saken gjelder Det vises til sak UU 12/17 Retningslinjer og prosedyrer for akkreditering, etablering og revidering av akkreditering av studiene ved UiS Universitetet i Stavanger Utdanningsutvalget UU 13/17 Rammer og kriterier for gjennomgang av studiene ved UiS for revidering av akkreditering 2018 Saksnr: 17/03038-1 Saksansvarlig: Veslemøy Hagen, Utdanningsdirektør

Detaljer

Karakterbruk i UH-sektoren

Karakterbruk i UH-sektoren Karakterbruk i UH-sektoren 2005-2006 Rapport fra en arbeidsgruppe oppnevnt av Universitets- og høgskolerådet 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Som ledd i arbeidet med å implementere bokstavkarakterskalaen som

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013

Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 Arbeidsplan for NRØA for 2012-2015 Vedtatt av NRØA 21. mai 2012- med AUs prioriteringer Revidert november 2013 UHR har vedtatt en strategi for 2011 2014 med følgende tre mål: Mål 1: UHR skal bli en enda

Detaljer

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet til Sentre for fremragende utdanning (SFU)

Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet til Sentre for fremragende utdanning (SFU) Kunnskapsdepartementet Pb 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 08-01865-/HAK 08/460-24 21.12.2009 Høringsuttalelse fra Universitets- og høgskolerådet til Sentre for fremragende

Detaljer

Utdanningsutvalget (UU)

Utdanningsutvalget (UU) Utdanningsutvalget (UU) Orientering i forbindelse Nasjonalt studieadministrativt seminar for realfag og teknologi ved Ui0 13.-14.04.2015 Ved leder Arvid Aanstad UiT Norges arktiske universitet Takk til

Detaljer

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012

Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 Rapport for UHRs museumsutvalg for 2012 1 1. Rammene for arbeidet i UHR Museumsutvalget De viktigste føringene for arbeidet i UHR Museumsutvalget i 2012 har vært: 1. Mandat og retningslinjer for UHRs faste

Detaljer

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg

Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Universitet- og høgskolerådets bibliotekutvalg Dagmar Langeggen, leder av UHR B Bibliotekdirektør Handelshøyskolen BI Hva er universitets- og høgskolerådet? Samarbeidsorgan for norske akkrediterte universitet,

Detaljer

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål

1. Automatisk utstedelse av vitnemål ved oppnådd grad forslag til endring i studieforskriftens bestemmelse om vitnemål 1 av 5 Studieavdelingen Deres dato Deres referanse Fakultetene Studenttinget Høring forslag om endringer i NTNUs studieforskrift Vi sender på høring to saker angående endringer i NTNUs studieforskrift.

Detaljer

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg

Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Referat for NFE-HS arbeidsutvalg Møtedato: 28.08.2015 Møtetid: 10.15-15.30 Møtested: UHRs lokaler, Stortorvet 2, Oslo Tilstede: Medlemmer: Dekan Arnfinn Sundsfjord (leder) Universitetet i Tromsø Norges

Detaljer