Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl , 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen"

Transkript

1 Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl , 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil Gabrielsen, Universitetet i Stavanger Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Inger-Åshild By, Norges idrettshøgskole Anne Øie, Høgskulen i Volda Jan Atle Toska, Høgskolen i Bodø Even O. Sørland, Norsk Studentunion Vara Per Aarvik, Kunsthøgskolen i Bergen, møtte for Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet Vara Rigmor Bjørkli, Universitetet i Tromsø, møtte for Monica Bakken, Universitetet i Oslo Benedicte Løseth, NSD, var til stede under sak 16/09 Fra UHR: Rachel Glasser, sekretær Forfall: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder (vara ikke innkalt pga forfall kvelden før møtet) Monica Bakken, Universitetet i Oslo. Vara Rigmor Bjørkli, Universitetet i Tromsø, møtte fra Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet. Vara: Per Aarvik, Kunsthøgskolen i Bergen, møtte Sine Halvorsen, Studentenes Landsforbund (vara ikke innkalt) Saker: UU 10/09 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. En sak om konferanse om nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk ble meldt som eventueltsak. UU 11/09 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har bedt UHR om å vurdere noen kvalifikasjoner innenfor det norske gradssystem som ikke nødvendigvis lar seg plassere inn under ett av de tre hovednivåene i det nye kvalifikasjonsrammeverket: Kan disse plasseres i rammeverket eller er det nødvendig med egne rammeverk for disse? UU diskuterte de ulike kvalifikasjonene høgskolekandidat, allmennlærerutdanning/fireårig faglærerutdanning, samt erfaringsbasert utdanning. Utvalget diskuterte hva som gjør disse kvalifikasjonene spesielle i forhold til kvalifikasjonsrammeverket, men konkluderte med at det foreløpig er ønskelig med en pragmatisk holdning. Det finnes mange ulike ordninger i dag, og blir vi for finsiktet i forhold til hva som krever egne beskrivelser og tilpasninger vil vi gjøre videre arbeid svært komplisert.

2 Når det gjelder toårige høgskolekandidater mener utvalget dette er en ordning som sannsynligvis er på vei ut og vil ikke tilrå at det utarbeides egne læringsutbyttebeskrivelser for denne kvalifikasjonen. Utvalget mener fireårig allmennlærerutdanning og faglærerutdanning kan dekkes av bachelor nivået, men at en bør avvente rammeplanarbeidet som starter i september før en tar en avgjørelse her. Rammeplangruppene bør ha kvalifikasjonsrammeverket i tankene når de starter sitt arbeid. Utvalget velger også å være pragmatisk mht erfaringsbasert mastergrad og tilrår ikke egne beskrivelser. Utdanningsutvalget tilrår at det ikke utvikles egne beskrivelser for kvalifikasjonene toårig høgskolekandidat og erfaringsbasert mastergrad. Når det gjelder fireårig allmennlærerutdanning og faglærerutdanning mener utvalget man må avvente rammeplanarbeidet som settes i gang til høsten, og at dette arbeidet bør sees i sammenheng med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Brev fra KD av 20. mars 2009: Fastsettelse av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning UU 12/09 Generelle karakterbeskrivelser oppfølging av rapport fra arbeidsgruppe UU pekte på forrige møte på behovet for å se på de generelle karakterbeskrivelsene i sammenheng med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utvalget mener det er naturlig at utvalget, ledet av førsteamanuensis Per Manne, NHH, som før jul leverte forslag til nye generelle karakterbeskrivelser tar en ekstra runde på disse nå som det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket foreligger, og gir en endelig tilråding. UU ber den opprinnelige arbeidsgruppen om å tre sammen før sommeren for å drøfte eventuelle endringer i forslaget til nye generelle karakterbeskrivelser, sett i lys av kvalifikasjonsrammeverket. UU ber utvalget konkludere i forhold til sitt mandat. Brev av 11. mars 2009 fra UU til KD UU 13/09 Veileders rolle i sensorkommisjoner Utdanningsutvalget diskuterte resultatene fra en uformell henvendelse til studiesjeflisten som bekreftet at det finnes svært mange ulike ordninger for veileders rolle i kommisjonen. Det finnes gode argumenter for og i mot, og diskusjonen vil være ulik i forskjellige fagmiljø. Utvalget mener det er viktig at debatten blir holdt levende i råd og utvalg, og at man der trekker linjene til bruk av karakterer og til diskusjonen om ekstern sensor.

3 Utdanningsutvalget tar diskusjonen til etterretning Saksnotat med oppsummering av svar UU 14/09 Internasjonalisering tiltak Utdanningsutvalget vedtok på møte 3. mars å ta opp som sak mulige tiltak innen temaet internasjonalisering med utgangspunkt i St.meld.nr. 14 ( ) Internasjonalisering av utdanning. Utvalget mente de kunne være interessant å finne ut hva som gjøres i sektoren innen internasjonalisering, ikke bare innen institusjonene men også i ulike nettverk. Internasjonalisering bør være en naturlig del av studie- og fagplaner når disse nå skal revideres i forbindelse med tilpasningen til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Utvalget etterlyste en sterkere kobling mellom internasjonaliseringsmeldingen og språkmeldingene, og ikke minst med den nye forskningsmeldingen. Sekretær ble bedt om å kontakte UHRs forskningsutvalg for å høre hvordan dette utvalget gjør i forhold til internasjonalisering og forskningsmeldingen. En mulighet er å sette ned en arbeidsgruppe på tvers av utvalgene som foretar en kartlegging av hva som gjøres i sektoren innen internasjonalisering. Sekretær tar kontakt med sekretær for UHRs forskningsutvalg og drøfter hvordan saken kan bringes videre. UHRs innspill til KUF-komiteen av 3. april 2009 Forslag til tiltak i internasjonaliseringsmeldingen UU 15/09 (Eldre) Videreutdanningers plass i mastergradssystemet Forholdet mellom tidligere etablerte (eldre) videreutdanninger og masterstudier har vært uklart: Hvorvidt skal eldre videreutdanninger kunne utgjøre første studieår (eller eventuelt deler av første studieår) av masterstudier, på den måten at andre studieår av et masterstudium automatisk danner en påbygning til en eldre videreutdanning? Videreutdanninger kan være på mastergradsnivå, men dette er avhengig av at studietilbudet oppfyller mastergradsforskriften samt NOKUTs bestemmelser. Det er opp til den enkelte institusjon og vurdere dette. Drøftingen tas til orientering Redegjørelse fra seniorrådgiver Anne Løken, HiO Brev av 2. oktober 2006 fra HiO til KD Svar fra KD til HiO av 21. november 2006 Saksfremlegg til rådsmøte i NRHS april UU 16/09 Frafallsanalyse og studentflyt i UH-sektoren

4 Spesialrådgiver Benedicte Løseth fra NSD, DBH, informerte om en planlagt analyse om frafall og studentflyt i UH-sektoren. I forbindelse med ulike frafallsprosjekter i sektoren, har DBHs styringsgruppe tatt initiativ til å lage en overbyggende analyse for å finne ut mer om frafall på nasjonalt plan. En mulig angrepsvinkel er å se på studentflyt (mellom universiteter og høgskoler, sentrum og periferi), fordi det her kan være enklere å enes om hva man skal se på. Det er et omfattende tema med mye data, og det må avgjøres hvor langt ned i materialet man skal gå. I dag er det flere gode prosjekt i enkelte fagmiljø, men de bruker ulike definisjoner. Ved å finne minste fellesnevner vil det bli mulig å gjøre sammenligninger på tvers. Analysen er ment å være en begynnelse til videre arbeid på dette feltet. Det skal utvikles en web rapport der det er mulig å gå inn å foreta analyser. Det vil også bli laget en oppsummering fra analysen der ulike dilemmaer blir skissert. Første skritt er å sette ned en mindre arbeidsgruppe som skal se på begrepsbruk og terminologi, samtidig som rapporten utvikles. Planen er å ha ferdig mandat og forslag til en arbeidsgruppe i løpet av 2-3 uker. Arbeidsgruppen vil tre sammen på høsten. Deltakere i arbeidsgruppen bør kjenne saken godt. Gruppens medlemmer bør også ha en geografisk spredning og komme fra ulike institusjonstyper. Utdanningsutvalgets medlemmer ble bedt om å komme med forslag til medlemmer og innspill innen to uker til Utdanningsutvalget ønsker denne analysen velkommen, og ser fram til å følge prosjektet. Hittil har fokuset vært på søkertall, og ikke på hvor studenten blir av. Utdanningsutvalget tar saken til orientering. UU 17/09 Orienteringssaker 1. Oppfølging fra tidligere møter: a) Utvalg Definisjon av forskningsbasert utdanning. (Info om behandling i UHRs styre) b) Nasjonal pådriverfunksjon for LMU. Vedlegg: Brev av fra KD til UHR c) Arbeidsgruppen som har sett på korrupsjon og uetiske handlinger leverer sin rapport etter NOKUTseminaret d) En spørreundersøkelse om språkstrategier ble sendt ut 27. mars med frist 12. mai e) Sentre for fremragende undervisning UHR vil be KD om høring 2. Fra institusjonene a) NHH er i ferd med å utvikle en søknad om et Forskningsrådsprosjekt kalt Terminor Terminologisk infrastruktur for norsk, som skal sendes til Forskningsrådets program for forskningsinfrastruktur. Målet er å utvikle en nasjonal elektronisk infrastruktur for fagspråk og terminologi som gir tilgang til termbaser for en lang rekke fagområder via et felles, nasjonalt søkegrensesnitt. 3. Fra Kunnskapsdepartementet a) Forskningsmeldingen kom fredag 23. april: UHRs pressemelding: Forskningsmeldingen: html?id= b) Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2009 kom

5 c) Nyhet fra KD: Regjeringen foreslo endringer i UH-loven som bl.a. innebærer større handlingsrom for NOKUT: Endringene skal gjøre det lettere for NOKUT å gå inn i en utvidet tilsynsrolle og i større grad legge vekt på kvalitetsutvikling i tråd med evalueringskomiteens anbefalinger. Endringen som foreslås vil også være i tråd med Stortingets ønske om at NOKUT skal være et lite og ubyråkratisk organ, sier Aasland. 3. Konferanser og seminarer: a) Oppsummering fra plagieringsseminaret: Felles problem felles ansvar april. b) Årets karaktersamling blir 28. oktober 4. Internasjonalt a) Nederland: Code of Conduct for institutions (international students) Utdanningsutvalget tar sakene til orientering med de merknader som fremkom på møtet. UU 18/09 Eventuelt Konferanse om kvalifikasjonsrammeverket Utdanningsutvalget ønsker å arrangere en konferanse til høsten om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Eventuelt kan det arrangeres et seminar tidlig høst, og en todagers konferanse senere. Mulige tema vil være forholdet til dublin desciptors, sammenhengen med karakterer, utforming av læringsutbyttebeskrivelser, fritt sammensatte grader etc. Leder og sekretær får fullmakt til å gå videre med planlegging av seminaret/konferansen. Med hilsen Olgunn Ransedokken (s) nesteleder Rachel Glasser sekretær

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015

Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: 14/6199 15/3-3 23.03.2015 NOU 2014: 14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg - høringssvar fra UHR Vi viser

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer