Styret. Godkjent referat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styret. Godkjent referat"

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark (forfall) Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion (forfall) Fagpolitisk ansvarlig Karen Oldervik Golmen, Norsk Studentunion (vara) Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Godkjent referat Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 16:30 Møtested: UHRs lokaler, Pilestredet 46 Saksnr.: 09/302 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 070/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 071/09 Godkjenning av referat 072/09 Oppnevning fra universiteter og høyskoler til UHRs utvalg /09 Kopinors digitale løsning for kompendier 074/09 Plan for representantskapsmøtet november /09 Statsbudsjettet /09 Innspill til statsbudsjett /09 Endring av ordning med gaveforsterkning 063/09 Registrering av overtid 077/09 Orienteringssaker 078/09 Eventuelt

2 070/09: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble ikke meldt inn saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 071/09: Godkjenning av referat Referat fra møte 14. oktober 2009 er godkjent på sirkulasjon. Det kom inn en kommentar til saken om gaveforsterkningsordningen. Referatet ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 072/09: Oppnevning fra universiteter og høyskoler til UHRs utvalg Universitets- og høgskolerådet har flere faste utvalg med representanter fra sektoren. Utvalgene har reglementer som fastsetter representantfordelingen, og de fleste utvalgene skifter ut ca halvparten av representantene hvert annet år. For de fleste utvalgene gjelder at representasjonen skal være fra både faglig og administrativ institusjonsledelse. Representantene oppnevnes for fire år, men likevel ikke ut over vedkommendes valg/tilsettingsperiode i relevant stilling ved egen institusjon. Videre gjelder også at det er UHRs styre som skal oppnevne leder og nestleder. Funksjonsperioden for leder og nestleder er to år med anledning til gjenoppnevning en gang. Det skal oppnevnes nye medlemmer samt leder og nestleder til administrasjons-, forskningsog utdanningsutvalgene. Videre skal det oppnevnes leder og nestleder til bibliotek- og museumsutvalgene. 1. Administrasjonsutvalget Styret godkjenner følgende sammensetning av UHRs administrasjonsutvalg: Administrasjonsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Kjell Bernstrøm UiB Gunn Elin Bjørneboe UiO Ingeborg Harsten NMH Stig Fossum HiBo Rune Jørgensen HSH Vara Lasse Lønnum UiT vara Seunn Smith-Tønnessen UiA vara Baard Wist NIH Jacob Kjøde jr. HiVo Leon Aurdal HiÅ

3 Gunn Elin Bjørneboe, Universitetet i Oslo, oppnevnes som leder for administrasjonsutvalget frem til UHRs sekretariat får i samråd med utvalget/utvalgets leder myndighet til å oppnevne nestleder for samme periode. 2. Bibliotekutvalget Randi Taxt, Universitetet i Bergen, oppnevnes som leder for bibliotekutvalget til UHRs sekretariat får i samråd med utvalget/utvalgets leder myndighet til å oppnevne nestleder for samme periode. 3. Forskningsutvalget UHRs styre godkjenner følgende sammensetning av UHRs forskningsutvalg: Forskningsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Torbjørn Digernes, rektor NTNU Bjørn Haugstad, forskn.dir. UiO Aslaug Mikkelsen, rektor UiS Curt Rice, prorektor UiT Grete Refsum, seniorrådgiver KHiO Sigmund Loland, rektor NIH Eli Bergsvik, rektor HiB Jostein Skurdal, direktør HiL Vara Berit Rokne, prorektor UiB Per Kristian Egeberg, UiA viserektor Ruth Haug, prorektor UMB Pål Vegar Storheier, UiT forskn.dir. Yngvild Wasteson, prorektor NVH Trine B. Haugen, prorektor HiO Paal A. Pedersen, rektor HiBo Torbjørn Digernes, NTNU, gjenoppnevnes som leder for forskningsutvalget frem til Eli Bergsvik, HiB, gjenoppnevnes som nestleder for forskningsutvalget for samme periode. UHRs sekretariat får i samråd med utvalget/utvalgets leder fullmakt til å finne frem til relevant vararepresentant for administrativ ledelse ved de vitenskapelige høyskolene og kunsthøyskolene. 4. Museumsutvalget UHRs styre utsetter valg av leder for museumsutvalget til neste styremøte.

4 5. Utdanningsutvalget UHRs styre godkjenner følgende sammensetning av UHRs utdanningsutvalg: Utdanningsutvalget Navn Institusjon Oppnevnt til Merknader Berit Kjeldstad, prorektor NTNU Fagl ansatt univ Monica Bakken, studiedir. UiO Adm ansatt univ Egil Gabrielsen, prorektor UiS Fagl ansatt univ Per Aarvik, prorektor KHiB Fagl ansatt vit.hs. Kjetil Solvik, studiesjef NMH Adm ansatt vit.hs. Inger-Åshild By, prorektor NIH Fagl ansatt vit.hs. Anne Øie, prorektor HiVo Fagl ansatt høys. Olgunn Ransedokken, prorektor HiAk Adm/fagl ansatt høys. Jan Atle Toska, studiedir. HiBo Adm ansatt høys. Vara Britt-Vigdis Ekeli, prorektor UiT Fag ansatt univ. Marit Aamodt Nielsen, UiA Fagl ansatt univ. viserektor Kuuvet Atakan, viserektor UiB Fagl ansatt univ. Rigmor Bjørkli, studiesjef UiT Adm ansatt univ. Britt Wold, KHiO Adm ansatt vit.hs. fakultetskoordinator Jorunn Gunnerud, studiesjef NHH Adm ansatt vit.hs. Carsten Helgesen, prorektor HiB Fagl ansatt høys. Jens Uwe Korten, prorektor HiL Fagl ansatt høys. Bjørn Goksøyr, studiesjef HiT Adm ansatt høys. Olgunn Ransedokken, HiAk, oppnevnes som leder for utdanningsutvalget frem til Monica Bakken, UiO, oppnevnes som nestleder for utvalget i samme periode. 073/09: Kopinors digitale løsning for kompendier 11. mai 2009 ble Kopinor og UHR enige om en protokoll og en felles intensjon som skisserer en helhetlig løsning for digital eksemplarfremstilling og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH- sektoren. Som et element i avtalen har Kopinor foreslått en ny løsning for digitale kompendier. Dette innebærer utvikling av en ny applikasjon som skal forestå klarering av rettigheter, sammenstilling av elektroniske kompendier, samt leveranse og distribusjon av disse til UH-sektoren. UHR forpliktet seg samtidig til å bidra i en referansegruppe som skal kvalitetssikre og kommentere hensiktsmessigheten i den foreslåtte løsningen. Det er Kopinor som nå ønsker å legge opp til at Kopinor selv skal levere det endelige produktet og utvide sitt virkeområde. UHRs anliggende er å sikre sektoren en løsning som blir enkel og praktisk, og at dette er et system som institusjonene ønsker å ta i bruk. Arne Laukholm, UiO og Sigrid Tollefsen, UHRs sekretariat, har representert UHR i møtet

5 med Kopinor og referansegruppen. Referansegruppen har hatt ett møte. Saken er behandlet i UHRs forhandlingsutvalg og administrasjonsutvalg. Utvalgene har gitt sin innstilling til styret. UHRs styre er positiv til å samarbeide med Kopinor om utvikling av en applikasjon som skal forestå klarering av rettigheter, sammenstilling av elektroniske kompendier, samt leveranse og distribusjon av disse til UH-sektoren. UHRs styre forutsetter at et slikt system for klarering og leveranse av digitale kompendier må kunne håndtere transaksjoner direkte mellom sluttbruker og Kopinor eller at systemet stopper på klareringsnivå. Kostnadene må beregnes ut fra direkte kjøp og ikke basere seg på et forhåndsbestilt volum. Institusjonene ønsker ikke en løsning som legger opp til innføring av obligatorisk egenandel fra studentenes side for å dekke utgifter til kompendieproduksjon. Det vil være sterkt ønskelig at Kopinor utvikler et grensesnitt for klareringsløsningen som åpner for at tredjepart kan utvikle sluttbrukerapplikasjoner inklusive alternative betalingsløsninger. 074/09: Plan for representantskapsmøtet november 2009 Styret ble enige om følgende sammensetning av de to panelene dag 2: Hvordan skal brukergrupper og uh-sektoren samarbeide for å løse behov og samtidig dekke kvalitets- og relevanskrav? Hvordan skal en opptrappingsplan utformes? Panelet: rektor Ole Petter Ottersen, UiO, rektor Torbjørn Digernes, NTNU, rektor Kristin Ørmen Johnsen, HiBu, leder Anne Karine Nymoen, NSU, forsker 1 Per Olaf Aamodt, NIFU STEP og direktør Carla Botten-Verboven, Norsk Industri Behovet for økt kompetanse i offentlig sektor med vekt på helsefag, realfag og lærerutdanning Panelet: rektor Jan Grund, HiAk, rektor Torunn Lauvdal, UiA, rektor Trond M. Andersen, HiST, leder Ina Tandberg, StL, adm. dir. Sigrun Vågeng, Kommunenes Sentralforbund, prosjektdirektør Erik Kreyberg Normann, Helse Sør/Øst Styret ber sekretariatet arbeide videre med planlegging av representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 075/09: Statsbudsjettet 2010 UHR har fått høring hos KUF-komiteen 11. november. Styret ønsker å dreie fokuset mer over på utdanningsdelen av sektoren. Hovedproblemet er at det ikke er samsvar mellom institusjonenes totale finansiering og aktivitetskravene som stilles til institusjonene. Det er viktig å få frem de faktiske konsekvensene for studiekvaliteten samt vise til planlagte kutt når institusjonenes basisbevilgning kuttes. Styret ønsker også å fokusere på samfunnets og næringslivets behov for økt kompetanse, og påpeke at det tar tid å bygge opp fasiliteter for å kunne ta i mot studentøkningen på forsvarlig måte.

6 Styret ber sekretariatet ferdigstille notatet til KUF-komiteen i henhold til diskusjonen i møtet. Notatet sendes styret for godkjenning før det oversendes komiteen. 076/09: Innspill til statsbudsjettet 2011 Saken er en forberedelse til en større diskusjon på høstens representantskapsmøte. Det vil være viktig å følge opp notatene til finans- og KUF-komiteen i forbindelse med budsjettet for UHRs styre ber sekretariatet om å utarbeide et diskusjonsgrunnlag for representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 065/09: Endring av ordning med gaveforsterkning Saken ble diskutert i forrige styremøte der styret ønsket mer informasjon fra Norges forskningsråd som forvalter ordningen. Leif Otto Gudbrands, Forskningsrådet, orienterte. Formålet med gaveforsterkningsordningen er å stimulere til privat medfinansiering av langsiktig, grunnleggende forskning. Gaveforsterkningsordningen ble lansert i St.meld. 20 ( ) Vilje til forsking, og ble etablert fra 1. januar Ordningen fungerer slik at staten bidrar med 25 % gaveforsterkning for private gaver til langsiktig, grunnleggende forskning. Det forutsettes at gaven er på minst 3 mill. kroner og blir gitt til en av de på forhånd godkjente mottakere under ordningen. Disse er universitetene, høyskoler med rett til å tildele doktorgrad, Norges forskningsråd og Det Norske Videnskaps- Akademi (DNVA). Dersom man ønsker å endre dagens ordning må det søkes til Kunnskapsdepartementet. Styret diskuterte saken på et prinsipielt nivå. Styret er enige om at mekanismen med gaveforsterkning i noen tilfeller bør kunne være aktuell også for andre institusjoner, men ser samtidig faren for å byråkratisere en velfungerende ordning dersom det gjøres store endringer. Styret ønsker å rette en henvendelse til Kunnskapsdepartementet med anmodning om å finne åpning for at flere institusjoner, ved dispensasjonssøknad, kan benytte gaveforsterkningsmekanismen. 063/09: Registrering av overtid Alle institusjoner har i brev av fra Kunnskapsdepartementet fått krav om tidsregistrering fra Dette er utfordringer av både praktisk og prinsipiell karakter, og saken er en konsekvens av at særavtalen ble sagt opp for noen år siden. Universitetene har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på problemstillingene. Styret diskuterte saken i forrige møte og ble enige om å avvente videre behandling til arbeidsgruppen er ferdig med sitt arbeid. Trond Singsaas orienterte om gruppens arbeid. Orienteringen legges frem som diskusjonsgrunnlag i det lukkede representantskapsmøtet 17. november.

7 Styret ber sekretariatet forberede saken til representantskapet i henhold til diskusjonen i møtet. 077/09: Orienteringssaker EUA Research Policy Group Oppsummering av UHRs råd og utvalgs internasjonaliseringsarbeid Brev fra Kunnskapsdepartementet vedrørende AHELO Assessment of higher Education Outcomes Evaluering av SHP-ordningen Det skal nedsettes en komité med en til to representanter fra Norge. Forslag på personer sendes styret på e-post før innmelding til Forskningsrådet. Samarbeid med Kina Rapporten Det danske universitetssenter i Beijing sendes styret Riksrevisjonens dokument nr 1 Indikatorrapporten for innovasjon og forskning Synliggjøring og profilering annonsebilag med totalprofilering av institusjonene Styret tar sakene til orientering. 078/09: Eventuelt Ingen saker under eventuelt.

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17

K 2009/18 Referat fra møte i Kontaktutvalget 2009 02 17 Oppdatert: 2009-04-23 BIBSYS kontaktutvalg 2009 04 23. Referat Sted: Telefonmøte Dato: Torsdag 23 april 2009 Tid: 10:30 10:55 Møteleder: Surur Taso Referent: Ragnhild H Rohde Til stede: Ingar Lomheim NTNU,

Detaljer

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF

Møtereferat. Tilstede. Tilstede: Faste representanter: Lillian Kramer-Johansen (vara) Helse Sør-Øst RHF Møtereferat Vår ref. :2010/343 501 5 Referent/dir.tlf.: Randi Vad, Sted/Dato: Oslo, 22. juni 2010 Møtetype: RHFenes strategigruppe for forskning (nasjonal gruppe) Møtedato: 10. juni 2010, kl. 9.30-14.00

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen

Onsdag 17. og torsdag 18. juni, starter kl 10:00 første dagen, avsluttes kl15:00 andre dagen FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax: 22852970

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim

Innkalling FSAT. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.10.2014. Tid: Torsdag 30. oktober kl 09:00 11:30. Rica Nidelven, Trondheim FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no URL: www.fellesstudentsystem.no Telefon: 22852818 Telefax:

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG)

Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Nasjonal samarbeidsgruppe for helseforskning (NSG) Referat fra møte 2. mai 2013 Tid: 2. mai 2013 kl. 10.00-15.00 Sted: Rica Hell Hotell ved Trondheim Lufthavn, Værnes Tilstede: Stig A. Slørdahl (leder)

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer