Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg"

Transkript

1 Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 28. mars kl Sted: UHRs lokaler, Oslo Til stede: Monica Bakken, Universitetet i Oslo (møteleder) Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet Inger-Åshild By, Norges idrettshøgskole Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Bjørn J. Monstad, Høgskolen i Agder Susanne Skjørberg, Norsk Studentunion Iben Kardel, Høgskolen i Lillehammer Ingrid Bergslid Salvesen, Universitetet i Tromsø Tore Vånge, Studentenes Landsforbund Guri Bakken, UHR, var til stede under UU 16/07 Høring om godkjenning og godskriving av utdanning i Norge Fra UHR: Birgitte Levy, vikar for Rachel Glasser fra 15. februar til 13. august Forfall: Trine Hvoslef-Eide, Universitetet for miljø- og biovitenskap, leder (ingen vara, forfall samme dag) Patrick Murphy, Høgskolen i Nesna. Vara Inger Benson, Høgskolen i Bodø måtte også melde forfall. Saker: UU 9/07 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. Én sak ble meldt til eventuelt: Offentliggjøring av studentevalueringer. UU 10/07 Orienteringssaker 1. Saker fra UHRs styre Språkpolitiske retningslinjer i UH-sektoren UHRs styre vedtok i møte overordnete språkpolitiske retningslinjer for UH-sektoren. (UHR S 5/07 pkt.1). I innstillingen heter det at det bør utarbeides språkstrategi ved den enkelte institusjon. Dette er gjort ved UiO (2006) og UiB (På høring fra februar 2007).

2 Database om engelsk administrativ terminologi for UH-sektoren I møtet tilrår styret at UHRs arbeide med utvikling og samordning av administrativ terminologi videreføres (UHR S 5/07 pkt. 2). Oppdraget fra KD (UFD) om å utvikle en database med tusen termer, er innfridd, og KD er orientert om dette i møte 16. februar. Arbeidsgruppen vil bli gjenoppnevnt ut UHR vil kontakte KD for å avklare eierskap og finansiering for databasen. Det er ønskelig at den blir liggende på NTNUs nettsider. Internasjonalisering i lærerutdanningene Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU har innhentet informasjon fra UHR sine medlemsinstitusjoner om omfang på internasjonal mobilitet i lærerutdanningene av kortere varighet enn tre måneder. De fremkomne opplysningene ble presentert for styret Styret ønsket ikke at saken spilles inn til KD på eksisterende grunnlag, men oppfordrer institusjonene til å rapportere all aktivitet til KD. (UHR S 5/07) 2. Konferanser og seminarer som har vært avholdt Karaktersetting i UH-sektoren en felles plattform 24. januar 2007 avholdt UHR konferanse om karaktersetting i UHsektoren, med 220 deltakere. Konferansen var et ledd i arbeidet med harmonisering av måten skalaen A-F benyttes på. Seminaret bidro i følge respons fra salen til bedre forståelse av dagens ståsted. Det ble slått fast at det er behov for og ønske om forbedring og forandring av rapporteringsrutinene, og det kom frem tydelige signaler om at bachelor- og masternivå bør håndteres ulikt. Oppfølging under sak 15/07 NSU/StL/UHR: Konferanse for læringsmiljøutvalgene 16. mars Årlig konferansen for representanter fra institusjonenes læringsmiljøutvalg. Seminaret hadde 45 deltakere. Under evalueringen av seminaret kom det frem forslag om å opprette et nasjonalt forum for LMU. Utdanningsutvalget ba studentrepresentantene diskutere forslaget om nasjonalt forum for LMU i sine organer og ev. spille dette inn som egen sak. 3. Forestående konferanser og seminarer Den usynlige student, 25. og 26. april

3 NOKUT-konferansen 2. og 3. mai. HIO: English for Academic Purposes 14. og 15. juni 2007 Studiesjefenes høstmøte i Sogndal september Tema: Organisering av utdanningsverksemda Internasjonalisering Nasjonale og internasjonale utviklingstrekk UHR: Seminar om uetiske handlinger/korrupsjon i UH-sektoren planlagt til 19. september kl Hensikten med konferansen er å skape bevissthet omkring uetiske handlinger/korrupsjon i utdanningssektoren i Norge. UHR: Penger for publikasjoner Temakonferanse for UH-sktoren om resultatbasert omfordeling basert på vitenskapelig publisering. 11. mai, påmelding innen 3. mai. Sanu (Samordningsgruppe av nettsteder i utdanningssektoren): Møte i redaktørnettverket 27. april om Utdanningsdirektoratets satsinger på nett og hvordan de tenker dette i sammenheng, innad og ut i sektoren. GREP, Topic Maps og læringsressurser. Arrangør. UHRs medlemsinstitusjoner er invitert. 4. Utskiftninger av personer i arbeidsgrupper Analysegruppe: Torfinn Torp (UMB) trer ut av gruppen fra Erstattes av Per Manne (NHH) Terminologigruppe Sigrun Høgetveit Berg (UiTø) trer ut Erstattes av Astrid Elisabeth Revhaug (UiTø) Grete Gåra Alvern (KD) trer uterstattes av Tone Flood Strøm (KD) 5. Offentliggjøring av søkerlister KHiO har henvendt seg til UHR med spørsmål om praksis for offentliggjøring av lister over studiesøkende, og ev. hjemling for å holde slike lister tilbake for offentligheten. Tilbakemelding til KHiO etter å ha undersøkt med studiesjefer ved de andre institusjonene, er at det ikke er vanlig praksis å kunngjøre søkerlister. Ved telefonisk henvendelse til SO, får UHR bekreftet at offentliggjøring avvises konsekvent, med begrunnelse i at navn og adresse m.m. på klienter er et personlig forhold, og underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven 13 jf. offentlighetslovgen 5.

4 6. Fra KD: Forslag til kvalifikasjonsrammeverk ventes ut på høring i mai 2007 Brukerforum for funksjonshemmede i høyere utdanning videreføres for tre nye år, ut Fra UHR UHR har ratifisert EUs code of conduct Kvinner I forskning leverte sin sluttrapport 8. februar: Rapporten Vekt på kunsterisk utviklingsarbeid ble levert KD 23. februar: 8. Oppfølging av UU-sak 8/07 Under eventuelt-sak ble Nina Kahrs (NiH) foreslått som medlem i arbeidsgruppe nedsatt av NLB (Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek) som skal jobbe med regelverk for produksjon av studielitteratur for studenter med synshemming. Nina Kahrs har sagt ja, og vil ta kontakt med direktør for NLB. 10. Mal for rapportering av studiepoeng: Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng avslutter sitt arbied i disse dager. Kjetil Solvik orienterte om hovdetrekkene i problematikken, som omfatter sentrale retningslinjer, institusjonenes rutiner, instrukser og regelverk samt tekniske løsninger i de studieadministrative datasystemene. 9. UiO: Underveis, som er UiOs interne evaluering av kvalitetsreformen, foreligger, og kan lastes ned her: x.html AD O-sak 2 pkt. 1: Konferansen om karaktersetting følges opp under sak 15/07 AD O-Sak 2 pkt. 2: Studentrepresentantene diskuterer forslaget fra LMUkonferansen, om nasjonalt forum for LMU i sine organer, og ev. spille dette inn som egen sak. Sakene tas til orientering UU 11/07 Utdanningsplaner Utdanningsplanene må være et redskap for å studentoppfølging, veiledning og kommunikasjon, men må ikke erstatte veiledning- og studentkontakt. Overgangen til å ta i bruk utdanningsplaner har vært større for universitetene enn for høgskolene som har tradisjon for tettere studentoppfølging, men behovet er også størst for

5 utdanninger som ikke har fastlagte løp. Den enkelte institusjon har ansvar for oppfølging av utdanningsplaner. Utdanningsutvalget ønsker å la saken ligge, for å ta den opp igjen om ett år for å se hvor den står da. UU 12/07 UU 13/07 (Jf. 22/06) UU 14/07 UU 15/07 (Jf. UU 4/07 og 18/06) Institusjonene anmodes om å videreføre sitt arbeid med utdanningsplanene slik at de kan bli et rasjonelt verktøy i oppfølgingen av studenten. Utdanningsutvalget tar saken opp på ny vår Skikkethetsvurdering i utdanning En rask undersøkelse blant studiesjefer/-direktører foretatt av UHR indikerer at omfanget av skikkethetssaker ikke har vært så stort at det er grunnlag for at Utdanningsutvalget skal ta opp saken. Det kan likevel være behov for at det arrangeres et nasjonalt seminar der dette diskuteres, og hvor KD involveres. Utdanningsutvalget anbefaler at utvalgsleder vurderer dette. Utdanningsutvalget sender et brev til NRLU om at grunnlaget i dag ikke er bredt nok til at kostnader knyttet til skikkethetsvurdering kan tas opp som egen sak. Realkompetanse og avkorting prosjekt med Vox Det ble orientert om at prosjektet var terminert på grunn av reduksjon i kostnadsrammen til Vox. Muligheten og behovet for at arbeidet kan videreføres på annet vis ble diskutert, samt om det er hensiktsmessig å utarbeide retningslinjer for avkorting av utdanning. Om det ikke er hensiktsmessig med nasjonale retningslinjer, kan det være behov for erfaringsutveksling innen fagmiljøene for å sikre en viss likebehandling av søkere. De nasjonale rådene (fagråd, utdanningsråd og profesjonsråd) er sentrale i dette arbeidet, i første omgang for å kartlegge behov i de enkelte fagmiljøene/utdanningene. Utdanningsutvalget sender en henvendelse til de nasjonale rådene med forespørsel om behovskartlegging. Det sendes et brev til Vox for å orientere om dette. Orientering om arbeidet med fellesgrader og cotutelle underveisrapport Det ble orientert skriftlig om hovedtrekk og status i arbeidet. Gruppen ønsker å komme opp med praktiske løsninger, og utvalget ga sin tilslutning til denne tilnærmingen. Det ble presisert at juridiske problemstillinger, avklaringer og hjemling i lov må behandles grundig og løftes tydelig frem. Det var også ønske om konkrete forslag til løsning på skolepengeproblematikken. UUs sekretær informerer arbeidsgruppen om utvalgets synspunkter. Videreføring av arbeidet med oppfølging av bokstavkarakterbruk Det ble orientert kort om møtet med KD 5. mars, der opplegg for kommende års rapportering ble diskutert. Spørsmål om forståelse av karakterskalaen som relativ eller absolutt var ikke et tema i møtet med KD. Utvalget etterlyser klarhet i dette. Utvalget mener at UHR som nasjonal aktør har et ansvar ut over det som er analysegruppens mandat,

6 og ser det som sin oppgave å sørge at synspunkter som kom frem i karakterkonferansen 24. januar bringes videre til departementet, med fordring om avklaring, der dette er mulig. Utvalget vil også bidra med forslag til formålstjenlige tiltak, overfor KD, de nasjonale rådene og institusjonene. En henvendelse i KD bør, i tillegg til det som er nevnt over, omfatte forhold knyttet til karaktersetting som kan ha betydning for måten den forstås og brukes. Dette kan være systemer for utveksling av sensorer, veiledning av sensorer for ny karakterkultur synliggjøring av sensur og ulik praksis med veileder i kommisjon ved vurdering av mastergradsoppgaver. Diskusjon om bestått/ikke bestått som alternativ til karakterskalaen (særlig på mastergradsnivå) bør også nevnes. Likeledes bør det gå ut en henvendelse til rådene (de nasjonale rådene, fagrådene og profesjonsrådene) og institusjonene hvor det legges vekt på fagspesifikke vurderingskriterier, sensorveiledning, veileder i kommisjonen i tillegg til orientering om analysegruppens arbeid. Det ble kort orientert om analysegruppens opplegg for 2007, som utelukkende konsentrerer seg om mastergradsoppgaver. I diskusjonen ble det stilt spørsmål ved relevansen av å ta for seg mastergradsoppgaver fordi sensur av disse etter loven krever ekstern sensor i kommisjonen. Utkast til brev til karakterpanelene ble delt ut i møtet. UU 16/07 UU 17/07 (Jfr. UU 05/07) Utdanningsutvalget sender et brev til KD, som skissert over. Henvendelse til rådene og lærestedene sendes på et senere tidspunkt. Høring om godkjenning og godskriving av høyere utdanning i Norge Utkastet til høringssvar fra Utdanningsutvalget ble presentert. Til kapittel 5 ble det presisert at det er ønskelig med studentrepresentanter fra NSU og StL og ikke ANSA i det foreslåtte GSU-utvalget. Ut over dette var det noen mindre merknader som ble tatt til etterretning. Utdanningsutvalget slutter seg til formuleringene i høringssvaret, med de justeringsforslag som fremkom i møtet. Handlingsplan for utdanningsutvalget Det vil være en fordel at det settes ned en mindre gruppe som utarbeider et utkast til handlingsplan med forankring i UHRs strategi for utdanning, og at arbeidet samkjøres med de nasjonale evalueringene fra UiO, UiB og utdanningsmeldingene. Utvalgsleder peker ut medlemmene i arbeidsgruppen. Ett av medlemmene må være studentrepresentant. Når utkast til handlingsplan presenteres i UU 19. juni, bør det inviteres en ekstern utfordrer. Det ble foreslått å spørre Per Olaf Aamodt eller Bjørn Stensaker (NIFU-Step). Utdanningsutvalgets leder utpeker medlemmer til en arbeidsgruppe som legger frem et utkast til handlingsplan i møtet 19. juni. Det inviteres en ekstern person til neste møte som kan gi respons på forslaget.

7 UU 18/07 Eventuelt Til eventuelt meldte Susanne Skjølberg inn én sak: Oppfølging og tilgjengelighet av studentevalueringer. Det ble utvekslet erfaringer fra de enkelte institusjonene omkring dette. Deler av opplysningene som fremkommer i evalueringene, er sensitiv informasjon og er ikke av allmenn interesse. Disse kan kreve personlig oppfølging, gjerne i form av medarbeidersamtale for lærerne. Det er ellers ulik praksis for bekjentgjørelse av evalueringene som også har ulik form. Et tiltak som kan gi større respons på evalueringene, er å gjøre dem til obligatoriske arbeidskrav før eksamen, noe som forutsetter at det er inkorporert i fag-/studieplanen. Utdanningsutvalget tok de fremkomne opplysningene til orientering. Med hilsen Monica Bakken (s) Nestleder Ellen Birgitte Levy sekretær

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor

Detaljer

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 30.05.2011. Tid: Mandag 30. mai 2011 kl 10:00-16:00 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-080 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 17. oktober 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 7. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-132 Innkalling

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Torsdag 4. mars 2010 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852699 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-10-041 Innkalling Møte

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap

22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Referat fra rådsmøte i 22. og 23. september 2011 med Samisk høgskole som vertskap Leder av, Knut Patrick Hanevik, ønsket velkommen til rådsmøtet. Rektor ved Samisk høgskole, Jelena Porsanger, ønsket velkommen

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge

Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge Forslag til modell for samordning av opptak til masterstudier i Norge 1. Bakgrunn UHRs utdanningsutvalg satte høsten 2013 ned en arbeidsgruppe som skulle se på problemstillinger og utfordringer knyttet

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014

Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Nasjonalt råd for lærerutdanning 3/2014 Tilstede: Leder: Birte Simonsen (Universitetet i Agder) (dag 1) Medlemmer: Ivar Selmer-Olsen (Dronning Mauds Minne Høgskole) Per Arne Michelsen (Høgskolen i Bergen)

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010

Referat. Møte i styret for FS 25. november 2010 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 Universitetet i Stavanger Kvalitets og læringsmiljøutvalget Utvalg Utvalgssak Møtedato Kvalitets og læringsmiljøutvalget KLU 14/15 24.03.2015 KLU 14/15 Godkjenning av innkalling til møtet 24. mars 2015

Detaljer

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00

Innkalling. Møte i FS-planleggingsgruppe 2.4.2014. Tid: Onsdag 2. april kl 09:00 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-14-041 Innkalling

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013

Referat. Møte i styret for Felles studentsystem 6. september 2013 Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no Referat Møte i styret

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer