Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsutvalget. Referat. Saksliste"

Transkript

1 Utdanningsutvalget Medlemmer: studiedirektør Monica Bakken, UiO (nestleder) prorektor Inger-Åshild By, NIH prorektor Egil Gabrielsen, UiS prorektor Berit Kjeldstad, NTNU studiedekan Øystein Lund, MF prorektor Olgunn Ransedokken, HiAk (leder) studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, HiBo Ingrid Foss Ballo, NSO Eirik Uthus, NSO Forfall: prorektor Anne Øie, HVO (verken 1. eller 2. vara kunne møte) studiesjef Kjetil Solvik, NMH (forfall samme dag vara ikke innkalt) Fra UHRs sekretariat: seniorrådgiver Rachel Glasser (sekretær) seniorrådgiver Birgitte Levy (sekretær) Referat Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Universitets- og høgskolerådet. Pilestredet 46, 6. et. Møterom 20. Saksliste Sak 31/10 Sak 32/10 Sak 33/10 Sak 34/10 Sak 35/10 Sak 36/10 Sak 37/10 Sak 38/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Oppfølging av ECTS Users Guide 2009 Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Internasjonale søkere til norske læresteder Fellesgrader Nye utfordringer Skikkethet Møte med arbeidsgruppe Orienteringssaker Eventuelt

2 Sak 31/10 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste ble godkjent. Det ble meldt tre saker til Eventuelt. Sak 32/10 Oppfølging av ECTS Users Guide 2009 Utdanningsutvalget oppnevnte i 2009 en arbeidsgruppe for å vurdere oppfølgingen av endringene i siste versjon av ECTS Users Guide som kom i Rapporten ble avlevert 14. mai, og ble sendt på høring i sektoren etter vedtak i UU 25. mai. Fristen ble satt til 23. august. Gruppen anbefalte at det utarbeides en karaktertabell i Grunnlag for vitnemål, Transcript of Records og i karakterutskrift. Videre ble det anbefalt at det blir fastsatt retningslinjer som normerer studentene sin arbeidstid til timer per studieår og timer per studiepoeng innen høyere utdanning. Det kom inn 21 høringssvar. Det var enighet om at gjennomføring av karaktertabell forutsetter gode og universelle tekniske løsninger, og at FS må inn i dette arbeidet. En må unngå en løsning som krever stadige tilpasninger. Det er ønskelig med en form for normering, en forankring som grunnlag for klarere forventning til studentene, men hensiktsmessigheten av forskriftsfesting ble diskutert. Dette berører blant annet studentrettigheter og KD som forvalter. Fra studenthold ble det stilt spørsmål ved informasjonsverdien av en tabell som ikke viser karakterfordeling på emnenivå. Studentene holdt fast ved at arbeidsbelastningen for et studieår/student må være timer. I diskusjonen ble det minnet om at tallfesting av studentaktiviteter ikke nødvendigvis fører til økt aktivitet. Det ble foreslått å nedsette en arbeidsgruppe som ser på faglig-politiske begrunnelser og forvaltningsmessige utfordringer ved å timetallsfeste arbeidsbelastning. Gruppen bes også foreta en spissing av andre studierelaterte begrunnelser, og bør bestå av én representant for FS, én person med fagkompetanse i statistikk, én representant for UU og én studentrepresentant (Flere fra sektoren?). Kjetil Solvik og Ingrid Foss Ballo ble foreslått som representanter for UU og NSO. Sekretær og leder får fullmakt til å utarbeide et forslag til mandat og virketid for gruppen. Dette sendes UU for godkjenning. Frist til UU for å melde inn forslag på kandidater settes til 15. januar 2011.

3 a) Utdanningsutvalget anbefaler at det innføres karaktertabeller i Grunnlag for vitnemål, Transcript of Records og i karakterutskrift under forutsetning av at tabellene enkelt kan etableres i studentsystemene. b) Utdanningsutvalget setter ned en arbeidsgruppe som vurderer tekniske tilbakemeldinger fra høringsrunden, lager et system for å etablere karaktertabeller og gjennomfører og evaluerer en pilot der noen institusjoner prøver ut ordningen. c) Arbeidsgruppen ser nærmere på faglige og politiske begrunnelser for å fastsette en norm for arbeidsbelastning per studieår, og på hva mulige konsekvenser av en slik innføring vil kunne bli. d) Leder og sekretærer får fullmakt til å utforme mandat for arbeidsgruppen. Mandatet sendes Utdanningsutvalget for kommentarer per e-post. Sak 33/10 Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning Forskriften er et ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT. Som del av denne oppfølgingen er det tidligere gjort endringer i Universitets- og høyskolelovens bestemmelser om NOKUT, og det er foretatt justeringer i den forskriften som regulerer NOKUTs virksomhet (http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf html). I forskriftsutkastet er det også innarbeidet regulerende dokumenter som er fastsatt av NOKUTs styre. På den måten får man nå samlet NOKUTs regelverk for tilsyn med høyere utdanning i én forskrift. Forskriften vil erstatte gjeldene forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning. Utdanningsutvalget hadde følgende kommentarer til foreliggende forslag: Formuleringen i kapittel 4 som omhandler post.doc. som førstestillingskompetent, tas ut av uttalelsen. UU godkjenner utkast til høringsuttalelse til UHRs styre med de merknader som fremkom på møtet. Sak 34/10 Internasjonale søkere til norske læresteder Etter vedtak i UU 30/10 Eventuelt, foretok Jan Atle Toska en uformell kartlegging av hvilke utfordringer institusjonene møter i forbindelse med økt antall utenlandske søkere til høyere utdanning i Norge. Kartleggingen viser at alle de 19 responderende institusjonene melder om økning i antall internasjonale søknader, og de aller fleste ønsker et nasjonalt

4 initiativ velkommen. Mange melder at ressursbruken er uforholdsmessig stor sett i forhold til det lave antall studenter man til slutt ender opp med å tilby plass. For å håndtere situasjonen blir det foreslått et nasjonalt masteropptakskontor på linje med SO, et koordinert system for behandling av søknader slik de har i Sverige, søknadsgebyr for å redusere antall søknader. Flere av utvalgets medlemmer ga uttrykk for at en sentralisering av søknadsbehandlingen, og dermed reduksjon til én behandling av hver søknad, ville avhjelpe situasjonen i stor grad. Det ble imidlertid stilt spørsmål ved samordnet opptak til masterstudier, da dette vil ha implikasjoner for alt opptak til masterutdanning. Studentorganisasjonen uttrykte sterk motstand mot et søknadsgebyr. Dette på prinsipiell basis. Det var enighet om at det hastet med å få iverksatt tiltak, og at UU burde ta initiativ til å invitere KD, NOKUT og SO til et møte om dette. UU arrangerer et seminar i forbindelse med utvalgets møte i februar (fortrinnsvis 21. februar), og inviterer Kunnskapsdepartementet, NOKUT og Samordna opptak til samtale om problematikken. I tillegg inviteres Mats Edvardsson fra svenske Göteborgs Universitet. Sak 35/10 Fellesgrader nye utfordringer Kunnskapsdepartementet har sendt ut forslag til endring i forskrift 1. februar 2010 nr. 96 om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (NOKUTforskriften) på høring. Kunnskapsdepartementet foreslår her en presisering av vilkårene for akkreditering av fellesgrader og vilkårene for institusjonsakkreditering. Endringsforslagene oppfattes av UU som nødvendige presiseringer som ikke innbyr til diskusjon. Utdanningsutvalget sender et høringssvar og slutter seg til forslagene. En arbeidsgruppe nedsatt av Utdanningsutvalget leverte i 2007 sin rapport om fellesgrader og cotutelle. Rapporten finnes her: I rapporten ble det gitt en del anbefalinger som blant annet gjaldt finansiering og rapportering for tilrettelegging for slikt samarbeid. På basis av rapporten utarbeidet UHR en håndbok til bruk ved institusjonene. Saken om felles gradssamarbeid er stadig aktuell. UU ser behov for en statusoppdatering og oppfølging, og ønsker en utredning av hvordan anbefalingene har vært fulgt opp og hvor saken står for øvrig. Utdanningsutvalget støtter forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og sender en høringsuttalelse om dette. Utvalget ber videre om at sekretariatet utreder status for fellesgrader og cotutelle, med tanke

5 på anbefalingene i UUs rapport fra 2007 og generell tilrettelegging for slikt samarbeid. UU orienteres om dette i neste møte. Sak 36/10 Skikkethet møte med arbeidsgruppe Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning og Nasjonalt råd for lærerutdanning i UHR opprettet i samarbeid en arbeidsgruppe i mai 2010 som skulle utrede skikkethetsarbeidet ved de av våre utdanninger som er underlagt slik vurdering. Gruppen ønsker å ha kontakt med UHRs utdanningsutvalg underveis i sitt arbeid, og ba om å få delta på utvalgets møte. I mandatet bes arbeidsgruppen om å utrede problemstillinger forbundet med de høyere utdanningsinstitusjonenes arbeid med skikkethetsvurderinger, og skissere mulige løsninger på disse. Arbeidsgruppen, som er ledet av Frøydis Oma Ohnstad (HiO), har så langt valgt å konsentrere seg om tre hovedområder i sin utredning: Rammeverket, studenters og brukeres rettigheter Organisering og praktisering av skikkethetsarbeidet i institusjonene Kompetanse i institusjonene, nettverk og spredning av informasjon I møtet med UU ga Frøydis Oma Ohnstad og Anne Grethe Naustdal (HiSF), en presentasjon av gruppens arbeid. Intern organisering av skikkethetsarbeidet ved institusjonene, og generelle problemstillinger rundt skikkethetsarbeidet og det regelverket det i dag er underlagt, ble diskutert. Gruppen ba UUs medlemmer om erfaringer fra skikkethetsarbeidet ved egen institusjon. Utdrag fra diskusjonen I diskusjonen ble det blant annet spurt om det ikke burde vært andre økonomiske rammer rundt de utdanningene som har skikkethetsvurdering, da prosessene knyttet til dette er spesielt ressurskrevende. UU-medlemmenes erfaringer ga en tydelig indikasjon på at institusjonene behandler langt færre skikkethetssaker enn det institusjonenes størrelser skulle tilsi. Dette kan tyde på at institusjonene kvier seg for slike tunge saker, eller at det kan være at formelle hindringer og insentiver gjør at man ikke kan gå til skikkethetsvurdering. Konsekvensen kan være at svake og dårlig fungerende studenter prøver seg ved flere institusjoner uten at de får en vurdering av skikkethet for yrket. Det uteksamineres også kandidater som er usikket, og problemet forskyves til helsevesen og skoleverk. Studenter som ikke stanses i grunnutdanning, er vanskelige å stanse når de kommer til videreutdanning og spesialisering. Det må kunne reises spørsmål ved om hensynet til sluttbrukerne, i mange tilfeller barn og syke, får for lite oppmerksomhet i regelverket. Dette berører også forholdet mellom krav til uteksaminering, og sertifisering, og mellom lovverkene om forvaltning, personvern og helsepersonell. Her er det nødvendig med en god dialog mellom Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. En faktor som kan være uheldig for håndtering av skikkethetsvurdering, er at nemnden er lagt til institusjonene. Dette tapper institusjonene for ressurser på bekostning av andre studenter.

6 Det er en utbredt erfaring at studenter som er i berøring med apparatet for skikkethet også er uforholdsmessig ressurskrevende totalt sett. Av interne utfordringer ved institusjonene ble blant annet skikkethetsvurdering som del av kvalitetssikringssystemet og læringsmiljø, samt intern informasjonsflyt og kommunikasjon med øvingslærer, nevnt. Det er viktig at ansvaret for skikkethet ved institusjonen forankres flere steder, og ikke hviler på én person. Skikkethet er et lederansvar som er lettere for institusjonene å angripe dersom man blir flinkere til å sortere problematikken i studenters- og brukeres rettigheter. Når det gjelder kvalitetssikringssystemet, bør skikkethet inngå i NOKUTs oppfølging av institusjonene. Medstudenters ansvar for gjensidig oppfølging av hverandre kan tydeliggjøres i målsetting for praksisopplæring. Utdanningsutvalget ba om å få være høringsinstans for rapporten. Utdanningsutvalget tar informasjonen til orientering, og ber om å få være høringsinstans for rapporten. Sak 37/10 Orienteringssaker 1. Fra UHR a) Rapport fra undergruppene i Utdanningsutvalget som ser på gjennomføring av klagesensur ved høgskoler og universiteter, og på videreutdanning. b) Revidert reglement for Utdanningsutvalget. Vedlegg: Utkast til nytt reglement c) Henvendelse fra UH-pedagoger (nettverk) som ønsker et eget organ under UHR, kanskje under Utdanningsutvalget. Hovedanliggende: Hvordan sikre og styrke kvaliteten på undervisning som gis i UH-institusjonene? d) SAK-midler til NRHS: NRHS har mottatt kr ,- av SAK-midlene (søknad støttet av UU). NRHS vil bruke midlene til å se nærmere på ordningen som Kunnskapsdepartementet innførte i 2006 hvor helse- og sosialfagutdanningene skulle stoppe betaling for veiledning til studenter i praksis og heller benytte pengene til kvalitetsforbedrende tiltak. Midlene ble omdøpt til Samarbeidsmidler. Tiltak kunne være for eksempel prosjekter i form av utprøving av ny organisering av praksisstudier, praksisnære FoU-prosjekter hvor studenter deltar, veiledertrening og lignende. NRHS vil se på hvordan pengene brukes, få en oversikt over aktuelle prosjekter samt å få fram institusjonenes erfaringer med denne måten å arbeide på. Prosjektet avsluttes med en erfaringskonferanse. 2. Fra Kunnskapsdepartementet a) Høring forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 2011 (frist ). Se: b) Høring forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (frist ). Se: forskrift-omtildeling-av-utdan.html?id= Konferanser og seminarer a) Karaktersamling 28. oktober 2010 og seminar om vurderingsformer 29. oktober, Scandic Oslo Airport.

7 b) Workshop om FoU-basert utdanning i Tromsø oktober. Se: c) Seminar om ph.d. og kvalifikasjonsrammeverket 16. november, Scandic Oslo Airport. d) Bologna seminar i Stockholm november: Quality Assurance of Learning Outcomes. e) SIU v/ de nasjonale Bologna-ekspertene i samarbeid med NOKUT, UHR og USIT-FS arrangerer seminar om vitnemål og vitnemålstillegg (Diploma Supplement) 8. desember. f) Utdanningsutvalget tar sakene til orientering. Sak 38/10 Eventuelt 1. NOKUTs kvalitetsbarometer I de vitenskapelig ansattes kvalitetsbarometer 2010 som ble publisert av NOKUT i september, uttrykker de ansatte overveiende tilfredshet med kvaliteten i norsk høyere utdanning. Det gjelder så vel det generelle bildet som de konkrete studietilbudene de selv er engasjert i. Et stort flertall gir eget studietilbud karakteristikken tilfredsstillende eller god når det gjelder sammenheng mellom læringsmål og læringsprosesser, hvordan studiets vurderingsformer vurderer studentenes oppnåelse av læringsmålene, og hvordan læring av generelle kunnskaper og ferdigheter ivaretas. I en undersøkelse utført av Sentio for NSO og Universitas i oktober 2010 svarer 49 % av studentene at forelesernes pedagogiske kompetanse er det de helst vil forbedre ved sitt studium. Utdanningsutvalget observerer at studenter og ansatte har avvikende syn på utdanningskvalitet, og spør om det er behov for en dialog med NOKUT og KD om kvalitet i utdanning. I møtet ble det foreslått å ta opp temaet i forbindelse med seminaret som arrangeres i februar (jf. sak 34/10). UU ga sin tilslutning til forslaget. 2. Gjennomføring av klagesensur ved universiteter og høgskoler I UU 25/10 ble det vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe som ser nærmere på aktuelle problemstillinger innen klagesensurering, og kartlegger hvordan klagesensur foregår på de ulike institusjonene ut fra hvilken klageordning som benyttes. Gruppen har utformet brev og spørreskjema til UHRs medlemsinstitusjoner. Dette distribueres fra UHR så snart som mulig. Henvendelsen går til institusjonene med kopi til studiesjeflisten. Responsfrist for institusjonene er 12. januar 1. Undersøkelsen gjennomføres ved hjelp av Questback. Anonymitet er ikke hensiktsmessig. 3. Mal for karakterutskrift i FS 1 Etter møtet er fristen forskjøvet til 21. januar Ref. anm.

8 UU har tidligere kommet med innspill til notat fra FS om en felles mal for karakterutskrifter. FS har nå omarbeidet notatet og tatt kontakt med UU for å få sendt notatet på høring i sektoren. Sekretariatet bistår med å distribuere høringsnotatet til institusjonene, med frist 1. mars. Rapporten behandles i UUs møte 24. mai. FS inviteres til å delta på møtet.

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser

Utdanningsutvalget. Forfall: prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) rektor Steinar Nebb, HiNT. Fra UHRs sekretariat: Rachel Glasser Utdanningsutvalget Medlemmer: Prorektor Britt-Vigdis Ekeli møter for prorektor Berit Kjeldstad, NTNU (nestleder) Studiedirektør Monica Bakken, UiO studie- og forskningsdirektør Jan Atle Toska, UiN studiedirektør

Detaljer

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen

Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Referat fra møte i UHRs utdanningsutvalg Tidspunkt: Onsdag 6. mai kl 1400 1700, 2009 Sted: Comfort Hotel Holberg, Bergen Til stede: Olgunn Ransedokken, Høgskolen i Akershus, nestleder (ledet møtet) Egil

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi?

Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Irregulariteter og kvalitet i UH-sektoren Hvilke utfordringer har vi? Rapport fra arbeidsgruppe desember 2014 «Oppmerksomhet, åpenhet og gjennomsiktighet er helt sentralt om vi skal lykkes i å minimalisere

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 10. januar 2011 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no FS-11-010 Innkalling Møte

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013

AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 AÅ rsrapport om studiekvalitet 2012 og 2013 Forord Dette er den siste Årsrapport for studiekvalitet fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). Rapporten har endret noe form de siste årene, og

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011

Referat. Møte i styret for FS 20. juni 2011 Felles studentsystem Telefon: 22852738 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fs.usit.uio.no Referat Møte i styret for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer