Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll"

Transkript

1 Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på

2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 14. SEPTEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1541 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER STUD001, HVA KAN GJØRES ANNERLEDES NESTE GANG ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV MØTELEDELSE VALG TIL KOMITEEN FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER VALG TIL ETIKKUTVALGET VALG TIL STUDIEUTVALGET GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV SKYGGEREGNSKAPET TIL STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU SPRÅKPOLITIKK VED NMBU ORIENTERINGSSAKER INFORMASJON OM SAIH HØSTENS OPPTAK VED NMBU EVENTUELT MØTEEVALUERING OVERSIKT OVER VEDLEGG : 1. Regnskap for Studentdemokratiet Forslag til NMBUs språkpolitikk 3. Høstens opptak ved NMBU

4 1541 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (http://www.nmbu.no/student/studenttinget) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret. Referatet fra forrige møte ble godkjent Oppnevnelse av tellekorps 1. Siri Bakøy 2. Gunnar Haarr Størseth 3. Tara Bartnik 1542 Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) Referatsaker ble godkjent

5 1543 Diskusjonssaker STUD001, hva kan gjøres annerledes neste gang. Saksforbereder: Pål Adrian Clausen Ryen Diskutere hva som fungerte og hva som ikke fungerte for å gjøre det bedre til neste år. STUD001, er et innføringskurs i Studentdemokratiet for nye studenter. Det har som hensikt å gi nye studenter innføring i Studentdemokratiet ved NMBU og viktigheten av å engasjere seg. I august har Arbeidsutvalget og de lokale studentrådene gjennomført det vi kaller for STUD001, innføring i studentdemokratiet med påfølgende valg av klasserepresentanter for hvert studieprogram. Studentrådene og studenttingsrepresentantene er en viktig del av Studentdemokratiet ved NMBU. Det er derfor elementært at studenttillitsvalgte deltar i den videre utviklingen av dette «foredraget». Momenter til diskusjon: Hva mener Studenttinget fungerte og ikke fungerte? Hva er inntrykket blant studentene, har STUD001 vært informativt for de nye studentene? Har foredraget vært for langt eller for kort? Hva burde vektlegges, generell informasjon om studentdemokratiet eller spesifikke eksempler på hva som skjer og hva det jobbes med? Instituttrunde: IPV: Det generelle inntrykket er at det er informativt. Tidsaspektet fremstår som noe uheldig. Det er mye informasjon for nye studenter å forholde seg til på denne tiden. Nye masterstudenter som kommer fra andre institusjoner, må også få en innføring i studentdemokratiet. Samarbeidet mellom AU og leder/nestleder i studentrådet burde vært bedre, for å utfylle hverandre bedre.

6 ILP: Enige med IPV IKBM: Instituttet har to innføringskull. Det ble gitt to versjoner av STUD001, en litt formell og en mer uformell. De likte den uformelle best. Denne fremsto som mest avskrekkende. Studenttinget fremsto som mer innbydende i denne versjonen. Mange nye studenter kommer rett fra videregående og er ikke vant med at studentene har så mye makt som de faktisk har i Studentting. Mange har derfor en litt apatisk holdning, de engasjerer seg ikke. De nye studentene må forstå at det nytter å engasjere seg. IHA: Det bør være mer fokus på lokaldemokratiet på instituttet. Det er det som er lettest å relatere seg til i starten. Informere nye masterstudenter også. De er også nye på Universitetet. Faddere må fremsnakke studentdemokratiet. De treffer nye studenter mye og er viktige ambassadører for alt som skjer på NMBU. Noragric: Det er litt delte meninger på instituttet. Ser utfordring ved å arrangere valg tidlig på høsten da man skal velge inn folk en ikke kjenner. På samme tid mister man kanskje gode kandidater som ikke er tilbake enda. Ikke helt enige internt om tidspunktet for valget. HH: Vent gjerne litt, det er mange nye inntrykk på en gang. Det var veldig stor forskjell på fremføringene. De opplevde det som best med minutter og ikke 45 minutter. Fordi dette er tidlig i semestret føler mange at de ikke kjenner folk godt nok enda, og mange tør derfor ikke stille til valg. De vil ikke skille seg ut.

7 IMT: Var selv dårlig forberedte, da det var mye informasjon på kort tid. Dette er et generelt problem. Del ut skriftlig materiell, for eksempel med et organisasjonskart. Og gjerne med en oversikt over de ulike verv. Ønsker å velge klasserepresentanter senere i semesteret. Foredraget må kunne formidle viktigheten av å kunne engasjere seg, alle bør delta. VSR: Ikke så mye å tilføre INA: Positivt å konkretisere prosessen. Synes valget av klasserepresentanter bør komme senere. Noen mener STUD 0001 kom for sent. Det kommer midt mellom fadderuke og utferd, det er mye å gjøre for mange på denne tiden. IMV: Vil ha det etter fadderuka, og ikke parallelt med denne. Det er lite hensiktsmessig å ha foredraget torsdag morgen kl Grunnstudium; 30 personer som ikke tar felles fag. Derfor kan det være utfordrende å nå alle samlet. Momenter fra diskusjonen: August er en måned det er lett å samle mange på grunn av mange felles kurs. Derfor er det naturlig å velge dette som en tid å gjennomføre STUD001 på. Passende tidspunkt for STUD001 blir gitt av foreleserne i kursene som besøkes. AU skal prøve å få tid på tidspunkter som flest mulig er tilstede på. (Ikke torsdag morgen kl 08.00) AU ønsker innspill på hvordan man kan gjennomføre kurset i starten på september. Ved rekruttering etter august; samarbeide mer med hvert enkelt institutt

8 Gi konkrete eksempler på saker som har gått gjennom, og aktuelle kommende saker. Viktig å få frem at man kan komme med innspill på Studentting fra bakbenken, selv om man ikke har stemmerett. Det er et poeng å få frem borgerperspektivet ved å være student ved NMBU, og på den måten ansvarlig gjøre studentene for sin egen hverdag Administrasjonssaker Valg av møteledelse Saksforbereder: Valgnemnda 1 vara. Vervet varer fra dagens dato til Da tidligere vara Pål A. C. Ryen nå er leder for Studenttingets Arbeidsutvalg må det oppnevnes en erstatter. Møteledelsen er ordstyrere på Studentting. De holder orden på sakenes gang, driver møtet framover og sørger for at Studentting holder seg til forretningsorden. Kandidaten presenterte seg for Studentting. Kine Nossen ble valgt ved akklamasjon Valg til komiteen for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Kristiane Brathagen Velge to representanter til komiteen for tildeling av velferdsmidler. Vervet varer ett skoleår, og tiltres umiddelbart. Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen møtes om høsten for å dele ut tilleggs midler og om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler. Komiteen møtes en eller to ganger før ST-5 og en eller to ganger før ST-2. Møtene tar til sammen ca 8 timer. Velferdsmidlene bidrar til et livlig og oppegående studentmiljø på campus. Det er spennende å få innsikt i lag- og foreningslivet og givende å bidra til et bra år!

9 Kandidatene presenterte seg for Studentting Beate Bjørgan og Tord Hauge valgt ved skriftlig avstemming Valg til Etikkutvalget Saksforbereder: Valgnemnda Det skal velges én fast representant og én vara. Vervet er for 1 år. Beskrivelse: Etikkutvalget er primært et rådgivende organ som skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og NMBUs arbeid rettet mot samfunnet. Vervet varer i 1 år, og det er lønnet. Det passer for alle studenter med interesse for etiske problemstillinger. Møter etter behov. Kandidatene ble presentert for Studentting. Fast: Vara: Christopher Heger valgt ved skriftlig avstemming Kari Borg valgt ved akklamasjon Valg til Studieutvalget Saksforbereder: Valgnemnda Velge en vara. Vervet har varighet fra til Da tidligere vara Siri Bakøy nå sitter i Universitetsyret må det oppnevnes en erstatter. Studieutvalget er NMBU sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, herunder opptak, studier og eksamen. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Ca. 8 møter fordelt utover året. Kandidaten ble presentert for Studentting Beate Bjørgan valgt ved akklamasjon

10 Godkjenning av komité for tildeling av inkluderingsmidler Saksforbereder: Stine Marie Nilsen Godkjenne Komité for tildeling av inkluderingsmidler som har medlemmer gitt av verv. Forslag til sammensetning: Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg: Stine Marie Nilsen (ny internasjonalt ansvarlig tar over i januar 2016). Velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg: Kristiane Brathagen (ny velferdsansvarlig tar over i januar 2016). Arrangementssjef i Samfunnsstyret: Elin Brandsnes Vårtun (ny arrangementssjef tar over i januar 2016). President i ISU: Matt Bolt. Én representant fra Studentenes Informasjonstorg (SIT): Vilma Veronica Bischof. Vedtak: Studenttinget godkjenner at personene som innehar disse vervene utgjør komité for tildeling av inkluderingsmidler i skoleåret 2015/2016. Komiteen for tildeling av velferdsmidler ble godkjent 1545 Vedtakssaker Godkjenning av skyggeregnskapet til studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Pål Adrian Clausen Ryen Vedlegg: Regnskap for Studentdemokratiet 2014 (Vedlegg 1) Studenttinget godkjenner hvert år driftsregnskapet til Studentstyret. Ettersom det er SiÅs som fører regnskapet til Studentdemokratiet må vi vente på at revisoren til SiÅs har gått gjennom deres regnskap før vi kan godkjenne vårt eget.

11 Oversikt over hva de ulike kontoene omfatter: Kontonavn Konto nr. Navn Kurs, utdanning og opplæring 6710 Markedsføring, deltakeravgift, avspark og overlapp informasjonsarbeid og web Honorar - oversetting sakspapirer 6720 Møter, reiser og representasjon reiser, bilgodtgjørelse og diverse servering Konto nr Kontorhold kontorrekvisita, utstyr, papir, aviser og inventar 6801 Studenttingsmøter kopiering og servering 7530 Organisasjonsutgifter - blomster, gaver, kaffe, te og sosiale arrangementer 6821 Campustransport 7532 Telefon 6901 Diverse driftsutgifter 7700 Porto 6940 Studenttinget skal behandle kun den delen av regnskapet som omhandler driftsutgifter, og unnlater lønn, velferdsmidler og liknende fra godkjenningen. Vedtak: Studenttinget godkjenner skyggeregnskapet slik det foreligger. Skyggeregnskapet ble godkjent slik det forelå. Det ble ytret ønske fra Studentting om å få innsyn i SiÅs regnskap som Studenttinget er en del av Språkpolitikk ved NMBU Saksforbereder: Stine Marie Nilsen Vedlegg: Forslag til Språkpolitikk ved NMBU (Vedlegg 2) NMBU er det lærestedet i landet med høyest prosent andel internasjonale studenter, og nå 1,5 år etter fusjonen og opprettelsen av NMBU er det enda ikke utarbeidet en språkpolitikk. På bakgrunn av diskusjonssaken fra ST2 har vi utarbeidet et skriv som inneholder det vi anser som viktig når nye språkpolitiske retningslinjer skal utarbeides. Arbeidsutvalget ønsker med dette å understreke viktigheten av at NMBU har en egen språkpolitikk som er ambisiøs, men gjennomførbar. Et eventuelt vedtak fra Studenttinget vil fungere som et startskudd for prosessen med å få utarbeidet nettopp dette. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar vedlagt språkpolitikk og instruerer AU til å legge denne frem for NMBU.

12 Endringsforslagene ble presentert, diskutert og deretter votert over. Resultatet ligger som vedlegg Orienteringssaker Informasjon om SAIH Saksforbereder: Inga Marie Nymo Riseth At studentene ved NMBU skal orienteres om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. Daglig risikerer studenter i en rekke land sin egen fremtid ved å kjempe for sine rettigheter. Under mottoet utdanning for frigjøring har Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) mobilisert studenter i Norge til å støtte opp om denne kampen. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement, og er en av Norges eldste bistandsorganisasjoner. I dag støtter SAIH lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. SAIH er drevet av studenter for studenter. Foruten å støtte organisasjoner i Sør-Afrika, Swaziland, Zambia, Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua og Colombia bedriver SAIH også informasjons- og politisk påvirkningsarbeid i Norge. SAIH har både ansatte og frivillige aktivister. I SAIHs sekretariat i Oslo jobber elleve ansatte sammen med arbeidende leder og to nestledere. Styret møtes seks ganger i året. Landsrådet møtes tre ganger i året. Grunnvollen til SAIH er lokallagene på universiteter og høgskoler over hele landet. SAIHs lokallag arrangerer debatter, seminarer og kampanjer. SAIH har ikke personlig medlemskap, men har lokallag, studentdemokratier, universitetsstyrer og student- og akademikerorganisasjoner som medlemsorganisasjoner. Studenters frivillige bidrag over semesteravgiften er en av organisasjonens viktigste inntektskilder. På 60-tallet bidro studentene med en SAIH-femmer. Dette beløpet har gjennom årene økt. Studentdemokratiene ved NTNU, UiO og UiB vedtok for ikke lenge siden å heve dette til 40 kroner ved sine læresteder. Norske studenters bidrag til SAIH er et viktig bidrag for studenters og unge menneskers kamp for rettigheter verden over. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har vakt stor oppmerksomhet, blant annet Africa for Norway, politisk kampanje om oljefondets investeringer i selskaper som bryter med urfolksrettigheter og kampanje om Vest-Sahara. SAIH er også hovedårsaken til at de første deltakerne i Students at Risk-prøveordningen for forfulgte studenter ankommer læresteder i hele landet denne høsten. På Studenttingsmøtet vil politisk nestleder av SAIH, Inga Marie Nymo Riseth og lokallagsleder på Ås, Sergio Chavez holde en kort presentasjon om SAIH og deres arbeid (se også for mer detaljert informasjon om organisasjonen).

13 SAIH holdt sin presentasjon Høstens opptak ved NMBU Saksforbereder: Pål Adrian Clausen Ryen Vedlegg: Orientering om opptaket (Vedlegg 3) Holde Studenttinget oppdatert angående utviklingen av opptaket av nye studenter. Det nye studieåret er kommet i gang og de nye studentene er ankommet både Campus Ås og Campus Adamstua. Det er rekordstort søkertall til høyere utdanning og NMBU er universitetet i landet med flest søkere per studieplass. Forslag til vedtak: Studenttinget ser seg orientert om opptaket av nye studenter Eventuelt Møteevaluering Endringsforslag må sendes inn på forhånd Studentting må gis nok tid til å lese, forstå og kommentere innkomne forslag Sak nr «Språkpolitikk ved NMBU» kunne vært bedre med tanke på språket Endringsforslagene må være tydelig formulert; det må fremgå klart hva som skal ut / inn. Legg gjerne inn pauser etter større/tyngre saker, før beslutningen tas. Slik for man tid til å vurdere forslagene skikkelig. Det rettes kritikk mot språket i den engelske versjonen av sakspapirene. Ordstyrerne bør la voteringen gå gjennom tellekorpset. Endringsforslagene bør relateres til linjenummer. Dette gjør det mye lettere for alle å følge. Det kommer forslag om en redaksjonskomite for saker og sakspapirer.

14 Oppmøteliste ST Institutt Studenttingsrepresentanter ST 4 HH Svein Henrik Roaldsen vara HH Christian Shultz x HH Karianne Lien ikke møtt IMT Jon Sættem x IMT Helene Magnus vara IMT Johanne Heitmann Solheim vara VET Nina Vatne vara VET Silje Mogstad Finstad vara VET Mina Heggelund x IKBM Stine Jakobsen x IKBM Erik Oskar Tyllesvär x IKBM Sara J S Rønning x ILP Sunniva Barjkovic x kake ILP Torkel Bjørnbet x kake ILP Emilie Frivold x kake IMV Ina C Storrønning vara IMV Elisabeth Gautefall Hiis x INA Vibeke Hoff x INA Even August Bremnes Stokke x NORAGRIC Rolf Bakken x NORAGRIC Andries v d Wijk x IPV Oskar S Bjorå x IPV Eivind Bølum Thomassen ikke møtt IHA Karoline Holte x IHA Therese B. Kristiansen x

15 Vedlegg 2 Studenttingets innspill til NMBUs språkpolitikk Språkpolitikken definerer prinsipper for kommunikasjon på universitetet og har en stor innvirkning på studiehverdagen og universitetets utvikling. Som et internasjonalt universitet er det viktig at NMBU snarest utformer en språkpolitikk som er gjennomførbar og med klare retningslinjer. Det er viktig at alle studenter har tilgang til samme informasjon, det vil si både norske og internasjonale studenter. Flere internasjonale studenter opplever informasjon på engelsk som manglende, og Studentting oppfordrer derfor universitetet til å utgi absolutt all informasjon på både norsk og engelsk. Som et universitet hvor det fokuseres på kunnskap for livet og de globale utfordringene synes Studenttinget det er viktig at kandidatene som utdannes også er attraktive i internasjonale markeder. Vi ser det derfor som naturlig at språket engelsk skal benyttes i utdanningen. Studenttinget ser det som en fordel at engelsk gradvis implementeres i studieløpet, slik det er nå med både norske og engelske lærebøker og forelesninger på bachelornivå. Studenttinget mener alle studenter skal ha gode valgmuligheter når det kommer til tilbudet av fag, både på norsk og engelsk. Og det er NMBUs ansvar å gi studentene denne muligheten til å velge språk blant det mangfoldet av studier og emner. Studenttinget mener at alle mastergrader bør undervises på engelsk dersom dette er hensiktsmessig, men at gradsoppgaven valgfritt kan skrives på enten norsk eller engelsk. NMBU vil kunne trekke flere internasjonale studenter og styrke sitt internasjonale rykte ved å gi mulighet til å ta masterprogram på engelsk. Ved å ha masterprogrammer som kun går på engelsk er det også tenkelig at flere gode internasjonale studenter kommer for å ta hele masteren sin her, og dermed styrker universitetets internasjonale rykte. I enkelte emner fastsettes språket på bakgrunn av om det er noen internasjonale studenter som har meldt seg opp til faget, og er til stede. Foreleser bør på forhånd få informasjon fra administrasjonen om internasjonale studenter har meldt seg opp eller ikke, og da fastsette undervisningsspråket for hele semesteret. Slik det er i dag blir de internasjonale studentene bedt om å rekke opp hånden i begynnelsen av hver forelesning for å se om foreleser må undervise på engelsk. Dette er ugunstig for kvaliteten på undervisningen, i tillegg til at det oppleves som nedverdigende for de internasjonale som blir objekter for skyld. Det er ønsket at forelesere skal gjøre seg godt forstått uansett hvilket språk det undervises på. Et tiltak er å jevnlig tilby etterutdanning og engelskkurs som er spesifikke for forelesernes fagområder. Dette for å sikre god kvalitet på undervisningen. For å kartlegge dårlige engelskkunnskaper kan det innføres som et eget spørsmål ved emneevalueringen.

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2007

Studenttingsmøte nr. 6~2007 Studenttingsmøte nr. 6~2007 Mandag 19. november 2007 kl. 18:15 kl. 22:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Se utvidet møtetidspunkt møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU...

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 1 SP-sak Referat Møtedato 28.01.2012 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Lørdag 28.01.2012 Studentparlamentet: Ann Iren Torgersen

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS)

Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Vedtekter og forskrifter for Studentrådet DMF (VOFS) Dura lex, sed lex. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Om regelverket 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Omfang 5 1.3 Forkortelser 5 Kapittel 2 Mandater 6 2.1 Allmøtet

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17.

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører. Møtested: R10 Møtetid: 17. Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 25.09.14 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R10 Møtetid: 17.30 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene Saksliste Referatsaker:

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer