Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger"

Transkript

1 Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 19. SEPTEMBER KL. 17:15 TF 102, FLØY III, CAMPUS ÅS FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 1641 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER ØKONOMISK STATUSRAPPORT, FORELØPIG RESULTATRAPPORT PR STATUS PÅ OMORGANISERING PER DAGS DATO VEDTAKSSAKER ENDRING AV «RAMME FOR ARBEIDSÅR I STUDENTTING» (ÅRSHJULET) GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER DISKUSJONSSAKER DISKUSJONSSAK ANGÅENDE KONTROLLKOMITE REVIDERING AV REGLEMENT FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL KOMITEEN FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER VALG TIL ETIKKUTVALGET VALG TIL STUDIEUTVALGET VALG AV REPRESENTANTER TIL SENTRAL OPPTAKSKOMITÉ EVENTUELT MØTEEVALUERING

4 1641 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Det meldes inn eventuelt saker om følgende temaer: Parkering på Campus Ås og utfordringer tilknyttet den nye ordningen Det etterspørres orientering fra SiÅs om Eika sportssenter og Storebrand-saken Datoforandring ST 5 Verv på valg kommende Studentting høsten 2016 Studentting vedtar å flytte vedtakssakene frem til foran orienteringssakene. Innkalling og dagsorden godkjent av Studentting Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret. Det blir påpekt at det var mangelfull informasjon om de som stilte til vara representanter til Universitetsstyret ved Studentvalget, våren 2016, i møtepapirene til Studentting 3. Referatet fra forrige møte godkjent av Studentting Oppnevnelse av tellekorps 1. Ole Johan Holtet 2. Erling Bjurbeck 3. Det var ikke tilstrekkelig oppmøte på bak benken til at tellekorpset var fulltallig. 4

5 Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) SiÅs styreleder, Erling Bjurbeck, orienterte kort om Eika sportssenter, som forventes åpnet i midten av oktober. Spørsmål angående medlemskap i Eika sportssenter kan stilles direkte til Eikas administrasjon. Angående opprusting av Storebrand; det kan foreløpig ikke gis noen konkret tidsramme på dette prosjektet. Dette prosjektet kommer SiÅs tilbake til når Eika sportssenter er ferdigstilt Økonomisk statusrapport, Foreløpig resultatrapport pr Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Resultatrapport for perioden: til (Vedlegg 1) Regnskap for 2015 (Vil bli gitt ut på selve Studentting). Hensikt: Arbeidsutvalget ønsker å endre «Ramme for arbeidsår i Studentting» (årshjulet) ved å fjerne vedtakssak Skyggeregnskap" fra Studentting 4 og introdusere orienteringssak Økonomisk statusrapport: Foreløpig resultatrapport pr XX.XX.20XX til Studentting 3. Arbeidsutvalget ser det som hensiktsmessig å orientere Studenttinget om årets foreløpige resultat. Dette vil si regnskapet fra til dagens dato; Dette er både for å gi Studenttinget 5

6 innsikt i økonomien til Studentdemokratiet ved NMBU, samt gi Studenttinget muligheten for å forberede seg til diskusjonssaken om "budsjett for 2017" som skal opp på Studentting 5. Oversikt over hva de ulike kontoene omfatter: Kontonavn Konto nr. Navn Honorar - oversetting sakspapirer 6720 Markedsføring, informasjonsarbeid og web Kurs, utdanning og opplæring 6710 Møter, reiser og representasjon deltakeravgift, avspark og overlapp reiser, bilgodtgjørelse og diverse servering Konto nr Kontorhold kontorrekvisita, utstyr, papir, aviser og inventar 6801 Studenttingsmøter kopiering og servering 7530 Organisasjonsutgifter - blomster, gaver, kaffe, te og sosiale arrangementer 6821 Campustransport Telefon 6901 Diverse driftsutgifter 7700 Porto 6940 Studentting ser seg orientert Status på omorganisering per dags dato Vedlegg: Saksforbereder: Mariya Khanamiryan «Universitetsstyrets protokoll sak 61/2016» (Vedlegg 2) Hele protokollen kan dere finne her: pdf Hensikt: Studentene ved NMBU skal orienteres om Universitetsstyrets vedtak den 16.juni og statusen rundt omorganiseringen. Bakgrunn: På universitetets møte den 16. juni ble det vedtatt følgende: Antall styringsnivå endres fra tre til to, hvor enheter på nivå to omtales som fakulteter og det nye modellen for faglig organisering har syv fakulteter. Navnene er tentative: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning bestående av INA og IMV Fakultet for biovitenskap bestående av IHA og IPV uten grøntmiljø 6

7 Fakultet for landskap og samfunn bestående av ILP, grøntmiljø og NORAGRIC Fakultet for veterinærmedisin bestående av BasAm, ProdMed, SportFaMed, MatInf. Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap bestående av IKBM Handelshøyskolen NMBU bestående av Handelshøyskolen NMBU Fakultet for realfag og teknologi bestående av IMT Implementeringen av ny styrings og ledelsesmodell trer i kraft fra Arbeidsutvalgets leder og sakens forbereder, Mariya Khanamiryan, utdyper at dette har vært opplyst om på NMBUs allmøte, Arbeidsutvalget ønsker at studenttings representantene tar med seg den gitte informasjonen om saken tilbake til sine institutter og studentråd og informerer om omorganiseringen ved NMBU. Arbeidsutvalget opplyser også om de så vidt har påbegynt arbeidet med å omorganisere studentdemokratiet. Det kommer en invitasjon til studentrådene om å delta i dette arbeidet ved senere anledning. Studentting etterlyser mer informasjon fra NMBUs sentrale administrasjon til alle studenter. Det er også ønskelig for studentene å få mer informasjon om fysisk samlokalisering. I tillegg etterlyses det en tidsplan for studentdemokratiets egne omorganisering. Arbeidsutvalget kan ikke per dags dato gi noe konkret i så henseende. Studentting ser seg orientert om saken Vedtakssaker Endring av «Ramme for arbeidsår i Studentting» (årshjulet). Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Forslag til ny «Ramme for arbeidsår i Studentting» (Vedlegg 3) Forslag til endring: Arbeidsutvalget ønsker å endre «Ramme for arbeidsår i Studentting» (årshjulet) ved å fjerne vedtakssak Skyggeregnskap" fra Studentting 4 og introdusere orienteringssak Økonomisk statusrapport: Foreløpig resultatrapport pr XX.XX.20XX til Studentting 3. Hensikt: Skyggeregnskap er et begrep som er forvirrende for mange som sitter både på Studenttinget og blant de som er valgt inn i Arbeidsutvalget. De siste årene etter at skyggeregnskapet har blitt introdusert inn i «Ramme for arbeidsår i Studentting» (årshjul), så har hver leder tolket saken forskjellig og behandlet den forskjellig. Arbeidsutvalget ønsker å standardisere saken for å gjøre det mindre tungvint og lettere å forstå. Grunnen til at Arbeidsutvalget ønsker å endre saken fra en vedtakssak til en orienteringssak er følgende: Det er SiÅs som fører regnskapet til Studentdemokratiet og det er både SiÅs og revisor som godkjenner regnskapet før det er introdusert for Studenttinget. Per dags dato så er det en vedtakssak at Studenttinget skal godkjenne skyggeregnskapet. Det vil si at ifølge 7

8 «Ramme for arbeidsår i Studentting 2016» skal regnskapet for 2015 presenteres på Studentting. Arbeidsutvalget mener dette blir misvisende å presentere på Studentting, da dette regnskapet er som nevnt tidligere allerede godkjent av SiÅs og en ekstern revisor. Sittende leder i Arbeidsutvalget er personlig ansvarlig for budsjettet til Studentdemokratiet. Arbeidsutvalget ønsker derfor å flytte orienteringssaken til Studentting 3. På den måten ønsker vi å sikre at Studenttinget forblir orientert om løpende utgifter i sittende leders virkeperiode. Slik at lederen, som går på i juli ikke må stå til ansvar for tidligere leders beslutninger. Forslag til vedtak: 1. Studenttinget vedtar å ta bort vedtakssak Skyggeregnskapet fra «Ramme for arbeidsår i Studentting». 2. Studenttinget vedtar å introdusere orienteringssak Status på fortløpende utgifter til ST3 inn i «Ramme for arbeidsår i Studentting». 3. Studenttinget godkjenner den nye «Ramme for arbeidsår i Studentting». Forslaget ble enstemmig vedtatt Godkjenning av komité for tildeling av inkluderingsmidler Saksforbereder: Jonas Wettre Thorsen Hensikt: Godkjenning av verv som kan sitte i inkluderingsmiddel komiteen. Komite for tildeling av inkluderingsmidler har medlemmer gitt ut av verv og ikke personlig bundet deltakelse. Bakgrunn: Det er også endret funksjonsperiode til udefinerbart tidsrom. Dette for å effektivisere Studenttinget ved å unngå at unødige administrative saker tas opp jevnlig. Det er derfor viktig å poengtere at det ikke er personer gitt ved navn, men verv som deltar i komiteen. Dermed vil en endring av verv også medføre en endring av dette vedtaket på ett senere tidspunkt. Dette er også grunnen til at ingen navn er oppført bak vervene. Slik vedtar ikke Studenttinget personer, men vervenes deltagelse i komiteen for tildeling av inkluderingsmidler. SIT er eneste instans hvor det er ønskelig fra sittende Internasjonalt Ansvarlig (Jonas Wettre Thorsen) skal være personlig bundet inntil videre. Derfor nevnes også denne stillingen ved navn. Forslag til sammensetning: Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg Velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg Arrangementssjef i Samfunnsstyret President i ISU Én representant fra Studentenes Informasjonstorg (SIT): Vilma Veronica Bischof 8

9 Vedtak: Studenttinget godkjenner at personer som innehar disse vervene utgjør komité for tildeling av inkluderingsmidler inntil Studentting på ett senere tidspunkt ønsker dette revidert eller endret. Forslaget ble enstemmig vedtatt Diskusjonssaker Diskusjonssak angående Kontrollkomite Saksforbereder: Ina Catharina Kim Isheden Storrønning Vedlegg: «Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen til Studenttinget NTNU» (Vedlegg 4) Hensikt: Diskutere funksjonen og stillingsbeskrivelsen til Kontrollkomiteen. Arbeidsutvalget ønsker mulige innspill fra Studentting på hva som bør vektlegges i det utredende arbeidet som skal gjennomføres i forbindelse med opprettelse av kontrollkomiteen. Bakgrunn: Studentdemokratiet ved NMBU har per dags dato ingen kontrollkomite som har oppsyn over vedtektene til demokratiet. Dette er problematisk ettersom det da blir de enkeltes organs ansvar å følge opp om vedtekter og prosedyrer følges. Arbeidsutvalget ser dette som svært problematisk at det ikke finnes noe slikt rådgivende organ i tilknytting til vårt demokrati. Arbeidsutvalget ønsker derfor å starte arbeidet for å danne dette apparatet innen den nye omorganiseringen trer i kraft. Slik føler Arbeidsutvalget at studentdemokratiet vil bli tatt vare på og en positiv utvikling kan sikres. Momenter til diskusjon: Hvilken funksjon skal kontrollkomiteen ha? Hvor mange medlemmer skal kontrollkomiteen ha? Funksjonsperiode, hvor lenge skal den vare? Andre momenter til diskusjon Instiuttrunde: IHA: Synes det legger mye ansvar på studentrådene å skulle definere en slik komite. Det er noe diffust hva Arbeidsutvalget ønsker med en kontrollkomite? Hva ser Arbeidsutvalget etter? Hvordan fungerer en kontrollkomite generelt? 9

10 IKBM: ILP: IMV: IPV: INA: Etterlyser mer veiledning. Synes det må være en lav terskel for å sitte i en slik komite, og komiteens medlemmer bør få opplæring. (Senker terskelen for deltakelse) Synes at det er bra at det skal opprettes. Må begynne i det små. Synes instruksen til Kontrollkomiteen ved NTNU er fin. Bør fungere som et rådgivende organ. Hva med rekrutteringen til komiteen? Hva slags kvalifikasjoner må/bør medlemmene ha? Viktig at det blir gjort attraktivt å være medlem av komiteen. Kreves oppfølging, slik at det blir gjort en skikkelig jobb. Starte smått. Kanskje 3 medlemmer? Det kom litt lite innspill i studentråd på denne saken. Stiller seg negative til mer byråkrati. Bør være et lite utvalg, valgt av Studentting. Bør ikke kunne stille mistillitsforslag. Må få opplæring. Synes det er vanskelig med forslag til konkrete tiltak. Men opplever det som en god ide/et godt tiltak. Det bør starte smått, ikke for mange medlemmer i komiteen. Enig med de andre, ønsker ikke for stor komite. Studentråd kunne få hjelp, rådgiving. Ser på det som en krevende oppgave. Synes instruksen fra NTNUs kontrollkomite ser grei ut. Men de føler at de kan for lite om dette fra før til å kunne si så mye mer. Overlapp er viktig! Enig med de andre instituttene, studentrådet var noe usikre. 10

11 Tror det kan være en tung jobb. Tror det kan bli mye papirer å lese og holde styr på. VET: Har selv en veterinærstudent som sitter i alle møtene, vedkommende kan vedtektene. Personen kan si sin egen mening, men skal være nøytral. (Tilstede som en observatør) Trengs det 3 medlemmer i en slik komite? Må de ha så mange oppgaver? Viktigste oppgave bør være at en følger opp at vedtekter følges. IMT: Negative til mer byråkrati. Ønsker å vite hvorfor dette er så attraktivt? Etterlyser mer info. Det må ikke bli for stort. HH: Opplever at Kontrollkomite ikke er noe lett begrep. Synes det var nyttig med instruksen å se på. Komiteens funksjon bør være å påse at vedtekter og lignende blir fulgt. Bør være nøytral i mistillitsspørsmål. Bistå studentråd ved behov. Antall medlemmer, oddetall. Ingen leder med dobbeltstemme, ved uenigheter internt. Overlapp, en minimumsperiode å virke. Synes det vil bli lettere å diskutere en slik komite med mer konkret informasjon tilgjengelig. Noragric: Ikke fått diskutert dette i studentråd. Men dette har vært initiert av Noragric tidligere. Så de stiller seg bak tiltaket. Viktig med kvalifiserte medlemmer. Momenter fra diskusjonen: Ikke for stor gruppe, et maks antall med en leder. Velges Studentting 6 eller på Konstituerende Studentting? Det «forrige» Studenttinget som velger neste års komite. 11

12 Skal de jobbe aktivt mot Studentting? Rapporterer de mot hvert Studentting, eller en gang per år? Taushetserklæring? Hvor mye skal komiteen følge opp? Kan iverksette undersøkelser selv, ha den muligheten. Det er viktig ved et demokratisk system. 3 medlemmer blir nevnt av mange som et passende antall medlemmer i komiteen. Kan overprøves av Studentting. (Studentting er det høyeste organet) Studentting har tidligere kunnet lene seg på kunnskapsrike, engasjerte studenter på bak benken som kjenner vedtektene til og oppbyggingen av studentdemokratiet ved NMBU. Disse tidligere «nøkkelpersonene» er i ferd med å forsvinne. En kan ikke lenger forvente den «supporten» fra bak benken. Instruks; må omhandle mistillit. Står ikke noe om det. Dette etterlyses. Instruksen må gi føringer for når komiteen skal brukes, benyttes. Man må ikke låse seg til NTNUs instruks. Viktig med kompetente folk i komiteen. Det må ikke bli en falsk sikkerhet. Må ha møteplikt på Studentting. Ikke for mange medlemmer i komiteen. Utfordring med å skaffe folk til vervet. Honorere? Men hvor skal eventuelt midlene komme fra? Skal leder av komiteen velges på urnevalget (studentvalget)? Ikke nødvendigvis positivt at alle skal ha muligheten til å velge dette, da velgerne ikke vet helt hva komiteen skal jobbe med. Komiteen kan ha tilgang til en jurist ved NMBU, som en rådgiver. Ved situasjoner der vedtektene ikke er dekkende. Komiteen må møtes regelmessig for å gjøre seg godt kjent med sakspapirene på forhånd. Det blir poengtert at komiteen ikke skal velges på urnevalget/studentvalget, studentene forstår seg ikke på dette. Det foretrekkes valg av kontrollkomite sammen med valg av Arbeidsutvalget (ikke leder/nestleder). Konstituerer sin egen leder på konstituerende Studentting. Halvt års overlapp med 1 års virketid. I likhet med Arbeidsutvalget, dette sikrer kontinuitet. Er vervet nødvendigvis så tungt? Ikke så mye vedtekter. 12

13 Studentting bør kunne bestemme hvem som skal sitte der. Studentting har selv et ansvar for å velge inn kompetente folk. Faktiske studenter på NMBU, er dette et viktig poeng? Må ikke nødvendigvis være studenter her per dags dato, men bør ha vært det. Bør være tilgjengelige i nærheten. Kan kontrollkomitemedlemmer sitte i andre verv? De bør ikke det da de bør være nøytrale/uavhengige. Ved å velge på Studentting sikrer man en viss tilhørighet og kvalitet av komiteens medlemmer Habilitet må vurderes kontinuerlig Revidering av reglement for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Halvor Kongevold Vedlegg: Nåværende reglement (Vedlegg 5) Søknadsskjema for tildeling av velferdsmidler (Vedlegg 6) MAL Søknad om samfunnsmøtemidler (Vedlegg 7) MAL Rapport for samfunnsmøtemidler (Vedlegg 8) Hensikt: Legge opp til diskusjon om dagens reglement og søknadsskjema for tildeling av velferdsmidler for å legge grunnlag for revisjonsforslaget som kommer på ST-6. Bakgrunn: I gjeldende reglement for tildeling av velferdsmidler (vedtatt på ST-6, ) står det at reglementet og søknadsskjemaet for tildeling av velferdsmidler skal tas opp til diskusjon på ST- 4, og revideres på ST-6 i hvert partallsår. Momenter til diskusjon: Er reglementet og søknadsskjemaet tydelig og lett å forstå per i dag? Hvordan kan vi lage et bedre skille mellom aktivitetsmidler og samfunnsmøtemidler? Skal det bli laget en egen søknads mal for å søke samfunnsmøtemidler, og en egen rapport mal for samfunnsmøtemidlene? Se forslag til mal for søknad og mal for rapport. Er det noe mer som bør være med, eller noe som bør tas bort? Skal det lages et utdypende avsnitt om klaging? Kan dere komme med forslag til hva dette avsnittet bør inneholde? 13

14 Det står ikke noe i reglementet om samfunnsmøtemidler og hva som går under dette. Grense på 1000,- i forhold til dokumentasjon, hvorfor er denne grensen satt på dette beløpet? Bør det reguleres med en bisetning om at man skal kunne kreve kvittering på beløp under 1000,-? Momenter fra diskusjonen: I søknadsmalen kan det gjerne skrives eksempler på hva samfunnsmøtemidler er. Klargjøre hvor mye som skal gå til de ulike pottene (midlene) Klarere forståelse med at ting skal foregå på Campus Ås. Dette er en begrensende faktor. Definere klarere hva Samfunnsmøtemidler er. Skille mellom samfunnsmøtemidler og aktivitetsmidler. Alle lag og foreninger kan søke om aktivitetsmidler. Bytte om på paragraf 1.5 og 1.4. Paragraf1.4 blir da; ikke støtteberettiget til aktivitetsmidler. Angående kvitteringer; det oppleves som rart å ikke måtte legge frem kvitteringer for alle beløp. Er det noen mistanke om at folk misbruker denne tilliten? Ønskelig å sikre seg mot dette. Hva er aktivitetsmidler? Spesifisere nærmere hva man kan søke til. Konflikt i søknad, er det samfunnsmøtemidler eller aktivitetsmidler? Beløpsgrensen på 1000,- er trolig satt tidligere for å spare tid ved behandling av søknadene. Alle lag og foreninger skal føre regnskap og avholde et årsmøte. Og derfor bør man kunne vise dette på oppfordring fra velferdsmiddelkomiteen Administrasjonssaker Valg til komiteen for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge 2 representanter til komiteen for tildeling av velferdsmidler. Vervet varer ett skoleår, og tiltres umiddelbart. Bakgrunn: Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra 14

15 lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen møtes om høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%) og om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%). Komiteen møtes 1-2 ganger før ST-5 og 1-2 ganger før ST-2. Møtene tar til sammen ca 8 timer. Velferdsmidlene bidrar til et livlig og oppegående studentmiljø på campus. Det er spennende å få innsikt i lag- og foreningslivet og givende å bidra til et bra år! Komiteen består av totalt 7 personer; Velferdsansvarlig, Internasjonalt ansvarlig, Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som tidligere har sittet i komiteen og 2 representanter som blir valgt på Studentting. Kandidater: Anniken Løvig Tord Hauge Kandidatene presenterte seg for Studentting. Valgt ved akklamasjon Valg til Etikkutvalget Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Det skal velges én fast representant og én vara til etikkutvalget. Vervet varer i 1 år, og tiltres umiddelbart. Bakgrunn: Etikkutvalget er primært et rådgivende organ som skal gi råd og informasjon i etiske problemstillinger knyttet til forskning, undervisning og administrasjon, og NMBUs arbeid rettet mot samfunnet. Vervet varer i 1 år, og det er lønnet. Det passer for alle studenter med interesse og forståelse for etiske problemstillinger. Møter etter behov. Kandidater: Elise Marie Eriksen Vara: Alma Olofsson Kandidatene presenterte seg for Studentting. Valgt ved akklamasjon 15

16 Valg til Studieutvalget Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge & 5. vara til Studieutvalget. Vervet varer til Tiltredes umiddelbart. Bakgrunn: På Studentting 4 i 2015, ble det stemt inn en vara for et års periode. Vedkommende har nå fullført sin periode, og vi trenger å finne en ny vara, men da med varighet tilsvarende den egentlige syklusen for arbeidsåret til Studenttinget. Etter studentvalget, ble Ina Catharina Storrønning valgt inn som nestleder i Arbeidsutvalget. I kraft av sitt verv har hun fast plass i Studieutvalget. Hun fratrer derfor vervet som vara i samme utvalg. På Studentting 3 i 2016, ble Halvor Kongevold valgt inn som fast representant i Studieutvalget, derfor fratrer også han sitt verv som vara i samme utvalg. Derfor er det ønskelig at Studentting 4 oppnevner tre nye studenter til å sitte som 3., 4. & 5 vara i studieutvalget. Studieutvalget er NMBU sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, herunder opptak, studier og eksamen. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Ca. 8 møter fordelt utover året. Kandidater: Kirsti Winnberg 3. vara Rolf Hansen 4. vara Anne Aase-Meland (stiller som 5. vara) 5. vara Johanne Hempel Sveen Kandidatene presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Det ble stemt over voteringsform. Det ble en skriftlig runde med stemming, med ett navn på stemmeseddelen. Den med flest stemmer blir 3. vara, osv Kirsti Winnberg valgt som 3. vara Rolf Hansen valgt som 4. vara Anne Aase-Meland valgt som 5. vara 16

17 Valg av representanter til sentral opptakskomité Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge to vararepresentanter til sentral opptakskomité. Vervet varer til og tiltredes umiddelbart. Bakgrunn: De to varaene som ble valg på ST 2 er nå ferdige som studenter ved NMBU. Det skal derfor velges to nye vara representanter. Medlemmene av sentral opptakskomité vurderer i hovedsak søkere i det samordna opptaket som ikke kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Sentral opptakskomité gjør en skjønnsmessig vurdering av søkerne og avgjør om de skal få tilbud om studieplass ved NMBU. Komiteen skal bestå av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli. Kandidater: Hans Kristian Runar Smedås Valgt ved akklamasjon Eventuelt Parkeringsordningen ved Campus Ås: Systemet er vanskelig å sette seg inn i. Bøter for høye. Mye vill parkering i boligstrøkene etter at de nye bestemmelse trådde i kraft. Flere har valgt å skaffe seg moped. Disse parkeres i sykkelstativene. Er dette tillatt? Innspill fra Studentting: For høye bøter, AU kan ta det videre til parkeringsrådet. For få plasser; antall plasser er satt av kommunen. Ordningen er en prøveordning for et år. Skal sjekke opp om parkering i sykkelstativene. Etterlyses mer informasjon om dette på engelsk, og så skiltene må være på engelsk. Tomme plasser da ikke alle ansatte som bruker sine plasser. Det er slik at ansatte skal parkere på ansattparkering og studenter på studentparkering. 17

18 Studentting 5 krasjer med en stor konsert på Samfunnet. Skal det flyttes til dagen etter? Det blir flyttet til ved avstemming. Valgnemnda opplyser om vervene som kommer på valg i høst. Dette er blant annet Faddergeneral, forskningsutvalget, studieutvalget, arbeidsutvalget, valgnemnda og fast møteledelse. Valgnemndas mailadresse er Informasjon på nett om alle vervene, lettere tilgjengelig. Se også facebook-siden til leder og nestleder i studentrådene. Det ligger informasjon om alle vervene der Møteevaluering Send gjerne inn spørsmål på forhånd til de med referatplikt. Innhold i presentasjonene til Valgnemnda kan forbedres. Invitere de som har sittet i vervene og høre de fortelle om vervene og avtakke disse. Presentasjonen av alle møtedeltakerne ved møtestart. Flere pauser Premie til de som verver flest til bak benken. 18

19 Oppmøteliste ST Institutt Studenttingsrepresentanter ST 4 ST 5 ST 6 Kakebaker HH Anne Aase-Meland x ST 4 HH Tord Hauge x ST 4 HH Fredrikke Sæther vara ST 4 IMT Einar Brakstad x ST 2 IMT Ina Elisabeth Hvam Lindmark ST 2 IMT Gunnar Størseth Haarr ST 2 VET Lea Lieutenant x VET Ellen Gustavsen x VET Kathrine Eidesmo x IKBM Karima Eid Bacha x IKBM Erik Oscar Tylleskär x IKBM Henrik Myklestu x ILP Hanne Gjermstad x ILP Sandra Klo Steine vara ILP Marianne Midtlyng vara IMV Solveig Gilleberg x IMV Turid Nerby x INA Mathias Kværnmo Jerpseth x ST 3 INA Even August Bremnes Stokke x ST 3 NORAGRIC Kerime van Opijnen x ST 1 NORAGRIC Amalie R. Christiansen x ST 1 IPV Oskar S Bjorå vara IPV Kristine Eftestøl x IHA Kirsti Winnberg x IHA Anne G Wibe x SiÅs Erling Bjurbeck x US Ole Johan Holtet x Sol Høgset AU Mariya Khanamiryan x Ina C Storrønning x Jonas Wettre x Halvor Kongevold x Sunniva Brajkovic x Helen Hoem x ISU 19

20

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern Studentting 6 2016 Mandag 14. november 2016 Referat Campus Adamstuen Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Mandag 28. november 2016 Ordstyrere: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl 17.15-21 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Studentting 5 2015. Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00. Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 5 2015. Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00. Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21. 1 2 Studentting 1 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Referat Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Møtebok SU 03.06.2015

Møtebok SU 03.06.2015 Møtebok SU 03.06.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Espen Sjaastad (ES), Vara Noragric Odd Vangen (OV), IHA Ragnar Øygard

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia

Administrasjonen NTNU Studentparlament ved universiteter og vitenskapelige høyskoler Studenter i utvalg og tillitsverv Studentmedia MØTEINNKALLING TIL KONSTITUERENDE MØTE Studenttingsmøte 01/2013 Dato: 27.11.12 Møtetid: 17.15 Utsendt: 13.11.12 Møtested: Rådssalen, Hovedbygget på Gløshaugen Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 07.12.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Mona Henriksen (MH), IMV Janne Beate Utåker (JBU), tekn.adm personale Elin Børrud (EB), ILP

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 02.09.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Elin Børrud (EB), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB),

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 13.04.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Mona Henriksen (MH), IMV Lars Mørk (LM),

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 31.08.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Mona Henriksen (MH), IMV Janne Beate Utåker

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 26.11.2014 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Ragnar Øygard (RØ),

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd HS, Kråkerøy i Fredrikstad Møtedato: 21.02.06 Arkivref: wwg/10-06 Saksnr: 10-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Buss fra Posten går kl presis. Mandag 09. november 2015 kl kl 21.

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Buss fra Posten går kl presis. Mandag 09. november 2015 kl kl 21. Studentting 6 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Buss fra Posten går kl 16.15 presis. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: Møtetid: R 10, Realfagsbygget Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 09/14 Dato: 04.09.14 - Møtetid: 17.15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: Til: Kopi til: Saksliste: STi-sak 31/14 Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren.

Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Instruks for årsmøtets ordfører Vedtatt på Norsvin SA sitt årsmøte 23.03.2010 Det henvises til 3 i vedtekter for Norsvin SA, der Norsvins årsmøte vedtar instruks for ordføreren. Årsmøtets ordfører er hovedansvarlig

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Studentting Tirsdag 25. april 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 25. april 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2017 Tirsdag 25. april 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-22.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer