Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!"

Transkript

1 Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 13. MARS KL. 16:30 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 16:15! 1721 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER NYTT REGLEMENT FOR BOOKING AV ROM PÅ CAMPUS STUDENTVALGET VÅR VEDTAKSSAKER REVIDERING AV VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU REVIDERING AV FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU TILDELING AV VELFERDSMIDLER VÅREN ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS SEMESTERETS BESTE FORELESER KOMITÉ ENDRING I DATOPLAN DISKUSJONSSAKER FREMRAGENDE UNDERVISNING INTERNASJONALISERINGSKONFERANSEN LANGTIDSSTRATEGI FOR STUDENTTINGET NMBU HANDLINGSPLAN FOR STUDENTDEMOKRATIET ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMNDA VALG AV REPRESENTANTER TIL SENTRAL OPPTAKSKOMITÉ EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG VEDLEGG 1 ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VEDLEGG 2 ENDRINGSFORSLAG FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN VEDLEGG 3 OVERSIKT OVER SØKNADER OM VELFERDSMIDLER VEDLEGG 4 FORSLAG TIL TILDELING AV VELFERDSMIDLER VEDLEGG 5 ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS SEMESTERETS BESTE FORELESER KOMITÉ VEDLEGG 6 DATOPLAN FOR VEDLEGG 7 LANGTIDSSTRATEGI FOR STUDENTDEMOKRATIET VEDLEGG 8 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTDEMOKRATIET VEDLEGG 9 EKSISTERENDE VEDTEKTER VEDLEGG 10 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER VEDLEGG 11 EKSISTERENDE FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN VEDLEGG 12 FORSLAG TIL NY FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN

4 1721 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret Oppnevnelse av tellekorps Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studentting er: - Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) 4

5 Nytt reglement for booking av rom på campus Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Hensikt: Orientere studentene om det nye regelverket som har blitt vedtatt av Administrasjonsdirektøren. Her er linken til det nye reglementet for utlån av rom: pdf Bakgrunn: Etter toppmøte som ble avholdt den 17. februar ble det informert av NMBU om grunnlaget for de endringene som har blitt gjort i reglementet for Utlån av rom på NMBU. Under finner dere redegjørelsen til NMBU for endringene i reglementet. Denne er tilpasset ved at personlig innhold er fjernet. «Da NMBU reviderte utlånsreglene var det som en følge av at tolking av loven og praktisering av reglene ikke var i samsvar med alkoholloven og med Ås kommune sine retningslinjer. På bakgrunn av lovverket var det lite som kunne drøftes og forhandles i forbindelse med revidering av utlånsreglene. NMBU ble flere ganger kontaktet av Ås kommune. Det ble påpekt at reglene for bruk av alkohol ble brutt, når NMBU lånte ut offentlige bygg til arrangement hvor det ble drukket alkohol. Utdrag fra Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 8-9 «Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag»: 1 i lokaler med tilliggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, 2 i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, 3 i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler,» I henhold til denne paragrafen kan det ikke drikkes eller serveres alkohol i NMBUs lokaler, med mindre det foreligger bevilling. NMBU omfattes av disse 3 punktene, spesielt punkt 2. Det er overholdelse av lover og regler som er bakgrunnen for de endringene som er gjort i utlånsreglene.» Studentvalget vår Saksforbereder: Mariya Khanamiryan og Ole Johan Holtet Hensikt: Informere Studentting om kommende valg av leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalg samt 2 studentrepresentanter og 2 vararepresentanter til Universitetsstyret. Bakgrunn: Arbeidsutvalget: Det skal gjennomføres elektronisk valg av leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalget. 5

6 Leder og nestleder er saksforbereder til Studentting, følger opp vedtak som fattes av Studenttinget samt representerer Studentting mellom møtene. Leder har ansvaret for det strategiske, mens nestleder har ansvaret for det organisatoriske i organisasjonen. Leder jobber mye opp om ledelsen på NMBU, mens nestleder jobber med de tillitsvalgte i organisasjonen. Arbeidsutvalget består av 6 medlemmer: leder, nestleder, internasjonalt ansvarlig, velferdsansvarlig, markedsføringsansvarlig og styremedlem. Leder og nestleder sitter i sine verv pa heltid, de øvrige medlemmene i styret studerer ved siden av. Arbeidsutvalget er et kollegialt organ, noe som innebærer at alle medlemmene er likestilte medlemmer av styret. Arbeidsutvalget har ogsa en egen organisasjonssekretær. Universitetsstyret: Universitetsstyret ved NMBU er det øverste beslutningsorganet ved NMBU. Universitetsstyret består av en ekstern styreleder, og styremedlemmer som er både eksterne og interne fra NMBU. Universitetsstyret arbeider i hovedsak med strategi, økonomi, målstyring, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå. Universitetsstyret har 7-8 møter per år. Utover dette er det ønskelig at en møter på toppmøter, Arbeidsutvalgets (AU) interne styremøter, samt seminarer i regi av Kollegieforumet. Styremedlemmene har også referatplikt til Studentting og bør være representert under studenttingsmøtene. Blant studentene skal det velges to faste styremedlemmer og to personlige varamedlemmer. I henhold til regelverk skal begge kjønn være representert likt. Etter fusjonen er det ikke lenger presisert i valgreglementet at begge campus skal være representert, men det er fortsatt intensjonen frem til samlokaliseringen er gjennomført. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU). Faste representanter: Representantene tiltrer 1. juli 2016, og sitter i ett a r Vedtakssaker Revidering av Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Eksisterende vedtekter med linjenummer. (Vedlegg 9) Endringsforslag (Vedlegg 1) Helhetlig forslag basert på innstillingen til illustrasjon (Vedlegg 10) Hensikt: Hensikten med saken er å fremme forslag til endringer av vedtektene for Studentdemokratiet ved NMBU i tråd med mandatet gitt av Studentting Behovet for en revidering skyldes både strukturelle endringer ved NMBU som institusjon, og interne endringer i Studentdemokratiet. Målet med revisjonen er å fremme forslag som både presiserer og endrer vedtektene slik at de er tilpasset dagens Studentdemokratiet, og med et overordnet mål om å holde de innenfor et funksjonelt format. 6

7 Bakgrunn: Komiteen har siden den ble valgt av Studenttinget avholdt til sammen 8 møter samt jobbet over nett mellom møtene. Vedtakssaken bygger videre på diskusjonssaken som ble fremmet til Studentting 1. Komiteen har tatt med seg innspillene både fra Studentting og andre i sine vurderinger som en del av grunnlaget for forslaget som her legges frem. Vedtektene er det øverste dokumentet i Studentdemokratiet. Komiteen har derfor hatt det som et overordnet mål å balansere behovet for presisering og tillegg av nye momenter, opp mot hensynet til funksjonalitet og brukervennlighet. En slik avveining innebærer etter komiteens syn at det mest grunnleggende bør stå klarest mulig, samtidig som ikke alt kan defineres spesifikt i vedtektene. Komiteen har fremmet en rekke endringsforslag. Disse er av ulik karakter fra endringer som skyldes omorganisering av NMBU, strukturelle endringer i dokumentet, til innføring av nye bestemmelser. Forslagene er for mange til å gjennomgås her, men samtlige er begrunnet under presentasjonen av det enkelte forslag. Komiteen ønsker likevel å fremheve noen av de mest sentrale momentene. I forslaget er det blant annet tatt inn bestemmelser om habilitet, plassfratredelse, kontrollkomite og elektronisk vedtak. Sammen med en mer ryddig struktur og kapittelinndeling, er det komiteens formening at de anbefalte endringsforslagene som her er presentert vil gi Studentdemokratiet ved NMBU vedtekter som er i tråd med dagens behov, og som balanserer det overordnet målet. Arbeidsutvalgets bemerkninger: Studenttingets Arbeidsutvalg synes komiteen for vedtektsendringer har gjort et godt stykke arbeid, og synes at helheten av arbeidet er svært bra. Studenttingets Arbeidsutvalg innstiller på samtlige endringsforslag til komiteen utenom følgende nummer: Forslag nr. 2. o Studenttingets Arbeidsutvalg mener at kun opprettelsesdatoen og sist revidert dato er nok. Det er mer ryddig å forholde seg til denne dette i fremtiden. Man ser det som problematisk dersom vedtektene blir revidert hvert andre år, og at alle datoene skal inn. Det gjør at dokumentet er rotete med unødvendig informasjon. Forslag til vedtak: Forslaget til Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Det gis adgang til redaksjonelle endringer Revidering av forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Eksisterende forretningsorden og dagsorden med linjenummer (Vedlegg 11) Endringsforslag. (Vedlegg 2) 7

8 Helhetlig forslag basert på innstillingen til illustrasjon for å vise den planlagte helheten. (Vedlegg 12) Hensikt: Hensikten med saken er å fremme forslag til endringer av forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved NMBU i tråd med det utvidede mandatet gitt av Studentting Behovet for en revidering skyldes både strukturelle endringer ved NMBU som institusjon, og interne endringer i Studentdemokratiet. Målet med revisjonen er å fremme forslag som både presiserer og endrer forretningsorden og dagsorden slik at de er tilpasset dagens Studentdemokrati, og med et overordnet mål om å skape mer forutsigbarhet og effektivisere møtene. Bakgrunn: Komiteen har siden den ble valgt av Studenttinget avholdt til sammen 8 møter samt jobbet over nett mellom møtene. Forretningsorden og dagsorden bygger videre på diskusjonssaken som ble fremmet til Studentting 1. Komiteen har tatt med seg innspillene både fra Studentting og andre i sine vurderinger som en del av grunnlaget for forslaget som her legges frem. Forretningsorden og dagsorden beskriver hvordan Studenttingsmøter skal gjennomføres. Hensikten er at møtene skal være forutsigbare og at det skal være et verktøy for møteledelse og Studentting som utdyper vedtektene. Komiteen har derfor hatt det som et overordnet mål å balansere behovet for presisering og overbyråkratisering av møtene. Det er derfor foreslått å stryke flere momenter da disse kan ses på som unødvendige presiseringer, samtidig som de kan bidra med å skape unødvendig byråkratisering og hemme møteflyten. Komiteen har også foreslått en del endringer og presiseringer for å gjøre dagsorden til et mer brukervennlig verktøy. Forslagene er for mange til å gjennomgås her, men samtlige er begrunnet under presentasjonen av det enkelte forslag. Komiteen ønsker likevel å fremheve noen av de mest sentrale momentene: Innføre opprop, endre fra simpelt flertall til alminnelig flertall, endre taletiden på replikker, fjerne bestemmelsene om antall innlegg per deltager og fjerning av administrasjonssaker. Det er komiteens formening at samtlige av endringsforslagene som er presentert vil gi Studentdemokratiet ved NMBU en forretningsorden og dagsorden som er i tråd med dagens behov, og som balanserer presiseringer og byråkrati på en bedre måte enn tidligere. Arbeidsutvalgets bemerkninger: Studenttingets Arbeidsutvalg synes komiteen for vedtektsendringer har gjort et godt stykke arbeid, og synes at helheten av arbeidet er svært bra. Studenttingets Arbeidsutvalg innstiller på samtlige endringsforslag til komiteen utenom følgende nummer: Forslag nr.1. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at forslaget til komiteen skal stå, men vil legge til bruk av stemmeskilt på Studentting. Innstillingen må sees i sammenheng med forslag 19. Forslag nr. 6. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at punkt. 2.2 skal stå slik det gjør i dag. Det er ikke like klart for alle hva som er møtekultur. Samtidig har Studentting hvert år nye representanter som heller ikke har så god kjennskap til organisasjonen. Forslag nr. 8. o Studenttingets Arbeidsutvalg mener at det burde være 30 sekunder. Når man tegner seg til replikk skal det være en kort kommentar på hvorfor man ikke er helt enig i innlegget. AU mener at 30 sekunder er lenge nok, og at det er foreslått strøket basert 8

9 på argumentet om at det ikke praktiseres, ikke er godt nok. Da må ordstyrerne bli strengere. Forslag nr. 9a og 9b o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at møteledelsen skal ha denne posisjonen, da de har best kontroll over hvordan møtet gjennomføres og har det overblikket av debatten og tidsbruken. Forslag nr. 10. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at denne praksisen skal stå. Studenttingets Arbeidsutvalg mener at det må være noen rammer å forholdet seg til. I tillegg til at vi mener at «ikke praktisert i dag» er ikke god nok argument. o Dissens 1. Mindretallet, Ina Catharina ønsker at avsnittet skal strykes i tråd med komiteens forslag. Begrunnelsen ligger i at dette hemmer debatten i møtet hvis hver person skal kun ha 2 innlegg hver. Det gjør også at saksforbereder heller ikke kan ha mer enn 2 innlegg, og må bruke saksopplysning eller replikk for å komme med innspill. Ina Catharina mener også at det foreligger andre rammer som møteledelsen kan forholde seg til dersom punkt 2.6. fjernes. Forslag 15. o Studenttingets Arbeidsutvalg er uenig om at hele avsnittet skal fjernes, man ønske rå beholde noe. Man ønsker å stryke første ledd i avsnittet, men fremme et endringsforslag for andre ledd i avsnittet: 2.11 Møteledelsen skal ved jevne mellomrom og etter hvert innlegg informere om replikker til innlegget. Endringsforslaget blir sendt ut. Forslag 16. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker å beholde den opprinnelige teksten. Man ønsker ikke at møteledelsen skal informere på Studentting om hvem som får ordet basert på hvor mye eller lite man har uttalt seg om saken. Slik ordlyden tolkes i dag kan møteledelsen gjøre det komiteen har som hensikt i endringsforslaget sitt, uten å informere Studentting. o Dissens 2. Mindretallet, Johanne ønsker at avsnittet skal endres i tråd med komiteens forslag. Det er viktig at møteledelsen informerer om prosessene som skjer under Studentting. Hvis det ikke informeres om slike valg av møteledelsen vil tillitsvalgte og studenter på bak benken kunne føle seg overkjørt av møteledelsen uten å forstå hvorfor. Ved å vedta den nye ordlyden kan møteledelsen foreslå og Studentting kan avslå hvis de vil fortsette diskusjonen uten prioriteringer. Forslag 18. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker å beholde den opprinnelige teksten slik den er. Vi mener at dette blir unødvendig byråkratisering av Studenttinget. o Dissens 3. Mindretallet, Ina Catharina og Mariya stiller seg bak komiteens innstilling. Dette gjelder dersom forslag 10 ikke blir stemt igjennom av Studentting. Forslag 23. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker ikke at valg skal behandles under vedtakssaker, og stiller seg bak dissensen til Kine. Dette gir en ryddig saksgang. Forslag 24 o Studenttingets Arbeidsutvalg som følge av innstilingen ønsker ikke å stryke administrasjonssaker fra dagsorden. 9

10 Forslag til vedtak: Forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet revideres. Studenttingets Arbeidsutvalg får fullmakt til å gjennomføre redaksjonelle endringer Tildeling av velferdsmidler våren 2017 Saksforbereder: Tord Hauge Vedlegg: Oversikt over søknader (Vedlegg 3) Forslag til tildeling våren 2016 (Vedlegg 4) Hensikt: Vedta tildeling av velferdsmidler for våren Bakgrunn: Hvert år deler Studenttinget ut velferdsmidler til lag og foreninger ved NMBU. En komité nedsatt av Arbeidsutvalget og Studenttinget utarbeider et forslag til fordeling av velferdsmidler i henhold til reglementet for tildeling av velferdsmidler. Komiteen består av to representanter oppnevnt på Studentting, resterende sitter i kraft av vervene sine. Komiteen for våren 2017 bestod av: Tord Hauge (Velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Lise B. Hovd (Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Fredrik F. Ellingsen (Økonomisjef i Samfunnsstyret) Ingrid L. Wigestrand (styremedlem i SiÅs-styret) Halvor H. Kongevold (tidligere velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Anniken Løvig (valgt direkte av Studenttinget) Ida Marie Munthe Sakseide (valgt direkte av Studenttinget) I 2017 kan Studentting dele ut kr i velferdsmidler. På våren bestemmer komiteen for tildeling av velferdsmidler hvor mye som skal bli satt av til samfunnsmøtemidler. I år ble det bestemt at kr går til samfunnsmøtemidler. 8 % av velferdsmidlene blir delt ut på Studentting 5 på høsten, og de resterende blir delt ut på Studentting 2 på våren. Komiteens vurdering: Forslaget for tildeling våren 2017 (vedlegg 4) og oversikt over søknader ligger vedlagt (Vedlegg 3). Våren 2017 ble 73 søknader behandlet, og den totale søknadssummen er kr. Velferdskomiteen foreslår å tildele kr i velferdsmidler, samt kr i samfunnsmøtemidler. Summen for samfunnsmidler er i år større enn i fjor (44 527kr), dette fordi vi har avslått en del søknader om aktivitetsmidler som komiteen føler faller under samfunnsmøtemidler. Flere søknader hadde mangler i form av vedlegg, regnskap og budsjett. Velferdsansvarlig ga lag/foreninger med mangler muligheter til å rette opp feilene. Dårlig budsjett og regnskap var noe som gikk igjen på mange søknader, men ble rettet opp i de fleste tilfeller. Det er ikke blitt tildelt velferdsmidler til de som ikke oppfylte kravene. Komiteen ønsket å fremme arrangementer som var åpne for alle og med lavterskel for 10

11 deltagelse. De fleste av midlene er øremerket for å forsikre oss om at midlene går til de aktivitetene vi mener skal støttes av velferdsmidlene. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar fordelingen av velferdsmidler våren 2017 som fremlagt i vedlegg Arbeidsinstruks for Studenttingets Semesterets beste foreleser komité Saksforbereder: Medlemmer av komitéen 2016 Vedlegg: Arbeidsinstruks for Semestrets beste foreleser komite (Vedlegg 5) Hensikt: Vedta arbeidsinstruks for Semesterets beste foreleser komité. Bakgrunn: Semesterets beste foreleser komité bidrar i arbeidet med å stimulere til økt studiekvalitet ved NMBU ved å kåre den beste foreleseren hvert semester. Det finnes ingen arbeidsinstruks, selv om denne utmerkelsen ligger høyt hos de vitenskapelige ansatte. Da komitéen startet arbeidet i fjor, savnet komitéen noen retningslinjer for arbeidet og har laget et forslag til arbeidsinstruks. Forslag til vedtak: Studentting vedtar arbeidsinstruksen for Semesterets beste foreleser komité Endring i datoplan Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Datoplan 2017 (Vedlegg 6) Hensikt: Flytte Studentting 3 fra mandag 24.april til tirsdag 25.april Bakgrunn: Grunnet ferieavvikling (påske) ønsker Studenttingets Arbeidsutvalg å flytte Studentting 3 fra mandag 24. april til tirsdag 25. april. Dette vil flytte fristen for å komme ut med sakspapirene til 18. april istedenfor 17. april som er andre påskedag. I tillegg ønsker vi å informere Studentting om en feil i datoplanen hvor det står at fristen for å sende inn saker er 3. april. Det skulle egentlig vært 10. april, men i og med at dette er påskeferie ber vi Studentting å sette fristen for å sende inn saken til 7. april i stedet. Forslag til vedtak: Studentting vedtar at Studentting 3 flyttes fra 24. april til 25. april, og fristen for sakspapirene flyttes fra 17. april til 18. april. Studenttinget vedtar endring av frist for å sende inn saker fra den 3. april til 7.april. 11

12 Diskusjonssaker Fremragende undervisning Saksforbereder Ina Catharina Storrønning Hensikt: Diskutere hva studentene mener er fremragende undervisning Bakgrunn: I februar kom Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning: «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» hvor Regjeringen virkelig har satt undervisningskvalitet på dagsordenen. I sammenheng med dette har flere institusjoner i Norge kommet med forslag til pedagogisk meritteringssystem som skal innlemmes i ansettelse og opprykksystemet. NMBU skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på et slikt meritteringssystem. Arbeidsutvalget ønsker derfor innspill på hva studentmassen mener er fremragende undervisning. Arbeidsutvalget ser også behovet for at Studentdemokratiet har en felles forståelse for slikt arbeid i fremtiden. Forslag til momenter for diskusjonen: Hva vektlegger studentene i en god underviser Hva skal til for at studentene blir motivert for studiene I hvilken grad ønsker studenter å bli involvert i forskningsmiljøet tilhørende sitt fakultet Hvordan kan man legge inn undervisning som aktiviserer studentene, og i hvilken grad burde en slik undervisningsform være tilstede Internasjonaliseringskonferansen Saksforbereder Lise Benette Hovd Hensikt: Diskutere momenter rundt internasjonalisering på NMBU Bakgrunn: Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker innspill på hva Studentting mener rundt internasjonalisering på NMBU. I tillegg arrangeres det en internasjonaliseringskonferanse den mars av HIOA og NMBU, og i den anledning ønsker Arbeidsutvalget innspill fra Studentting på momenter rundt internasjonalisering på NMBU. Basert på innspillene Studenttinget kommer med vil Studenttingets Arbeidsutvalg fremme ett endelig forslag som en resolusjon på Studentting 3. Momenter til diskusjon: Hva mener dere er viktig, som de internasjonale studentene tilfører NMBU? Hva mener dere er avgjørende for at norske studenter reiser på utveksling? Hvordan skal NMBU jobbe for å få flere norske studenter til å reise ut? 12

13 Hva mener dere er de viktigste erfaringene man tilegner seg ved utveksling? Hva skal til for at internasjonale studenter skal bli inkludert og integrert i studentmiljøet på NMBU? Langtidsstrategi for Studenttinget NMBU Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Langtidsstrategi for Studenttinget NMBU (Vedlegg 7) Hensikt: Diskutere langtidsstrategien til Studentdemokratiet ved NMBU. Bakgrunn: I løpet av Studenttingets avsparkskonferanse 2017, fikk studenttingsrepresentantene i oppgave å diskutere og kartlegge langtidsstrategien for Studentdemokratiet for de neste 3 årene. En har satt 3 år som tidsforløp for langtidsstrategien, da dette er den gjennomsnittlige tiden en student er på NMBU. Alle innspillene som kom frem under avspark har blitt tatt med, og etter at Arbeidsutvalget hadde et internt seminar, ble det utarbeidet et utkast til langtidsstrategi. Langtidsstrategien skal hjelpe organisasjonen med en bedre oversikt over målene for de neste 3 årene og sikre kontinuitet innad i organisasjonen. Handlingsplanen vil være det årlige tiltaksdokumentet for å nå målene i langtidsstrategien. Arbeidsutvalget ber Studenttinget om å komme med innspill til langtidsstrategien. Et endelig utkast blir presentert som en vedtakssak på Studentting Handlingsplan for Studentdemokratiet 2017 Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU 2017 (Vedlegg 8) Hensikt: Diskutere handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU. Bakgrunn: Handlingsplan for Studentdemokratiet er et dokument som skal kartlegge tiltakene som Studenttinget NMBU og Studenttingets Arbeidsutvalg skal jobbe med i det kommende året (2017). Med utgangspunkt i langtidsstrategien og innspillene fra Studenttingets Avsparkskonferanse har Arbeidsutvalget utarbeidet et utkast som vi ber Studenttinget komme med innspill på. 13

14 Basert på de innspillene og kommentarene som kommer fram på Studentting 2 vil Arbeidsutvalget fremme et endelig utkast av handlingsplanen som en vedtakssak på Studentting Administrasjonssaker Valg av representanter til Klagenemnda Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge to faste representanter og to vararepresentanter til Klagenemnda. Bakgrunn: Vi trenger to studenter til a sitte i Klagenemnda, og to varaer til disse studentene. Dette er et betalt verv der man får betalt for to timer forberedelse i tillegg til hele møtet. Et møte varer en hel arbeidsdag. Klagenemnda behandler blant annet klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er også Klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. De behandler også klager på undervisning og læringsmiljø. Vervet kan passe godt for studenter med interesse for jus, men dette er ikke en nødvendighet. Tiltredelse 1.juli 2017, og man sitter i ett år. Antall møter varierer noe, men i 2015 og 2016 var det 8 møter i året. Faste representanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter fra 01.07/ /2018. Kandidater: Vararepresentanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter fra 01.07/ /2018. Kandidater: Vara: Sunniva Brajkovic Valg av representanter til sentral opptakskomité Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge to faste representanter og to vararepresentanter til sentral opptakskomité. Bakgrunn: Ikke alle som søker studieplass ved NMBU gjennom samordna opptak kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Derfor er det nødvendig med en Sentral 14

15 opptakskomité som kan gjøre en skjønnsmessig vurdering og rangering av søkerne, og avgjøre hvem som skal få tilbud om å studere ved NMBU. Komiteen skal bestå av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli. Faste representanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: Vararepresentanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: 1726 Eventuelt 1727 Møteevaluering 15

16 4 5 6 Vedlegg Vedlegg 1 Endringsforslag vedtekter for Studentdemokratiet Forslag nr. Ref linje nr. Endring stype (Endrin g, Tillegg, Stryknin g) Original tekst Ny tekst Begrunnelse Blokk 1 1 E Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU 2 2 E Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: Revidert: ; I et formelt dokument bør forkortelser i tittel unngås. Komiteen anser dette som mer ryddig, samtidig som det gjør det lettere å spore endringer i vedtektene. Revidert på Studentting 7, den 28. november ; T Kapitteloversikt: Det settes inn en kapitteloversikt, da dette vil gi bedre oversikt over dokumentet. Nummerering og endelig inndeling anses redaksjonelt etter hva som blir vedtatt. 4 6 E Kapittel 1: Formål og forutsetninger 5 8 S opp mot institusjonen og samskipnaden. Kapittel 1: Formål og virkeområde 6 9 T 1-2 Virkeområde Disse vedtekter gjelder for alle organ i Studentdemokratiet ved NMBU og er underlagt nasjonale lover og forskrifter. Instrukser vedtatt etter kapittel 8 kan ikke stride mot disse vedtekter. Komiteen mener virkeområde er en bedre formulering enn forutsetninger. Komiteen mener studentdemokratiet skal fremme synspunktet til studenter opp mot alle aktører, og ikke ett begrenset antall. Komiteen ønsker å definere vedtektenes virkeområde.

17 7 10 E - Flytte 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet 5-1 Valgbarhet til Studentdemokratiet 8 10 E 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet Hovedregelen er at alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan stille til valg i Studentdemokratiet. Dette gjelder så fremt annet ikke er nærmere spesifisert E - Flytte Flyttes til nytt kapittel 10. Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon S Oppbyggingen av Studentdemokratiet ved NMBU på sentralt nivå er beskrevet i disse vedtekters kapittel E 2-2 På fakultetsnivå ( ) Fakultetsstudentrådet (...) Det øverste studentpolitiske organet på fakultetsnivå er fakultets Allmøte ( ) står Fakultetsstudentrådet S i henhold til den arbeidsinstruksen som er fremlagt og godkjent på Fakultetsallmøte høsten I disse vedtekter er fakultet definert gjennom strukturen som er godkjent av 2-2 Fakultetsnivå ( ) studentrådet (...) Fakultetets Allmøte er det øverste studentpolitiske organet på fakultetsnivå ( ) står studentrådet 17 Komiteen mener det mer naturlig å ha valgbarhet under kapittelet som omhandler valg. Denne endringen vil åpne for at studenter som avslutter studiene i løpet av vervets periode ikke må tre ut av stillingen. Komitéen ser et behov for å presisere hvem som kan stille til valg. Dersom forslag 7 vedtas flyttes denne til ny 5-1 Komiteen mener det er mer naturlig å ha et nytt kapittelet om NSO i slutten av dokumentet Komitéen anbefaler at denne setningen strykes da den gir lite informasjon. Innføring av kapiteloversikt vil gi en bedre oversikt. Dersom forslaget faller må kapittel oppdateres redaksjonelt Disse redaksjonelle endringer er gjort som en språkvask i dokumentet. Fakultetsstudentråd anses som et uhensiktsmessig begrep ettersom det ikke lenger finnes instituttnivå på NMBU. Komiteen anbefaler å stryke dette. 2-2 ender derfor med ordlyden «( ) For daglig drift og representasjon av fakultets studentdemokrati.» Komitéen ser ikke at dette tilfører noe til vedtektene dessuten er det noe merkelig gitt at instruks vedtas av ST. Blokk med forslag 37 Blokk med forslag 54

18 Universitetsstyret den T 3-1 (...) Studentting har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. 3-1 ( ) Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. Ved lukking av møte følges bestemmelsene i T Divisormetoden for mandatfordelingen er gitt etter denne formelen: V 2s+1 (s+1 skal i opphevet skrift) V= Antall studenter ved fakultet S= Antall studenttingsrepresentanter fakultet har blitt tildelt T Beregningsgrunnlaget fremlegges til orientering før høstens E 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens instituttallmøter og nyttår. fakultetsallmøter 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens fakultetsallmøter og nyttår T Elektroniske vedtak er unntatt denne bestemmelsen jf 3-10 Komiteen ser det som hensiktsmessig å henvise til 3-6 for å spesifisere hvilken praksis som følges ved lukking av møte. Komiteen ser det som hensiktsmessig å henvise til formelen direkte i vedtektene, da dette klargjør mandatfordelingen. Komiteen ønsker å vedtektsfeste at beregningsgrunnlaget fremlegges Studenttinget for orientering. Redaksjonell endring fra institutt- til fakultetsallmøte Elektroniske vedtak må unntas denne bestemmelsen da sakspapirene ikke gjøres kjent for alle studenter i forkant. Blokk med forslag 23 18

19 Må ses i sammenheng meg komiteens forslag 23 om elektronisk vedtak T Bestemmelsen om at innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter i første ledd innebærer at disse skal oversettes til engelsk. Dersom det oppstår tvil om tolkningen legges den norske versjonen til grunn. Nærmere bestemmelser er gitt i instruks for Studentting E 3-4 Møter og innkalling ( ) Alle studenter har rett til å melde inn saker til Studentting 3-4 Møter og innkalling ( ) Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU har rett til å fremme saker til Studentting T Denne bestemmelsen gjelder ikke for saker som behandles under "Eventuelt". Dette er nærmere beskrevet i instruks for Studentting E 3-6 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommende valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres ved simpelt flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én 3-8 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommende valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres normalt ved alminnelig flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre Komiteen anbefaler et nytt ledd 2. i 3-4. Denne fastslår at sakspapirer skal oversettes til engelsk, og fastslår det som i dag er praksis. Det ligger også en bestemmelse om at dersom det oppstår tvil om tolkningen legges den norske versjonen til grunn for tolkningen. Komiteen ser det ikke som hensiktsmessig å spesifisere språkkravet ytterligere annet enn å vise til bestemmelsene om dette i instruks. Spesifiserer at det bestemmelsen gjelder for semesterregistrerte studenter ved NMBU. Åpner for at eventuelt saker kan fremmes frem til og under konstituering av Studentting, hvilket er praksis i dag. (Dette blir et tillegg til ledd). Komiteen ønsker at alminnelig flertall skal bli normen i stedet for simpelt flertall. Dette vil bringe vedtektene nærmere det som i dag er praksis i Studentting, samtidig som det setter et sterkere krav til flertall ved vedtak. Slik komiteen ser det er simpelt flertall i mange tilfeller et for svakt flertallskrav. 19

20 representant krever skriftlig avstemning. minst én representant krever skriftlig avstemning E 3-6 Stemmerett og stemming (...) Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. 3-8 Stemmerett og stemming (...) Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. Dersom det ikke foreligger en innstilling faller forslaget. Dette forslaget kommer som et resultat av diskusjonen rundt "innstillende organ" under ST1. Komiteen anbefaler på det sterkeste at dette forsaget faller, og at AU forblir innstillende organ i alle saker, med unntak av valgsaker. Dersom det ikke foreligger en innstiling vil det lett skape kaos under saksbehandling. Det ansees også som hensiktsmessig at AU som må antas å ha best oversikt over den daglige driften, også er innstillende organ. Dette innebærer ikke at AU skal opptre som et sensurerende organ, eller at det ikke vil være mulig å fremme/opprettholde et alternativ forslag til vedtak dersom dette skulle være aktuelt. 20

21 23 76 T 3-10 Elektronisk vedtak Elektronisk vedtak kan benyttes for å fatte vedtak i enkeltsaker. Elektronisk vedtak fattes i henhold til instruks for elektronisk vedtak. Frist for å avgi stemme ved elektronisk vedtak er syv dager. Elektronisk vedtak kan ikke benyttes for å fatte vedtak som angår følgende: Valg Mistillitsspørsmål Endring av Studenttingets styringsdokumenter og instrukser Oppnevnelse av studentrepresentanter til råd og utvalg Øvrige saker som er av betydelig karakter Faste Faste studenttingsrepresentanter har stemmerett ved elektronisk vedtak. Elektronisk vedtak kan ikke fattes dersom én eller flere Studenttingsrepresentanter ytrer ønske om at saken skal behandles på ordinært Studentting innen fristen. Ønske om utsettelse skal begrunnes. Komiteen ser det som hensiktsmessig å ta inne en bestemmelse om elektronisk vedtak i vedtektene. Må ses i sammenheng med komiteens forslag 17. Blokk med forslag 17 21

22 E 3-7 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i Studenttinget E Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer forslagsrett i enkeltsaker T 3-8 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) 3-9 Tale og forslagsrett Alle Semesterregistrerte studenter har talerett på møter i Studenttinget. Arbeidsutvalget og representanter i Studenttinget har Forslagsrett. Møtet kan med alminnelig flertall innvilge andre personer tale- og forslagsrett i enkeltsaker. 3-5 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær - Studenttingets ordstyrere Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅsstyret - International Student Union (ISU) - Kontrollkomiteen Endringen begrenser hvem som i utgangspunktet har tale og forslagsrett på Studentting. Forslaget begrenser også hvem som kan levere forslag under møte. Studentting kan fortsatt innvilge andre denne retten. Endre fra simpelt til alminnelig flertall. Legger til ordstyrere og kontrollkomiteen. 22

23 S Følgende personer oppfordres til å delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Fakultetsstyrene - Ledere i Studentrådene E Samtlige studenter ved NMBU har møte- og talerett på E T Studentting. 3-9 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representantene. Ved lukking av møtet føres det eget referat som er unntatt offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Samtlige studenter ved NMBU har møterett på Studentting. 3-6 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med kvalifisert flertall. Ved lukking av møte skal kun AU, studenttingsrepresentanter, ordstyrere, referent og kontrollkomiteen være tilstede i salen. Det føres eget referat som tilbakeholdes offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon - Kontrollkomiteen T Ved plassfratredelse skal det gjennomføres suppleringsvalg i henhold til 5-5 Setningen er upresis og vedtektene burde ikke oppfordre til noe. Fjerne talerett. Talerett er ivaretatt i 3-9 Komiteen ser et behov for å presisere praksisen rundt lukking av møter. Derfor har vedtekten blitt endret til å omhandle hvem som skal sitte på møtet under lukking. Det er også endret ordlyd fra «unntatt offentligheten» til «tilbakeholdt offentligheten» for å unngå spesifiseringer i lovverk. Medlemmer av kontrollkomiteen er lagt til listen over dem som fratrer sin plass i Studentting. Presisere at det skal gjennomføres suppleringsvalg. Må ses i sammenheng med forslag 46 om suppleringsvalg Blokk med forslag 46 23

24 T 3-12 Midlertidig plassfratredelse Ved inhabilitet benyttes midlertidig plassfratredelse. Midlertidig fratredelse innebærer at representanten trer ut av sin rolle i saken(e) det gjelder. Ved midlertidig plassfratredelse trer vara inn jf E 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker som de anser at ikke trenger å behandles av et fulltallig Studentting E 4-1 (...) AU innstiller i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker. 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og oppnevninger til ikke vedtaksdyktige komiteer. 4-1 (...) AU kan innstille i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker 24 Midlertidig plassfratredelse ivaretar forsvarlig saksbehandling i spørsmål om inhabilitet. Dette må ses i sammenheng med forslag 48a om habilitet. Komiteen mener at fulltallig studentting er upresist. Komiteen ønsker å ivareta hensikten med vedtekten det den anser som hensikten bak bestemmelsen, og legger derfor til at AU kan oppnevne personer til ikke vedtaksdyktige komiteer. Dette er i dag spesifisert i AU sin arbeids instruks. Dette forslaget kommer som et resultat av diskusjonen rundt "innstillende organ" under ST1. Komiteen anbefaler på det sterkeste at dette forsaget faller, og at AU forblir innstillende organ i alle saker, med unntak av valgsaker. Dersom det ikke foreligger en innstiling vil det lett skape kaos under saksbehandling. Det ansees også som hensiktsmessig at AU som må antas å ha best oversikt over den daglige driften, også er innstillende organ. Dette innebærer ikke at AU skal opptre som et sensurerende organ, eller at det ikke vil være mulig å Blokk med forslag 48 a

25 fremme et alternativ forslag til vedtak dersom dette skulle være aktuelt. (Bør ses i sammenheng med forslag 21) S 4-4 Observatører Følgende er faste observatører i Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studenttingets organisasjonssekretær - Leder av Studentrådet på Campus Adamstuen i overgangsperioden med to campus Arbeidsutvalget har myndighet til å kalle inn andre observatører ved behov. Etter dialog med Arbeidsutvalget ser komiteen det som svært lite hensiktsmessig å ha faste observatører på møtene. Dette hindrer derimot ikke Arbeidsutvalget i å invitere observatører til møtene når de ser det som hensiktsmessig T Kapittel 5: Valg Kapittel 5: Valg og oppnevninger Ny og mer dekkende tittel E - (Flytting ) 5-1 Valgbarhet til Studentdemokratiet Paragrafen er flyttet fra Kapitel 1 til Kap 5, da komiteen mener det er her den hører hjemme. Denne må ses i sammenheng med Forslag 7 Blokk med forslag 7 25

26 E 5-2 Elektronisk Urnevalg Ny tittel! Elektronisk Urnevalg blir samleparagraf for alle valg som vedtas ved elektronisk urnevalg. De ulike valgene gis bokstaver. Dette gjøres for å samle urnevalg på et sted og gjøre det mer oversiktlig. (Dette innebærer at AU splittes etter hvordan de velges. Bør ses i sammenheng med forslag til ny 5-3) E 5-1 Valg til Arbeidsutvalget Presisering E 5-2 Valg til Universitetsstyret E 5-4 Valg til Fakultetsstyret E S 5-2 Valg til Universitetsstyret De to studentrepresentantene i Universitetsstyret (US) velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. I overgangsperioden med to campus skal én USrepresentant velges fra Campus Adamstuen og én USrepresentant fra Campus Ås. 5-2 a) Valg av leder og nestleder til Arbeidsutvalget 5-2 b) Valg til Universitetsstyret 5-2 c) Valg til Fakultetsstyret 5-2 b) Valg til Universitetsstyret Det velges to studentrepresentanter, en av hvert kjønn med personlig vara til Universitetsstyret (US). Disse velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. 26 Presisering. Presisering. I henhold til universitetets valgreglement skal det være kjønnskvotering og representantene skal ha personlige vara. Setningen strykes da dette ikke lengre er tilfelle da bestemmelsen ikke lengre gjelder. Blokk med forslag 43 39, 40 og 41 vedtas som blokk. 39, 40 og 41 vedtas som blokk. 39, 40 og 41 vedtas som blokk.

27 E - Flytting Ny 5-3Medlemmer til Arbeidsutvalget Endringen må ses i sammenheng med skillet mellom elektronisk urnevalg og andre valg fattet av Studenttinget. Arbeidsutvalget er derfor splittet i to paragrafer da leder og nestleder velges på en annen måte enn øvrige medlemmer av Arbeidsutvalget. Endringen er foruten endring av plassering og paragrafer å anse som redaksjonell. Blokk med E 5-3 Øvrige valg i Studenttinget 5-4 Øvrige valg og oppnevninger i Studenttinget T 5-5 Suppleringsvalg Det skal normalt avholdes suppleringsvalg ved plassfratredelse. Suppleringsvalg foretas etter de samme valgregler som ordinære valg. Det kan avvikes fra denne bestemmelsen dersom det gjenstår kort tid av vervet, eller det av andre grunner synes lite hensiktsmessig T Kapittel 6: Habilitet Må ses sammen med forslag 38. Endring av i tråd med ovenstående. Nummereringen er å anse som en redaksjonell endring, men siden oppnevninger" legges til i tittel bør dette behandles som et endringsforslag. Komiteen ønsker en egen bestemmelse om suppleringsvalg i vedtektene. (Dette blir ny 5-5 gitt at ovenstående endringer går igjennom.) Komiteen foreslår et nytt kapitel om habilitet Blokk med forslag 31 27

28 48a 173 T 6-1 Habilitet At en person er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til personens dømmekraft. Dette kan forekomme dersom vedkommende er part i saken eller har sterke personlige fordeler av utfallet, eller er i nær familie med ovennevnte. Det fremgår av god forvaltningsskikk at praksis rundt spørsmål om inhabilitet skal tolkes strengt. Det innebærer at det skal mye til for å erklære en representant inhabil. Den som får inhabilitet vedtatt mot seg fratrer midlertidig den gjeldende saken jf Spørsmål om habilitet avgjøres ved alminnelig flertall av gjeldende organ, uten at vedkommende deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om habilitet for flere medlemmer, kan ingen av de involverte delta i avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ikke lenger er vedtaksdyktige i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle 28 Komiteen foreslår at det inntas en bestemmelse om habilitet i vedtektene. Dette også med bakgrunn i diskusjon på Studentting og innspill. Komiteen har forsøkt å formulere en relativt presis bestemmelse, selv om det alltid vil være rom for tolkning og skjønn i habilitetsspørsmål. Komiteens forslag er inspirert av normal praksis i forvaltningsorganer og lovverk. (jf ledd er avhengig av hvorvidt denne blir vedtatt). Blokk med 32

29 skal alle møtende medlemmer delta. 29

30 48b 173 T 6-1 Habilitet At en person er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til personens dømmekraft. Dette kan forekomme dersom vedkommende er part i saken eller har sterke personlige fordeler av utfallet, eller er i nær familie med ovennevnte. Det fremgår av god forvaltningsskikk at praksis rundt spørsmål om inhabilitet skal tolkes strengt. Det innebærer at det skal mye til for å erklære en representant inhabil. Spørsmål om habilitet avgjøres ved alminnelig flertall av gjeldende organ, uten at vedkommende deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om habilitet for flere medlemmer, kan ingen av de involverte delta i avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ikke er vedtaksdyktige i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Forslag 48b er identisk med 48a med unntak av setningen " Den som får inhabilitet vedtatt mot seg fratrer midlertidig den gjeldende saken jf " Dette gjør det mulig å vedta en habilitetsparagraf som ikke sier noe om midlertidig plassfratredelse. Komiteen anbefaler primært 48a, og sekundert 48b dersom 48a faller i blokk med 32. Forslag 48b trekkes automatisk dersom 48a blir vedtatt. 30

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III. Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III. Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl 17.15-21 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert

Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt Sist oppdatert Vedtekter for Velferdstinget i Oslo Vedtatt 25.01.2005 Sist oppdatert 8.11.2010 Kapittel 1 Innledende bestemmelser 1-1 Formål Velferdstinget i Oslo (VT) er det overordnede studentpolitiske organet i velferdssaker

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS

REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Universitetet i Stavanger Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet REGLEMENT FOR FAKULTETSSTYRET VED DET TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET, UiS Vedtatt av fakultetsstyret 10. oktober 2017 Dokumentet

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram.

(2) Velferdstinget skal på årets første møte behandle vedtakssak om prinsipprogram. ENDRINGSFORSLAG VEDTEKTER A01 01 1 4 Dokumenter 1 4 1 Prinsipp og arbeidsprogram (1) Velferdstinget skal ha et prinsipp og et arbeidsprogram. Velferdstingets prinsipprogram er det øverste politiske dokumentet

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer