Konstituerende Studentting 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituerende Studentting 2016"

Transkript

1 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE KONSTITUERENDE STUDENTTING 2016, MANDAG 28. NOVEMBER KL. 17:15 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:15! 1671 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER ARBEIDSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR VEDTAKSSAKER VEDTEKTSENDRINGER FOR GODKJENNING AV STUDENTRÅDSMODELLEN MANDAT FOR KOMITEEN FOR ENDRINGSFORSLAG AV VEDTEKTER FOR STUDENTTING ÅRSVERKSFORDELING FOR ARBEIDSUTVALGET VEDTAK AV ARBEIDSINSTRUKSEN TIL KONTROLLKOMITEEN ENDELIG GODKJENNING AV STUDENTDEMOKRATIETS BUDSJETT OFFISIELL KONSTITUERING AV STUDENTTING DISKUSJONSSAKER EVALUERING AV NY PARKERINGSORDNING PÅ NMBU ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VALG AV MØTELEDELSE VALG AV VALGNEMND KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAKULTETSSTYRENE EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT FRA STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 2 TIMELISTER FOR STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 3 ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS KONTROLLKOMITE VEDLEGG 4 BUDSJETT VEDLEGG 5 VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU VEDLEGG 6 KANDIDATPRESENTASJONER TIL STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 7 KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAST MØTELEDELSE VEDLEGG 8 KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAKULTETSSTYRENE

4 1671 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret Oppnevnelse av tellekorps Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) 4

5 Arbeidsutvalgets årsrapport for 2016 Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 1: Årsrapport for Studenttingets arbeidsutvalg 2016 Hensikt: Orientere Studenttinget om arbeidet som Arbeidsutvalget har gjort i 2016 Bakgrunn: På slutten av hvert kalenderår avlegger Arbeidsutvalget en årsrapport til Studenttinget der de informerer Studenttinget om arbeidet som har blitt gjort for det gjeldende kalenderåret Vedtakssaker Vedtektsendringer for godkjenning av Studentrådsmodellen Saksforbereder: Ina Catharina Kim Isheden Storrønning Hensikt: Vedta forslag til vedtektsendringer av Studentdemokratiets vedtekter. Bakgrunn: På Studentting 6 ble det gjort vedtak av sak «Forslag til modell for Studentrådene på de nye fakultetene» med forbehold om vedtektsendringer på Studentting 7, hvor bakgrunnen for vedtektsendringene er for at modellen kan tre i kraft uten stridigheter med Studentdemokratiet sine vedtekter innen Dette gjelder da 2-2, 2-3 og 5-4. Arbeidsutvalget foreslår også revidering av 7-3 og 7-4 for å presisere rollen til Studentrådene på fakultetsnivå. Man ønsker å presisere at det kun er blitt fokusert på de paragrafene som man er nødt til å revidere før , da det skal nedsettes en større komite som skal revidere samtlige vedtekter. Forslag til vedtak: 1. Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar å fjerne vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt 7-4 Ved vedtak av samtlige forslag til vedtektsendringer foreslås følgende vedtektsendring: Studenttinget vedtar de nye vedtektene til Studentdemokratiet. 5

6 Mandat for komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting. Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Hensikt: Vedta mandatet til komiteen samt medlemmene. Bakgrunn: Arbeidsutvalget ser på det som nødvendig å gå gjennom vedtektene for studentdemokratiet på NMBU. Derfor ønsker Arbeidsutvalget å sette ned en komité for å behandle ett mulig forslag til utbedring av dette dokumentene. Denne komiteen skal ha som arbeidsoppgave å se gjennom vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU. Komiteen har ingen offisiell makt utover det å komme med forslag til vedtektsendring. Komiteen skal ta stilling til alt av innhold i vedtektene. Forslaget skal presenteres for diskusjon på Studentting 1 med sakspapirfrist 30.januar, og føres opp til vedtak på Studentting 2 med sakspapirfrist 27.februar. Dersom vedtak ikke fattes av Studentting innen Studentting 2, vil komiteen ha mulighet til å revidere forslaget basert på momenter gitt på Studentting 2 til Studentting 3. Dersom forslaget ikke vedtas på Studentting 3, vil komiteens arbeid avsluttes og komitemedlemmene fjernes fra dette mandatet. Komiteen skal bestå av 5 medlemmer, hvorav Arbeidsutvalget innstiller på kandidater, og Studenttinget godkjenner nevnte kandidater. Forslag til vedtak: Studentting godkjenner komiteens mandat samt de medlemmene som Arbeidsutvalget har innstilt på Årsverksfordeling for Arbeidsutvalget Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 2: Timelister for sittende Arbeidsutvalg Hensikt: Vedta ny årsverksfordeling til Arbeidsutvalget Bakgrunn: Nåværende stillingsprosent er følgende: Internasjonalt ansvarlig 20% Velferdsansvarlig 20% Markedsføringsansvarlig 10% Styremedlem 0% I henhold til ny avtale om samarbeid og fristasjon mellom NMBU og Studenttinget NMBU 8 Den økonomiske støtten skal gi rom for frikjøp av studenter med til sammen tre årsverk, hvorav leder og nestleder to årsverk, det resterende årsverket fordeles på øvrige studenter i Arbeidsutvalget. Fordeling vedtas av Studenttinget etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Den økonomiske støtten vil fra 2017 være tilsvarende Statens Lønnstrinn 22 for de tre årsverkene.», 6

7 innstiller Arbeidsutvalget på en ny årsverksfordeling som treer i kraft Økningen er basert på at nåværende stillingsprosent ikke er representativ med arbeidsmengden som er i styret. Vedlagt ligger timelistene for sittende Arbeidsutvalg. Timelisten er satt slik at den enkelte person kan se forholdet mellom normal arbeidstid i Staten, som er på 37,5timer per uke (150 timer per måned), mot antall arbeidstimer som Arbeidsutvalget har. Opplysningen om statens normerte arbeidstid er hentet fra Statens personalhåndbok 2016, Arbeidsutvalget innstiller på følgende årsverksfordeling Internasjonalt ansvarlig 37% Velferdsansvarlig 33% Markedsføringsansvarlig 20% Styremedlem 10% Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar den nye årsverksfordelingen som er fremlagt i saken Vedtak av Arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Saksforbereder: Ina Catharina Kim Isheden Storrønning Vedlegg: Vedlegg 3: Arbeidsinstruks for Studenttingets kontrollkomite Hensikt: Vedta arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Bakgrunn: Gjennom høsten har Arbeidsutvalget jobbet med å opprette en kontrollkomite. Saken har vært oppe på Studentting to ganger, Studentting 4 og Studentting 5. Bakgrunnen for opprettelsen er at det i dag ikke eksisterer en kontrollkomite for Studentdemokratiet ved NMBU. Kontrollkomiteen skal være et nøytralt og rådgivende organ som ser over at vedtekter og instrukser ikke blir brutt. Forslag til vedtak: Studentting godkjenner Arbeidsinstruksen til kontrollkomiteen slik den foreligger som vedlegg Endelig godkjenning av studentdemokratiets budsjett Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 4: Budsjett for Studentdemokratiet 2017 Hensikt: Vedta endelig budsjett for Studentdemokratiet ved NMBU for

8 Bakgrunn: Budsjettet til Studentdemokratiet ved NMBU var oppe som en diskusjonssak på Studentting 6. Det endelige budsjettet for kalenderåret 2017 ligger ved som vedlegg 5. Forslag til vedtak: Studentting vedtar budsjettet for 2017 slik det foreligger Offisiell konstituering av Studentting 2017 Saksforbereder: Ina Catharina Storrønning Hensikt: Studenttinget for 2016 konstituerer Studenttinget for 2017 Bakgrunn: Grunnet vedtak på Studentting 6, skal det sittende Studentting for 2016 konstituere Studenttinget som skal sitte for Forslag til vedtak: Studenttinget for 2016 konstituerer inn det kommende Studentting for 2017 basert på medlemmer som presenteres på Studenttinget Diskusjonssaker Evaluering av ny parkeringsordning på NMBU Saksforbereder: Sunniva P. Brajkovic Hensikt: Diskutere og komme med forslag til mulige tiltak for å forbedre parkeringsordningen. Bakgrunn: Det er blitt satt i gang nye parkeringstiltak på NMBU. Dette har ført til en ny ordning, som foreløpig er en prøveordning. Det vil sannsynligvis bli et evalueringsmøte på nyåret i parkeringskomiteen, og sittende styremedlem (Sunniva Brajkovic) trenger derfor innspill fra Studenttinget. Send gjerne og en mail med innspill til med tiltak som fungerer/ikke fungerer. Dere bes ta hensyn til antall parkeringsplasser satt av i reguleringsplanen til ansatte (0,45 pr.stk.) og studenter (0.030 pr.stk.) 1675 Administrasjonssaker Valg av Studenttingets arbeidsutvalg Saksforbereder Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 5: Kandidatpresentasjoner til Studenttingets arbeidsutvalg 8

9 Velferdsansvarlig; Tord Hauge Markedsføringsansvarlig; Sunniva Brajkovic Styremedlem; Johanne Hempel Sveen Valg av velferdsansvarlig Hensikt Velge velferdsansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Velferdsansvarlig er en krevende, men veldig interessant og lærerik stilling i Arbeidsutvalget. Som velferdsansvarlig er man ansvarlig for komiteen for tildeling av velferdsmidler og Bomiljøutvalget. Man er i tillegg del av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NMBU, komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og man sitter også i samarbeidsmøte med Helsestasjonen, NMBU, SiÅs og Samfunnet i Ås. Gjennom de forskjellige utvalgene og komiteene får man prøvd seg på større og mindre arenaer, da både som et vanlig medlem, men også som møteleder og referent. I tillegg til dette vil man også jobbe med velferdspolitikk og saker som angår velferden blant studentene på NMBU. Forhåndsinnmeldte kandidater Tord Hauge Valg av internasjonalt ansvarlig Hensikt Velge internasjonalt ansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Som internasjonalt ansvarlig har man ansvar for integrerings tiltak gjennomført på NMBU, introduksjonsuke, tildeling av inkluderingsmidler samt andre rådgivende roller på tvers av campus. Det er ett veldig spennende og utviklende verv for enhver som ønsker framtidig arbeid innenfor ulike sektorer, som salg, administrasjon og internasjonalt arbeid. Det er også givende ved at en får innsyn i hvordan NBMU som organisasjon fungerer, samt det sosiale livet på begge campuser. Som internasjonalt ansvarlig har man også ett samarbeid med Samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet. Det anbefales på det sterkeste å stille dersom en ønsker litt fri arbeidsbeskrivelse, rutiner, personlig og faglig utvikling samt ett flott arbeidsmiljø. Forhåndsinnmeldte kandidater 9

10 Valg av markedsføringsansvarlig Hensikt Velge markedsføringsansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for å promotere Studenttinget utad og nå ut til studentene med informasjon som angår dem. Dette innebærer bl.a. å lage plakater, holde kontakt med Tuntreet og å oppdatere sosiale medier og hjemmeside. Samtidig bør man være kreativ og komme på nye ideer til markedsføring. I tillegg til markedsføringsoppgavene sitter du i styret sammen med de fem andre medlemmene. Det holdes AU-møte hver uke, det samme med kontortid. I tillegg kommer Studentting og eventuelle andre møter/workshops/oppgaver. Forhåndsinnmeldte kandidater Sunniva Brajkovic Valg av styremedlem Hensikt Velge styremedlem til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Å sitte som styremedlem handler ikke bare om vervet, men om samholdet med resten av styret, samt kommunikasjon med studentdemokratiet og deler av ledelsen. Styremedlem arbeider i hovedsak med egne saker, dvs. dersom du synes noe er engasjerende, kan du jobbe med dette! Av faste verv, sitter styremedlem i likestillingskomitéen på NMBU. Styremedlem er også ansvarlig for studentdemokratiets twitter-konto, og bidrar på denne måten også til bildet Arbeidsutvalget har utenfor NMBU. Styremedlem bistår også resten av Arbeidsutvalget ved behov og forfall som gjør at personen vil få innblikk i andre saker, dette gir absolutt en variasjon i arbeidsoppgaver. Har du lyst til å prøve noe nytt, engasjere deg i din egen studiehverdag, treffe nye mennesker? Da er dette vervet noe for deg! Forhåndsinnmeldte kandidater Johanne Hempel Sveen Valg av Møteledelse Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 6: Kandidatpresentasjoner til fast møteledelse Hensikt: Velge 2 faste møteledere og 2 vara. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar

11 Bakgrunn: Ordstyrere, også kalt møteledelse for Studenttinget, blir valgt for ett år av gangen og sitter fra nyttår til nyttår. Hovedoppgaven til ordstyrerne er rett og slett å sørge for at Studenttinget kommer seg gjennom den planlagte sakslisten på en ryddig måte og innenfor rimelig tid. Ordstyrerne bør ha erfaring med å lede møter og helst ha vært på en del større møter eller mange Studentting. Vanligvis har ordstyrerne et formøte med leder og nestleder i Arbeidsutvalget hvor man blir satt inn i sakene slik at man kan legge en plan for tidsbruken. Frem til nå har det ikke vært noen kontrollkomité i Studentting og ordstyrerne har derfor hatt en viktig rolle når det er uklart om Studentting holder seg til vedtekter og instrukser. Likevel er det sånn at man i stor grad forholder seg til vanlig møtepraksis, og det er derfor viktig at man kjenner til dette. Jobben som ordstyrer er veldig interessant og lærerikt. Vervet gir både mye erfaring med strukturert møteledelse og god innsikt i Studentdemokratiets arbeid her ved NMBU. Forhåndsinnmeldte kandidater: Anne Aase-Mæland Valg av valgnemnd Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge 4 medlemmer til Studenttingets valgnemnd. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse umiddelbart etter møtet. Bakgrunn: Valgnemnda har hovedansvaret for å finne kandidater til alle verv til valg på Studentting og andre studentvalg på Universitetsnivå. Sammen med AU, markedsføre valgene og forberede sakspapir til valgsaker. Valgnemnda har muligheten til å legge frem sin innstilling, og bør gjøre dette om det ses på som hensiktsmessig. Medlemmer av valgnemnda har ikke anledning til å stille til valg i valgnemndas virkeperiode, med unntak av gjenvalg til valgnemnda. Medlemmene i valgnemnda bør møte på Studenttingets møter og arrangementer. Som medlem av Valgnemnda får man en viktig rolle i studentdemokratiet! Man jobber aktivt med å nå ut til alle studenter ved NMBU og jobber aktivt igjennom hele året for å promotere de ulike vervene. Man kan forvente seg et tett samarbeid med AU og studentrådene på universitetet. Som valgnemnd må en regne med en del arbeid via sosiale medier, mail og design av kampanjer. 11

12 Forhåndsinnmeldte kandidater Kandidatpresentasjoner til fakultetsstyrene Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 7: Kandidatpresentasjoner til fakultetsstyrene Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ. Det skal velges to faste og to vararepresentanter til hvert fakultet. Det er kjønnskvotering blant både de faste og vara representantene. Representantene sitter fra for ett år. Forhåndsinnmeldte kandidater: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: Hanne Berggreen Mateusz Pawel Demianiuk Erik Oscar Tylleskär Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: Ingrid Kristine Ydse Fakultet for veterinærmedisin: Håkon Dolva Sagedal Line Storvoll Strømseth Anne Grönquist (vara) Hans Kristian Mjelde (vara) Fakultet for biovitenskap: Trine Langeby Nilsen Fakultet for realfag og teknologi: Hanna Lunde Steen Nina Vold Johansen Fakultet for landskap og samfunn: Tord Eirik Feldt Enger 1676 Eventuelt Møteevaluering 12

13 Vedlegg 1 Årsrapport fra Studenttingets Arbeidsutvalg 2016 Året 2016 går mot hell og Arbeidsutvalget har hatt flott ett år. Vi nevner de største sakene vi har jobbet med, i tillegg til vanlig drift av Studentdemokratiet NMBU. Mye av arbeidet har gått til omstrukturering da det ble klart i februar at NMBU skal gjennom en omstruktureringsprosess. Våren sentraliserte seg rundt modellene til de nye fakultetene, mens høsten har handlet om omstruktureringen av Studentdemokratiet. Gjennom hele prosessen har Arbeidsutvalget hatt flere workshops med Studentrådene, dette har blitt gjort for å sikre innspill og deltakelse fra bredden i Studentdemokratiet og hva studentene på instituttene har ment. Parallelt med omstruktureringen har Arbeidsutvalget jobbet med flere andre temaer som markedsføring, informasjonsflyt og tettere samarbeid med studentrådene. Det har også vært fokus på økt synlighet av organisasjonen på campus gjennom deltagelse på de største arrangementene på NMBU, som 3000 meter øl, graskurs 1, samfunnets rebusløp, speed-date med AU. Arbeidsutvalget var også tilstede under fadderuka for å promotere Studentdemokratiet gjennom rebusløp, grillfesten og immatrikuleringen. I vår ble studentvalget gjennomført hvor deltagelsen var på 12% som er en nedgang fra i fjor (16%) men samtidig en betydelige forbedring fra tidligere år. Vi håper at gjennom det arbeidet med workshopene vil vi igangsette tiltak for høyere deltagelse for valget i I tillegg til det har Arbeidsutvalget investert tiden i å lage filmer om hvordan det er å jobbe i AU, intervjuer og et tettere samarbeid med Tuntreet. I samarbeid med Studentrådene har man også sett på mulighetene for en mer standardisert praksis og struktur for Studentrådene på NMBU. Dette har vi blant annet jobbet med gjennom en arbeidsinstruks og ny struktur for Studentrådene. På sommerseminaret i juni ble det etterspurt et felles opplegg for når og hvordan Studentrådene skulle presentere stud001 (introduksjon til studentdemokratiet). Dette jobbet Arbeidsutvalget med gjennom sommeren samt august slik at Studentrådene skulle ha ett felles og likt opplegg for presentasjonen hvor det var fokus på en enkel innføring for de nye studentene. I vår inngikk Arbeidsutvalget ett samarbeid med Lena Marie Kjøbli om behandling av avfall og utvikling av en miljøstrategi til NMBU. Sammen med rektor Mari Sundli Tveit skal Lena komme på Studentting 7 den 28.november hvor de skal snakke om tiltakene som har blitt gjort på NMBU, og strategien framover. Arbeidsutvalget har sammen med studiedirektøren jobbet for å innføre en prøveperiode på digital undervisning i noen emner. Det prøves også ett nytt opplegg for undervisning i de største emnene ved bruk av flipp rom. Styret har i samarbeid med andre aktører også jobbet for å finne en bedre løsning på undervisningen av de største fagene som blir holdt i Aud Max, som for eksempel math100. Arbeidsutvalget ser på dette som de første stegene mot en mer innovativ undervisning for fremtiden. Man vil også understreke at det har blitt gjennomført valg av semesterets beste foreleser, som er studentenes egen utmerkelse til den beste foreleseren på NMBU. Sammen med Læringssenteret håper vi at de som er kåret til beste foreleser kan dele kunnskapen med andre som underviser på NMBU. Arbeidsutvalget har i tillegg til øvrige punktene begynt å jobbe med strukturen internt for å styrke organisasjonen. Dette har blitt gjort gjennom innføring av arkiveringssystem, revidering av instrukser til komiteer og utvalg, praksisen til økonomien som fremlegges på Studentting, samt innføring av klare rammer og frister internt for styret, men også utad i Studentdemokratiet. Arbeidsutvalget har også sett på sin egen arbeidsinstruks, der den har 13

14 blitt oppdatert og konkretisert mer slik praksisen er i dag. Dette er ett arbeid som kommer til å fortsette til våren. Vedlegg 2 Timelister for Studenttingets arbeidsutvalg Column1 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Statlige Ansatt Leder 100% Nestleder 100% Internasjonalt Ansvarlig 20% 26 96, ,5 144,5 99, Velferdsansvarlig 20% 44,5 143, Markedsføringsansvarlig 10% 18 28, , , ,5 Styremedlemm 0% 32,8 69, ,3 20, ,5 74,5 64, Timelister er registrert fra for sittende Arbeidsutvalget Vedlegg 3 Arbeidsinstruks for Studenttingets kontrollkomite Myndighet Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen igangsetter selv og på forespørsel undersøkelser dersom det menes at vedtekter eller andre retningslinjer er brutt. Sammensetning og virketid Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, hvor 1 av medlemmene er leder. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, og øvrige medlemmer velges på Studentting 3. Representantene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Oppgaver Kontrollkomiteen har møteplikt på Studentting, hvor minst 2 medlemmer av komiteen må møte. Arbeidsoppgaven til Kontrollkomiteen på Studentting er: Å bistå Studentting og Arbeidsutvalget når det henstilles om det. Kontrollkomiteen skal ha overoppsyn med at vedtekter, retningslinjer og forretningsorden blir fulgt. Før hvert Studentting skal kontrollkomiteen godkjenne sakspapirene i henhold til vedtektene. På Studentting skal de medlemmene av Kontrollkomiteen som møter på Studentting være del av tellekorpset. Mistillit Ved mistillitsforslag skal Kontrollkomiteen være nøytral. Komiteen skal kun overse at vedtekter og retningslinjer blir holdt. 14

15 Sittende Kontrollkomite er ansvarlig for god overlapp med påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen. Overlapp innebærer to møter før neste Studentting, dvs. For medlemmene valgt på Studentting 3 skal overlapp ha blitt gjort innen Studentting 4. For leder som velges på Studentting 6 skal overlapp ha skjedd innen Studentting 1. Det første møtet skal handle om praksisen i Kontrollkomiteen samt Studenttinget. Det andre møtet skal være om vedtatte saker det siste året hvor avtroppende Kontrollkomite har sittet. Øvrige verv Medlemmene av Kontrollkomiteen kan ikke stille til andre verv i Studentdemokratiet under sin virkeperiode. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin virkeperiode sitte i verv som velges på Studentting samt følgende utvalg: - Arbeidsutvalget - Studentting - Faktultetsstyret - Leder eller nestleder i Studentrådene - Universitetsstyret Endringer i arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med 2/3 stemme av alle representanter på Studentting. Forslag til endring foreslås av Kontrollkomiteen, og vedtas på Studentting. Denne arbeidsinstruksen skal opp til revidering 1 år etter at det er vedtatt for første gang. 15

16 542 Vedlegg 4 budsjett

17 Vedlegg 5 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Foreslås vedtatt på Studentting 7, den 28. november Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter opp mot institusjonen og samskipnaden. 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. 1-3 Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell utmelding følger NSO sine vedtekter. Kapittel 2: Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU 2-1 På sentralt nivå Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige driften av Studenttinget gjøres av Studenttingets Arbeidsutvalg. Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU på sentralt nivå beskrives i disse vedtekters kapittel På fakultetsnivå Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Sp, er satt sammen av de styrer og utvalg som kommer frem av modellen til Fakultetsstudentrådet vedtatt av Studentting på Studentting 6 den Det øverst studentpolitiske organet på fakultetsnivå er fakultets Allmøte. Mellom fakultetsallmøte står Fakultetsstudentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets studentdemokrati i henhold til den arbeidsinstruksen som er fremlagt og godkjent på Fakultetsallmøte høsten I disse vedtekter er fakultet definert gjennom strukturen som er godkjent av Universitetsstyret den Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kapittel 3: Studenttinget 3-1 Myndighet og oppgaver Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. 3-2 Sammensetning Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen som ble vedtatt på Studentting 6 i Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hver høst. Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste års representantfordeling i Studenttinget 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens instituttallmøter og nyttår. 3-4 Møter og innkalling Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. 17

18 Alle studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 3 medlemmer av Arbeidsutvalget, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen. 3-5 Vedtaksdyktighet Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 3-6 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres ved simpelt flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. 3-7 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i Studenttinget. Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer forslagsrett i enkeltsaker. 3-8 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) Følgende personer oppfordres på det sterkeste til å delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Fakultetsstyrene - Ledere i Studentrådene Samtlige studenter ved NMBU har møte- og talerett på Studentting. 3-9 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representantene. Ved lukking av møtet føres det eget referat som er unntatt offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Ved plassfratredelse rykker vedkommendes vararepresentant automatisk opp som fast representant. 18

19 Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker som de anser at ikke trenger å behandles av et fulltallig Studentting. AU innstiller i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker. 4-2 Sammensetning Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer: - Leder - Nestleder - Velferdsansvarlig - Internasjonalt ansvarlig - Markedsføringsansvarlig - Styremedlem Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters Vedtaksdyktighet og stemmelikhet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. 4-4 Observatører Følgende er faste observatører i Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studenttingets organisasjonssekretær - Leder av Studentrådet på Campus Adamstuen i overgangsperioden med to campus Arbeidsutvalget har myndighet til å kalle inn andre observatører ved behov. Kapittel 5: Valg 5-1 Valg til Arbeidsutvalget Leder og nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.7. til Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av Studenttinget. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.1. til Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. 5-2 Valg til Universitetsstyret De to studentrepresentantene i Universitetsstyret (US) velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 1.7. til I overgangsperioden med to campus skal én US-representant velges fra Campus Adamstuen og én US-representant fra Campus Ås. 5-3 Øvrige valg i Studenttinget Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, og til styret i samskipnaden. Valg skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Studenter tilknyttet Samskipnaden i Oslo (SiO) har ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅs-styret. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget. 5-4 Valg til Fakultetsstyret Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Urnevalget finner sted imellom oktober og januar hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år og varer fra

20 Kapittel 6: Mistillit 6-1 Mistillitsforslag Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak. 6-2 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget Studenttinget kan med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot tillitsvalgte etter disse vedtekters 5-1 andre ledd og 5-3. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. 6-3 Mistillit mot representanter valgt ved urnevalg Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters 5-1 første ledd og 5-2, behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. Kapittel 7: Instrukser 7-1 Instrukser for Studenttinget Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Instruks for forretningsorden og dagsorden. - Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg. 7-2 Instrukser for Studenttingets Arbeidsutvalg Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget. 7-3 Instruks for fakultetsnivået Studentting vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet på fakultetsnivå 7-4 Instruks for Studentrådene Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentrådet har mulighet til å utvide egen instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget. 7-5 Andre instrukser Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov. Kapittel 8: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU 8-1 Oppløsning Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle studenter ved NMBU kalles inn. 8-2 Fusjon med andre studentdemokratier Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft. 20

21 Kapittel 9: Endring av vedtektene 9-1 Innlevering av endringsforslag Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved oppslag senest 7 dager før møtet finner sted. Vedlegg 6 Kandidatpresentasjoner til Studenttingets arbeidsutvalg Tord Hauge, stiller som Velferdsansvarlig Hei Mitt navn er Tord Hauge, og jeg ønsker å stille til Velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget her ved NMBU. Jeg kommer fra Gjøvik og går i 2. Klasse på Samfunnsøkonomi. Når jeg startet på NMBU ønsket jeg å engasjere meg, men viste ikke helt hvor. Jeg ble valgt til tillitsvalgt i klassen og møtte opp på Studentting 4 som en skremt vara i fjor. Der ble jeg valgt inn i Komiteen for tildeling av velferdsmidler. Dette var et verv jeg syntes var morsomt og givende. Etter hvert ble jeg valgt inn som representant på studentting, og fikk mersmak på det å holde på med studentpolitikk. Ellers på Ås har jeg engasjert meg i forening, som komitemedlem på samfunnet og NK under UKA i Ås. Jeg har snakket en god del med nåværende velferdsansvarlig om hva som kreves og føler jeg at jeg har fått god innsikt i arbeidsoppgavene det omfatter. Som representant for Studenttinget i Komite for tildeling av velferdsmidler har jeg jobbet mye med velferdsmidler og reglementet rundt det. Dette tror jeg gir meg en unik innsikt før jeg trer inn i vervet. Jeg vil jobbe for å gjøre det enklere å søke velferdsmidler og holde dialog med søkere så de vet bedre hva de skal de skal skrive og hva de kan søke til. Samtidig ønsker jeg og jobbe gjennom bomiljøutvalget for å få SiÅs til å ta tak i del velferdstiltak rundt omkring ved studentboligene. Av tidligere relevant erfaring så har jeg blant annet vært aktiv og hatt en del verv på ulike nivå i ungdomsorganisasjonen Juvente, jeg har også sittet i Gjøvik Ungdomsråd og representert de i ulike komiteer og utvalg. Jeg tror at jeg er en god kandidat som er ærlig og tørr å si ifra på en tydelig og respektfull måte. Hvis jeg blir valgt til dette vervet så kommer jeg til å legge masse energi og tid på det. Jeg håper dere har troen på at jeg kan representere studentene på en god måte, og at dere stemmer på meg. Godt valg! Tord Hauge 21

22 Sunniva Brajkovic, stiller som Markedsføringsansvarlig Kjære Studentting! Jeg heter Sunniva Brajkovic. Jeg er 22 år og studerer landskapsarkitektur 4. året. Jeg stiller som markedsføringsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg. Tidligere har jeg hatt flere verv i studentdemokratiet, som Studenttingsrepresentant, Studentrådsleder og Styremedlem i Arbeidsutvalget. Jeg synes markedsføring er spennende som fagfelt og ønsker å bidra til å synliggjøre studentdemokratiet på NMBU. Jeg har gjennom det siste året arbeidet som styremedlem, og derfor vet jeg hva slags planer Arbeidsutvalget har for det kommende året. Jeg føler mine sterkeste sider ligger i synlighet og design, grunnet min bakgrunn i landskapsarkitektur. Derfor stiller jeg som markedsføringsansvarlig. De siste årene har jeg sett behovet og potensialet i studentdemokratiet, og er ikke klar for å slutte mitt arbeid med å utbedre dette! Jeg har også sett litt hva slags arbeidsoppgaver markedsføringsansvarlig har hatt og vil ha, og må si man skal leite lenge etter en mer sexy arbeidsinstruks! Om noe har ikke omorganiseringen knekket min vilje til å jobbe, men heller styrket den! Det har også kommet fram i denne prosessen hvor dårlig informasjonsflyt det er på NMBU, dette er noe jeg ønsker å utbedre! Jeg har jobbet med markedsføring i flere styrer og foreninger, deriblant sosiale foreninger, Studenttingets Arbeidsutvalg og CRE8 KONFERANSEN. Johanne Hempel Sveen, stiller som Styremedlem Hei kjære Studentting, mitt navn er Johanne Sveen Hempel og jeg stiller til styremedlem i Studenttingets Arbeidsutvalget. Jeg går tredje året på bachelor i biologi. Jeg stiller til AU da jeg gjennom mine år på Ås har blitt mer og mer engasjert i studentpolitikken og ønsker å gjøre mer for mine medstudenter. Mitt første verv på ås var faddersjef for IPV. Så ble jeg nestleder på i IPV og så studentrådsleder. Mens jeg var leder satt jeg også på studentting og i instituttstyret. Og så var jeg med på Norges student organisasjons (NSO) landsmøte i fjor. I tillegg har jeg vært i mye kontakt med AU og vet en del om hvordan AU har fungert dette semesteret. Hvis jeg blir valgt inn i AU vil jeg fokusere på to ting kommunikasjon ned og mellom fakultetene og student politikk på nasjonalt nivå, mot Norges student organisasjon. Det er gjennom min tid som studentrådsleder at jeg har et ønske om å forbedre kommunikasjonen og med den nye strukturen, kan man legge opp til et system som fungerer i lengere tid framover. National student politikk har interessert meg siden jeg dro til NSO. Og så mye jeg lærte som det kan være nyttig og dra med seg når vi jobber på lokale steder, som på Ås. Godt valg! Johanne Sveen Hempel 22

23 Vedlegg 7 Kandidatpresentasjoner til fast møteledelse Anne Aase-Mæland Kjære Studenttingsrepresentanter! Mitt navn er Anne Aase-Mæland, jeg er 25 år og stiller med dette til valg som ordstyrer for Studentting (møteledelse). Jeg går siste året på master i økonomi og administrasjon på NMBU. Fra tidligere har jeg en bachelor i revisjon fra HiT (nå HSN). Jeg har vært engasjert i studentdemokratiet siden jeg startet å studere. På HiT startet jeg som klassetillitsvalgt første året. Året etter ble jeg valgt som styremedlem i studentrådet, før jeg på tredje året ble valgt inn som studentrådsleder (årsverv). Studentrådet jeg var leder for besto av over 100 klassetillitsvalgte fra fire ganske ulike institutter. Jeg brukte mye tid på vervet, da jeg fant det veldig interessant og givende. Derfor valgte jeg å bruke et fjerde år på å bli ferdig med bacheloren min. På mitt fjerde studieår ved HiT satt jeg som nestleder i arbeidsutvalget (20 % honorert verv, men jobbet tilsvarende ca. 70 % stilling). Ut over dette har jeg blant annet sittet to perioder i tilsettingsutvalget for faglige stillinger (sentralt organ for hele HiT) og en periode i læringsmiljøutvalget ved HiT. Da jeg flyttet til Ås for å starte på NMBU, hadde jeg egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle ha noen verv. Men etter et par måneder endte jeg opp som klassetillitsvalgt, og på allmøtet i november i fjor ble jeg valgt som nestleder/påtroppende leder for studentrådet på HH. Å være nestleder og leder for studentrådet på HH har gitt meg stor innsikt i hvordan ting fungerer både i studentdemokratiet på NMBU og ellers på universitetet. Etter å ha tilbrakt våren på Studenttingets bakbenk og høsten som Studenttingsrepresentant for HH er jeg overbevist om at jeg har lyst til å stille til valg som ordstyrer. Fra tidligere har jeg erfaring som ordstyrer under videokonferansemøter i studentdemokratiet i Telemark, og forstår derfor viktigheten av å holde meg saklig, kortfattet og konkret som møteleder. Godt valg! 23

24 Vedlegg 8 Kandidatpresentasjoner til Fakultetsstyrene Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Erik Oscar Tyllesskär Kjære medstudenter Jeg heter Erik Oscar Tylleskär og stiller til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret for fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Jeg studerer kjemi og bioteknologi og er på mitt 4. år. I løpet av min tid her på Ås har jeg vært engasjert i mye forskjellig. Jeg begynte med å være med i styret til molekylet, så har jeg vært studenttingsrepresentant det siste 2 årene og vært med i VetBio sitt fakultetsstyre det siste 1,5 år. Dette betyr at jeg har god oversikt over hvordan studentdemokratiet på NMBU funker, men også hvordan det gamle instituttet IKBM fungerte. Jeg har også hatt andre lederverv bland annet som KS for revylyd under UKA 2016 og som nestleder i lydkomitéen det siste halvåret. Jeg har vært med på fadderuken hvert år jeg har gått her, så jeg føler at jeg har bra kontakt med de andre linjene og årstrinnene slik at jeg kan representere studentmassen bedre. Ellers er jeg en positiv og pliktoppfyllende person med mye ekstra energi. Jeg er ansvarsbevisst og gir alltid 100 % på de vervene jeg tar på meg. Godt valg! Hilsen Erik Oscar Tylleskär Mateusz Pawel Demianiuk Hei! Mitt navn er Mateusz og jeg er 2. års bioteknologi student ved IKBM. Jeg ønsker å stille som kandidat for fakultetstyre ved det nye fakultetet som skal bestå av dagens IKBM. Et slikt verv vil først og fremst gi meg muligheten til å være med på å skape NMBUs nye historie. For det andre vil dette kunne gi meg en nyttig erfaring, som jeg kan ta med meg videre i livet. For det tredje og til slutt så føler jeg at jeg har en del nyttig erfaring, ved å sitte i forskjellige typer styrer, alt fra studentforeninger og helt til andre typer utdanningsinstitusjoner. Derfor mener jeg at jeg vil kunne være en god kandidat til dette vervet. MVH Mateusz Pawel Demianiuk Hanne Berggreen Kjære medstudenter ved IKBM. Mitt navn er Hanne Berggreen. Jeg er 21 år og går 3. året på integrert mester i kjemi og bioteknologi. Nå i høst har jeg vært nestleder for studentrådet ved IKBM, og til våren vil jeg ta over som leder av studentrådet. 24

25 Som en del av nestledervervet har jeg vært så heldig å få muligheten til å sitte i instituttstyret ved IKBM. Nå som instituttene blir oppløst i 2017 vil jeg ikke lenger ha denne mulighet til å være med i styret. Jeg ønsker derfor nå å stille til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret. Min erfaring fra denne type arbeid sammen med at jeg er interessert i studentpolitikk gjør at jeg er motivert for å arbeide for studentenes interesser i IKBM. Jeg vil være en dedikert og tydelig stemme på som studentrepresentanten og kjempe for studentenes interesser i fakultetet. Ved å lytte til studentene og viderebringe deres stemme inn i IKBM vil dette være en viktig rolle som jeg ønsker å gjennomføre og bruke nødvendig tid og ressurser på å få til. Ledervervet i studentrådet har allerede gitt meg mye informasjon om hvilke saker som er viktig for studentene ved IKBM og ved de andre kommende fakultetene. Jeg har nå god erfaring å bygge videre på fra dette arbeidet. Det svært viktig at fakultetene samarbeider seg imellom, spesielt nå i omorganiseringsfasen. Men da er det viktig at noen taler studentenes sak i disse prosessene. Et godt samarbeid og en klar tale inn i IKBM vil være med å forbedre vår hverdag som studenter. Kanskje mest av alt fordi mange av oss allerede tar forskjellige fag på tvers av fakulteter. Godt valg! Fakultetet for realfag og teknologi Hanna Lunde Steen Kjære medstudenter ved IMT! Jeg stiller med dette til valg som studentrepresentant til Fakultetsstyret til vårt nye fakultet. Jeg er 23 år og går 4. året på Miljøfysikk og fornybar energi. I 2 semestre har jeg nå sittet på studentrådet ved IMT, gjennom nestlederverv i Teknikum og som klassetillitsvalgt. Jeg synes det har vært veldig spennende å få et innblikk i både studentdemokratiet og på instituttet vårt. Jeg ønsker å lære mer om studentdemokratiet og kunne være med å påvirke utviklingen av vårt nye fakultet videre etter studentenes interesser. Jeg er opptatt av at studentene skal respekteres og inkluderes som en betydelig del av fakultetet. Derfor vil jeg jobbe for at studentenes interesser skal bevares og tas hensyn til på fakultetsnivå dersom jeg blir valgt som studentrepresentant til Fakultetsstyret. Godt valg! Hanna Lunde Steen Nina Vold Johansen Mitt navn er Nina, er 21 år og går 2.kl maskin, prosess og produktutvikling. Jeg er også tidligere nestleder og påtroppende leder av studentrådet på IMT. Hele det siste semesteret har jeg jobbet med AU for å best mulig gjennomføre omorganiseringsprosessen, som mener vi har hanket i land på en god måte. Jeg stiller som fakultetsstyremedlem for å lettere kunne fortsette det arbeidet jeg ønsker å gjennomføre på IMT i løpet av vervet mitt som studentrådsleder. Jeg brenner for vervet 25

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Mandag 28. november 2016 Ordstyrere: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Stillingsinstruks for studentleder Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Studentleder plikter å følge den til enhver gjeldende beskrivelse. Beskrivelsen er et utfyllende og bindende avtaledokument for studentleder,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21. 1 2 Studentting 1 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Referat Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA

og deretter slettet fra siden). Vedtekter Vedtekter for Studentrådet for Bibliotek og informasjonsfag og Arkiv og dokumentbehandling HiOA (Følgende er hentet fra http://blogg.hioa.no/bibinarkiv/vedtektene-til-studentradetfor-bibliotek-og-informasjonsvitenskap-og-arkiv-og-dokumentbehandling/ mandag 11.11.13 og deretter slettet fra siden).

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Kjernestyret

Vedtekter for Kjernestyret Helhetlig endringsforslag til ny organisering Studentorganisasjonene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiB Presentert for Studentutvalget 01.02.16, revidert 03.02.16 og 07.03.16 Vedtekter for Kjernestyret...

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern Studentting 6 2016 Mandag 14. november 2016 Referat Campus Adamstuen Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell

Vedtekter Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell Vedtekter 2016 2017 Vedtatt av Landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 05.11.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 KONTINGENT... 4 4 LANDSMØTET... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE...

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved

It s better to be roughly right, than perfectly wrong. Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved It s better to be roughly right, than perfectly wrong Linjeforening for studenter ved Institutt for økonomi og ressursforvaltning ved Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås V E D T E K T E R Sist

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon

Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon Kapittel 1 Navn, arbeidsoppgaver og organisasjon 1-1 Navn Seksjonens navn er Juristforbundet-Student, jfr. Juristforbundets (JFs) vedtekter 3-8. Navnet forkortes JF-Student eller studentseksjonen. 1-2

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Instruks for arbeidsutvalget

Instruks for arbeidsutvalget Instruks for arbeidsutvalget VELFERDSTINGET 1. Generelt Fravikelighet Denne instruks viker for "Reglement for Velferdstinget", "Forretningsorden for Velferdstinget", og "Økonomiinstruks for Velferdstinget".

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer