Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern"

Transkript

1 Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 13. FEBRUAR KL. 17:15 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:15! 1711 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER VEDTAKSSAKER FULLMAKT TIL Å GODKJENNE REGNSKAP FOR SØKNADER OM VELFERDSMIDLER BASERT PÅ FJORÅRETS REGLEMENT UTVIDELSE AV MANDAT FOR KOMITEEN FOR ENDRINGSFORSLAG AV VEDTEKTER FOR STUDENTTING DISKUSJONSSAKER FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU FORSLAG TIL ENDRINGER FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTTINGET VED NMBU ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV KONTROLLKOMITE VALG AV KOMITE FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER VALG AV ERSTATTER TIL VELFERDSKOMITEEN EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG VEDLEGG 1 VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU VEDLEGG 2 FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTTINGET (ST) VED NMBU VEDLEGG 3 ARBEIDSINSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN KANDIDATPRESENTASJONER KOMITEEN FOR KÅRING AV SEMESTERETS BESTE FORELESER ERSTATTER AV MEDLEM AV VELFERDSMIDDELKOMITEEN

4 1711 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent uten innvendinger fra Studentting Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret Oppnevnelse av tellekorps 1. Ole Johan Holtet 2. Pål Adrian Ryen 3. Stine Østmoe 1712 Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studentting er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) Godkjent uten innvendinger fra Studentting. 4

5 Einride Berg, administrerende direktør i SiÅs, orienterer om «flytting til Ås kommune». Oppsummering fra en fakultetsrunde: RealTek: Positive i studentråd KBM: positive. Stiller dog spørsmål ved seriøsiteten ved forslaget. Flere studenter reagerte med vantro da de hørte forslaget. BioVit: hva med reisetilskuddet i praksis. Einride Berg presiserer at detaljer er ikke utformet enda, men synes dette er et godt innspill å ta med videre i prosessen. MINA: flere var negative. Synes ikke det er et godt tilbud, og mener det fremmer materialisme, går imot NMBUs prinsipper. Vil heller ha gavekort, eller støtte lokale bedrifter. Det var dog noe delte meninger rundt dette. RealTek: var ikke selve ipad en som betød noe. Men ønsket en belønning/form for gulerot for å gjennomføre dette. LandSam: gir ingen garantier. Ønsker mer konkret informasjon før de tar stilling til dette. HH: positive. BioVit: hvor mange registrerer flytting per i dag uavhengig av ordningen? Einride Berg svarer at dette vet man ikke per i dag. Einride Berg spør Studentting om dette er noe man skal jobbe videre med? RealTek: generelt positive. Hatt litt dårlig tid til å undersøke blant studentene. Kun hatt et hektisk studentråd. KBM: saken kom på slutten av møtet. Ble ikke diskutert skikkelig. Man ønsker mer konkret info med mer tydelige beskrivelser. Det var større interesse for utbedret tilbud ved helsestasjonen enn en engangsutbetaling for studentene. Det tolkes dithen fra SiÅs at dette er noe å jobbe videre med Vedtakssaker Fullmakt til å godkjenne regnskap for søknader om velferdsmidler basert på fjorårets reglement. Saksforbereder: Tord Hauge Hensikt: Gi velferdsansvarlig fullmakt til å godkjenne regnskap basert på fjorårets reglement. 5

6 Bakgrunn: På Studentting 6 ble det vedtatt nytt reglement for tildeling av velferdsmidler. Disse stiller strengere krav til føring av regnskap. For at lag og foreninger skal kunne få innvilget søknader om velferdsmidler i 2017 er de nødt til å legge fram regnskap for aktivitetene de fikk velferdsmidler for i Lag og foreninger som fikk innvilget søknader i 2016 var basert på tidligere reglement, og det vil da ikke være rett å kreve at lagene og foreningene skal fremlegge regnskap basert på det nye reglementet. Eksempel er at det tidligere var kvitteringskrav kun på alle enkeltbeløp over 1000kr mens det nå er kvitteringskrav på alt over 500kr. Dette vil kun gjelde nå i overgangsfasen, og velferdsansvarlig vil arbeide for at overgangen til det nye reglementet skal gå raskest og best mulig. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner at velferdsansvarlig får fullmakt til å godkjenne regnskapene til søknader om velferdsmidler i 2017 basert på reglementet for Momenter fra diskusjonen: Studentting uttrykker at de ser på dette som en overgangsordning. Ikke noe å diskutere. Saken diskuteres ikke ytterligere. Forslaget til vedtak stemmes over ved votering og oppnår flertall Utvidelse av mandat for Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Hensikt: Hensikten med saken er å formelt utvide komiteens mandat til også å innbefatte forslag til endringer i Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU. Bakgrunn: Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting ble nedsatt av Konstituerende Studentting Under saksbehandlingen ble det fremmet tilleggsforslag om at komiteen også burde se på Forretningsorden og Dagsorden. Komiteen har vurdert forslaget og kommet til at den har kapasitet og ønsker å se de to i sammenheng. Komiteen ønsker derfor at dette også formelt tas inn i mandatet. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar følgende tilleggsmandat: Komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting gis mandat til å behandle og foreslå endringer i Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU, og fremme dette som egen vedtakssak til Studentting 2. Arbeidsutvalget innstiller på vedtaket. 6

7 Momenter fra diskusjonen: LandSam uttrykker at de er positive til dette. Det kommer ingen andre innvendinger mot forslaget til vedtak. Forslaget til vedtak voteres over og oppnår flertall Diskusjonssaker Forslag til vedtektsendring for studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Vedlegg 1; Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Hensikt: Hensikten med saken er å legge til rette for en konstruktiv diskusjon rundt vedtektene. Saken er ment å gi komiteen nyttige innspill fra studentene i det videre arbeidet frem mot en vedtakssak som etter planen skal legges frem for Studentting 2, i tråd med mandat gitt av Konstituerende Studentting, Bakgrunn: Komiteen har så langt hatt fire møter samt arbeidet via nett etter at den ble valgt av Konstituerende Studentting. Komiteen har kommet til at det er hensiktsmessig å se vedtektene og «Forretnings- og Dagsorden» i sammenheng, og ønsker derfor å komme med endringsforslag også til disse i tråd med spørsmål og tilleggsforslag reist under behandlingen av mandatet i Studentting. Sakene henger til en viss grad sammen, og det er viktig å ha i mente at ønske om endringer i den ene kan medføre behov for endringer i den andre. Allikevel mener komiteen at det er mest hensiktsmessig å behandle dette som to separate saker, da de er prinsipielt forskjellige. Det stilles strengere krav til endringer av vedtekter, enn av Forretningsorden og Dagsorden. I tillegg er komiteen, slik mandatet foreligger, bedt om å primært fokusere på vedtektene. Komiteen har gått relativt bredt til verks og diskuterer mange aspekter ved vedtektene. Disse kan inndeles i følgende kategorier: - Formalia, og endringer som følge av omorganiseringen. - Elementer som i dag er utelatt/ikke inkludert i vedtektene: kontrollkomiteen, valgnemnda, elektronisk vedtak, habilitet etc. - Policy-endringer: bruken av simpelt flertall, adgang til å endre vedtektene, Arbeidsutvalget som innstillende organ, midlertidig plassfratredelse etc. - Forholdet mellom Vedtekter og Forretningsorden -og Dagsorden, samt andre instrukser. 7

8 Alle kategoriene har sine egne utfordringer, og komiteen er åpen for innspill på alle områder, men ønsker primært at diskusjonen konsentreres rundt det som her kalles «policy-endringer» samt enkelte ting som er utelatt eller ikke er spesifisert i vedtektene, da disse er forventet å skape mest debatt. Momenter til diskusjon: Nedenfor er noen momenter fra vedtektene trukket ut med referanse til aktuelle paragrafer. I tillegg kommer et par punkt som i dag ikke er omfattet av vedtektene. Adgang til å inneha verv: Dette momentet dreier seg om hvorvidt man ønsker å kreve at vedkommende er registrert som student gjennom hele vervets periode, eller om det er tilstrekkelig å være registrert som student når valget gjennomføres. I 1-2 heter det Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. Dette kan tolkes slik at man må være student gjennom hele perioden. Dette vil ekskludere en del studenter fra å stille, særlig i tilfeller hvor valget strekker seg over et kalenderår og dermed ikke er synkronisert med studieåret. På den annen side er det som regel en fordel om personen er tilknyttet universitetet. Virkeområde: Kapittel 1 i vedtektene per dags dato omhandler formål og forutsetninger, men ikke virkeområdet. Komiteen ser på det som hensiktsmessig at virkeområdet defineres generelt og omtales i vedtektene. Komiteen ønsker også innspill fra Studentting på hvilke organ virkeområdet skal gjelde. I dag gjelder vedtektene Studenttinget vedtar for hele studentdemokratiet. Ett moment til diskusjon kan være maktfordeling mellom Studentting og de andre studentorganene. Skal for eksempel Studentting vedta instrukser for Studentrådene, slik som er praksis i dag? Flertallsbestemmelser: Dette punktet berører en rekke paragrafer. Generelt ønsker komiteen en diskusjon rundt bruken av simpelt flertall (Simpelt flertall vi si at det forslaget som får flest stemmer blir vedtatt) i vedtektene, da dette ofte kan synes å være i utakt med praksis i Studentting, hvor man i realiteten ofte operer med alminnelig flertall (Alminnelig flertall vi si at det forslaget som får mer enn 50% av de avgitte stemmene blir vedtatt). Komiteen ønsker en debatt rundt dette samt andre paragrafer som krever ulike former for flertall. Oversettelse og bruk av engelsk: Dette punktet går på hvorvidt Studenttinget ønsker å vedtektsfeste at sakspapirer skal oversettes til engelsk og fremlegges samtidig som de norske (jf 3-4). Det er allerede vedtatt og inntatt i Forretningsorden og Dagsorden at alle sakspapirer skal oversettes. En vedtektsendring vil ytterligere forsterke dette kravet. Komiteen ønsker videre at Studentting tar diskusjonen rundt hvordan språkpolitikken skal praktiseres i studentdemokratiet. Skal engelsk likestilles norsk? Hvordan skal engelsk og norsk behandles som talespråk/arbeidsspråk? Hva bør oversettes og hvordan? Innstillende organ: Per i dag heter det at Arbeidsutvalget er innstillende organ i alle saker med unntak av valgsaker. Komiteen ønsker innspill fra Studentting på hvorvidt dette er hensiktsmessig (jf 4-1). 8

9 Referatplikt og orienteringsplikt: I dag har en rekke medlemmer, valgt av Studentting, i sentrale råd og utvalg referatplikt til Studenttinget. Hvem og hva ønsker Studentting referat og/eller muntlig orientering om/fra? (jf 5-3 siste ledd samt Dagsorden punkt 2). Adgang til å endre vedtektene: Komiteen ser behovet for å endre kapittel 9 i vedtektene. Komiteen ønsker derfor innspill fra Studentting hvorvidt paragraf 9-2 er hensiktsmessig. Komiteen ønsker innspill både på flertallsbestemmelsene og hvorvidt det skal være mulig å fremme vedtektsendringer med øyeblikkelig virkning. Relatert til diskusjonen om vedtektsendringer ønsker komiteen også at det tas en diskusjon rundt muligheten til å tilsidesette egne vedtekter under møtet. Habilitet og (midlertidig)plassfratredelse: Per i dag er ikke spørsmål om habilitet eller plassfratredelse en del av vedtektene. At en person er inhabil eller ugild innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Hvis slike forehold foreligger, forutsetter reglene om habilitet at vedkommende ikke skal delta i behandlingen og i avgjørelsen av den konkrete saken. Habil vil si at vedkommende ikke er i en slik situasjon. Regler for habilitet er beskrevet i forvaltningsloven kapittel II. (Kilde: Komiteen ser det som hensiktsmessig at habilitet tas inn, og ber om innspill på hvordan dette kan løses. Som en del av dette vil det også spørsmål rundt plassfratredelse og midlertidig plassfratredelse under behandlingen av spesifikke saker være en naturlig diskusjon. Valgnemnda: Komiteen ønsker en diskusjon rundt hvorvidt medlemmer av Valgnemnda kan inneha andre verv i Studentdemokratiet. Per dags dato er den eneste restriksjonen at medlemmer av valgnemnda ikke kan stille til valg i sin virkeperiode. Komiteen ønsker derfor at habilitet tas med i betraktning når dette punktet diskuteres. Spesielt ønsker komiteen en debatt rundt hvorvidt Studentting ønsker at studenttingsrepresentanter samtidig kan sitte i Valgnemnda og innstille på valg de selv skal stemme over. Andre momenter: Andre momenter til diskusjon som ikke tidligere er spesifisert av saken. Instituttrunde: HH: Adgang til å inneha verv ønske om å kunne inneha verv uten å være semesterregistrert Plassfratredelse og habilitet bør inn i vedtektene. Vurdere særskilt i hvert enkelt tilfelle. Bør også kunne vurdere habilitet selv. Oversettelse språkene ønskes ikke likestilt, men man må gjøre skjønnsmessige vurderinger. Valgnemnda mulighet for å kunne tre ut av valgnemnda midlertidig dersom man ønsker å stille til valg 9

10 RealTek: Ikke diskutert saken i studentråd Vet: Ikke diskutert saken i studentråd MINA: Synes man skal få stille til valg dersom man er semesterregistrert ved NMBU når man trer inn i vervet. Angående språk: sakspapirer / informasjon skal være tilgjengelig på engelsk. Men ønsker ikke å sidestille det med norsk. Kan hindre folk å delta, ubekvemt for mange å snakke engelsk. Habilitet: alle kjenner alle på Campus Ås, dette gjør studentene delvis inhabile alle sammen. Men teamet bør omtales i vedtektene. BioVit: Verv studentrådet her synes man må være semesterregistrert for å kunne inneha tillitsverv. Anser alminnelig flertall for mest demokratisk. Angående engelsk: sakspapirer skal oversettes og være tilgjengelig samtidig med den norske versjonen. Studentrådet mener NMBU bør betale for en oversetter. Alle må kunne delta på lik linje. Foreslår å ha en profesjonell tolk på Studentting. Om habilitet: synes dette er vanskelig. Bør være enkelt definert i vedtektene. Valgnemnda: Man skal ikke ha anledning til å kunne inneha andre verv. Skal ikke kunne stemme ved valg. Valgnemnda skal ikke bestå av studenttingsrepresentanter. Ønsker å videreføre at valgnemnda ikke kan stille til valg. LandSam: Ser utfordringer to årige verv, som i SiÅs. Det er viktig å passe på at man ikke utelukker de som engasjerer seg. Vil gjerne ha sakspapirene på engelsk, men ønsker ikke å sidestille språkene dersom det fører til økte kostnader for Studenttinget. KBM: Om adgang til å inneha verv: ser både positive og negative sider ved dette. Oversettelse: studentrådet er for at det skal være på engelsk, men ikke sidestilte språk. 10

11 Valgnemnda: inn i diskusjon om habilitet. Inhabil om man stiller til valg og sitter i valgnemnda. Momenter fra diskusjonen: Om Arbeidsutvalget som innstillende organ uttrykker noen at de synes det bør endres. Det foreslås at det kan være saksfremlegger/-forbereder som innstiller på sakene. Arbeidsutvalget bør ikke sette føringer i sakspapirene, og ikke skrive sin innstilling i sakspapirene. Det ønskes ikke en mening fra Arbeidsutvalget på alt som står i sakspapirene. Det forslag om at Studentting fremmer forslag til vedtak selv. Arbeidsutvalget bør være de eneste som kan innstille da de står for den daglige driften av studentdemokratiet. Arbeidsutvalget bør selv kunne velge dette da de har best innsikt i oppgavene og driften. Delte meninger om det står i sakspapirene om Arbeidsutvalget innstiller eller ei. Det preger debatten, eller kan gjøre det i alle fall. Blir det vanskelig å være uenig med en innstilling gitt av Arbeidsutvalget. Innstillingen utgjør bare en anbefaling, og er ikke nødvendigvis avgjørende. Det VIL påvirke. Det vil «pushe» de som er usikre. Per i dag står det at Arbeidsutvalget SKAL innstille på alle saker. Dersom de gjør det får man meningen «tredd nedover hodet». Blir det kaotisk uten en anbefaling/innstilling? Man må kunne sette seg inn i saken før man får innstillingen. Det reises spørsmål om hvorvidt innstillingen skal offentliggjøres på Studentting eller i sakspapirene? Årsaken til at punktet tas opp er at alle kan ta opp saker i Studentting. Det står per i dag at Arbeidsutvalget skal innstille på alle saker. Skal Arbeidsutvalget kunne ha en annen oppfatning av saken enn saksforbereder? Leder av Arbeidsutvalget opplyser om at Arbeidsutvalget har i praksis brukt denne retten en gang i løpet av de siste 2 årene. Arbeidsutvalget kommer kun med en anbefaling ved å innstille. Det er ikke meningen å farge Studentting. Husk at Arbeidsutvalget er tillitsvalgte av Studenttinget. 11

12 Om adgang til å endre vedtektene: dette er per i dag svært enkelt. Tilstrekkelig flertall på Studentting gir anledning til å endre vedtektene med umiddelbar virkning på Studentting. Om referatplikt og orienteringsplikt: Ønskes det noen form for prioritering her? For eksempel SAIH har referatplikt til Studentting. Kjennes naturlig da studentene betaler SAIH-tieren i semesteravgiften. Det ytres et ønske om strengere rammer rundt det å tilsidesette egne vedtekter. Bør egentlig ikke forekomme, men dette har blitt gjort ved tidligere anledninger. Om engelsk: sakspapirene gjøres kjent for alle studentene 7 dager før selve tinget. Skal dette inn i vedtektene? Det er per i dag en paragraf som omhandler dette. Hva ligger i dette? Betyr det også på engelsk, eller kun på norsk? Det kommer forslag fra Studentting om å benytte en ekstern, profesjonell oversetter for å høyne nivået på kvaliteten. Det opplyses fra Arbeidsutvalget om kostnadene rundt dette. Det påpekes fra Studentting at det tidligere har vært varierende kvalitet på engelsk versjonen. Samtidig blir et også sagt at den engelske versjonen av sakspapirene har blitt betydelig betre, og den nå er av tilfredsstillende kvalitet. Skal man endre måten endringsforslag sendes inn på i forkant av møtet? Om adgang til å inneha verv: dette er noe uklart og åpent for tolkning hva det egentlig betyr. På bakgrunn av diskusjonen på Studentting opplyser Arbeidsutvalget om at leder og nestleder er semesterregistrerte i perioden de sitter, og er i studiepermisjon. Viktig å huske på i denne diskusjonen at de som stiller til disse vervene er engasjerte og har mye erfaring å bidra med. Punkt om plassfratredelse bør inn i vedtektene. Hvordan er ordningen uten vara ved utveksling osv? Flertallsbestemmelser; simpelt flertall gjelde ved valg. Ved andre saker alminnelig flertall. Man kan vinne valg med svært lav prosent, og dette kan gi et tilfeldig utfall. Angående oversettelse: ikke bare Studenttingets sitt ansvar, dette er også NMBUs ansvar. 12

13 Når dette blir nevnt opplyser leder av Arbeidsutvalget at NMBU skal vedta en språkpolitikk, der er administrasjonsspråket norsk. De viser ikke interesse for å utvide bruken av engelsk Forslag til endringer Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget ved NMBU. Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Vedlegg 2; Forretningsorden og Dagsorden for Studenttinget. Hensikt: Hensikten bak saken er å skape debatt og innspill rundt endringsforslag til Forretningsorden og Dagsorden. Komiteen ser det som hensiktsmessig at denne behandles samtidig med Vedtektsendringer for å sikre samsvar mellom dokumentene. Bakgrunn: Komiteen har vurdert tilleggsforslaget reist under Konstituerende Studentting, og funnet at den har kapasitet og også ønsker å fremme dette som en egen sak. Komiteen ser derfor også som naturlig å fremme en diskusjonssak for Studenttinget med intensjon om å fremme en vedtakssak til Studentting 2. Vedtektene definerer regelverket for studentdemokratiet på et overordnet nivå, mens "Forretningsorden og Dagsorden" i større grad tar for seg de mer spesifikke reglene rundt gjennomføring av Studentting. Det å behandle to såpass omfattende saker stiller krav både til komiteen og Studentting. Komiteen ser det likevel som hensiktsmessig at disse to sakene gjennomgås og behandles samtidig. Dette innebærer også at sakene bør leses i sammenheng. Det finnes en rekke mulige diskusjonsmomenter i en slik sak. Vi har valgt å gjøre et utvalg, men er selvsagt åpen for innspill også på andre momenter enn de som er nevnt. En del av momentene til diskusjon kan synes relativt åpne. Dette er gjort med hensikt for å ikke lede diskusjonen for mye på dette stadiet. Momenter til diskusjon: Adgang til å fremme saker Praksis rundt å fremme saker mener komiteen ikke kommer godt nok fram. Denne saken må sees i sammenheng med diskusjonsmomentet innstillende organ i saken om forslag til vedtektsendringer. Praksis rundt saksbehandling i Studentting Komiteen ser et behov for å endre praksisen rundt saksbehandling under selve Studentting. Vi ønsker derfor innspill fra studenttingsrepresentanter hvordan dette ønskes praktisert. Punkter som omhandler dagens praksis er 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 og Komiteen anbefaler at man leser disse punktene spesielt som en bakgrunn for diskusjonen, og hvorvidt dette gjenspeiler både dagens praksis og hva man anser som hensiktsmessig fremover. 13

14 Sende inn søknad om å forlate møtet før normal tid. Komiteen ser det som hensiktsmessig å danne bedre rutiner for forlating av møtet slik at dette kan protokollføres riktig og terskelen for å forlate møtet før normert tid blir høyere. Komiteen ønsker derfor innspill for en praksis rundt å forlate møtet. Språk i henhold til 2.13 i forretningsorden Gitt den tidligere diskusjonen med tanke på språk i vedtektene, ønsker også komiteen innspill på punkt 2.13 i Forretningsorden. Dette punktet omhandler språklig krav til studenttingsrepresentanter og hvordan oversettelse skal gjøres i praksis på Studentting. Plassfratredelse Per dags dato står det ingenting om plassfratredelse i hverken Forretnings- eller Dagsorden. Komiteen ønsker derfor innspill på en mulig praktisk gjennomføring av dette. Diskusjonen må sees i sammenheng med tidligere diskusjon angående plassfratredelse i diskusjon for vedtektsendringer punkt habilitet og (midlertidig) plassfratredelse. Antall sakstyper Diskutere hvorvidt sakstypene slik de er i dag er hensiktsmessig både med tanke på antall og funksjon. Dagsorden per dags dato, opererer med syv forskjellige sakstyper. Komiteen ønsker innspill på hva Studentting ser på som hensiktsmessige sakstyper, hvordan disse defineres og begrensninger samt utfordringer ved dagens dagsorden. Andre momenter Instituttrunde: KBM: Ikke diskutert adgang til å fremme saker. Må være inne i god tid for å kunne komme med i Studenttingets sakspapirer. Tegnsettingen fungerer ganske godt. Effektiviteten i møtet avhenger av ordstyrere. Lite hensiktsmessig med skriftlig søknad om å forlate møtet. Men bør på en eller annen måte høyne terskelen for forlate møtet. Er man forhindret fra å delta på hele møtet bør man sende vara. Antall typer saker fungerer greit per i dag. LandSam: Ikke diskutert denne saken så nøye i studentråd. Om det å kunne fremme saker; synes det er litt rart at det ikke er saksforbereder som innstiller, men Arbeidsutvalget. Flertallet synes dagens Forretnings- og dagsorden fungerer ganske bra slik den er nå. Rutinene for hvordan man protokollføre hvem som drar fra møtet. BioVit: Har ikke diskutert dette i studentråd 14

15 MINA: Har ikke diskutert dette i studentråd Vet: Har ikke diskutert dette i studentråd, måtte prioritere andre saker av større lokal interesse. RealTek: Det å forlate møtet før tiden er ikke greit, da bør man heller sende vara. Og melde forfall i forkant. HH: Har ikke diskutert saken i studentråd. Momenter fra diskusjonen: Studenter som reiser på utveksling er en utfordring for tillitsvalgte studenter på Noragric. Dette må behandles i forretningsorden spesifikt. Det blir et repeterende problem for disse studentene, som både vil stille til verv på valg og vil på utveksling. Om punktet som omhandler det å sende søknad om å forlate møtet før tiden; ikke tilhenger av skriftlig søknad. Bør kunne forlate mellom to saker og sette inn vara. Kan man ikke gi beskjed når man registrerer seg at man må gå ved et spesifikt klokkeslett? Saksopplyse om at man skal gå ved et spesifikt klokkeslett. Gis anledning til å gå mellom to saker. Det er ikke enighet om dette med å forlate møtet før tiden og andre igjen mener det bør være prosedyre at vara møter, og at man ikke velger å gå midt i møtet. Søknaden skal bare være til hjelp for tellekorpset, slik at de vet korrekt antall representanter ved opptelling. Da flere fakulteter ser ut til å være dårlige forberedte i denne saken kan Studentting velge å sende den tilbake. Dersom dette gjøres må mandatet for komiteen som er saksforberedere endres igjen. Saken vil da komme opp til diskusjon igjen ved senere anledning. Dette gjennomføres ikke. Angående engelsk; bør integreres ytterligere. Flere internasjonale studenter ønsker å delta/engasjere seg i Studentdemokratiet, men føler seg forhindret fra dette når det foregår på norsk. På dette tidspunktet dreier debatten seg om språket som brukes på møtet, og ikke om sakspapirene. Det ønskes verktøy for oversetting, som eksempel tolk som oversetter på øretelefon. Slik det blir brukt på immatrikulering. 15

16 Det minnes om at dette er i Norge, og språket er norsk. Arbeidsutvalget påpeker om at dersom man skal investere ytterligere i forhold til språk må man kutte drastisk ned på andre poster. For eksempel serveringen som ved ulike anledninger. Komiteen som er saksforberedere i denne saken ønsker gjerne flere gode innspill i saken. Om praksis rundt saksbehandling på Studentting: synes Studentting at det bør være noe rom for tolkning i dette henseende? Enkelte representanter i dag har fått flere innlegg enn det de har i forhold til forretningsorden. Bør antall innlegg gå på per fakultet? Representantene viser seg som svært ulike på aktivitetsnivå /deltakelsesnivå Administrasjonssaker Valg av Kontrollkomite Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 3; Arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen. Hensikt: Velge 3 representanter til Kontrollkomiteen, 1 leder og 2 medlemmer. Bakgrunn: På Studentting 7 høsten 2016 ble det vedtatt en arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen. Det skal nå velges medlemmer av komiteen. I arbeidsinstruksen står det at leder skal velges på Studentting 6, og de øvrige medlemmene skal velges på Studentting 3. For at komiteen skal få startet med arbeidet så fort som mulig ser man det som hensiktsmessig å velge alle 3 medlemmer på Studentting 1. Leder velges, og sitter for 1 år. Det vil si frem til Studentting 6. De øvrige medlemmene sitter i vårsemesteret, det vil si frem til Studentting 3. På Studentting 3 velges da to nye medlemmer som sitter for 1 år. Arbeidsinstruksen til komiteen skal opp til revidering på Studentting , og komiteen skal avlegge en evalueringsrapport av prøveperioden for Kandidater: Hans-Kristian Hartvig (leder) Daniel Iniesta Hernandez (komitemedlem) Brage Sekse Aarseth (komitemedlem) Kandidatene presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Hans-Kristian Hartvig valgt som leder av Kontrollkomiteen ble ved akklamasjon. De øvrige komitemedlemmene ble valgt ved akklamasjon. 16

17 Valg av komite for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge 4 medlemmer til komiteen som kårer semesterets beste foreleser. Vervet har 1 års varighet, med umiddelbar tiltredelse. Bakgrunn: Som et ledd i arbeidet med å øke studiekvaliteten ved NMBU kårer studentene semesterets beste foreleser. Utmerkelsen semesterets beste foreleser henger høyt hos de ansatte, og tanken er at prisen er med på å stimulere forelesere til bedre undervisning. Alle studenter ved NMBU kan nominere forelesere. I komiteen for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, og vervet er ettårig. Tiltredelse umiddelbart. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen, men ikke nødvendig. Komiteen møtes etter behov og har ansvar for å ta imot nominasjoner, gå på de nominertes forelesninger og tilslutt kåre en vinner. De har selv ansvar for å reklamere for at studenter kan nominere forelesere. Nestleder i Arbeidsutvalget bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Helle Nybø Amrit Virdee Hanne Marie Richenberg Juliane Larsen Salomonsen De forhåndsinnmeldte kandidatene til komiteen for semesterets beste foreleser ble valgt ved skriftlig avstemming Valg av erstatter til velferdskomiteen Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Finne en erstatter for Tord Hauge i velferdskomiteen. Bakgrunn: Ved konstituerende studentting i 2016 ble Tord Hauge valgt til velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget. Da han allerede innehar et verv som medlem av velferdskomiteen vil han ta opp to plasser i komiteen, og det er dermed nødvendig å finne en erstatter for ham. Vervet tiltres umiddelbart og varer fram til Studentting 4, Presentasjon av vervet fra Studentting 4, 2016: «Komiteen for tildeling av velferdsmidler behandler alle søknadene om velferdsmidler fra lag/foreninger og kommer med en innstilling til Studentting. Komiteen møtes om høsten for å fordele resterende velferdsmidler (8%) og om våren for å dele ut ordinære velferdsmidler (92%). Komiteen møtes 1-2 ganger før Studentting 5 og 1-2 ganger før Studentting 2. Møtene tar til sammen ca 8 timer. Velferdsmidlene bidrar til et livlig og oppegående 17

18 studentmiljø på campus. Det er spennende å få innsikt i lag- og foreningslivet og givende å bidra til et bra år! Komiteen består av totalt 7 personer; Velferdsansvarlig, Internasjonalt ansvarlig, Økonomiansvarlig på Samfunnet, en studentrepresentant fra SiÅs-styret, en person som tidligere har sittet i komiteen og 2 representanter som blir valgt på Studentting.» Kandidater: Ida Marie Munthe Sakseide Helen Hoem Kandidatene presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Ida Marie Munthe Sakseide ble valgt ved skriftlig avstemming som erstatter for Tord Hauge til komite for tildeling av velferdsmidler Eventuelt 1717 Møteevaluering Diskusjonene bærer preg av det er mange nye representanter på Studentting. Folk må heve stemmen. Det er vanskelig å høre alt som blir sagt. Berømmelse til Valgnemnda for å ha funnet kandidater til alle verv. Husk å brette stemmeseddelen før avlevering. Det er ønskelig at forhåndsinnmeldte kandidater som er forhindret fra å presentere seg personlig på Studentting sender inn en presentasjon på forhånd. Innføre muligheten til å avgjøre opplagte val ved bruk av akklamasjon. Berømmelse til ordstyrerbordet for god styring av møtet, og de må gjerne bli enda strengere ved senere anledninger. 18

19 Oppmøteliste ST Fakultet Studenttingsrepresentanter ST X ST 1 ST 2 ST 3 Kakebaker HH Halvor Helgetveit Kongevold vara x ST 1 HH Ane Marum Kvarme x x ST 1 HH Astrid Tveitehagen x x ST 1 HH Ida-Marie Barlaup Pedersen vara vara ST 1 RealTek Mina Bjerke x x RealTek Nina Vold Johansen ikke møtt x RealTek Kristoffer Hagen x x RealTek Espen Sønneland x x VET Runa Malmo vara x VET Emma Jensen x vara VET Ane Grøndahl ikke møtt ikke møtt FKBM Maren Iren Vargan x x FKBM Anniken Løvig x x FKBM Johanne Østreng Halvorsen x x LandSam Kerime van Opijnjen vara x LandSam Amalie Rossland Christiansen x x LandSam Runar Smedås x x LandSam Jonas Wettre Thorsen x x MINA Julie Westergaard Karlsen ikke møtt x MINA Guro Sjursen Rivrud x vara MINA Rosie Mari Jones x x MINA Hogne Phillips Stubhaug x vara BioVit Eilen K. Mjølhus x x BioVit Elin Kristin Hushovd x x BioVit Bendik Ferkingstad x x SiÅs Erling Bjurbeck ikke møtt x US Ole Johan Holtet ikke møtt x Sol Høgset ikke møtt ikke møtt AU Mariya Khanamiryan meldt forfall x Ina C Storrønning x x Lise B Hovd x x Tord Hauge x x Sunniva Brajkovic x x Johanne Hempel Sveen x x ISU Maribelle L Hallee ikke møtt ikke møtt 19

20 Vedlegg Vedlegg 1 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter opp mot institusjonen og samskipnaden. 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. 1-3 Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell utmelding følger NSO sine vedtekter. Kapittel 2: Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU 2-1 På sentralt nivå Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige driften av Studenttinget gjøres av Studenttingets Arbeidsutvalg. Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU på sentralt nivå beskrives i disse vedtekters kapittel På fakultetsnivå Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av de styrer og utvalg som kommer frem av modellen til Fakultetsstudentrådet vedtatt av Studentting på Studentting 6 den Det øverst studentpolitiske organet på fakultetsnivå er fakultets Allmøte. Mellom fakultetsallmøte står Fakultetsstudentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets studentdemokrati i henhold til den arbeidsinstruksen som er fremlagt og godkjent på Fakultetsallmøte høsten I disse vedtekter er fakultet definert gjennom strukturen som er godkjent av Universitetsstyret den Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kapittel 3: Studenttinget 3-1 Myndighet og oppgaver Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. 3-2 Sammensetning Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen som ble vedtatt på Studentting 6 i Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk 20

21 om høgre utdanning (DBH) hver høst. Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste års representantfordeling i Studenttinget 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens instituttallmøter og nyttår. 3-4 Møter og innkalling Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. Alle studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 3 medlemmer av Arbeidsutvalget, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen. 3-5 Vedtaksdyktighet Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 3-6 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres ved simpelt flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. 3-7 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i Studenttinget. Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer forslagsrett i enkeltsaker. 3-8 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) Følgende personer oppfordres på det sterkeste til å delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Fakultetsstyrene - Ledere i Studentrådene Samtlige studenter ved NMBU har møte- og talerett på Studentting. 21

22 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representantene. Ved lukking av møtet føres det eget referat som er unntatt offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Ved plassfratredelse rykker vedkommende vararepresentant automatisk opp som fast representant. Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker som de anser at ikke trenger å behandles av et fulltallig Studentting. AU innstiller i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker. 4-2 Sammensetning Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer: - Leder - Nestleder - Velferdsansvarlig - Internasjonalt ansvarlig - Markedsføringsansvarlig - Styremedlem Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters Vedtaksdyktighet og stemmelikhet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. 4-4 Observatører Følgende er faste observatører i Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studenttingets organisasjonssekretær - Leder av Studentrådet på Campus Adamstuen i overgangsperioden med to campus Arbeidsutvalget har myndighet til å kalle inn andre observatører ved behov. Kapittel 5: Valg 5-1 Valg til Arbeidsutvalget Leder og nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.7. til

23 Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av Studenttinget. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.1. til Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. 5-2 Valg til Universitetsstyret De to studentrepresentantene i Universitetsstyret (US) velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 1.7. til I overgangsperioden med to campus skal én US-representant velges fra Campus Adamstuen og én US-representant fra Campus Ås. 5-3 Øvrige valg i Studenttinget Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, og til styret i samskipnaden. Valg skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Studenter tilknyttet Samskipnaden i Oslo (SiO) har ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅs-styret. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget. 5-4 Valg til Fakultetsstyret Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Funksjonstiden for de valgte er 1 år og varer fra Kapittel 6: Mistillit 6-1 Mistillitsforslag Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak. 6-2 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget Studenttinget kan med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot tillitsvalgte etter disse vedtekters 5-1 andre ledd og 5-3. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. 6-3 Mistillit mot representanter valgt ved urnevalg Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters 5-1 første ledd og 5-2, behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. Kapittel 7: Instrukser 7-1 Instrukser for Studenttinget Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Instruks for forretningsorden og dagsorden. 23

24 Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg. 7-2 Instrukser for Studenttingets Arbeidsutvalg Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget. 7-3 Instruks for fakultetsnivået Studentting vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet på fakultetsnivå 7-4 Instruks for Studentrådene Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentrådet har mulighet til å utvide egen instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget. 7-5 Andre instrukser Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov. Kapittel 8: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU 8-1 Oppløsning Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle studenter ved NMBU kalles inn. 8-2 Fusjon med andre studentdemokratier Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft. Kapittel 9: Endring av vedtektene 9-1 Innlevering av endringsforslag Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved oppslag senest 7 dager før møtet finner sted. 9-2 Vedtak og ikrafttredelse Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. Endringene trer i kraft straks møtet der de behandles er hevet. Studenttinget kan med 3/4 flertall blant de fremmøtte representanter vedta at endringene trer i kraft straks de er vedtatt. Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse vedtekter. Slike endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de er utført. Kapittel 10: Begrepsdefinisjoner 10-1 Flertallsbestemmelser Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. 24

25 Kvalifisert flertall: Mer enn 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for Vedlegg 2 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, Generell del 1.1 Alle med stemmerett som er til stede skal registreres ved starten av møtet. 1.2 Dersom noen drar før møtet er hevet, skal navn og under hvilken sak vedkommende dro registreres. 1.3 Møteledelsen består av to ordstyrere. 1.4 Organisasjonssekretær skal føre referat. Dette skal inneholde: - Hvem som ledet møtet. - Hvilke representanter med møteplikt som var til stede. - Hovedtrekkene i debatten. - Protokolltilførsler. - Votering over alternative vedtaksforslag. - Valgresultat. 1.5 Sakspapirene skal oversettes til engelsk. 1.6 Sakspapir og referat skal sendes til studenttinget sine representanter, studentrepresentantene i Universitetsstyret (US), Forskningsutvalget (FU), Studieutvalget (SU), Tuntreet, Samfunnsstyret, Studentrådene (SR), International Students Union (ISU), studentrepresentantene i SiÅs, kandidater som stiller til valg, Norsk Studentorganisasjon (NSO) og NMBU-ledelsen. 1.7 Sakspapir og referat skal legges tilgjengelig på arbeidsutvalgets (AU) nettside, på Fronter og på kontoret til AU. 1.8 Flertallsbestemmelser følger av vedtektene. 2. Gjennomføring av møtet 2.1 Møter i ST skal ledes etter denne forretningsorden og vanlig møtepraksis. I tvilstilfeller tolkes forretningsorden og praksis av ordstyrerne. Ordstyrernes vurdering kan overprøves ved simpelt flertall. 2.2 Saker skal behandles i henhold til dagsorden. 2.3 Alle endrings- og vedtaksforslag skal formes skriftlig og leveres til møteledelsen. 25

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter

Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtekter for Det Akademiske Kvarter Vedtatt på Generalforsamlingsmøte 03.05.1995. Gjenstand for årlige endringer fra 1995-2012. Totalrevidert på den 36. ordinære Generalforsamling 12.11.2012. INNHOLD:

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører. Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 27.04.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Klubben. Kl.18.15 20.25 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk: SiT Kafé

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling

Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Forretningsorden for Det Akademiske Kvarters Generalforsamling Medlemmer Studenter tilknyttet SiB Alle studenter tilknyttet SiB er medlemmer. Disse får stemmerett ved å vise gyldig semesterkort for inneværende

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos.

1.3 Den spanske oversettelsen er: El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Academicos Noruegos. Vedtatt på Rådsmøte 3.-5. april 1981, med endringer vedtatt på Årsmøtet 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.2 Godkjenning av vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Årsmøtet i Osloforbundet har vedtatt nye vedtekter. Disse må godkjennes

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 18. desember 2014 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL

Vedtekter for HHBS 1 NAVN. Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL Vedtekter for HHBS 1 NAVN Navnet på studentforeningen er: Handelshøgskolen i Bodø, Studentforeningen. (HHBS) 2 FORMÅL 2.1 HHBS har til formål å ivareta studentenes interesser faglig, sosialt og studentpolitisk.

Detaljer

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 45/2014 Valgreglement for høgskolestyret og studentorgan ved Høgskolen i Oslo og Akershus Fastsatt av styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus 19. desember 2014 med hjemmel i lov av

Detaljer

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt)

Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09.10.2015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) Vedtekter for Oslo Kristelige Studentforbund Revidert og vedtatt ved ekstraordnært valgmøte 09102015 (endringer som ble vedtatt er markert i grønt) 1 FORMÅL & ORGANISASJONSTILHØRIGHET 11 Organisasjonstilhørighet

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse

Vedtekter for SOT. Innholdsfortegnelse Vedtekter for SOT Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Navn, formål og virksomhet... 1 Kapittel 2: Sammensetning... 1 Kapittel 3: Studentparlamentet (SP)... 1 Kapittel 4: Arbeidsutvalget (AU)... 3 Kapittel

Detaljer

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering.

Organisasjonen skal til enhver til representeres med én logo og en samlet profilering. Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Kapittel - Organisasjon Formål Velferdstinget i Bergen er det øverste studentorganet i Studentsamskipnaden i Bergen. Velferdstinget

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn

Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn Vedtekter for Foreningen Narvik Studentersamfunn 1 1. Foreningens grunnpillarer 1-1. Foreningens fulle navn er: Foreningen Narvik Studentersamfunn. 1-2. Foreningen omtales i dagligtale som Narvik Studentersamfunn

Detaljer

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus

Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Reglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus Vedtatt 5. februar 2011 Revidert 03.04.13 Del

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at:

Styret ser at det er behov for ytterligere endringer, og foreslår at: Sak 5 Forslag til endringer i Allmennlegeforeningens vedtekter Gjeldende vedtekter er vedtatt på Allmennlegeforeningens landsrådsmøte 8. mai 2014. Vedtektene er godkjent av sekretariatet i Den norske legeforening

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Til Arbeidsutvalget Kopi til Landsstyret Fra Pål Thygesen, generalsekretær Dato 17. januar 2013 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 11-1213 Møtedato 17. januar 2013 Møtetid kl. 16.30 Møtested Skippergata 33

Detaljer

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre.

VALGREGLEMENT 1. Reglementets virkeområde. 2. Liste over stemmeberettigede. Klage over manntallsføringen. 3. Valgmåte. 4. Valgstyre. VALGREGLEMENT Fastsatt av styret 15.mars 2005 med hjemmel i Lov om universiteter og høgskoler (universitets- og høgskoleloven) 9-4 nr. 9, og 10-2 nr. 5. Endret etter styrebehandling 19.april 2005, 3. mars

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009

Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole. Vedtatt 7.5.2009 Vedtekter for Elevrådet Molde videregående skole Vedtatt 7.5.2009 Innhold 1.0 Generelt... 3 2.0 Elevrådets virkemåte... 3 3.0 Elevrådsstyrets virkemåte... 3 4.0 Tillitsvalgte... 4 5.0 Møtestruktur... 4

Detaljer

DT #17. Desisjonskomiteens Tolkning #17 DESISJONSKOMITEEN. Opprettet: 25. november 2006 Revidert: 24. november 2012

DT #17. Desisjonskomiteens Tolkning #17 DESISJONSKOMITEEN. Opprettet: 25. november 2006 Revidert: 24. november 2012 DT #17 Desisjonskomiteens Tolkning #17 DESISJONSKOMITEEN Opprettet: 25. november 2006 Revidert: 24. november 2012 Vedtatt av: Bård I. Skjæveland, Christer Gulbrandsen Revidert av: Espen Sortland, Øyvind

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer