Konstituerende Studentting 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konstituerende Studentting 2016"

Transkript

1 Konstituerende Studentting 2016 Mandag 28. november 2016 Ordstyrere: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE KONSTITUERENDE STUDENTTING 2016, MANDAG 28. NOVEMBER KL. 17:15 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:15! 1671 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER ARBEIDSUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR VEDTAKSSAKER VEDTEKTSENDRINGER FOR GODKJENNING AV STUDENTRÅDSMODELLEN MANDAT FOR KOMITEEN FOR ENDRINGSFORSLAG AV VEDTEKTER FOR STUDENTTING ÅRSVERKSFORDELING FOR ARBEIDSUTVALGET VEDTAK AV ARBEIDSINSTRUKSEN TIL KONTROLLKOMITEEN ENDELIG GODKJENNING AV STUDENTDEMOKRATIETS BUDSJETT OFFISIELL KONSTITUERING AV STUDENTTING DISKUSJONSSAKER EVALUERING AV NY PARKERINGSORDNING PÅ NMBU ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VALG AV MØTELEDELSE VALG AV VALGNEMND KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAKULTETSSTYRENE EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG 1 ÅRSRAPPORT FRA STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 2 VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU VEDLEGG 3 TIMELISTER FOR SITTENDE STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 4 ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS KONTROLLKOMITE VEDLEGG 4 A ENDRINGSFORSLAG TIL ARBEIDSINSTRUKSEN TIL KONTROLLKOMITEEN VEDLEGG 4 B TILLEGGSFORSLAG ARBEIDSINSTRUKS TIL KONTROLLKOMITEEN VEDLEGG 4 C STRYKNINGSFORSLAG, FRA ROLF HANSEN VEDLEGG 5 BUDSJETT VEDLEGG 5 A NAVNELISTE OVER NYE STUDENTTINGSREPRESENTANTER VEDLEGG 6 KANDIDATPRESENTASJONER TIL STUDENTTINGETS ARBEIDSUTVALG VEDLEGG 7 KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAST MØTELEDELSE VEDLEGG 8 KANDIDATPRESENTASJONER TIL FAKULTETSSTYRENE

4 1671 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent uten innvendinger fra Studentting Godkjenning av referat fra forrige møte Det var savnet noen vedlegg i referatet fra Studentting 6. Merknad angående Arbeidsutvalgets lønn, dette var ønsket ytterligere forklart. Referat godkjent av Studentting Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret Oppnevnelse av tellekorps 1. Ingrid Wigestrand 2. Magnus Langeteig 3. Erling Bjurbeck 1672 Orienteringssaker Rektor, Mari Sundli Tveit, og Lena Kjøbli orienterer om NMBUs miljøstrategi. Miljøstrategien skal være forankret i den overordnete strategien til NMBU. NMBU skal være Norges ledende miljøuniversitet. Dette innebærer å skulle tenke miljø i alle deler av virksomheten. NMBUs «Ny miljøstrategi», skal omfatte alt fra energiforbruk til arealforvaltning. I arbeidet med synliggjøring av miljøarbeidet har NMBU egne nettsider om temaet. Disse kan sees på Der finnes det også en miljøbrosjyre. NMBU har et eget miljøråd der medlemmene oppnevnes av rektor, for 4 år av gangen. Studentrepresentanten sitter i kraft av sitt tillitsverv, og sitter derfor kun et år i rådet. Per i dag består rådet av følgende personer: Jorulf Brødvig Silde (Eksternt medlem/uio) Leder studenttingets AU (student/ås) Cecilie Rolstad-Denby (ansatt/ås) Kolbjørn Christoffersen (ansatt/ås) Jan Fredrik Arning (ansatt/adamstuen) Tor-Åge Diserud (tidligere miljørådgiver) 4

5 Miljørådet skal gi faglige råd om spørsmål som vedrører universitetets miljøarbeid og foreslå prioriteringer. Miljørådet skal gi anbefalinger til endringer og/eller forbedringer. Miljøtiltak vedrørende driften av NMBU: Resirkulering, prøveprosjekt kantina. El-bil og kollektivtrafikk; Nye El-bil parkeringsplasser, sonesammenslåing (S2+S3), flere avganger på buss mellom Ski og Drøbak. Togstopp på Ås Timesekspressen med på Ruter-kortet. Bygdebike; studentidè, prøveprosjekt i Miljøengasjerte studenter; studentene selv skal/kan bidra med konkrete ideer om hva NMBU kan bli bedre på. Tiltak: Videreutvikle og synliggjøre grønn student-innovasjon i samarbeid med NMBUs TTO. Prosjekt «Økt resirkulering» på NMBU Legge til rette for studentdrevne gjenbruksordninger Se på mulige gjenbruksordninger for møbler og utstyr Utvikle digital saksbehandlerflyt inkl. elektronisk signatur Grønn reiseplan for et bærekraftig Campus Videre oppfølging av Ås Koordinere interne krefter i samarbeidet med Ås kommune Utvikle tilbudet om sykkelparkering med og uten tak samt garderobefasiliteter Innkjøp av el-biler der det er mulig Prosjekt som ser på ny anskaffelsesforskrift ifht til miljø og klima Videreføre arbeidet med sikker håndtering av kjemikalier og plantevernmidler Bruke miljøsertifiserte produkter der det er mulig Miljøledelsessystem for NMBU Videreutvikle informasjon om miljøarbeidet ved NMBU Legge opp informasjon på websidene i forhold til miljøopplysningsloven Involvere ansatte og studenter i å forbedre miljøarbeidet gjennom prosjekter og arbeidsgrupper Campusplan Miljøstandard ved oppussing av bygg og nye byggeprosjektet Bruke energiovervåkningssystem «energinet» til å effektivisere drift ytterligere Effekt av ENØK-tiltak må synliggjøres på NMBUs miljøsider Informasjon og opplæring i riktig bruk av prosessventilasjon Synliggjøre NMBUs miljøtiltak på egne areal Dette er rettet mot alle på NMBU, både ansatte og studenter. Momenter fra Studenttings innspill: Det er forståelig at man vil skru av ventilasjonsanleggene etter arbeidstid, men dette fører enkelte steder til dårlig luftkvalitet for de som velger å benytte lokalene på kveldstid. Det blir svart at dette må tas opp på hvert enkelt institutt. Det etterlyses konkrete tiltak på Campus Adamstua. Hva med kildesortering i kantinen? Det svares at det kommer ikke til å bli satt inn store tiltak der på grunn av flyttingen. Det fokusere heller på at standarden skal være langt høyere på Campus Ås når flyttingen av veterinærfakultet flyttes til Ås. 5

6 Implementeres miljøstrategien i emner/undervisningen? Kvalifikasjonsrammeverket skal i vareta dette. Det står der at det skal inn i ulike emner. Hvordan følges dette opp? Rektor svarer at NMBU er helt avhengig av tilbakemelding fra studentene om hvorvidt og i hvilken grad dette gjennomføres i praksis. Det etterlyses flere søppelkasser på Campus, spesielt ved uteområdene. Søppelkasser ved Tårn er låst og man må gå til Ur for å kaste søppel. Det blir stilt spørsmål angående Årungen. NMBU må ta stor del i skylden for forurensingen av Årungen. Det etablert et dam anlegg som skal fange opp forurensingen før den når vannet i Årungen. NMBU jobber aktivt med saken. Statsbygg ivaretar avrenningsproblematikken i forhold til nybyggingen som nå foregår. Hva med resirkuleringen på studenthyblene? Det blir fortalt at det skal komme et helt nytt og langt mer omfattende opplegg for resirkulering fra høsten Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) SiÅs styreleder, Erling Bjurbeck, informerte om åpning av kaffebaren i Urbygningen, på torsdag 01. desember kl 12, og ønsket alle velkommen dit. Referatsakene ble godkjent uten innvendinger fra Studentting Arbeidsutvalgets årsrapport for 2016 Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 1: Årsrapport for Studenttingets arbeidsutvalg

7 Hensikt: Orientere Studenttinget om arbeidet som Arbeidsutvalget har gjort i 2016 Bakgrunn: På slutten av hvert kalenderår avlegger Arbeidsutvalget en årsrapport til Studenttinget der de informerer Studenttinget om arbeidet som har blitt gjort for det gjeldende kalenderåret. Det stilles spørsmål om årsrapporten, handlingsplanen og budsjettet kobles sammen? Ja, det gjøres for fremtiden. Dette kan komme tydeligere frem ved senere anledning. Studentting ser seg orientert om saken Vedtakssaker Vedtektsendringer for godkjenning av Studentrådsmodellen Saksforbereder: Ina Catharina Kim Isheden Storrønning Vedlegg: Vedlegg 2: Vedtekter for Studentdemokratiet NMBU Hensikt: Vedta forslag til vedtektsendringer av Studentdemokratiets vedtekter. Bakgrunn: På Studentting 6 ble det gjort vedtak av sak «Forslag til modell for Studentrådene på de nye fakultetene» med forbehold om vedtektsendringer på Studentting 7, hvor bakgrunnen for vedtektsendringene er for at modellen kan tre i kraft uten stridigheter med Studentdemokratiet sine vedtekter innen Dette gjelder da 2-2, 2-3 og 5-4. Arbeidsutvalget foreslår også revidering av 7-3 og 7-4 for å presisere rollen til Studentrådene på fakultetsnivå. Man ønsker å presisere at det kun er blitt fokusert på de paragrafene som man er nødt til å revidere før , da det skal nedsettes en større komite som skal revidere samtlige vedtekter. Forslag til vedtak: 1. Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar å fjerne vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt Studenttinget vedtar endringsforslaget til vedtekt 7-4 Ved vedtak av samtlige forslag til vedtektsendringer foreslås følgende vedtektsendring: Studenttinget vedtar de nye vedtektene til Studentdemokratiet. Konflikt ved hvem som skal godkjenne/vedta studentrådenes arbeidsinstrukser. Dog er allmøtene avholdt før vedtektsendringene trer i kraft og dette går opp i henhold til tidslinjen. 7

8 Det voteres over alle endringsforslagene samlet. Resultatet av voteringen gir klart flertall for forslag til vedtak Mandat for komiteen for endringsforslag av vedtekter for Studentting. Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Hensikt: Vedta mandatet til komiteen samt medlemmene. Bakgrunn: Arbeidsutvalget ser på det som nødvendig å gå gjennom vedtektene for studentdemokratiet på NMBU. Derfor ønsker Arbeidsutvalget å sette ned en komité for å behandle ett mulig forslag til utbedring av dette dokumentene. Denne komiteen skal ha som arbeidsoppgave å se gjennom vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU. Komiteen har ingen offisiell makt utover det å komme med forslag til vedtektsendring. Komiteen skal ta stilling til alt av innhold i vedtektene. Forslaget skal presenteres for diskusjon på Studentting 1 med sakspapirfrist 30.januar, og føres opp til vedtak på Studentting 2 med sakspapirfrist 27.februar. Dersom vedtak ikke fattes av Studentting innen Studentting 2, vil komiteen ha mulighet til å revidere forslaget basert på momenter gitt på Studentting 2 til Studentting 3. Dersom forslaget ikke vedtas på Studentting 3, vil komiteens arbeid avsluttes og komitemedlemmene fjernes fra dette mandatet. Komiteen skal bestå av 5 medlemmer, hvorav Arbeidsutvalget innstiller på kandidater, og Studenttinget godkjenner nevnte kandidater. Forslag til vedtak: Studentting godkjenner komiteens mandat samt de medlemmene som Arbeidsutvalget har innstilt på. Forslag til sammensetning av komiteen: Rolf Hansen Kine Nossen Karima Eid Bacha Jonas Wettre Thorsen Johanne Heitmann Solheim Vedtektene skal endres i henhold til ny organisasjonsstruktur ved NMBU. Det kommer forslag om at komiteen ser på forretningsorden og dagsorden på samme tid. Arbeidsutvalget responderer at det er ønskelig at komiteen konsentrerer seg om vedtektene i første omgang og deretter gjennomgår forretningsorden og dagsorden i etterkant. Det foreslås at komiteen selv ser på hvorvidt de har ressurser til å gjøre dette frem til ST 1, og at dette blir en orienteringssak på ST 1. Dette krever ikke nødvendigvis noen endring nå. Det blir foretatt votering over mandatet og forslag til medlemmer i komiteen: Forslag til vedtak og medlemmer i komiteen oppnår flertall. 8

9 Årsverksfordeling for Arbeidsutvalget Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 3: Timelister for sittende Arbeidsutvalg Hensikt: Vedta ny årsverksfordeling for Arbeidsutvalget Bakgrunn: Nåværende stillingsprosent er følgende: Internasjonalt ansvarlig 20% Velferdsansvarlig 20% Markedsføringsansvarlig 10% Styremedlem 0% I henhold til ny avtale om samarbeid og fristasjon mellom NMBU og Studenttinget NMBU 8 Den økonomiske støtten skal gi rom for frikjøp av studenter med til sammen tre årsverk, hvorav leder og nestleder to årsverk, det resterende årsverket fordeles på øvrige studenter i Arbeidsutvalget. Fordeling vedtas av Studenttinget etter innstilling fra Arbeidsutvalget. Den økonomiske støtten vil fra 2017 være tilsvarende Statens Lønnstrinn 22 for de tre årsverkene.», innstiller Arbeidsutvalget på en ny årsverksfordeling som treer i kraft Økningen er basert på at nåværende stillingsprosent ikke er representativ med arbeidsmengden som er i styret. Vedlagt ligger timelistene for sittende Arbeidsutvalg. Timelisten er satt slik at den enkelte person kan se forholdet mellom normal arbeidstid i Staten, som er på 37,5timer per uke (150 timer per måned), mot antall arbeidstimer som Arbeidsutvalget har. Opplysningen om statens normerte arbeidstid er hentet fra Statens personalhåndbok 2016, Arbeidsutvalget innstiller på følgende årsverksfordeling Internasjonalt ansvarlig 37% Velferdsansvarlig 33% Markedsføringsansvarlig 20% Styremedlem 10% Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar den nye årsverksfordelingen som er fremlagt i saken. Votering over forslaget til vedtak: enstemmig vedtatt. 9

10 Vedtak av Arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Saksforbereder: Ina Catharina Kim Isheden Storrønning Vedlegg: Vedlegg 4: Arbeidsinstruks for Studenttingets kontrollkomite Hensikt: Vedta arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Bakgrunn: Gjennom høsten har Arbeidsutvalget jobbet med å opprette en kontrollkomite. Saken har vært oppe på Studentting to ganger, Studentting 4 og Studentting 5. Bakgrunnen for opprettelsen er at det i dag ikke eksisterer en kontrollkomite for Studentdemokratiet ved NMBU. Kontrollkomiteen skal være et nøytralt og rådgivende organ som ser over at vedtekter og instrukser ikke blir brutt. Forslag til vedtak: Studentting godkjenner Arbeidsinstruksen til kontrollkomiteen slik den foreligger som vedlegg 4. Det fremmes et helhetlig endringsforslag, forfattet av Ina Storrønning og Rolf Hansen. Se vedlegg 4 a. Dette voteres over og blir vedtatt med klart flertall. Det fremmes ytterligere et tilleggsforslag fra Ina Storrønning se vedlegg 4 b om «øvrige verv». Legge til; «Studenttinget, (representanter og ordstyrere)» Voteres over: vedtatt med flertall. Det fremmes endringsforslag om å stryke kulepunkt 2 om oppgaver; handler om hvordan man ser på oppgavene til komiteen. Se vedlegg 4 c. Dersom komiteen skal se på sakene i forkant av Studentting, så kan de få dårlig tid og stor arbeidsmengde. Skal det være fast praksis med alle saker? Eller skal det være ved spesielle saker, for eksempel vedrørende vedtakssaker? Ved votering; det oppnår flertall og forslaget blir tatt til følge. Praksisen ved gangen i oppbygging av sakspapirene ønskes forklart nærmere. Ina forklarer gangen i henhold til den satte datoplanen. Kan kontrollkomiteen presentere en innstilling når saken kommer opp? Unødvendig at kontrollkomiteen skal bruke tid på å gjennomgå sakene i forkant. Kun stoppe saker som kan komme i konflikt med vedtektene gjennom deltakelse på Studentting. 10

11 Man kan be om en uttalelse i spesifikke saker. Ordlyden tilsier at de skal ha lest papirene slik det står nå. I det helhetlige endringsforslaget er det foreslått å endre at Kontrollkomiteen godkjenner sakspapirene før Studentting, til at de vurderer sakspapirene før Studentting. Det blir kommentert fra bakbenken at Kontrollkomiteen har ikke makt til å godkjennedokumenter, det er det kun Studenttinget som har Endelig godkjenning av studentdemokratiets budsjett Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Vedlegg 5: Budsjett for Studentdemokratiet 2017 Hensikt: Vedta endelig budsjett for Studentdemokratiet ved NMBU for Bakgrunn: Budsjettet til Studentdemokratiet ved NMBU var oppe som en diskusjonssak på Studentting 6. Det endelige budsjettet for kalenderåret 2017 ligger ved som vedlegg 5. Forslag til vedtak: Studentting vedtar budsjettet for 2017 slik det foreligger. Votering over forslaget til vedtak; enstemmig vedtatt Offisiell konstituering av Studentting 2017 Saksforbereder: Ina Catharina Storrønning Hensikt: Studenttinget for 2016 konstituerer Studenttinget for 2017 Bakgrunn: Grunnet vedtak på Studentting 6, skal det sittende Studentting for 2016 konstituere Studenttinget som skal sitte for Forslag til vedtak: Studenttinget for 2016 konstituerer inn det kommende Studentting for 2017 basert på medlemmer som presenteres på Studenttinget. Se vedlegg 5 a for navneliste over nyvalgte studenttingsrepresentanter. Votering over forslag til vedtak: enstemmig vedtatt. 11

12 Diskusjonssaker Evaluering av ny parkeringsordning på NMBU Saksforbereder: Sunniva P. Brajkovic Hensikt: Diskutere og komme med forslag til mulige tiltak for å forbedre parkeringsordningen. Bakgrunn: Det er blitt satt i gang nye parkeringstiltak på NMBU. Dette har ført til en ny ordning, som foreløpig er en prøveordning. Det vil sannsynligvis bli et evalueringsmøte på nyåret i parkeringskomiteen, og sittende styremedlem (Sunniva Brajkovic) trenger derfor innspill fra Studenttinget. Send gjerne og en mail med innspill til med tiltak som fungerer/ikke fungerer. Dere bes ta hensyn til antall parkeringsplasser satt av i reguleringsplanen til ansatte (0,45 pr.stk.) og studenter (0.030 pr.stk.) Studentting spør om hvor mange / hvem sitter i komiteen? Arbeidsutvalget svarer at det er fast ansatte på alle nivåer og en student. Dette er Sunniva Brajkovic. Momenter fra Studentting: Angående nettsiden til registrering av kjøretøy, store problemer med nettsiden. Dette må/bør forbedres. Ansvaret ligger hos kommunikasjonsavdelingen. Alle ønsker flere parkeringsplasser til studentene. Få flere sentrale parkeringsplasser, så man kommer nærmere dit man skal. I dag gjelder parkeringsreglene til kl. 17. Kan dette endres til kl ? Er det noen ansattplasser som står mye ledige? For eksempel på TF. Er det noen plasser man ønsker å få overført til studentenes disposisjon? Omdisponering av plasser; kan forelesere få tildelt faste plasser et sted? Unntak fra regel om 3 km bosted fra NMBU for å få parkeringstillatelse. Bruk av skjønn ved denne tildelingen. F eks ved spesielle situasjoner, som omfatter barn og arbeidssituasjon. Angående gjesteparkering; det er ønsket fleire alternativer. Det er langt å gå fra BioTek til IHA, og dette gir utslag i at gjesteforelesere kommer for sent til forelesning. Studentting kan vedta en annen km-grense da det er de som tidligere har bestemt den. Ønsker bruk av skjønn fra NMBU sin side når det tildeles parkeringstillatelser. Det ønskes også bruk av skjønn i forhold til internasjonale studenter som ikke har fått tilstrekkelig informasjon på engelsk. De forstår ikke kva som står på skiltene. Ved for eksempel togstreik; hva gjør man da? Når du kommer og ikke får plass? Skal man kjøre hjem igjen eller stå og få bot? Her bør det også kunne utøves skjønn. 12

13 Ved innføring av denne ordningen for parkering er det da tatt høyde for at det kommer flere studenter i 2019, når veterinærene kommer? Dårlig utnyttelse av plassene som er tildelt de ansatte. Studentene parkerer i hager. SiÅs har tatt noen ting på skjønn. Man prøve det på skjønn for så å trekke det inn igjen. Kan man gi tilbakemelding til SiÅs i gitte spesielle situasjoner, f eks ved togstreik. Det opplyses om SiÅs står overfor å gjøre om på sine retningslinjer for parkering også i nær fremtid Administrasjonssaker Valg av Studenttingets arbeidsutvalg Saksforbereder Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 6: Kandidatpresentasjoner til Studenttingets arbeidsutvalg Velferdsansvarlig; Tord Hauge Markedsføringsansvarlig; Sunniva Brajkovic Styremedlem; Johanne Hempel Sveen Valg av velferdsansvarlig Hensikt Velge velferdsansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Velferdsansvarlig er en krevende, men veldig interessant og lærerik stilling i Arbeidsutvalget. Som velferdsansvarlig er man ansvarlig for komiteen for tildeling av velferdsmidler og Bomiljøutvalget. Man er i tillegg del av Læringsmiljøutvalget (LMU) ved NMBU, komiteen for tildeling av inkluderingsmidler og man sitter også i samarbeidsmøte med Helsestasjonen, NMBU, SiÅs og Samfunnet i Ås. Gjennom de forskjellige utvalgene og komiteene får man prøvd seg på større og mindre arenaer, da både som et vanlig medlem, men også som møteleder og referent. I tillegg til dette vil man også jobbe med velferdspolitikk og saker som angår velferden blant studentene på NMBU. Forhåndsinnmeldte kandidater Tord Hauge Kandidaten presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Tord Hauge ble valgt ved skriftlig avstemming. 13

14 Valg av internasjonalt ansvarlig Hensikt Velge internasjonalt ansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Som internasjonalt ansvarlig har man ansvar for integrerings tiltak gjennomført på NMBU, introduksjonsuke, tildeling av inkluderingsmidler samt andre rådgivende roller på tvers av campus. Det er ett veldig spennende og utviklende verv for enhver som ønsker framtidig arbeid innenfor ulike sektorer, som salg, administrasjon og internasjonalt arbeid. Det er også givende ved at en får innsyn i hvordan NBMU som organisasjon fungerer, samt det sosiale livet på begge campuser. Som internasjonalt ansvarlig har man også ett samarbeid med Samfunnet angående internasjonalt medlemskap og semesterprogrammet. Det anbefales på det sterkeste å stille dersom en ønsker litt fri arbeidsbeskrivelse, rutiner, personlig og faglig utvikling samt ett flott arbeidsmiljø. Forhåndsinnmeldte kandidater Kandidaten presentert seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Lise Hovd ble valgt ved skriftlig avstemming. Valg av markedsføringsansvarlig Hensikt Velge markedsføringsansvarlig til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn Som markedsføringsansvarlig har du ansvar for å promotere Studenttinget utad og nå ut til studentene med informasjon som angår dem. Dette innebærer bl.a. å lage plakater, holde kontakt med Tuntreet og å oppdatere sosiale medier og hjemmeside. Samtidig bør man være kreativ og komme på nye ideer til markedsføring. I tillegg til markedsføringsoppgavene sitter du i styret sammen med de fem andre medlemmene. Det holdes AU-møte hver uke, det samme med kontortid. I tillegg kommer Studentting og eventuelle andre møter/workshops/oppgaver. Forhåndsinnmeldte kandidater Sunniva Brajkovic Kandidaten presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Sunniva Brajkovic ble valgt ved skriftlig avstemming. Valg av styremedlem Hensikt Velge styremedlem til Studenttingets Arbeidsutvalg. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar

15 Bakgrunn Å sitte som styremedlem handler ikke bare om vervet, men om samholdet med resten av styret, samt kommunikasjon med studentdemokratiet og deler av ledelsen. Styremedlem arbeider i hovedsak med egne saker, dvs. dersom du synes noe er engasjerende, kan du jobbe med dette! Av faste verv, sitter styremedlem i likestillingskomitéen på NMBU. Styremedlem er også ansvarlig for studentdemokratiets twitter-konto, og bidrar på denne måten også til bildet Arbeidsutvalget har utenfor NMBU. Styremedlem bistår også resten av Arbeidsutvalget ved behov og forfall som gjør at personen vil få innblikk i andre saker, dette gir absolutt en variasjon i arbeidsoppgaver. Har du lyst til å prøve noe nytt, engasjere deg i din egen studiehverdag, treffe nye mennesker? Da er dette vervet noe for deg! Forhåndsinnmeldte kandidater Johanne Hempel Sveen Kandidaten presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Johanne Hempel Sveen ble valgt ved skriftlig avstemming Valg av Møteledelse Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 7: Kandidatpresentasjoner til fast møteledelse Hensikt: Velge 2 faste møteledere og 2 vara. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse 1. januar Bakgrunn: Ordstyrere, også kalt møteledelse for Studenttinget, blir valgt for ett år av gangen og sitter fra nyttår til nyttår. Hovedoppgaven til ordstyrerne er rett og slett å sørge for at Studenttinget kommer seg gjennom den planlagte sakslisten på en ryddig måte og innenfor rimelig tid. Ordstyrerne bør ha erfaring med å lede møter og helst ha vært på en del større møter eller mange Studentting. Vanligvis har ordstyrerne et formøte med leder og nestleder i Arbeidsutvalget hvor man blir satt inn i sakene slik at man kan legge en plan for tidsbruken. Frem til nå har det ikke vært noen kontrollkomité i Studentting og ordstyrerne har derfor hatt en viktig rolle når det er uklart om Studentting holder seg til vedtekter og instrukser. Likevel er det sånn at man i stor grad forholder seg til vanlig møtepraksis, og det er derfor viktig at man kjenner til dette. Jobben som ordstyrer er veldig interessant og lærerikt. Vervet gir både mye erfaring med strukturert møteledelse og god innsikt i Studentdemokratiets arbeid her ved NMBU. Forhåndsinnmeldte kandidater: Anne Aase-Mæland Tord Eirik Feldt Enger 15

16 Benkeforslag på møtet: Vara: Gunnar Størseth Haarr Vara: Ingrid L Wigestrand Kandidatene presenterte seg for Studentting. Faste ordstyrere ble valgt ved akklamasjon. Varakandidatene presenterte seg for Studentting. Vara ordstyrere ble valgt ved akklamasjon Valg av valgnemnd Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge 4 medlemmer til Studenttingets valgnemnd. Vervet har 1 års varighet med tiltredelse umiddelbart etter møtet. Bakgrunn: Valgnemnda har hovedansvaret for å finne kandidater til alle verv til valg på Studentting og andre studentvalg på Universitetsnivå. Sammen med AU, markedsføre valgene og forberede sakspapir til valgsaker. Valgnemnda har muligheten til å legge frem sin innstilling, og bør gjøre dette om det ses på som hensiktsmessig. Medlemmer av valgnemnda har ikke anledning til å stille til valg i valgnemndas virkeperiode, med unntak av gjenvalg til valgnemnda. Medlemmene i valgnemnda bør møte på Studenttingets møter og arrangementer. Som medlem av Valgnemnda får man en viktig rolle i studentdemokratiet! Man jobber aktivt med å nå ut til alle studenter ved NMBU og jobber aktivt igjennom hele året for å promotere de ulike vervene. Man kan forvente seg et tett samarbeid med AU og studentrådene på universitetet. Som valgnemnd må en regne med en del arbeid via sosiale medier, mail og design av kampanjer. Forhåndsinnmeldte kandidater Fahria Aden Runa Malmo Benkeforslag på møtet: Stine Østmoe Anne Gladsø Wibe Kandidatene presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. 16

17 Kandidatene ble valgt ved akklamasjon Kandidatpresentasjoner til fakultetsstyrene Saksforbereder: Valgnemnda Vedlegg: Vedlegg 8: Kandidatpresentasjoner til fakultetsstyrene Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ. Det skal velges to faste og to vararepresentanter til hvert fakultet. Det er kjønnskvotering blant både de faste og vara representantene. Representantene sitter fra for ett år. Forhåndsinnmeldte kandidater: Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: Hanne Berggreen Mateusz Pawel Demianiuk Erik Oscar Tylleskär Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: Ingrid Kristine Ydse Fakultet for veterinærmedisin: Håkon Dolva Sagedal Line Storvoll Strømseth Anne Grönquist (vara) Hans Kristian Mjelde (vara) Fakultet for biovitenskap: Trine Langeby Nilsen Fakultet for realfag og teknologi: Hanna Lunde Steen Nina Vold Johansen Fakultet for landskap og samfunn: Tord Eirik Feldt Enger Alle kandidatene som var tilstede eller hadde stedfortreder, på kveldens Studentting, fikk anledning til å presentere seg, og svare på eventuelle spørsmål fra salen. Valgportalen er åpen For å lese kandidatpresentasjonene som er kommet inn til Studenttingets arbeidsutvalg, se 17

18 Eventuelt Det ble foretatt avtakking i forbindelse med følgende verv; Valgnemnda Komite for sammensetning av nytt Studentting Fast møteledelse Faddergeneralen Arbeidsutvalget, avtroppende 1677 Møteevaluering Ved valgsaker, litt klarere om man voterer for eller imot et forslag til vedtak. Hyggelig med grøt 18

19 687 Oppmøteliste: Oppmøteliste ST Institutt Studenttingsrepresentanter ST 4 ST 5 ST 6 Konst ST Kakebaker HH Anne Aase-Mæland x x x x ST 4 HH Tord Hauge x x x x ST 4 HH Fredrikke Sæther vara x vara ST 4 IMT Eirin Brakstad x x vara x ST 2 IMT Ina Elisabeth Hvam Lindmark x ST 2 IMT Gunnar Størseth Haarr x ST 2 VET Lea Lieutenant x x x ST 6 VET Ellen Gustavsen x x x ST 6 VET Kathrine Eidesmo x x x ST 6 IKBM Karima Eid Bacha x x x x IKBM Erik Oscar Tylleskär x x x x IKBM Henrik Myklestu x x x x ILP Hanne Gjermstad x x x x ST 5 ILP Sandra Klo Steine vara x x ST 5 ILP Marianne Midtlyng vara x x ST 5 IMV Solveig Gilleberg x x x ST 7 IMV Turid Nerby x x x x ST 7 INA Mathias Kværnmo Jerpseth x x x vara ST 3 INA Even August Bremnes Stokke x x x x ST 3 NORAGRIC Kerime van Opijnen x x x x ST 1 NORAGRIC Amalie R. Christiansen x x x x ST 1 IPV Oskar S Bjorå vara vara vara IPV Kristine Eftestøl x x x x IHA Kirsti Winnberg x x x x IHA Anne G Wibe x x x x SiÅs Erling Bjurbeck x x x US Ole Johan Holtet x x x x Sol Høgset x AU Mariya Khanamiryan x x x x Ina C Storrønning x x x x Jonas Wettre x x x x Halvor Kongevold x x x x Sunniva Brajkovic x x x x Helen Hoem x x x x ISU x 19

20 Vedlegg 1 Årsrapport fra Studenttingets Arbeidsutvalg 2016 Året 2016 går mot hell og Arbeidsutvalget har hatt flott ett år. Vi nevner de største sakene vi har jobbet med, i tillegg til vanlig drift av Studentdemokratiet NMBU. Mye av arbeidet har gått til omstrukturering da det ble klart i februar at NMBU skal gjennom en omstruktureringsprosess. Våren sentraliserte seg rundt modellene til de nye fakultetene, mens høsten har handlet om omstruktureringen av Studentdemokratiet. Gjennom hele prosessen har Arbeidsutvalget hatt flere workshops med Studentrådene, dette har blitt gjort for å sikre innspill og deltakelse fra bredden i Studentdemokratiet og hva studentene på instituttene har ment. Parallelt med omstruktureringen har Arbeidsutvalget jobbet med flere andre temaer som markedsføring, informasjonsflyt og tettere samarbeid med studentrådene. Det har også vært fokus på økt synlighet av organisasjonen på campus gjennom deltagelse på de største arrangementene på NMBU, som 3000 meter øl, graskurs 1, samfunnets rebusløp, speed-date med AU. Arbeidsutvalget var også tilstede under fadderuka for å promotere Studentdemokratiet gjennom rebusløp, grillfesten og immatrikuleringen. I vår ble studentvalget gjennomført hvor deltagelsen var på 12% som er en nedgang fra i fjor (16%) men samtidig en betydelige forbedring fra tidligere år. Vi håper at gjennom det arbeidet med workshopene vil vi igangsette tiltak for høyere deltagelse for valget i I tillegg til det har Arbeidsutvalget investert tiden i å lage filmer om hvordan det er å jobbe i AU, intervjuer og et tettere samarbeid med Tuntreet. I samarbeid med Studentrådene har man også sett på mulighetene for en mer standardisert praksis og struktur for Studentrådene på NMBU. Dette har vi blant annet jobbet med gjennom en arbeidsinstruks og ny struktur for Studentrådene. På sommerseminaret i juni ble det etterspurt et felles opplegg for når og hvordan Studentrådene skulle presentere stud001 (introduksjon til studentdemokratiet). Dette jobbet Arbeidsutvalget med gjennom sommeren samt august slik at Studentrådene skulle ha ett felles og likt opplegg for presentasjonen hvor det var fokus på en enkel innføring for de nye studentene. I høst inngikk Arbeidsutvalget ett samarbeid med Lena Marie Kjøbli om behandling av avfall og utvikling av en miljøstrategi til NMBU. Sammen med rektor Mari Sundli Tveit skal Lena komme på Studentting 7 den 28.november hvor de skal snakke om tiltakene som har blitt gjort på NMBU, og strategien framover. Arbeidsutvalget har sammen med studiedirektøren jobbet for å innføre en prøveperiode på digital undervisning i noen emner. Det prøves også ett nytt opplegg for undervisning i de største emnene ved bruk av flipp rom. Styret har i samarbeid med andre aktører også jobbet for å finne en bedre løsning på undervisningen av de største fagene som blir holdt i Aud Max, som for eksempel math100. Arbeidsutvalget ser på dette som de første stegene mot en mer innovativ undervisning for fremtiden. Man vil også understreke at det har blitt gjennomført valg av semesterets beste foreleser, som er studentenes egen utmerkelse til den beste foreleseren på NMBU. Sammen med Læringssenteret håper vi at de som er kåret til beste foreleser kan dele kunnskapen med andre som underviser på NMBU. Arbeidsutvalget har i tillegg til øvrige punktene begynt å jobbe med strukturen internt for å styrke organisasjonen. Dette har blitt gjort gjennom innføring av arkiveringssystem, revidering av instrukser til komiteer og utvalg, praksisen til økonomien som fremlegges på Studentting, samt innføring av klare rammer og frister internt for styret, men også utad i Studentdemokratiet. Arbeidsutvalget har også sett på sin egen arbeidsinstruks, der den har 20

21 blitt oppdatert og konkretisert mer slik praksisen er i dag. Dette er ett arbeid som kommer til å fortsette til våren. Vedlegg 2 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Foreslås revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser, og fremme studentenes synspunkter opp mot institusjonen og samskipnaden. 1-2 Valgbarhet til Studentdemokratiet Alle semesterregistrerte studenter ved NMBU kan inneha verv i Studentdemokratiet. 1-3 Medlemskap i nasjonal studentorganisasjon Studentdemokratiet ved NMBU er medlem av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Eventuell utmelding følger NSO sine vedtekter. Kapittel 2: Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU 2-1 På sentralt nivå Det øverste demokratiske organet i Studentdemokratiet ved NMBU er Studenttinget. Den daglige driften av Studenttinget gjøres av Studenttingets Arbeidsutvalg. Oppbygning av Studentdemokratiet ved NMBU på sentralt nivå beskrives i disse vedtekters kapittel På fakultetsnivå Studentdemokratiet på fakultetsnivå består av Studentråd. Studentrådet er satt sammen av de styrer og utvalg som kommer frem av modellen til Fakultetsstudentrådet vedtatt av Studentting på Studentting 6, den Det øverst studentpolitiske organet på fakultetsnivå er fakultets Allmøte. Mellom fakultetsallmøte står Fakultetsstudentrådet for daglig drift og representasjon av fakultets studentdemokrati i henhold til den arbeidsinstruksen som er fremlagt og godkjent på Fakultetsallmøte høsten I disse vedtekter er fakultet definert gjennom strukturen som er godkjent av Universitetsstyret den Studentrådet på Campus Adamstuen er delegert myndighet til kommunikasjon og representasjon ovenfor Velferdstinget i Oslo og Akershus. Kapittel 3: Studenttinget 3-1 Myndighet og oppgaver Studenttinget representerer studentene ved NMBU, og vedtak i Studenttinget gjøres på vegne av alle studenter. Studenttinget har plikt til å informere om vedtakene som blir gjort. 3-2 Sammensetning Fakultetene ved NMBU er valgkretser til Studenttinget. Studenttinget består av 25 representanter. Disse representantene fordeles i henhold til demokratimodellen som ble vedtatt på Studentting 6 i Oppdaterte studenttall innhentes fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) hver høst. Gjennomsnittet av studenttallet for vårsemesteret og høstsemesteret utgjør grunnlaget for neste års representantfordeling i Studenttinget 3-3 Konstituering Studenttinget velges for kalenderår. Det avholdes konstituerende møte i perioden mellom høstens instituttallmøter og nyttår. 3-4 Møter og innkalling 21

22 Studenttinget skal avholde minst 3 møter i semesteret. Arbeidsutvalget er ansvarlige for å kalle inn til Studentting. Innkalling og sakspapirer skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møte. Alle studenter har rett til å melde inn saker til Studenttinget. Dette gjøres senest 14 dager før møtet der en ønsker at saken skal behandles. Ekstraordinært Studentting avholdes hvis minst 3 medlemmer av Arbeidsutvalget, minst 13 representanter i Studenttinget eller minst 25 studenter krever det. Ekstraordinært Studentting skal gjøres kjent for alle studenter minst 7 dager før møtet finner sted, og det skal kun behandle saken(e) som ligger til grunn for innkallingen. 3-5 Vedtaksdyktighet Studenttinget er vedtaksdyktig når minst 50 % av representantene er til stede. 3-6 Stemmerett og stemming Studenttingets representanter har stemmerett. Hvis en fast representant melder forfall, har vedkommendes valgte vararepresentant stemmerett ved oppmøte. Vedtak i Studenttinget avgjøres ved simpelt flertall. Vedtak gjøres normalt ved håndsopprekning, med mindre minst én representant krever skriftlig avstemning. Ved stemmelikhet i Studenttinget foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet etter ny avstemning avgjøres vedtaket etter sakens innstilling. 3-7 Tale- og forslagsrett Alle har talerett på møter i Studenttinget. Alle studenter ved NMBU har forslagsrett på møter i Studenttinget. Møtet kan med simpelt flertall innvilge andre personer forslagsrett i enkeltsaker. 3-8 Representasjon på Studenttinget Følgende personer har møteplikt på Studentting, og plikter å melde eventuelt frafall skriftlig i forkant av møtet: - Studenttingets representanter - Studenttingets Arbeidsutvalg - Studenttingets organisasjonssekretær Fra følgende organer skal minimum en representant delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studentrepresentantene i SiÅs-styret - International Student Union (ISU) Følgende personer oppfordres på det sterkeste til å delta på Studentting: - Studentrepresentantene i Fakultetsstyrene - Ledere i Studentrådene Samtlige studenter ved NMBU har møte- og talerett på Studentting. 3-9 Lukking av møte Studenttingets møter er åpne. Studenttinget kan vedta å lukke et møte med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representantene. Ved lukking av møtet føres det eget referat som er unntatt offentligheten Plassfratredelse Studenttingsrepresentanter fratrer automatisk sin plass i Studenttinget når de blir valgt til følgende organer: - Studenttingets arbeidsutvalg - Universitetsstyret - Styret i SiÅs - Arbeidsutvalget i Norsk Studentorganisasjon Ved plassfratredelse rykker vedkommendes vararepresentant automatisk opp som fast representant. 22

23 Kapittel 4: Studenttingets Arbeidsutvalg 4-1 Myndighet og oppgaver Arbeidsutvalget (AU) utgjør Studenttingets daglige ledelse, og representerer Studenttinget mellom møtene. AU kan gjøre vedtak i hastesaker, saker som er delegert gjennom tidligere vedtak i Studenttinget og saker som de anser at ikke trenger å behandles av et fulltallig Studentting. AU innstiller i alle saker som behandles av Studenttinget, med unntak av valgsaker. 4-2 Sammensetning Arbeidsutvalget skal bestå av følgende medlemmer: - Leder - Nestleder - Velferdsansvarlig - Internasjonalt ansvarlig - Markedsføringsansvarlig - Styremedlem Funksjonstid og valgperiode reguleres av disse vedtekters Vedtaksdyktighet og stemmelikhet Arbeidsutvalget er vedtaksdyktig når minst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet i Arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. 4-4 Observatører Følgende er faste observatører i Arbeidsutvalget med tale- og forslagsrett: - Studentrepresentantene i Universitetsstyret - Studenttingets organisasjonssekretær - Leder av Studentrådet på Campus Adamstuen i overgangsperioden med to campus Arbeidsutvalget har myndighet til å kalle inn andre observatører ved behov. Kapittel 5: Valg 5-1 Valg til Arbeidsutvalget Leder og nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.7. til Medlemmer i Studenttingets Arbeidsutvalg, med unntak av leder og nestleder, velges av Studenttinget. Valgene skjer på konstituerende møte. Funksjonstiden er 1 år, og varer fra 1.1. til Valgene skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved absolutt flertall. Hvis ingen av kandidatene til et valg oppnår absolutt flertall, gjennomføres det ny valgrunde med de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. 5-2 Valg til Universitetsstyret De to studentrepresentantene i Universitetsstyret (US) velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Urnevalget finner sted i april hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år, og varer fra 1.7. til I overgangsperioden med to campus skal én US-representant velges fra Campus Adamstuen og én US-representant fra Campus Ås. 5-3 Øvrige valg i Studenttinget Studenttinget velger studentrepresentanter til sentrale råd og utvalg ved NMBU, til egne komitéer, og til styret i samskipnaden. Valg skjer ved skriftlig avstemning, og avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet mellom to kandidater avholdes det ny valgrunde. Ved fortsatt stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning. Studenter tilknyttet Samskipnaden i Oslo (SiO) har ikke stemmerett ved valg av representanter til SiÅs-styret. De som er valgt etter denne paragrafen har referatplikt til Studenttinget. 5-4 Valg til Fakultetsstyret 23

24 Studentrepresentantene i Fakultetsstyret velges ved elektronisk urnevalg, der alle semesterregistrerte studenter ved det aktuelle fakultetet har stemmerett. Urnevalget finner sted imellom oktober og januar hvert år. Funksjonstiden for de valgte er 1 år og varer fra Kapittel 6: Mistillit 6-1 Mistillitsforslag Mistillitsforslag kan fremmes av studenttingsrepresentant eller organ i studentdemokratiet, og skal fremmes skriftlig til Studenttingets organisasjonssekretær. Ved behandling av mistillitsforslag på Studentting, skal den det gjelder gis anledning til å presentere sin sak. 6-2 Mistillit mot representanter valgt av Studenttinget Studenttinget kan med 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter vedta mistillit mot tillitsvalgte etter disse vedtekters 5-1 andre ledd og 5-3. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. 6-3 Mistillit mot representanter valgt ved urnevalg Ved mistillitsforslag mot representanter valgt ved urnevalg etter disse vedtekters 5-1 første ledd og 5-2, behandles forslaget først av Studenttinget. Får forslaget 2/3 flertall blant de tilstedeværende representanter, skal det behandles ved urnevalg der alle semesterregistrerte studenter har stemmerett. Vedtak av mistillit krever minst 50 % flertall blant de avlagte stemmene i urnevalget. Den som får mistillit vedtatt mot seg fratrer umiddelbart som tillitsvalgt for Studenttinget. Kapittel 7: Instrukser 7-1 Instrukser for Studenttinget Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Instruks for forretningsorden og dagsorden. - Instruks for valg av Arbeidsutvalget og øvrige valg. 7-2 Instrukser for Studenttingets Arbeidsutvalg Følgende instrukser skal vedtas av Studenttinget: - Stillingsinstruks for Arbeidsutvalget. 7-3 Instruks for fakultetsnivået Studentting vedtar oppbygging og sammensetning av Studentrådet på fakultetsnivå 7-4 Instruks for Studentrådene Studenttinget vedtar en standardisert instruks for samtlige Studentråd ved NMBU. Studentrådet har mulighet til å utvide egen instruks, men ikke fjerne eller endre sammensetningen uten godkjenning av Studenttinget. 7-5 Andre instrukser Studenttinget kan vedta andre instrukser ved behov. Kapittel 8: Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU 8-1 Oppløsning Oppløsning av Studentdemokratiet ved NMBU må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Vedtaket trer i kraft etter at det andre møtet er hevet. Forslag om oppløsning skal gjøres kjent minst 4 uker før første gangs behandling, og studenttingsmøtet som behandler vedtaket første gang skal holdes som et åpent møte der alle studenter ved NMBU kalles inn. 8-2 Fusjon med andre studentdemokratier Fusjon av Studentdemokratiet ved NMBU med andre studentdemokrati(er) må vedtas med 2/3 flertall blant de fremmøtte representantene på to etterfølgende studentting. Et forslag om fusjon må spesifisere tidspunktet for når et eventuelt vedtak trer i kraft. 24

25 Kapittel 9: Endring av vedtektene 9-1 Innlevering av endringsforslag Forslag om endring av disse vedtekter skal være Studenttingets Arbeidsutvalg i hende senest 14 dager før møtet der vedtektsendringene skal behandles, og skal gjøres kjent for alle studenter ved oppslag senest 7 dager før møtet finner sted. 9-2 Vedtak og ikrafttredelse Endringer i disse vedtekter kan vedtas av Studenttinget med 2/3 flertall blant de fremmøtte representanter. Endringene trer i kraft straks møtet der de behandles er hevet. Studenttinget kan med 3/4 flertall blant de fremmøtte representanter vedta at endringene trer i kraft straks de er vedtatt. Studenttingets Arbeidsutvalg har fullmakt til å gjøre redaksjonelle endringer i disse vedtekter. Slike endringer skal legges fram til orientering på første møte i Studenttinget etter at de er utført. Kapittel 10: Begrepsdefinisjoner 10-1 Flertallsbestemmelser Simpelt flertall: Det forslaget som av tilstedeværende stemmeberettigede får flest stemmer. Alminnelig flertall: Mer enn 1/2 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Kvalifisert flertall: Mer enn 2/3 av tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for. Absolutt flertall: Mer enn 1/2 av totalt antall stemmeberettigede stemmer for. Vedlegg 3 Timelister for sittende Studenttingets Arbeidsutvalg Column1 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Statlige Ansatt Leder 100% Nestleder 100% Internasjonalt Ansvarlig 20% 26 96, ,5 144,5 99, Velferdsansvarlig 20% 44,5 143, Markedsføringsansvarlig 10% 18 28, , , ,5 Styremedlemm 0% 32,8 69, ,3 20, ,5 74,5 64, Timelister er registrert fra for sittende Arbeidsutvalget Vedlegg 4 Arbeidsinstruks for Studenttingets kontrollkomite Foreslås vedtatt på Studentting 7, 28.november Myndighet Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen igangsetter selv og på forespørsel undersøkelser dersom det menes at vedtekter eller andre retningslinjer er brutt. Sammensetning og virketid Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, hvor 1 av medlemmene er leder. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, og øvrige medlemmer velges på Studentting 3. Representantene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Oppgaver Kontrollkomiteen har møteplikt på Studentting, hvor minst 2 medlemmer av komiteen må 25

26 møte. Arbeidsoppgaven til Kontrollkomiteen på Studentting er: Å bistå Studentting og Arbeidsutvalget når det henstilles om det. Kontrollkomiteen skal ha overoppsyn med at vedtekter, retningslinjer og forretningsorden blir fulgt. Før hvert Studentting skal kontrollkomiteen godkjenne sakspapirene i henhold til vedtektene. På Studentting skal de medlemmene av Kontrollkomiteen som møter på Studentting være del av tellekorpset. Mistillit Ved mistillitsforslag skal Kontrollkomiteen være nøytral. Komiteen skal kun overse at vedtekter og retningslinjer blir holdt. Overlapp Sittende Kontrollkomite er ansvarlig for god overlapp med påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen. Overlapp innebærer to møter før neste Studentting, dvs. For medlemmene valgt på Studentting 3 skal overlapp ha blitt gjort innen Studentting 4. For leder som velges på Studentting 6 skal overlapp ha skjedd innen Studentting 1. Det første møtet skal handle om praksisen i Kontrollkomiteen samt Studenttinget. Det andre møtet skal være om vedtatte saker det siste året hvor avtroppende Kontrollkomite har sittet. Øvrige verv Medlemmene av Kontrollkomiteen kan ikke stille til andre verv i Studentdemokratiet under sin virkeperiode. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin virkeperiode sitte i verv som velges på Studentting samt følgende utvalg: - Arbeidsutvalget - Studentting - Faktultetsstyret - Leder eller nestleder i Studentrådene - Universitetsstyret Endringer i arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med 2/3 stemme av alle representanter på Studentting. Forslag til endring foreslås av Kontrollkomiteen, og vedtas på Studentting. Denne arbeidsinstruksen skal opp til revidering 1 år etter at det er vedtatt for første gang. 26

27 Vedlegg 4 a Endringsforslag til arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Endringsforslag Studenttinget NMBU skriv tydelig! Saksnr.: Sakstittel: Vedtak av arbeidsinstruksen til Kontrollkomiteen Forslag nr.: Fylles ut av møteledelse Side/avsnitt og Vedlegg 4 s.18 linjenummer: Navn, forslagstiller: Rolf Hansen og Ina C. Institutt: Storrønning Tilleggsforslag Strykningsforslag Endringsforslag Sett kryss X X Opprinnelig tekst (skriv nok til at det er lett å skjønne hva som skal endres): 27

28 Myndighet Kontrollkomiteen er et rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen igangsetter selv og på forespørsel undersøkelser dersom det menes at vedtekter eller andre retningslinjer er brutt. Sammensetning og virketid Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer, hvor 1 av medlemmene er leder. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, og øvrige medlemmer velges på Studentting 3. Representantene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Oppgaver Kontrollkomiteen har møteplikt på Studentting, hvor minst 2 medlemmer av komiteen må møte. Arbeidsoppgaven til Kontrollkomiteen på Studentting er: Å bistå Studentting og Arbeidsutvalget når det henstilles om det. Kontrollkomiteen skal ha overoppsyn med at vedtekter, retningslinjer og forretningsorden blir fulgt. Før hvert Studentting skal kontrollkomiteen godkjenne sakspapirene i henhold til vedtektene. På Studentting skal de medlemmene av Kontrollkomiteen som møter på Studentting være del av tellekorpset. Mistillit Ved mistillitsforslag skal Kontrollkomiteen være nøytral. Komiteen skal kun overse at vedtekter og retningslinjer blir holdt. Overlapp Sittende Kontrollkomite er ansvarlig for god overlapp med påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen. Overlapp innebærer to møter før neste Studentting, dvs. For medlemmene valgt på Studentting 3 skal overlapp ha blitt gjort innen Studentting 4. For leder som velges på Studentting 6 skal overlapp ha skjedd innen Studentting 1. Det første møtet skal handle om praksisen i Kontrollkomiteen samt Studenttinget. Det andre møtet skal være om vedtatte saker det siste året hvor avtroppende Kontrollkomite har sittet. Øvrige verv Medlemmene av Kontrollkomiteen kan ikke stille til andre verv i Studentdemokratiet under sin virkeperiode. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin virkeperiode sitte i verv som velges på Studentting samt følgende utvalg: - Arbeidsutvalget - Studentting - Faktultetsstyret - Leder eller nestleder i Studentrådene 28

29 - Universitetsstyret Endringer i arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med 2/3 stemme av alle representanter på Studentting. Forslag til endring foreslås av Kontrollkomiteen, og vedtas på Studentting. Denne arbeidsinstruksen skal opp til revidering 1 år etter at det er vedtatt for første gang. Endring/Tillegg/Strykning (beskriv endringen kort, ikke skriv begrunnelse): Helhetlig endringsforslag Ny tekst (kan fortsette på baksiden): 29

30 Myndighet Kontrollkomiteen er ett rådgivende organ som plikter å rapportere til Studenttinget ved brudd av vedtekter, retningslinjer og forretningsorden. Kontrollkomiteen kan iverksette undersøkelser både på forespørsel og på eget initiativ dersom det er grunn til å tro at det foreligger brudd av vedtekter, retningslinjer eller forretningsorden Sammensetning og virketid Kontrollkomiteen består av leder og 2 medlemmer. Leder har ikke dobbeltstemme. Komiteen velges av Studenttinget. Leder velges på Studentting 6, mens de ordinære medlemmene velges på Studentting 3. Medlemmene i Kontrollkomiteen har en virkeperiode på 1 år. Oppgaver Kontrollkomiteen har møteplikt på Studentting, hvor minst 2 medlemmer av komiteen må møte. Kontrollkomiteens arbeidsoppgaver er: Kontrollkomiteen skal ha ett overordnet oppsyn med at vedtekter, retningslinjer og forretningsorden blir fulgt. Før hvert Studentting skal kontrollkomiteen vurdere sakspapirene i henhold til vedtekter og forretningsorden. På Studentting skal minst 1/ett medlem av komiteen være en del av tellekorpset. Kontrollkomiteen skal avlegge en skriftlig årsrapport til Studenttinget. Den skal presenteres som en orienteringssak på Studentting 6. Kontrollkomiteen kan bistå Studentting og Arbeidsutvalget når det henstilles om det. Mistillit Ved mistillitsforslag kan Studentting og involverte parter etterspørre en eventuell uttalelse fra Kontrollkomiteen. Denne uttalelsen kan kun omtale direkte brudd på vedtekter, forretningsorden eller arbeidsinstrukser vedtatt av Studentting. Kontrollkomiteen skal ikke komme med vurderinger av annen natur enn innstilling på direkte brudd eller ikke. Overlapp Den sittende Kontrollkomiteen er ansvarlig for god overlapp med påtroppende medlemmer av Kontrollkomiteen. Overlapp innebærer at det blant annet gjennomføres møter mellom avtroppende og påtroppende medlemmer før neste Studentting, dvs. For medlemmene valgt på Studentting 3 skal overlapp ha blitt gjennomført før Studentting 4. For leder som velges på Studentting 6 skal overlapp ha blitt gjennomført før Studentting 1. Møtene skal omhandle praksisen i Kontrollkomiteen samt en orientering om aktuelle saker. Øvrige verv Medlemmer av kontrollkomiteen kan ikke samtidig inneha verv og posisjoner i Studentdemokratiet som kan skade deres habilitet. Medlemmer av komiteen kan ikke i sin virkeperiode sitte i følgende utvalg: 30

31 - Arbeidsutvalget (AU) - Studenttinget - Faktultetsstyret - Leder eller nestleder i Studentrådene - Universitetsstyret - Valgnemnda - Leder i SiÅs Endringer i arbeidsinstruks Arbeidsinstruksen for kontrollkomiteen vedtas av Studenttinget med 2/3 flertall. Forslag til endring i arbeidsinstruksen må fremmes for, og vedtas av Studenttinget. Denne arbeidsinstruksen skal opp til revidering 1 år etter at det er vedtatt for første gang. Vedtak: Fylles ut av møteledelsen Vedlegg 4 b Tilleggsforslag arbeidsinstruks til Kontrollkomiteen Endringsforslag Studenttinget NMBU skriv tydelig! Saksnr.: Sakstittel: Vedtak av arbeidsinstruks til Kontrollkomiteen Forslag nr.: Fylles ut av møteledelse Side/avsnitt og linjenummer: Vedlegg 4, s.19 Linje 749 Navn, forslagstiller: Ina C. Storrønning Institutt: AU Tilleggsforslag Strykningsforslag Endringsforslag Sett kryss X X Opprinnelig tekst (skriv nok til at det er lett å skjønne hva som skal endres): 31

32 Studentting Endring/Tillegg/Strykning (beskriv endringen kort, ikke skriv begrunnelse): Tillegg Ny tekst (kan fortsette på baksiden): Studentting (representanter og ordstyrere) Vedtak: Fylles ut av møteledelsen

33 Vedlegg 4 c Strykningsforslag, fra Rolf Hansen

34 1094 Vedlegg 5 budsjett

35 Vedlegg 5 a Fakultet for veterinærmedisin: Fast: Runa Malmo Vara: Emma Jensen Ane Grøndahl Johan Eggebø Jenny Löfgren Tor Malnes Grobstok Fakultet for biovitenskap: Fast: Eilen K. Mjølhus Vara: Lise Benette Nilsen Bendik Ferkingstad Nina Rosita Hansen Kirsti Wiinberg Guro Sterud Stutlien Fakultet for handelshøyskolen: Fast: Halvor Vara: Helgetveit Kongevold Ane Marum Kvarme Astrid Tveitehagen Ida-Marie Barlaup Pedersen Andreas Reme Gunnestad Imran Ahmad Brede Müller Navneliste over nye studenttingsrepresentanter 35

36 Thomas Strømfjord Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap: Fast: Maren Iren Vargan Anniken Løvig Johanne Østereng Halvorsen Vara: Erik Tylleskär Sara Kristine Skogly Thea Os Andersen Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning: Fast: Julie Westergaard Karlsen Guro Sjursen Rivrud Rosie Mari Jones Hogne Phillips Stubhaug Vara: Solveig Johannessen Gilleberg Maria Dagny Vannebo Vera Sklet Fakultet for landskap og samfunn: Fast: Kerime van Opijueu Amalie Rossaland Christiansen Runar Smedås Jonas Wettre Thorsen Vara: Einar Myhre Eric Kimathi Kyle Knapp Hanne Gjermstad 36

37 Vedlegg 6 Kandidatpresentasjoner til Studenttingets arbeidsutvalg Tord Hauge, stiller som Velferdsansvarlig Hei Mitt navn er Tord Hauge, og jeg ønsker å stille til Velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget her ved NMBU. Jeg kommer fra Gjøvik og går i 2. Klasse på Samfunnsøkonomi. Når jeg startet på NMBU ønsket jeg å engasjere meg, men viste ikke helt hvor. Jeg ble valgt til tillitsvalgt i klassen og møtte opp på Studentting 4 som en skremt vara i fjor. Der ble jeg valgt inn i Komiteen for tildeling av velferdsmidler. Dette var et verv jeg syntes var morsomt og givende. Etter hvert ble jeg valgt inn som representant på studentting, og fikk mersmak på det å holde på med studentpolitikk. Ellers på Ås har jeg engasjert meg i forening, som komitemedlem på samfunnet og NK under UKA i Ås. Jeg har snakket en god del med nåværende velferdsansvarlig om hva som kreves og føler jeg at jeg har fått god innsikt i arbeidsoppgavene det omfatter. Som representant for Studenttinget i Komite for tildeling av velferdsmidler har jeg jobbet mye med velferdsmidler og reglementet rundt det. Dette tror jeg gir meg en unik innsikt før jeg trer inn i vervet. Jeg vil jobbe for å gjøre det enklere å søke velferdsmidler og holde dialog med søkere så de vet bedre hva de skal de skal skrive og hva de kan søke til. Samtidig ønsker jeg og jobbe gjennom bomiljøutvalget for å få SiÅs til å ta tak i del velferdstiltak rundt omkring ved studentboligene. Av tidligere relevant erfaring så har jeg blant annet vært aktiv og hatt en del verv på ulike nivå i ungdomsorganisasjonen Juvente, jeg har også sittet i Gjøvik Ungdomsråd og representert de i ulike komiteer og utvalg. Jeg tror at jeg er en god kandidat som er ærlig og tørr å si ifra på en tydelig og respektfull måte. Hvis jeg blir valgt til dette vervet så kommer jeg til å legge masse energi og tid på det. Jeg håper dere har troen på at jeg kan representere studentene på en god måte, og at dere stemmer på meg. Godt valg! Tord Hauge Sunniva Brajkovic, stiller som Markedsføringsansvarlig Kjære Studentting! Jeg heter Sunniva Brajkovic. Jeg er 22 år og studerer landskapsarkitektur 4. året. Jeg stiller som markedsføringsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg. Tidligere har jeg hatt flere verv i studentdemokratiet, som Studenttingsrepresentant, Studentrådsleder og Styremedlem i Arbeidsutvalget. Jeg synes markedsføring er spennende som fagfelt og ønsker å bidra til å synliggjøre studentdemokratiet på NMBU. Jeg har gjennom det siste året arbeidet som styremedlem, og derfor vet jeg hva slags planer Arbeidsutvalget har for det kommende året. Jeg føler mine sterkeste sider ligger i synlighet og design, grunnet min bakgrunn i landskapsarkitektur. Derfor stiller jeg som markedsføringsansvarlig. De siste årene har jeg sett 37

38 behovet og potensialet i studentdemokratiet, og er ikke klar for å slutte mitt arbeid med å utbedre dette! Jeg har også sett litt hva slags arbeidsoppgaver markedsføringsansvarlig har hatt og vil ha, og må si man skal leite lenge etter en mer sexy arbeidsinstruks! Om noe har ikke omorganiseringen knekket min vilje til å jobbe, men heller styrket den! Det har også kommet fram i denne prosessen hvor dårlig informasjonsflyt det er på NMBU, dette er noe jeg ønsker å utbedre! Jeg har jobbet med markedsføring i flere styrer og foreninger, deriblant sosiale foreninger, Studenttingets Arbeidsutvalg og CRE8 KONFERANSEN. Johanne Hempel Sveen, stiller som Styremedlem Hei kjære Studentting, mitt navn er Johanne Sveen Hempel og jeg stiller til styremedlem i Studenttingets Arbeidsutvalget. Jeg går tredje året på bachelor i biologi. Jeg stiller til AU da jeg gjennom mine år på Ås har blitt mer og mer engasjert i studentpolitikken og ønsker å gjøre mer for mine medstudenter. Mitt første verv på ås var faddersjef for IPV. Så ble jeg nestleder på i IPV og så studentrådsleder. Mens jeg var leder satt jeg også på studentting og i instituttstyret. Og så var jeg med på Norges student organisasjons (NSO) landsmøte i fjor. I tillegg har jeg vært i mye kontakt med AU og vet en del om hvordan AU har fungert dette semesteret. Hvis jeg blir valgt inn i AU vil jeg fokusere på to ting kommunikasjon ned og mellom fakultetene og student politikk på nasjonalt nivå, mot Norges student organisasjon. Det er gjennom min tid som studentrådsleder at jeg har et ønske om å forbedre kommunikasjonen og med den nye strukturen, kan man legge opp til et system som fungerer i lengere tid framover. National student politikk har interessert meg siden jeg dro til NSO. Og så mye jeg lærte som det kan være nyttig og dra med seg når vi jobber på lokale steder, som på Ås. Godt valg! Johanne Sveen Hempel

39 Vedlegg 7 Kandidatpresentasjoner til fast møteledelse Anne Aase-Mæland Kjære Studenttingsrepresentanter! Mitt navn er Anne Aase-Mæland, jeg er 25 år og stiller med dette til valg som ordstyrer for Studentting (møteledelse). Jeg går siste året på master i økonomi og administrasjon på NMBU. Fra tidligere har jeg en bachelor i revisjon fra HiT (nå HSN). Jeg har vært engasjert i studentdemokratiet siden jeg startet å studere. På HiT startet jeg som klassetillitsvalgt første året. Året etter ble jeg valgt som styremedlem i studentrådet, før jeg på tredje året ble valgt inn som studentrådsleder (årsverv). Studentrådet jeg var leder for besto av over 100 klassetillitsvalgte fra fire ganske ulike institutter. Jeg brukte mye tid på vervet, da jeg fant det veldig interessant og givende. Derfor valgte jeg å bruke et fjerde år på å bli ferdig med bacheloren min. På mitt fjerde studieår ved HiT satt jeg som nestleder i arbeidsutvalget (20 % honorert verv, men jobbet tilsvarende ca. 70 % stilling). Ut over dette har jeg blant annet sittet to perioder i tilsettingsutvalget for faglige stillinger (sentralt organ for hele HiT) og en periode i læringsmiljøutvalget ved HiT. Da jeg flyttet til Ås for å starte på NMBU, hadde jeg egentlig bestemt meg for at jeg ikke skulle ha noen verv. Men etter et par måneder endte jeg opp som klassetillitsvalgt, og på allmøtet i november i fjor ble jeg valgt som nestleder/påtroppende leder for studentrådet på HH. Å være nestleder og leder for studentrådet på HH har gitt meg stor innsikt i hvordan ting fungerer både i studentdemokratiet på NMBU og ellers på universitetet. Etter å ha tilbrakt våren på Studenttingets bakbenk og høsten som Studenttingsrepresentant for HH er jeg overbevist om at jeg har lyst til å stille til valg som ordstyrer. Fra tidligere har jeg erfaring som ordstyrer under videokonferansemøter i studentdemokratiet i Telemark, og forstår derfor viktigheten av å holde meg saklig, kortfattet og konkret som møteleder. Godt valg! 39

40 Vedlegg 8 Kandidatpresentasjoner til Fakultetsstyrene Fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Erik Oscar Tyllesskär Kjære medstudenter Jeg heter Erik Oscar Tylleskär og stiller til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret for fakultetet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Jeg studerer kjemi og bioteknologi og er på mitt 4. år. I løpet av min tid her på Ås har jeg vært engasjert i mye forskjellig. Jeg begynte med å være med i styret til molekylet, så har jeg vært studenttingsrepresentant det siste 2 årene og vært med i VetBio sitt fakultetsstyre det siste 1,5 år. Dette betyr at jeg har god oversikt over hvordan studentdemokratiet på NMBU funker, men også hvordan det gamle instituttet IKBM fungerte. Jeg har også hatt andre lederverv bland annet som KS for revylyd under UKA 2016 og som nestleder i lydkomitéen det siste halvåret. Jeg har vært med på fadderuken hvert år jeg har gått her, så jeg føler at jeg har bra kontakt med de andre linjene og årstrinnene slik at jeg kan representere studentmassen bedre. Ellers er jeg en positiv og pliktoppfyllende person med mye ekstra energi. Jeg er ansvarsbevisst og gir alltid 100 % på de vervene jeg tar på meg. Godt valg! Hilsen Erik Oscar Tylleskär Mateusz Pawel Demianiuk Hei! Mitt navn er Mateusz og jeg er 2. års bioteknologi student ved IKBM. Jeg ønsker å stille som kandidat for fakultetstyre ved det nye fakultetet som skal bestå av dagens IKBM. Et slikt verv vil først og fremst gi meg muligheten til å være med på å skape NMBUs nye historie. For det andre vil dette kunne gi meg en nyttig erfaring, som jeg kan ta med meg videre i livet. For det tredje og til slutt så føler jeg at jeg har en del nyttig erfaring, ved å sitte i forskjellige typer styrer, alt fra studentforeninger og helt til andre typer utdanningsinstitusjoner. Derfor mener jeg at jeg vil kunne være en god kandidat til dette vervet. MVH Mateusz Pawel Demianiuk Hanne Berggreen Kjære medstudenter ved IKBM. Mitt navn er Hanne Berggreen. Jeg er 21 år og går 3. året på integrert mester i kjemi og bioteknologi. Nå i høst har jeg vært nestleder for studentrådet ved IKBM, og til våren vil jeg ta over som leder av studentrådet. 40

41 Som en del av nestledervervet har jeg vært så heldig å få muligheten til å sitte i instituttstyret ved IKBM. Nå som instituttene blir oppløst i 2017 vil jeg ikke lenger ha denne mulighet til å være med i styret. Jeg ønsker derfor nå å stille til valg som studentrepresentant i fakultetsstyret. Min erfaring fra denne type arbeid sammen med at jeg er interessert i studentpolitikk gjør at jeg er motivert for å arbeide for studentenes interesser i IKBM. Jeg vil være en dedikert og tydelig stemme på som studentrepresentanten og kjempe for studentenes interesser i fakultetet. Ved å lytte til studentene og viderebringe deres stemme inn i IKBM vil dette være en viktig rolle som jeg ønsker å gjennomføre og bruke nødvendig tid og ressurser på å få til. Ledervervet i studentrådet har allerede gitt meg mye informasjon om hvilke saker som er viktig for studentene ved IKBM og ved de andre kommende fakultetene. Jeg har nå god erfaring å bygge videre på fra dette arbeidet. Det svært viktig at fakultetene samarbeider seg imellom, spesielt nå i omorganiseringsfasen. Men da er det viktig at noen taler studentenes sak i disse prosessene. Et godt samarbeid og en klar tale inn i IKBM vil være med å forbedre vår hverdag som studenter. Kanskje mest av alt fordi mange av oss allerede tar forskjellige fag på tvers av fakulteter. Godt valg! Fakultetet for realfag og teknologi Hanna Lunde Steen Kjære medstudenter ved IMT! Jeg stiller med dette til valg som studentrepresentant til Fakultetsstyret til vårt nye fakultet. Jeg er 23 år og går 4. året på Miljøfysikk og fornybar energi. I 2 semestre har jeg nå sittet på studentrådet ved IMT, gjennom nestlederverv i Teknikum og som klassetillitsvalgt. Jeg synes det har vært veldig spennende å få et innblikk i både studentdemokratiet og på instituttet vårt. Jeg ønsker å lære mer om studentdemokratiet og kunne være med å påvirke utviklingen av vårt nye fakultet videre etter studentenes interesser. Jeg er opptatt av at studentene skal respekteres og inkluderes som en betydelig del av fakultetet. Derfor vil jeg jobbe for at studentenes interesser skal bevares og tas hensyn til på fakultetsnivå dersom jeg blir valgt som studentrepresentant til Fakultetsstyret. Godt valg! Hanna Lunde Steen Nina Vold Johansen Mitt navn er Nina, er 21 år og går 2.kl maskin, prosess og produktutvikling. Jeg er også tidligere nestleder og påtroppende leder av studentrådet på IMT. Hele det siste semesteret har jeg jobbet med AU for å best mulig gjennomføre omorganiseringsprosessen, som mener vi har hanket i land på en god måte. Jeg stiller som fakultetsstyremedlem for å lettere kunne fortsette det arbeidet jeg ønsker å gjennomføre på IMT i løpet av vervet mitt som studentrådsleder. Jeg brenner for vervet 41

42 og mener at å sitte i fakultetsstyre vil gjøre det lettere for meg å ha oversikt over alt som lever og rører på seg på fakultetet. Ettersom jeg har sittet i instituttstyre denne høsten, håper jeg å bidra med en viss kontinuitet og erfaring, samt å være IMT studentenes klare stemme i styret. Godt valg! Fakultetet for landskap og samfunn Tord Eirik Feldt Enger Kjære medstudenter Jeg heter Tord Eirik Feldt Enger og studerer landskapsarkitektur på mitt fjerde år. Jeg vil gjerne bli din studentrepresentant i fakultetsstyret fordi utdannings- og forskningspolitikk har blitt en av mine sentrale interesser her på Ås og ved NMBU. Engasjerte og erfarne studentrepresentanter er viktig i verv som påvirker din studiehverdag. Etter flere år som aktiv i studentdemokratiet ved NMBU har jeg hatt muligheten til å sitte i Studenttingets Arbeidsutvalg, læringsmiljøutvalget, fakultetsstyret ved tidligere SamVit og som ordstyrer på Studentting. I tillegg har jeg vært engasjert på Samfunnet og i foreningslivet. Det gir meg en bred og spisset bakgrunn som spenner godt over fakultetsstyrets ansvarsområder. Jeg har mye å bidra med i det nye fakultetsstyret på grunn av erfaringen fra det tidligere fakultetsstyret og fra tiden frem til omorganiseringen av universitetet. Gjennom tidligere verv kjenner jeg prosessene og de sentrale utfordringene vi har her på NMBU. Det sikrer deg en studentrepresentant som kan kjempe for studentenes interesser fra første møte. Folk i studentmiljøet kjenner meg som en aktiv, pålitelig og livlig person. Som din studentrepresentant vil jeg alltid være tilgjengelig for innspill, delta aktivt på studentdemokratiets arenaer og dele informasjon med dere i viktige saker. Stem på meg fordi jeg har erfaringen og engasjementet som må til å være den beste studentrepresentanten mulig i fakultetsstyret

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl 17.15-21 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96 Siste endring av reglementet ble gjort den 29.01.15 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern Studentting 6 2016 Mandag 14. november 2016 Referat Campus Adamstuen Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene

Styringsdokument. Vedtekter for studentrådene Styringsdokument Vedtekter for studentrådene Vedtekter for studentrådene revidert av Studentparlamentet 29.11.2011. Gyldig fra 12.2.2014 Revidert 12.2.2014 Kapittel 1. Formål 1.1 Formål Studentrådet skal

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21. 1 2 Studentting 1 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Referat Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG

MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG 1 2 3 MANDAT FOR VELFERDSTINGET I OSLO OG AKERSHUS ARBEIDSUTVALG Vedtatt på møte i Velferdstinget 30.05.2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 KAPITTEL 1 GENERELT 1-1 Konstituering Arbeidsutvalget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO

VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Medisinsk Studentutvalg VEDTEKTER FOR MEDISINSK STUDENTUTVALG OSLO Innhold 1.0 INTRODUKSJON:... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Organisering... 2 1.3 Verv... 2 1.4 Navn... 2 2.0 Studentutvalgets sammensetning...

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre

Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre 1 Kulturstyrets formål 1.1 Velferdstingets Kulturstyre (heretter Kulturstyret) har som formål å styrke det sosiale og kulturelle tilbud til studenter tilknyttet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU

Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Stillingsinstrukser for Studenttinget NTNU Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 20.11.2014 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter fra alle fakultetene ved NTNU og er

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET VED AVDELING FOR SAMFUNNSFAG KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Studentrådet er det øverste studentorganet ved avdeling for samfunnsfag på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). 1.2

Detaljer

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg

Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg Vedtekter for Medisinsk- odontologisk Studentutvalg 1 Formål Medisinsk- odontologisk Studentutvalg (MOSU) er det høyeste studentpolitiske organ ved Det medisinsk- odontologiske fakultet (MOF) ved (UiB),

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Foreningens navn er: Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet (heretter studentparlamentet) 2 Formål Studentparlamentet

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn

Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn Vedtekter for foreningen Ålesund Studentsamfunn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Ålesund Studentsamfunn og ble stiftet 28.10.2009 Organisasjons nr: 982754399 2 Formål 2.1 Ålesund Studentsamfunn

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Stillingsinnstrukser Studenttinget

Stillingsinnstrukser Studenttinget Møtedato: 05.11.2015 Saksbehandler: Jone Trovåg Stillingsinnstrukser Studenttinget Vedtatt på Studenttingsmøte den 22. november 2012 Sist endret 05.11.2015 Studenttinget NTNU (STi) består av representanter

Detaljer