Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III. Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III. Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern"

Transkript

1 Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Møteledelse: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 13. MARS KL. 16:30 TF 102, FLØY III. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 16:15! 1721 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS ORIENTERINGSSAKER REFERATSAKER NYTT REGLEMENT FOR BOOKING AV ROM PÅ CAMPUS STUDENTVALGET VÅR VEDTAKSSAKER REVIDERING AV VEDTEKTER FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU REVIDERING AV FORRETNINGSORDEN OG DAGSORDEN FOR STUDENTDEMOKRATIET VED NMBU TILDELING AV VELFERDSMIDLER VÅREN ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS SEMESTERETS BESTE FORELESER KOMITÉ ENDRING I DATOPLAN DISKUSJONSSAKER FREMRAGENDE UNDERVISNING INTERNASJONALISERINGSKONFERANSEN LANGTIDSSTRATEGI FOR STUDENTDEMOKRATIET NMBU HANDLINGSPLAN FOR STUDENTDEMOKRATIET ADMINISTRASJONSSAKER VALG AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMNDA VALG AV REPRESENTANTER TIL SENTRAL OPPTAKSKOMITÉ EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG 4 FORSLAG TIL TILDELING AV VELFERDSMIDLER VEDLEGG 5 ARBEIDSINSTRUKS FOR STUDENTTINGETS SEMESTERETS BESTE FORELESER KOMITÉ VEDLEGG 6 DATOPLAN FOR

4 1721 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjent uten innvendinger fra Studentting Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (http://www.nmbu.no/student/studenttinget) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret. Godkjent uten innvendinger fra Studentting Oppnevnelse av tellekorps 1. Sol Høgset 2. Ole Johan Holtet 3. Daniel Hernandez Iniesta 1722 Orienteringssaker Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studentting er: - Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) 4

5 Nytt reglement for booking av rom på campus Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Hensikt: Orientere studentene om det nye regelverket som har blitt vedtatt av Administrasjonsdirektøren. Her er linken til det nye reglementet for utlån av rom: pdf Bakgrunn: Etter toppmøte som ble avholdt den 17. februar ble det informert av NMBU om grunnlaget for de endringene som har blitt gjort i reglementet for Utlån av rom på NMBU. Under finner dere redegjørelsen til NMBU for endringene i reglementet. Denne er tilpasset ved at personlig innhold er fjernet. «Da NMBU reviderte utlånsreglene var det som en følge av at tolking av loven og praktisering av reglene ikke var i samsvar med alkoholloven og med Ås kommune sine retningslinjer. På bakgrunn av lovverket var det lite som kunne drøftes og forhandles i forbindelse med revidering av utlånsreglene. NMBU ble flere ganger kontaktet av Ås kommune. Det ble påpekt at reglene for bruk av alkohol ble brutt, når NMBU lånte ut offentlige bygg til arrangement hvor det ble drukket alkohol. Utdrag fra Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) 8-9 «Det er forbudt å drikke eller servere alkohol med mindre det foreligger bevilling til dette, og selv om dette skjer uten vederlag»: 1 i lokaler med tilliggelser hvor det drives serveringsvirksomhet, 2 i lokaler som vanligvis er allment tilgjengelig for offentligheten, 3 i forsamlingslokaler eller andre felleslokaler,» I henhold til denne paragrafen kan det ikke drikkes eller serveres alkohol i NMBUs lokaler, med mindre det foreligger bevilling. NMBU omfattes av disse 3 punktene, spesielt punkt 2. Det er overholdelse av lover og regler som er bakgrunnen for de endringene som er gjort i utlånsreglene.» Leder av Studenttingets Arbeidsutvalg, Mariya Khanamiryan, informerer om saken for Studentting. Det kommer spørsmål fra salen om det er tiltatt å lage mat i kantinene som blir utlånt i henhold til gjeldene reglement? Dette kan ikke Arbeidsutvalget svare på, men lover å ta det opp med NMBU. Arbeidsutvalget kommer tilbake til Studentting med svaret. Studentting spør om det kunne det vært en åpen høring rundt utformingen av dette reglementet? 5

6 Det er ikke arbeidsutvalget som har bestemt gangen i dette, men kan bare love å bringe alle innspill som kommer inn fra studentene videre til NMBUs administrasjon. Studentting påpeker at det kun referert til alkoholloven i bestemmelsene, og det kommer ikke frem hva eiendomsavdelingen egentlig mener om utlånsordningen i forhold til lovgivingen selv. I henhold til NMBUs tolkning av loven må et helt bygg stenges dersom det skal serveres alkohol i et enkelt rom i dette bygget. Det kan ikke gis sjenkebevilgning til et enkelt rom Studentvalget vår Saksforbereder: Mariya Khanamiryan og Ole Johan Holtet Hensikt: Informere Studentting om kommende valg av leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalg samt 2 studentrepresentanter og 2 vararepresentanter til Universitetsstyret. Bakgrunn: Arbeidsutvalget: Det skal gjennomføres elektronisk valg av leder og nestleder til Studenttingets Arbeidsutvalget. Leder og nestleder er saksforbereder til Studentting, følger opp vedtak som fattes av Studenttinget samt representerer Studentting mellom møtene. Leder har ansvaret for det strategiske, mens nestleder har ansvaret for det organisatoriske i organisasjonen. Leder jobber mye opp om ledelsen på NMBU, mens nestleder jobber med de tillitsvalgte i organisasjonen. Arbeidsutvalget består av 6 medlemmer: leder, nestleder, internasjonalt ansvarlig, velferdsansvarlig, markedsføringsansvarlig og styremedlem. Leder og nestleder sitter i sine verv på heltid, de øvrige medlemmene i styret studerer ved siden av. Arbeidsutvalget er et kollegialt organ, noe som innebærer at alle medlemmene er likestilte medlemmer av styret. Arbeidsutvålget hår også en egen orgånisåsjonssekretær. Universitetsstyret: Universitetsstyret ved NMBU er det øverste beslutningsorganet ved NMBU. Universitetsstyret består av en ekstern styreleder, og styremedlemmer som er både eksterne og interne fra NMBU. Universitetsstyret arbeider i hovedsak med strategi, økonomi, målstyring, rapportering og organisasjonsutvikling på et overordnet nivå. Universitetsstyret har 7-8 møter per år. Utover dette er det ønskelig at en møter på toppmøter, Arbeidsutvalgets (AU) interne styremøter, samt seminarer i regi av Kollegieforumet. Styremedlemmene har også referatplikt til Studentting og bør være representert under studenttingsmøtene. Blant studentene skal det velges to faste styremedlemmer og to personlige varamedlemmer. I henhold til regelverk skal begge kjønn være representert likt. Etter fusjonen er det ikke lenger presisert i valgreglementet at begge campus skal være representert, men det er fortsatt intensjonen frem til samlokaliseringen er gjennomført. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU). 6

7 Faste representanter: Representantene tiltrer 1. juli 2017, og sitter i ett å r. Leder av Studenttingets arbeidsutvalg, Mariya Khanamiryan, og studentenes mannlige universitetsstyrerepresentant, Ole Johan Holtet, informerer om valget av henholdsvis leder og nestleder til Arbeidsutvalget og nye studentrepresentanter til universitetsstyret. Alle studenter som er interesserte i, og nysgjerrige på vervene oppfordres til å kontakte sittende representanter, Arbeidsutvalget, Universitetsstyret og /eller Valgnemnda for mer informasjon Vedtakssaker Revidering av Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Eksisterende vedtekter med linjenummer. (Vedlegg 9) Endringsforslag (Vedlegg 1) Helhetlig forslag basert på innstillingen til illustrasjon (Vedlegg 10) Hensikt: Hensikten med saken er å fremme forslag til endringer av vedtektene for Studentdemokratiet ved NMBU i tråd med mandatet gitt av Studentting Behovet for en revidering skyldes både strukturelle endringer ved NMBU som institusjon, og interne endringer i Studentdemokratiet. Målet med revisjonen er å fremme forslag som både presiserer og endrer vedtektene slik at de er tilpasset dagens Studentdemokratiet, og med et overordnet mål om å holde de innenfor et funksjonelt format. Bakgrunn: Komiteen har siden den ble valgt av Studenttinget avholdt til sammen 8 møter samt jobbet over nett mellom møtene. Vedtakssaken bygger videre på diskusjonssaken som ble fremmet til Studentting 1. Komiteen har tatt med seg innspillene både fra Studentting og andre i sine vurderinger som en del av grunnlaget for forslaget som her legges frem. Vedtektene er det øverste dokumentet i Studentdemokratiet. Komiteen har derfor hatt det som et overordnet mål å balansere behovet for presisering og tillegg av nye momenter, opp mot hensynet til funksjonalitet og brukervennlighet. En slik avveining innebærer etter komiteens syn at det mest grunnleggende bør stå klarest mulig, samtidig som ikke alt kan defineres spesifikt i vedtektene. Komiteen har fremmet en rekke endringsforslag. Disse er av ulik karakter fra endringer som skyldes omorganisering av NMBU, strukturelle endringer i dokumentet, til innføring av nye bestemmelser. Forslagene er for mange til å gjennomgås her, men samtlige er begrunnet under presentasjonen av det enkelte forslag. Komiteen ønsker likevel å fremheve noen av de mest sentrale momentene. I forslaget er det blant annet tatt inn bestemmelser om habilitet, plassfratredelse, kontrollkomite og elektronisk vedtak. Sammen med en mer ryddig struktur 7

8 og kapittelinndeling, er det komiteens formening at de anbefalte endringsforslagene som her er presentert vil gi Studentdemokratiet ved NMBU vedtekter som er i tråd med dagens behov, og som balanserer det overordnet målet. Arbeidsutvalgets bemerkninger: Studenttingets Arbeidsutvalg synes komiteen for vedtektsendringer har gjort et godt stykke arbeid, og synes at helheten av arbeidet er svært bra. Studenttingets Arbeidsutvalg innstiller på samtlige endringsforslag til komiteen utenom følgende nummer: Forslag nr. 2. Studenttingets Arbeidsutvalg mener at kun opprettelsesdatoen og sist revidert dato er nok. Det er mer ryddig å forholde seg til denne dette i fremtiden. Man ser det som problematisk dersom vedtektene blir revidert hvert andre år, og at alle datoene skal inn. Det gjør at dokumentet er rotete med unødvendig informasjon. Forslag til vedtak: Forslaget til Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vedtas. Det gis adgang til redaksjonelle endringer. Det opplyses om at på punkt 51 i vedlegg 1 som omhandler mistillit er det en feil fra komiteens side. Det står ikke i valgreglementet, og komiteen står ikke for den opprinnelige anbefalingen lenger. Fakultetsrunde: KBM: Stiller seg for det meste enige med komiteens forslag, men enige med Arbeidsutvalget om punkt nummer 2. LandSam: Støtter KBM BioVit: Enige med Arbeidsutvalget om datoer i punkt 2. Ellers er de stort sett enige med komiteens forslag. MINA: I all hovedsak enige med komiteens forslag. Noen punkter enige med Arbeidsutvalget. VET: Ikke helt enige på alle punktene i studentrådet. Real Tek: Punkt 2; innspill på å bruke revisjonsnummer i tillegg til sist reviderte dato. Vil med dette kunne spore utgaver utan å måtte liste opp alle datoene. Forslag 24; kunne ønsket seg mer debatt om hvem som har tale- og forslagsrett da de anser det som en kraftig innskjerping. 8

9 HH: Enige med Arbeidsutvalget om punkt 2, ellers enige med komiteens forslag. Momenter fra diskusjonen: Om forslaget i punkt 24, som omhandler tale- og forslagsrett; det er en betydelig innstramming som foreslås. En betydelig reduksjon i hvem som får tale og stille forslag. Redaksjonell endring til «alle semesterregistrerte studenter ved NMBU» Det vil fortsatt være mulig å innvilge andre tale- og forslagsrett, det vil trolig ikke utgjøre noe stort problem i praksis. Hva med utvekslingsstudenter? De er ikke semesterregistrerte her på samme måte som andre. Hva med deres tale- og forslagsrett? Dette ivaretas via vedtektene som er foreslått vedtatt av komiteen. På Studentting lurte man på hvordan vedtektene kunne gjelde internasjonale studenter da de betaler semesteravgiften til sitt universitet i hjemlandet, og ikke til NMBU. Her ble det svart at det var opp for tolkning på hva man mente er semesterregistert. Alle internasjonale studenter er registrert hos SiT, selv om de ikke betaler semesteravgift. Når man melder seg opp til fag på studentweb har man 2 muligheter. 1: vanlige registreringen hvor man betaler semesteravgiften og registrerer seg i fagene for semesteret (praksis for norske studenter) 2: registrer seg til fag, men betaler ikke semesteravgiften (internasjonale studenter), så per definisjon er du semesterregistrert. Universitetsstyrerepresentantene ønsker seg muligheten til å fortsatt ha tale- og forslagsrett. Kan dette spesifiseres i så fall? Forslaget i punkt 26; er det kun 1 person fra Kontrollkomiteen som har møterett? Dette følger av instruksen for Kontrollkomiteen som ble vedtatt på Studentting 7 i høst (2016). Utdyping på punkt 14 om metoden for mandatfordeling; hva går dette ut på? Forslaget fra komiteen nå angår selve forløpet på hvordan man gjør det, står om hvordan skal fordele antallet mellom fakultetene. Som bakgrunn for dette skal det fremlegges tall som angir antall studenter hver høst Kontrollkomiteen ønsker seg også forslagsrett nedfelt i vedtektene. (Jamfør punkt 24.) Det er meningen at de skal kunne dette på lik linje med Universitetsstyrerepresentantene Man utelukker ikke eksterne talere ved å vedta dette. 9

10 Om simpelt versus alminnelig flertall; komiteen valgte alminnelig flertall da det krever mer enn 50 % stemmedeltakelse for at et vedtak skal kunne gå gjennom. Ved simpelt flertall kan et vedtak gå gjennom med få stemmer i forhold til antall stemmeberettigede. Om punkt 24; Kontrollkomiteens habilitetsbehandling; vil dette hindre Kontrollkomiteens tale- og forslagsrett? Ved habilitetsspørsmål bør et samlet Studentting ønske å behandle dette. Om habilitet; det er adgang til å be om uttalelse fra Kontrollkomiteen. Jamfør forslag nummer 49 fra komiteen. Når det kommer til habilitetsspørsmål står det også i arbeidsintruksen til Kontrollkomiteen at de skal uttale seg om slike saker. Kontrollkomiteen informerer om stemmingen og hvilke rettigheter Studentting har. Paragraf 9.2 som omhandler ikrafttredelse av fattede vedtak. Studentting kan velge at dersom vedtektene blir vedtatt, så kan de tre i kraft med umiddelbar virkning. Eventuelt trer de i kraft i etterkant av møtet. Dersom forslaget til nye vedtekter faller så ønsker komiteen en begrunnelse så de har noe å jobbe videre med. Dette kan sendes komiteen skriftlig i etterkant av møtet Forslag 2, 24, 34 og 51 falt, øvrige forslag i vedlegg 1 er vedtatt ved votering. Forslag til vedtak: Det stemmes over at Arbeidsutvalget gis adgang til redaksjonelle endringer. Vedtatt av Studentting ved votering Revidering av forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved NMBU Saksforbereder: Komiteen for endringsforslag av vedtektene for Studentting. Vedlegg: Eksisterende forretningsorden og dagsorden med linjenummer (Vedlegg 11) Endringsforslag. (Vedlegg 2) Helhetlig forslag basert på innstillingen til illustrasjon for å vise den planlagte helheten. (Vedlegg 12) Hensikt: Hensikten med saken er å fremme forslag til endringer av forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved NMBU i tråd med det utvidede mandatet gitt av Studentting Behovet for en revidering skyldes både strukturelle endringer ved NMBU som 10

11 institusjon, og interne endringer i Studentdemokratiet. Målet med revisjonen er å fremme forslag som både presiserer og endrer forretningsorden og dagsorden slik at de er tilpasset dagens Studentdemokrati, og med et overordnet mål om å skape mer forutsigbarhet og effektivisere møtene. Bakgrunn: Komiteen har siden den ble valgt av Studenttinget avholdt til sammen 8 møter samt jobbet over nett mellom møtene. Forretningsorden og dagsorden bygger videre på diskusjonssaken som ble fremmet til Studentting 1. Komiteen har tatt med seg innspillene både fra Studentting og andre i sine vurderinger som en del av grunnlaget for forslaget som her legges frem. Forretningsorden og dagsorden beskriver hvordan Studenttingsmøter skal gjennomføres. Hensikten er at møtene skal være forutsigbare og at det skal være et verktøy for møteledelse og Studentting som utdyper vedtektene. Komiteen har derfor hatt det som et overordnet mål å balansere behovet for presisering og overbyråkratisering av møtene. Det er derfor foreslått å stryke flere momenter da disse kan ses på som unødvendige presiseringer, samtidig som de kan bidra med å skape unødvendig byråkratisering og hemme møteflyten. Komiteen har også foreslått en del endringer og presiseringer for å gjøre dagsorden til et mer brukervennlig verktøy. Forslagene er for mange til å gjennomgås her, men samtlige er begrunnet under presentasjonen av det enkelte forslag. Komiteen ønsker likevel å fremheve noen av de mest sentrale momentene: Innføre opprop, endre fra simpelt flertall til alminnelig flertall, endre taletiden på replikker, fjerne bestemmelsene om antall innlegg per deltager og fjerning av administrasjonssaker. Det er komiteens formening at samtlige av endringsforslagene som er presentert vil gi Studentdemokratiet ved NMBU en forretningsorden og dagsorden som er i tråd med dagens behov, og som balanserer presiseringer og byråkrati på en bedre måte enn tidligere. Arbeidsutvalgets bemerkninger: Studenttingets Arbeidsutvalg synes komiteen for vedtektsendringer har gjort et godt stykke arbeid, og synes at helheten av arbeidet er svært bra. Studenttingets Arbeidsutvalg innstiller på samtlige endringsforslag til komiteen utenom følgende nummer: Forslag nr.1. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at forslaget til komiteen skal stå, men vil legge til bruk av stemmeskilt på Studentting. Innstillingen må sees i sammenheng med forslag 19. Forslag nr. 6. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at punkt. 2.2 skal stå slik det gjør i dag. Det er ikke like klart for alle hva som er møtekultur. Samtidig har Studentting hvert år nye representanter som heller ikke har så god kjennskap til organisasjonen. Forslag nr. 8. o Studenttingets Arbeidsutvalg mener at det burde være 30 sekunder. Når man tegner seg til replikk skal det være en kort kommentar på hvorfor man ikke er helt enig i innlegget. AU mener at 30 sekunder er lenge nok, og at det er foreslått strøket basert på argumentet om at det ikke praktiseres, ikke er godt nok. Da må ordstyrerne bli strengere. Forslag nr. 9a og 9b o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at møteledelsen skal ha denne posisjonen, da de har best kontroll over hvordan møtet gjennomføres og har det overblikket av debatten og tidsbruken. 11

12 Forslag nr. 10. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker at denne praksisen skal stå. Studenttingets Arbeidsutvalg mener at det må være noen rammer å forholdet seg til. I tillegg til at vi mener at «ikke praktisert i dag» er ikke god nok argument. o Dissens 1. Mindretallet, Ina Catharina ønsker at avsnittet skal strykes i tråd med komiteens forslag. Begrunnelsen ligger i at dette hemmer debatten i møtet hvis hver person skal kun ha 2 innlegg hver. Det gjør også at saksforbereder heller ikke kan ha mer enn 2 innlegg, og må bruke saksopplysning eller replikk for å komme med innspill. Ina Catharina mener også at det foreligger andre rammer som møteledelsen kan forholde seg til dersom punkt 2.6. fjernes. Forslag 15. o Studenttingets Arbeidsutvalg er uenig om at hele avsnittet skal fjernes, man ønske rå beholde noe. Man ønsker å stryke første ledd i avsnittet, men fremme et endringsforslag for andre ledd i avsnittet: 2.11 Møteledelsen skal ved jevne mellomrom og etter hvert innlegg informere om replikker til innlegget. Endringsforslaget blir sendt ut. Forslag 16. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker å beholde den opprinnelige teksten. Man ønsker ikke at møteledelsen skal informere på Studentting om hvem som får ordet basert på hvor mye eller lite man har uttalt seg om saken. Slik ordlyden tolkes i dag kan møteledelsen gjøre det komiteen har som hensikt i endringsforslaget sitt, uten å informere Studentting. o Dissens 2. Mindretallet, Johanne ønsker at avsnittet skal endres i tråd med komiteens forslag. Det er viktig at møteledelsen informerer om prosessene som skjer under Studentting. Hvis det ikke informeres om slike valg av møteledelsen vil tillitsvalgte og studenter på bak benken kunne føle seg overkjørt av møteledelsen uten å forstå hvorfor. Ved å vedta den nye ordlyden kan møteledelsen foreslå og Studentting kan avslå hvis de vil fortsette diskusjonen uten prioriteringer. Forslag 18. o Flertallet i Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker å beholde den opprinnelige teksten slik den er. Vi mener at dette blir unødvendig byråkratisering av Studenttinget. o Dissens 3. Mindretallet, Ina Catharina og Mariya stiller seg bak komiteens innstilling. Dette gjelder dersom forslag 10 ikke blir stemt igjennom av Studentting. Forslag 23. o Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker ikke at valg skal behandles under vedtakssaker, og stiller seg bak dissensen til Kine. Dette gir en ryddig saksgang. Forslag 24 o Studenttingets Arbeidsutvalg som følge av innstilingen ønsker ikke å stryke administrasjonssaker fra dagsorden. Forslag til vedtak: Forretningsorden og dagsorden for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet revideres. 12

13 Studenttingets Arbeidsutvalg får fullmakt til å gjennomføre redaksjonelle endringer Fakultetsrunde: HH: Uenige i mye av det komiteen mener skal strykes når det kommer til det som omtales som «vanlig møtepraksis», HH vil fortsatt ha det med. Dette er av hensyn til nye folk i studentdemokratiet, det er greit å ha noe å forholde seg til. Når skal eventuelt skriftlig beskjed leveres dersom man ønsker å forlate møtet? 423 RealTek: VET: MINA: BioVit: Forslag 7: Vi la merke til at «fortrinnsvis ved SR-leder» sto i det nye forslaget. Dette ser ut til å henge igjen fra da SR-leder hadde fast plass i Studentting. Fjerningen kunne kanskje gjøres administrativt. Punkt 10: Vi var enige at dette måtte strykes da dette var vanlig praksis. Enig i Arbeidsutvalgets innstilling bortsett fra punkt 10. Synes det skal strykes, da de tror det blir en friere diskusjon. Uenige med Arbeidsutvalget i punkt 6, enige med komiteen der. Fra punkt 13 og ut; bør stå hva som er vanlig møtepraksis. Enig i det meste av komiteens forslag, men på punktene 9, 15 og 23 er de enig med Arbeidsutvalget. Ønsker ikke innlegg med varighet lenger enn 30 sekunder. Stryke max to innlegg. Vil at møteledelsen skal kunne styre dette i forhold til hva som er hensiktsmessig. Enig med Kines dissens. 443 LandSam: KMB: Enige i punktet om at sakspapirene skal oversettes til engelsk. 13

14 Vet: Stiller seg spørrende til registrering ved bruk av opprop, synes ikke det er en god praksis. Om punktet som omhandler taletid; studentrådet er litt splittet i sine meninger. Om punkt 13,14 og 15 (omhandler tegning, taletid og ordstyring) ønsker å beholde dette, da mange mangler erfaring med møtepraksis. Om punkt 23 angående dissens; kan man eventuelt endre til «valg og oppnevninger»? Stiller spørsmål om hvordan Arbeidsutvalget stiller seg til punktet som heter dissens 1? Arbeidsutvalget svarer at de sier seg enige med dissensen til Kine. Om punktet dissens 1 som omhandler valg og oppnevninger; det stilles spørsmål om akklamasjon kan stå som en valgform? Det svares at dette er allerede vedtatt under behandling av saken om vedtekter. Innkommede endringsforslag presenteres for Studentting Momenter fra diskusjonen: Det ønskes tidsbegrensing på replikk fordi folk er upresise og ikke klarer å formulere seg klart. 30 sekunder er nok på replikk. Studentting uttrykker delte meninger rundt punktet om tidsbegrensing på taletid. Begrensning på tid betyr at du KAN prate i 1 minutt, men må ikke. Punkt 9 og 10, grunn til å utvide gir en åpning til å ikke ha så stramt skjema på replikkene. Ordstyrere kan ikke vedta noe som helst, dette er opp til Studentting. Angir en sikkerhetsmargin, slik at ikke ordstyrerene kan tildele ulik taletid. I utgangspunktet positivt med tidskontroll på innlegg. Bør ikke følges slavisk i alle tilfeller, jamfør talefeil som for eksempel stamming. Håndheves med skjønn. Forslag 16, dissens Johanne har tatt ut. Godt å kunne ha da mange er trege til å be om ordet. Tar ikke hensyn til nye. Skal kunne ta ordet tidlige i debatten. Kan punktet krives om? Votering kan også foretas ved å spørre om folk er uenige. Man bør ha regler å forholde seg til jamfør punkt 10 om å stryke punktet om taletidsbegrensinger. Skal Studenttinget drives etter en praksis der regler er til for å brytes? Fjerne regler om punkt om to innlegg per sak, gir andre rammer å forholde seg til. En fjerning nå betyr ikke at man ikke kan innføre dette igjen. Dette kan stemmes over ved hvert enkelt Studentting. Gir mer fleksibilitet ved behov. Andre vil ha noe mer håndfast å forholde seg til. Kan man ha en anbefalt tid? Der ordstyrer griper inn ved behov. 14

15 Det må være rammer rundt Studentting og gjennomføringen. Uten rammer gir det for stort rom for tolkning. Det oppfordres til å komme med endringsforslag som omfatter rammer, så dette kan stemmes over i kveld. Ved sammenligning med hvordan andre institusjoner praktiserer / regulerer dette opplyses det at det er store variasjoner. 498 Resultat av votering: Endringsforslag 1: vedtatt Komiteens forslag 2: vedtatt Komiteens forslag 3: vedtatt Komiteens forslag 4: innstilling vedtatt Komiteens forslag 5: innstilling vedtatt Komiteens forslag 6: forslag falt Komiteens forslag 7: innstilling vedtatt Komiteens forslag 8: vedtatt Komiteens forslag 9a+12b vs 9b+12a: 9b + 12a vedtatt Komiteens forslag 10 vs endringsforslag 3: forslag 10 vedtatt (innstilling falt). Komiteen forslag 11: vedtatt. Komiteens forslag 13: forslag falt Komiteens forslag 14: forslag falt Komiteens forslag 15 vs endringsforslag 2: endringsforslag 2 vedtatt Komiteens forslag 16: vedtatt Komiteens forslag 17: vedtatt Komiteens forslag 18: vedtatt Komiteens forslag 19: vedtatt Komiteens forslag 20: vedtatt Komiteens forslag 21: vedtatt Komiteens forslag 22: vedtatt Komiteens forslag vs dissens 1: dissens 1 vedtatt Komiteens forslag 25: (redaksjonelt) vedtatt Komiteens forslag 26: vedtatt Om forslaget til vedtak: inneholder en skrivefeil, skal stå «vedtas», (linje 279). Forslaget til vedtak: vedtatt ved votering Tildeling av velferdsmidler våren 2017 Saksforbereder: Tord Hauge Vedlegg: Oversikt over søknader (Vedlegg 3) 15

16 Forslag til tildeling våren 2016 (Vedlegg 4) Hensikt: Vedta tildeling av velferdsmidler for våren Bakgrunn: Hvert år deler Studenttinget ut velferdsmidler til lag og foreninger ved NMBU. En komité nedsatt av Arbeidsutvalget og Studenttinget utarbeider et forslag til fordeling av velferdsmidler i henhold til reglementet for tildeling av velferdsmidler. Komiteen består av to representanter oppnevnt på Studentting, resterende sitter i kraft av vervene sine. Komiteen for våren 2017 bestod av: Tord Hauge (Velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Lise B. Hovd (Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Fredrik F. Ellingsen (Økonomisjef i Samfunnsstyret) Ingrid L. Wigestrand (styremedlem i SiÅs-styret) Halvor H. Kongevold (tidligere velferdsansvarlig i Studenttingets arbeidsutvalg) Anniken Løvig (valgt direkte av Studenttinget) Ida Marie Munthe Sakseide (valgt direkte av Studenttinget) I 2017 kan Studentting dele ut kr i velferdsmidler. På våren bestemmer komiteen for tildeling av velferdsmidler hvor mye som skal bli satt av til samfunnsmøtemidler. I år ble det bestemt at kr går til samfunnsmøtemidler. 8 % av velferdsmidlene blir delt ut på Studentting 5 på høsten, og de resterende blir delt ut på Studentting 2 på våren. Komiteens vurdering: Forslaget for tildeling våren 2017 (vedlegg 4) og oversikt over søknader ligger vedlagt (Vedlegg 3). Våren 2017 ble 73 søknader behandlet, og den totale søknadssummen er kr. Velferdskomiteen foreslår å tildele kr i velferdsmidler, samt kr i samfunnsmøtemidler. Summen for samfunnsmidler er i år større enn i fjor (44 527kr), dette fordi vi har avslått en del søknader om aktivitetsmidler som komiteen føler faller under samfunnsmøtemidler. Flere søknader hadde mangler i form av vedlegg, regnskap og budsjett. Velferdsansvarlig ga lag/foreninger med mangler muligheter til å rette opp feilene. Dårlig budsjett og regnskap var noe som gikk igjen på mange søknader, men ble rettet opp i de fleste tilfeller. Det er ikke blitt tildelt velferdsmidler til de som ikke oppfylte kravene. Komiteen ønsket å fremme arrangementer som var åpne for alle og med lavterskel for deltagelse. De fleste av midlene er øremerket for å forsikre oss om at midlene går til de aktivitetene vi mener skal støttes av velferdsmidlene. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar fordelingen av velferdsmidler våren 2017 som fremlagt i vedlegg 4. Endringsforslag presenteres og forklares. Fakultetsrunde: KBM: Enige, ville sett dette i forhold til gjeldene retningslinjer. 16

17 Har fått forklart spørsmål i pausen. Synes å ane tendenser til forskjellsbehandling mellom linjeforeningene. LandSam, BioVit, HH og MINA: Har ingen innvendinger RealTek: Har fått svar på spørsmål i pausen. Tannhjulet, søknaden kom etter fristen med over 24 timer. Ikke behandlet. Det ytres et ønske fra bakbenken at de som får tildelt de største summene er mer tydelige for den totale studentmassen. Savner behovsprøving i instruksen for tildelingen. Tildelte midler må det leveres regnskap for. Ikke brukte midler må tilbakebetales. Reglementet er oppe for revidering hvert annet år. Det voteres over endringsforslaget. Dette blir enstemmig vedtatt. Forslaget til vedtak voteres over. Dette blir enstemmig vedtatt Arbeidsinstruks for Studenttingets Semesterets beste foreleser komité Saksforbereder: Medlemmer av komitéen 2016 Vedlegg: Arbeidsinstruks for Semestrets beste foreleser komite (Vedlegg 5) Hensikt: Vedta arbeidsinstruks for Semesterets beste foreleser komité. Bakgrunn: Semesterets beste foreleser komité bidrar i arbeidet med å stimulere til økt studiekvalitet ved NMBU ved å kåre den beste foreleseren hvert semester. Det finnes ingen arbeidsinstruks, selv om denne utmerkelsen ligger høyt hos de vitenskapelige ansatte. Da komitéen startet arbeidet i fjor, savnet komitéen noen retningslinjer for arbeidet og har laget et forslag til arbeidsinstruks. Forslag til vedtak: Studentting vedtar arbeidsinstruksen for Semesterets beste foreleser komité Fakultetsrunde: Samtlige fakulteter som har behandlet saken i studentråd er enige. Det vil gjøres redaksjonelle endringer. 17

18 Dersom valgprosessen skal skrives inn i instruksen, så må dette fremmes som et endringsforslag. Spesifisering av dagens praksis i instruksen Tilleggsforslag: Arbeidsutvalget gis fullmakt til å spesifisere dagens prosesser. Vedtatt ved votering. Forslag til vedtak: vedtatt ved votering Endring i datoplan Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Datoplan 2017 (Vedlegg 6) Hensikt: Flytte Studentting 3 fra mandag 24.april til tirsdag 25.april Bakgrunn: Grunnet ferieavvikling (påske) ønsker Studenttingets Arbeidsutvalg å flytte Studentting 3 fra mandag 24. april til tirsdag 25. april. Dette vil flytte fristen for å komme ut med sakspapirene til 18. april istedenfor 17. april som er andre påskedag. I tillegg ønsker vi å informere Studentting om en feil i datoplanen hvor det står at fristen for å sende inn saker er 3. april. Det skulle egentlig vært 10. april, men i og med at dette er påskeferie ber vi Studentting å sette fristen for å sende inn saken til 7. april i stedet. Forslag til vedtak: Studentting vedtar at Studentting 3 flyttes fra 24. april til 25. april, og fristen for sakspapirene flyttes fra 17. april til 18. april. Studenttinget vedtar endring av frist for å sende inn saker fra den 3. april til 7.april. Fakultetsrunde: Alle fakulteter er enige, men enkelte påpeker kort frist for å forberede seg til studentrådsmøte. Forslaget til vedtak voteres over. Dette blir enstemmig vedtatt Diskusjonssaker Fremragende undervisning Saksforbereder Ina Catharina Storrønning Hensikt: 18

19 Diskutere hva studentene mener er fremragende undervisning Bakgrunn: I februar kom Stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning: «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» hvor Regjeringen virkelig har satt undervisningskvalitet på dagsordenen. I sammenheng med dette har flere institusjoner i Norge kommet med forslag til pedagogisk meritteringssystem som skal innlemmes i ansettelse og opprykksystemet. NMBU skal nedsette en arbeidsgruppe som skal se på et slikt meritteringssystem. Arbeidsutvalget ønsker derfor innspill på hva studentmassen mener er fremragende undervisning. Arbeidsutvalget ser også behovet for at Studentdemokratiet har en felles forståelse for slikt arbeid i fremtiden. Forslag til momenter for diskusjonen: Hva vektlegger studentene i en god underviser Hva skal til for at studentene blir motivert for studiene I hvilken grad ønsker studenter å bli involvert i forskningsmiljøet tilhørende sitt fakultet Hvordan kan man legge inn undervisning som aktiviserer studentene, og i hvilken grad burde en slik undervisningsform være tilstede Fakultetsrunde: KBM: Forelesere bør være mer pedagogiske Gi en opplevelse av mer progresjon At de kan bruke tilgjengelig teknisk utstyr. Benytte eksempler fra det virkelige arbeidsliv Pro andre arbeidsformer (flip class room) Mer eksperimenter som engasjere studentene aktivt LandSam: Engasjerte forelesere som motiverer. Interaktivt rom. Følge boken, ikke bare historiefortelling. Være konsis BioVit: Undervise etter bakgrunnskunnskapen studentene har. Oppdaterte Power Point fremvisninger. Ikke bare lese opp fra Power Pointen MINA: Underviser skal selv være engasjert i faget, vise engasjement Bruke Kahoot for å engasjere studentene 19

20 Underviser må høre på studentene og ta det inn over seg. Tillitsvalget i klassen sender ut spørsmål og svar til studenter og til foreleser Vet: Studentenes tilbakemelding bør ligge til grunn for å merittere foreleserene. Stikkord ved en god foreleser; legger tilrette for 2-veis kommunikasjon. Skape engasjement Plukke ut essensen i fag RealTek: Kommunikasjon, engelsk. Foreleser må gjøre et forsøk på å forbedre seg. Underveis-evaluering ta det til seg. Mindre grupper i laboratoriet. Skape kontakt med hver og en student HH: Engasjere studenter gjennom eksempelvis Learning catalytics. Etablering av trygghet i klasserommet slik at studentene tørr å delta i større grad. Mer fokus på pedagogiske egenskaper. Mindre klasserom med færre studenter, dette er med på å engasjere studentene. Variasjon i undervisning, eks. caseløsning, skuespill, gruppeoppgaver osv. Forelesere må være engasjerte, ha respekt for studentene og vise hjelpevillighet. Disse har mye å si. Forelesere som indirekte uttrykker på forelesninger at de ikke er engasjerte setter et dårlig utgangspunkt for studentenes engasjement Momenter fra diskusjonen: Ønsker stor grad av involvering av studentene i forskningen dersom det er hensiktsmessig for forskningen. Tilgjengelige forelesningsnotater. (f eks på fronter) Gir studentene muligheten til å gjennomgå det som blir sagt på forelesning. Emneansvarlig må være tilstede ved undervisning i faget, ikke overlate undervisningen til PhD f eks. Evaluering, underveis er kun anbefalt? Underveisevaluering er obligatorisk for alle emneansvarlige. Samme med sluttevaluering. Dersom dette ikke gjennomføres så må det rapporteres til lokalt utvalg. Ønsker at løsningsforslag på oppgaver legges ut, foreleser kan svare på konkrete spørsmål. Classroom og STAT 100: ønsker valgfrihet hvor mye man være engasjert i faget. Velge seminar eller forelesning. Strengere krav til underveisevaluering og gjennomføring i praksis. Festes i tid. (Bruke underveisevaluering, ikke midtveis.) 20

21 Referansegruppe til foreleserne, en i hver gruppe. Tillitsvalgte som kan formidle tilbakemeldinger til foreleser, jamfør opplegg i Trondheim. Hva gjør at studentene ikke svarer på emneevalueringene? Hva kommer dere til å gjøre for å få andre til å svare? Studentene har svart tidligere og ingenting har skjedd. Noen evalueringer blir ikke avholdt. Evalueringene oppfattes ikke som dekkende. Sluttevalueringen er intetsigende uten en underveisevaluering. Denne må avholdes og svares på. Pedagogisk merittering, må være hensiktsmessig i forhold til fag/fakultet. Praktisk merittering. Dersom det kommer innspill, send det til Arbeidsutvalget. Underveisevaluering skal opp i SU-møte i mars som eget tema Internasjonaliseringskonferansen Saksforbereder Lise Benette Hovd Hensikt: Diskutere momenter rundt internasjonalisering på NMBU Bakgrunn: Studenttingets Arbeidsutvalg ønsker innspill på hva Studentting mener rundt internasjonalisering på NMBU. I tillegg arrangeres det en internasjonaliseringskonferanse den mars av HIOA og NMBU, og i den anledning ønsker Arbeidsutvalget innspill fra Studentting på momenter rundt internasjonalisering på NMBU. Basert på innspillene Studenttinget kommer med vil Studenttingets Arbeidsutvalg fremme ett endelig forslag som en resolusjon på Studentting 3. Momenter til diskusjon: Hva mener dere er viktig, som de internasjonale studentene tilfører NMBU? Hva mener dere er avgjørende for at norske studenter reiser på utveksling? Hvordan skal NMBU jobbe for å få flere norske studenter til å reise ut? Hva mener dere er de viktigste erfaringene man tilegner seg ved utveksling? Hva skal til for at internasjonale studenter skal bli inkludert og integrert i studentmiljøet på NMBU? Fakultetsrunde: HH: Universitetet må markedsføre og oppmuntre til å dra på utveksling, samt få på plass flere attraktive utvekslingsavtaler Oppfølging av studenter som kommer hjem fra utveksling. Ta en samtale der man hører hva som er bra og dårlig med utvekslingen. Slippe til studenter som er kommet hjem, der de får mulighet til å fortelle om utvekslingserfaringer. 21

22 Realtek: Vet: Bruke hjemkommede utvekslingssstudenter som ambassadører. Diskusjon;For å betre integreringen for utvekslingsstudentene og forhindre at de trekker til samma nasjonalitet. De må bo med norske, men med visse hensyn. Utveksling passer ikke så godt med opplegget i studiet. MINA: Inkludere internasjonale studenter Fadderuken bør frontes betre. Felles omvisning. Temafest; betre samspill. Mye av Fadderuken skjer på norsk, dette virker eksluderende. Meir informasjon (plakater) på engelsk. BioVit: Internasjonale studenter bidrar med kultur, sin studiekultur. Dette gir de norske studentene et bredere perspektiv. Introdusere utveksling tidligere i studieforløpet. Har et semester uten obligatoriske fag, letter utveksling. LandSam: Multikulturell undervisning hjemme. Inkludere de internasjonale, slutte å bruke begrepet internasjonale. Slutte å behandle de som en homogen gruppe. Dårlig og lite, ikke oppdatert informasjon på engelsk. KBM: Utveksling, mye eget arbeide. For lite tilgjengelig informasjon. Meir fokus på Fadderuken i vårsemesteret. Dersom man kan kjøpe seg til språktester i utlandet, kan disse for dårlig engelsk når de kommer hit. Momenter fra diskusjonen: Utveksling for norske; gratis mat lage et informasjonsevent sosialt. 22

23 Tilby informasjon. Felles arrangement i Fadderuken på Samfunnet; internasjonale synes det er for dyrt. De dukker ikke opp. Internajonale studenter får dekket inngang på Samfunnet på via inkluderingsmidler. Internasjonale faddere etterlyses, det vil si flere norske faddere til de som kommer hit for å være utvaekslingsstudenter. Markedsføre ESN komiteen mye bedre for å fremme utveksling. Nettsiden til NMBU er for dårlig generelt og svært dårlig på engelsk. Mentorordning der studenter som har vært på utveksling fungerer som mentorer for de som skal reise på utveksling Langtidsstrategi for Studentdemokratiet NMBU Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Langtidsstrategi for Studenttinget NMBU (Vedlegg 7) Hensikt: Diskutere langtidsstrategien til Studentdemokratiet ved NMBU. Bakgrunn: I løpet av Studenttingets avsparkskonferanse 2017, fikk studenttingsrepresentantene i oppgave å diskutere og kartlegge langtidsstrategien for Studentdemokratiet for de neste 3 årene. En har satt 3 år som tidsforløp for langtidsstrategien, da dette er den gjennomsnittlige tiden en student er på NMBU. Alle innspillene som kom frem under avspark har blitt tatt med, og etter at Arbeidsutvalget hadde et internt seminar, ble det utarbeidet et utkast til langtidsstrategi. Langtidsstrategien skal hjelpe organisasjonen med en bedre oversikt over målene for de neste 3 årene og sikre kontinuitet innad i organisasjonen. Handlingsplanen vil være det årlige tiltaksdokumentet for å nå målene i langtidsstrategien. Arbeidsutvalget ber Studenttinget om å komme med innspill til langtidsstrategien. Et endelig utkast blir presentert som en vedtakssak på Studentting 3. Fakultetsrunde: KBM: Mer presis generelt Positivt med miljøstasjoner Positivt med digitale undervisningsformer Biovit: Konkretisering generelt Ta hensyn til biomangfoldet 23

24 MINA: Om punkt sykkelskur generelt Savner SiÅS i stategien, og styrken til studentene i dette styret. Realtek: Gang- og sykkelveier ikke tilfredsstillende. Trygg oppbevaring av sykkel på togstasjonen, kan godt koste penger Tog rettet sørover HH, Vet og LandSam: ingen store innvendinger Momenter fra diskusjonen: Sykkelvei plassproblem. Må ikke gå utover matjord. Kan innskrenke hovedveien for biler. Må ikke ta matjord. Punkt 2.2 det er en bedre løsning å være underlagt mottaket i Oslo fordi de er best i landet. Hvordan kommer man seg dit? Politiets oppgave. Bedre markedsføringen av tilbudet. Arbedisutvalget har startet dette arbeidet. Veterinær har sett på integrering, skal ikke være tre grupper. Ikke gjenta samme punkt under flere kategorier. Savner overordnete ting, som å jobbe mot kommunen og NSO. SiÅs bør inkluderes mer aktivt. I stedet for psykolog bedre fast lege tilbud. Ikke gå på kompromiss med psykologtilbudet. Fokusere på toget folk vil bo enda mer spredt i fremtiden. Omformulere punkt 6.1 til å ikke være et spørsmål. Hva med konkrete tiltak for å nå mål? Handlingsplan for Studentdemokratiet 2017 Saksforbereder: Mariya Khanamiryan Vedlegg: Handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU 2017 (Vedlegg 8) Hensikt: Diskutere handlingsplan for Studentdemokratiet ved NMBU. Bakgrunn: Handlingsplan for Studentdemokratiet er et dokument som skal kartlegge tiltakene som Studenttinget NMBU og Studenttingets Arbeidsutvalg skal jobbe med i det kommende året (2017). Med utgangspunkt i langtidsstrategien og innspillene fra Studenttingets Avsparkskonferanse har Arbeidsutvalget utarbeidet et utkast som vi ber Studenttinget komme med innspill på. 24

25 Basert på de innspillene og kommentarene som kommer fram på Studentting 2 vil Arbeidsutvalget fremme et endelig utkast av handlingsplanen som en vedtakssak på Studentting 3. Fakultetsrunde: MINA: For lite konkret BioVit: Miljøstasjon ønskes formulert mer konkret og spesifikt LandSam: Ikke behandlet saken i studentråd KBM: Ikke bare fokusere på plassmangel, men også på plasseffektivisering Sykkelveier inn i handlingsplanen også Savner borgerperspektiv HH og Vet: Ikke noe i tilføre Realtek: Angående punkt om studentombud, har sett samme behov. Momenter fra diskusjonen: Må gjøres lettere å lese og forstå for alle studenter ikke bare Studentting som har kjennskap til dette fra før. Gjøres mer konkret. Finnes det en plan for tomme bygg? Sykkelvei; Statens vegvesen har laget en plan. Kommunene har lagt det på is for å samkjøre det med andre prosjekter de jobber med. Fin sak å ta med seg nå som det er valg. Spesifisere hvor plassene skal være? Arealbruk; høringsutkast for campusplanen har kommet ut. Arealbruk og effektivisering. Dette kommer som sak på Studentting 3. Kvalitet på utveksling. Jobbe med flere for å få flere til å reise ut, og ikke bare Sit som skal gjøre dette Administrasjonssaker 25

26 Valg av representanter til Klagenemnda Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge to faste representanter og to vararepresentanter til Klagenemnda. Bakgrunn: Vi trenger to studenter til å sitte i Klågenemndå, og to våråer til disse studentene. Dette er et betalt verv der man får betalt for to timer forberedelse i tillegg til hele møtet. Et møte varer en hel arbeidsdag. Klagenemnda behandler blant annet klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er også Klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. De behandler også klager på undervisning og læringsmiljø. Vervet kan passe godt for studenter med interesse for jus, men dette er ikke en nødvendighet. Tiltredelse 1.juli 2017, og man sitter i ett år. Antall møter varierer noe, men i 2015 og 2016 var det 8 møter i året. Faste representanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter fra 01.07/ /2018. Kandidater: Martin Reigstad Jenny Löfgren Kandidatene presenterte seg for, og kandidaten som var tilstede, svarte på spørsmål fra Studentting. Martin Reigstad og Jenny Löfgren ble valgt ved skriftlig avstemming. Vararepresentanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter fra 01.07/ /2018. Kandidater: Tony Penev Sunniva Brajkovic Kandidatene presenterte seg for Studentting. Tony Penev og Sunniva Brajkovic ble valgt ved skriftlig avstemming Valg av representanter til sentral opptakskomité Saksforbereder: Valgnemnda Hensikt: Velge to faste representanter og to vararepresentanter til sentral opptakskomité. 26

27 Bakgrunn: Ikke alle som søker studieplass ved NMBU gjennom samordna opptak kan poengberegnes etter karakterreglene i den videregående skolen. Derfor er det nødvendig med en Sentral opptakskomité som kan gjøre en skjønnsmessig vurdering og rangering av søkerne, og avgjøre hvem som skal få tilbud om å studere ved NMBU. Komiteen skal bestå av én representant fra hvert av fakultetene, én representant fra Studieutvalget, og to studentrepresentanter. Komiteen har tidligere hatt omtrent ett møte i året, i begynnelsen av juli. Faste representanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: Dagny Marie Vannebo Christine Thormodsrud Emma Kuskemoen Kandidatene presenterte seg for og svarte på spørsmål fra Studentting. Dagny Marie Vannebo og Christine Thormodsrud ble valgt ved skriftlig avstemming. Vararepresentanter: Det skal velges to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: Ingvild K.R. Strøm Emma Kuskemoen Ingvild K.R. Strøm og Emma Kuskemoen ble valgt ved skriftlig avstemming Eventuelt 1727 Møteevaluering Votering over forretningsorden; forvirrende med to voteringsformer. Ordstyrerne tar selvkritikk på dette, da det avviker noe fra opplæringen som ble gitt på avspark. Fylle inn votering i Power Point fortløpende. Ønsket mer mat Ønsker alle vedleggene samlet. Ros til ordstyrerbordet. Ser behov for mikrofon, vanskelig å høre alle. Effektivt og interessant møte. Ros til Arbeidsutvalget for sakspapirene Ønsker oppgitt sluttidspunkt på sakspapirene. Fint å endre rekkefølgen på sakene, slik at vedtakssakene kom først. Ros til alle Studenttingsrepresentantene for å holde motet oppe gjennom et langt møte. 27

28 1081 Oppmøteliste ST Fakultet Studenttingsrepresentanter ST X ST 1 ST 2 ST 3 Kakebaker HH Halvor Helgetveit Kongevold vara x x ST 1 HH Ane Marum Kvarme x x vara ST 1 HH Astrid Tveitehagen x x x ST 1 HH Signe Lindstad Isum vara vara x ST 1 RealTek Mina Bjerke x x x ST 2 RealTek Nina Vold Johansen ikke møtt x x ST 2 RealTek Kristoffer Hagen x x x ST 2 RealTek Espen Sønneland x x x ST 2 VET Runa Malmo vara x x VET Emma Jensen x vara x VET Ane Grøndahl ikke møtt ikke møtt vara FKBM Maren Iren Vargan x x x FKBM Anniken Løvig x x x FKBM Johanne Østreng Halvorsen x x x LandSam Kerime van Opijnjen vara x x LandSam Amalie Rossland Christiansen x x x LandSam Runar Smedås x x ikke møtt LandSam Jonas Wettre Thorsen x x x MINA Julie Westergaard Karlsen ikke møtt x x MINA Guro Sjursen Rivrud x vara x MINA Rosie Mari Jones x x x MINA Hogne Phillips Stubhaug x vara x BioVit Eilen K. Mjølhus x x x BioVit Elin Kristin Hushovd x x x BioVit Bendik Ferkingstad x x x SiÅs Erling Bjurbeck ikke møtt x ikke møtt US Ole Johan Holtet ikke møtt x x Sol Høgset ikke møtt ikke møtt x AU Mariya Khanamiryan meldt forfall x x Ina C Storrønning x x x Lise B Hovd x x x Tord Hauge x x x Sunniva Brajkovic x x x Johanne Hempel Sveen x x x ISU Maribelle L Hallee ikke møtt ikke møtt ikke møtt 28

29 Vedlegg 4 Forslag til tildeling av velferdsmidler

30 Vedlegg 5 Arbeidsinstruks for Studenttingets Semesterets beste foreleser komité Foreslås vedtatt på Studentting 2, 13.mars. Formål Semesterets beste foreleser komite skal sørge for at den beste foreleseren hvert semester mottar utmerkelsen fra Studentting. Sammensetning og møter Komiteen består av fire medlemmer som velges på Studentting 1 Medlem av Arbeidsutvalget kontrollerer komiteens beslutning. Medlemmene burde være fra ulike fakulteter og bestå av et internasjonalt medlem. Alle medlemmene er likestilte og avtaler møter etter behov Arbeidsoppgaver Komitéen skal forslå semesterets beste forleser hvert semester 30

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland. Referent: Maria Sibbern Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 Ordstyrere: Tord Eirik Feldt Enger og Anne Aase-Mæland Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU

Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Arbeidsinstruks for Studentrådene ved NMBU Vedtatt på Studentting 3 (25.04.17) Studentrådets visjon: Studentrådets primære oppgave er å ivareta studentenes rettigheter og interesser på fakultetet. Studentrådet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Konstituerende Studentting 2016

Konstituerende Studentting 2016 Konstituerende Studentting 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 28. november 2016 TF 102, fløy III Kl 17.15-21 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016

Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtekter for Elevrådet ved Oslo Katedralskole 2016 Vedtatt på Elevrådets høstsymposium fredag 14. oktober 2016. 1. Formål og drift 1.1. Elevrådet skal være elevene ved Oslo katedralskoles høyeste demokratiske

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtedato: 20.10.04 Arkivref: bkw/57-04 Saksnr: 57-04 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag til vedtak Innkallingen

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører. Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21. MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: 25.08.04 14 stk. Representanter og 13 vara Observatører Møtested: Gløshaugen, kjel 4 Kl.18.00 21.00 Referent: Heidi S. Kestilæ Kopi til: 3 stk: SiT Kafé AS,

Detaljer

Juridisk Studentutvalg Tromsø

Juridisk Studentutvalg Tromsø VEDTEKTER FOR JURIDISK STUDENTUTVALG TROMSØ Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formålet med Juridisk studentutvalg Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta interessene til studentene på Det Juridiske

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet Vedtatt på Allmøtet 14. november 2014. I. Innledende bestemmelser 1 Formål Vedtekter for studentdemokratiet ved Det teologiske Menighetsfakultet

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV:

STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: STILLINGSBESKRIVELSER FOR STUDENTRÅDSSTYRER VED HBV: Hvert fakultet/institutt har et studentråd som er ledet av Studentrådsstyret. Dette styret består av syv studenter som er urnevalgt av studentene på

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Studentting Tirsdag 16. februar 2016 kl kl Kantina på Sørhellinga Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 16. februar 2016 kl kl Kantina på Sørhellinga Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet

MØTEINNKALLING. Tore og Magnus. Dato: Tirsdag Tid: Kl Sted: D153. Studentrådets saker. Konstituering av møtet Dato: Tirsdag 04.10.16 Tid: Kl. 16.15 Sted: D153 MØTEINNKALLING Studentrådets saker Konstituering av møtet Ref-sak 21/16 Godkjenning av referat fra Studentrådet HFs møte 20.09.16 * Ref-sak 22/16 Saker

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON VEDTEKTER FOR STUDENTRÅDET FOR SOSIALFAG, OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG VELFERDSFAG OG ØKONOMI OG ADMINISTRASJON KAPITTEL 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Organisasjonens navn: Studentrådet for sosialfag, offentlig

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With)

Innkalling til Inters Delegatmøte kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Innkalling til Inters Delegatmøte 07.09.2011 kl. 14:00 på A4 (Nanna With) Antall vedlegg: 3 Sak 01 Sak 02 Sak 03 Sak 04 Godkjenning av innkalling og saksliste Delegatmøtet godkjente innkallingen og sakslisten

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer