Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting 5 2015. Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00. Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!"

Transkript

1 Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på

2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 12. OKTOBER KL. 18:15 BT 3 A16 FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTDEMOKRATIET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1551 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER TILTAK FOR Å ØKE GJENNOMSFØRINGSGRAD OG STUDIEPOENGSPRODUKSJON BLANT STUDENTENE VED NMBU UTARBEIDELSE AV KRITERIER FOR EN FREMTIDSRETTET STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE VED NMBU FØRSTEGANGSBEHANDLING AV STUDENTDEMOKRATIETS BUDSJETT ADMINISTRASJONSSAKER VEDTAKSSAKER ØKNING AV SAIH-TIERNE TILDELING AV VELFERDSMIDLER HØSTEN ORIENTERINGSSAKER INFORMASJON OM VERV PÅ VALG PÅ KONSTITUERENDE STUDENTTING EVENTUELT MØTEEVALUERING OVERSIKT OVER VEDLEGG: 1. Forslag til budsjett for Studenttinget Oversikt over søknader velferdsmidler høst Oversikt over forslag til tildeling av velferdsmidler høst 2015

4 1551 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Budsjett for 2016 blir ønsket flyttet ut av dagens agenda. Det ønskes å se regnskapet for 2014 før budsjettet for 2016 godkjennes. Dette stemmes over i Studentting. Stemt over ved votering, forslaget falt. Møteledelsen foreslo å endre rekkefølgen på sakene, med vedtakssakene først. Dette ble godkjent av Studentting Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Studenttingskontoret. Godkjent uten innvendinger først. Saken gjenopptatt med mer enn 2/3 flertall. Sak gjenåpnes da det henvises til sak fra Studentting 4. I referatet fra Studentting 4 står sak som godkjent. Studentting mener saken ikke ble godkjent, og ønsker å komme tilbake til dette på Studentting 6. Det ønskes fortsatt innsyn hele regnskapet, som ligger under SiÅs regnskap Oppnevnelse av tellekorps 1. Siri Bakøy 2. Matt Bolt 3. Johanne Hempel 1552 Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studenttingets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er:

5 - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget (SU) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget (FU) - Læringsmiljøutvalget (LMU) Godkjent uten innvendinger. Nytt endringsforslagsskjema ble lagt frem og gjennomgått. Foreslås også laget i engelskversjon Diskusjonssaker Tiltak for å øke gjennomsføringsgrad og studiepoengsproduksjon blant studentene ved NMBU. Saksforbereder: Pål Adrian Clausen Ryen Hensikt: Diskutere og komme med tiltak som kan være med på å øke gjennomføringsgraden og studiepoengproduksjonen ved NMBU. Bakgrunn: I Kunnskapsdepartementets (KD) etatsstyringsbrev til NMBU 2015 ble gjennomføringsgrad og studiepoengproduksjon på pekt nok en gang. Det kom her frem at NMBU ligger under gjennomsnittet for universitetene i Norge, og det målet NMBU selv har satt. Når det gjelder studiepoengproduksjonen så lå NMBU i 2014 på 43 studiepoeng per studieår. KD forventer at NMBU jobber for å forbedre dette. For 2015 har NMBU som mål å komme opp på 45 studiepoeng. Hvem vet bedre hva som skal til for at gjennomføringsgraden og studiepoengproduksjonen skal øke enn studentene selv? Det ønskes en diskusjon der Studenttinget kommer med innspill og forslag til tiltak. NMBU har innført restriksjoner på avmelding og kontinuasjon på gradsoppgaver og eksamener. Momenter til diskusjon: 1. Finnes det tiltak av sosial karakter som kan bidra til at studentene fullfører studiet på normert tid? Eksempler: Faglige hjem, kaffe-/tekjøkken, ølservering i kantinen

6 2. Kan implementering av ulike velferdstiltak bidra til å nå det samme målet? Eksempler: oppringt av studieveileder ved stryk på eksamen, personlig samtale ved oppstart 3. Kan en omlegging av undervisningsformer ha effekt på produksjonen av studiepoeng? Eksempler: forelesningsstart kl 10.15, nettbasert undervisning, benytte mer seminarbasert undervisning Det blir stilt oppklarende spørsmål angående hvor tallmaterialet i saken er hentet fra. Jørgen Skeide (US) opplyser om at statistikken kommer fra SSB. Institutt-runde: IHA Gir uttrykk for at de har litt for lite informasjon om saken, men bidrar med generelle tiltak. De ønsker egne møter med veileder. Personlig oppfølging med studieveileder ved stryk. De foreslår å arrangere flere øvingstimer ved høy andel stryk karakterer. De har tro på å filme forelesninger, og de er for seminarbasert undervisning. IKBM De ønsker mindre forelesninger for å skape mer ro og konsentrasjon blant studentene som deltar. Det ønskes personlig oppfølging etter stryk, og i forkant av kontinuasjonseksamen. Har tro på et mer personlig forhold til veileder, og obligatorisk møte med studieveileder. Vil ha tydelige anbefalinger/råd fra foreleser angående hva som kreves av studentene i kurset.

7 Teknisk undervisning av forelesere, slik at det ikke oppstår situasjoner i forelesning der det tekniske svikter og det ikke løses umiddelbart. Ukentlige oppsummeringer gjennom alle kurs. ILP Mer informasjon på nettet om hva man utdanner seg til og hvilke jobbmuligheter en kan forvente etter endt utdanning. Ønsker seg flere tilbud angående psykisk helse. Vil ha utplassering på arbeidsplasser. Synes det kan være positivt med ølservering i kantine. Fordele tunge fag jevnere over studieforløpet. IMV Arrangere flere faglige sammenkomster, som lunsj eller lignende på tvers av alderstrinn. Ønsker at tidligere studenter blir invitert tilbake og veileder nåværende studenter. Synes det kan være fint å få mail fra studieveileder i stedet for telefon ved stryk, det blir mer valgfritt å ta eller ikke ta konsekvensene. Angående undervisningsformer; det ønskes flere deleksamener. IPV Synes prøver underveis i emnet hjelper mye. Bedre og lettere tilgjengelig informasjon på nettet kan forhindre bytte mellom linjene. Det ønskes at linjeforeningene har mer faglig innhold i sine arrangementer. Nettundervisning er populært. INA Poengterer behovet for enda flere lesesalsplasser. Mer informasjon på nettet om hva fagene faktisk innebærer. Linjeforeningene kan bidra med mer faglig formidling

8 VET Har ikke samme problem med gjennomføring som andre institutter. Det er viktig å få oversikt over fremtidige jobbmuligheter. Ønsker personlig oppfølging ved stryk, Spre eksamener utover året, for å fordele arbeidsmengden jevnere. IMT Bedre og mer presis informasjon ut til studentene. Hva utdanner man seg faktisk til på sitt program. Det er fortsatt en myte at dersom man bare kommer inn på NMBU så kan man bytte til hva som helst av andre linjer. Et slikt bytte vil påvirke statistikken for gjennomføringsgrad negativt. Nettbasert undervisning gjør det lettere for blant annet pendlere å følge samtlige forelesninger. Mer obligatorisk aktivitet. Lik arbeidsmengde i alle fag med likt antall studiepoeng, kan forhindre at et fag tar mye ressurser. For dårlig plass til studentene med tanke på lesesalsplasser. Mye foreningsliv på Campus Ås, stjeler det fokus? Går det på bekostning av studiene? Foreningslivet kan også virke som en ren motivasjon til å studere videre. Ønsker et bedret tilbud til de som «ramler av lasset», dette går på tilbudet rundt mental helse. Arbeidsmengden emnet gir blir ikke alltid reflektert i antall studiepoeng som gis. Angående studieveiledning: Må bli bedre generelt Pålitelighet ved veiledningen er viktig. Studentene må kunne stole på at tilbakemeldingene stemmer med realiteten. Benytte eldre studenter som veileder, dog lønnet.

9 Spørretime med seksjonsansvarlig. Felles spørsmål tatt opp i plenum. HH Ønsker seg vannautomat på instituttene, alle bør få det. Øvingslærere får betalt utenom de ordinære øvingstimene, dette gir en mentorordning. Utplassering i bedrift er viktig. Ønsker mer case-løsning. Bedrifter gir tilbakemelding på at NMBU-studentene er for NORAGRIC dårlig på dette sammenliknet med kandidater fra andre utdanningsinstitusjoner. All undervisning må baseres på et pedagogisk grunnlag. Forelesere MÅ kunne undervise! Man kan være en dyktig forsker, uten å kunne undervise. Ønsker seg mer forutsigbarhet rundt når forelesere/underviser er tilgjengelig for spørsmål/veiledning. Mange forelesere er innleiet eller har ett stramt skjema og vanskelige å få tak i for samtale. Utenlandsstudenter må vurderes om de kommer hit for faktisk å studere og utdanne seg ved Noragric, eller om de ser dette som en inngangsport til å «bare leve» her i Norge. Momenter fra diskusjonen: Utfordringer med gjennomføringsgrad og produksjon av studiepoeng gjelder alle utdanningsinstitusjoner i Norge; kanskje reflekterer det generelle holdninger i samfunnet. Ved studiestart er mange unge og kommer rett fra videregående skolegang, det er ikke så rart om folk bytter studie underveis. Mange vet ikke helt hva studiet de begynner på innebærer, og bytter underveis av ulike grunner. Dette påvirker statistikken for gjennomføringsgraden i negativ retning, på tross av at denne gruppen likevel fullfører et studium ved NMBU.

10 Det blir påpekt at det ikke bør være et argument at NMBU ikke skal kunne forbedre sine resultater fordi andre institusjoner viser like dårlig statistikk for gjennomføringsgrad. Godt språk er viktig, foreleser MÅ kunne forelese tilfredsstillende på gjeldene språk. Studentene forventer et høyere språklig nivå hos mange forelesere. Studentene ved NMBU vil ha mer personlig oppfølging. Det er viktig å bli sett som person og individ. Dette bør komme fra en veileder. Personlig oppfølging kommer altfor sent i studieforløpet. Mange har droppet ut før de kommer så langt i studiet at dette blir et faktisk tilbud! Det at foreleser skal være tilgjengelige til bestemte tider kan virke både positivt og negativt. Det vil kanskje begrense tiden de er tilgjengelige for studentene i noen tilfeller. Innleide forelesere må ha en fastsatt tid for å kunne nås personlig. Et savn er muligheten til å ha «internships» som gir studiepoeng. Viktig å få folk ut i felten, det engasjerer å få relevant erfaring fra arbeidslivet. Bedre utvekslingsavtaler med utlandet, utbedre eksisterende avtaler, men også skaffe nye avtaler. På Adamstua har de bedre statistikk å vise til enn resten av NMBU. De har en inkluderende linjeforening og er et lite, intimt sted der alle henger med. Alle blir sett. De har mye obligatorisk undervisning. Undervisningen foregår i blokker med avsluttende eksamener etter endt blokkperiode. På Handelshøyskolen kan øvingslærere skrive timer utenom faste oppsatte øvinger. Det går an å få egne timer til hjelp. Studentene kan selv ta kontakt, og få hjelp med øvinger. Studentene på Handelshøyskolen opplever dette som veldig positivt. NMBU bør styrke studieveiledningen på alle institutter. Det er mye klaging på dette området. Her må det være muligheter for forbedring. Studentene på institutter som har linjespesifikke fag tidlig opplever dette som motiverende.

11 På Adamstua er det liten tvil om hva du blir når du er ferdig. Studieprogramporteføljen må gi studiene relevante navn med tanke på fremtidig jobb. Instituttene får ikke slettet folk fra systemene som faller fra studiet, eller tar permisjon. Disse generer ikke studiepoeng. Undervisningen må være inspirerende, forskningen på instituttene må ned på studentnivå. Faglig hjem vil fange opp flere studenter, et sted der lærere og elever møtes. Man må tidlig kunne se mulige masteroppgaver. Andre institutter ønsker å følge Handelshøyskolen ved å åpne opp for flere hjelpelærerstillinger, og bygge opp det at «alle» hjelper hverandre. Optimum holder faglunsjer, der forelesere forteller om sine områder og hva de jobber med. Man kan søke velferdsmidler til dette. IPV har også instituttlunsj. Studentene ved INA påpeker at «Ås-ånden» kan være både positivt og negativt. Trenden er at foreningslivet tar stor del av tiden for mange. Foreninger bøtelegger manglende oppmøte. Folk møter ikke på tidlige forelesninger på grunn av aktiviteter på kveldstid. I store fag blir det påpekt at foreleser nærmest leser direkte fra boka. Dette gir dårlig oppmøte Utarbeidelse av kriterier for en fremtidsrettet studieprogramportefølje ved NMBU Saksforbereder: Tord Erik Feldt Enger Hensikt: Forankre og tolke begreper som er foreslått som kriterier for omdisponeringer i studieprogramporteføljen. Arbeidsutvalget ønsker at Studentting diskuterer følgende momenter: Hvordan ulike kriterium skal vektlegges i forhold til hverandre som grunnlag for endringer i sammensetningen av studieprogramporteføljen.

12 Kun en felles forståelse av kriteriene kan gi dem relevans. Hva legger Studenttinget i begrepene bak de ulike kriteriene? Finnes det andre kriterier som bør legges til grunn? Har de foreslåtte kriteriene rett fokus? Bakgrunn: Studieprogramporteføljen til NMBU er sammenslutningen av alle studieprogrammene (studieretningene) NMBU tilbyr. Denne vedtas i Universitetsstyret (US) hvert år. NMBU bestemmer i hovedsak hvilke utdanninger vi selv ønsker å tilby. Bakgrunnen for denne diskusjonssaken er et ønske om å utvikle et sett med kriterier US kan bruke for å vurdere endringer i studieprogramporteføljen på lengre sikt og fra år til år. NMBU har fra Kunnskapsdepartementet (KD) fått føringer for hvor mange studieplasser det bør være på hvert studieprogram. Flere av studieprogrammene på NMBU har færre plasser enn de 20 plassene KD forventer at NMBU skal tilby. Gode søkertall er derfor foreslått som et kriterium for om et studieprogram skal opprettholdes. Hva innebærer god søkning til studieprogrammene for Studenttinget? I prosessen med studieprogramporteføljen i 2014 ble NMBU sitt ansvar for nasjonale fagmiljøer trukket frem som argument mot å kutte i studieprogrammer med få plasser og liten søkning. Samfunnsrelevans er nå trukket frem som en alternativ til dette. Hva legger Studenttinget i begrepet samfunnsrelevans? Kvalitet er det siste kriteriet som er trukket frem i årets prosess. Alle studieprogram ved NMBU er godkjent av NOKUT (Statens kontrollorgan for kvalitet i høyere utdanning). På hvilken måte mener Studenttinget at kvalitet kan legges til grunn som et kriterium for endring av studieprogramporteføljen? Instituttrunde: HH Kandidatene fra Handelshøyskolen er opptatt av å kunne gå ut i jobb etter endt utdanning, og ønsker ikke fortsette som forskere. Dette fremmer viktigheten av kontakt med arbeidslivet underveis i studieforløpet, i form av «internships». IMT Det må være tilstrekkelig relevante jobber for kandidatene etter endt utdanning. Oppfatter søkertall som et dårlig parameter for vurdering av studiets fremtid på NMBU. Studiets innhold må ha relevans i forhold til det arbeidsmarkedet etterspør. God forskning knyttet til linjen, forskningsmiljøet har mye å si for kvaliteten på linjene.

13 Vil rangere kriterier i rekkefølgen samfunnsansvar, jobbmuligheter, kvalitet på utdanning, kvalitet på forskning og søkertall. VET Ikke diskutert dette inngående på Adamstua. INA Synes dette var en vanskelig sak å diskutere. Skogfag bør f.eks. ikke defineres av søkerantall. NMBU har mange små og sære grader, men som er viktige for samfunnsutviklingen. Ønsker et fokus på at studentene virkelig brenner for det de studerer, og ikke nødvendigvis et absolutt krav om realfagskompetanse da dette likevel er baket inn i den første delen av studiet. IPV Studiets samfunnsrelevans bør stå høyere enn høye søkertall. Dersom utdanningen er eksklusiv bør de holdes gående på tross av få søkere/studieplasser. IMV Man må se på etterspørselen i arbeidsmarkedet. Det er ikke nødvendigvis samsvar mellom hva som blir utdannet og hva som blir etterspurt i arbeidsmarkedet. Spesialisering kommer først på masternivå, dette gir brede program i starten av studiet. Dersom studiet/emnet har mange avhoppere så reflekterer dette et dårlig opplegg. ILP Det at flere forelesere jobber utenfor NMBU gir relevante kurs med oppdatert innhold med tanke på hva arbeidsmarkedet krever/forventer. NMBU tilbyr enestående studieretninger i Norge, og det er nettopp derfor de fortsatt eksisterer. IKBM Studieprogrammene må være fremtidsrettete, ting forandrer seg kontinuerlig, nye aspekter må inn i bildet.

14 Noen av instituttene utdanner få og ettertraktede kandidater, som har mye spisskompetanse. Vil heller ha opp søkertallene enn å kutte i programporteføljen. IHA Samfunnsrelevans er viktigst. Man må vite at man har tilbud om jobb ved endt utdanning. Det må være et behov for kompetansen i fremtiden. Dette gjør at man er rustet for et generasjonsskifte i arbeidsmarkedet. Angående søkertall; kvalifiserte søkere er viktigere enn høyere søkertall. Det skal være Noragric gitt at det er høy kvalitet på søkere til NMBU studieprogram. Smale utdanninger må måles i hva de bidrar med økonomisk sett på et nasjonalt nivå. Momenter fra diskusjonen: KD behøver ikke bestemme utfra antall studenter hvorvidt programmet har en fremtid. Små fag koster mye penger i forhold til utbyttet. Det er behov for å modernisere porteføljen. Det må defineres klart hva som ligger i begrepet. Fra dialogsstyringsmøte med KD; kunnskapsministeren uttrykker at smått er dårlig og skal nedlegges. NMBU kan bli tvunget til å stusse og barbere i sitt tilbud. Kan noen fagmiljøer flyttes til en annen institusjon uten at Norge taper på det? Man må tørre å spørre seg selv dette. Økonomi- og administrasjonsfag redder NMBU, akvakultur veier motsatt vei. Det må kunne forsvares at skattepengene brukes til dette. Det trenger ikke legges ned nasjonalt, men kanskje lokalt. Enkelte fagfelt er små og tilbys bare her, om de kuttes ut forsvinner de helt. Skal man slakte det som gjør NMBU-kandidatene unike, f.eks. det at de har mye laberfaring? Billige studenter er kanskje ikke de beste kandidatene i arbeidsmarkedet. Hvor starter man når NMBU MÅ kutte? Det som gjør NMBU bra er nettopp spisskompetanse og smale studieretninger.

15 Fremragende forskning og utdanning har vært rektors misjon. Da kan en ikke nedlegge linjer som tilbyr særegen spisskompetanse og gjøre seg lik som alle andre. Mange studier er relevante for privat sektor på IMT. Man trenger spisskompetanse, dette gir vekt til samfunnsrelevans. Man må jo utdanne folk som får jobb innen eget fagfelt. Små og fremtidsrettede miljøer må være viktige. Det er forståelig at NMBU må tjene penger, men må vi kun ta vare på massen for å tjene penger? Hvordan ser NMBU ut utad? Vi er unike, studiene våre må reflektere dette. Vi må rendyrke spesialfeltene og spisskompetansen. Saken er behandlet i fakultetsstyrene. Som kunnskapsgrunnlag til diskusjonen kan sakspapirene fra fakultetsstyremøtene brukes. Disse er å finne her: MiljøTek - sak 33/ SamVit - sak 31/ VetBio - sak 38/2015d Førstegangsbehandling av studentdemokratiets budsjett Saksforbereder: Pål Adrian Clausen Ryen Vedlegg: Budsjett for Studenttinget 2016 (vedlegg 1). Hensikt: Orientere om Studenttingets budsjett for Bakgrunn: AU har utarbeidet et forslag til budsjett for 2016.

16 Momenter fra diskusjonen: Noen er tilfredse med hva som er lagt frem, mens andre synes dette er for lite gjennomarbeidet. Andre igjen bemerker at satsningsområdet til Studentting bør kanskje ikke ligge på budsjettbehandlinger, men på tidligere vedtatte handlingsplaner og Studentlivsvisjonen Administrasjonssaker 1555 Vedtakssaker Økning av SAIH-tierne Saksforbereder: Andries van der Wijk Hensikt: At Studenttinget ved NMBU øker SAIH-tierne fra 20 til 40 kr per semester Bakgrunn: Studentenes og Akademikernes Internasjonale hjelpefond (SAIH) er Norges største studentbevegelse for internasjonal solidaritet. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement, og er en av Norges eldste bistandsorganisasjoner. Vi mener utdanning er avgjørende for å skape et velfungerende samfunn og for å bekjempe fattigdom. Studenters frivillige bidrag over semesteravgiften er en av organisasjonens viktigste inntektskilder. På 60-tallet bidro studentene med en SAIH-femmer. Dette beløpet har gjennom årene økt. Studentdemokratiene ved NTNU, UiO og UiB vedtok for ikke lenge siden å heve dette til 40 kroner ved sine læresteder. SAIH ønsker nå å støtte flere organisasjoner som arbeider med akademisk frihet og studentrettigheter, og vi ønsker for eksempel å øke støtten til studentbevegelsen i Colombia, og bidra til at det etableres et studentdemokrati på universiteter i Zambia. Økte inntekter gjennom SAIH-tierne kan bidra til at dette blir mulig. Forslag til vedtak: Studenttinget ved NMBU øker SAIH-tierne fra 20 til 40 kr per semester Innkomne endringsforslag: 1. Endre: fra kroner 2. Studenttinget ved NMBU øker SAIH-tierne fra kroner per semester ved Campus Ås. Resultat av votering over endringsforslag 1: Ikke vedtatt Resultat av votering over endringsforslag 2:

17 Ikke vedtatt Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Tildeling av velferdsmidler høsten 2015 Saksforbereder: Kristiane Brathagen Vedlegg: Oversikt over søknader (vedlegg 2) Forslag til tildeling høsten 2015 (vedlegg 3) Hensikt: Tildele velferdsmidler for høsten Bakgrunn: Hvert år deler Studenttinget ut velferdsmidler til lag og foreninger ved NMBU. En komité nedsatt av Arbeidsutvalget og Studenttinget utarbeider et forslag til fordeling av velferdsmidler i henhold til reglement for tildeling av velferdsmidler. Komiteen for høsten 2015 besto av: Kristiane Brathagen (Velferdsansvarlig i Arbeidsutvalget) Stine Marie Nilsen (Internasjonalt ansvarlig i Arbeidsutvalget) Hans Gunnar Gravningen (Økonomisjef i Samfunnsstyret) Erling Bjurbeck (styremedlem i SiÅs-styret) Maria Linn Maphaug (tidligere medlem i komiteen) Tord Hauge (valgt av Studentting) Beate Bjørgan (valgt av Studentting) I 2015 kan Studentting dele ut kr i velferdsmidler kr kan tildeles ved høstens tildeling. Komiteens vurdering: Forslaget for tildeling høsten 2015 (vedlegg 3) og oversikt over søknader (vedlegg 2) ligger vedlagt. Høsten 2015 kom det inn 14 søknader, og total søknadssum er kr. Velferdskomiteen foreslår å tildele kr. Flere søknader og aktiviteter falt bort fordi de ikke følger reglementet eller tidligere har fått støtte. Forslag til vedtak: Studenttinget godtar fordelingen av velferdsmidler høsten 2015 som fremlagt i vedlegg 3.

18 Ønsker generelt en kort begrunnelse for tildeling/ikke tildeling. Søkere som har fått avslag ønsker seg bedre begrunnelse for avslag. Dog er dette et forslag, og svarbrev er ikke sendt ut enda. Velferdsansvarlig tar tilbakemeldingene med seg i sitt videre arbeid. Forslaget ble godkjent Orienteringssaker Informasjon om verv på valg på konstituerende studentting Saksforbereder: Silje Salbu Hensikt: Arbeidsutvalget ønsker å informere om verv på valg til konstituerende studentting 30. november. Bakgrunn: Verv på valg til konstituerende studentting. Følgende kandidater skal velges: Velferdsansvarlig, markedsføringsansvarlig, internasjonaltansvarlig og styremedlem i Arbeidsutvalget (AU) Valg av valgnemnd (4 faste representanter) Valg av møteledelse (2 faste representanter + 2 vararepresentanter) Alle valgte kandidater sitter hele 2016 i disse vervene. Som valgnemnd kan man sitte som fast studenttingsrepresentant da man ikke velger kandidater på instituttnivå Eventuelt Møteevaluering Bra møte, ønsker mer pålegg God møteledelse, godt med rom og tid til diskusjon BT 3 A 16 er ikke et populært rom på grunn av kulde og liten plass

19 Ikke gi anledning til replikk på replikk De engelske og norske sakspapirene var mer samsvarene denne gangen Det ønskes nummerering på sidene i sakspapirene Mer info om hva AU jobber med i referatet (Fronter) Oppmøteliste ST Institutt Studenttingsrepresentanter Konst ST ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5 HH Svein Henrik Roaldsen x x x x vara x HH Christian Shultz x x x x x x HH Karianne Lien x x x x ikke møtt ikke møtt IMT Jon Sættem x x vara vara x x IMT Gunnar Haarr Størseth x x x x vara x IMT Ina Elisabeth Lindmark x x x x vara x VET Nina Vatne x x kake x x vara ikke møtt VET Silje Mogstad Finstad x x kake x x vara x VET Mina Heggelund x x kake x vara x x IKBM Stine Jakobsen x x x x kake x x IKBM Erik Oskar Tyllesvär x x x x kake x x IKBM Sara J S Rønning x x x x kake x x ILP Sunniva Barjkovic x x x x x kake x ILP Torkel Bjørnbet x x x x x kake x ILP Emilie Frivold x x x x x kake x IMV Ina C Storrønning x kake x x x vara x IMV Elisabeth Gautefall Hiis x kake x forfall x x x INA Vibeke Hoff ikke møtt x x ikke møtt x ikke møtt INA Even August Bremnes Stokke ikke møtt x x x x x NORAGRIC Kerime van Opijnen x kake x x x x vara NORAGRIC Sunniva M Hustoft x kake x x x x x IPV Oskar S Bjorå x x x x x x IPV Eivind Bølum Thomassen x x x x ikke møtt x IHA Karoline Holte x x x x x x IHA Therese B. Kristiansen ikke møtt x x x x x

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap 1 av 127 Innkalling: Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap 03.11.2015 kl. 10.00 til 14.00 Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 3.11.2015 Sted: Styrerommet Cirkus Notat:

Detaljer

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting 3 2016. Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00. TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073

Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 US 64/2016 Opptaksrammer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv nr: 16/03073 Vedlegg: 1. Opptaksrammer 2016 tabeller

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 26.11.2014 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Ragnar Øygard (RØ),

Detaljer

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Innspill til stortingsmelding om humaniora Dato: 20.05.2016 2016001177 Høringsuttalelse Innspill

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr:

SU-sak 15/2014. Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU. Studieutvalget. Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen. Arkiv nr: SU-sak 15/2014 Gjennomgang av programporteføljen ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Bjørg Ekerholt Dysvik, Sylvi Nilsen Forslag til vedtak: Studieutvalget gir

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen

Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen Juridisk Fagråd 24. februar 26. februar Krakow, Polen REFERAT 1. Godkjenning av dagsorden, ordstyrer og referent. - Ingen innvendinger på dagsorden. Remi Iversen ble valgt til ordstyrer. Ole Martin Loe

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og Dato: 30.10.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon

Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon Undervisningsleder Elisabeth Staksrud Gjennomføringsundersøkelsen våren 2014 Institutt for medier og kommunikasjon (vedlegg 1 til studiekvalitetsrapporten 2014) Metode Studenter ved IMK som leverte masteroppgave

Detaljer

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15

R E F E R A T Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 1 SP-sak Referat Møtedato 26.10.11 Saksbehandler Tonje Falstad Hermansen Arkivreferanse 010 R E F E R A T fra Møte i Studentparlamentet Møtedato: Onsdag 26. oktober 2011 kl. 16.15 Studentparlamentet: Ann

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18

US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 1 US 67/2017 Opptaksrammer for studieåret 2017/18 Saksansvarlig: Studiedirektør Ole Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Benedikte Markussen Universitetsledelsen Arkiv nr: 17/02406 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Tirsdag 18. april 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 3 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Tirsdag 18. april 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016

US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 US 81/2015 Opptak til studieåret 2015/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs

Frafall: Siri Margrethe Løksa, økonomi- og eiendomsdirektør Lea Lietenant, studentrepresentant Adamstuen Erling Bjurbeck, leder SiÅs Til stede Halvor Hektoen, prorektor og leder av LMU Eva Falleth, konstituert dekan, Landskap og samfunn Kjersti Sørli Rimer, avdelingsdirektør teknisk avdeling Halvor Kongevold, velferdsansvarlig AU Ina

Detaljer

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16

US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 US 61/2015 Opptaksrammer for studieåret 2015/16 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler: Opptaksleder Cathrine Strømø Arkiv nr: 15/01850 Vedlegg: 1. Opptaksrammer

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 05/14 Dato: 27.01.14 - Møtetid: 10.15 - Møtested: Møterommet på STi Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Tilstede: Forfall: Observatører: Referent:

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 15.04.2015 Tid: 13:15-13:45 Møtested: A1-69 Møteleder: Therese Johansen Referent: Lena Fløtterud Tilstede fra styret: Leder: Therese Johansen (Tilstede) Nestleder: Lena Fløtterud

Detaljer

Møtebok SU 07.10.2015

Møtebok SU 07.10.2015 Møtebok SU 07.10.2015 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB), IMT Siv Fagertun Remberg

Detaljer

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern

Studentting Mandag 14. november Referat. Campus Adamstuen. Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger. Referent: Maria Sibbern Studentting 6 2016 Mandag 14. november 2016 Referat Campus Adamstuen Ordstyrere: Kine Nossen og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 02.09.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Elin Børrud (EB), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ragnar Øygard (RØ), HH Ingunn Burud (IB),

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent.

Møtereferat. Faste saker. S 41/14 Godkjenning av referat fra styremøtet 10.02.14 Vedtak: Referatet er godkjent. S Møtereferat Dato: 03.03.2014 Utvalg/Møte i: Møteleder/referent: Juridisk studentutvalg Lene Emilie Øye Møtedato: 03.03.2014 kl. 14:00 Møtested: Til stede: Rom 1.343 Harald, Kari, Jørgen, Henrik, Pernille,

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 2.1.2014 Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 2.12.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14. Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 08/14 Dato: 28.08.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016

Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 Referatsak 100b/2015 Det endelige opptaket til studieåret 2015/2016 I dette notatet orienteres styret om det endelige opptaket til NMBU for studieåret 2015/2016. Tabell 1. Total oversikt for opptaksrammer

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 16. februar 2016 kl kl 21. 1 2 Studentting 1 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Referat Ordstyrere: Alf Halvar Næsje og Lasse Hjelle Referent: Maria Sibbern Tirsdag 16. februar 2016 kl 17.15 kl 21.00 Kantina på Sørhellinga Campus Ås

Detaljer

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017

US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 US 98/2016 Opptak til studieåret 2016/2017 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ studiedirektør Ole-Jørgen Torp Saksbehandler(e): Opptaksleder Benedikte Merete Markussen Arkiv

Detaljer

Møtebok SU

Møtebok SU Møtebok SU 07.12.2016 Til stede: Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Jon Frank (JF), INA Mona Henriksen (MH), IMV Janne Beate Utåker (JBU), tekn.adm personale Elin Børrud (EB), ILP

Detaljer

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften

2. Kommentarer knyttet til enkelte punkter i forskriften Sak 2015/10807 Kommentarer - utkast til ny forskrift om studier ved NTNU 1. Bakgrunn Fra 01.01.2016 blir Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Høgskolen i Gjøvik (HiG) og Høgskolen i Ålesund (HiÅ) slått sammen

Detaljer

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM Norges miljø- og biovitenskapelige universitet UTKAST MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyremøter - LANDSAM Dato: 08.02.2017 kl. 12:30 Sted: Tivoli - 3. etasje Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen

Høye ambisjoner for høyere utdanning. Universitetet i Bergen Høye ambisjoner for høyere utdanning 2015 Universitetet i Bergen Vi går til valg på: Bysykler på campus Samarbeid med næringslivet for bedre karriereveier til studentene Fjerne alle former for kvotering

Detaljer

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3 2014, MANDAG 28. APRIL

Detaljer

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Definisjonsliste for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Grunnlag: Definisjonsliste vedtatt i UMBs studienemnd 21.05.03. Oppdatert av NMBUs studieavdeling 01.08.2015 Begrepssamling og

Detaljer

Møtebok SU 22.04.2015

Møtebok SU 22.04.2015 Møtebok SU 22.04.2015 Til stede Halvor Hektoen (HH), prorektor og leder av studieutvalget Helena Nordh (HN), ILP Jon Frank (JF), INA Kirsti Stuvøy (KS), Noragric Ingunn Burud (IB), IMT Odd Vangen (OV),

Detaljer

Kommentarer til noen kapitler: Verdier

Kommentarer til noen kapitler: Verdier STi-sak 13/11 NTNUs strategi - høringssvar Vedtak: Høringssvar til Rektor NTNU strategi Studenttinget NTNU setter stor pris på å ha fått lov til å påvirke NTNUs strategiprosess. Strategien skal legge føringene

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte:

Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Forfall Følgende varamedlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:30-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen

Detaljer

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 2 2017 Mandag 13. mars 2017 TF 102, fløy III Kl. 16.30-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Endelig innkalling VT 03/13

Endelig innkalling VT 03/13 Endelig innkalling VT 03/13 Tid: Tirsdag 5. mars, kl. 17.15 Sted: Storelogen, Det akademiske kvarter Storelogen ligger i tredje etasje i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED

SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED SKJEMA FOR PERIODISK SLUTTEVALUERING AV EMNER ved IPED Sendes til studieadministrasjon når evalueringen er gjennomført. Inngår i underveisevaluering av studieprogram. Emne PED4440 Del II Arbeidslivspedagogikk

Detaljer

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016

JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 JUROFF 1500 Periodisk emnerapport vår 2016 1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av emnet i perioden 2. 1.1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra emneplan Emnet JUROFF1500 (strafferett

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen

SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen SAKSLISTE SU-MØTE 20.02.2014 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: 520 Tid: kl 16:15 Oppmøtte: Ann Kristin, Eivind, Kjetil, Helene, Anders, Lisa, Kari, Pål, Annika, Marius, Vibeke, Andre,

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

REFERAT ARBEIDSUTVALGET

REFERAT ARBEIDSUTVALGET REFERAT ARBEIDSUTVALGET Tid: 27.08.14 Sted: Drammen Referent: Emma Vestli Tilstede: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Eli Kristin Sjøen Henrik Søhoel Rikke Andersen Trine Mathisen Emma Vestli Inger Lene

Detaljer

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017

Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Arbeidsprogram for Studenttinget 2017 Innledning Dette dokumentet skal danne grunnlaget for hva Studenttinget mener er viktige prioriteringer for året. Arbeidsprogrammet oppdaterer noen politiske områder,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Referat Studentting

Referat Studentting Referat Studentting 1 2015 Mandag 16. februar 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF102, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2015, MANDAG 16.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer