Studentting Mandag 28. april 2014 kl kl TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak inkludert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert"

Transkript

1 Studentting Mandag 28. april 2014 kl kl TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak inkludert Møtepapirene er også å finne på

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 28. APRIL KLOKKA 17.15, TF102 FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 17:00! 1431 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER PROFILERING AV NMBU INNSPILL TIL ORGANISERING OG BETALINGSLØSNINGER FOR GJESTEPARKERING PÅ PENTAGON, POMONA OG PALISADEN ADMINISTRASJONSSAKER PRESENTASJON TIL URNEVALG VALG TIL SIÅS-STYRET VALG TIL FORSKNINGSUTVALGET VALG TIL STUDIEUTVALGET VALG AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMNDA VEDTAKSSAKER RESOLUSJON OM PLASSPROBLEMATIKKEN VED NMBU RETNINGSLINJER FOR KOORDINERINGSGRUPPEN MELLOM NLU OG FORENINGER GAVE TIL STUDENTSAMFUNNET I ÅS I ANLEDNING 150-ÅRSJUBILEET ORIENTERINGSSAKER INFORMASJON OM SAIH EVENTUELT MØTEEVALUERING

4 1431 Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside (studentstyret.umb.no/studenttinget) og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Referatsaker Referatene skal legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på Class Fronter innen kl onsdag før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Arbeidsutvalget (AU) - Universitetsstyret (US) - Studieutvalget - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsutvalget - Læringsmiljøutvalget (LMU) 4

5 1433 Diskusjonssaker Profilering av NMBU Saksforbereder: Lars Arne Bakke Hensikt: Finne ut om studentting og studentråd er fornøyd med hvordan profileringen har vært til nå. Videre sette søkelys på hvordan bør vi profilere NMBU, hva som har vært bra tidligere, og hvor vi bør tenke nytt. Bakgrunn: Ettersom vi har blitt et nytt universitet, er det viktig for oss studenter at merkevaren NMBU gjøres kjent nasjonalt, og kanskje også internasjonalt. Dette er viktig for å markedsføre NMBU ovenfor nye studenter med tanke på rekruttering, men også for å gjøre utdannelsen vår kjent for næringslivet som vi møter når vi er ferdige. Norges Veterinærhøyskole har et solid renomme grunnet sin lange historie og sitt nasjonale monopol på å utdanne veterinærer. Hvordan kan dette overføres til NMBU etter hvert som NVH gradvis vil viskes ut? Særlig har AU vært kritiske til hvordan UMB valgte å profilere seg. Selv etter 10 år som universitet, måtte studentene ofte referere til NLH for å forklare hvor man studerte. Videre ble det hovedsakelig satset på å markedsføre studieretninger med sviktende oppslutning, kontra det å vise frem de studiene som appellerer til søkerne. Vi tror i AU at NMBU s fagportefølje representerer kompetanse som er svært relevant med tanke på å løse dagens og fremtidens utfordringer. Derfor ønsker vi at temaet drøftes i studentråd og studentting, for å danne et grunnlag for å kunne spille opp ideer til ledelsen, samt presse på for at dette prioriteres. Momenter til diskusjon: Hvordan opplever vi profileringen av NMBU generellt? Hvordan opplever man at sitt institutt eller studieretning løftes frem i markedsføringen? Hva kan forbedres? Hva er vi fornøyd med? I hvilken grad opplever man kjennskap til universitetet og studiene utenfor universitetet? Hvordan kan vi bedre profilere den faglige bredden til NMBU? Hvilke plattformer og fora kan og bør vi bruke til markedsføring? Innspill til organisering og betalingsløsninger for gjesteparkering på Pentagon, Pomona og Palisaden Saksforbereder: Remi Aasum Hensikt: Få innspill til hvordan SiÅs kan få til en ordning med gjesteparkering. 5

6 Bakgrunn: I forbindelse med en sak i Bomiljøutvalget i februar kom parkering opp som et tema. Parkering og særlig ilegging av gebyr for feilparkering er tema med jevne mellomrom. SiÅs fikk noen klager før jul, men de har ikke fått mange klager på parkering dette året. Parkeringsforbudet inne i boligområdene ble i sin tid initiert og vedtatt i Studenttinget. SiÅs fulgte opp med å skilte P-forbud. Til å håndheve P-forbudet har SiÅs brukt eksternt firma. Etter hvert innførte de P-oblater for å sikre at kun studenter i SiÅs boliger kunne parkere på SiÅs sine P-plasser. SiÅs mener at utenforstående også studenter som leier privat må holde seg med egne P-plasser. Når byggeprosjektet går mot slutten og nye P-plasser blir opparbeidet, kommer SiÅs til å starte med P-oblater pr. studieår igjen. De må også etablere ordning for gjesteparkering. P-oblater pr. studieår vil bli tildelt studenter med bil, og ha begrenset gyldighetsperiode. Når det gjelder gjesteparkering, ser SiÅs for seg at det etableres flere steder og at det etableres en betalingsordning. Det er mulig å etablere betalingsordning kun ved skilting og betaling via SMS eller app. Betalingsautomat er ikke lenger nødvendig. Betalingsordning er nødvendig for å sikre at gjesteplassene ikke brukes til ordinær beboerparkering, av studenter eller fastboende i området. Beboere som skal parkere kun for noen dager, må få ordinært oblat. Hva gjelder gjesteparkering, må SiÅs treffe riktig når det kommer til pris. Det må ikke bli urimelig dyrt, samtidig som det ikke kan være så billig at andre nytter det som fast P-plass. SiÅs ønsker i anledning arbeidet å få innspill av Studentting til hvordan dette kan gjøres på en best mulig måte. Momenter til diskusjon Hva vil være riktig døgnpris for en gjesteparkeringsplass ved Pomona, Pentagon eller Palisaden? Er det greit med betaling for gjesteparkering? Er det andre løsninger man kan benytte for å forhindre at P-plassene benyttes av andre beboere? 1434 Administrasjonssaker Presentasjon til urnevalg Saksforbereder: Kristian H. Myklathun Vedlegg: Presentasjoner av Ingrid Wigestrand (vedlegg 1), Marit Negård (vedlegg 2), Per Rønning (vedlegg 3), Eirik Aas (vedlegg 4) og Jørgen Skeide (vedlegg 5). For utfyllende spørsmål om de forskjellige vervene, ta kontakt med Studenttingets Arbeidsutvalg på vårt kontor eller på e-post: Du kan også kontakte nestleder i Arbeidsutvalget direkte på epost: De valgte kandidatene sitter fra 1. juli 2014 til 30. juni

7 Elektronisk urnevalg skjer via ekstern valgportal på valg.usit.no Det vil være mulig å stemme fra tirsdag 29. april 2014 kl. 14:00 til påfølgende søndag kl Arbeidsutvalget oppfordrer alle studenter til å bruke stemmeretten! Studenttingets Arbeidsutvalg Arbeidsutvalget er Studenttingets arbeidsutvalg. Dette innebærer at de er saksforbereder til Studenttingsmøtene, følger opp vedtak som fattes av Studenttinget, og representerer Studenttinget mellom møtene og i feriene. Arbeidsutvalget består av 6 medlemmer: leder, nestleder, internasjonalt ansvarlig, velferdsansvarlig, markedsføringsansvarlig og styremedlem. Leder og nestleder sitter i sine verv på heltid, de øvrige medlemmene i styret studerer ved siden av. Arbeidsutvalget er et kollegialt organ, noe som innebærer at alle medlemmene er likestilte medlemmer av styret. Arbeidsutvalget har også egen organisasjonssekretær. Leder Kandidater: Nestleder Kandidater: Ingrid Wigestrand Universitetsstyret I NMBUs unversitetsstyre skal det være to studenter. En av hvert kjønn, og en fra hvert Campus. Universitetsstyret er det øverste beslutningsorganet og har ansvar for hele universitetet. I hovedsak arbeider styret med strategier, økonomi, styring og organisering, mål og rapportering. Styret er satt sammen av studenter, ansatte og eksterne. I de første fire årene til NMBU er det ekstern styreleder, mens rektor er styrets sekretær. Studentrepresentantene deltar på formøter før hvert universitetsstyremøte. I tillegg møter de på Arbeidsutvalgets møter, toppmøter og Studentting. Universitetsstyrerepresentantene har referatplikt til Studentting. De deltar også på Kollegieforum og møter representanter fra de andre universitetsstyrene. Representantene tiltrer 1. juli 2014, og sitter i ett år. Kandidater: Marit Engelsjord Negård (Adamstuen) Per Rønning (Ås) Eirik Aas (Ås) Jørgen Skeide (Ås) Fakultetsstyret Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ, og ledes av ekstern styreleder, som rapporterer til rektor. Fakultetet har blant annet ansvar for strategi og faglige prioriteringer på fakultetet, å tilsette instituttledere, og å påse at mål og resultatkrav fastsatt i fakultetets strategier følges opp. Det skal velges to faste og to vararepresentanter på hvert fakultet. Studenter kan dermed stemme på kandidater, og stille, til sitt fakultetsstyre. På VetBio er det samme kvoteringsordning som i Universitetsstyret, mens det på de andre fakultetene er enkel 7

8 kvotering, altså at begge kjønn skal være representert både blant de faste og vararepresentantene. Kandidater VetBio: Liv Nedrebø Kandidater MiljøTek: Mari Helgerud Kandidater SamVit: Jon Furru Valg til SiÅs-styret Saksforbereder: Kristian H. Myklathun Vedlegg: Presentasjon av Per-Fredrik Rønneberg Nordhov (vedlegg 6). Hensikt: Velge to faste og to vararepresentanter til SiÅs-styret. De faste representantene sitter i to år, mens de to vararepresentantene sitter i ett. Samtlige verv tiltres 1. juli Representantene skal være fra Campus Ås. Bakgrunn: Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) har som oppgave å ta seg av studentenes interesser ved Campus Ås. SiÅs-styret er samskipnadens øverste myndighet og har ansvar for den totale virksomheten, både den strategiske og den økonomiske. Studentene har flertall i styret, og de innehar leder- og nestledervervene. De andre styremedlemmene er fordelt på én fra de ansatte i SiÅs, én fra NMBU og én ekstern representant. Styret konstituerer seg selv. Kandidater: Faste representanter: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov Vararepresentanter: Valg til Forskningsutvalget Saksforbereder: Kristian H. Myklathun Hensikt: Velge én fast representant og én vararepresentant til Forskningsutvalget. Vervet har ett års varighet, med tiltredelse 1. juli Bakgrunn: Forskningsutvalget er NMBU sitt forskningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill til Universitetsstyret og rektor i saker som gjelder forskning og forskningsformidling. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Kandidater: 8

9 Fast representant: Vararepresentant: Valg til Studieutvalget Saksforbereder: Kristian H. Myklathun Hensikt: Velge to faste representanter til Studieutvalget. Vervet har varighet på ett år, med tiltredelse 1. juli Bakgrunn: Studieutvalget er NMBU sitt utdanningspolitiske organ, og skal ta initiativ til, gi råd og innspill til Universitetsstyret og rektor i strategiske saker som gjelder utdanning, herunder opptak, studier og eksamen. Utvalget behandler også saker delegert fra Universitetsstyret. Kandidater: Faste representanter: Valg av representanter til Klagenemnda Saksforbereder: Kristian H. Myklathun Hensikt: Velge to faste representanter og to vararepresentanter til Klagenemnda. Bakgrunn: Vi trenger to studenter til å sitte i klagenemnda, og to varaer til disse studentene. Eksempler på saker som klagenemnda behandler er klager over formelle feil ved eksamen og annullering av eksamen eller prøve. Det er klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om at studenter har jukset på eksamen og oppgaver. Passer godt for studenter med interesse for jus. Kandidater: Fast representant: Vararepresentant: 9

10 1435 Vedtakssaker Resolusjon om plassproblematikken ved NMBU Saksforbereder: Per-Fredrik Rønneberg Nordhov og Jon Furru Vedlegg: Forslag til resolusjon (vedlegg 7). Hensikt: Signalisere ovenfor NMBUs ledelse at studentene samlet ønsker fokus på plassproblematikken ved Campus. Dette er særlig viktig med ny bygningsmasse for deler av Campus, men med vesentlige mangler og etterslep på andre deler. Bakgrunn: På ST2/2014 ble det tatt opp som eventueltsak den prekære situasjon ILPs studenter befinner seg i. Det ble ved innspill fra de andre instituttene også klart at det er vesentlige mangler ved store deler av bygningsmassen, både hva gjelder egnethet, vedlikehold og størrelse på lokaler og arealer. Resolusjonen følger opp arbeidet fra ST3/2012, der det også ble satt fokus på bygningssituasjonen ved Campus ovenfor ledelsen ved den gang UMB og Kunnskapsministeren. Forslag til vedtak: Studenttinget vedtar resolusjonen i vedlegg 7, og ber AU om å oversende den til NMBUs ledelse Retningslinjer for koordineringsgruppen mellom NLU og foreninger Saksforbereder: Lise Rimala Vedlegg: Forslag til retningslinjer (vedlegg 8). Hensikt: Vedta retningslinjer som blir førende for koordineringsgruppen mellom NLU og foreninger med næringslivsinteresse. Dette bør legge grunnlag for en bedre kontakt mellom aktører på Campus og næringslivet. Bakgrunn: I 2010/2011 var det et arbeid med å utvikle et organ for næringslivskontakt på Campus, som ikke ble vedtatt. Næringslivsutvalget på samfunnet har i samråd med bla. linjeforeningene utarbeidet et forslag til retningslinjer for en koordineringsgruppe mellom NLU og faglige- og næringslivsrettede foreninger på Campus. Denne koordineringsgruppen bør kunne følge opp ønskene fra NMBU, næringslivet, Samfunnet og foreninger om å utnytte potensialet i næringslivskontakten bedre. Forslag til vedtak: Studentting vedtar vedlagte forslag til retningslinjer for koordineringsgruppen mellom NLU og foreningene. 10

11 Gave til Studentsamfunnet i Ås i anledning 150-årsjubileet Saksforberedere: Komiteen for Studentenes velferdsfond: Leder i Studentsamfunnet i Ås Jørgen Norvik Skeide, Styreleder i SiÅs Torfinn Belbo og Studenttingsleder Per-Fredrik Rønneberg Nordhov. Hensikt: Å bevilge pengegave fra Studentenes velferdsfond til Studentsamfunnets 150-årsjubileum for å gi flest mulig studenter anledning til å delta. Bakgrunn: Studentsamfunnet i Ås har i 150 år vært studentenes samlingsarena og er en hjørnestein i dagens studentmiljø. Studentsamfunnet er åpent for alle studenter og er en viktig velferdsyter for NMBU-studentene. I anledning 150-års jubileet skal det arrangeres fotoutstilling, revy, festmiddag, i tillegg til at en jubileumsbok og ny Stentor er utarbeidet. Kjernestyret ved Studentsamfunnet i Ås budsjetterer utgiftene ved jubileet til om lag kroner Komiteen ønsker å støtte disse tiltakene med en pengegave, slik at flest mulig studenter ved universitetet har mulighet til å delta. Studentenes velferdsfond er et fond som finansieres av overskudd generert av Studenttinget NMBU. Fondets størrelse er i dag på om lag kroner. Fondets formål er at midlene skal gå til studentvelferd for alle studenter og brukes i ekstraordinære tilfeller. Bruk av fondet er regulert i Studentsamskipnaden i Ås vedtekter: «Studenttinget vedtar bruk av midler fra «Studentenes velferdsfond» etter felles forslag fra lederne i Studenttinget, Studentsamfunnet og Studentsamskipnaden». Komiteen for Studentenes velferdsfond foreslår å bevilge en pengegave på kroner til Studentsamfunnets 150-års jubileum. Forslag til vedtak: Studenttinget NMBU bevilger kroner fra Studentenes velferdsfond i jubileumsgave til Studentsamfunnet i Ås. Gaven disponeres av Jubileumskomiteen ved Studentsamfunnet, og skal disponeres på en slik måte at den kommer alle studenter til gode Orienteringssaker Informasjon om SAIH Saksforbereder: Emilie Larsen Ørneseidet Hensikt: At studentenes ved NMBU skal orienteres om SAIHs internasjonale solidaritetsarbeid. Bakgrunn: Daglig risikerer studenter i en rekke land sin egen fremtid ved å kjempe for sine rettigheter. Under mottoet utdanning for frigjøring har Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH) mobilisert studenter i Norge til å støtte opp om denne kampen. SAIH ble opprettet i 1961 som en del av norske studenters anti-apartheidengasjement, og er en av Norges eldste bistandsorganisasjoner. I dag støtter SAIH lokale organisasjoners prosjekter innen høyere utdanning, forskning og opplæring i det sørlige Afrika og Latin-Amerika. 11

12 SAIH er drevet av studenter for studenter. Foruten å støtte organisasjoner i Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Bolivia, Nicaragua og Colombia bedriver SAIH også informasjons- og politisk påvirkningsarbeid i Norge. SAIH har både ansatte og frivillige aktivister. I SAIHs sekretariat i Oslo jobber åtte ansatte sammen med arbeidende leder og to nestledere. Styret møtes seks ganger i året. Landsrådet møtes tre ganger i året. Grunnvollen til SAIH er lokallagene på universiteter og høgskoler over hele landet. SAIHs lokallag arrangerer debatter, seminarer og kampanjer. SAIH har ikke personlig medlemskap, men har lokallag, studentdemokratier, universitetsstyrer og student- og akademikerorganisasjoner som medlemsorganisasjoner. Studenters frivillige bidrag over semesteravgiften utgjør organisasjonens hovedinntektskilde. På 60-tallet bidro studentene med en SAIH-femmer. Dette beløpet har gjennom årene økt. I fjor vedtok studentdemokratiene ved NTNU og UiO å heve dette til 40 kroner ved sine læresteder. Norske studenters bidrag til SAIH er et viktig bidrag for studenters og unge menneskers kamp for rettigheter verden over. SAIH har de siste årene hatt kampanjer som har vakt stor oppmerksomhet, blant annet Africa for Norway, #TenkStørre rettet mot valgkampen og #SharingIsCaring om Open Access. SAIH er også hovedårsaken til Students at Risk-prøveordningen for forfulgte studenter vil bli iverksatt på UiO, NLA og UiB. På Studenttingsmøtet vil politisk nestleder av SAIH, Emilie Larsen Ørneseidet og lokallagsleder på Ås, Hedvig Bjørge holde en kort presentasjon av hvilke resultater SAIH har oppnådd de siste årene (se også for mer detaljert informasjon om organisasjonen) Eventuelt Møteevaluering 12

13 Vedlegg 1 Presentasjon, valg av nestleder i Studenttinget Ingrid Wigestrand Ærede Studenter! Vi er så heldige å studere ved et universitet som er unikt i forhold til bredde, studentmiljø, tradisjoner og også studentmedvirkning. Her har vi studentrepresentanter i flere styrer og utvalg enn det er krav om. Dette er det viktig at vi benytter oss av og engasjerer oss i, fordi vi har en reell mulighet til å endre egen og kommende generasjoners studiehverdag. Jeg har lyst til å ta det ett skritt videre ved å gi mitt bidrag slik at vårt studentdemokrati kan blomstre og at enda flere studenter vil gjøre det samme. Jeg stiller med dette som nestleder i studenttingets arbeidsutvalg. For at studentene skal ha et godt læringsutbytte er det viktig at de trives. Jeg mener at Arbeidsutvalget, med den unike sammensetningen av flinke folk kan gi et bra utgangspunkt for studenter til å danne vennskap, erfaringer og et godt grunnlag for resten av livet. Arbeidsutvalget gjør en viktig jobb og den bør gjøres så bra som overhodet mulig. Dersom jeg får denne tilliten vil jeg gjøre det jeg kan for studentene i de utvalgene nestleder sitter i. Jeg vil også samarbeide tett med de andre i arbeidsutvalget slik at vi kan ha en åpen dialog med rom for innspill, diskusjon og kritikk. Studentrådene er viktige og består av dyktige studenter, derfor vil jeg prøve å veilede dem slik at de blir trygge nok i jobben sin til å tørre å ta viktige avgjørelser, eller å stå opp for studentenes mening. Opplæring av studenttillitsvalgte mener jeg er grunnleggende for å bygge opp et solid studentdemokrati. Derfor vil jeg gjøre mitt beste for å videreføre det gode arbeidet som har blitt gjort ved å gi mer opplæring, uansett verv. For mange kan det ta litt tid før man vet hva dette går ut på og ved opplæring helt fra starten kan vi hjelpe flere studenter til å bli sikker i vervet sitt. Jeg stiller til valg fordi jeg har utrolig lyst. Det arbeidet som Arbeidsutvalget gjør er interessant og utfordrende der ingen dag er lik. Jeg har alltid likt å jobbe med mennesker og deres behov på forskjellige plan, dette håper jeg at arbeidet bringer med seg. Jeg er klar til å utfordre og utvikle meg selv. Av tidligere verv har jeg vært studentrepresentant i undervisningsutvalget, studenttingsrepresentant for handelshøyskolen, og nestleder i studentrådet på HH. Jeg jobber frivillig på samfunnet i ordensvernkomiteen og har denne våren hatt faget «studenter i ledelse». Stem på meg hvis du ønsker en engasjert og oppmerksom nestleder. Godt valg! Ingrid Larsen Wigestrand

14 Vedlegg 2 Presentasjon, valg til Universitetsstyret Marit Engelsjord Negård Hei alle sammen! Mitt navn er Marit Engelsjord Negård, jeg er 25 år og fra Sunndalsøra i Møre og Romsdal. Jeg er nå på tredjeåret i veterinærutdanningen på NVH. Jeg har allerede deltatt litt i fusjonsprosessen og har veldig lyst til å være med videre i denne prosessen. De neste årene kommer til å bli spennende! Jeg har sittet et år i VSU, Veterinærmedisinsk studentutvalg, som styremedlem og fikk der muligheten til å delta i byggeprosjektet. Det var spennende å følge dette prosjektet og få et bilde på hvordan dette universitetet kommer til å bli. Jeg satt også i nominasjonskomiteen for NMBU`s rektorvalg. Gjennom VSU kom vi i kontakt med Studentstyret, og dette er et vennskap vi har pleiet det siste året. Har selv erfart hvor hyggelig det er når vi kommer på besøk til Ås, og gleder meg til å få anledningen til flere slike besøk. I februar gikk jeg av som leder i VSF, Veterinærmedisinsk studentforening, som står for tradisjonene og det sosiale på skolen. Dette var et verv der man blir godt kjent med mange av studentene og man blir god på planlegging og gjennomføring. Også VSF har de siste årene fått god kontakt med mange hyggelige folk fra UMB og dette er noe jeg vil jobbe videre med. Gjennom både VSU og VSF har jeg deltatt på Studentstyrets avsparkskonferanse, og min erfaring er at vi studentene jobber kjempegodt sammen, og stort sett er enige om hvordan vi vil ha det. Vi har kommet mye lenger i denne fusjonsprosessen enn de ansatte, og dette er noe jeg mener vi må ta med oss inn i universitetsstyret. Jeg har nå sittet i Universitetsstyret i et halvt år og vil veldig gjerne fortsette. Blir jeg gjenvalgt til universitetsstyret, vil jeg fortsette å jobbe for at både studentene på Campus Ås og på Campus Adamstua skal ha det så bra som mulig. Det er viktig og ikke glemme verken det ene eller det andre campuset midt i kampens hete. Jeg vil også jobbe for å få samlet studentene slik at vi føler at vi faktisk er et universitet. Vil med dette ønske alle studenter et godt valg!

15 Vedlegg 3 Presentasjon, valg til Universitetsstyret Per Rønning Kjære medstudenter! Styrearbeid er strategisk og langsiktig. Derfor må det også være kontinuitet blant studentrepresentantene. Jeg stiller til gjenvalg i universitetsstyret og håper på deres tillit til det. NMBUs universitetsstyre har kun hatt tre møter hittil, men styret er godt i gang med å utvikle Norges og fremtidas viktigste universitet. Spesielt jobber vi med hvordan vi skal bedre bygningsmassen på campus Ås. Jeg er 23 år, fra Vingelen, studerer økonomi & administrasjon, og er på mitt 4. år på NMBU. Jeg trives godt på Ås (og på Adamstuen), og har et stort engasjement for Studentdemokratiet. Jeg kjenner hele universitetet, spesielt gjennom vervet som leder av Studentdemokratiet I 2013 tok jeg kurset Studenter i ledelse. Der lærte jeg mye om styrearbeid og om UMBs og NMBUs historie. Min gruppe skrev oppgave om Universitetets budsjettfordelingsmodell. Det ser jeg som en stor fordel, siden budsjettarbeidet er noe av det mest krevende i styret, og det økonomiske handlingsrommet bestemmes av modellen. Jeg har i tillegg bakgrunn fra Senterungdommen og Norges bygdeungdomslag som kommer godt med. Jeg ønsker å fortsatt bidra med mine erfaringer og mitt engasjement for at NMBU skal være et fint universitet å studere ved, og gi utdanning av ypperste kvalitet. Mine viktigste saker i universitetsstyret er fortsatt de samme som jeg gikk til valg på før jul: Rehabilitering av bygningene på Ås Godt læringsmiljø og studentmiljø på Campus Adamstuen må ikke nedprioriteres, selv om veterinærutdanningen skal flyttes til Ås. Mange studenter får tross alt hele studietiden sin på Adamstuen. Bedre de pedagogiske evnene til foreleserne Universitetet skal ikke selge matjord til boligformål Godt valg!

16 Vedlegg 4 Presentasjon, valg til Universitetsstyret Eirik Aas Hei! Mitt navn er Eirik Aas og jeg stiller herved til valg som mannlig studentrepresentant i universitetsstyret. Jeg er en 24 år gammal bergenser som studerer kjemi og bioteknologi på fjerde året. I årene mine her i Ås har jeg vært så heldig å oppleve mange sider av studielivet og ikke minst studentdemokratiet, både på gamle UMB og på nye NMBU. Jeg har vært så heldig å få representere klassen min i studentrådet, har representert linjen min i instituttets undervisningsutvalg og programutvalg, representert IKBMs studenter i instituttets forskningsutvalg og på studentting, representere UMB studentene i forskningsnemnda (vara), klagenemnda og studienemnda, og ikke minst NMBU studentene i forskningsutvalget og studieutvalget. I de to siste utvalgene har jeg og begynt å få en liten innsikt i hvordan ting fungerer på campus Adamstuen, og ser frem til å lære enda mer. I tillegg har jeg storkost meg med å være aktiv i linjeforeningen Molekylet, ordensvern på samfunnet og er fremdeles aktiv i barkomiteen på Samfunnet. Kan og nevnes at ved siden av studiene så jobber jeg som hjelpelærer i et kjemifag på IMV og jobber som realfagsmotivator i ENT3R. Arbeidskapasiteten er der, i tillegg til viljen for å representere studentenes interesser! Jeg har storkost meg her på Ås med studiene, studentdemokratiet og studentlivet og håper dere vil gi meg muligheten til å gi enda litt mer tilbake til NMBU. Godt valg! Eirik

17 Vedlegg 5 Presentasjon, valg til Universitetsstyret Jørgen Skeide Kjære medstudenter ved NMBU. Mitt navn er Jørgen Skeide. Jeg er 22 år og går mitt tredje år på Aquakultur ved IHA, NMBU. Jeg stiller til valg som styremedlem i Universitetsstyret. Jeg ønsker dette vervet fordi jeg vil være med på å føre vårt nye universitet videre. Jeg vil sørge for at god undervisning er i fokus, jobbe med at SiÅs får overta GG-hallen, ta opp uproduktiv konkurranse mellom instituttene, tilrettelegge for god studentvelferd på begge campus og jobbe for at studentene på Adamsstua fortsatt skal ha et godt studiemiljø de siste årene før samlokaliseringen og sist men hvertfall ikke minst, fortsette med å minske det enorme vedlikeholdsetterslepet og finne løsninger på plassproblematikken vi står ovenfor i dag på Campus Ås. Av relevant erfaring har jeg vært leder i studentrådet på IHA og sittet på studentting i halvannet år. Jeg har det siste året vært leder av Studentsamfunnet og sittet i Kjernestyret. Til vanlig er jeg også aktiv i foreningslivet. Dette har gitt meg en oversikt over hvordan både studiekvaliteten og studentvelferden er på dette universitetet. Dette kan bli mye, MYE bedre! I kjernestyret jobbet jeg med budsjettering, strategi og organisering. Og det er akkurat det jeg vil møte i Universitetsstyret. Velges jeg inn, blir jeg en imøtekommende og uformell styrerepresentant som oppfordrer alle til å komme med sine innspill i hva de mener bør bli prioritert på vårt universitet. Jeg er en komfortabel taler, glad i å ta tak i problemer fortløpende og liker å jobbe i styrer. I et slikt styre med svært erfarne personer fra næringsliv og universitetsledelse, er det lett å bli passiv. La «de som vet best, bestemme». Jeg forbereder meg, er oppriktig engasjert, men er også veldig nysgjerrig. Setter man dette sammen, får man et aktivt styremedlem, som ikke er redd for å ta plass, men som også kan skape et godt forhold til de andre medlemmene slik at studentenes stemme blir hørt! Stem på meg, så skal jeg sørge for at du blir hørt! Godt valg! Jørgen Skeide

18 Vedlegg 6 Presentasjon, valg til SiÅs-styret Per-Fredrik Nordhov KJÆRE STUDENTTING! Mitt navn er Per-Fredrik Rønneberg Nordhov og jeg stiller med dette som studentrepresentant til SiÅs-styret. Jeg er 22 år gammel og studerer egentlig naturforvaltning på 4. året, men har det siste året hatt permisjon fra studiene for å være studenttingsleder. Gjennom det siste året har jeg hatt tett kontakt med både SiÅs-administrasjonen og styrerrepresentantene i SiÅs-styret. Jeg har dannet meg et godt bilde av SiÅs suksessfaktorer og hva som kan gjøres ennå bedre. Studentsamskipnaden gjør det godt og dette er det viktig å ta med seg videre! Gjennom det siste året har jeg blitt godt kjent med de ulike aktørene SiÅs forholder seg til, deriblant NMBU, Studentsamfunnet, lokale styresmakter, Studenttinget og ikke minst studentene. SiÅs står foran nye tider. Antallet hybelenheter har de siste to årene steget med rundt 450, Finansdepartementet har gitt klarsignal for avhending av GG-hallen og iløpet av tiåret vil campus endre seg drastisk og 500 nye studenter ha sin studiehverdag i Ås. Utvidelse av GG-hallen har de siste årene vært en viktig sak for studentene ved campus Ås. Nå som departementet har gitt klarsignal for avhending er det viktig at SiÅs er klar for å overta og kunne starte utbyggingsprosjektet. Jeg tror jeg vil ha mye å bidra med inn i SiÅs-styret med de erfaringene jeg har fra tidligere styrer og den tiden jeg har vært på Ås. Jeg vil spesielt jobbe for å få mest mulig studentvelferd ut av samskipnadens ressurser, men også ha et sterkt fokus på verdibevarende forvaltning slik at en får mest mulig velferd ut av de investeringene som er gjort. SiÅs drives i dag svært økonomisk godt. Jeg mener dette er nøkkelen til å drive god studentvelferd. Uten SiÅs gode økonomi og administrative forvaltning hadde en ikke hatt de resultatene en kan vise til i dag. Det er viktig at samskipnaden drives økonomisk forsvarlig, men det er også viktig å tenke nytt og utvikle velferdstilbudene til en studentmasse i vekst og stadig endring. Jeg vil stå på og gjøre en best mulig jobb i SiÅs-styret dersom jeg blir valgt! Godt valg! Hilsen Per-Fredrik Rønneberg Nordhov

19 Vedlegg 7 Resolusjon om plassproblematikken ved NMBU Med bakgrunn i dagens status ved NMBU og Studenttingets handlingsplan for 2014 punkt 1.4 Opprettholde fokuset på NMBUs plassproblematikk ønsker Studenttinget å sette NMBUs plassproblematikk på dagsorden. Med mange byggeprosjekter på campus har denne problemstillingen blitt særlig aktualisert. Studenttinget ved UMB sendte allerede våren 2012 inn en resolusjon vedrørende universitetets plassproblematikk, som ble fulgt opp med brev til daværende forsknings- og utdanningsminister Tora Aasland og KUF-komiteen på Stortinget. Studentting kan i oppfølgingen av dette se at lite har skjedd med tanke på å løse plassproblematikken en i dag står overfor i dagens NMBU. Dagens situasjon ved NMBU er at flere institutt holder til i dårlig egnede eller midlertidige lokaler. Situasjonen må sies å være mest prekær for Institutt for landskapsplanlegging (ILP), Institutt for matematiske realfag- og teknologi (IMT), Institutt for plantevitenskap (IPV) og Institutt for miljøvitenskap (IMV). Videre finnes en rekke institutt som heller ikke har sitt daglige tilhold i tilfredsstillende lokaler for å utøve universitetets fire definerte kjerneområder. Ettersom veterinærmiljøene vil sikres gode lokaler innen 2019 ser vi det som hensiktsmessig å rette søkelyset mot dagens miljøer ved campus Ås. Studenttinget etterlyser en plan for videre arbeid med å løse plassproblematikken en står overfor. Studentting kjenner til at det i dag utarbeides en strategisk campusplan (SCP) og berømmer universitetet for å ha startet et konkret planarbeid for å løse dagens situasjon og sikre instituttene hensiktsmessige arealer. Studentting påpeker at dette må bli et aktivt dokument med flere milepunktmål som har en bred forankring både blant studenter og ansatte. Videre ser vi for oss at en slik plan i første rekke ikke bør ha en tidshorisont lenger enn 2017 og ta utgangspunkt i den faktiske situasjonen beskrevet av Riksrevisjonen i deres dokument 3:4 ( ). Studentting er svært opptatt av at SCP skisserer konkret hvilke tiltak og forutsetninger som skal til for å gjennomføre planen. Videre ønsker Studentting at de verst stilte institutt sikres fasiliteter som ikke går på bekostning av undervisning, forskning, formidling og innovasjon i løpet av planens første periode. Studenttinget har følgende oppfordring til NMBU 1. Vi ønsker at produksjonsleddet ved universitetet, instituttene, sikres hensiktsmessige lokaler, da særlig ILP, IMT, IPV og IMV. 2. Vi mener det er uholdbart at en så stor andel av NMBUs arealer preges av plassmangel, dårlig vedlikehold og dårlige vilkår for en rekke studieretninger. 3. Vi reagerer på at en betydelig andel av universitetets studenter og ansatte har sitt daglige virke i temporære, uhensiktsmessige eller nedslitte bygninger. 4. Vi stiller spørsmål ved hvorvidt Universitetsstyrets vedtak i sak 29/14 hvordan det samlede arealbehovet kan reduseres med 10% er i tråd med Universitets- og høyskolelovens 4-3 (2) littera a) at lokaler er dimensjonert for den virksomhet som drives spesielt med tanke på den studentvekst som har funnet sted de siste ti år og som det er lagt opp til framover.

20 5. Vi ser med bekymring på at NMBU har en bygningsmasse som virker lite attraktiv for studenter og ansatte, og ser at dette ikke er i samsvar med sittende rektorats ambisjoner for NMBU. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har som visjon Kunnskap for livet. Denne visjonen nås ved å sikre studenter og ansatte hensiktsmessige arealer.

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert

Studentting 3 2014. Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00. TF102, fløy III. NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Studentting 3 2014 Mandag 28. april 2014 kl 17.15 kl 21.00 TF102, fløy III NB! Nye sakspapirer med sak 1435.3 inkludert Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE

Detaljer

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring

Mulighetsstudie for samarbeid mellom Samskipnaden i Ås og Samskipnaden i Østfold - høring US-SAK NR: 33/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR ARKIVSAK NR: 2013/555 Mulighetsstudie for

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører

Møteinnkalling. Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Møteinnkalling Til: 5stk. Arbeidsutvalget Møtedato: 30.04.15 14 stk. Representanter med vara Faste observatører Arkiv: Møtested: R3 (Realfagsbygget) Møtetid: 17.00 Kopi til: SiT Konsernstyret Eierorganene

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 19. november kl. 17:00-21:30 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11:

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 02/11: Tid: Mandag 31. januar 2011 kl 17:00 Sted: Auditoriet Ulrikke Phils Hus Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start. Endelig

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG

FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG FORHÅNDSINNSENDTE ENDRINGSFORSLAG Sak Side LM5 00.0315 Godkjenning av forretningsorden 1 LM5 02.0215 Rammebudsjett for 2016 2 LM5 05.0215 Handlingsplan for NSO 2015/2016 5 LM5 05.0315 Prinsipper for oppførsel

Detaljer

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12

GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 GENERALFORSAMLING REFERAT 17.10.12 Saker Thomas Skovli: Velkommen til Generalforsamling! Så mange oppmøtte.. Jeg gir ordet til KVK. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 30. mai kl. 17:00-22:30 Sted: Det Teologiske Menighetsfakultet 11 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00

Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Start: 13.00 Slutt: 21.45 Antall personer tilstede: 152 ved oppstart. Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer