ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011

2 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Landkreditt konsern Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt SA Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Bank AS Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Boligkreditt AS Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Forvaltning AS Resultatregnskap Balanse Landkreditt Finans AS Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Landkreditt Invest AS Resultatregnskap Balanse AS Landkredittgården Resultatregnskap Balanse

3 Hilsen fra Styreleder Når man ser tilbake på situasjonen i den internasjonale finansnæringen de siste årene, ser man at det har vært mye uro både i og rundt næringen. Det kan virke som om ønsket om en fri kapitalbevegelse kombinert med samfunnsmessig god styring gjennom internasjonale spilleregler ikke er enkelt å få til. For flere land har lånefinansiert velstandsvekst uten tilsvarende økning i bruttonasjonalprodukt fått dramatiske konsekvenser. Befolkningen sitter igjen med regningen i form av et redusert velferdstilbud, høy arbeidsløshet og et svekket nasjonaløkonomisk fundament. Selv om vi i Norge har et trygt økonomisk fundament, ser vi at internasjonal uro også i 2011 har påvirket grunnlaget for vår bankvirksomhet gjennom økte innlånskostnader og svekket likviditet i obligasjonsmarkedet. Med en åpen økonomi, blir valg av tiltak for norske myndigheter en avveining mellom konkurransevilkårene for eksportindustrien, husholdningenes innenlandske kjøpekraft og landets totale økonomiske vekst. Finanskrisen har vist at samfunnets ansvar for finanssektoren kan bli for stort. Myndighetene ønsker selvstendige, stabile og solide banker. Derfor er det varslet høyere krav til kapitaldekning og likviditetsstyring. For konsernet Landkreditt, som eies og styres av en samvirkeorganisasjon basert på prinsippene om hjelp til selvhjelp, har soliditet og medlemstilfredshet vært fundamentalt for utviklingen av virksomheten. Gjennom skiftende tider har målsettingen i landbruket alltid vært at man skal levere en sterkere virksomhet til neste generasjon, enn den man selv overtok. Det betyr at en hele tiden må søke å avstemme nivået for vekst med fornuftig inntjening, konkurransedyktig utvikling og forsvarlig soliditet. For oss i Landkreditt er dette en balansering mellom det strategiske oppdraget i landbruket og forsvarlig inntjening. Både internasjonalt og i Norge finner vi omfattende næringsvirksomhet innen ulike sektorer organisert som samvirke foretak. FN ønsker å markere betydningen av samvirke organisert næringsvirksomhet ved å erklære 2012 for «The International Year of Cooperatives». For Norge sammenfaller dette med full ikrafttredelse av den nye Samvirkeloven. Innen norsk finanssektor er det først og fremst forsikringsselskaper og kredittforeninger som har vært organisert som samvirkeforetak. Til forskjell fra de fleste andre land har ikke lovverket tillatt kooperative banker i Norge. Det arbeides nå med ny finanslovgivning. I lys av bankkrisenes årsaker, FN-året og ny samvirkelov, har man i Landkreditt en forventning om at samvirkeorganisering nå også innen finansvirksomhet får sin likestilte og rettmessige plass i norsk lovverk. Med denne årsmeldingen har vi gleden av å legge fram beretning og regnskap for Landkreditts 96. regnskapsår. For Landkreditt Bank AS er dette vårt 10. driftsår etter åpningen som internettbank i Det har vært et krevende år med turbulente finansmarkeder, høye kapitalkostnader og verdifall på verdipapirer som setter sine spor i Landkreditt sine resultater. Jeg vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte, kunder, ansatte og investorer, for et godt og tillitsfullt samarbeid i Gjennom fortsatt virksomhet basert på soliditet, oppriktighet og langsiktighet, ser vi fram til videre fremgang og verdiskapning i konsernet Landkreditt. Med vennlig hilsen Knut A. Nordmo 3 Landkreditt

4 nøkkeltall (Alle tall pr ) Konsern Forvaltningskapital (mill. kr.) Utlånsvekst (%) 5,58 4,96 Årsresultat (mill. kr.) 23,6 57,0 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 13,61 13,96 Landkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 14,1 9,5 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 90,02 87,36 Landkreditt Bank Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 40,2 46,8 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 12,73 12,42 Utlånsvekst (%) 3,40 1,20 Innskuddsvekst (%) 10,38 6,17 Innskuddsdekning (%) 81,42 71,22 Tapsprosent (%) 0,13 0,13 Misligholdsprosent (%) 2,26 2,84 Landkreditt Finans Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 5,9 3,7 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 17,57 22,09 Utlånsvekst (%) 30,11 45,44 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,08 0,08 Landkreditt Boligkreditt Forvaltningskapital (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 3,7 0,6 Egenkapital (mill. kr.) Kapitaldekning (%) 14,01 58,30 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 Landkreditt Forvaltning Forvaltet volum (mill. kr.) Årsresultat (mill. kr.) 1,2 0,8 Egenkapital (mill. kr.) Landkreditt

5 Konsern og selskapsstruktur Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA har også en betydelig eierandel i Landbruksforsikring AS. LANDKReDITT SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 om organisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr 31. januar medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen person markedet. Landkreditt Boligkreditt As ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Brumunddal, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksjefondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondet Landkreditt Høyrente. Landkreditt Invest AS er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Selskapet har som formål å forvalte eierinteresser i andre selskaper. Viktigste eierinteresse er 7,68 % av aksjene i Tun Media AS. AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank og restaurantvirksomhet. 5 Landkreditt

6 Konsernet Landkreditt, pr. 1. januar 2012 Landkreditt SA AS Landkreditt- Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landbruksforsikring AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Boligkreditt AS Organisasjonskart for Landkreditt Bank AS, pr. 1. januar 2012 Konsernsjef Adm. sekretær Controller OrG. sjef Økonomi Marked og forretningsstøtte salg og kunde Service og kvalitet regnskap Eiendomsdrift Finans Personal Landbruk Ansattnær Kundenær Marked Kreditt/ spesialengasjement Personmarked Kundeservice Depot- og låneadm. Næring Nysalg 6 Landkreditt

7 VÅRT SAMFUNNSANSVAR Et samvirkeforetak med røttene i landbruket Landkreditt Bank er en jordnær bank med lange tradisjoner og røtter i landbruket. Samtidig er vi også en nettbank for deg som ikke er bonde. Landkreditt SA er et samvirkeforetak av næringsdrivende bønder, etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene. Landkreditt har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. For å ivareta det strategiske oppdraget må vi både på kort og lang sikt ha god inntjening og soliditet. Landkreditt skal være, og bli oppfattet som, en langsiktig finansiell aktør. Vi skal ha en egenkapitalavkastning som gir muligheter for vekst i samsvar med ønskede strategier og planer. Organisasjonsformen fremmer langsiktig og bærekraftig økonomisk utvikling for alle våre kunder og medlemmer. Det er viktig for oss å møte kundenes krav til både kortsiktige resultater og langsiktig lønnsomhet. Landkreditt legger vekt på tilgjengelig og tydelig kommunikasjon. Våre verdier Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig og de danner fundamentet for vår virksomhet. Vi skal være en økonomisk god finanspartner, og oppleves som solide i vårt bankfaglige håndverk og i møte med våre kunder. Kundene skal oppleve at vi er ærlige og at vi sier alt som skal sies i dialogen med dem. Vi skal oppleves som forutsigbare og langsiktige i alt vi gjør, og gi kunden en ekte opplevelse av at vi ønsker et langsiktig kundeforhold. Medlemmer Landkreditt skal ha en markedsandel og en posisjon som kjennertegnes som nyskapende for de viktigste finansielle produktene og tjenestene til landbruket. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til definerte produkter i datterselskapene. Alle som har lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank er medlemmer i Landkreditt SA. Ved utgangen av 2011 var det medlemmer spredt over hele landet. De sentrale landbruksområdene i Trøndelag og på Østlandet har flest medlemmer. Kunder Landkreditt Bank har de siste årene utviklet seg til å bli en mellomstor norsk bank. En av hovedårsakene til veksten er at banken etablerte et fotfeste ut over sitt historiske kjernesegment i landbruket da Landkreditt Bank ble etablert i I privatmarkedet skal Landkreditt Bank være en attraktiv bank for både by og land, og for kunder i alle aldre. Sosialt ansvar Ansatte Landkreditt er en kundeorientert og effektiv organisasjon med fokus på service og lønnsomhet. Personalpolitikk og organisasjonsutvikling skal gjenspeile at medarbeiderne er vår viktigste ressurs. Ved utgangen av 2011 var det 100 ansatte i konsernet Landkreditt. Ved forrige årsskifte var det 99 ansatte. Majoriteten er ansatte i Landkreditt Bank AS, hvor 83 ansatte arbeider. Tilfredse medarbeidere Vi tror på at tilfredse medarbeidere leverer de beste resultatene. Hvert annet år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse. Siste gang var i 2010, og undersøkelsen gjennomføres igjen i Resultatene fra 2010 viser at 85 prosent er stolte av å jobbe i Landkreditt, 90 prosent trives i organisasjonen, 95 prosent er tilfredse med det sosiale arbeidsmiljøet, og 86 prosent oppgir at de er motivert for å yte sitt beste i arbeidet. 7 Samfunnsansvar i Landkreditt

8 Videreutvikling av medarbeidere Landkreditt er en kunnskapsbedrift og våre medarbeideres kompe tanse er avgjørende for å levere gode og lønnsomme tjenester. I langtidsplanen for perioden står kontinuerlig kompe tanseutvikling og kunnskapsdeling sentralt. Ledere i Landkreditt er ansvarlige for at det lages en kompetanseutviklingsplan. Planen skal følges opp i medarbeidersamtaler. Vi har en gruppe medarbeidere som har gjennomført Autorisasjon for finansielle rådgivere i Dette er et viktig område for konsernet, og vi legger vekt på at de ansatte i bestemte stillingsgrupper oppnår autorisasjon. Det skal være tydelige karrieremuligheter internt i konsernet. Likestilling og mangfold Landkreditt har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, betingelser, utviklings- og avanse mentmuligheter. Vi praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, eller nedsatt funksjonsevne. Av de ansatte i Landkreditt Bank er det 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Det er i hovedtrekk en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene. Styret og ledergruppen i Landkreditt Bank har begge en jevn kjønnsfordeling. I vår siste medarbeiderundersøkelse oppgir 80 prosent av våre ansatte at de oppfatter at menn og kvinner har like utviklingsmuligheter hos oss. ansattegoder I konsernet er det flere ansattegoder som legger til rette for trygge og fleksible arbeidsforhold for våre medarbeidere. Pensjonsordning, personalforsikringer, helseforsikring og bedriftshelstjeneste er eksempler på dette. Videre har vi fleksitidsavtale med muligheter for avspaseringsdager samt avtale om sommer- og vinterarbeidstid. Det ytes full lønn under foreldrepermisjon og ved barns eller egen sykdom. Sykefravær Vi er stolte av at konsernet gjennom en årrekke har hatt et lavt sykefravær. Samlet sett for alle selskaper har fraværet variert fra 3,1 til 6,2 prosent siden Sykefraværet i konsernet var på 4,2 prosent i Det totale sykefraværet i 2011 var på 3,1 prosent i konsernet (3,4 prosent i Landkreditt Bank). Landkreditt ble med i samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv i april Vi jobber kontinuerlig med å redusere og fortsatt sikre et lavt fravær. Det er ikke meldt om ulykker eller skader på ansatte i Samfunnsansvar i Landkreditt

9 DETTE MÅLER VI* STATUS 2010 STATUS 2011 MÅL 2012 Andel kvinner 50 % 50 % Andel kvinner i ledergruppe og styre 48 % 44 % Innenfor % Innenfor % Gjennomsnittlig sykefravær totalt (egenmeldt og legemedt fravær) 4,2 % 3,4 % 4,5 % Andel ansatte som er meget eller ganske sterkt motivert for å yte sitt aller beste i jobben i Landkreditt Bank 83 % Ingen måling 85 % Andel ansatte som trives ganske eller meget godt i organisasjonen 82% Ingen måling 85 % Gjennomførte lederevalueringer ingen måling 100% 100% * Tallene gjelder for Landkreditt Bank Etikk og korrupsjon Vi har et etisk regelverk og det gjennomgås årlig i avdelingene. Etikk og korrupsjon har også vært prioritert i sikkerhetsgruppen i løpet av året. Våre etiske retningslinjer skal være førende i alt arbeid vi gjør. Sikkerhet Vi har siden 2010 støttet NorSIS (Norsk senter for informasjonssikring) sitt arbeid for å bekjempe ID-tyveri. ID-tyveri kan være en stor belastning for de som rammes, både økonomisk og psykisk. NorSIS har gjennom målrettet arbeid klart å snu trenden, og det er nå et synkende antall som blir utsatt for ID-tyveri. For oss som nettbank er det svært viktig å jobbe aktivt mot ID-tyveri. NorSIS har dokumenterte resultater, og vi fortsetter støtten i Tilfredse kunder Landkreditt skal være en kundeorientert virksomhet. Kundetilfredshet er et mål på at vi lykkes med å ha attraktive betingelser og ikke minst leverer i vårt møte med kunden. I langtidsplanen for perioden er det et uttalt mål at vi skal ha Norges mest fornøyde bankkunder i De siste målingene viser at vi er i god posisjon for å nå denne målsetningen. Landkreditt Bank betjener tre hovedsegmenter: privatkunder, landbrukskunder og SMB-kunder. Kunder i alle disse segmentene skal oppleve Landkreditt som en kompetent organisasjon, som er til å stole på. Vi gjennomfører en kundetilfredshetsundersøkelse i samarbeid med TNS Gallup hvert år. Undersøkelsen benytter samme metodikk som Finansbarometeret. Sammenlikner vi tilfredsheten for kundene totalt sett i Landkreditt Bank med de største bankenes score i Finansbarometeret ser vi at Landkreditt har en svært høy grad av kundetilfredshet. I tillegg til tilfredshet og lojalitet måler vi hvordan våre kunder oppfatter kunderådgiveres kompetanse og personlige behandling. Vi benytter også jevnlig Landbrukets Utredningskontor (LU) for ulike undersøkelser. Resultatene er viktige i det kontinuerlige arbeidet med å øke tilfredshet og lojalitet blant våre kunder og medlemmer. Markedsføring Landkreditt er opptatt av å utøve god markedsføringspraksis. Vi følger markedsføringslovens bestemmelser og andre retningslinjer ved alle former for markedskommunikasjon. Vi legger vekt på etterrettelighet og presisjon. Vi har i 2011 oppdatert vår markedsføringspolicy som beskriver hvordan vi skal kommunisere med egne og potensielle kunder, enten det er via e-post og SMS, nettannonser, papirannonser, telefonsalg eller på messer. Vi er medlem av Norsk Direkte Markedsførings Forening (NORDMA). NORDMA er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber med fokus på direktemarkedsføring i Norge. Gjennom medlemskapet har vi forpliktet oss til å følge bransjenormen som NORDMA har utarbeidet. I tillegg følger vi våre kjerneverdier solid, oppriktig og langsiktig i all type markedskommunikasjon. Vi skal være til å stole på, og det skal være enkelt for våre kunder å forholde seg til oss. 9 Samfunnsansvar i Landkreditt

10 Støtte til lokale idretts- og kulturtiltak for barn og unge Landkreditt har i mange år hatt et samarbeide med ungdomsorganisasjonene 4H og Norges Bygdeundomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygdeungdomslag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2011 delte vi ut midler til totalt 25 arrangementer. Ut over dette yter vi en betydelig støtte til begge organisasjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. Landkreditt ønsker også å gi støtte til lokale idretts- og kulturformål som ansatte i banken er engasjert i på fritiden. Hvert år settes det av kroner til dette i markedsbudsjettet, hvor hver aktivitet kan tildeles inntil kroner. Tiltaket må være en idretts- eller kulturaktivitet rettet mot barn og ungdom i den ansattes lokalmiljø, hvor den ansatte selv er engasjert. Aktiviteten/tiltaket som sponses må være forenelig med verdiene i Landkreditt Bank solid, oppriktig og langsiktig. Dette gjør banken synlig i lokalmiljøer og gir samtidig ansatte muligheten til å være gode ambassadører. Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider også med en rekke andre organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet, som Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag og Bondens Marked. Norges Bondelag Vår bakgrunn fra landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. Bygdekvinnelaget Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. Bondens Marked Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. 89 prosent av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Karl Johans gate 45. Disse tilhører selskapene Landkreditt Bank og Landkreditt Forvaltning. Energi Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi vi er opptatt av å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energieffektivitet. Gårdens totale areal er på m 2. Første og andre etasje leies ut til restaurantdrift. De øvrige etasjene benyttes til kontorformål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduksjon i energiforbruket de siste tre årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. I 2009 investerte Landkreditt i nytt ventilasjonsanlegg for kontorarealene. Det nye anlegget har roterende gjennvinning, noe som har en 40 prosent bedre effekt enn et konvensjonelt anlegg. Sentralstyringsanlegget for ventilasjon og energibærere har også blitt oppgradert i perioden. De ansatte har blitt oppfordret til å skru av datamaskiner når de ikke brukes, og det er innført automatisk slukking av lys etter arbeidstid. Landkreditt arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket både for egne kontorlokaler og i samarbeid med leietaker slik at energiforbruket for bygården kan reduseres. Driftsavdelingen for Landkredittgården holder regelmessige møter og dialog med leietaker for å bevisstgjøre og redusere samlet energiforbruk Papirbruk Å redusere forbruket av papir gir Landkreditt både en positiv økonomisk og miljømessig effekt. Vi har begynt arbeidet med å iverksette noen tiltak for å redusere papirforbruket og øke kildesorteringsgraden: Tilrettelegge for dobbeltsidig trykking og kopiering på alle maskiner internt Oppfordrer medarbeidere til å tenke seg om før de skriver ut dokumenter og e-post Alle styremedlemmer blir i løpet av 2012 utrustet med en ipad slik at de ikke lenger trenger å få alle styrepapirer skrevet ut men heller kan benytte lesebrettet istedenfor. Landkredittgården og miljøet Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi- og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og vi har ingen filialer. 10 Samfunnsansvar i Landkreditt

11 Medarbeidere i landkreditt Landkreditt bank Administrasjon Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Anders Sigstad Organisasjonssjef Salg og kunde Kathrine K. Karstensen Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Lars K. Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Pål Marcussen Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Karianne Lundberg Pettersen Fung. Banksjef Landbruk Leif Kristian Steen Jacobsen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Andreas M. Aagård Trond Gitmark Linda Helgå Per Morten Lønn Banksjef Næring Anne Marit Gjelten Øsmundset

12 Anne Mette Kjetil Mauseth Landkreditt Løkken bank Odd Gunnar Mosen Per Kristian Wæhler Nils Henrik Westberg Torbjørn Skjeppe Administrasjon Hans Christian Holmsen Administrasjon Økonomi Bente Irene Skaug Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Voung Lu Herman Eckbo Jørn Haagensen Jon Martin Østby Direktør Administrasjon Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Service og kvalitet Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Administrasjon Pål Svensson Siw H. Farstad Personalsjef Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Line Maria Sandhaug Øystein Juliussen Ola Standish Charlotte Nguyen Nicolai W. Stensland

13 Roy Hege Simonsen Landkreditt Reuterdal bank Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Administrasjon Marked og forretningsstøtte Marianne N. Venåshagen Administrasjon Hege Enerud Christina Flikkeid Nedreberg Camilla Gimse Petersen Ingunn Granaasen Direktør Petter Bakke Katrine Maria Lehrmann Administrasjon Marthe Øynes Øyvind Hestnes Ole Henrik Holst Marianne Rudlang Mariann Baugerud Leder Ansattnær Hanne Rischmann Stian Torp Arooj Imran Bjørn Anders Gislerud Linda de Grijs Fjellstad Jeanette Eriksen Skogrand Administrasjon Håvard Andre Nes Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Ingela Kleveland Eldrid Kjernli Skau

14 Landkreditt Finans AS Arne Landkreditt Oseberg bank Adm. Direktør Administrasjon Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Synnøve Jamtli Elise Stette Hans Solbakken Brynjar Østrem Larsen Johnny Johnsen Olav Handeland Jostein Gravdal Administrasjon landkreditt Forvaltning as Brita C. Knutson Adm. Direktør Administrasjon Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Marianne Sulusnes Administrasjonssjef Tommy Lindgren Carl D. Blix Sigurd Klev Administrasjon

15 Tillitsvalgte 2011 Landkreditt SA Årsmøte valgt av medlemmene på medlemsmøtene Østfold Anne-Grethe Larsen, Skiptvet 2010/12 Bjørn Brustugun, Trøgstad 2011/13 Finn-Erik Blakstad, Rygge 2011/13 1. vara: Berit Ullestad, Rygge 2011/12 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2011/12 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet 2011/12 Oslo/Akershus Bjørg Tveit Strøm, Vestby 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Aksel Klever, Skedsmo 2011/13 Hans Ellef Wettre, Asker 2011/13 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2011/12 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2011/12 3. vara: Olav Sæther, Nannestad 2011/12 4. vara: Geir Ljøgodt, Ullensaker 2011/12 Hedmark Steen Erik Høj, Løten 2010/12 Ivar Skramstad, Hamar 2011/13 Lise Berger Svenkerud, Våler 2011/13 1. vara: Torill Møystad, Elverum 2011/12 2. vara: Tormod Skramstad, Åmot 2011/12 3. vara: Geir Lervang, Rendalen 2011/12 Oppland Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2010/12 Kjell Østen, Brandbu 2011/13 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2010/12 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen 2011/13 Buskerud Anne Mari Flatin, Noresund 2010/12 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/13 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot 2010/12 2. vara: Harald Oskar Buttedahl, Tranby 2010/12 Vestfold Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2011/13 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/12 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2011/13 2. vara: Gro Tislevold, Stokke 2011/13 Telemark Jan Phillips Olsen, Akkerhaugen 2011/13 Vara: Per Ballestad, Skien 2011/13 Aust- og Vest- Agder Anne Gunn Eikås, Søgne 2010/12 Vara: Kristine Valborgland, Marnardal 2010/12 Rogaland Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Torleif Stople, Skjold 2011/13 1. vara: Arna Høyland, Hå 2011/12 2. vara: Stein Pettersen, Bjerkreim 2011/12 Hordaland Gjermund Stuve, Øystese 2011/13 Vara: Heidi-Synnøve Hvidevold, Sæbøvik 2011/13 Sogn og Fjordane Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2011/13 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2011/13 Møre og Romsdal Gudmund Stavik, Sandshamn 2010/12 Othild Bakken Tjugen, Eide 2011/13 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa 2010/12 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft 2010/12 Sør-Trøndelag Anders Garberg, Buvika 2010/12 Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger 2011/13 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2011/12 2. vara: John Arve Langmo, Rissa 2011/12 Nord-Trøndelag Arne Holan, Verdal 2010/12 Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2011/13 1. vara: Ellen Vie, Grong 2011/12 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong 2011/12 Nordland Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan 2010/12 Troms og Finnmark Daniel Arne Hansen, Lundenes 2011/13 Vara: Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2011/13 15 Landkreditt

16 Representantskap valgt på årsmøte 29. mars 2011 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2011/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Arne Holan, Verdal 2011/13 Anders Garberg, Buvika 2011/12 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2011/13 Anne Kari Hedlund, Stavern 2011/12 Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2011/12 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Styret Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2011/12 Ola Bergsaker, Lillestrøm (nestleder) 2010/12 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger 2010/12 Brita Skallerud, Kløfta 2011/13 Anders Jarlsby, Degernes 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Anders Sigstad (ansatt) 2011/13 Elisabeth Gjems, Åmot (vara) 2011/12 Hanne Rischmann (ansatt vara) 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2010/12 Revisor PricewaterhouseCoopers AS, Oslo Årsmøtet Årsmøte ble avholdt 29. og 30. mars 2011 på Hotel Bristol, Oslo. Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Grua 2011/13 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2011/13 Vara til representantskapet Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Anne Gunn Njærheim Eikaas, Søgne 2011/12 Hans Harald Kirkevold, Re 2011/12 Valgt for de ansatte i konsernet Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Vara for de ansatte i konsernet Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Kontrollkomité Daniel Arne Hansen, Lundenes (leder) 2011/12 Terje Sommer, Oslo 2010/12 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Steen Erik Høj, Løten (vara) 2011/13 På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2010 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. Følgende valg skjedde på dette møtet Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år og styremedlemmene Brita Skallerud og Anders Jarlsby ble gjenvalgt for 2 år. Elisabeth Gjems ble valgt som vara for 1 år. De ansatte valgte i 2011 ved uravstemming Anders Sigstad som nytt styremedlem for 2 år og Hanne Rischmann som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble PricewaterhouseCoopers AS gjenvalgt for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. Som valgkomité for 2012 ble valgt Ove Aanestad, Varhaug (leder) 2009/12 Anne-Kari Hedlund, Stavern 2010/13 Arne Holan, Verdal 2010/13 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2011/14 Vara: Kjell Østen, Brandbu 2011/12 16 Landkreditt

17 Medlemsmøter 2011 Det har blitt avholdt medlemsmøter med valg i 12 distrikter. Østfold Representant: Anne-Grethe Larsen, Skiptvet (ikke på valg) Representant: Bjørn Brustugun, Trøgstad (ny) Representant: Finn Erik Blakstad, Rygge (gjenvalg) 1. vara: Berit Ullestad, Rygge (gjenvalg) 2. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (gjenvalg) 3. vara: Lars Agnalt, Skiptvet (ny) Oslo/Akershus Representant: Anne Berit Haga, Nes (gjenvalg) Representant: Bjørg Tveit Strøm, Vestby (ikke på valg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (gjenvalg) Representant: Hans Ellef Wettre, Asker (ny) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (ikke på valg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (gjenvalg) 3. vara: Olav Sæther, Nannestad (gjenvalg) 4. vara: Geir Ljøgodt, Ullensaker (ny) Hedmark Representant: Steen Erik Høj, Elverum (ikke på valg) Representant: Ivar Skramstad, Hamar (ny) Representant: Lise Berger Svenkerud, Våler (ny) 1. vara: Toril Møystad, Elverum (ny) 2. vara: Tormod Skramstad, Åmot (ny) 3. vara: Geir Lervang, Rendalen (gjenvalg) Oppland Representant: Lars Ole Anderssen, Vågåmo (ikke på valg) Representant: Kjell Østen, Brandbu (gjenvalg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (ikke på valg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (gjenvalg) Buskerud Representant: Anne Mari Flatin, Noresund (ikke på valg) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (gjenvalg) 1. vara: Torleif Olav Terum, Åmot (ikke på valg) 2. vara: Harald Oskar Buttedahl (ikke på valg) Vestfold Representant: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (gjenvalg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Stavern (ikke på valg) 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (gjenvalg) 2. vara: Gro Tislevold, Stokke (gjenvalg) Agder Representant: Anne Gunn Eikås, Søgne (ikke på valg) Vara: Kristine Valborgland, Marnardal (ikke på valg) Rogaland Representant: Ove Aanestad, Varhaug (ikke på valg) Representant: Torleif Stople, Skjold (ny) Vara: Arna Høyland, Hå (ny) Vara: Stein Pettersen, Bjerkreim (ny) Møre og Romsdal Representant: Gudmund Stavik, Sandshamn (ikke på valg) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (gjenvalg) 1. vara: Oddveig Gikling-Bjørnå, Grøa (ikke på valg) 2. vara: Odd Einar Fjørtoft, Fjørtoft (ikke på valg) Sør-Trøndelag Representant: Anders Garberg, Buvika (ikke på valg) Representant: Heidi Jaksland Kvernmo, Orkanger (gjenvalg) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (gjenvalg) 2. vara: John Arve Langmo, Rissa (ny) Nord-Trøndelag Representant: Arne Holan, Verdal (ikke på valg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (gjenvalg) 1. vara: Ellen Vie, Grong (gjenvalg) 2. vara: Jenny Kjestveit Domås, Grong (gjenvalg) Nordland Representant: Hilde Mari Bakken, Storfoshei (ikke på valg) Vara: Ingvar Ramsvik, Rognan (ikke på valg) Landkreditt Bank AS Representantskap valgt på generalforsamlingen Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Anders Garberg, Buvika 2011/12 Arne Holan, Verdal 2011/13 Hilde Mari Bakken 2011/13 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2010/12 Anne Kari Hedlund, Stavern 2011/12 Ove Aanestad, Varhaug 2010/12 Lars Ole Anderssen, Vågå 2010/12 17 Landkreditt

18 Vararepresentanter Engebret Korvald, Nedre Eiker 2010/12 Anne Gunn Njærheim Eikaas, Søgne 2011/12 Hans Harals Kirkevold, Re 2011/12 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket Norges Bondelag Einar Frogner, Ridabu 2011/13 Vara: Knut Hoff, Sørum 2011/13 Norsk Bonde- og småbrukarlag Arne Grue, Os i Østerdalen 2011/13 Vara: Olaf Godli, Grua 2011/13 Norsk Landbrukssamvirke Sveinung Svebestad, Sandnes 2011/13 Vara: Ole-Jacob Ingeborgrud, Oslo 2011/13 Valgt for de ansatte Per Bjarne Kvande 2010/12 Helen Nordahl 2010/12 Torbjørn Skjeppe 2011/13 Inger Neple 2011/13 Kontrollkomitè Kontrollkomiteen er identisk med morselskapet Landkreditt. Styret Valgt i representantskapsmøte 23. februar 2011 Oddvar M Nordnes (styreleder) 2011/12 Eli Reistad (nestleder) 2011/12 Knut A. Nordmo 2011/13 Elin Schanche 2011/12 Anders Sigstad (ansatt) 2011/13 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2010/12 Harald Lein (vara) 2011/12 Hanne Rischmann (ansatt - vara) 2011/13 Øyvind Hestnes (ansatt - vara) 2010/12 Valgkomité Ordfører i representantskapet, Ove Aanestad og Trond Ole Johnsrud Revisor PricewaterhouseCoopers AS Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt 2. mars Vara for de ansatte Marianne Rudlang 2011/13 Mina Sofie Homstvedt 2010/12 Landkreditt Boligkreditt AS Representantskapet Anders Garberg, Buvika Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger Hilde Mari Bakken, Storforhei Lars Ole Anderssen, Vågå Ove Aanestad, Varhaug Anne-Kari Hedlund, Stavern Anne Berit Haga, Auli Arne Holan, Verdal Inger Neple Per Bjarne Kvande Torbjørn Skjeppe Helen Nordahl Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Kathrine K Karstensen Aase Lømo Lars Johannessen Kontrollkomité Kontrollkomité er identisk med morselskapet Landkreditt. Revisor PricewaterhouseCoopers AS Varamedlemmer Engebret Korvald, Nedre Eiker Anne Gunn Njærheim Eikaas, Søgne Mina Sofie Homstvedt Marianne Rudlang 18 Landkreditt

19 Landkreditt Finans AS Representantskapet Representantskapet Anders Garberg, Buvika 2010/12 Endre Stakkerud, Sørum 2010/12 Heidi Iren Skuterud, Ås 2010/12 Daniel Arne Hansen, Lundenes 2011/13 Børre Børresen, Trøgstad 2011/13 Anne Berit Haga, Nes 2011/13 Vararepresentanter Finn Erik Blakstad, Rygge 2010/12 Per Jacobsen, Gjøvik 2010/12 Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2010/12 Kristen Bartnes, Otestad 2010/12 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2010/12 Bjørn Dybvik, Oslo 2010/12 Styret Ole Laurits Lønnum Audun Ødegaard Terje Johansen Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Forvaltning AS Styret Ole Laurits Lønnum (leder) Knut Hoff (nestleder) Jon Martin Østby Ingunn Granaasen Nikolai Astrup Westlie Varamedlemmer Per Bjarne Kvande Dagfinn Hopsdal Bente Lind Revisor PricewaterhouseCoopers AS AS Landkredittgården Styret Ole Laurits Lønnum Siw Farstad Jon Martin Østby Revisor PricewaterhouseCoopers AS Landkreditt Invest AS Styret Ole Laurits Lønnum (styreleder) Trond Solberg Ingunn Granaasen Revisor PricewaterhouseCoopers AS 19 Landkreditt

20 konsernet landkreditt Styrets årsberetning for 2011 Landkreditt SA er et samvirkeforetak av låntakere, opprinnelig stiftet som en kredittforening i Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt. Konsernet består av Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Invest AS, AS Landkredittgården, Landkreditt Boligkreditt AS og Landkreditt Finans AS. Landkreditt SA har også en betydelig eierandel i Landbruksforsikring AS. Kriteriene for medlemskap i samvirkeforetaket er lån med pant i landbrukseiendom og/eller driftskreditt i Landkreditt Bank. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjene ster til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. Landkreditt er i dag et landsdekkende finanskonsern med elektroniske medier som hovedkanal for salg og kundekontakt. Konsernet er blant de 20 største innen norsk banksektor ble et krevende år med ny finans- og EU krise. Tross dette har det i Norge vært en moderat økonomisk vekst, et lavt rentenivå, god inntektsvekst og stigende boligpriser. Dette har i hoved sak virket positivt for forbrukerne. Økningen i disponibel inntekt har imidlertid ikke gitt utslag i sterk forbruksvekst. Landbruket viser investeringsvilje og har økende behov for kapital samtidig som næringen i 2011 rammes av dårlige avlinger. Bankenes innlånskostnader steg kraftig gjennom siste halvår 2011 som en følge av den internasjonale økonomiske uroen og et stigende rentenivå. Konkurransen om innskudd fra kunder er tiltagende både som følge av de urolige tidene og kommende regulatoriske endringer for alle banker. Konsernet har i 2011 en høyere innskuddsvekst enn utlånsvekst. Utlånsveksten i 2011 har vært moderat, men noe høyere enn i Vi har i 2011 styrket oppfølgingen av våre kunder og medlemmer for å bedre kundetilfredsheten. Gjennom dette skal vi også oppnå bredere bruk av Landkreditts produkter og tjenester. Vi legger på denne måten til rette for bedret lønnsomhet og oppbygging av soliditet over tid. Den gjennom snittlige løpetiden på verdipapirinnlånene har økt noe. Vi har også en betydelig reduk sjon av misligholdt utlånsvolum (over 90 dager). Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Rammebetingelser i 2011 Landkreditt som finanskonsern opererte i 2011 i et marked hvor tilgangen på både kortsiktig og langsiktig finansiering ble stadig dyrere og mer usikker. Det er en moderat vekst i norsk økonomi, men de norske husholdningene opplever konsekvensene av for høy gjeld og øker sin spareandel. Kombinasjon av strengere utlåns praksis og høyere spareandel bidrar til å redusere økonomisk vekst både i Norge og i Europa. For Landkreditt sitt hovedsegment landbruket har året bydd på krevende avlingsforhold og forventninger til ny landbruks melding. Norske matvarepriser er stabile og i stor grad fastsatt gjennom de årlige jordbruksforhandlingene. Internasjonalt ser vi store prisendringer og Det internasjonale pengefondets (IMF) matråvareindeks nådde i april 2011 sitt høyeste nivå noen sinne. Det var rekordhøye priser på mange viktige matråvarer, blant annet på hvete, mais, sukker, svinekjøtt og storfekjøtt. Høsten 2011 har gitt en løpende nedgang i indeksen, og vi har ved utgangen av 20 Landkreditt Konsern

21 2011 en nedgang i indeksen med 15 prosent og et prisnivå som er under Situasjonen internasjonalt har endret seg fra underskudd på enkelte varer til en overskuddssituasjon. I Norge viser SSB sin underindeks for mat og alkoholholdige varer en nedgang på 0,2 prosent for Frukt og grønt samt kjøttvarer viser en prisreduksjon på henholdsvis 4,6 prosent og 3,2 prosent. Meierivarer økte i ,5 prosent. Prisen på norskproduserte varer basert på importerte råvarer har økt med 21,5 prosent fra desember 2010 til desember Til sammenligning gikk prisen på norskproduserte varer basert på norske råvarer ned med 0,9 prosent. Finanskrisen påvirker ytterligere varehandelen ved å bidra til lavere etterspørselsvekst da forbrukerne øker sin spare andel. For landbruket kan dette bety lavere etterspørsel. Sterkere krone kan videre bidra til et mindre effektivt grensevern. Inntektsutviklingen for landbruket har i perioden fra 2006 til 2010 vært på nivå med andre grupper i samfunnet. Prisutviklingen for noen sentrale råvarer viser at landbruksnæringen fortsatt er avhengig av en videre god utvikling av markedsregulerende og inntektsgivende offentlige incentiver. Landkreditt opplever stor investeringsvilje i landbruket, men vi ser behov for langsiktige tiltak for å styrke næringens kapitaltilgang. Landkreditt jobber for en ny landbruksmelding som legger til rette for en sunn og forsvarlig kapitalstruktur for landbruksnæringen. Finansiering og egenkapital Virksomheten i Landkreditt bygger på at man skal ha en god soliditet, noe som innebærer høyere egenkapital enn minimumskravene i forhold til lover og forskrifter. Egenkapitalen er i det alt vesentlige kjerne kapital. Konsernets kapitalplan innebærer at ekspansjon av virksomheten primært er basert på egen inntjening. Det er lagt til grunn at banken i en normal situasjon vil dekke sitt finansieringsbehov med ca 2/3 innskudd og 1/3 obligasjonsinnlån. I løpet av 2011 er innskuddsdekningen i banken økt fra 71 prosent til 82 prosent. Økningen kommer som følge av god innskuddsvekst og overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Videre er 1,4 milliarder av sertifikat- og obligasjonsinnlånsporteføljen refinansiert enten i Landkreditt Bank eller gjennom Landkreditt Boligkreditt. Gjennomsnittlig løpetid på konsernets verdipapirgjeld er endret fra 2,0 år ved inngangen til året til 2,1 år pr 31. desember DnB Markets har i sin rating av norske banker hevet sin vurdering av Landkreditt Bank fra BBB+ til A- blant annet som følge av god forfall struktur på gjelden. Landkreditt Boligkreditt har pr 31. desember 2011 netto overtatt millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Landkreditt Finans finansierer sin virksomhet ved lån i Landkreditt Bank. Produkt og marked Landkreditt er landsdekkende gjennom vårt nettbankkonsept. Via Landkreditt Finans har vi også en regional salgs- og rådgivnings kanal. Konsernet tilbyr i dag en full tjeneste- og produkt bredde fra lån, boligkreditt, leasing, brukskonto, sparekonto, bank- og kredittkort til fondssparing og forsikringsløsninger, sistnevnte i samarbeide med Landbruksforsikring AS. Vi har en god nett- og mobilbank og investerer løpende for å kunne tilby gode og brukervennlige produkter og tjenester. Brukergrensesnittet skal være slik at kundene opplever det enkelt i stor grad å være selvbetjent. Vi har gjennom 2011 økt fokus på oppfølging av våre kunder og medlemmer for å bedre kundetilfredsheten. Gjennom dette skal vi også oppnå bredere bruk av Landkreditts produkter og tjenester. Vi legger på denne måten til rette for bedret lønnsomhet og oppbygging av soliditet over tid. Målt etter kreditteksponering, er 73 prosent av eksponeringen i banken til næringsvirksomhet og 27 prosent til personmarkedet. Næringsporteføljen fordeler seg med 85 prosent innen landbruk og 15 prosent innen SMB-området. Konsernselskapene 2011 er Landkreditt Bank AS sitt tiende driftsår. Banken har god soliditet, en robust utlånsportefølje og høy innskuddsdekning. Bankens årsresultat i 2011 utgjør 40 millioner kroner (47 millioner kroner i 2010). Resultatutviklingen er negativt påvirket av økte innlånskostnader og driftskostnader. Bankens innlånskostnader har steget gjennom 2011 som en følge av den internasjonale økonomiske uroen og et stigende rentenivå. Kostnadsutviklingen er som forventet. Forvaltningskapitalen, millioner kroner, er tilnærmet uendret i forhold til 31. desember Dette kommer som følge av moderat utlånsvekst og overføring av boliglån til Landkreditt Boligkreditt. Kapitaldekningen er beregnet til 12,73 prosent (12,42). Landkreditt Forvaltning AS forvalter fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Fondene representerer byggeklossene i pensjonssparing og annen langsiktig sparing som tilbys konsernets kunder. De aktivt forvaltede fondene er, sammenlignet med andre tilsvarende fond, blant Norges beste over de fem siste år. Forvaltet volum utgjorde pr 31. desember millioner kroner. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gate 45. Bygget inneholder butikk, restaurant og kontorer. Alle leiekontrakter er langsiktige. Landkredittgården kan vise til en positiv resultatutvikling i For Landkreditt Finans AS er 2011 selskapets fjerde driftsår. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Hovedkanalene for salg er Felleskjøpet Agri SA, Landkreditt Bank AS og eget salg. Selskapet lykkes med å øke sitt salg gjennom alle kanaler og spesielt som eneste salgsfinansierings tilbud hos Felleskjøpet Agri SA. Selskapet driver kostnadseffektivt og oppnår tross økende innlånskostnader et tilfredsstillende resultat. Landkreditt Boligkreditt AS ble etablert i fjerde kvartal 2010, selskapet er etablert for å finansiere boliglån gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og for å bidra til at konsernets innlånskostnader optimaliseres. Selskapet er aktiv i markedet og har gjennom 2011 overtatt millioner kroner i boliglån fra Landkreditt Bank. Selskapet har en positiv resultatutvikling i 2011 som følge av økt volum. Også her har innlånskostnadene steget gjennom 2011 som en følge av den internasjonale økonomiske uroen og et stigende rentenivå. God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av 21 Landkreditt Konsern

22 våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevante for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service og lignende framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at virksomheten over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivare ta videre vekst og utvikling. God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, til svarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporterer om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtids utsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover, forskrifter, bransjenormer og god praksis skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, fullmaktstrukturer og rapporteringsrutiner. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter elektroniske medier som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, medlemmer og tillitsvalgte. Både årsrapporter, delårsrapporter og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav. Styrets vurdering er at en kapitaldekning på minimum 11,5 prosent vil være godt dekkende for alle typer risiko knyttet til selskaper i konsernet. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 13,61 prosent (13,96 prosent). Dette anses som godt dekkende for virksomhetens mål, strategier, risikoprofil og beredskapsplaner. Anbefalingene vedrørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevant for sam virker. For datterselskapene som er finansforetak, er det lagt til grunn krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til og med 2015 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter, og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirke foretaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditt innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representantskapets valgkomité, framgår av årsrapporten. Anbefalingen om bedriftsforsamling og lignende er dels lite relevant. I Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styremedlemmene, valg, uav hengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden og lignende. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse, rapporteres årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valg komiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Det er etablert et godtgjørelsesutvalg i konsernet i henhold til Forskrift om godtgjørelser i finanssektoren. Landkreditt SA har ingen egne ansatte. Daglig leder har sitt ansettelsesforhold i Landkreditt Bank og alle ytelser til daglig leder framgår av årsrapporten. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner og lignende ordninger er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i note 9. Revisjonsutvalget er et forberedende og rådgivende arbeids utvalg for styret til konsernspiss Landkreditt SA med det formål å føre en uavhengig kontroll med selskapets finansielle rapportering og kontroll systemer. Revisjonsutvalget gjennomfører årlig eller ved behov en gjennomgang av selskapenes viktigste risikoområder og hvordan internkontroll understøtter god risikostyring. Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje, følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. Landkreditts hjemmeside er vår hovedkanal i forhold til investorer, kunder og medlemmer. Anbefalingen om overtakelse anses ikke relevant for samvirker. Finansieringsvirksomhetsloven inneholder særlige bestemmelser om eventuell omdanning av samvirkeforetak av låntakere til aksje selskap. Anbefalingen vedrørende revisjon anses ivaretatt ut fra vedtektenes bestemmelser og etablert praksis. Risiko Det er knyttet ulike typer risikoer til virksomheten i konsernet Landkreditt. Det er, både på konsolidert nivå og på foretaksnivå, fastsatt rammer som dekker alle relevante typer risikoer. Utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. Konsernet har etablert internrevisjon. Kredittrisiko er risiko for at en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser overfor selskaper i konsernet. Konsernet har virksomhet i Landkreditt, Landkreditt Bank, Landkreditt Finans, Landkreditt Boligkreditt og Landkreditt Invest hvor virksomheten 22 Landkreditt Konsern

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010 95. regnskapsår Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA

ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA 2013 ÅRSRAPPORT 1 2 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009. 94. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2009 94. regnskapsår Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10 Tillitsvalgte...14 Landkreditt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak:

Retningslinjene forslås å være identisk for de to foretakene. Forslag til vedtak: N O T A T TIL: FRA: EMNE: STYRET I SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT/NÆRINGSKREDITT ADMINISTRASJONEN EIERSTYRING DATO: 06. FEBRUAR 2012 Det er fastsatt at styrets årsberetning skal ha en oversikt over eierstyringen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Vedtekter for Landkreditt SA

Vedtekter for Landkreditt SA 1 Vedtekter for Landkreditt SA Landkreditt SA er et norsk samvirkeforetak innen finansområdet, som i samsvar med finansforetaksloven 1-3 f) og 17-3 (3) er definert som finansforetak og samvirkeforetak

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper.

Årsberetning Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. ÅRSRAPPORT 2013 Årsberetning 2013 Beskrivelse av virksomheten Kollektivtrafikkens Personellservice SA («KTPS») er et interessekontor for ansatte i kollektive trafikkselskaper. Selskapets formål er å drive

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 2. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2017 utgjør 31,7 millioner kroner (26,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE (CORPORATE GOVERNANCE) I NSB- KONSERNET 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse Denne redegjørelsen er satt opp iht. inndelingen i norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. kvartal 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr. 31. mars 2017 utgjør 15,5 millioner kroner (12,5 millioner kroner pr.

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

LillestrømBanken 3. kvartal Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28.

LillestrømBanken 3. kvartal Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28. LillestrømBanken 3. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 3. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 27. oktober og offentliggjort 28. oktober 2014 Hovedtrekk 3. kvartal 2014 God bankdrift og godt resultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

årsrapport 2011 Hathon Holding AS

årsrapport 2011 Hathon Holding AS årsrapport 2011 Hathon Holding AS -1- Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet i 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING

OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING OPPGJØRS- OG DRIFTSKREDITTORDNINGEN FOR LANDBRUKET ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Garantiutvalget... 3 2 Arbeidsutvalget... 4 3 Samarbeidsutvalget... 4 4 Oppgjørs- og driftskredittordningen i

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2007 Delårsrapport pr 30. september 2007 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2007 Generelt: Resultatregnskapet i Landkreditt Bank pr 3. kvartal 2007 viser betydelig resultatforbedring

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen

Kapitalmarkedsdag 19. august CFO Roar Snippen Kapitalmarkedsdag 19. august 2014 CFO Roar Snippen Tema Regnskap pr 30.06.14 Telemark, status og utsikter Finansielle mål Oppsummering Vedlegg Godt resultat og god soliditet Driftsresultatet økt med 19

Detaljer

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

3. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2017 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2017 Brutto renteinntekter pr 30. september 2017 utgjør 50,3 millioner kroner (41,7 millioner kroner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. halvår 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. Halvår 2016 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2016 utgjør 26,5 millioner kroner (29,5 millioner kroner pr 1.

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12.

LillestrømBanken 2. kvartal 2014. Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. LillestrømBanken 2. kvartal 2014 Hovedmomenter fra 2. kvartalsrapporten 2014. Behandlet av styret 11. august og offentliggjort 12. august 2014 Hovedtrekk 2. kvartal 2014 God bankdrift og utbytte bidrar

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. kvartal 2016 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2016 Brutto renteinntekter pr 30. september 2016 utgjør 41,7 millioner kroner (43,5 millioner kroner

Detaljer

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008

Hovedtall konsern. 1. kvartal 2008 1. kvartal 2008 Hovedtall konsern Resultat 31.03.08 31.03.07 2007 % av gj.sn. % av gj.sn. % av gj.sn. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. mill. kr. forv. kap. Renteinntekter 500 6,61% 323 4,89% 1

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen

PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen PRESENTASJON I forbindelse med EK-bevisseminar Sparebankforeningen 19. oktober 2017 Jon Håvard Solum Adm Banksjef Telefon: 995 64 501 jon.solum@grong-sparebank.no 1 Introduksjon - hovedpunkt Egenkapitalbevisbank

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning... 8 1 1 Nøkkeltall

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapport 3. kvartal BALANSEN Pr. 30.9.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.844 mill., en økning på kr. 4 mill. fra samme periode for ett år siden.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen

Årsregnskap Kapitalmarkedsdag 16. februar Telemark. Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Årsregnskap 2015 Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Adm. banksjef Per Halvorsen CFO Roar Snippen Telemark Kapitalmarkedsdag 16. februar 2016 Banken for Telemark og telemarkinger Kostnadseffektivitet og

Detaljer

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring

Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Jernbanepersonalets Bank og Forsikring Konsernstyret: Medlemmer Ole Reidar Rønningen, leder Kari Karlsson, nestleder Roald Nyheim Karl-Johan Schjønberg Lise Lotte Solum Ole Ingemund Haugen Hanne Marit

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4.

Regnskap pr 4 kvartal 08.pdf Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2008 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 4. MeldingsID: 228551 Innsendt dato: 10.02.2009 18:26 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg NTSG - Sparebank

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold

SpareBank 1 Buskerud-Vestfold SpareBank 1 Buskerud-Vestfold 4. Kvartal, Oslo, februar 2011 Generell informasjon SpareBank 1 Buskerud-Vestfold Sparebank 1 Buskerud-Vestfold består av 8 bankkontorer, 9 meglerkontorer og totalt 258 ansatte.

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer