ÅRSRAPPORT Landkreditt konsern Landkreditt SA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2013. Landkreditt konsern Landkreditt SA"

Transkript

1 2013 ÅRSRAPPORT 1

2 2

3 ÅRSRAPPORT 2013 Landkreditt konsern Landkreditt SA

4 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. Rapporten er trykket hos Flisa Trykkeri på Papyrus Multidesign papir, som er et svanenmerket papir. Flisa Trykkeri har avtale med Eidsiva Energi på at energien som brukes ved trykking garantert er fornybar. Trykksakene fraktes med trykkeriets eget selskap Miljøkraft AS og Flisa har samarbeid med miljøorganisasjonen ZERO for å hele tiden være i forkant av utviklingen innen miljøvennlig transport og holdninger.

5 INNHOLD Hilsen fra styreleder...4 Nøkkeltall...5 Konsern- og selskapsstruktur...6 Organisasjonskart...7 Samfunnsansvar i Landkreditt...8 Ansatte i Landkreditt Tillitsvalgte Hilsen fra konsernsjefen LANDKREDITT KONSERN...25 Styrets beretning (felles beretning for Landkreditt konsern og Landkreditt SA) Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Kontrollkomite LANDKREDITT SA...81 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter... 85

6 HILSEN FRA STYRELEDER Ved utgangen av 2013 viser resultatene et nivå for samvirkeforetaket Landkreditt som er historisk godt. Det er mange faktorer som har bidratt positivt. Vi har gjennom 2013 hatt en markedssituasjon med høyt fokus på regulatoriske tilpasninger både fra myndighetene og banknæringen. Bankenes behov for å bygge egenkapital har gitt åpninger for at bankene har kunnet ta ut økte marginer på mange av sine produkter. Dette har også vært et nødvendig grep for å styrke lønnsomheten for å imøtekomme de regulatoriske krav som kommer i fremtiden, etter flere år med sterkt press på bankenes marginer. Styret vil også trekke frem effektene av en rekke kostnadsreduserende tiltakene som Landkredittkonsernet iverksatte i Dette har gitt resultater og gjør at vi ligger godt an i forhold til kostnadsutvikling i bransjen. For å sammenligne samvirkeforetaket Landkreditt sine resultater med resten av bransjen så er det viktig å ha med seg at resultatet må sees i sammenheng med konsernets formål. Vi skal tilby gode produkter, samt riktige og konkurransedyktige priser på de bankog finanstjenester våre medlemmer og landbrukets utøvere har behov for. Det er samtidig viktig fra styrets side å understreke behovet for å sikre resultater på et betydelig høyere nivå enn det som har vært i Landkreditt i det historiske perspektivet. Styret jobber aktivt for å sikre, utvikle og styrke Landkreditt sin evne til å oppfylle formålet som samvirke både i det kortsiktige og det langsiktige perspektivet. Vi skal ha en lønnsomhet som både gir vekst og investeringsevne, samtidig som vi skal øke vår evne til å oppfylle Landkreditt sitt formål som landbrukssamvirke. Samtidig er det viktig at vi har den kompetansen som er nødvendig for å kunne ta korrekte vurderinger og ta riktig risiko innenfor våre forretningsområder. Som styret forventet, så har 2013 vært et år med stor oppmerksomhet rundt regulatoriske krav både til kapital, men også likviditetsrisiko har blitt viet oppmerksomhet. Styret mener vi har lagt til rette for at Landkreditt på en god måte vil tilfredsstille myndighetenes og markedets krav, både i dag, og i årene som kommer. Det er gjennomført en strategisk prosess som har involvert både administrasjonen og medlemsorganisasjon gjennom Dette arbeidet har resultert i en oppdatert strategiplan. De mål som Landkreditt har satt seg i denne strategiske planen er ambisiøse, men realistiske. Styret mener at den vil legge til rette for å videreføre og styrke Landkreditt sin evne til utføre det strategiske oppdraget både på kort og langsiktig perspektiv med å overføre sunt bondevett til sunt bankvett. Årets jordbruksforhandlinger, med den nye regjeringens signaler om endringer av landbrukspolitikk, blir svært spennende og interes sant å følge. Det er uttalt mål om både økt matproduksjon og lønnsomhet i landbruket. Vi forventer at dette blir fulgt opp på en god måte. Landkreditt skal fortsette å være pådriver og påminner om at kapital for å investere er en viktig forutsetning for å lykkes. Jeg vil avslutningsvis benytte anledningen å takke medlemmer, tillitsvalgte, styrene og ansatte for innsatsen og samarbeidet i Med vennlig hilsen Knut A Nordmo 6 Landkreditt

7 NØKKELTALL KONSERN Forvaltningskapital (mill. kr) Utlånsvekst (%) 3,41 3,01 Totalresultat (mill. kr) 108,3 68,7 Egenkapital (mill. kr) Ren kjernekapitaldekning (%) 14,89 14,51 LANDKREDITT Forvaltningskapital (mill. kr) Totalresultat (mill. kr) 21,0 3,4 Egenkapital (mill. kr) Ren kjernekapitaldekning (%) 95,42 91,95 LANDKREDITT BANK Forvaltningskapital (mill. kr) Totalresultat (mill. kr) 51,9 45,1 Egenkapital (mill. kr) Ren kjernekapitaldekning (%) 13,43 12,97 Utlånsvekst (%) 3,27 2,30 Innskuddsvekst (%) 1,54 20,50 Innskuddsdekning (%) 91,64 95,78 Tapsprosent (%) 0,13 0,14 Misligholdsprosent (%) 1,73 1,44 LANDKREDITT FINANS Forvaltningskapital (mill. kr) Totalresultat (mill. kr) 18,5 15,4 Egenkapital (mill. kr) Ren kjernekapitaldekning (%) 19,75 17,72 Utlånsvekst (%) 11,42 15,86 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 1,17 2,04 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Forvaltningskapital (mill. kr) Totalresultat (mill. kr) 18,5 11,8 Egenkapital (mill. kr) Ren kjernekapitaldekning (%) 21,49 19,38 Tapsprosent (%) 0,00 0,00 Misligholdsprosent (%) 0,00 0,00 LANDKREDITT FORVALTNING Forvaltet volum (mill. kr) Årsresultat (mill. kr) 0,0 2,1 Egenkapital (mill. kr) LANDKREDITTGÅRDEN Årsresultat (mill. kr) 10,8 9,4 (Alle tall pr. 31. desember2013) 7

8 KONSERN OG SELSKAPSSTRUKTUR Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt SA, Landkreditt Bank AS, Landkreditt Boligkreditt AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Forvaltning AS og AS Landkredittgården. Landkreditt SA er også største eier i Landbruksforsikring AS. LANDKREDITT SA Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 2007 er foreningen fra 1. januar 2008 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av lån takere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med definerte produkter i datterselskapet Landkreditt Bank AS. Landkreditt SA har pr 31. desember medlemmer. Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Det strategiske mandatet (misjon) formuleres slik: Bidra til å bedre økonomien for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester til landbruket. Vekst også innenfor andre kundegrupper muliggjøres ved at disse foretrekker Landkreditt på basis av våre verdier, sterke kunderelasjoner og konkurransedyktige betingelser. LANDKREDITT BANK AS Landkreditt Bank AS ble åpnet 2. september Banken er et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Banken har særpreg som annerledes; den er ikke en av storbankene, den er heller ikke en lokalbank med geografisk begrenset tilhørighet. Den kombinerte landbruks- og bankkompetansen har skapt en sterk posisjon innenfor landbruket, både i næringsvirksomhetene og hos bøndene. Dette reflekteres i en solid utlånsportefølje med lav risiko. Landkreditt Bank har siden oppstarten av bankvirksomheten også opparbeidet en meget god kundeportefølje innen personmarkedet. LANDKREDITT FINANS Landkreditt Finans startet sin operative virksomhet i juni Selskapet eies av Landkreditt Bank AS i fellesskap med Felleskjøpet Agri BA og Arella AS. Landkreditt Finans AS bidrar til realisering av konsernets strategi gjennom å ha forretningsansvaret for produktene leasing og salgspantfinansiering. Selskapet har hovedkontor i Ålesund og salgskontorer i Gjøvik, Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. LANDKREDITT FORVALTNING AS Landkreditt Forvaltning AS eies i hovedsak av Landkreditt AS. Selskapet fikk Finanstilsynets godkjennelse til å forvalte verdipapirfond 8. august Landkreditt SA overtok aksjemajoriteten i selskapet i oktober Landkreditt Forvaltning forvalter aksje fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Kina og Landkreditt Aksje Global samt rentefondene Landkreditt Høyrente og Landkreditt Extra. AS LANDKREDITTGÅRDEN AS Landkredittgården ble stiftet i 1984 som et heleid datterselskap av Landkreditt SA. Formålet med selskapet er eiendomsdrift og annen forretningsvirksomhet. Selskapet eier eiendommen Karl Johans gate 45. Hele eiendommen er utleid til Landkreditt Bank og restaurantvirksomhet. LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010 som et heleid datterselskap av Landkreditt Bank AS. Selskapet er konsernets finansieringsforetak for utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett knyttet til finansiering av boligeiendommer innen personmarkedet. Operativ virksomhet startet 17. desember Landkreditt

9 Organisasjonskart konsernet Landkreditt SA LANDKREDITT SA AS LANDKREDITT- GÅRDEN LANDKREDITT BANK AS LANDKREDITT FORVALTNING AS LANDBRUKS- FORSIKRING AS LANDKREDITT FINANS AS LANDKREDITT BOLIGKREDITT AS (pr. 31. desember2013) Organisasjonskart Landkreditt Bank AS KONSERNSJEF ADM. SEKRETÆR CONTROLLER ORG. SJEF ØKONOMI MARKED OG IKT SALG OG KUNDE SERVICE OG KVALITET REGNSKAP EIENDOMS- DRIFT FINANS PERSONAL FORRET- NINGS- UTVIKLING PLATTFORM MARKED KREDITT/ SPESIAL- ENGASJE- MENT PERSON- MARKED LANDBRUK KUNDE- SERVICE DEPOT- OG LÅNEADM. NÆRING NYSALG (pr. 31. desember2013) 9

10 SAMFUNNSANSVAR I LANDKREDITT Kredittforeningen Landkreditt ble stiftet i Landkreditt er fra 2002 utviklet til et landsdekkende finanskonsern med full produktbredde for landbruks- og personmarkedskunder innen bank, leasing, fond og forsikring. Landkreditt er et samvirkeforetak etablert og drevet i samsvar med samvirkeprinsippene hvor bruker- og medlemsnytte er sentrale begreper. Formålet er å bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester og produkter til landbruket. Våre verdier er solid, oppriktig og langsiktig (SOL) og dette danner fundamentet for virksomheten i Landkreditt. Solid i betydning faglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet og risiko. Oppriktig i betydning ærlig og forståelig i beskrivelse av produkter og tjenester, jordnær og ujålete i tone og form, samt åpen om Landkreditts røtter i og tilknytning til norsk landbruk. Langsiktig i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder, medlemmer og konsernet selv. For Landkreditt sine eiere, som også er kunder, er gode finansielle produkter og -tjenester et helt naturlig mål. Vi er opptatt av å være enkel å bruke i hverdagen og lett å snakke med. Vårt kundeløfte er derfor: Enkel å bruke. Lett å snakke med. Landkreditt ønsker også å stå for Sunt bankvett. Uttrykket brukes for å gi innholdet i kommunikasjonen vår et særpreg og gjøre den konsistent over tid. Sunt bankvett henspeiler på det folkelige uttrykket sunt bondevett som igjen er en omskriving av begrepet sunn fornuft. Uttrykket signaliserer at Landkreditt både er konkurransedyktig og offensiv, samtidig som vi er jordnære og fornuftige. Sunt bankvett skal gi en trygghet for at vi er gode på det som er viktig for kundene og synliggjør Landkreditt sine røtter i og tilknytningen til norsk landbruk, og fremhever bank faglige fornuft på en ikkebelærende måte. Samfunnsansvar for Landkreditt er å oppnå lønnsomhet på en måte som er i samsvar med grunnleggende etiske verdier og med respekt for mennesker, miljøet og samfunnet rundt oss. Å utøve samfunnsansvar er mer enn å følge lover og regler eller å støtte frivillige organisasjoner. Det handler om å bidra til å løse samfunnets utfordringer gjennom ansvarlig og lønnsom drift av vår virksomhet. Landkreditt ønsker å bidra til en slik bærekraftig utvikling ved å bruke vår kompetanse og våre ressurser på best mulig måte. Vi har tro på at vi ved å utøve samfunnsansvar vil bidra til økt lønnsomhet og bedret konkurransekraft for vår virksomhet. Med bakgrunn i samvirkeverdiene skal vi ta et helhetlig ansvar for samfunnet rundt oss, andre mennesker og miljøet. Aktiv praktisering av vårt samfunnsansvar og en høy etisk standard, er grunnleggende for at konsernet skal ha tillit fra omverdenen og oppnå de forretningsmessige målene og kunne ivareta samvirkeoppgaven på en god måte. Det er vedtatt retningslinjer i Landkreditt som gir uttrykk for 10 hovedtemaer som vi har identifisert som vesentlige for vårt arbeid med samfunnsansvar. Retningslinjene beskriver hvordan vi ønsker å jobbe med disse områdene. Disse 10 hovedområdene er: Menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Åpenhet og dialog 10 Samfunnsansvar i Landkreditt

11 VÅRT FORMÅL Landkreditts formål er å bedre økonomien til medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. VÅRE VERDIER SOLID i betydning bankfaglig fornuftig og ansvarsfull i forhold til lønnsomhet, risiko og lovlighet OPPRIKTIG i betydning ærlig og forståelig i all kommunikasjon, jordnær og ujålete i tone og form FORMÅL VERDIER LANGSIKTIG i betydning økonomisk bærekraftig og lønnsom for både kunder/ medlemmer og banken selv Merkekjerne SUNT BANKVETT VISJON Som kunde/medlem i Landkreditt kan du være trygg på at vi er gode på det som er viktig for deg. Du opplever bankfaglig fornuft, høy kompetanse og forståelse for din hverdag. Vi er det opplagte valget for landbruket og et riktig valg for personkunder som verdsetter vår knytning til norsk landbruk. KUNDELØFTE VÅR VISJON Sammen ett steg foran Landkreditt skal være markedsleder på landbruk og ha vekst innen personmarkedet. Sammen skal vi bidra til innovasjon og verdiskapning for kundene våre. VÅRT KUNDELØFTE Enkel å bruke. Lett å snakke med. Brukervennlighet. Tilgjengelig og kjent. Best på landbruk. Kompetanse. Erfaring gjennom generasjoner. Produktene. Aktivt eierskap og interessentdialog Systemrisiko og kontinuitetsstyring Kundeforhold Personvern og sikkerhet Ansvarlige innkjøp Etikk og antikorrupsjon Lokaler og ytre miljø Retningslinjer for samfunnsansvar er tilgjengelig på våre nettsider. Her finnes også andre aktuelle retningslinjer og rutiner relatert til samfunnsansvar som f.eks. våre etiske retningslinjer. Å integrere samfunnsansvar i virksomheten er for oss en løpende utviklingsprosess, det vil hele tiden være behov for justeringer og forbedringer. Nedenfor omtales nærmere de fire områdene som regnskapsloven angir som krav til rapportering. MENNESKERETTIGHETER Arbeidet med menneskerettigheter starter med å forstå hva respekt for menneskerettigheter betyr i praksis for vår virksomhet, våre medarbeidere og samarbeidspartnere. Likestilling, mangfold, samarbeid og involvering er sentrale verdier. Landkreditt skal i sin virksomhet støtte og respektere de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, og sikre at vi ikke medvirker til brudd på disse. Dette gjelder både internt i egen virksomhet og i forhold til samarbeidspartnere, kunder og andre som på en direkte måte påvirkes av våre aktiviteter. Det er økende interesse for at leverandører og samarbeidsparter kan dokumentere at de overholder lovgivning, oppfører seg forsvarlig og lever opp til bransjestandarder og overenskomster. De leverandører som Landkreditt benytter er knyttet til et bredt spekter av produkter, tjenester og bransjer. Dette kan være alt fra strømleverandører, renhold og kantinedrift til mer komplekse IT-tjenester. Pr i dag har vi ingen standard erklæring om leverandørers samfunnsansvar. Vi vil i løpet av 2014 utarbeide en standard erklæring som skal brukes som vedlegg til alle leverandørkontakter vi inngår. På denne måten kan vi sikre at våre samarbeidspartnere etterlever de samme retningslinjene som Landkreditt. ARBEIDSTAKERRETTIGHETER OG SOSIALE FORHOLD Landkreditt skal være en stimulerende arbeidsplass med et inkluderende arbeidsmiljø hvor det er høy arbeidsglede. Landkreditt har interne rutiner for ansettelser og arbeidsvilkår som sikrer at alle ansatte får rettigheter i tråd med lov- og avtaleverket. Alle medarbeidere har skriftlige arbeidskontrakter, regulert arbeidstid og gode arbeidsforhold. Det skal utvises toleranse for medarbeidere og andre interessenters holdninger og meninger. Ingen skal diskriminere eller mobbe andre medarbeidere/kolleger, samarbeidspartnere, kunder eller andre interessenter. Den som føler seg diskriminert eller mobbet skal tas på alvor. Landkreditt er medlem i Finans Norge og er dermed omfattet av gjeldende tariffavtaler innenfor dette tariffområdet. Alle medarbeidere i Landkreditt, også de som ikke er med i fagforeningen med forhandlingsrett i Landkreditt, er omfattet av de fremforhandlede tariffavtalene og øvrige avtaleverk. Landkreditt anerkjenner retten til å organisere seg og retten til å føre kollektive forhandlinger. Vi har på konsernnivå et samarbeidsutvalg 11

12 hvor fagforeningen og ledelsen møtes minimum en gang i kvartalet. Vi har også et arbeidsmiljøutvalg for hele konsernet, hvor tre representanter møter fra de ansatte (inkludert verneombudet) og tre representanter fra ledelsen. Bedriftshelsetjenesten deltar i møtene ved behov. I 2013 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse hvor blant annet arbeidsglede ble målt. Resultatene viste at vi har en arbeidsglede score på 68. Det er satt i verk flere konkrete tiltak og aktiviteter for å arbeide med å bedre arbeidsgleden over tid, og mål for 2014 er at vi skal ha en score på minimum 70, som karakteriseres som «høy arbeidsglede». BEKJEMPELSE AV KORRUPSJON Landkreditt er en virksomhet som er avhengig av tillit fra medlemmer, kunder, tillitsvalgte, myndigheter og samfunnet for øvrig. Derfor har vi nulltoleranse overfor alle former for korrupsjon. Vi skal legge til rette for at våre medarbeidere skal være i stand til å håndtere vanskelige situasjoner og følge alle lover og forskrifter som gjelder for vår virksomhet. Det er fastsatt etiske retningslinjer som gjelder for alle selskap i konsernet. Disse inneholder bl.a. bestemmelser om taushetsplikt, habilitet, innsidehandel, forhold til kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser. Alle medarbeidere signerer ved ansettelse på at de har satt seg inn i retningslinjene og påtar seg å følge dem. Innholdet i retningslinjene gjennomgås årlig i avdelingene. Det er ikke rapportert om brudd på de etiske retningslinjene i De etiske retningslinjene ble sist gang endret i Det er et fokusområde i 2014 å gjøre en oppdatering av retningslinjene. DET YTRE MILJØ Landkreditt er opptatt av å være en samfunnsaktør som tar vare på miljøet. Vi tror på at fokus på miljø også bidrar til at vi når våre forretningsmessige mål. Våre fotavtrykk innenfor miljødimensjonen er først og fremst knyttet til energi og papirforbruk. Vår viktigste distribusjonskanal er nettbanken, og hovedvekten av de ansatte i konsernet Landkreditt arbeider på hovedkontoret i Karl Johans gate 45. ENERGI Landkredittgården ble oppført i 1897 og vi har holdt til i bygget siden Bygningen har en historisk verdi vi er opptatt av å ta vare på. Samtidig skaper dette en utfordring i forhold til å møte dagens krav til energieffektivitet. Gårdens totale areal er på 6.183m 2. Kjeller, første og andre etasje leies ut til restaurantdrift og butikk. De øvrige etasjene benyttes til kontorformål. Landkredittgården varmes primært opp av fjernvarme. I tillegg forbruker Landkreditt elektrisitet. Det har vært en betydelig reduk sjon i energiforbruket de siste årene, men det er fortsatt potensiale for redusert forbruk. I 2012 ble bygningen energimerket. Bygget oppnådde en grønn C både på restaurantdel og kontor del. I 2009 investerte Landkreditt i nytt ventilasjonsanlegg for kontorarealene. Dette anlegget har roterende gjenvinning, noe som har en 40 prosent bedre effekt enn et konvensjonelt anlegg. Sentralstyringsanlegget for ventilasjon og energi- 12 Samfunnsansvar i Landkreditt

13 bærere har også blitt oppgradert de sene ste år. De ansatte oppfordres til å skru av datamaskiner når de ikke brukes, og det er innført automatisk slukking av lys etter arbeidstid. Landkreditt arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere energiforbruket både for egne kontorlokaler og i samarbeid med leietaker slik at energiforbruket for bygården kan reduseres. Driftsavdelingen i Landkredittgården holder regelmessige møter og dialog med leietaker for å bevisstgjøre og redusere samlet energiforbruk. Det er et fokusområde i 2014 å redusere energibruken. Samarbeid med organisasjoner med røtter i landbruket Vi samarbeider med en rekke organisasjoner som jobber for det norske landbruket og bygdelivet. NORGES BONDELAG Vårt formål om å tilby gode finansløsninger for landbruket gjør det naturlig for oss å samarbeide med Norges Bondelag. Samarbeidsavtalen gir blant annet medlemsfordeler på våre produkter og tjenester. NORGES BYGDEKVINNELAG Vi støtter Norges Bygdekvinnelag som i over 60 år har arbeidet for levende bygder og kvinnenes økonomiske og sosiale rettigheter. Bygdekvinnene har også fokus på matkultur og at bygda skal være en moderne møteplass. BONDENS MARKED Landkreditt Bank har alle banktjenestene på nett og mobil som gjør oss til en moderne kortreist bank. På samme måte ønsker vi at alle skal ha tilgang til norske kortreiste kvalitetsprodukter. Derfor støtter vi Bondens marked, slik at de gode og unike varene kan komme ut til forbruker via lokale markeder. 4H NORGE OG NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Landkreditt har i mange år hatt et samarbeid med ungdomsorganisasjonene 4H Norge og Norges Bygdeundomslag (NBU). Av konkrete aktiviteter kan vårt aktivitetsfond trekkes frem, der Landkreditt i samarbeid med Norges Bygde ungdomslag deler ut kroner i støtte til aktiviteter i lokale bygdeungdomslag. I 2013 delte vi ut midler til 15 ulike arrangementer. Ut over dette yter vi støtte til begge organisa sjonene sentralt, både direkte og gjennom Norsk Landbrukssamvirke. Mål og fokusområder i 2014 OMRÅDE Menneskerettigheter Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold Bekjempelse av korrupsjon Det ytre miljø AKTIVITETER OG MÅL Etablere standard erklæring om leverandørers samfunnsansvar Høy arbeidsgledescore Oppdatere gjeldende etiske retningslinjer Redusere energibruken 13

14 MEDARBEIDERE I LANDKREDITT LANDKREDITT BANK ADMINISTRASJON Ole Laurits Lønnum Konsernsjef Inger Neple Trond Solberg Controller Morten Fredrik Amundsen Rune Nordbye Anders Sigstad Organisasjonssjef SALG OG KUNDE Emil Inversini Direktør Trond Ole Johnsrud Kredittsjef Ole A. Stubberud Per Morten Lønn Lars Johannessen Banksjef Personmarked Sissel Skistad Maj-Britt Kelle Pernille H. Havaas Pål Alexander Marcussen Marianne Kirchoff Banksjef Landbruk Karianne Lundberg Pettersen Frøydis Sørby Myhrer Bente Liberg Elisabeth Aune Sundt Tone Anita Repseth Une Leirset Tysdal Linda Helgå Bente Irene Skaug 14

15 Anne Marit Gjelten Øsmundset Anne Mette Løkken Kjetil Mauseth Odd Gunnar Mosen Line Maria Sandhaug Bertel Hellum-Håkestad Torbjørn Skjeppe Ingrid Fjellstad Luke Jørgen Sandberg Banksjef Nysalg Morten Overrein Raade Peder Skåre ØKONOMI Lars Erik Lundby Voung Lu Martin Flaaten Sandra Gadell Hauge Jørgen Østby Jon Martin Østby Direktør Bent Egner Økonomisjef Hans Erik Hassel Lars Heggernes Trond Jonassen Helen Nordahl Per Bjarne Kvande Finanssjef Pål Svensson 15

16 SERVICE OG KVALITET Siw H. Farstad Personalsjef Lars Tore Myklatun Direktør Anita Hellerud Soussjef Kundeservice Lene Huus-Hansen Helen Solberg Geir Idar Røsdal Ola Standish Charlotte Nguyen Madeleine Sorkness Marthe Alman Kaas Harsem Hege Simonsen Henning Hansen Vivian O. Øverstad Eva Hopperstad Depotansvarlig Ellen Hellgren-Hansen Marianne N. Venåshagen Hege Enerud Camilla Gimse Petersen MARKED OG IKT Einar Storsul Direktør Mariann Baugerud Leder Forretningsutvikling Håvard Andrè Nes Katrine Maria Lehrmann Øyvind Hestnes Linda de Grijs Fjellstad 16

17 Guro Grøndahl Faller Marianne Rudlang Bjørn Anders Gislerud Stian Torp Leder Plattform Thomas Bestorp Arooj Imran Hanne S. Guttormsen Markedssjef Mina Sofie Homstvedt Eldrid Kjernli Skau Kristina Lindberg LANDKREDITT FORVALTNING Brita C. Knutson Adm. Direktør Dagfinn Hopsdal Investeringsdirektør Marianne Sulusnes Administrasjonssjef Tommy Lindgren Sigurd Klev 17

18 LANDKREDITT FINANS Arne Oseberg Adm. Direktør Kenneth Jakobsen Karl Peder Lillebø Kristin Almklov Magnussen Elise Stette Heidi Haugen Lyng Stig Kjetil Kummen Brynjar Hestvik Larsen Johnny Johnsen Øystein Juliussen Olav Handeland Jostein Gravdal Mette Haavik Janne Longva Holen Alle foto Finans: Salt Studio 18

19 TILLITSVALGTE 2013 LANDKREDITT SA Årsmøte valgt av medlemmene i elektronisk medlemsvalg. ORDFØRERKOLLEGIET Ordfører: Anders Garberg, Buvika 2013/14 Varaordfører: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2013/14 ØSTFOLD Repr.: Hanne Røed, Halden 2012/14 Repr.: Bjørn Brustugun, Trøgstad 2013/15 1. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy 2013/14 2. vara: Lars Agnalt, Skiptvet 2013/14 OSLO/AKERSHUS Repr.: Anne Berit Haga, Nes 2013/15 Repr.: Aksel Klever, Skedsmo 2013/15 Repr.: Hans Ellef Wettre, Asker 2013/15 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby 2013/14 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal 2013/14 3. vara Olav Sæther, Nannestad 2013/14 HEDMARK Repr.: Steen Erik Høj, Løten 2012/14 Repr.: Ivar Skramstad, Hamar 2013/15 Repr.: Knut Ryhaug, Folldal 2013/15 1. vara: Tormod Skramstad, Åmot 2012/14 2. vara: Torill Møystad, Elverum 2012/14 3. vara: Geir Lervang, Rendalen 2012/14 OPPLAND Repr.: Lars Ole Anderssen, Vågåmo 2012/14 Repr.: Kjell Østen, Brandbu 2013/15 1. vara: Guri Ruste, Dovre 2012/14 2. vara: Craig Leo Bertoia, Gjøvik 2013/15 BUSKERUD Repr.: Torleif Olav Terum, Modum 2012/14 Repr.: Engebret Korvald, Nedre Eiker 2013/15 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad 2012/14 2. vara: Knut Espen Riis, Lier 2012/14 TELEMARK Repr.: Per Ballestad, Skien 2013/15 Vara: Knut Haugland, Bø i Telemark 2013/15 AUST- OG VEST-AGDER Repr.: Åge Gyland, Flekkefjord 2012/14 Vara: Kristine Valborgland, Marnardal 2012/14 VESTFOLD Repr.: Hans Harald Kirkevold, Ramnes 2013/15 Repr.: Anne-Kari Hedlund, Stavern 2012/14 1. vara: Steinar Aas, Nykirke 2013/15 2. vara: Hans Kristian Teien, Sande 2013/15 ROGALAND Repr.: Stein Pedersen, Bjerkreim 2013/14 Repr.: Torleif Stople, Skjold 2013/15 1. vara: Trond Lode, Hå 2013/14 HORDALAND Repr.: Heidi-Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2013/15 Vara: Jan Hauge, Bergen 2013/15 SOGN OG FJORDANE Repr.: Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2013/15 Vara: Inge Brekke, Bjordal 2013/15 MØRE OG ROMSDAL Repr.: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal 2012/14 Repr.: Othild Bakken Tjugen, Eide 2013/15 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram 2013/15 2. vara: Magnhild Vik, Rauma 2013/15 SØR-TRØNDELAG Repr.: Anders Garberg, Skaun 2012/14 Repr.: Lisbeth Nordbye, Bjugn 2013/15 1. vara: Martin Jensen, Trondheim 2013/15 2. vara: John Arve Langmo, Rissa 2013/15 NORD-TRØNDELAG Repr.: Arne Holan, Verdal 2012/14 Repr.: Jan Olav Tømmerås, Overhalla 2013/15 1. vara: Anne Bruem, Steinkjer 2013/15 2. vara: Anne Oldervik, Frosta 2013/15 NORDLAND Repr.: Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2012/14 Vara: Egil Norheim, Sortland 2012/14 TROMS OG FINNMARK Repr.: Ola Johansen, Svanvik 2013/15 Vara: Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv 2013/15 19

20 LANDKREDITT SA Representantskap valgt på årsmøte 4. og 5. april 2013 Anders Garberg, Buvika (ordfører) 2012/14 Oddveig Gikling-Bjørnå (varaordfører) 2013/15 Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger 2012/14 Engebret Korvald, Nedre Eiker 2013/14 Lars Ole Andersen, Vågå 2012/14 Arne Holan, Verdal 2013/15 Hilde Mari Bakken, Storfoshei 2013/15 Anne Kari Hedlund, Stavern 2012/14 Oppnevnt for 2 år av organisasjonene i landbruket NORGES BONDELAG Repr.: Bjørn Gimming, Halden 2013/15 Vara: Knut Hoff, Sørum 2013/15 NORSK BONDE- OG SMÅBRUKARLAG Repr.: Arne Grue, Os i Østerdalen 2013/15 Vara: Olaf Godli, Oslo 2013/15 NORSK LANDBRUKSSAMVIRKE Repr.: Sveinung Svebestad, Sandnes 2013/15 Vara: Ola Hedstein, Oslo 2013/15 VARA TIL REPRESENTANTSKAPET Bjørn Brustugun, Trøgstad 2013/14 Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad 2012/14 Hans Harald Kirkevold, Re 2012/14 VALGT FOR DE ANSATTE I KONSERNET Per Bjarne Kvande 2012/14 Helen Nordahl 2012/14 Torbjørn Skjeppe 2013/15 Inger Neple 2013/15 VARA FOR DE ANSATTE I KONSERNET Anne Mette Løkken 2013/15 Mina Sofie Homstvedt 2012/14 KONTROLLKOMITÉ Anne Berit Haga, Nes (Leder) 2013/15 Jone Engh, Bærum 2012/14 Steen Erik Høj, Løten 2013/15 Jan Olav Tømmerås, Overhalla (vara) 2013/15 STYRET Knut A. Nordmo, Andøy (styreleder) 2013/14 Annikken Kjær Haraldsen, Levanger (nestleder) 2013/14 Kai Linnes, Oslo 2012/14 Hans Edvard Torp, Re 2013/15 Maj-Britt Kelle (ansatt) 2012/14 Anders Sigstad (ansatt) 2013/15 Elisabeth Gjems, Åmot 2013/15 Ove Aanestad, Hå 2013/14 Marianne Rudlang (ansatt vara) 2013/15 Øyvind Hestnes (ansatt vara) 2012/14 REVISOR PricewaterhouseCoopers AS, Oslo ÅRSMØTET Årsmøte ble avholdt 4. og 5. april 2013 på Hotel Bristol, Oslo. På møte ble regnskap pr , styrets beretning 2012 og forslag til årsoppgjørsdisposisjoner godkjent. FØLGENDE VALG SKJEDDE PÅ DETTE MØTET Styret: Som styreleder ble Knut A. Nordmo gjenvalgt for 1 år. Annikken Kjær Haraldsen ble valgt til nestleder for ett år. Hans Edvard Torp og Elisabeth Gjems ble valgt som styremedlem i 2 år. Ove Aanestad ble valgt som varamedlem til styret for 1 år. De ansatte valgte i 2012 ved uravstemming Anders Sigstad som styremedlem for 2 år og Marianne Rudlang som varamedlem for 2 år til styret. Som revisor ble PricewaterhouseCoopers AS gjenvalgt for 1 år. Det ble valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 medlemsvalgte med 6 vara og 4 ansattevalgte, med 4 vara. Av de 11 medlemsvalgte er 3 av medlemmene oppnevnt av organisasjoner i landbruket. VALGKOMITÉ FOR 2014 Engebret Korvald, Nedre Eiker (leder) 2011/14 Arne Holan, Verdal 2013/14 Torleif Stople, Skjold 2012/15 Arna Høyland, Hå 2013/16 Vara: Kjell Østen, Brandbu 2013/14 20 Landkreditt

21 VALG AV ÅRSMØTEREPRESENTANTER 2013 Valget ble i 2013 gjort elektronisk. ØSTFOLD Representant: Hanne Røed. Halden (ikke på valg) Representant: Bjørn Brustugun, Trøgstad (gjenvalg) 1. vara: Asbjørn Ketil Ruud, Onsøy (ny) 2. vara: Lars Agnalt, Skiptvet (gjenvalg) OSLO/AKERSHUS Representant: Anne Berit Haga, Nes (gjenvalg) Representant: Aksel Klever, Skedsmo (gjenvalg) Representant: Hans Ellef Wettre, Asker (gjenvalg) 1. vara: Jens Andreas Randem, Vestby (gjenvalg) 2. vara: Cecilie Sundtveten, Nittedal (gjenvalg) 3. vara: Olav Sæther, Nannestad (gjenvalg) HEDMARK Representant: Steen Erik Høj, Elverum (ikke på valg) Representant: Ivar Skramstad, Hamar (gjenvalg) 1. vara: Knut Ryhaug, Folldal (ikke på valg) 2. vara: Toril Møystad, Elverum (ikke på valg) 3. vara: Geir Lervang, Rendalen (ikke på valg) OPPLAND Representant: Lars Ole Anderssen, Vågå (ikke på valg) Representant: Kjell Østen, Brandbu (gjenvalg) 1. vara: Guri Ruste, Dovre (ikke på valg) 2. vara: Arild Østvold, Hunndalen (gjenvalg) BUSKERUD Representant: Torleif Olav Terum, Modum (ikke på valg) Representant: Engebret Korvald, Nedre Eiker (gjenvalg) 1. vara: Hans Terje Hamremoen, Krødsherad (ikke på valg) 2. vara: Knut Espen Riis, Lier (ikke på valg) VESTFOLD Representant: Hans Harald Kirkevold, Ramnes (gjenvalg) Representant: Anne-Kari Hedlund, Stavern (ikke på valg) 1. vara: Steinar Aas, Nykirke (gjenvalg) 2. vara: Hans Kristian Teien, Sande (ny) TELEMARK Representant: Per Ballestad, Skien (ny) Vara: Knut Haugland, Bø i Telemark (ny) AGDER Representant: Åge Gyland, Flekkefjord (ikke på valg) Vara: Kristine Valborgland, Marnardal (ikke på valg) HORDALAND Representant: Heidi Synnøve Hvidevold, Kvinnherad (gjenvalg) 1. vara: Jan Hauge, Bergen (gjenvalg) SOGN OG FJORDANE Representant: Ingebjørg Strand Heiberg, Kaupanger (gjenvalg) 1. vara: Inge Brekke (Bjordal) ROGALAND Representant: Torleif Stople, Skjold (gjenvalg) Representant: Stein Pettersen, Bjerkreim (1. vara, fung. repr.) Vara: Trond Lode, Hå (ny) MØRE OG ROMSDAL Representant: Oddveig Gikling-Bjørnå, Sunndal (ikke på valg) Representant: Othild Tjugen Bakken, Eide (gjenvalg) 1. vara: Odd Einar Fjørtoft, Haram (gjenvalg) 2. vara: Magnhild Vik, Rauma (gjenvalg) SØR-TRØNDELAG Representant: Anders Garberg, Buvika (ikke på valg) Representant: Lisbeth Norbye, Bjugn (ny) 1. vara: Martin Jensen, Trondheim (ikke på valg) 2. vara: John Arve Langmo, Rissa (ikke på valg) NORD-TRØNDELAG Representant: Arne Holan, Verdal (ikke på valg) Representant: Jan Olav Tømmerås, Overhalla (gjenvalg) 1. vara: Anne Bruem, Stenkjer (ikke på valg) 2. vara: Anne Oldervik, Frosta (ikke på valg) NORDLAND Representant: Hilde Mari Bakken, Storfoshei (ikke på valg) Vara: Egil Norheim, Sortland (ikke på valg) TROMS OG FINNMARK Representant: Ola Johansen, Svanvik (ny) Vara: Mette Pedersen Anfeltmo, Målselv (gjenvalg) 21

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår 2012 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 97. regnskapsår Årsrapport Landkreditt konsern Landkreditt SA 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår

Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010. 95. regnskapsår Årsrapport for konsernet Landkreditt 2010 95. regnskapsår Foto: Reidar Jørven Foto: ilco Årsrapport INNHOLD Hilsen fra styreleder...6 Nøkkeltall...7 Konsern- og selskapsstruktur...8 Ansatte i Landkreditt...10

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 99. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2014 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår ÅRSRAPPORT For konsernet Landkreditt 96. regnskapsår 2011 INNHOLD Hilsen fra styreleder...3 Nøkkeltall...4 Konsern- og selskapsstruktur...5 Samfunnsansvar i Landkreditt...7 Ansatte i Landkreditt... 11

Detaljer

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg

SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg SpareBank1 Nøtterøy Tønsberg Kapitalmarkedsdag Oslo 18. august 2015 Den internasjonale økonomiske uroen og usikkerheten i norsk økonomi som følge av oljeprisnedgangen, har så langt gitt begrensede utslag

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår 2015 ÅRSRAPPORT For Landkreditt konsern og Landkreditt SA 100. regnskapsår 2 ÅRSRAPPORT 2015 Landkreditt konsern Landkreditt SA Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2017 BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person- og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2017 Kort om BN Bank ASA Landsdekkende forretningsbank konsentrert om forretningsområdene person-og bedriftsmarked. Banken har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017

Norges Bondelag Vår dato Revisjon Vår referanse. Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2017 Norges Bondelag Notat Vår dato Revisjon Vår referanse 28.04.2017 16/00532-33 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til: Kopi: Årsmøte i Norges Bondelag 2017 Valgnemnda innstilling til Norges Bondelags årsmøte

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

Solid utvikling for Fokus Bank

Solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGSKAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Årsrapport 2011. Om banken

Årsrapport 2011. Om banken Om banken 1 av 9 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2017 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2017 1.kvartal 2017 oppsummert (1.kv 2016) Resultat etter skatt 89 mill kroner (60 mill) Egenkapitalavkastning 10,3 % (6,8%) K/I forvaltet portefølje 37,2 % (37,1%)

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Årsrapport 2014. Om banken

Årsrapport 2014. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016

Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 SpareBank 1 Markets Kapitalmarkedsdag 16. feb. 2016 Adm. banksjef Bjørn Engaas 01 02 03 04 05 Hovedtall pr. Q4 Kapitalplan Tap/mislighold Porteføljesammensetning Litt om marked, næringsliv og digitalitet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 4. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 4. kvartal 2016 Satser på nye forretningsområder Personmarked For å styrke inntjeningen ytterligere er BN Bank godt i gang med å tilby forbrukslån og med å etablere en eiendomsmeglervirksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank

Presentasjon av Modum Sparebank Presentasjon av Modum Sparebank Foreløpig resultat 2014 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt

1. Halvår. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 2013 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2013 Resultatregnskapet viser et overskudd etter skatt på 8,3 millioner kroner (4,8 millioner kroner).

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015

BN Bank ASA. Investorinformasjon 1. kvartal 2015 BN Bank ASA Investorinformasjon 1. kvartal 2015 Generelt 2 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig-

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 3. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2013 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016

BN Bank ASA. Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank ASA Investorinformasjon 2. kvartal 2016 BN Bank avvikling av bedriftsmarkedsaktiviteten Styret i BN Bank besluttet i august 2015 å rendyrke banken som en personmarkedsbank, og avvikler bedriftsmarkedsvirksomheten

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

kvartal 2005

kvartal 2005 31.03.2005 1. kvartal 2005 RAPPORT PR. 31.03.2005 Konsernet omfatter morbanken og de fire heleide datterselskapene EiendomsMegler 1 Nordvest as, AS Nordmørsdata, Nordmørsnett AS og Nordmøre Eiendom AS.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014

BN Bank ASA Investorpresentasjon. Desember 2014 BN Bank ASA Investorpresentasjon Desember 2014 Kort oversikt over historien Tid før SB1A (1961-2008) Tid i SB1A (2008-) AS Næringskreditt etableres i Trondheim Kredittforetaket tar navnet Bolig- og Næringsbanken

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007

Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport Landkreditt Bank 1. kvartal 2007 Delårsrapport pr 31. mars 2007 Generelt Landkreditt Bank kan pr 1. kvartal 2007 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2006. Fremgangen

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Q1 2011

Kvartalsrapport Q1 2011 Kvartalsrapport Q1 2011 Resultatregnskap, balanse og noter -760906 KLP KOMMUNEKREDITT AS KVARTALSREGNSKAP 1/2011 FORMÅL OG EIERFORHOLD. Selskapets formål er langsiktig finansiering av kommuner, fylkeskommuner

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 Postadresse: Besøksadresse: Postboks 232, 7159 Bjugn Alf Nebb s gate 4, 7160 Bjugn Telefon: 72 51 66 00 Epost: Web: post@bjugn-sparebank.no www.bjugn-sparebank.no Org.nr.:

Detaljer

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014

Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 Bank2 Delårsrapport 4. kvartal 2014 REGNSKAP 2014 Bank2 oppnådde i 2014 et resultat etter skatt på kr 36,7 mill. Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 15,0 %. Banken har fortsatt høy etterspørsel

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Region Stemmeberetigede Stemmer Prosent Aust- og Vest-Agder ,71 % Verv Kandidat Stemmer Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Blanke stemmer 1

Region Stemmeberetigede Stemmer Prosent Aust- og Vest-Agder ,71 % Verv Kandidat Stemmer Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Blanke stemmer 1 Aust- og Vest-Agder 255 12 4,71 % Årsmøterepresentant Åge Gyland 11 Leder av valgkomite Terje Haraldstad På valg i 2016 Valgkomite Nils Heldal På valg i 2018 Valgkomite Olav Lyngroth 10 1. vara valgkomite

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Bank 17. regnskapsår 2015 LANDKREDITT BANK AS Årsberetning 2015 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Bjørn Rune Rindal Stedfortredende adm. banksjef Andrea Søfting Banksjef Økonomi/ Finans God vekst og lønnsom drift Den anbefalte og ledende banken

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i Jæren Sparebank skal sikre at bankens virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010

Gjensidige Bank Boligkreditt AS. August 2010 Gjensidige Bank Boligkreditt AS August 2010 Innhold Gjensidige Forsikring Konsern Organisasjon Internasjonal rating Regnskapstall Strategi Gjensidige Bank ASA Utvikling og status Gjensidige Bank konsern

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006

Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport Landkreditt Bank 3. kvartal 2006 Delårsrapport pr 30. september 2006 Generelt Landkreditt Bank kan pr 3. kvartal 2006 vise til god resultatforbedring i forhold til samme periode i 2005. Fremgangen

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Årsrapport 2012. Om banken

Årsrapport 2012. Om banken Om banken 1 av 8 Dette er SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SMN er regionens ledende finanskonsern og en av seks eiere i SpareBank 1-alliansen. Hovedkontoret ligger i Trondheim og konsernet har med sine datterselskaper

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2010 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2010 et driftsresultat før skatt på NOK 14,045 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2010 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.10. GENERELT. Året 2010 generelt har vært preget av god drift i Rindal Sparebank. 3. kvartal har ikke vært noe unntak. Låneetterspørselen totalt

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2013 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer